ROSENLEW RSP190A Ohjekirja

Tyyppi
Ohjekirja
SV
FI
FRYSEBOKS - SÄILIÖPAKASTIN
ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE
INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING
2-6
7-11
RSP 190 A
2
FI
Säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten. Laitteen omistajan vaihtuessa on myös tärkeää, että uudella omistajalla on mahdol-
lisuus tutustua laitteen käyttöohjeisiin, jolloin hän saa pakastimestaan irti mahdollisimman suuren hyödyn.
Varmista, että laitteen takaosassa oleva pistoke ei ole puristuksissa tai vahingoittunut.
- Vahingoittunut pistoke voi ylikuumentua ja aiheuttaa palovaaran.
Älä aseta painavia tavaroita tai itse laitetta liitosjohdon päälle.
- Oikosulun tai tulipalon vaara.
Älä poista pistoketta pistorasiasta liitosjohdosta vetämällä, erityisesti silloin, kun laitetta vedetään pois kalus-
teesta.
- Vahingoittunut liitosjohto voi aiheuttaa oikosulun, tulipalon ja/tai sähköiskun.
- Vahingoittunut liitosjohto tulee vaihtaa uuteen valtuutetun huoltoliikkeen toimesta.
Jos pistorasia on viallinen, älä työnnä pistoketta pistorasiaan.
- Sähköiskun tai tulipalon vaara.
Pakastimen jäähdytysjärjestelmässä käytetään kylmäaineena Isobutaania (R600a), joka on luonnollinen ja erittäin ympäristöys-
tävällinen kaasulaatu, joka kuitenkin on tulenarka. Tämän vuoksi on tärkeää, että pakastimen kuljetuksessa ja sijoittamisessa varo-
taan vaurioittamasta mitään jäähdytysjärjestelmän osaa. Mikäli jäähdytysjärjestelmän jokin osa vaurioituu, on tärkeää, ettei avo-
tulta eikä muita tulen syttymisriskejä ole. Jäähdytysaine on ilmaa painavampi ja painuu lattiapintaan. Mikäli jäähdytysjärjestelmä
vaurioituu, on tärkeää huolehtia tilan hyvästä ilmanvaihdosta.
Hävittäminen
Varmistaen tuotteen oikeanlaisen hävittämisen voit auttaa mahdollisten ympäristölle ja ihmisterveydelle turmeltavien seu-
rausten välttämisessä.
Tuotteessa oleva symboli osoittaa, ettei tuotetta saa käsitellä talousjätteenä, vaan on vietävä sopivaan sähköisten tai
sähkökäyttöisten laitteiden keräyspisteeseen kierrätettäväksi. Saat yksityiskohtaisempaa tietoa tämän tuotteen kierrä-
tyksestä ottamalla yhteyttä paikallisen kaupungin toimistoon, talousjätteen hävittämispalveluun tai kauppaan, jossa ostit
koneen.
Turvallisuustietoa
Ennen asentamista ja koneen käyttöä lue tämä käyttöohje tarkasti. Se sisältää turvallisuusvarotoimia, vihjeitä, tietoja ja
ideoita. Jos pakastinta käytetään kirjoitettujen ohjeiden mukaisesti, se toimii asianmukaisesti ja tarjoaa sinulle suuren tyy-
tyväisyyden.
Näitä varoituksia tarjotaan turvallisuuden vuoksi. Sinun on luettava ne huolella ennen koneen asentamista ja käyttöä.
Käytä pakastinta ainoastaan pakasteruoan säilömistä varten, tuoreen ruoan pakastamista varten ja jääkuutioiden
tekemistä varten.
Älä syö jääkuutioita tai jäätikkuja heti pakastimesta ottamisen jälkeen, koska ne voivat aiheuttaa jääpalovammoja.
Älä anna lasten leikkiä tai piiloutua pakastimeen, koska he voivat juuttua sisälle ja tukehtua.
Älä varastoi nestettä sisältäviä lasiastioita pakastimessa, koska ne voivat särkyä.
Varmista, että pakastin ei seiso virtajohdon päällä.
Ennen huoltoa tai puhdistamista irrota kone aina pistorasiasta tai kytke sähköjohto pois.
Älä käytä muita sähköllä toimivia koneita (kuten jäätelövalmistajia) koneen sisäosassa.
Koneesi sisältää ympäristöystävällistä luonnonkaasua, isobutaania (R600a). Ole kuitenkin varovainen, koska isobu-
taani on paloarkaa. Näin ollen on tärkeää varmistaa, ettei jäähdyttimen putkisto ole vahingoittunut.
On kaikkein tärkeintä säilyttää tämä käyttöohje myöhempää käyttöä varten.
Tuotteen kuvaus
1. Kannen kahva
2. Tiiviste
3. Sulatusveden laskuputki
4. Ohjauspaneeli
6. Termostaattinuppi: lämpötilan säätö
6. Ylempi reuna
7. Lamppu
8. Venttiili: kannen helppo uudelleen avaaminen
3
FI
Ohjauspaneeli
A. Punainen valo: Syttyy, kun pakastimen lämpötila ei ole riittävän matala.
B. Vihreä valo: Syttyy, kun kone on päällä.
C. Keltainen valo: Syttyy, kun Super-pakastin on aktivoituna.
D. Super-pakastin-näppäin: Aktivoi/tekee tehottomaksi Super-pakastintoiminnon
suurelle tuoreen ruoan määrälle ja kytkee piippaushälytyksen pois päältä.
Asennus
Odota ainakin 2 tuntia ennen pakastimen kytkemistä virtalähteeseen varmistuaksesi siitä, että pakastimen virtapiiri on
täysin suorituskelpoinen.
Asenna pakastin kuivaan, hyvin tuuletettuun huoneeseen. Vältä sellaisia paikkoja, jotka ovat lähellä lämpölähdettä tai
suorassa auringonvalossa.
Huoneenlämpötilan tulisi olla sopusoinnussa sen ilmastoluokituksen kanssa, johon pakastin oli suunniteltu, katso kap-
paletta "Tekniset tiedot".
Sijoita pakastin vaakasuoralle tasaiselle pinnalle siten, että se lepää kaikilla neljällä jalallaan.
Parhaan toiminnan saavuttamiseksi ja vahingon välttämiseksi kannen ollessa auki, jätä ainakin 5 cm:n väli takaseinästä
ja 5 cm:n väli sivuilta.
Ennen pakastimen kytkemistä virtalähteeseen varmista, että jännite on sopusoinnussa kappaleessa "Tekniset tiedot"
kappaleessa "Jännite" osassa mainittujen kanssa.
Vaara!
Varmista, että pakastin ei lepää virtalähteen kaapelin päällä.
Älä poista virtalähteen kaapelia vetämällä sen sähköjohdosta, varsinkaan, kun pakastinta vedettäessä seinästä.
Virtalähteen kaapelin voi vaihtaa ainoastaan pätevä palveluhenkilöstö.
Varmista, että pakastimen takaosa ei ole litistänyt tai vahingoittanut pistorasiaa.
On varmistettava sopiva tuuletus koneen ympäristössä.
Kaikki tämän koneen asentamiseen tarvittavat sähkötyöt on teetettävä pätevällä sähköasentajalla.
Varoitus! Tämä kone on maadoitettava.
Ensimmäinen käyttö
Ennen ensimmäistä käyttöä pakastin täytyy puhdistaa sisältä, katso kappaletta "Huolto ja Puhdistaminen".
Kytke kone virtalähteeseen.
Vihreä valo syttyy.
Punainen valo syttyy myöskin ja hälytys antaa piippaavan äänen, koska pakastimen sisälämpötila ei ole vielä riittävä
matala ruoan varastointiin.
Paina (D) näppäintä hälytyksen pois kytkemiseksi. Punainen valo sammuu normaalisti muutaman tunnin kuluttua.
Sijoita ruokaa pakastimen sisälle vasta, kun punainen valo on sammunut.
Kytke päälle-pois
Kytke pakastin päälle
Kierrä termostaattinuppi ja väliseen asentoon.
Kytke pakastin pois päältä
Kierrä termostaattinuppia Off-asentoon.
Päivittäinen käyttö
Lämpötilan säätäminen
Säädät pakastimen lämpötilan seuraavalla tavalla:
Kierrä termostaattinuppi myötäpäivään kohti kylmemmän varastointilämpötilan saavuttamiseksi.
Kierrä termostaattinuppi vastapäivään kohti vähemmän kylmän varastointilämpötilan saavuttamiseksi.
Super-pakastustoiminto
Jos haluat pakastaa yli 3-4 kg tuoretta elintarviketta, pakastin täytyy ensin esijäähdyttää.
Ainakin 24 tunnin ajan ennen tuoreen ruoan sijoittamista pakastimeen, paina (D) näppäintä.
Keltainen valo syttyy.
Sijoita ruoka pakastimeen. 52 tunnin jälkeen tämä toiminto sammuu automaattisesti ja pakastin palaa normaaliin varas-
tointilämpötilaan. Tämä toiminto voidaan uudelleen aktivoida koska tahansa painamalla (D) näppäintä uudelleen.
Hälytys
Jos pakastimen lämpötila ei ole riittävän matala, hälytys antaa piippaavan äänen ja punainen valo syttyy.
Paina (D) näppäintä äänen sammuttamiseksi. Punainen valo pysyy päällä niin kauan, kuin pakastimessa oleva lämpöti-
la on korkeampi, kuin termostaatissa asetettu.
Hälytys voi käynnistyä seuraavista syistä:
Jos sijoitat suuren määrän tuoretta ruokaa.
Kannen ollessa liian pitkään auki.
Virheen vuoksi järjestelmässä, katso kappaletta "Mitä teen, jos...".
4
FI
Säilöntäkorit
Ripusta korit ylempään reunaan (X) tai sijoita niputettavat korit pakastimen sisälle (Y).
Käännä ja kiinnitä kahvat tähän kahteen asentoon piirustusten osoittamalla tavalla.
Varakorit voit hankkia paikallisesta Huoltopalvelukeskuskesta tai
Electrolux:in verkostosivulta (riippuen maastasi). Tällä sivulla olevat
esimerkit näyttävät kuinka monta koria voit sijoittaa eri pakastinmalleihin.
Kannen avaaminen ja sulkeminen
Koska kansi on istutettu tiukasti sulkeutuvalla nestelukolla, se ei aukea helposti uudelleen heti sulkemisen jälkeen.
Odota muutama minuutti ennen kannen uudelleen avaamista. Voit uudelleen avata kannen venttiilin avulla helposti. Älä
koskaan vedä kahvasta rajusti.
Huolto ja puhdistaminen
Pakastimen sulatus
Kun jääkerros on 10-15 mm paksu, pakastin täytyy sulattaa. Suosittelemme, että sulatat pakastimesi, kun se on melkein
tai täysin tyhjä.
Kytke kone virtalähteestä pois.
Poista pakastimen sisältö, pakkaa sisältö lehteen ja säilytä kylmässä.
Jätä koneen kansi auki.
Poista tulppa veden laskuputkesta.
Sulatusvesi voidaan kerätä astiaan kuvan osoittamalla tavalla. Jos mahdollista, käytä jakoharppia.
Kuivaa koneen sisäosa perusteellisesti.
Muista laittaa veden laskuputkeen tulppa takaisin.
Tärkeää! Älä koskaan käytä veistä tai mitään muuta terävää välinettä huurteen tai jään poistamiseen.
Puhdistaminen
Pakastin on parasta puhdistaa sulatuksen jälkeen.
Kytke kone virtalähteestä ja poista kaikki irtonaiset varaosat.
Käytä kosteaa kangasta pakastimen puhdistamiseksi. Käytä kuumaa vettä, ja mietoa, ei-tuoksuvaa puhdistusainetta.
Puhdista irtonaiset varaosat ennen kuin panet ne takaisin paikoilleen.
Tärkeää! Älä koskaan käytä voimakkaita puhdistusaineita, hankausjauhetta tai tuoksuvia puhdistusaineita pakastimesi
puhdistamiseen.
Kun ei ole käytössä
Kytke kone pois virtalähteestä.
Poista kaikki ruoka pakastimesta.
Puhdista pakastin ylhäällä kuvatulla tavalla.
Jätä kansi hieman auki.
Hehkulampun vaihtaminen
Kytke kone pois virtalähteestä.
Poista hehkulamppu ja vaihda se uuteen hehkulamppuun (max. 15W).
Kytke kone takaisin virtalähteeseen.
Hyödyllisiä vihjeitä ja tippejä
Ruoan pakastaminen
Ennen pakastusta ruoka on pakattava ilmanpitävään ja kosteustiiviiseen pakkaukseen sen kuvumisen estämiseksi.
Käytä ainoastaan kaikkein paraslaatuista tuoretta ruokaa.
Anna kuuman ruoan aina jäähtyä huoneenlämpötilan lämpöiseksi ennen sen sijoittamista pakastimeen.
Jaa ruoka pieniin annoksiin ennen pakastamista; näin ruoan jäätyminen on nopeampaa, ja sinun tarvitsee sulattaa ain-
oastaan se määrä, jonka haluat syödä.
Merkitse pakastettuun pakkaukseen pakastamispäivämäärä.
Sijoita tuoreet pakastettavat ruoat lähelle pakastimen kylmiä sivuja, varmistaen, etteivät ne kosketa jo aikaisemmin
pakastettua ruokaa.
Pakastettu ruoka voidaan varastoida missä tahansa pakastimen sisällä, mutta on pidettävä kuitenkin ainakin 5 mm
etäisyyttä yläreunasta.
Jos pakastaminen on liian hidasta, pakastetun ruoan laatu huononee. Tuore ruokamäärä (kg.:ssa ilmaistuna) joka voidaan
pakastaa 24 tunnissa, on ilmastuna kappaleessa "Tekniset tiedot" jakson "Pakastamiskapasiteetti" kohdalla.
5
FI
Ruoan varastointi
Tuoreen pakastetun ruoan tapauksessa, katso varastointiaika alhaalla olevasta taulukosta.
Valmiiksi pakastetun ruoan tapauksessa älä koskaan ylitä erääntymispäivää.
Kun ostat pakasteruokaa varmista, että sitä on säilytetty oikeassa lämpötilassa. Älä ostaa sellaisia tuotteita, jotka ovat
märkiä tai joiden pakkaus on vahingoittunut. Sijoita valmiiksi pakastettu ruoka pakastimeesi niin pian, kuin mahdollista.
Suosittelemme jääkassin käyttöä tämänlaisia tuotteita kotiin vietäessä.
Tärkeää! Muista, että täysin tai osaksi sulatettua ruokaa ei saa uudelleen pakastaa. Sellaiset ruokalajit voidaan kuitenkin
pakastaa, joissa käytettiin sulatettua ruokaa.
Sähkökatkon tai konerikon tapauksessa
Älä avaa kantta.
Tärkeää! Jos virta on ollut pois päältä pidemmäksi aikaa, kuin mitä kappaleen "Tekniset tiedot" jakso"Jäänneaika" osoit-
taa, sulatettu ruoka on syötävä nopeasti tai valmistettava heti ja sitten pakastettava uudelleen (jäähdyttämisen jälkeen).
Mitä teen, jos...
Koeta ensin täällä suositeltua ratkaisua välttääksesi tarpeettomat huoltosoiton kulut.
Pakastimesi ei toimi
Onko virtalähteen johto irrotettu seinästä?
Onko taloudessa sulake palanut?
Tapahtuiko sähkökatko?
Onko lämpötilan ohjaus asetettu Pois-asentoon?
Hälytys pysyy ääni ja/tai punainen valo/symboli ( ) on päällä
Eikö kantta ole suljettu täysin? Katso alhaalla.
Onko lämpötilan hallinta asetettu sopivaksi ympäristön olosuhteiden mukaan?
Onko pakastin liian lähellä lämpölähdettä?
Sisävalo ei toimi
Onko virtalähteen kaapeli vedetty seinästä?
Onko hehkulamppu löysästi istukassa tai palanut?
Moottori saattaa olla liikaa käynnissä
Onko kansi suljettu täysin? Katso alhaalla.
Onko huoneen lämpötila kuumempi, kuin normaalisti?
Onko pakastimeen sijoitettu juuri suuri määrä tuoretta ruokaa?
Avataanko kansi usein?
Onko lämpötilan hallinta asetettu oikein ympäristön lämpötilaolosuhteisiin verrattuna?
Onko kannen lukko vahingoittunut tai epämuodostunut?
Onko tarpeeksi tilaa ilmavirralle pakastimen ympäristössä?
Onko Super-jäähdytystoiminto vahingossa aktivoitu?
Lämpötila on liian lämmin
Onko pakastimeen sijoitettu juuri suuri määrä tuoretta ruokaa?
Avataanko kansi usein?
Onko lämpötilan ohjaus asetettu oikein ympäristön lämpöolosuhteisiin verrattuna?
Muodostui liikaa jäätä
Eikö kantta ole täysin suljettu. Katso alhaalta.
Onko veden poistoaukon tulppa oikein sijoitettu?
Kansi ei sulkeudu täysin
Estääkö liiallinen jäätyminen kannen sulkeutumista?
Estävätkö ruokapakkaukset kannen sulkeutumista?
Onko kannen lukko likainen tai tahmea?
Heiluuko pakastin tai näyttääkö se horjuvalta?
Kansi on vaikea avata
Onko kannen lukko likainen tai tahmea?
Onko venttiili estetty?
Jos tarvitset vieläkin apua, ota yhteys paikalliseen Huoltopalvelukeskukseen.
Huolto tai korjaus
Konerikon tai virheiden ilmetessä pakastin on huollettava valtuutetussa Electrolux:in Huoltokeskuksessa.
Tärkeää! Älä missään tapauksessa yritä korjata konetta itse.
6
FI
Malli BMI190
RSP190A
Määrä (brutto) Litraa 189
Määrä (netto) Litraa 184
Korkeus Cm 87,6
Leveys Cm 93,5
Syvyys Cm 66,5
Paino Kg 45
Energiankulutus/24t kWh/24t 0,559
Jäätymiskapasiteetti kg/24t 23
Jäänneaika Tuntia 46
Tehosuhde Wattia 80
Jännite Volttia 230
Ilmastoluokka SN/N/ST
Ilmastollinen luokittelu Ympäristön lämpötilarajat
SN +10°C asteesta +32°C asteeseen
N +16°C asteesta +32°C asteeseen
ST +16°C asteesta +38°C asteeseen
T +16°C asteesta +43°C asteeseen
Tämä kone noudattaa EY:n seuraavia direktiivejä:
19.02.1973 perustettu 73/23/EEC Matalajännitteen Direktiivi
03.05.0989 perustettu 89/336/EEC (mukaanlukien Direktiivin lisäys 92/31/EEC - EMC Direktiivi)
Tekniset tiedot
7
SV
Förvara denna bruksanvisning så att den alltid finns tillhands för framtida bruk. Om frysboxen säljs, ges bort eller om du fly-
ttar och lämnar den efter dig, se till att bruksanvisningen följer med frysboxen så att nästa användare kan läsa bruksanvis-
ningen och använda boxen på rätt sätt.
Kontrollera att sladd och stickkontakt inte kommer i kläm bakom kyl/frysen.
- en skadad sladd och kontakt kan överhettas och orsaka brand.
Kontrollera att kyl/frysen eller något annat inte står på sladden.
- det kan orsaka kortslutning och risk för brand
Tag inte ur stickkontakten genom att dra i sladden, speciellt om skåpet ska dras fram ur en nisch.
- skador på sladden kan orsaka elektrisk stöt, kortslutning och risk för brand.
- om elsladden är skadad måste den bytas ut av en certifierad elektriker eller servicetekniker.
Anslut inte stickkontakten om vägguttaget sitter löst.
- Då finns risk för elektrisk stöt eller brand.
Denna frys är konstruerad enligt en speciellt miljövänlig princip. Frysens kylsystem innehåller Isobutan (R600a), en
naturlig och ytterst miljövänlig gasart, som dock är brännbar. Därför bör man vid transport och placering av frysen akta att
ingen del av kylsystemet skadas. Vid eventuell kylsystemsskada är det viktigt att undvika öppen eld eller andra antänd-
ningsrisker.
-
Kylmedlet är tyngre än luft och lägger sig vid golvytan.
-
Ifall en kylsystemsskada sker, bör man sörja för god rumsventilation.
Avfallshantering
Genom att placera frysen i rätt atervinnings station, hjälper man att förebygga farliga konsekvenser för bade miljö och
hälsa.
Benämningen som finns pa varan innebär att den inte kan hanteras som hushallsavfall, utan maste transporteras till
en atervinningsstation för elektriska och elektroniska avfall. För att fa veta mer om varans atervinning, kontakta dem
lokala myndigheterna, den lokala renhallningen eller affären där frysen köpts.
Säkerhetsanvisningar
Läs instruktionerna noggrant innan apparaten börjar användas. De innehaller säkerhetsanvisningar, rad, bra att veta tips
och idéer. Om frysen används enligt bruksanvisningen kommer den att fungera utmärkt och med full belatenhet.
Följande anvisningar meddelas för användarens säkerhet. Läs noga igenom dessa innan apparaten tas i drift
Frysen far användas enbart för förvaring av matvaror, infrysning av färska matvaror och tillverkning av isbitar.
Isbitar och glass ska inte intas strax efter uttagning fran frysen - de kan orsaka frysskador.
Lat inte barn leka inuti frysen eller gömma sig i den - de kan lasas in och kvävas.
Ställ inte vätska i frysen i glasflaska - den kan spricka.
Se till att elkabeln inte hamnar under frysen.
Dra ut elkabeln fran kontakten eller stäng av strömmen pa annat sätt före reparation eller rengöring.
Använd aldrig nagon annan elektrisk apparat inne i frysen (t.ex. glassmaskin).
Apparaten är miljövänlig. Den innehaller naturgas, izobutan (R600a), men gasen är brandfarlig, varför försiktighet ska
beaktas och apparatens rörsystem ska skyddas fran skador.
Behall denna bruksanvisning, den kan behövas även längre fram.
Produktbeskrivning
Kontrollpanel
A. Röd signal: lyser när frystemperaturen inte är tillräckligt lag
B. Grön signal: lyser när apparaten är pakopplad
C. Gul signal: lyser när Snabbfrysning funktion är igang
D. Snabbfrysningsknapp: Vid infrysning av större mängd matvaror kopplar pa/av
snabbfrysnings funktion, samt kopplar bort ljudvarningssignalen.
1 Lockhandtag
2. Stämpel
3. Dränering av smältvatten
4. Kontrollpanel
5. Termostatvrede:temperaturreglering
6. Övre kant
7. Belysning
8. Ventil: att förenkla nyöppning av locket
8
SV
Installation
Vänta minst tva timmar innan apparaten kopplas till strömmen. Pa detta sätt försäkras att apparaten fullständigt är
användarduglig.
Frysen ska placeras i torrt utrymme med vädringsmöjlighet. Undvik närhet till element och direkt solsken.
Rumstemperaturen ska motsvara klimatklassen som apparaten är konstruerad för. Se avsnitt "Spänning" under kapitel
"Teknisk fakta".
Faror!
Se till att strömkabeln inte hamnar under frysen.
Ta inte ut eluttaget fran kontakten eller förflytta aldrig frysen genom att dra i kabeln.
Byte av elkabeln far ske enbart av utbildad elektriker.
Se till att frysens baksida inte trycker mot eller skadar strömkabeln.
Det ska finnas vädringsmöjlighet runt om apparaten.
Elektriska atgärder i samband med installationen far utgöras enbart av behörig elektriker.
Varning! Apparaten maste jordas
Första användning
Innan frysen tas i drift skall insidan rengöras. Se kapitlet "Översyn och rengöring" i manualen.
Koppla in apparaten i kontakten.
Da tänds en grön ljussignal.
Den röda ljussignalen tänds ocksa, alarmet börjar ljuda, da temperaturen i frysen är för lag för att kunna placera mat-
varor i den.
För att stänga av alarmet, tryck in knappen (D). Den röda ljussignalen släcks normalt efter nagra timmar.
Placera inte matvaror i frysen innan den röda ljussignalen har slocknat.
Pa/av knappen
Att starta frysen
Ställ termostaten mellan och .
Att stänga av frysen
ställ termostaten pa Av (Off) läge.
Dagligt bruk
Temperaturreglering
För att ställa in temperaturen, gör pa följande sätt:
För lägre temperatur, vrid knappen medsols mot .
För högre temperatur, vrid knappen motsols mot .
Snabbinfrysnings function (Super Freeze)
Om man vill frysa in mer än 3-4 kg färska livsmedel, behöver frysen förinfrysning.
Tryck in knappen (D) minst 24 timmar innan de färska matvarorna ska läggas in.
Den gula ljussignalen tänds.
Lägg in matvarorna i frysen. Denna funktion stängs av automatiskt efter 52 timmar och frysen atergar till den normala
temperaturen. Funktionen kan när som helst stängas av genom att aterigen trycka pa knappen (D).
Alarm
Om temperaturen i frysen inte är tillräckligt lag, börjar alarmet ljuda och den röda ljussignalen lysa.
För att stänga av ljudet, tryck pa knappen (D). Den röda ljussignalen lyser sa länge temperaturen är högre än den förin-
ställda i termostaten.
Möjliga orsaker till alarm:
Stor mängd färska matvaror har lagts in i frysen.
Locket/dörren har statt öppet för länge.
Systemfel. Se kapitel "Vad ska man göra, om....".
Förvaringskorgar
Häng korgarna pa frysens övre kant (X) eller lägg korgarna ovanpa varandra inne i frysen (Y)..
Vrid om och las handtagen till dessa tva positioner enligt ritningen.
Fler korgar kan införskaffas antingen pa det lokala servicekontoret eller
pa Electrolux hemsida (olika i olika länder). Pa denna sida kan Du se hur
manga korgar som kan placeras i olika modeller.
9
SV
Öppning och stängning av locket
Da locket är försett med en hermetisk tätningslist, kan det vara svart att öppna igen strax efter att man har stängt det.
Vänta nagra minuter innan locket ska öppnas igen. Locket kan öppnas igen med hjälp av en ventil. Dra aldrig valdsamt
i handtaget.
Underhall och rengöring
Avfrostning
Om isbeläggningen uppgar till 10-15 mm, maste frysen avfrostas. Avfrostningen skall göras när frysen är tom eller det
bara finns lite matvaror i den.
Dra ut kontakten
Plocka ut matvarorna och packa in dem i tidningspapper, förvara dem pa ett kallt ställe.
Lat frysens lock sta öppet
Dra ut proppen ur vattenavledaren.
Samla vattnet i en bricka, se bilden. Använd skiljaren om det finns
Torka av insidan av apparaten ordentligt.
Glöm inte att sätta tillbaka proppen i vattenledaren.
Viktigt! Använd aldrig kniv eller andra vassa föremal för att avlägsna is fran apparaten
Rengöring
Lämpligast att rengöra apparaten efter avfrostning.
Dra ut kontakten och plocka ut alla lösa delar.
Använd en fuktig trasa för rengöring. Använd varmt vatten och oparfymerat rengöringsmedel.
Rengör de lösa delarna innan de placeras tillbaka i frysen.
Viktigt! Använd inte starka rengöringsmedel, skurpulver eller parfymerade medel.
Oanvänd frys
Dra ut kontakten.
Töm frysen pa alla matvaror.
Rengör frysen enligt beskrivning ovan.
Lat locket sta delvis öppet.
Byte av glödlampa
Dra ut kontakten.
Skruva loss glödlampan och sätt in en ny (max 15w).
Stoppa in kontakten igen.
Användbara idéer och tips
Infrysning av matvaror
Paketera matvarorna i luft- och vattentäta förpackningar för att undvika uttorkning.
Frys endast in matvaror som är av bra kvalitet.
Lat varma maträtter svalna till rumstemperatur innan de sätts in i frysen.
Fördela matvarorna i mindre portioner, da kommer infrysningen att ga snabbare och man behöver endast tina upp den
mängd som omgaende ska förtäras.
Anteckna pa förpackningarna vilket datum de blev frysta.
De färska maträtterna skall placeras nära frysens kalla väggar och undvika att de kommer i kontakt med dem redan
infrysta matvarorna.
Man kan placera matvarorna var som helst i frysen men inte högre än 5 mm under dess övre kant.
Om infrysningen sker langsamt, försämras matvarornas kvalitet. Kvantiteten (i kg) som kan frysas in under ett dygn kan man
hitta i kapitlet "Tekniskt data" under rubriken Infrysningskapacitet".
Förvaring av matvaror
Man hittar information om hur länge man kan förvara färskt frysta matvaror i tabellen nedan.
Förvara aldrig matvaror vilka är köpta frysta efter "bäst före" datum.
Vid inköp av frysta livsmedel, kontrollera alltid om varan har hallits vid lämplig temperatur. Köp aldrig matvaror vars för-
packning är fuktig eller skadad. Matvaror som är köpta frysta skall sa snart som möjligt placeras i frys igen. Vi rekom-
menderar att använda värmeisolerade pasar för hemtransport av frysta varor.
Observera! Glöm inte att delvis eller helt tinade matvaror far inte frysas igen. Däremot kan maträtter som är tillagade av
frysta varor, fryses in.
Vid elavbrott
Öppna inte locket.
Viktigt! Om elavbrottet överskrider "Ateruppvärmnings tid" som finns angiven i kapitlet "Teknisk data", skall matvarorna
förtäras sa snart som möjligt eller användas i matlagning och efter nedkylning, fryses in igen.
Vad skall man göra om…..
Man kan undvika att behöva använda service i onödan om man först provar nagra av förslagen nedan.
10
Frysen inte fungerar
Är kontakten utdragen?
Har en säkring gatt?
Är det strömavbrott?
Är temperaturregleraren i Av-läge?
Alarmljudet är hörbart och den röda lampan ( ) lyser
Är locket helt stängt? (se nedan)
Är temperaturregleraren rätt inställd i förhallande till rumstemperaturen?
Är frysen placerad för nära en värmekälla?
Inre belysningen fungerar inte
Är kontakten utdragen?
Är glödlampan daligt inskruvad eller har den gatt sönder?
Motorn gar igang för mycket
Är locket helt stängt? Se nedan
Är det ovanligt varmt i rummet?
Har det lagts in ovanligt mycket färska matvaror i frysen?
Har locket öppnats ovanligt ofta?
Är temperaturregleraren rätt inställd i förhallande till rumstemperaturen?
Har tätningslisten till locket skadats eller förstörts?
Finns det tillräckligt med plats omkring frysen sa att luften kan cirkulera ordentligt?
Har snabbinfrysnings funktionen slagits pa av misstag?
Temperaturen är för hög
Har det lagts in mycket färska matvaror i frysen?
Har locket öppnats nyligen rätt ofta?
Är temperaturregleraren rätt inställd i förhallande till rumstemperaturen?
För mycket is har bildats
Är locket helt stängt? Se nedan.
Är ploppen ordentligt isatt i vattenavledaren?
Locket stängs inte ordentligt
Finns det för mycket frost, eller hindrar nagot matpaket locket att stängas?
Hindrar flera matpaket locket att stängas?
Är tätningslisten smutsig eller klibbig?
Vinglar eller star frysen ostadigt pa nagot sätt?
Locket är svart att öppna
Är tätningslisten smutsig eller klibbig?
Är ventilen igenkorkad?
Kontakta det lokala service kontoret vid behov av ytterligare hjälp.
Service och reparation
Lat frysen bli reparerad enbart pa Electrolux service.
Viktigt! Försök under inga omständigheter reparera frysen pa egen hand.
SV
11
Modell BMI190
RSP190A
Volym (brutto) Liter 189
Volym (netto) Liter 184
Höjd Cm 87,6
Bredd Cm 93,5
Djup Cm 66,5
Vikt Kg 45
Energiförbrukning / dygn kWh/dygn 0,559
Infrysningskapacitet kg/dygn 23
?teruppvärmningstid Timmar 46
Nominell effekt Watt 80
Driftspänning Volt 230
Klimatklass SN/N/ST
Klimatklasser Yttre temperaturgränser
SN Från +10°C till +32°C
N Från +16°C till +32°C
ST Från +16°C till +38°C
T från +16°C till +43°C
Denna apparat motsvarar följande EC direktiv:
1973.02. 19-i 73/23/EEC lagspänningsdirektiv
1989. 05. 3-i 89/336/EEC direktiv (inbegripen modifierad 92/31/EEC - EMC direktiv)
SV
Teknisk data
820 419 052 - 00 - 03102008
www.electrolux.com
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12

ROSENLEW RSP190A Ohjekirja

Tyyppi
Ohjekirja