Atlas BK225-2G Ohjekirja

Kategoria
Freezers
Tyyppi
Ohjekirja
10
TILBEHØR
Visse modelier er utstyrt med trådkurver og lås. Kurven er
beregnet til oppbevaring av allerede nedfrosne varer.
Håndtaket kan stilles i 2 stillinger, så kurven enten kan
plasseres nede i boksen eller henge på karmlisten. Se fig. L.
Låsens funksjon fremgår av fig. K.
VIKTIG! Også hvis låsen ikke brukes bør nøkkelen alltid
oppbevares utilgjengelig for barn.
GARANTI, SERVICE OG RESERVEDELER
Garantitiden er 2 år ved forbrukerkjøp og 6 mndr. ved
næringskjøp. Garantivilkårene fremgär av Norske
Elektroleverandørers Landsforenings (NEL's)
leveringsbetingelser, som kan fåes av forhandleren eller
leverandøren. Ved eventuelle reklamasjoner utover 2 års
fristen, gjelder Kjøpslovens bestemmelser.
Kjøper skal dokurnentere kjøpsdato, normalt ved fremvisning
av original kjøpskvittering. Ta godt vare på denne.
Hvis dokumentasjon mangler, vil serviceutøveren vanligvis
kreve kontant oppgjør.
Ved henvendelse til forhandleren eller vår serviceavdeling, vil
De få anvist godkjent serviceutøver.
Reservedeler kan bestilles ved henvendelse til forhandler
eller vår service/reservedelsavdeling.
NB. Se alltid på apparatets dataskilt og oppgi modell,
produktnummer (prod.no) og serienr. når De bestiller
reservedeler eller service. Se fig C.
EKSTRA TILBEHØR
Lås og trådkurver kan kjøpes hos forhandler som ekstra
tilbehør. Fig. P og Q viser hvor mange de enkelte modeller
kan romme.
Mål boksens lengde og finn den tilsvarende boks på
tegningen. Tallet over boksen angir lengden i millimeter.
NB! Kurvene i den minste model (595 m.m.) er litt smalere
enn kurvene i de øvrige modeller.
Håndtakene til påsetting på kurvene fås i farvene brun og
lysegrå.
Rett til forandringer forbeholdes.
YTTÖOHJE
YTTO
Säiliöpakastin on tarkoitettu elintarvikkeiden pakastamiseen
ja pakasteiden säilyttämiseen.
SÄILIÖN SIJOITTAMINEN JA
SÄHKÖLIITÄNTÄ
Ks. piirros A.
Säiliöpakastin kytketään 220 V sähköverkkoon. Tarvittava
sulake on 10 A.
Säiliöpakastin sijoitetaan tukevalle alustalle neljän
muovijalkansa varaan.
Tilan on oltava kuiva ja asianmukaisesti ilmastoitu.
Pakastimen normaalin toiminnan takaamiseksi huoneen
lämpötilan tulisi olla 16° - 32 °C.
Säiliöpakastinta ei saa sijoittaa liian lähelle lämpölähdettä.
SÄILIÖN KYTKEMINEN TOIMINTAAN
Pakastin on puhdistettava sisäpuolelta ennen käyttöönottoa.
Katso kohta Puhdistaminen.
Kytke pistotulppa pistorasiaan ja säädä lämpötilan valitsin
(D) keskiasentoon.
Anna pakastimen olla toiminnassa muutama tunti ennen
kuin laitat siihen pakasteita.
TOIMINTA JA LÄMPÖTILANVALINTA
ÄTÖ
Pakastimen lämpötila säädetään kääntämällä lämpötilan
valitsinta (kuva B) haluttuun lukemaan esim. kolikon
avulla. Säiliön sisälämpötilaan vaikuttaa mm:
Sijoituspaikan huoneen lämpötila.
Säiliössä olevien pakasteiden määrä.
Miten usein säiliön kansi avataan ja kuinka kauan sitä
pidetään auki.
Sopiva pakastimen lämpötila saadaan mittaamalla
pakastimen keskiosassa ylimpänä olevan ilman lämpötila,
jonka on normaalisti oltava vähintään -18°C.
Paneeli 1,2,3,4,5.
Niissä malleissa, joissa on yllä olevien kuvien
ohjauspaneelit, palaa merkkivalo (E) tasaisesti, mikäli
lämpötila säifïössä vastaa lämpötilan valitsimen asentoa.
Mikäli lämpötila säiliössä nousee, merkkivalo sammuu.
Paneeli 6, 7.
Niissä malleissa, joissa on paneeli 6 ja 7 esitetyt
ohjauspaneelit, palaa merkkivalo (F) tasaisesti, mikäli
lämpötila säiliössä vastaa lämpötilan valitsimen asentoa.
Mikäli lämpötifa säiliössä nousee, merkkivala alkaa
vilkkua.
ÄÄNIMERKKI
Niissä malleissa, joissa on paneeli 7 ja 8 esitetyt
ohjauspaneelit on myös äänimerkki vilkkuvan merkkivalon
lisäksi. Äänimerkki lakkaa painamalla painiketta (J).
Merkkivalo jatkaa vilkkumista, kunnes lämpötila säiliössä
jälleen vastaa lämpötilan valitsimen asentoa.
Paneeli 8.
Niissä malleissa, joissa on kuvan 8 mukainen
ohjauspaneeli, palaa virran merkkivalo (LINE E), kun säiliö
on kytketty toimintaan.
Mikäli lämpötila säiliössä nousee liian korkeaksi, syttyy
hälytysvalo (ALARM J).
Hälytysvalo saattaa syttyä ja äänimerkki kuulua mm.
seuraavista syistä:
säiliöön on lisätty pakastumaan liian paljon
ruokatarvikkeita.
kantta on pidetty liian kauan auki.
säiliössä on toimintahäiriö.
Eräissä malleissa ohjauspaneelin peittää suoja (H), joka
työnnetään nuolen osoittamaan suuntaan, kun säiliön
säätölaitteita halutaan käyttää.
KANNEN AVAAMINEN/SULKEMINEN
Kannen tiivistelista estää kosteuden pääsyn pakastimeen
ja huurteen muodostumisen laitteen sisäseiniin.
Kantta avattaessa pakastimen sisäilma lämpenee hieman
ja laajenee.
Kun kansi suljetaan, pakastimen sisäilma jäähtyy
välittömästi.
Tällöin voi laitteessa syntyä alipaine, mistä johtuen kantta
on vaikea avata heti sulkemisen jälkeen. Tämä on täysin
normaali ilmiö.
Odota pari minuuttia, kunnes alipaine tasaantuu ja kansi
aukeaa jälleen kevyesti vetämällä. Älä koskaan riuhdo
rajusti kannen kahvasta.
11
PAKASTAMINEN
On tärkeää, että pakastaminen sujuu nopeasti ja että jo
pakastuneet tuotteet lämpenevät mahdollisimman vähän.
Pakastaessasi kerralla yli 3-4 kg, menettele seuraavasti:
Käännä lämpötilan valitsin kohtaan SUPER tai paina
pikapakastuskytkintä SUPER, jolloin keltainen
pikapakastuksen merkkivalo syttyy.
Kytke pikapakastus toimintaan 6-24 tuntia ennen uusien
pakasteiden lisäämistä pakastimeen, riippuen siitä kuinka
suuri määrä aiotaan kerralla pakastaa.
Laita tuotteet säiliöön pakastumaan ja anna
pikapakastuksen olla toiminnassa vielä yhden
vuorokauden ajan.
Kytke tämän jälkeen pikapakastustoiminto pois
toiminnasta. Pakastimessa on nyt normaali
säilytyslämpötila.
PAKASTEIDEN PAKKAAMINEN JA
SIJOITTAMINEN
Pakastettavien ruokatarvikkeiden on oltava kylmiä
(korkeintaan huoneenlämpöisiä).
Pakkaa ruokatarvikkeet ilmatiiviisti, jotta ne eivät kuivuisi.
Sijoita uudet ruokatarvikkeet pakastimen kylmien
sisäseinien viereen ja varmista samalla että ne eivät
pääse kosketuksiin jo pakastuneiden ruokatarvikkeiden
kanssa.
Jätä pakastimen yläreunaan 5 mm tyhjää tilaa.
Älä säilytä pakastimessa hiilihappopitoisia juomia tai
pulloja sillä ne saattavat rikkoutua.
PAKASTUSTEHO
Laitteen pakastusteho on merkitty arvokilpeen (kuva C).
Annettu tehoa ei saa ylittää, muussa tapauksessa
pakastusaika pitenee.
Huom! Ilmoitettu pakastusteho pitää paikkansa, kun säiliö on
tyhjä ja halutaan pakastaa suuria määriä. Jos pakastimeen
sitä vastoin päivittäin laitetaan uusia ruokatarvikkeita
pakastumaan, ilmoitettu pakastusteho laskee n. 1/3.
YLEISIÄ NEUVOJA
Huomioi, että eri ruoka-aineilla on erilaiset säilymisajat.
Noudata valmispakasteiden pakkauksissa olevia
säilytysaikoja.
SULATTAMINEN
Pakastimen sisäseiniin muodostuu aina hieman huurretta.
Tähän on syynä pakastimen kylmiin sisäpintoihin tiivistyvä
ilman sisältämä kosteus.
Pakastimen kantta on siksi avattava mahdollisimman vähän
eikä sitä saa jättää auki.
Ohut jääkerros tai huurre ei haittaa pakastimen toimintaa ja
se voidaan helposti poistaa mukana olevalla muovilastalla.
Huom! Älä koskaan poista huurretta veitsellä tai muulla
terävällä esineellä.
Huurre- tai jääkerroksen ollessa 10-15 mm paksu, sulata
pakastin. Sulatus on paras tehdä silloin, kun pakastin on
tyhjillään tai kun se ei ole kovin täysi.
Katkaise virta laitteesta. Ota pakasteet pois, kääri ne esim.
sanomalehteen ja laita ne mahdollisimman kylmään
paikkaan.
Anna pakastimen sulaa jonkin aikaa, avaa kansi ja poista
irronnut jää varovasti. Pohjalle kertyvä sulamisvesi poistetaan
sulamisveden poistoaukon kautta alle asetettuun astiaan.
Sulatuksen jälkeen puhdista pakastimen sisäosa.
Muista laittaa sulamisvesiaukon tulppa takaisin paikalleen.
PUHDISTAMINEN
Ennen puhdistus- tai huoltotoimenpiteitä, irrota pistoke
pistorasiasta.
Pakastin on paras puhdistaa sulatuksen jälkeen ennen
kuin virta kytketään laitteeseen.
Pyyhi pakastimen sisäpuoli kostealla rievulla, käytä
lämmintä vettä ja käsitiskiainetta.
Puhdista myös pakastimen korit ennen niiden asettamista
pakastimeen. Älä käytä hankaavia tai voimakkaasti
hajustettuja puhdistusaineita pakastimen sisäosan
puhdistukseen. Nämä vaurioittavat ja naarmuttavat
pakastimen sisäpintoja ja jättävät pakastimeen
voimakkaan hajun.
Pyyhi pakastimen ulkopinnat ja kannen tiiviste kostealla
rievulla, käytä lämmintä vettä ja käsitiskiainetta.
KUN PAKASTIN EI OLE KÄYTÖSSÄ
Katkaise virta laitteesta ja irrota pistoke pistorasiasta.
Tyhjennä pakastin.
Puhdista pakastin annettujen ohjeiden mukaisesti.
Jätä kansi raolleen.
SÄILIÖN TOIMINTAHÄIRIÖT
Tarkista seuraavat asiat, ennen kuin otat yhteyttä
valtuutettuun huoltoliikkeeseen:
pistotulppa on kunnolla pistorasiassa,
sulake on ehjä,
sähkökatkos
lämpötilan valitsin on säädetty oikein
kansi on kunnolla kiinni
säiliö on sijoitettu etäälle lämmönlähteistä
säiliössä ei ole liikaa huurretta.
Mikäli ongelma on edelleen ratkaisematta, ota yhteyttä
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Älä yritä korjata laitetta itse. Ammattitaidottomasti
suoritetut korjaukset voivat aiheuttaa esine- tai
henkilövahinkoja.
Pakastimen ulkoseinät lämpenevät ajoittain, mikä on
täysin normaali ilmiö. Tämä johtuu siitä, että
pakastuksessa syntyvä lämpö siirtyy ulkovaippaan.
Lämpö estää samalla kosteuden syntymisen ja laitteen
ruostumisen.
Älä avaa säiliöpakastimen kantta sähkökatkoksen tai
häiriön aikana.
SISÄVALO
Kun sisävalon lamppu on vaihdettava poistetaan lampun
suojus piirros M:n osoittamalla tavalla.
Lampunvaihdon yhteydessä, käytä samantyyppistä
lamppua: Max 15 W. Irroita aina pistotulppa ennen kuin
vaihdat lamppua.
LISÄVARUSTEET
Joissakin säiliömalleissa on lisävarusteina korit tai/ja
lukko.
Korin kahvat voidaan kääntää kahteen eri asentoon, katso
kuva L. Korit voidaan sijoittaa joko riippumaan tai ne
voidaan sijoittaa päällekkäin.
Lisää koreja voit hankkia lisävarusteina valtuutetusta
huoltoliikkeestä. Piirroksista P ja Q käy ilmi kuhunkin
malliin mahtuva korimäärä. Mittaa pakastimen pituu ja etsi
vastaava piirros. Pituus on ilmoitettu millimetreinä kunkin
mallin yläpuolella.
Lukon toiminta, katso kuva K.
Huom! Säilytä lukon avain poissa lasten ulottuvilta.
12
TAKUU
Tuotteella on kahden (2) vuoden takuu.
Takuuehdot noudattavat alan yleisiä ehtoja ja niitä on
saatavissa myyjäliikkeestä tai maahantuojalta. Ostokuitti
säilytetään, koska takuun alkaminen määritetään ostopäivän
mukaan. Ruotsissa ovat voimassa Konsumentköp EHL ja
muut EHL määräykset.
Korvaus huollosta voidaan periä myös takuuaikana:
* aiheettomasta valituksesta
* ellei käyttöohjetta ole noudatettu.
HUOLTO JA VARAOSAT
Huollot ja mahdolliset korjaukset on annettava
valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi.
Lähimmän valtuutetun huoltoliikkeen numeron löydät
soittamalla numeroon
0200-2662 (0,95 mk/min + pvm).*
Varmistaaksesi laitteesi moitteettoman toiminnan, vaadi aina
ytettäväksi sopivinta, siis alkuperäistä varaosaa. Huollosta
ja varaosien myynnistä vastaa Oy Electrolux
Kotitalouskoneet Ab - HUOLTOLUX, Porissa, puh. (02) 622
3300 (Ruotsissa AB Elektroservice).
* Mainitse soittaessasi tuotteen merkki. Kopioi arvokilvestä
tuotteen tiedot alla olevaan kohtaan, niin ne löytyvät helposti,
jos sinun pitää ottaa yhteys huoltoliikkeeseen.
Malli
Tuotenumero
Sarjanumero
Ostopäivä
Kuluttajaneuvonta
Tuotettasi tai sen käyttöä koskeviin kysymyksiin saat
vastauksen kuluttajaneuvonnastamme soittamalla numeroon
0200-2662 (0,95 mk/min +pvm).
MAAHANTUOJA:
Oy Electrolux Kotitalouskoneet Ab
Elektro Helios
Teollisuuskatu 1aA
00510 HELSINKI
puh. (09) 39611
INSTRUCTIONS FOR USE
APPLICATION
The chest freezer is intended solely for freenng fresh foods
and storing frozen foods.
INSTALLATION
See fig. A.
After unpacking your freezer, the interior and its accessories
should be washed as described under CLEANING.
The freezer should be located in a dry atmosphere, out of
direct sunlight, and away from extremes of temperature.
The room temperature must not exceed + 32°C, and n the
case of tropical models the room temperature must not
exceed +45°C.
The freezer will be quite heavy when loaded, and must,
therefore, be stood on a firm, sound fioor. It must also be
level, resting evenly on all four feet.
For correct functioning of the cooling system, air must
circulate freely around the freezer. To ensure this, a
space of at least 20 mm should be left free to the left and
behind the cabinet. A space of 50 mm is needed on the
right to ensure air circulation from the compressor
compartment. Do not install the freezer in a small pantry or
in other place with restricted ventilation.
CONNECTING TO THE MAINS
The freezer should be connected to a 220V to 240V Hz
a.c. electricity supply and should be fitted with a 13 amp.
fuse.
Before connecting up, make sure that the voltage supply
of the mains socket corresponds to the specifications on
the data plate (fig. C).
To start the freezer, connect the plug to the socket outlet,
switch on, and turn the thermostat knob to a medium
setting, the super freeze switch G (where fitted) should be
set at NORMAL.
The freezer should be left to operate for a number of hours
before Ioading with food.
WORKING INSTRUCTIONS AND
TEMPERATURE CONTROL
The thermostat will secure the desired temperature nside
the cabnet.
The thermostat can be adjusted by turning the dial with the
aid of a small con fitted into the groove (fig. B).
The cabinet temperature will depend upon,
The temperature of the room where the chest freezer is
located.
The quantity of food placed inside the cabinet.
How often the lid is opened and the length of time it is
left open.
The correct thermostat setting can be found by measurng
the temperature of the food package located at the top and
in the centre of the cabinet.
As a rule, it should not be warmer than - 18°C.
Panel 1,2,3,4,5
On models supplied with one of the shown panels the pilot
light (E) will glow when the temperature inside the box is
equal to the thermostat setting.
If the temperature inside the box becomes warmer than
the thermostat setting, the light will switch off.
Panel 6, 7
0n models supplied with one of these panels, the pilot light
(F) will glow, when the temperature inside the cabinet
corresponds with the setting on the thermostat control. If
the temperature inside the cabinet becomes warmer than
the control setting, the light will flash.
Panel 7 and 8
These panels have an accoustic warning which will bleep
in time with the flashing pilot light.
The bleeping sound can be stopped by pressing the knob
(J). The light, however, will continue to flash until the
temperature corresponds with the thermostat setting.
Panel 8
On models supplied with this panel the LINE- light (E) will
glow when the freezer is switched on.
The warning light in knob (J) is switched off when the
cabinet temperature corresponds with the setting on the
thermostat control.
If the temperature inside the cabinet becomes warmer
than the thermostat control setting, then the light will flash.
1 / 1

Atlas BK225-2G Ohjekirja

Kategoria
Freezers
Tyyppi
Ohjekirja