Skil 2712MA Ohjekirja

Brändi
Skil
Kategoria
cordless combi drills
Malli
2712MA
Tyyppi
Ohjekirja
34
TURVALLISUUS
YLEISET TURVALLISUUSOHJEET
HUOMIO! Lue kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet.
Turvallisuusohjeiden noudattamisen laiminlyönti saattaa
johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan
loukkaantumiseen. Säilytä kaikki turvallisuus- ja muut
ohjeet tulevaisuutta varten. Turvallisuusohjeissa käytetty
käsite “sähkötyökalu” käsittää verkkokäyttöisiä
sähkötyökaluja (verkkojohdolla) ja akkukäyttöisiä
sähkötyökaluja (ilman verkkojohtoa).
1) TYÖPAIKAN TURVALLISUUS
a) Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna.
Työpaikan epäjärjestys tai valaisemattomat työalueet
voivat johtaa tapaturmiin.
b) Älä työskentele sähkötyökalulla räjähdysalttiissa
ympäristössä, jossa on palavaa nestettä, kaasua tai
pölyä. Sähkötyökalu muodostaa kipinöitä, jotka
saattavat sytyttää pölyn tai höyryt.
c) Pidä lapset ja sivulliset loitolla sähkötyökalua
käyttäessäsi. Voit menettää laitteesi hallinnan,
huomiosi suuntautuessa muualle.
2) SÄHKÖTURVALLISUUS
a) Sähkötyökalun pistotulpan tulee sopia pistorasiaan.
Pistotulppaa ei saa muuttaa millään tavalla.
Älä käytä mitään pistorasia-adaptereita
maadoitettujen sähkötyökalujen kanssa.
Alkuperäisessä kunnossa olevat pistotulpat ja
sopivat pistorasiat vähentävät sähköiskun vaaraa.
b) Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja,
kuten putkia. pattereita, liesiä tai jääkaappeja.
Sähköiskun vaara kasvaa, jos kehosi on maadoitettu.
c) Älä aseta sähkötyökalua alttiiksi sateelle tai
kosteudelle. Veden tunkeutuminen sähkötyökalun
sisään kasvattaa sähköiskun riskiä.
d) Älä käytä verkkojohtoa väärin. Älä käytä sitä
sähkötyökalun kantamiseen, vetämiseen tai
pistotulpan irrottamiseen pistorasiasta. Pidä johto
loitolla kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista ja
liikkuvista osista. Vahingoittuneet tai sotkeutuneet
johdot kasvattavat sähköiskun vaaraa.
e) Käyttäessäsi sähkötyökalua ulkona, käytä
ainoastaan ulkokäyttöön soveltuvaa jatkojohtoa.
Ulkokäyttöön soveltuvan jatkojohdon käyttö pienentää
sähköiskun vaaraa.
f) Jos sähkötyökalun käyttö kosteassa ympäristössä
ei ole vältettävissä, tulee käyttää
maavuotokatkaisijaa. Maavuotokatkaisijan käyttö
vähentää sähköiskun vaaraa.
3) HENKILÖTURVALLISUUS
a) Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja
noudata tervettä järkeä sähkötyökalua käyttäessäsi.
Älä käytä sähkötyökalua, jos olet väsynyt tai
huumeiden, alkoholin tahi lääkkeiden vaikutuksen
alaisena. Hetken tarkkaamattomuus sähkötyökalua
käytettäessä, saattaa johtaa vakavaan
loukkaantumiseen.
b) Käytä suojavarusteita. Käytä aina suojalaseja.
Henkilökohtaisen suojavarustuksen käyttö,
kuten pölynaamarin, luistamattomien turvakenkien,
suojakypärän tai kuulonsuojaimien, riippuen
sähkötyökalun lajista ja käyttötavasta, vähentää
loukaantumisriskiä.
c) Vältä tahatonta käynnistämistä. Varmista, että
sähkötyökalu on poiskytkettynä, ennen kuin liität
sen sähköverkkoon ja/tai liität akun, otat sen käteen
tai kannat sitä. Jos kannat sähkötyökalua sormi
käynnistyskytkimellä tai kytket sähkötyökalun
pistotulpan pistorasiaan, käynnistyskytkimen ollessa
käyntiasennossa, altistat itsesi onnettomuuksille.
d) Poista kaikki säätötyökalut ja ruuvitaltat, ennen kuin
käynnistät sähkötyökalun. Työkalu tai avain, joka
sijaitsee laitteen pyörivässä osassa, saattaa johtaa
loukkaantumiseen.
e) Älä yliarvioi itseäsi. Huolehdi aina tukevasta
seisoma-asennosta ja tasapainosta. Täten voit
paremmin hallita sähkötyökalua odottamattomissa
tilanteissa.
f) Käytä tarkoitukseen soveltuvia vaatteita. Älä käytä
löysiä työvaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet
ja käsineet loitolla liikkuvista osista. Väljät vaatteet,
korut ja pitkät hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.
g) Jos pölynimu- ja keräilylaitteita voidaan asentaa,
tulee sinun tarkistaa, että ne on liitetty ja että ne
käytetään oikealla tavalla. Pölynimulaitteiston käyttö
vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja.
4) SÄHKÖTYÖKALUJEN KÄYTTÖ JA HOITO
a) Älä ylikuormita laitetta. Käytä kyseiseen työhön
tarkoitettua sähkötyökalua. Sopivaa sähkötyökalua
käyttäen työskentelet paremmin ja varmemmin
tehoalueella, jolle sähkötyökalu on tarkoitettu.
b) Älä käytä sähkötyökalua, jota ei voida käynnistää ja
pysäyttää käynnistyskytkimestä. Sähkötyökalu, jota ei
enää voida käynnistää ja pysäyttää
käynnistyskytkimellä, on vaarallinen ja se täytyy korjata.
c) Irrota pistotulppa pistorasiasta, ennen kuin suoritat
säätöjä, vaihdat tarvikkeita tai siirrät sähkötyökalun
varastoitavaksi. Nämä turvatoimenpiteet pienentävät
sähkötyökalun tahattoman käynnistysriskin.
d) Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulottuvilta,
kun niitä ei käytetä. Älä anna sellaisten henkilöiden
käyttää sähkötyökalua, jotka eivät tunne sitä tai
jotka eivät ole lukeneet tätä käyttöohjetta.
Sähkötyökalut ovat vaarallisia, jos niitä käyttävät
kokemattomat henkilöt.
e) Hoida sähkötyökalusi huolella. Tarkista, että
liikkuvat osat toimivat moitteettomasti, eivätkä ole
puristuksessa sekä, että siinä ei ole murtuneita tai
vahingoittuneita osia, jotka saattaisivat vaikuttaa
haitallisesti sähkötyökalun toimintaan.
Anna korjauttaa mahdolliset viat ennen
käyttöönottoa. Monen tapaturman syyt löytyvät
huonosti huolletuista laitteista.
f) Pidä leikkausterät terävinä ja puhtaina.
Huolellisesti hoidetut leikkaustyökalut, joiden
leikkausreunat ovat teräviä, eivät tartu helposti kiinni ja
niitä on helpompi hallita.
35
g) Käytä sähkötyökaluja, tarvikkeita, vaihtotyökaluja
jne. näiden ohjeiden mukaisesti. Ota tällöin
huomioon työolosuhteet ja suoritettava toimenpide.
Sähkötyökalun käyttö muuhun kuin sille määrättyyn
käyttöön, saattaa johtaa vaarallisiin tilanteisiin.
5) AKKUKÄYTTÖISTEN SÄHKÖTYÖKALUJEN KÄYTTÖ
JA HOITO
a) Lataa akku vain valmistajan määräämässä
latauslaitteessa. Latauslaite, joka soveltuu
määrätyntyyppiselle akulle, saattaa muodostaa
tulipalovaaran erilaista akkua ladattaessa.
b) Käytä sähkötyökalussa ainoastaan kyseiseen
sähkötyökaluun tarkoitettua akkua. Jonkun muun
akun käyttö saattaa johtaa loukkaantumiseen ja
tulipaloon.
c) Pidä irrallista akkua loitolla metalliesineistä,
kuten paperinliittimistä, kolikoista, avaimista,
nauloista, ruuveista tai muista pienistä
metalliesineistä, jotka voivat oikosulkea akun
koskettimet. Akkukoskettimien välinen oikosulku
saattaa aiheuttaa palovammoja tai johtaa tulipaloon.
d) Väärästä käytöstä johtuen saattaa akusta vuotaa
nestettä, jota ei tule koskettaa. Jos nestettä
vahingossa joutuu iholle, huuhtele kosketuskohta
vedellä. Jos nestettä pääsee silmiin, tarvitaan tämän
lisäksi lääkärin apua. Akusta vuotava neste saattaa
aiheuttaa ärsytystä ja palovammoja.
6) HUOLTO
a) Anna koulutettujen ammattihenkilöiden korjata
sähkötyökalusi ja hyväksy korjauksiin vain
alkuperäisiä varaosia. Täten varmistat, että
sähkötyökalu säilyy turvallisena.
AKKURUUVINVÄÄNTIMEN/-PORAKONEEN
TURVALLISUUSOHJEET
Vältä vaaralliset vahingot, jotka voivat aiheutua
nauloista, ruuveista tai muista aineista työstettävässä
materiaalissa; poista ne ennen työskentelyn aloittamista
Tarkista aina, että syöttöjännite on sama kuin
latauslaitteen nimilaatan osoittama jännite (latauslaitetta,
joiden jännitetaso on 230V tai 240V, voidaan kytkeä
myös 220V tason jännitteeseen)
Jos huomaat sähköisen tai mekaanisen vian, sammuta
kone heti tai irrota latauslaite ajaksi pistorasiasta
SKIL pystyy takaamaan työkalun moitteettoman
toiminnan vain, kun käytetään oikeita tarvikkeita,
jotka ovat saatavana SKIL-myyntiliikkeestä
Käytä vain tarvikkeita, joiden sallittu kierrosluku on
vähintään yhtä suuri kuin laitteen suurin
tyhjäkäyntikierrosluku
Työkalua/latauslaite ei ole tarkoitettu henkilöiden
käyttöön (mukaan lukien lapset), joiden fyysinen,
sensorinen tai henkinen vireys on rajoittunut tai joilla ei
ole kokemusta tai tietämystä, ellei heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö ole antanut heille
ohjausta tai koulutusta työkalun/latauslaittetta käytössä
Varmista, etteivät lapset leiki laitteella/latauslaitteella
Kiinnitä työstettävä kappale (kiinnittimeen tai
puristimeen kiinnitetty työstettävä kappale pysyy
tukevammin paikoillaan kuin käsin pidettäessä)
Tartu sähkötyökaluun ainoastaan eristetyistä
pinnoista, tehdessäsi työtä, jossa saattaisit osua
piilossa olevaan sähköjohtoon tai sahan omaan
sähköjohtoon (kosketus jännitteiseen johtoon saattaa
myös sähkötyökalun metalliosat jännitteisiksi ja johtaa
sähköiskuun)
Käytä sopivia etsintälaitteita piilossa olevien
syöttöjohtojen paikallistamiseksi, tai käänny
paikallisen jakeluyhtiön puoleen (kosketus
sähköjohtoon saattaa johtaa tulipaloon ja sähköiskuun;
kaasuputken vahingoittaminen saattaa johtaa
räjähdykseen; vesijohtoon tunkeutuminen aiheuttaa
aineellista vahinkoa tai saattaa johtaa sähköiskuun)
Älä koskaan työstä asbestipitoista ainetta (asbestia
pidetään karsinogeenisena)
Materiaaleista, kuten lyijypitoinen maali, jotkut puulajit,
mineraalit ja metalli, tuleva pöly voi olla vahingollista
(kosketuksiin joutuminen pölyn kanssa tai sen sisään
hengittäminen voi aiheuttaa käyttäjälle tai
sivustakatsojille allergiareaktioita ja/tai hengitysvaivoja);
käytä pölynaamaria ja työskentele
pölynpoistolaitteen kanssa, kun sellainen on
liitettävissä
Tietyntyyppiset pölyt on luokiteltu karsinogeenisiksi
(kuten tammi- ja pyökkipöly) erityisesti puun käsittelyyn
käytettävien lisäaineiden yhteydessä; käytä
pölynaamaria ja työskentele pölynpoistolaitteen
kanssa, kun sellainen on liitettävissä
Noudata maakohtaisia pölyyn liittyviä sääntöjä
Varmista, että kytkin E 2 on keskellä
(lukitus)asennossa, ennen kuin suoritat säätöjä, vaihdat
tarvikkeita tai siirrät koneen varastoitavaksi
LATAAMINEN/AKKU
Lataa akku vain koneen mukana toimitetulla
latauslaitteella
Älä koske latauslaitteessa olevia releitä
• Suojele konettasi/latauslaitetta/akkua sateelta
Älä lataa akkua kosteissa tai märissä olosuhteissa
Säilytä konettasi/latauslaitetta/akkua paikoissa, joissa
lämpötila ei nouse yli 50°C, eikä laske alle 0°C
Älä käytä vahingoittunutta latauslaitetta; vaan toimita se
SKIL-keskushuoltoon tarkastettavaksi
Äla käytä latauslaitetta, kun johto tai pistoke on
vioittunut; johto ja pistoke olisi heti vaihdettava SKIL-
keskushuollossa
Älä käytä vahingoittunutta akkua, vaan vaihda se
välittömasti
Älä pura itse latauslaitetta tai akkua
Älä lataa ladattavaksi soveltumattomia akkuja tällä
laturilla
Laturissa/akussa olevien symbolien selitykset
3 Lue käyttöohjeet ennen käyttöä
4 Käytä laturia vain sisätiloissa
5 Kaksoiseristys (ei tarvita maajohtoa)
6 Akut räjähtävät, jos ne hävitetään polttamalla, joten
älä missään tapauksessa polta niitä
7 Säilytä konettasi/latauslaitetta/akkua paikoissa,
joissa lämpötila ei nouse yli 50°C
8 Älä hävitä latauslaitetta tavallisen kotitalousjätteen
mukana
9 Älä hävitä akkua tavallisen kotitalousjätteen mukana
36
KÄYTTÖ
Käynnistys ja nopeuden säätö samalla kytkimellä A 2
Valitse nopeus portaattomasti nollasta
maksiminopeuteen painamalla enemmän tai vähemmän
kytkintä
• Akun lataus 0
! uusi tai kauan käyttämättä ollut litiumioniakku
saavuttaa täyden tehonsa vasta n. 3 lataus-
purkausjakson jälkeen
- yhdistä latauslaitteen pistoke virtalähteeseen
kuvatulla tavalla 0a
- vihreä valo B syttyy päälle osoittamaan, että
latauslaite on toimintavalmis 0a
- aseta akku laturiin kuvan osoittamalla tavalla 0b
- vihreä valo B vilkkuu ilmoittaen, että akku saa
latauksen 0c
- noin 1 tunnin kuluttua akku on täysin ladattu ja vihreä
valo B syttyy vilkkumisen jälkeen ja palaa jatkuvasti,
jolloin latauslaite kytkeytyy automaattisesti
säilytyslataukselle 0d
! irrota akku latauslaitteesta sen jälkeen kun lataus
on valmis pidentääksesi akun käyttöikää
TÄRKEÄÄ HUOMIOITAVAA:
- jos vihreä valo B alkaa vilkkua nopeasti, kun akku on
asetettu latauslaitteeseen, se voi merkitä, että:
1) akku on liian kylmää tai liian kuumaa (latauslaite
lataa akkuja vain, kun lämpötila on 0-45°C);
latauslaite kytkeytyy automaattisesti
säilytyslataukselle, kunnes on saavutettu 0-45°C:n
välinen lämpötila, jolloin latauslaite automaattisesti
kytkeytyy normaalilataukseen 0e
2) akku on vaihdettava 0f
- litiumioniakku voidaan ladata milloin tahansa
(latauksen keskeyttäminen ei vahingoita akkua)
- litiumioniakun ei tarvitse olla tyhjä ennen lataamista
(ei “vaikutusta muistiin” kuten
nikkelikadmiumakuissa)
- lataamisen aikana akku voi tuntua lämpimältä, kun
sitä kosketellaan; tämä on normaalia eikä merkki
mistään ongelmasta
- varmista, että akku on puhdas ja kuiva, ennen kuin
asetat sen latauslaitteeseen
- älä lataa alle 0°C:n tai yli 45°C:n lämpötiloissa; akun
ja latauslaite vaurioituvat siitä
- älä irrota akkua koneen käydessä
- jos on odotettavissa, että työkalua ei käytetä pitkään
aikaan, on parasta irrottaa latauslaite virtalähteestä
- kun litiumioniakku on tyhjä, työkalu kytkeytyy
automaattisesti pois päältä
- huomattavasti lyhentynyt käyttöaika latauksen
jälkeen tarkoittaa, että akku on kulunut ja se on syytä
vaihtaa
• Pyörintäsuunnan vaihto !
- jos säätöä ei ole oikein asetettu vasen/oikea
asentoon, kytkintä A 2 ei voi käynnistää
! muuta pyörintäsuuntaa vain kun työkalu on täysin
pysäytettynä
• Kärkien vaihto @
- aseta kärki mahdollisimman syvälle istukkaan
! älä käytä kärkiä, joiden varsi on vahingoittunut
! käytä vain teräviä kärkiä
• Vääntömomentin säätö (VariTorque) #
- vääntömomentti kasvaa käännettäessä kytkimen
rengasta C 1:stä 25:ään; asento D on porausasento,
jossa suurta momenttia vaativa ruuvinvääntö on
mahdollista
- ruuvia kiinnittäessäsi koeta ensin VariTorque-
säädintä asennolla 1, koeta sen jälkeen seuraavia
asentoja, kunnes toivottu syvyys on saavutettu
• Mekaaninen vaihteenvalinta $
- aseta valitsin F haluamaasi kierrosluvunasentoon
! käytä vaihteenvalitsinta kun kone pyörii hiljaa
SUURI TEHO (HIGH POWER)
- suuri vääntömomentti
- ruuvinvääntöön ja isojen reikien poraukseen
- kierteitykseen
SUUREMPI NOPEUS (HIGH SPEED)
- alhaisempi vääntömomentti
- pienien reikien poraukseen
Akun lataustilan näyttö G %
Ilmoittaa akun lataustilan
• Akun suojaus
Katkaisee työkalusta automaattisesti virran, kun
1) kuormitus on liian suuri
2) akun lämpötila ei ole sallitulla käyttöalueella 0 - 45°C
3) litiumioniakku on lähes tyhjä (akun suojaamiseksi
syvätyhjenemiseltä)
- molemmissa tapauksessa akun lataustason
ilmaisimen 3 LED-valoa G vilkkuvat nopeasti
! älä paina käynnistyskytkintä sen jälkeen, kun
työkalu on kytkeytynyt pois päältä
automaattisesti; akku voi vahingoittua
• Automaattinen karalukitus
- kun katkaisinta A 2 ei pidetä pohjassa, kara on
lukossa
- mahdollistaa työkalun käytön ruuviavaimena
(silloinkin kun akku on tyhjä)
Koneen pitäminen ja ohjaaminen ^
! pidä työkalusta kiinni aina työskentelyn aikana
harmaan värisestä kädensija(oi)sta
- pidä ilmanvaihto-aukkoja H 2 peittämättöminä
- älä paina työkalua liian voimakkaasti; vaan anna
työkalun tehdä työ puolestasi
VINKKEJÄ
• Porattaessa rautametalleja
- poraa ensin pienempi esireikä ja jatka sitten
isommalla terällä
- voitele poranterä ajoittain öljyllä
Kun ruuvi väännetään lähelle puun reunaa, pitää porata
esireikä ruuvia varten, jotta estetään puun halkeaminen
Jotta laitteesta saataisiin mahdollisimman suuri hyöty,
ruuvia on painettava tasaisesti, varsinkin ruuvia
irrotettaessa
Väännettäessä ruuveja kovaan puuhun tulisi ensin
porata esireikä
HOITO / HUOLTO
Pidä koneesi ja latauslaite puhtaana
- puhdista latauslaitteen virtanavat alkoholilla tai
kosketinkärkien puhdistukseen tarkoitetulla
puhdistusaineella
37
! irrota latauslaite aina puhdistuksen ajaksi
pistorasiasta
Jos sähkötyökalussa/latauslaitteessa, huolellisesta
valmistuksesta ja koestusmenettelystä huolimatta
esiintyy vikaa, tulee korjaus antaa SKIL sopimushuollon
tehtäväksi
- toimita työkalu tai latauslaite sitä osiin purkamatta
lähimpään SKIL-huoltoon (osoitteet ja työkalun
huoltokaava ovat tarjolla web-osoitteessa www.
skilmasters.com) ostotodiste mukaan liitettynä
YMPÄRISTÖNSUOJELU
Älä hävitä sähkötyökalua, tarvikkeita tai pakkausta
tavallisen kotitalousjätteen mukana (koskee vain
EU-maita)
- vanhoja sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan
EU-direktiivin 2002/96/ETY ja sen maakohtaisten
sovellusten mukaisesti käytetyt sähkötyökalut on
toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen ja
ohjattava ympäristöystävälliseen kierrätykseen
- symboli 8 muistuttaa tästä, kun käytöstä poisto
tulee ajankohtaiseksi
Akkua ei saa jättää luontoon eikä heittää pois normaalin
kotitalousjätteen tapaan (symboli 9 muistuttaa tästä,
kun käytöstä poisto tulee ajankohtaiseksi)
! poistaessasi akun käytöstä peitä plus- ja
miinusnapa sähköteipillä oikosulun estämiseksi
CE-VAATIMUSTEN-
MUKAISUUSVAKUUTUS
Todistamme täten ja vastaamme yksin siitä, että tämä
tuote en allalueteltujen standardien ja
standardoimisasiakirjojen vaatimusten mukainen
EN 60 335, EN 60 745, EN 55 014, seuraavien sääntöjen
mukaisesti 2006/95/EY, 2004/108/EY, 98/37/EY
(28.12.2009 asti), 2006/42/EY (29.12.2009 alkaen)
Tekninen tiedosto kohdasta: SKIL Europe BV
(PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL
09 SKIL Europe BV A. v.d. Kloot
MELU/TÄRINÄ
Mitattuna EN 60 745 mukaan työkalun melutaso on
72 dB(A) ja yleensä työkalun äänen voimakkuus on
83 dB(A) (keskihajonta: 3 dB), ja tärinän voimakkuus
m/s² (käsi-käsivarsi metodi; epävarmuus K = 1,5 m/s²)
metalliin porattaessa <2,5 m/s²
ruuvinväännettäessä <2,5 m/s²
Tärinäsäteilytaso on mitattu standardin EN 60 745
mukaisen standarditestin mukaisesti; sitä voidaan
käyttää verrattaessa yhtä laitetta toiseen sekä
alustavana tärinälle altistumisen arviona käytettäessä
laitetta manituissa käyttötarkoituksissa
- laitteen käyttö eri käyttötarkoituksiin tai erilaisten tai
huonosti ylläpidettyjen lisälaitteiden kanssa voi lisätä
merkittävästi altistumistasoa
- laitteen ollessa sammuksissa tai kun se on käynnissä,
mutta sillä ei tehdä työtä, altistumistaso voi olla
huomattavasti pienempi
! suojaudu tärinän vaikutuksilta ylläpitämällä laite
ja sen lisävarusteet, pitämällä kädet lämpiminä ja
järjestämällä työmenetelmät
E
Taladradora/atornilladora 2712
sin cable
INTRODUCCIÓN
Esta herramienta ha sido proyectada para taladrar en
madera, metal, cerámica y materiales sintéticos; las
herramientas con control electrónico de la velocidad y
de giro a derecha e izquierda son también adecuadas
para atornillar y tallar roscas
Lea y conserve este manual de instrucciones 3
CARACTERISTICAS TECNICAS 1
Par de giro máx. en unión atornillada rígida según
ISO 5393: 54 Nm
ELEMENTOS DE LA HERRAMIENTA 2
A Interruptor para encendido/apagado y control de
velocidad
B Luz de carga verde
C Anillo para regulación del par de apriete
D Posición de bloqueo (embrague)
E Interruptor para invertir la dirección de giro
F Selector de velocidad
G Indicador del nivel de carga de la batería
H Ranuras de ventilación
J Cargador
SEGURIDAD
INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD
¡ATENCIÓN! Lea íntegramente estas advertencias
de peligro e instrucciones. En caso de no atenerse a las
advertencias de peligro e instrucciones siguientes, ello
puede ocasionar una descarga eléctrica, un incendio y/o
lesión grave. Guardar todas las advertencias de peligro
e instrucciones para futuras consultas. El término
“herramienta eléctrica” empleado en las siguientes
advertencias de peligro se refiere a herramientas eléctricas
de conexión a la red (con cable de red) y a herramientas
eléctricas accionadas por acumulador (o sea, sin cable de
red).
1) SEGURIDAD DEL PUESTO DE TRABAJO
a) Mantenga limpia y bien iluminada su área de trabajo.
El desorden o una iluminación defi ciente en las áreas de
trabajo pueden provocar accidentes.
b) No utilice la herramienta eléctrica en un entorno con
peligro de explosión, en el que se encuentren
combustibles líquidos, gases o material en polvo.
Las herramientas eléctricas producen chispas que
pueden llegar a infl amar los materiales en polvo o
vapores.
/