Black & Decker ST4525 Omistajan opas

Kategoria
Grass trimmers
Tyyppi
Omistajan opas

Tämä käsikirja sopii myös

81
(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
SUOMI
Käyttötarkoitus
Black & Decker -trimmeri on suunniteltu nurmikon reunojen
viimeistelyyn ja nurmikon leikkaukseen ahtaissa paikoissa.
Laite on tarkoitettu vain yksityiskäyttöön.
Turvallisuusohjeet
Varoitus!
Sähkölaitteita käytettäessä
on aina noudatettava asianmukaisia tur-
vaohjeita, jotta tulipalojen, sähköiskujen,
henkilövahinkojen ja materiaalivaurioiden
riski olisi mahdollisimman pieni.
Varoitus!
Laitetta käytettäessä on
noudatettava turvallisuussääntöjä.
Lue tämä opas huolellisesti läpi ennen
koneen käyttöä oman ja muiden turval-
lisuuden takia. Säilytä ohjeet myöhempää
tarvetta varten.
u
Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen
laitteen käyttöä.
u
Käyttötarkoitus kuvataan tässä käyt-
töohjeessa. Muiden kuin tässä käyttöo-
hjeessa suositeltujen lisävarusteiden
tai -osien käyttö sekä laitteen käyttö
muuhun kuin käyttöohjeessa suositel-
tuun tarkoitukseen voi aiheuttaa
henkilövahingon vaaran.
u
Säilytä tämä käyttöohje tulevaa
tarvetta varten.
Laitteen käyttö
Ole aina huolellinen käyttäessäsi laitetta.
u
Käytä aina suojalaseja.
u
Älä koskaan anna lasten tai
kenenkään, joka ei ole lukenut käyt-
töohjetta, käyttää laitetta.
u
Älä anna lasten tai eläinten tulla lähelle
työskentelyaluetta tai koskea lait-
teeseen tai sähköjohtoon.
u
Jos laitetta käytetään lasten lähe-
isyydessä, on oltava tarkkaavainen.
u
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu nuorten
tai lihasvoimaltaan heikkojen henkilöi-
den käyttöön ilman valvontaa.
u
Laitetta ei tule käyttää leluna.
u
Käytä laitetta vain päivänvalossa tai
hyvin valaistulla alueella.
u
Soveltuu vain kuivaan käyttöym-
päristöön. Älä anna laitteen kastua.
u
Älä upota laitetta veteen.
u
Älä avaa laitteen koteloa. Sen sisällä
ei ole käyttäjän huollettavissa olevia
osia.
u
Älä käytä laitetta räjähdysalttiissa ym-
päristössä, jossa on syttyvää nestettä,
kaasua tai pölyä.
u
Älä koskaan irrota johtoa pistorasiasta
johdosta vetäen. Pistoke ja johto voivat
vahingoittua.
Muiden turvallisuus
u
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten
henkilöiden käyttöön, joilla on fyysisiä
tai älyllisiä rajoitteita tai aistirajoitteita
eikä laitteen toimintaan perehtymät-
tömien henkilöiden käyttöön (lapset
mukaan luettuina), paitsi valvonnan
alaisina tai jos he ovat saaneet laitteen
käyttöön liittyvää opastusta heidän tur-
vallisuudestaan vastaavalta henkilöltä.
u
Lapsia on valvottava ja estettävä leik-
kimästä laitteella.
82
(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
SUOMI
Muut riskit.
Myös muut kuin turvavaroituksissa
mainitut riskit ovat mahdollisia työkalua
käytettäessä. Nämä riskit voivat liittyä
muun muassa virheelliseen tai pitkäaikai-
seen käyttöön.
Tiettyjä jäännösriskejä ei voi välttää,
vaikka noudatat kaikkia turvamääräyksiä
ja käytät turvalaitteita. Näihin kuuluvat
muun muassa
u
pyörivien tai liikkuvien osien kosket-
tamisen aiheuttamat vahingot
u
osia, teriä tai lisävarusteita vaihdet-
taessa aiheutuneet vahingot
u
työkalun pitkäaikaisen käytön aiheut-
tamat vahingot Kun käytät työkalua
pitkään, varmista, että pidät säännöl-
lisesti taukoja.
u
kuulovauriot
u
työkalua käytettäessä (esimerkiksi
puuta, erityisesti tammea, pyökkiä ja
MDF-levyjä käsiteltäessä) syntyneen
pölyn sisäänhengityksen aiheuttamat
terveysriskit.
Käytön jälkeen
u
Kun laitetta ei käytetä, säilytä sitä
kuivassa, hyvin tuuletetussa paikassa
poissa lasten ulottuvilta.
u
Pidä laite lasten ulottumattomissa.
u
Kun laitetta säilytetään tai kuljetetaan
ajoneuvossa, sijoita se tavaratilaan
tai kiinnitä se pitävästi niin, ettei se
matkan aikana pääse liikkumaan.
Tarkastus ja korjaus
u
Tarkista ennen laitteen käyttöä, ettei
laitteessa ole vahingoittuneita tai vial-
lisia osia. Tarkista osien ja kytkimien
kunto sekä muut seikat, jotka voivat
vaikuttaa laitteen toimintaan.
u
Älä käytä laitetta, jos jokin sen osa on
vahingoittunut tai viallinen.
u
Korjauta tai vaihdata vaurioituneet tai
vialliset osat valtuutetussa huoltoliik-
keessä.
u
Älä yritä korjata tai vaihtaa muita kuin
tässä käyttöohjeessa erikseen määrit-
eltyjä osia.
Ruohotrimmereiden lisäturv-
aohjeet
Varoitus!
Leikkaavien osien pyörim-
inen jatkuu senkin jälkeen, kun moottori
on sammutettu.
u
Tutustu hallintalaitteisiin ja opettele
laitteen oikea käyttö.
u
Tarkista ennen käyttöä, että sähkö- ja
jatkojohdot eivät ole vaurioituneet,
vanhentuneet tai kuluneet. Jos johto
vahingoittuu käytön aikana, irrota johto
heti virtalähteestä. ÄLÄ KOSKETA JO-
HTOA, ENNEN KUIN OLET IRROT-
TANUT SEN VIRTALÄHTEESTÄ.
u
Älä käytä laitetta, jos sen johdot ovat
vahingoittuneet tai kuluneet.
u
Suojaa jalat laitteen käytön aikana
käyttämällä tukevia jalkineita.
u
Suojaa sääret käyttämällä pitkiä hou-
suja.
u
Tarkista ennen laitteen käyttöä, ettei
työskentelyalueella ole oksia, kiviä,
metallilankaa tai muita esteitä.
83
(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
SUOMI
u
Käytä laitetta vain pystyasennossa,
leikkuulanka kuvan mukaisesti lähellä
maata. Älä koskaan käynnistä laitetta
missään muussa asennossa.
u
Liiku hitaasti, kun käytät laitetta.
Muista, että juuri leikattu ruoho on
kosteaa ja liukasta.
u
Älä työskentele jyrkissä rinteissä.
Työskentele rinteen korkeussuuntaan
nähden poikittain, älä ylhäältä alas tai
päinvastoin.
u
Älä koskaan kuljeta laitetta sora- tai
hiekkateiden yli langan pyöriessä.
u
Älä koskaan kosketa leikkuulankaa
laitteen ollessa käynnissä.
u
Älä laita laitetta maahan, ennen kuin
leikkuulanka on täysin pysähtynyt.
u
Käytä ainoastaan oikean tyyppistä
leikkuulankaa. Älä koskaan käytä met-
allista leikkuulankaa tai ongensiimaa.
u
Älä koske langan leikkuuterään.
u
Pidä verkkovirtajohto aina mahdol-
lisimman kaukana leikkuulangasta.
Ota huomioon virtajohdon asento aina
laitetta käytettäessä.
u
Pidä kädet ja jalat poissa leikkuulan-
gan tieltä etenkin, kun moottori käyn-
nistetään.
u
Tarkista laite kulumisen tai vaurio-
iden varalta ennen työn aloittamista ja
iskujen jälkeen. Korjaa puutteet ennen
työn jatkamista.
u
Älä koskaan käytä laitetta, jos jokin
suoja on vaurioitunut tai ei ole paikal-
laan.
u
Varo vahingoittamasta itseäsi leikkuu-
langan lyhentämiseen varustetulla
laitteella. Kun olet pidentänyt uutta
leikkuulankaa, aseta laite aina takai-
sin normaaliin käyttöasentoon ennen
käynnistämistä.
u
Varmista aina, että ilmanvaihtoaukot
ovat puhtaita.
u
Älä käytä nurmikkotrimmeriä (re-
unatrimmeriä), jos sen johdot ovat
vahingoittuneet tai kuluneet.
u
Pidä jatkojohdot poissa leikkaavien
osien tieltä.
Sähköturvallisuus
#
Tämä laite on kaksoiseristetty,
joten erillistä maadoitusta ei tar-
vita. Tarkista aina, että virtalähde
vastaa arvokilvessä ilmoitettua
jännitettä.
u
Jos virtajohto vahingoittuu, sen
vaihtaminen on turvallisuussyistä jätet-
tävä valmistajan tai valtuutetun Black
& Decker -huollon tehtäväksi.
u
Sähköturvallisuutta voi parantaa
käyttämällä erittäin herkkää (30 mA)
vikavirtasuojaa.
Laitteessa olevat merkinnät
Laitteessa on seuraavat varoitusmerkinnät:
Lue käyttöohje ennen laitteen käyttöönottoa.
Käytä suojalaseja, kun käytät laitetta.
84
(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
SUOMI
N
Käytä asianmukaisia kuulosuojaimia, kun käytät
laitetta.
E
Irrota verkkojohto pistorasiasta aina ennen
vaurioituneen johdon tarkistamista. Älä käytä
trimmeriä, jos virtajohto on vahingoittunut.
K
Varo sinkoilevia esineitä. Pidä sivulliset poissa
leikkausalueelta.
R
Älä käytä laitetta sateessa tai erittäin kosteissa
olosuhteissa.
Direktiivin 2000/14/EY mukainen taattu ääniteho.
Yleiskuvaus
Tässä laitteessa on kaikki tai joitakin seuraavista ominaisu-
uksista.
1. Virtakytkin
2. Kahva
3. Kaapelin pitosilmukka
4. Virransyöttöliitäntä
5. Lisäkahva
6. Suojus
7. Kelakotelo
8. Pää
9. Reunakiekko (vain ST5530)
10. Reunaohjain (vain ST4525)
Kokoaminen
Varoitus! Varmista ennen kokoamista, että virta on katkaistu
työkalusta ja että virtajohto on irti pistorasiasta.
Suojuksen kiinnittäminen (kuva A&B)
u Irrota ruuvi suojuksesta.
u Pidä suojus (6) suoraan vasten trimmerin päätä (8)
ja työnnä paikalleen, kunnes lukitussalpa napsahtaa
paikalleen. Varmista, että suojuksen (11) ohjauskiskot
(6) on kohdistettu trimmerin pään (12) ohjauskiskojen (8)
mukaan (kuva A).
u Kiinnitä suojus (6) ruuvilla (13).
Varoitus! Älä käytä työkalua, jos suojus ei ole kunnolla
paikallaan.
Toisen kahvan kiinnittäminen (kuva C)
u Pidä molemmat kahvan sivulla olevat painikkeet (14)
alhaalla.
u Työnnä lisäkahva (5) paikalleen painikkeiden (14) yli.
Varoitus! Varmista, että painikkeen hampaat ovat kahvan
koloissa ja että kahva on kiinni.
Lisäkahvan asennon säätäminen (kuva D)
Säädä lisäkahvan (5) asento niin, että trimmeri pysyy tasapa-
inossa ja sen käyttömukavuus on mahdollisimman hyvä.
u Pidä kädensijan vasemmalla puolella oleva painike (14)
alhaalla.
u Kierrä lisäkahva (5) haluttuun asentoon.
u Vapauta painike (14).
Varoitus! Varmista, että painikkeen hampaat ovat kahvan
koloissa ja että kahva on kiinni.
Työkalun korkeuden säätö (kuva E)
Työkalussa on teleskooppivarsi, jolla sen korkeus voidaan
säätää halutuksi. Korkeusasetuksia on useita.
Säädä korkeusasetus seuraavasti:
u Irrota työkalu virtalähteestä.
u Avaa säätökartio (15) kiertämällä sitä myötäpäivään.
u Vedä putkea (16) varovasti sisään tai ulos kahvasta (2)
haluttuun korkeuteen.
u Kiristä säätökartio (15) kiertämällä sitä vastapäivään.
Leikkuusiiman vapauttaminen
Leikkuusiima on teipattu kiinni kelakoteloon kuljetuksen ajaksi.
Varoitus! Poista akku laitteesta aina ennen kokoamista.
u Irrota leikkuusiiman kelakoteloon (7) kiinnittävä teippi.
Työkalun kytkeminen verkkovirtaan (kuva F)
u Kiinnitä sopivan jatkojohdon naarasliitin virransyöttöli-
itäntään (3).
u Pujota kaapeli pitosilmukan (4) läpi.
u Kytke verkkopistoke virtalähteeseen.
Langoitetuille johtoyksiköille: Varmista, että johto on kierretty
johdon pidikkeen kautta, ennen kuin kiinnität johdon verk-
kovirtaan.
Käyttö
Varoitus! Anna työkalun käydä omaan tahtiinsa. Älä
ylikuormita sitä.
Työkalun asettaminen leikkaus- tai reunojenkäsit-
telytilaan (kuva G,H,I&J)
Työkalua voidaan käyttää kuvan I mukaisessa tilassa
leikkaamiseen tai kuvan J mukaisesti nurmikon reunojen ja
kukkapenkkien reunusten siistimiseen.
Leikkaaminen (kuva E,G&I)
Leikkaamista varten trimmerin pää asetetaan kuvan I
osoittamaan asentoon. Jos se ei ole kuvan osoittamassa
asennossa:
u Irrota työkalu virtalähteestä.
u Avaa säätökartio (15) kiertämällä sitä myötäpäivään.
u Pidä kiinni kahvasta (2) ja kierrä päätä (8) myötäpäivään.
u Kiristä kartio (15) kiertämällä sitä vastapäivään.
Huomautus: Huomautus: Pää pyörii vain yhteen suuntaan.
85
(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
SUOMI
Reunojen käsittely (kuva E,H&J)
Reunojen käsittelyä varten trimmerin pää asetetaan kuvan
J osoittamaan asentoon. Jos se ei ole kuvan osoittamassa
asennossa:
u Irrota työkalu virtalähteestä.
u Avaa säätökartio (15) kiertämällä sitä myötäpäivään.
u Pidä kiinni kahvasta (2) ja kierrä päätä (8) vastapäivään.
u Kiristä kartio (15) kiertämällä sitä vastapäivään.
Huomautus: Pää pyörii vain yhteen suuntaan.
Käynnistäminen ja pysäyttäminen
u Käynnistä työkalu painamalla virrankatkaisijaa (1).
u Sammuta työkalu vapauttamalla virrankatkaisija.
Varoitus! Älä koskaan yritä lukita virrankatkaisijaa käyt-
töasentoon.
Vinkkejä parhaimman tuloksen saamiseksi
Yleistä
u Paras leikkuutulos saavutetaan leikkaamalla vain kuivaa
nurmikkoa.
Trimmaus
u Pitele trimmeriä kuvan I osoittamalla tavalla.
u Käännä trimmeriä kevyesti puolelta toiselle.
u Leikkaa pitkää ruohoa asteittain ylhäältä lähtien. Leikkaa
vain vähän kerrallaan.
u Vältä kovia esineitä tai hentoja kasveja.
u Leikkuulanka kuluu nopeammin ja vaatii useammin
tapahtuvaa syöttöä, kun leikkaat jalkakäytävien tai muiden
hiovien pintojen lähellä tai tavallista kovempia rikkaruo-
hoja.
u Jos työkalu alkaa käydä hitaasti, vähennä kuormitusta.
Reunojen käsittely
Paras leikkuutulos saavutetaan, kun reunuksen syvyys on yli
50 mm.
u Älä käytä työkalua reunojen tekemiseen. Tee reunat käyt-
tämällä reunauslapiota.
u Ohjaa työkalua sen pyörän (9) tai reunaohjaimen (10)
varassa kuvan J mukaisesti.
u Lyhennä leikkausjälkeä kallistamalla työkalua hieman.
Uuden siimakelan kiinnittäminen (kuva K)
Uusia siimakeloja myyvät Black & Decker -tuotteiden jälleen-
myyjät (tuotenro A6481).
u Irrota työkalu pistorasiasta.
u Pidä kelan suojuksen kielekkeitä (17) painettuna ja poista
kelan suojus (18) kotelosta (7).
u Poista tyhjä kela (19) kotelosta.
u Poista kaikki lika ja ruoho kelan suojuksesta ja kotelosta.
u Työnnä uusi kela kotelon napaan. Kierrä kelaa hieman
niin, että se kiinnittyy.
u Irrota leikkuusiiman pää ja pujota se reikään (20). Siiman
on tultava ulos noin 11 cm kelan suojuksesta.
u Kohdista kelan suojuksen kielekkeet (17) kotelon reikiin
(21).
u Paina suojus kelan koteloon, kunnes se napsahtaa kiinni
paikalleen.
Varoitus! Jos leikkuusiimat ylettyvät leikkuuterän (22) yli,
leikkaa ne lyhyemmiksi niin, että ne juuri ylettyvät terään.
Uuden siiman kiertäminen tyhjään kelaan (kuva
L,M&N)
Tyhjään kelaan on mahdollista kiertää uusi leikkuusiima.
Siimapakkauksia myyvät Black & Decker -tuotteiden jälleen-
myyjät (tuotenro A6170 (25 m), A6171 (40 m)).
u Poista tyhjä kela laitteesta aiempien ohjeiden mukaisesti.
u Poista kaikki vanha leikkuusiima kelasta.
u Työnnä 2 cm siimaa kelan reikään (23) kuvan L mukai-
sesti.
u Taivuta siimaa ja lukitse se L-kirjaimen muotoiseen koloon
(24).
u Kierrä leikkuusiima kelalle nuolen osoittamaan suuntaan.
Kelaa siimaa tasaisesti kerroksittain. Älä kelaa sitä edes-
takaisin (kuva N).
u Kun kelattu leikkuusiima on syvennysten (25) tasalla,
katkaise siima. Anna siiman tulla ulos kelalta noin 11 cm ja
pidä sitä paikallaan sormella painaen (kuva N).
u Kiinnitä kela laitteeseen aikaisempien ohjeiden mukaisesti.
Varoitus! Käytä vain oikeaa Black & Deckerin suosittelemaa
leikkuusiimaa.
Vianmääritys
Jos laite ei näytä toimivan oikein, noudata seuraavia ohjeita.
Jos tämä ei auta, ota yhteys paikalliseen Black & Decker
-huoltoliikkeeseen.
Varoitus! Irrota työkalu pistorasiasta ennen jatkamista.
Laite käy hitaasti
u Tarkista, että kelan kotelo pääsee pyörimään esteettä.
Puhdista se varovasti tarvittaessa.
u Tarkista, että leikkuulankaa ei tule ulos kelan kotelosta
yli 11 cm. Jos se tulee, katkaise siima niin, että se juuri
ylettyy leikkuuterään.
Automaattinen siimansyöttö ei toimi
u Pidä kelan suojuksen kielekkeitä painettuna ja poista
kelan suojus kotelosta.
u Vedä siimaa niin, että se tulee ulos kotelosta 11 cm. Jos
kelalla ei ole tarpeeksi siimaa, asenna uusi siimakela
aikaisempien ohjeiden mukaan.
u Kohdista kelan suojuksen kielekkeet kotelon reikiin.
u Paina suojus koteloon, kunnes se napsahtaa kiinni paikal-
leen.
u Jos leikkuusiima ylettyy leikkuuterän yli, leikkaa se
lyhyemmäksi niin, että se juuri ylettyy terään.
Jos automaattinen siimansyöttö ei vieläkään toimi
tai kela on jumissa, kokeile seuraavia toimenpiteitä:
u Puhdista kelan suojus ja kotelo huolellisesti.
u Irrota kela ja varmista, että vipu pääsee liikkumaan
esteettä.
u Poista kela, pura siima kelalta ja kierrä se sitten tasaisesti
takaisin aikaisempien ohjeiden mukaisesti. Laita kela
takaisin aikaisempien ohjeiden mukaisesti.
86
(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
SUOMI
Huolto
Verkkojohdolla varustettu tai verkkojohdoton Black & Deckerin
laite/työkalu on suunniteltu toimimaan mahdollisimman kauan
mahdollisimman vähällä huollolla. Oikealla huollolla ja sään-
nöllisellä puhdistuksella työkalu/laite säilyttää suorituskykynsä.
Laturi ei tarvitse säännöllisen puhdistamisen lisäksi mitään
muuta huoltoa.
Varoitus! Toimi ennen verkkojohdolla varustetun tai verkkojo-
hdottoman sähkötyökalun huoltoa seuraavasti:
u Sammuta laite/työkalu ja irrota se verkkovirrasta.
u Jos laitteessa/työkalussa on erillinen akku, sammuta laite/
työkalu ja irrota sen akku.
u Jos akku on kiinteä, käytä akku täysin loppuun ja sam-
muta laite/työkalu sitten.
u Irrota laturi pistorasiasta ennen laturin puhdistamista.
Laturi ei tarvitse säännöllisen puhdistamisen lisäksi mitään
muuta huoltoa.
u Puhdista työkalun, laitteen ja laturin ilma-aukot säännöl-
lisesti pehmeällä harjalla tai kuivalla kangasliinalla.
u Puhdista moottorikotelo säännöllisesti kostealla liinalla.
Älä käytä hankaavia tai liuotinpohjaisia puhdistusaineita.
u Puhdista leikkuusiima ja kela säännöllisesti pehmeällä
harjalla tai kuivalla rievulla.
u Poista ruoho ja lika suojuksen alta säännöllisesti tylpällä
kaapimella.
Ympäristönsuojelu
Z
Erillinen keräys. Tätä tuotetta ei saa hävittää
normaalin kotitalousjätteen mukana.
Kun Black & Decker -laitteesi aikanaan täytyy vaihtaa tai ei
kelpaa enää käyttöön, älä hävitä laitetta kotitalousjätteen
mukana. Toimita laite kierrätettäväksi.
z
Käytettyjen tuotteiden ja pakkausmateriaalien
erilliskeruun avulla materiaalit voidaan kierrättää ja
käyttää uudelleen.
Kierrätysmateriaalien käyttö auttaa vähentämään
ympäristön saastumista ja uusien raaka-aineiden
tarvetta.
Paikallisissa säädöksissä voidaan määrätä, että kodin
sähkötuotteiden keruu tapahtuu kaupunkien jätteidenkäsittel-
yasemilla tai laitteita myyvissä liikkeissä uuden tuotteen oston
yhteydessä.
Kun laitteesi on käytetty loppuun, älä hävitä sitä tavallisten
roskien mukana, Vie tuotteesi valtuutettuun huoltoliikkeeseen,
joka kerää vanhat laitteet puolestamme.
Saat valtuutettujen huoltoliikkeiden yhteystiedot ottamalla
yhteyden Black & Decker Oy:hyn tässä käyttöoppaassa
ilmoitetussa osoitteessa. Valtuutettujen Black & Decker -huol-
toliikkeiden yhteystiedot sekä lisätietoja palveluistamme ja
takuuehdoista on myös Internetissä osoitteessa www.2helpU.
com.
Tekniset tiedot
ST4525
Type 1
ST5530
Type 1
Tulojännite
V
AC
230 230
Ottoteho
W
450 550
Kuormittamaton
nopeus
min
-1
7300 7500
Paino
kg
2.5 2.5
Käteen kohdistuva painotettu tärinäarvo EN 786 mukaisesti:
= 3.8 m/s
2
, epätarkkuus (K) = 1.5 m/s
2
.
L
PA
(äänenpaine) 80 dB(A)
epätarkkuus (K) = 1 dB(A)
87
(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
SUOMI
EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus
KONEDIREKTIIVI
ULKOILMAMELUDIREKTIIVI
%
ST4525/ST5530
Black & Decker ilmoittaa, että tuotteet, jotka on kuvattu
kohdassa Tekniset tiedot, täyttävät seuraavien direktiivien
vaatimukset:
2006/42/EY, EN 60335-1, EN 60335-2-91
2000/14/EY, Nurmikkotrimmeri, L ≤ 50 cm, Liite VIII
DEKRA Certication B.V., Utrechtseweg 310,
6802 ED Arnhem, Alankomaat
Ilmoitetun elimen tunnusnumero: 0344
Akustisen tehon taso direktiivin 2000/14/EY (artikla 12, liite III,
L ≤ 50 cm) mukaisesti:
L
WA
(mitattu ääniteho) 94 dB(A)
epätarkkuus (K) = 1 dB(A)
L
WA
(taattu ääniteho) 95 dB(A)
Nämä tuotteet täyttävät myös direktiivien 2004/108/EY ja
2011/65/EU vaatimukset.
Lisätietoja saa ottamalla yhteyden Black & Deckeriin
seuraavassa osoitteessa. Tiedot ovat myös käyttöoppaan
takakannessa.
Allekirjoittanut vastaa teknisten tietojen kokoamisesta ja antaa
tämän ilmoituksen Black & Deckerin puolesta.
_
Kevin Hewitt
Vice-President Global Engineering
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Yhdistynyt kuningaskunta
27/09/2013
Takuu
Black & Decker takaa, ettei tuotteessa ole materiaali- ja/tai
valmistusvikaa silloin, kun se toimitetaan ostajalle. Takuu on
lisäys kuluttajan laillisiin oikeuksiin eikä vaikuta niihin. Takuu
on voimassa Euroopan unionin jäsenmaissa ja Euroopan
vapaakauppa-alueella (EFTA).
Mikäli Black & Decker -kone hajoaa materiaali- ja/tai valm-
istusvirheen tai teknisten tietojen epätarkkuuden vuoksi 24
kuukauden kuluessa ostopäivästä, Black & Decker korjaa
koneen ilman kustannuksia ostajalle tai vaihtaa sen Black
& Decker Oy:n valinnan mukaan. Takuu ei kata vikoja, jotka
johtuvat seuraavista:
u Tuotetta on käytetty kaupallisesti, ammattimaisesti tai
vuokraukseen.
u Tuotetta on käytetty tai hoidettu virheellisesti.
u Tuotetta on vahingoitettu vieraalla esineellä tai aineella tai
se on ollut onnettomuudessa.
u Jos korjauksia on yrittänyt joku muu kuin Black & Deckerin
valtuuttama edustaja tai Black & Deckerin henkilökunta.
Edellytyksenä takuun saamiselle on, että ostaja jättää koneen
ja ostokuitin jälleenmyyjälle tai valtuutetulle huoltoliikkeelle.
Saat valtuutettujen huoltoliikkeiden yhteystiedot ottamalla
yhteyden Black & Decker Oy:hyn tässä käyttöoppaassa
ilmoitetussa osoitteessa. Valtuutettujen Black & Decker -huol-
toliikkeiden yhteystiedot sekä lisätietoja palveluistamme ja
takuuehdoista on myös Internetissä osoitteessa www.2helpU.
com
Käy verkkosivuillamme osoitteessa www.blackanddecker. ja
rekisteröi uusi Black & Decker -tuotteesi. Sivuilta saat myös
tietoa uusista tuotteista ja erikoistarjouksista. Saat lisätietoja
Black & Deckerin tavaramerkistä ja tuotevalikoimastamme
osoitteesta www.blackanddecker..
Älä unohda rekisteröidä tuotetta!
www.blackanddecker./productregistration Rekisteröi
tuotteesi verkossa osoitteessa www.blackanddecker./pro-
ductregistration tai lähetä nimesi, sukunimesi ja tuotekoodisi
oman maasi Black & Deckerille.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100

Black & Decker ST4525 Omistajan opas

Kategoria
Grass trimmers
Tyyppi
Omistajan opas
Tämä käsikirja sopii myös