AEG CE32013-1-D Ohjekirja

Tyyppi
Ohjekirja
7
1
OBS: Elektrisk tilkopling av den nye komfyren må kun utføres av en
autorisert fagmann.
Hvis dette ikke overholdes, bortfaller garantien ved eventuelle skader.
1 Sikkerhetsinformasjoner for installatøren
Dersom produktet tilkobles uten kabel med plugg må det i den elek-
triske installasjonen være montert en innretning som gjør det mulig å
skille stekeovnen fra strømnettet på alle poler med en kontaktvidde
på minst 3mm.
Egnede skilleinnretninger er f.eks. lastskillebrytere, sikringer (skrusi-
kringer skal taes ut av sokkelen).
Beskyttelsen mot kontakt med elektriske deler må være garantert av
innbyggingen.
Innbyggingsskapets stabilitet må være i samsvar med DIN 68930.
Innbyggingskomfyr og platetopp for innbygging er utstyrt med
spesielle kontaktsystemer. De må kun kombineres med apparater med
tilsvarende system.
1
Huomio: Uuden laitteen asennuksen ja liitännän saa suorittaa vain
ammattitaitoinen sähköasentaja.
Ole hyvä ja noudata tätä ohjetta; muutoin takuu raukeaa, jos laittee-
seen ilmaantuu vaurioita.
1 Turvallisuusohjeita asentajalle
Sähkökytkentään on asennettava katkaisimet, jotka erottavat kaikki
navat verkosta kontaktivälin ollessa vähintään 3 mm.
Sopivia katkaisimia ovat esim. suojakytkimet, sulakkeet (kierteellä
varustetut sulakkeet on irrotettava kannasta), vikavirtakytkimet ja
kontaktorit.
8
Laite on asennettava siten, että kosketussuoja voidaan taata.
Laitteen asennuspaikkana toimivan kaapin on vastattava standardin
DIN 68930 vaatimuksia.
Kalusteisiin upotettavissa liesissä ja keittotasoissa on erityiset
liitäntäjärjestelmät. Ne saa liittää vain sellaisiin laitteisiin, joissa on
yhteensopiva järjestelmä.
1
Âíèìàíèå: ìîíòàæ è ïîäêëþ÷åíèå íîâîãî ïðèáîðà ìîãóò
ïðîèçâîäèòüñÿ òîëüêî óïîëíîìî÷åííûìè íà ýòî
ñïåöèàëèñòàìè.
Ïðè íåñîáëþäåíèè äàííîãî óêàçàíèÿ âîçíèêøèå ïîâðåæäåíèÿ
íå ïîäëåæàò ãàðàíòèéíîìó ðåìîíòó.
1
Óêàçàíèÿ ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè äëÿ
ýëåêòðîìîíòåðà
Ïðè ýëåêòðè÷åñêîì ïîäêëþ÷åíèè ñëåäóåò ïðåäóñìîòðåòü
ïðèñïîñîáëåíèå, ñ ïîìîùüþ êîòîðîãî ïðèáîð ìîæíî
ïîëíîñòüþ îòêëþ÷èòü îò ýëåêòðîñåòè, ñ øèðèíîé ðàçìûêàíèÿ
êîíòàêòîâ íå ìåíåå 3 ìì.
Ýòî ìîãóò áûòü, íàïð., ëèíåéíûé âûêëþ÷àòåëü, ïðåäîõðàíèòåëè
(âèíòîâûå ïðåäîõðàíèòåëè âûâèíòèòü), àâòîìàòè÷åñêèé
ïðåäîõðàíèòåëüíûé âûêëþ÷àòåëü, êîíòàêòîð.
Íåäîñòóïíîñòü òîêîïðîâîäÿùèõ äåòàëåé äîëæíà áûòü
îáåñïå÷åíà ïðè ìîíòàæå.
Ïðè óñòàíîâêå âñòðàèâàåìûõ øêàôîâ äîëæíû áûòü
ñîáëþäåíû äåéñòâóþùèå íîðìû áåçîïàñíîñòè.
Âñòðàèâàåìûå ïëèòû è âàðî÷íûå ïîâåðõíîñòè îñíàùåíû
ñïåöèàëüíûìè øòåêåðíûìè ñèñòåìàìè. Èõ ìîæíî
êîìáèíèðîâàòü òîëüêî ñ ïðèáîðàìè, îñíàùåííûìè ñèñòåìàìè,
êîòîðûå ïîçâîëÿþò ïîäîáíîå êîìáèíèðîâàíèå.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14

AEG CE32013-1-D Ohjekirja

Tyyppi
Ohjekirja