EINHELL RG-PM 51 S Käyttö ohjeet

Brändi
EINHELL
Kategoria
lawnmowers
Malli
RG-PM 51 S
Tyyppi
Käyttö ohjeet
Originalbetriebsanleitung
Benzin-Rasenmäher
Original operating instructions
Petrol Lawn Mower
Mode d’emploi d’origine
Tondeuse à gazon à essence
Istruzioni per l’uso originali
Tosaerba a benzina
Originele handleiding
Benzinemaaier
Manual de instrucciones original
Cortacésped con motor a gasolina
z
Οδηγίες χρήσης
Χλοοκοπτικό βενζίνας
U
Original-bruksanvisning
Bensindriven gräsklippare
X
Originalna navodila za uporabo
kosilnice za travo
B
Originalne upute za uporabu
f
benzinske kosilice za travu
4
Originalna uputstva za upotrebu
Benzinska kosilica za travu
A
Eredeti használati utasítás
Benzín-Fűnyírógép
j
Originální návod k obsluze
Benzínová sekačka
W
Originálny návod na obsluhu
Benzínová kosačka
Q
Instrucţiuni de utilizare originale
Motocositoare pe benzină
e
Оригинално упътване за употреба
Бензинова градинска косачка
Z
Orijinal Kullanma Talimatı
Benzin Motorlu Çim Biçme Makinesi
q
Alkuperäiskäyttöohje
Bensiinikäyttöinen ruohonleikkuri
Art.-Nr.: 34.007.30 I.-Nr.: 11031
Art.-Nr.: 34.007.40 I.-Nr.: 11031
RG-PM
48 S B&S
RG-PM 51 S B&S
Anleitung_RG_PM_48_S_51_S_SPK7:_ 29.07.2011 10:19 Uhr Seite 1
2
Vor Inbetriebnahme Bedienungsanleitung und
Sicherheitshinweise lesen und beachten
Read and follow the operating instructions and safety information
before using for the first time.
Avant la mise en service, lisez le mode dʼemploi et les consignes
de sécurité et respectez-les.
Prima della messa in esercizio leggete e osservate le istruzioni
per lʼuso e le avvertenze di sicurezza.
Vóór ingebruikneming de handleiding en de veiligheidsvoorschriften
lezen en in acht nemen!
Leer detenidamente las instrucciones de uso y las advertencias de
seguridad antes de poner en marcha el aparato.
z Πριν τη θέση σε λειτουργία διαβάστε την Οδηγάι χρήσης και
ακολουθήστε τις Υποδείξεις ασφαλείας
Läs igenom och beakta bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna
före användning.
X Pred uporabo preberite in upoštevajte navodila za uporabo in
varnostne napotke.
Bf Prije puštanja u rad pročitajte i pridržavajte se ovih uputa za uporabu
i sigurnosnih napomena.
4 Prije puštanja u pogon pročitajte i uvažite uputstva za upotrebu i
A Üzembevétel előtt elolvasni és figyelembe venni a használati utasítást
és a biztonsági utalásokat.
j Před uvedením do provozu si přečíst návod k obsluze a bezpečnostní
předpisy a oboje dodržovat.
W Pred uvedením do prevádzky si prečítajte a dodržiavajte návod na
obsluhu a bezpečnostné pokyny.
Q Înainte de punerea în funcţiune se vor citi şi respecta instrucţiunile de
folosire şi indicaţiile de siguranţă
e Преди пускане в експлоатация прочетете и съблюдавайте
упътването за употреба и указанията за безопасност.
Aleti çal∂μt∂rmadan önce Kullanma Talimat∂n∂ ve Güvenlik Uyar∂lar∂n∂
okuyun ve riayet edin.
q Lue käyttöohje ja turvallisuusmääräykset ennen käyttöönottoa ja
noudata niitä.
Anleitung_RG_PM_48_S_51_S_SPK7:_ 29.07.2011 10:19 Uhr Seite 2
Sisällysluettelo:
1. Turvallisuusmääräykset
2. Laitteen kuvaus
3. Toimituksen laajuus
4. Määräysten mukainen käyttö
5. Tekniset tiedot
6. Ennen käyttöönottoa
7. Käyttö
8. Puhdistus, huolto, säilytys, kuljetus ja
varaosatilaus
9. Käytöstäpoisto ja uusiokäyttö
10. Vianhakukaavio
209
FIN
Anleitung_RG_PM_48_S_51_S_SPK7:_ 29.07.2011 10:21 Uhr Seite 209
Huomio!
Laitteita käytettäessä tulee noudattaa tiettyjä
turvallisuusvarotoimia tapaturmien ja vaurioiden
välttämiseksi. Lue sen vuoksi tämä käyttöohje / nämä
turvallisuusmääräykset huolellisesti läpi. Säilytä ne
hyvin, jotta niissä olevat tiedot ovat myöhemminkin
milloin vain käytettävissäsi. Jos luovutat laitteen
muille henkilöille, ole hyvä ja anna heille myös tämä
käyttöohje / nämä turvallisuusmääräykset laitteen
mukana. Emme ota mitään vastuuta tapaturmista tai
vaurioista, jotka ovat aiheutuneet tämän käyttöohjeen
tai turvallisuusohjeiden noudattamisen
laiminlyönnistä.
1. Käsinohjattuja ruohonleikkureita
koskevat turvallisuusmääräykset
Ohjeita
1. Lue käyttöohje huolellisesti. Perehdy koneen
säätömahdollisuuksiin ja sen oikeaan käyttöön.
2. Älä koskaan anna lasten tai muiden
käyttöohjeeseen perehtymättömien henkilöiden
käyttää ruohonleikkuria. Paikalliset määräykset
saattavat määrätä käyttäjän vähimmäisiän.
3. Älä koskaan käytä ruohonleikkuria, jos lähistöllä
on muita ihmisiä ja varsinkin lapsia tai eläimiä.
Muista aina, että konetta käyttävä henkilö on
vastuussa muille henkilöille sattuneista
tapaturmista tai heidän omaisuutensa
vaurioitumisesta.
4. Jos luovutat laitteen muille henkilöille, ole hyvä ja
anna heille myös tämä käyttöohje laitteen
mukana.
Valmistelutoimenpiteet
1. Ruohonleikkuun aikana tulee aina käyttää tukevia
jalkineita ja pitkiä housuja. Älä leikkaa ruohoa
paljain jaloin tai ohuissa sandaaleissa.
2. Tarkasta se alue, jolla haluat käyttää konetta, ja
poista kaikki sellaiset vieraat esineet, jotka
saattaisivat joutua laitteeseen ja sinkoutua pois.
3. Varoitus: Bensiini on erittäin tulenarkaa:
- säilytä bensiiniä vain tähän tarkoitukseen
varatuissa astiossa.
- täytä polttoainesäiliö vain ulkosalla äläkä
tupakoi täyttämisen aikana.
- bensiini tulee täyttää säiliöön ennen moottorin
käynnistämistä. Moottorin käydessä, tai jos
ruohonleikkuri on kuuma, ei polttoainesäiliön
tulppaa saa avata tai bensiiniä lisätä.
- jos bensiiniä on valunut säiliön yli, ei moottoria
saa käynnistää. Sen sijaan kone tulee viedä pois
bensiinin saastuttamalta pinnalta. Kaikkia
käynnistysyrityksia tulee välttää, kunnes
bensiinihöyryt ovat haihtuneet.
- turvallisuussyistä täytyy bensiinisäiliö ja muut
säiliön tulpat vaihtaa uusiin, jos ne vahingoittuvat.
4. Vaihda viallisten äänenvaimentimien tilalle uudet
5. Ennen käyttöä tulee aina tarkastaa
silmämääräisesti, ovatko leikkurin osat,
kiinnityspultit ja koko leikkausyksikkö kuluneet tai
vahingoittuneet. Epätasapainoisen käynnin
välttämiseksi saa kuluneet tai vahingoittuneet
osat ja kiinnityspultit vaihtaa uusiin aina vain koko
sarja kerrallaan.
6. Jos laitteessa on useampia teriä, ota huomioon,
että kun yksi terä pyörii, niin muutkin terät
saattavat ruveta pyörimään.
Käsittely
1. Polttomoottoria ei saa käyttää suljetuissa tiloissa,
joissa vaarallinen hiilimonoksidi saattaa päästä
tiivistymään.
2. Leikkaa ruohoa vain päivänvalolla tai hyvässä
keinovalaistuksessa. Koneen käyttöä märässä
ruohossa tulee välttää, mikäli mahdollista.
3. Huolehdi aina tukevasta asennosta rinteillä.
4. Kuljeta konetta korkeintaan kävelynopeudella
5. Pyörillä kulkevia koneita koskee: Leikkaa ruoho
rinteen poikkisuuntaan, älä koskaan ylös- tai
alaspäin.
6. Ole erityisen varovainen muuttaessasi
kulkusuuntaa rinteessä.
7. Älä leikkaa ruohoa liian jyrkillä rinteillä
8. Toimi erityisen varovasti kääntäessäsi
ruohonleikkuria toiseen suuntaan tai vetäessäsi
sitä lähellesi.
9. Pysäytä leikkausterät, kun ruohonleikkuria täytyy
kallistaa, kun sitä kuljetetaan muilla kuin
ruohopinnoilla ja kun siirrät ruohonleikkurin
leikattavalle alueelle tai siltä pois.
10. Älä koskaan käytä ruohonleikkuria, jos sen
suojavarusteet tai suojaristikot ovat
vahingoittuneet, tai ilman siihen asennettuja
suojalaitteita, esim. törmäyspeltejä ja/tai
silpunkeruulaitteita.
11. Älä muuta moottorin perussäätöjä tai käytä sitä
ylikierroksilla.
12. Irrota moottorin jarru, ennen kuin käynnistät
moottorin.
13. Käynnistä moottori varoen valmistajan antamien
ohjeiden mukaisesti. Huolehdi siitä, että jalkasi
ovat riittävän kaukana leikkuuterästä.
14. Moottoria käynnistettäessä ei ruohonleikkuria saa
kallistaa, paitsi jos ruohonleikkuria täytyy nostaa
käynnistyksen aikana. Tässä tapauksessa sitä
saa kallistaa vain sen verran kuin on
välttämätöntä, ja tällöin nostetaan vain käyttäjästä
pois olevaa sivua ylös.
15. Älä käynnistä moottoria seistessäsi
210
FIN
Anleitung_RG_PM_48_S_51_S_SPK7:_ 29.07.2011 10:21 Uhr Seite 210
poistokanavan edessä.
16. Älä koskaan työnnä käsiäsi tai jalkojasi pyörivien
osien viereen tai alle. Pysy aina poissa
poistoaukon lähettyviltä.
17. Älä koskaan nosta tai kanna ruohonleikkuria
moottorin käydessä.
18. Sammuta moottori ja irroita sytytystulpan pistoke
– ennen kuin irroitat juuttumisia tai poistat
tukkeutumia poistokanavasta.
- ennen kuin tarkastat tai puhdistat
ruohonleikkurin tai suoritat sille muita toimia.
- sen jälkeen kun olet osunut vieraaseen
esineeseen. Tarkasta, onko ruohonleikkuri
vahingoittunut, ja suorita tarvittavat korjaustyöt,
ennen kuin käynnistät ruohonleikkurin uudelleen
ja jatkat työskentelyä. Jos ruohonleikkuri alkaa
täristä epätavallisen voimakkaasti, tulee se
tarkastaa välittömästi.
19. Sammuta moottori,
- ennen kuin poistut ruohonleikkurin luota
- ennen kuin lisäät polttoainetta.
20. Kun moottori sammutetaan, tulee kaasusäädin
kääntää asentoon “Stop”. Bensiinihana täytyy
sulkea.
21. Koneen käyttäminen liiallisella nopeudella
saattaa lisätä tapaturman vaaraa.
22. Ole varovainen suorittaessasi säätötoimia
koneeseen ja vältä sormien jäämistä puserruksiin
liikkuvan leikkurin ja laitteen kiinteiden osien väliin
Huolto ja säilytys
1. Huolehdi siitä, että kaikki mutterit, pultit ja ruuvit
on kiristetty tiukkaan ja että laite on turvallisessa
käyttökunnossa.
2. Älä koskaan säilytä ruohonleikkuria, jonka
polttoainesäiliössä on bensiiniä, sellaisessa
rakennuksessa, jossa bensiinihöyryt saattavat
päästä kosketuksiin avotulen tai kipinöiden
kanssa.
3. Anna moottorin jäähtyä ennen kuin pysäköit
ruohonleikkurin suljettuihin tiloihin.
4. Palovaaran välttämiseksi pidä moottori, pakoputki
sekä polttoainesäiliön ympäristö puhtaana
ruohosta, lehdistä tai ulospurkautuvasta rasvasta
(öljystä).
5. Tarkasta säännöllisin väliajoin, onko
silpunkeräyslaitteessa kulumia tai onko sen
toimivuus vähentynyt.
6. Vaihda kuluneet tai vahingoittuneet osat
turvallisuussyistä heti uusiin.
7. Jos polttoainesäiliö täytyy tyhjentää, tulee se
tehdä ulkona käyttäen bensiinin
poistoimupumppua (saatavana
rakennustarvikeliikkeistä).
VAROITUS
Lue kaikki turvallisuusmääräykset ja ohjeet. Jos
turvallisuusmääräyksiä tai muita ohjeita ei noudateta,
saattaa tästä aiheutua sähköiskuja, tulipaloja ja/tai
vaikeita vammoja.
Säilytä kaikki turvallisuusmääräykset ja ohjeet
myöhempää tarvetta varten.
Laitteessa olevan ohjekilven selitys
(katso kuvaa 9)
1) Lue käyttöohje
2) Huomio! Poissinkoutuvista osista aiheutuu vaara.
Säilytä turvallinen välimatka
3) Huomio! Varo teäviä teriä – Sammuta moottori ja
vedä sytytystulpan pistoke irti ennen kaikkia
huolto-, kunnostus-, puhdistus- ja säätötoimia
4) Ennen käyttöönottoa täytä öljyä ja polttoainetta
5) Varo! Käytä kuulosuojuksia ja suojalaseja
6) Moottorin käynnistys-/sammutusvipu
(I=moottori päälle; 0=moottori seis)
7) Ajovipu (kytkinvipu)
8) Varo viiltohaavan vaaraa. Huomio, terät pyörivät.
2. Laitteen kuvaus (kuvat 1-10)
1. Moottorin käynnistys-/sammutusvipu –
moottorijarru
2. Ylempi työntökahva
3. Kaasuvipu
4. Käynnistysvaijeri
5. Alempi työntökahva
6. Silppupussin täyttömäärän näyttö
7. Roskapussi
8. Poistoluukku
9. Leikkauskorkeuden säätö
10. Polttoainesäiliön täyttötulppa
11. Öljyntäyttönysä
13. 2 kpl johtokiinnittimiä
14. Sytytystulppa-avain
15. 2 kpl alemman työntökahvan nelikulmaruuveja
16. 2 kpl ylemmän työntökahvan pikakiristysruuveja
17. Sivupoistoaukon kansi
18. 4 kpl työntökahvan tähtimuttereita
19. Ajovipu (kytkinvipu)
20. Vetopyörä (vasen ja oikea)
21. Sivupoistosovitin
22. Hakesovitin
23. Alemman työntökahvan kate
211
FIN
Anleitung_RG_PM_48_S_51_S_SPK7:_ 29.07.2011 10:21 Uhr Seite 211
3. Toimituksen laajuus
Tarkasta tässä kuvatun toimitusselostuksen avulla,
että valmiste on täysimääräinen. Jos osia puuttuu, ota
viimeistään 5. arkipäivänä oston jälkeen yhteyttä
asiakaspalveluumme ja esitä vastaava ostotosite.
Huomioi tässä myös tämän ohjekirjan lopussa olevat
takuumääräykset ja takuusuoritustaulukko.
Avaa pakkaus ja ota laite varovasti pakkauksesta.
Poista pakkausmateriaalit sekä pakkaus- ja
kuljetusvarmistukset (mikäli käytetty).
Tarkasta, onko toimitus täysilukuinen.
Tarkasta, onko laitteessa tai varusteissa
kuljetusvaurioita.
Säilytä pakkaus, mikäli mahdollista, takuuajan
loppuun saakka.
HUOMIO
Laite ja pakkausmateriaalit eivät ole lasten
leikkikaluja! Lapset eivät saa leikkiä
muovipusseilla, kelmuilla tai pienillä osilla! Niistä
uhkaa nielaisu- ja tukehtumisvaara!
bensiiniruohonleikkuri
ylempi ja alempi työntökahva
sivupoistosovitin
hakesovitin
silppukori (kaksiosainen)
2 alemman työntökahvan suojusta
sytytystulppa-avain
4 tähtikantamutteria
2 pikakiinnitysruuvia
2 nelikantaruuvia
2 johtokiinnitintä
bensiinimoottorin huoltovihko
alkuperäiskäyttöohje
4. Määräysten mukainen käyttö
Laitetta saa käyttää ainoastaan sille määrättyyn
tarkoitukseen. Kaikkinainen tämän ylittävä käyttö
katsotaan määräysten vastaiseksi. Laitteen
omistaja/käyttäjä eikä suinkaan sen valmistaja on
vastuussa kaikista tästä aiheutuvista vahingoista tai
loukkaantumisista.
Bensiinikäyttöinen ruohonleikkuri on tarkoitettu
yksityiseen käyttöön koti- ja harrastuspuutarhassa.
Yksityiseen koti- ja puutarhakäyttöön kuuluviksi
katsotaan sellaiset ruohonleikkurit, joiden
vuosittainen käyttötuntimäärä ei yleensä ylitä 50
tuntia ja joita käytetään etusijassa ruoho- ja
nurmikkoalueiden hoitoon, mutta ei yleisillä puisto- tai
torialueilla, urheilukentillä tai maa- ja
metsätaloudessa.
Ole hyvä ja ota huomioon, että laitteitamme ei ole
suunniteltu käytettäväksi pienteollisuus-, käsityöläis-
tai teollisuustarkoituksiin. Emme hyväksy mitään
takuuvaateita, jos laitetta käytetään pienteollisuus-,
käsityöläis- tai teollisuustyöpaikoilla tai näihin
verrattavissa olevissa toimissa.
Valmistajan oheistaman käyttöohjeen noudattaminen
on ruohonleikkurin määräysten mukaisen käytön
edellytys. Käyttöohjeesta löytyvät myös käyttö-,
huolto- ja kunnossapitoehdot.
Huomio! Käyttäjään kohdistuvan
loukkaantumisvaaran vuoksi ei ruohonleikkuria saa
käyttää seuraavissa töissä: pensaikkojen,
pensasaitojen ja koristepensaiden leikkaamiseen,
kattoistutusten tai parvekekukkalaatikoiden
rönsykasvien tai ruohon leikkaamiseen tai
pienentämiseen, jalkakäytävien puhdistamiseen
(roskien imuun) tai silppurina puiden tai pensasaitojen
leikkausjätteiden pienentämiseen. Ruohonleikkuria ei
myöskään saa käyttää moottorikuokkana
maankohoumien tasoittamiseen, kuten esim.
myyränkasojen levittämiseen.
Turvallisuussyistä ei ruohonleikkuria saa käyttää
minkääntyyppisten muiden työkalujen ja
työkalusarjojen voimanlähteenä.
5. Tekniset tiedot
Viite:
Moottorin tarkat tekniset tiedot löytyvät oheistetusta
Briggs & Stratton -alkuperäiskäyttöohjeesta.
RG-PM 48 S B&S
Moottorityyppi:
yksisylinterinen nelitahtimoottori 158 ccm
Työkierrosluku n
0
: 2.800 min
-1
/1,9 kW
Polttoaine: bensiini
Leikkauskorkeuden säätö: keskeisesti (30-75 mm)
Leikkausleveys: 480 mm
Paino: 36 kg
212
FIN
Anleitung_RG_PM_48_S_51_S_SPK7:_ 29.07.2011 10:21 Uhr Seite 212
Melu ja tärinä
Äänen painetaso L
pA
85,6 dB(A)
Mittausepätarkkuus K
pA
2 dB
Äänen tehotaso L
WA
96 dB(A)
Mittausepätarkkuus K
WA
2 dB
Käytä kuulosuojuksia.
Melu saattaa aiheuttaa kuulon menetyksen.
Tärinänpäästöarvo ah = 6,1 m/s
2
Mittausepätarkkuus K = 1,5 m/s
2
RG-PM 51 S B&S
Moottorityyppi:
yksisylinterinen nelitahtimoottori 190 ccm
Työkierrosluku n
0
: 2.800 min
-1
/2,5 kW
Polttoaine: bensiini
Leikkauskorkeuden säätö: keskeisesti (30-75 mm)
Leikkausleveys: 510 mm
Paino: 39 kg
Melu ja tärinä
Äänen painetaso L
pA
74 dB(A)
Mittausepätarkkuus K
pA
4 dB
Äänen tehotaso L
WA
98 dB(A)
Mittausepätarkkuus K
WA
2 dB
Käytä kuulosuojuksia.
Melu saattaa aiheuttaa kuulon menetyksen.
Tärinänpäästöarvo ah = 6,4 m/s
2
Mittausepätarkkuus K = 1,5 m/s
2
6. Ennen käyttöönottoa
6.1 Osien kokoaminen.
Toimitustilassa muutamat osat toimitetaan irrallisina.
Kokoaminen on helppoa, jos noudatat seuraavassa
annettuja ohjeita
Huomio! Kokoamiseen ja huoltotoimiin tarvitset
lisäksi seuraavat työkalut, jotka eivät sisälly
toimitukseen:
laakean öljynkeräysastian (öljynvaihtoa varten)
mittapikarin, 1 litra (öljyn / bensiinin kestävä)
bensiinikanisterin
suppilon (tulee sopia säiliön
bensiinintäyttönysään)
talouspyyhkeitä (öljyn / bensiinin roiskeiden
pyyhkimiseen; hävitettävä huoltoasemalla)
bensiinin imupumpun (muovimalli, saatavana
rakennustarvikeliikkeistä)
käsipumpulla varustetun öljykannun (saatavana
rakennustarvikeliikkeistä)
Asennus
1. Asenna alempi työntökahva (kuva 3a/nro 5)
ruohonleikkurin koteloon ja säädä haluamasi
työkorkeus. Voit valita 3 eri työkorkeudesta
sopivimman. Säädä korkeus työntämällä
alemman työntökahvan tapit ruohonleikkurin
rungossa oleviin vastakkaisiin reikiin, kuten
esimerkissä A-A (kuva 3). Alempi työntökahva
täytyy säätää molemmin puolin samalle
korkeudelle. Pane sitten kate (kuva 3a/nro 23)
paikalleen ja lukitse työntökahva (5)
nelikulmaruuveilla (15) ja tähtikantaruuveilla (18)
paikalleen kuvan 3a mukaisesti.
2. Ruuvaa ylempi työntökahva kiinni alemman
työntökahvan molemmille sivuille käyttäen
kummassakin yhtä ruuvia (kuva 3b/nro 16) ja yhtä
tähtikantaruuvia (kuva 3b/nro 18). Huolehdi siitä,
että ruuvien (16) sangat on käännetty
kiristettäessä sisäänpäin, jotta
pikakiristystoiminto säilyy.
3. Ripusta käynnistysvaijerin kahva (kuva 3c/nro 4)
sille tarkoitettuun koukkuun, k uten kuvassa 3c
näytetään.
4. Kiinnitä vaijerit mukana toimitetuilla
johtokiinnittimillä (kuva 3d/nro 13) työntökahvaan.
5. Silppupussi tulee koota kuvan 3e mukaisesti.
Työnnä ensin ylemmän silppupussin läpät
varovasti alemman silppupussin aukkoihin.
6. Nosta poistoluukkua (kuva 4/nro 8) yhdellä
kädellä ja ripusta silppupussi (kuva 4/nro 7)
paikalleen kuten kuvassa 4 näytetään
6.2 Leikkauskorkeuden säätö
Huomio! Leikkauskorkeuden säädön saa tehdä
vain kun moottori on pysäytetty ja sytytystulpan
pistoke irrotettu.
Ennen kuin aloitat ruohonleikkuun, tarkasta,
etteivät terät ole tylstyneet tai niiden
kiinnitysvälineet vahingoittuneet. Vaihda tylsät
ja/tai vahingoittuneet leikkuuvälineet tarvittaessa
aina sarjoittain uusiin, jotta niistä ei aiheudu
epätasapainottumista. Sammuta moottori tätä
tarkastusta varten ja irrota sytytystulpan pistoke.
Leikkauskorkeuden säätö tehdään keskeisesti
korkeudensäädön vivulla (kuva 7 / kohta 9). Voit
säätää 5 eri leikkauskorkeutta.
Vedä säätövipua ulospäin ja säädä haluamasi
213
FIN
Anleitung_RG_PM_48_S_51_S_SPK7:_ 29.07.2011 10:21 Uhr Seite 213
leikkauskorkeus. Vipu lukittuu haluttuun
asentoon.
7. Käyttö
Viite:
Moottorin käynnistyksen tarkat ohjeet löytyvät
oheistetusta Briggs & Stratton -
alkuperäiskäyttöohjeesta.
Huomio!
Moottori toimitetaan ilman käyttöaineita. Ennen
käyttöönottoa täytyy siksi ehdottomasti täyttää
siihen öljyä ja bensiiniä.
Ruohonleikkuri on varustettu sen tahattoman
käynnistymisen estämiseksi moottorijarrulla (kuva
5a/kohta 1), jota täytyy painaa, ennen kuin
ruohonleikkurin voi käynnistää. Kun moottorin
jarruvipu päästetään irti, tulee sen palata
alkuasentoonsa ja moottori sammuu automaattisesti.
Kaasuvivulla voit säätää nopeuden ja terän
kierrosluvun (kuva 6). Ennen kuin aloitat
ruohonleikkuun, täytyy sinun suorittaa muutama
koekäyttö, jotta näet, että kaikki toimii varmasti oikein.
Aina kun haluat tehdä jotain säätö- ja/tai korjaustöitä
ruohonleikkuriin, odota ensin, kunnes terä ei enää
pyöri.
Sammuta moottori ennen kaikkia säätö-, huolto- ja
korjaustöitä.
Ohjeita:
1. Moottorijarru (kuva 5a/kohta 1): Käytä tätä vipua,
kun haluat sammuttaa moottorin. Kun päästät
vivun irti, niin moottori ja leikkausterä pysähtyvät
automaattisesti. Leikatessasi pidä vipua
työasennossa (kuva 5b). Ennen ruohonleikkuun
aloittamista täytyy käynnistys-/sammutusvivun
toimivuus tarkastaa useamman kerran. Varmista,
että vetovaijeri liikkuu kevyesti.
2. Kaasuvipu (kuva 6): Työnnä sitä, kun haluat lisätä
tai alentaa moottorin käyntinopeutta. (kilpikonna =
hidas / jänis = nopea)
3. Ajovipu kytkinvipu (kuva 5a / kohta 19): Kun
painat vipua (kuva 5c), niin kytkin kytketään
ajokäytölle ja ruohonleikkuri lähtee liikkeelle
moottorin käydessä. Päästä ajovipu irti riittävän
ajoissa, jotta eteenpäin kulkeva ruohonleikkuri
pysähtyy. Harjoittele käynnistämistä ja
pysäyttämistä ennen ensimmäistä leikkuuta,
kunnes olet oppinut käsittelemään konetta.
4. Varoitus: Leikkausterä pyörähtää käyntiin, kun
moottori käynnistetään.
Tärkeää: Ennen moottorin käynnistystä täytyy
moottorijarrua liikuttaa muutaman kerran
tarkistaaksesi, että pysäytysvaijeri toimii hyvin.
Huomaa: Moottori on mitoitettu ruohon
leikkaamisnopeudelle sekä silpun keräämiseen
silppupussiin niin, että moottori kestää
mahdollisimman pitkään
5. Tarkasta öljymäärä
6. Täytä bensiiniä polttoainesäiliöön, kun se on
tyhjä, ja käytä apuna suppiloa ja mitta-astiaa.
Varmista, että bensiini on puhdasta.
Huomaa: Käytä ainoastaan lyijytöntä bensiiniä.
Varoitus: Käytä aina vain turvallista
bensiinikanisteria. Älä tupakoi bensiiniä täyttäessäsi.
Sammuta moottori ennen bensiinin täyttämistä ja
anna moottorin jäähtyä muutaman minuutin ajan.
Kasvuhake
Kasvuhakkeella tarkoitetaan suljetussa
ruohonleikkurissa silputtua ruoholeiketta, joka
levitetään takaisin nurmikolle. Silpun poistoa ja
hävittämistä ei enää tarvitse tehdä.
Huomio: Kasvuhakkeen teko on mahdollista vain kun
ruoho on suhteellisen lyhyttä. Optimaaliset tulokset
saat vain käyttämällä haketerää (saatavana
lisävarusteena).
Haketoimintoa käyttääksesi ota silppupussi pois,
työnnä hakesovitin (kuva 5d/nro 22) poistoaukkoon ja
sulje poistoluukku.
Sivupoisto
Sivupoistotoimintoa käyttääksesi asenna ensin
hakesovitin (nro 22). Ripusta sivupoistosovitin (kuva
5e/nro 21) kuvan 5e mukaisesti ruohonleikkuriin.
Silppupussin täyttömäärän näyttö
Silppupussi on varustettu täyttömäärän näytöllä (kuva
2/nro 6). Ruohonleikkurin käytön aikana syntyvä
ilmavirta avaa näyttöläpän. Jos läppä sulkeutuu
leikkaamisen aikana, niin silppupussi on täynnä ja se
täytyy tyhjentää. Pidä läpän alapuolella olevat reiät
aina puhtaina ja läpäisevinä, jotta täyttömäärän näyttö
voi toimia moitteettomasti.
7.1 Ennen ruohonleikkuuta
Tärkeitä ohjeita:
1. Käytä tarkoituksenmukaisia vaatteita. Käytä
tukevia jalkineita, ei sandaaleja tai tennistossuja.
2. Tarkasta leikkausterän kunto. Vääntynyt tai
muulla tavoin vahingoittunut leikkausterä tulee
vaihtaa uuteen alkuperäisterään.
214
FIN
Anleitung_RG_PM_48_S_51_S_SPK7:_ 29.07.2011 10:21 Uhr Seite 214
3. Täytä bensiinisäiliö ulkona. Käytä täyttösuppiloa
ja mitta-astiaa. Pyyhi ylivalunut bensiini pois.
4. Lue käyttöohje sekä moottorin ja lisävarusteiden
ohjeet ja noudata niitä. Säilytä käyttöohje aina
myös muiden laitteen käyttäjien ulottuvilla.
5. Pakokaasut ovat vaarallisia. Käynnistä moottori
vain ulkona.
6. Varmista, että kaikki turvavarusteet on asennettu
ja että ne myös toimivat hyvin.
7. Laitetta saavat käyttää vain sellaiset henkilöt,
jotka ovat tähän sopivia.
8. Märän ruohon leikkaaminen saattaa olla
vaarallista. Leikkaa ruoho kuivana, mikäli
mahdollista.
9. Käske muiden henkilöiden ja lasten pysyä poissa
ruohonleikkurin läheltä.
10. Älä koskaan leikkaa ruohoa näkyvyyden ollessa
huono.
11. Ota maassa lojuvat irralliset esineet pois ennen
leikkaamaan ryhtymistä.
7.2 Ohjeita oikeaa leikkaamista varten
Huomio! Älä koskaan avaa poistoluukkua
silpunkeräyslaitetta tyhjentäessäsi, kun moottori
käy vielä. Pyörivä terä saattaa aiheuttaa
tapaturmia.
Kiinnitä poistoluukku ja silppupussi aina huolellisesti
paikalleen. Sammuta moottori, ennen kuin otat ne
pois.
Ohjaustankojen määrittämä käyttäjän ja terärungon
välinen turvaetäisyys tulee aina säilyttää. Erityisen
varovaisesti tulee toimia penkereillä ja rinteillä
tapahtuvan leikkuun ja kulkusuunnan muutosten
aikana. Huolehdi pitävästä asennosta, käytä
luistamattomin, pitävin anturoin varustettuja jalkineita
ja pitkälahkeisia housuja. Leikkaa ruoho aina rinteen
poikkisuuntaan.
Turvallisuussyistä ei ruohonleikkuria saa käyttää
rinteillä, joiden kaltevuus on yli 15°.
Ole erityisen varovainen liikuttaessasi ruohonleikkuria
taaksepäin tai vetäessäsi sitä. Kompastumisvaara!
7.3 Ruohon leikkaaminen
Leikkaa vain terävillä, hyväkuntoisilla terillä, jotta
ruohonkorret eivät rispaannu ja ruoho kellastu.
Kuljeta ruohonleikkuria mahdollisimman suoria ratoja
pitkin, jotta syntyy siisti leikkuukuva. Tällöin tulee
näiden ratojen mennä aina muutaman senttimetrin
verran päällekkäin, niin ettei jää käsittelemättömiä
kaistaleita.
Pidä leikkurin rungon alapuoli puhtaana ja poista
ruohokertymät ehdottomasti heti. Kertymät
vaikeuttavat käynnistämistä, huonontavat
leikkuulaatua ja häiritsevät ruohosilpun poistumista.
Rinteissä tulee leikkuuradat valita rinteen
poikkisuuntaan. Ruohonleikkurin alasluistamisen voi
estää liikuttamalla sitä viistosti ylöspäin. Valitse
leikkauskorkeus aina ruohon pituuden mukaan.
Leikkaa ruoho useammassa vaiheessa, niin että
kerrallaan ruoho lyhenee korkeintaan 4cm.
Sammuta moottori, ennen kuin tarkastat terän
kunnon. Ota huomioon, että terä pyörii edelleen vielä
muutaman sekunnin ajan moottorin sammuttamisen
jälkeenkin. Älä koskaan yritä pysäyttää terää.
Tarkasta säännöllisin väliajoin, onko terä tukevasti
kiinni, hyvässä kunnossa ja hyvin teroitettu.
Teroita se tai vaihda se uuteen, jos näin ei ole. Mikäli
liikkuva terä iskeytyy johonkin esineeseen, sammuta
ruohonleikkuri ja odota, kunnes terä on pysähtynyt
kokonaan. Tarkasta sitten terän ja teränpidikkeen
kunto. Jos ne ovat vahingoittuneet, täytyy ne vaihtaa
uuteen.
Leikkausohjeita:
1. Tarkkaile, onko ruohossa kiinteitä esineitä.
Ruohonleikkuri saattaa vahingoittua tai niistä voi
aiheutua tapaturmia.
2. Kuuma moottori, pakoputki tai voimansiirto
saattaa aiheuttaa palovammoja. Älä siis kosketa
niihin.
3. Leikkaa ruoho varovasti rinteillä tai jyrkästi
laskevassa maastossa.
4. Päivänvalon väheneminen tai riittämätön
keinovalaistus ovat riittävä syy lopettaa ruohon
leikkaaminen.
5. Tarkasta leikkuri, terä ja muut osat, jos olet ajanut
johonkin kiinteään kappaleeseen tai jos laite
tärisee tavallista voimakkaammin.
6. Älä muuta säätöjä tai tee korjauksia ennen
moottorin sammuttamista. Vedä sytytyskaapelin
pistoke irti.
7. Tarkkaile tieliikennettä tiellä tai tien lähellä
liikkuessasi. Huolehdi siitä, ettei silppua heitetä
kadulle.
8. Vältä paikkoja, joissa pyörät eivät enää tartu tai
leikkaaminen on epävarmaa. Ennen taaksepäin
siirtymistä varmista, ettei takanasi ole pieniä
lapsia.
9. Kun ruoho on pitkää ja tiheää, säädä suurin
leikkausaste ja leikkaa tavallista hitaammin.
Ennen kuin poistat ruohosilpun tai muun
tukoksen, sammuta moottori ja irrota sytytysjohto.
10. Älä koskaan poista turvallisuudelle tärkeitä osia.
11. Älä koskaan täytä bensiiniä moottoriin, jos se on
vielä kuuma tai käy
215
FIN
Anleitung_RG_PM_48_S_51_S_SPK7:_ 29.07.2011 10:21 Uhr Seite 215
7.4 Silppupussin tyhjentäminen
Kun leikkaamisen aikana maahan jää ruohonjätteitä,
täytyy silppupussi tyhjentää.
Huomio! Ennen silppupussin poistamista tulee
moottori sammuttaa ja odottaa, kunnes leikkurin
terä on pysähtynyt!
Ota silppupussi pois siten, että nostat poistoluukkua
yhdellä kädellä ja otat silppupussin toisella kädellä
kantokahvasta pitäen pois (kuva 4).
Turvallisuusmääräyksen mukaisesti poistoluukku
putoaa kiinni, kun silppupussi otetaan pois, ja sulkee
näin takana olevan poistoaukon. Jos aukkoon jää
tällöin ruohonjätteitä riippumaan, on moottorin
helpomman käynnistymisen vuoksi suositeltavaa
vetää ruohonleikkuria n. 1 m taaksepäin.
Älä poista leikkausjätteitä leikkurin rungosta tai
työkaluista käsin tai jaloin, vaan aina sopivia
apuvälineitä käyttäen, esim. harjalla tai käsiharjalla.
Jotta silpun kerääminen onnistuu hyvin, täytyy
silppupussi ja erityisesti ilmaritilä puhdistaa sisältä
käytön jälkeen.
Ripusta silppusäkki paikalleen vain kun moottori on
sammutettu ja terä pysähdyksissä. Nosta
poistoluukkua yhdellä kädellä, pitele silppupussia
toisella kädellä kahvasta ja ripusta se ylhäältä
paikalleen.
7.5 Leikkaamisen jälkeen
1. Anna moottorin aina jäähtyä, ennen kuin siirrät
ruohonleikkurin suljettuun säilytystilaan.
2. Poista ruoho, lehdet, voitelurasva ja öljy ennen
varastoimista. Älä säilytä mitään muita esineitä
leikkurin päällä.
3. Tarkasta ennen seuraavaa käyttöä, että kaikki
ruuvit ja mutterit ovat tiukassa. Löystyneet ruuvit
täytyy kiristää.
4. Tyhjennä silppupussi ennen seuraavaa käyttöä.
5. Irrota sytytystulpan pistoke estääksesi luvattoman
käytön.
6. Huolehdi siitä, ettei leikkuria säilytetä
vaaranlähteen vierellä. Kaasuhöyryt saattavat
aiheuttaa räjähdyksen.
7. Korjauksiin saa käyttää vain alkuperäisiä varaosia
tai valmistajan hyväksymiä osia (katso
takuutodistuksessa olevaa osoitetta).
8. Jos ruohonleikkuria ei käytetä pitempään,
tyhjennä bensiinisäiliö bensiinin poisimupumppua
käyttäen.
9. Kiellä lapsia käyttämästä ruohonleikkuria. Se ei
ole leikkikalu.
10. Älä koskaan säilytä bensiiniä kipinänlähteen
lähistöllä. Käytä aina oikeantyyppistä hyväksyttyä
kanisteria. Pidä bensiini poissa lasten ulottuvilta.
11. Öljyä ja huolla laite
8. Puhdistus, huolto, säilytys, kuljetus
ja varaosatilaus
Huomio:
Älä koskaan tee mitään toimia sytytyslaitteiston
jännitteellisiin osiin tai kosketa niitä moottorin
käydessä. Ennen kaikkia huolto- ja hoitotoimia täytyy
sytytystulpan pistoke irrottaa sytytystulpasta. Älä
koskaan tee laitteelle mitään toimia moottorin
käydessä. Sellaiset työt, joita ei ole selostettu tässä
käyttöohjeessa, täytyy antaa valtuutetun
ammattikorjaamon toimeksi.
8.1 Puhdistus
Ruohonleikkuri tulee puhdistaa perusteellisesti joka
käytön jälkeen. Erityisesti sen alapuoli ja teränpidike.
Kallista ruohonleikkuria tätä varten vasemmalle
kyljelleen (öljyn täyttönysän vastaiselle puolelle)
Viite: Ennen kuin kallistat ruohonleikkurin sivulle,
tyhjennä polttoainesäiliö kokonaan bensiinin
poistoimupumpun avulla. Ruohonleikkuria ei saa
kallistaa yli 90°. Lian ja ruohon poistaminen on
helpointa heti ruohonleikkuun jälkeen. Kuivuneet
ruohonjätteet ja lika saattavat vaikeuttaa
leikkaamista. Tarkasta, että silpunpoistokanavassa ei
ole ruohonjätteitä, ja poista ne tarvittaessa. Älä
koskaan puhdista ruohonleikkuria vesisuihkulla tai
painepesurilla. Huolehdi siitä, ettei laitteen sisälle
pääse vettä. Syövyttäviä puhdistusaineita, kuten
kylmäpuhdistusainetta tai puhdistusbensiiniä, ei saa
käyttää.
8.2 Huolto
Huomio: Moottorin huoltotiedot sekä
huoltoaikavälit löydät oheistetusta Briggs &
Stratton -moottorin käyttöohjeesta.
Toimita likaantuneet huolto- ja käyttömateriaalit niille
tarkoitettuun keräyspisteeseen
8.2.1 Pyörien akselit ja navat
Ne tulee rasvata kevyesti kerran leikkuukauden
aikana. Ota tätä varten pölykapselit pois ruuviavainta
käyttäen ja irrota pyörien kiinnitysruuvit.
8.2.2 Leikkuuterä
Anna leikkuuteräsi teroitus, tasapainotus ja asennus
turvallisuussyistä vain valtuutetun alan
ammattiliikkeen tehtäväksi. Jotta työtulos on aina
paras mahdollinen, suosittelemme terän
216
FIN
Anleitung_RG_PM_48_S_51_S_SPK7:_ 29.07.2011 10:21 Uhr Seite 216
tarkastuttamista kerran vuodessa.
Leikkuuterän vaihto (kuva 8)
Leikkuuterän vaihdossa saa käyttää vain alkuperäisiä
varaosia. Leikkuuterän tunnusnumeron tulee olla
sama kuin varaosaluettelossa ilmoitettu numero. Älä
koskaan asenna tilalle muunlaista terää.
Vahingoittuneet leikkuuterät
Jos terä kaikesta varovaisuudesta huolimatta iskee
esteeseen, sammuta moottori heti ja vedä
sytytystulpan pistoke irti. Kallista leikkuri sivulle ja
tarkasta, onko terä vahingoittunut. Vahingoittuneet tai
vääntyneet terät täytyy vaihtaa uusiin. Älä koskaan
suorista vääntynyttä terää. Älä koskaan työskentele
vääntyneellä tai hyvin kuluneella terällä, koska se
aiheuttaa tärinää ja saattaa aiheuttaa leikkuriin muita
vaurioita.
Huomio: Vahingoittuneen terän käytöstä aiheutuu
tapaturman vaara.
Leikkuuterän teroitus
Terän leikkausreunoja voidaan teroittaa metalliviilalla.
Epätasaisuuden välttämiseksi tulee teroittaminen
antaa vain valtuutetun alan korjaamon tehtäväksi.
8.2.3 Vaijereiden hoito ja säätö
Öljyä vaijerit usein ja tarkasta, että ne liikkuvat
helposti.
8.2.4 V-hihnan tarkastus
V-hihnan tarkastamista varten täytyy ottaa V-hihnan
suojus pois (kuva 8/kohta D).
8.2.5 Korjaukset
Tarkasta korjauksen tai huollon jälkeen, että kaikki
turvallisuusvarusteet on asennettu paikalleen ja ne
ovat moitteettomassa kunnossa. Säilytä tapaturmia
aiheuttavat osat poissa muiden henkilöiden ja lasten
ulottuvilta.
Huomio: Tuotevastuulain mukaan emme ole
vastuussa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet
asiantuntemattomista korjauksista, tai jos varaosina
ei ole käytetty alkuperäisiä tai meidän
hyväksymiämme varaosia. Emme myöskään ole
vastuussa asiantuntemattomien korjausten
aiheuttamista vahingoista. Anna korjaukset
asiakaspalvelun tai valtuutetun alan ammattihenkilön
tehtäväksi. Sama koskee myös lisävarusteita.
8.2.6 Käyttöajat
Noudata käyttöajoista annettuja lakisääteisiä
määräyksiä, jotka saattavat vaihdella
paikkakunnittain.
8.3 Ruohonleikkurin varastoinnin
valmistelutoimet
Varoitus: Älä tyhjennä bensiiniä suljetuissa tiloissa,
avotulen lähellä tai tupakoidessasi. Kaasunhöyryt
saattavat aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon.
1. Tyhjennä bensiinisäiliö bensiinin imupumpulla.
2. Käynnistä moottori ja anna moottorin käydä,
kunnes loput bensiinistä on käytetty.
3. Ota sytytystulppa pois sylinterin päästä. Täytä
öljykannua käyttäen n. 20 ml öljyä sylinteriin.
Vedä käynnistyskahvasta hitaasti, niin että öljy
suojaa sylinterin sisäpintaa. Ruuvaa sytytystulppa
takaisin paikalleen.
4. Puhdista sylinterin jäähdytysripat sekä koneen
kotelo.
5. Puhdista koko laite maalipintaa suojataksesi.
6. Säilytä laite hyvin tuuletetussa tilassa tai
paikassa.
8.4 Ruohonleikkurin kuljetuksen
valmistelutoimet
1. Tyhjennä bensiinisäiliö (katso kohtaa 8.3/1)
2. Anna moottorin käydä, kunnes loput bensiinistä
on käytetty.
3. Laske moottoriöljy pois lämpimästä moottorista.
4. Ota sytytystulpan pistoke pois sytytystulpasta.
5. Puhdista sylinterin jäähdytysripat sekä koneen
kotelo.
6. Irrota käynnistysvaijeri koukusta (kuva 3c). Irrota
tähtikantamutterit ja käännä ylempi työntökahva
alaspäin. Huolehdi tässä siitä, että kahvaa
käännettäessä ei vaijereita taiteta.
7. Kääri muutama kerros aaltopahvia alemman ja
ylemmän työntökahvan sekä moottorin väliin,
jotta vältetään hankaaminen.
8.5 Käyttömateriaalit, kulutusmateriaalit ja
varaosat
Laitteen takuu ei kata varaosia tai käyttö- ja
kulutusmateriaaleja, esim. moottoriöljyä, V-hihnaa,
sytytystulppia, ilmansuodatinpatruunaa,
bensiinisuodatinta, paristoja tai teriä.
8.6 Varaosatilaus
Varaosatilausta tehtäessä tulee antaa seuraavat
tiedot:
laitteen tyyppi
laitteen tuotenumero
laitteen tunnusnumero
tarvittavan varaosan varaosanumero
Aktuellit hinnat ja muita tietoja löydät verkkosivustosta
www.isc-gmbh.info
217
FIN
Anleitung_RG_PM_48_S_51_S_SPK7:_ 29.07.2011 10:21 Uhr Seite 217
9. Käytöstäpoisto ja uusiokäyttö
Laite on pakattu kuljetuspakkaukseen, jotta vältetään
kuljetusvauriot. Tämä pakkaus on raaka-ainetta ja sitä
voi siksi käyttää uudelleen tai sen voi toimittaa
kierrätyksen kautta takaisin raaka-ainekiertoon. Laite
ja sen varusteet on valmistettu eri materiaaleista,
kuten esim. metallista ja muoveista. Toimita vialliset
rakenneosat ongelmajätehävitykseen. Tiedustele
ohjeita alan ammattiliikkeestä tai kunnanhallitukselta!
218
FIN
Anleitung_RG_PM_48_S_51_S_SPK7:_ 29.07.2011 10:21 Uhr Seite 218
219
FIN
10. Vianhakukaavio
Varoitus: Sammuta ensin moottori ja irroita sytytyskaapeli, ennen kuin suoritat tarkastuksia tai säätöjä.
Varoitus: Jos moottori on käynyt muutaman minuutin säädön tai korjauksen jälkeen, niin muista aina, että
pakoputki ja muut osat ovat kuumenneet. Älä siis kosketa niihin, jotta et saa palovammoja.
Huomio. Jos käytössä esiintyy moottorin aiheuttamia ongelmia, ole hyvä ja lue oheistettu Briggs &
Stratton -käyttöohje.
Häiriö Mahdollinen syy Poisto
Laitteen epätasainen käynti,
voimakas tärinä
- ruuvit löysällä
- terän kiinnitys löysällä
- terä epätasapainossa
- Tarkasta ruuvit
- tarkasta terän kiinnitys
- Vaihda terä uuteen
Moottori ei käy - jarruvipua ei ole painettu
- polttoainesäiliö tyhjä
- paina jarruvipua
- täytä polttoainetta
Ruoho kellastuu, leikkaus
epätasainen
- terä on tylstynyt
- leikkauskorkeus liian pieni
- teroita terä
- säädä korkeus oikein
Ruohon poisto on epäsiistiä - leikkauskorkeus liian pieni
- terä kulunut
- silppupussi tukossa
- säädä oikein
- vaihda terä uuteen
- tyhjennä silppupussi
Anleitung_RG_PM_48_S_51_S_SPK7:_ 29.07.2011 10:21 Uhr Seite 219
220
FIN
Takuumääräykset:
T:mi iSC GmbH takaa puutteellisuuksien poistamisen tai laitteen vaihtamisen uuteen alla olevan yhteenvedon
mukaisesti, eikä tämä vaikuta lakisääteisiin takuuvaatimuksiin millään tavoin.
Kuluvien osien, käyttömateriaalien ja puuttuvien osien osalta t:mi iSC GmbH takaa vian korjaamisen tai
jälkitoimituksen vain silloin, kun vaatimus esitetään 24 tunnin (käyttömateriaalit), 5 arkipäivän (puuttuvat osat) tai
6 kuukauden (kuluvat osat) kuluessa laitteen ostosta ja ostopäivä näytetään toteen ostotositteella.
Jos laitteessa on materiaali- tai valmistusvikoja, pyydämme toimittamaan laitteen takuutapauksessa meille
oheisen takuukortin kera ja täyttämään kortin kokonaan. Tärkeää on kuvata vika mahdollisimman tarkoin.
Vastaa tätä varten seuraaviin kysymyksiin:
Onko laite toiminut jo ainakin kerran, vai oliko se jo alusta lähtien viallinen?
Havaitsitko jotain erikoista ennen vian ilmenemistä (oireita ennen vikaa)?
Mikä mielestäsi on laitteessa vikana (pääasiallinen vika)?
Kuvaile tätä toimintavirhettä.
Laji Esimerkki Takuusuoritus
Materiaali- tai valmistusvika 24 kuukautta
Kuluvat osat Ilmansuodatin, bowdenvaijerit,
silppukori, renkaat, ajokytkin
6 kuukautta
Käyttömateriaali/kuluvat osat Leikkuuterät Takuu vain heti ilmenevän vian
vuoksi (24 tuntia ostosta /
ostopäivästä)
Puuttuvat osat 5 arkipäivää
Anleitung_RG_PM_48_S_51_S_SPK7:_ 29.07.2011 10:21 Uhr Seite 220
223
Der Nachdruck oder sonstige Vervielfältigung von Dokumentation und
Begleitpapieren der Produkte, auch auszugsweise ist nur mit aus-
drücklicher Zustimmung der ISC GmbH zulässig.
The reprinting or reproduction by any other means, in whole or in part,
of documentation and papers accompanying products is permitted only
with the express consent of ISC GmbH.
La réimpression ou une autre reproduction de la documentation et des
documents dʼaccompagnement des produits, même incomplète, nʼest
autorisée quʼavec lʼagrément exprès de lʼentreprise ISC GmbH.
La ristampa o lʼulteriore riproduzione, anche parziale, della
documentazione o dei documenti dʼaccompagnamento dei prodotti è
consentita solo con lʼesplicita autorizzazione da parte della ISC GmbH.
Nadruk of andere reproductie van documentatie en geleidepapieren
van de producten, geheel of gedeeltelijk, enkel toegestaan mits
uitdrukkelijke toestemming van ISC GmbH.
La reimpresión o cualquier otra reproducción de documentos e
información adjunta a productos, incluida cualquier copia, sólo se
permite con la autorización expresa de ISC GmbH.
z
∏ ·Ó·Ù‡ˆÛË ‹ ¿ÏÏË ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÙÂÎÌËÚÈÒÛÂˆÓ Î·È Û˘Óԉ¢ÙÈÎÒÓ
Ê˘ÏÏ·‰›ˆÓ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ·ÎfiÌË Î·È ÛÂ
·ÔÛ¿ÛÌ·Ù·, ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ÌfiÓÔ ÌÂÙ¿ ·fi ÚËÙ‹ ¤ÁÎÚÈÛË Ù˘
ÂÙ·ÈÚ›·˜ ISC GmbH.
Eftertryck eller annan duplicering av dokumentation och medföljande
underlag för produkter, även utdrag, är endast tillåtet med uttryckligt
tillstånd från ISC GmbH.
X
Ponatis ali druge vrste razmnoževanje dokumentacije in spremljajočih
dokumentov proizvodov proizvajalca, tudi v izvlečkih, je dovoljeno
samo z izrecnim soglasjem firme ISC GmbH.
Bf
Naknadno tiskanje ili slična umnožavanja dokumentacije i pratećih
papira ovih proizvoda, čak i djelomično kopiranje, moguće je samo uz
izričito dopuštenje tvrtke ISC GmbH.
4
Potpuno ili delimično štampanje ili umnožavanje dokumentacije i
službenih papira koji su priloženi proizvodu dozvoljeno je samo uz
izričitu saglasnost firme ISC GmbH.
Az termékek dokumentációjának és kisérô okmányainak az
utánnyomása és sokszorosítása, kivonatosan is csak az ISC GmbH
kifejezett beleegyezésével engedélyezett.
j
Dotisk nebo jiné rozmnožování dokumentace a průvodních
dokumentů výrobků, také pouze výňatků, je přípustné výhradně se
souhlasem firmy ISC GmbH.
W
Kopírovanie alebo iné rozmnožovanie dokumentácie a sprievodných
podkladov produktov, a to aj čiastočné, je prípustné len s výslovným
povolením spoločnosti ISC GmbH.
Imprimarea sau multiplicarea documentaøiei μi a hârtiilor însoøitoare a
produselor, chiar μi numai sub formå de extras, este permiså
numai cu aprobarea expreså a firmei ISC GmbH.
Препечатването или размножаването по друг начин на
документация и придружаващи документи на продукти на, дори и
като извадка, се допуска само с изричното разрешение на ISC
GmbH.
Ürünlerinin dokümantasyonu ve evraklar∂n∂n k∂smen olsa dahi
kopyalanmas∂ veya baμka μekilde ço©alt∂lmas∂, yaln∂zca ISC GmbH
firmas∂n∂n özel onay∂ al∂nmak μart∂yla serbesttir.
q
Tuotteiden dokumentaatioiden ja muiden mukaanliitettyjen asiakirjojen
vain osittainenkin kopiointi tai muunlainen monistaminen on sallittu
ainoastaan ISC GmbH:n nimenomaisella luvalla.
Anleitung_RG_PM_48_S_51_S_SPK7:_ 29.07.2011 10:21 Uhr Seite 223
224
Technische Änderungen vorbehalten
Technical changes subject to change
Sous réserve de modifications
Con riserva di apportare modifiche tecniche
Technische wijzigingen voorbehouden
Salvo modificaciones técnicas
√ ηٷÛÎÂÓ·ÛÙ‹˜ ‰È·ÙËÚ› ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ù¯ÓÈÎÒÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ
Förbehåll för tekniska förändringar
X Tehnične spremembe pridržane.
Bf Zadržavamo pravo na tehnične izmjene.
4 Zadržavamo pravo na tehničke promen
Technikai változások jogát fenntartva
j Technické změny vyhrazeny
W Technické změny vyhradené
Se rezervå dreptul la modificåri tehnice.
Зaпазва се правото за технически промени
Teknik de©iμiklikler olabilir
q Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään
Anleitung_RG_PM_48_S_51_S_SPK7:_ 29.07.2011 10:21 Uhr Seite 224
242
q
TAKUUTODISTUS
Arvoisa asiakas,
tuotteemme läpikäyvät erittäin tiukan laadunvalvontatarkastuksen. Mikäli tämä laite ei kuitenkaan toimi
moitteettomasti, valitamme tapahtunutta suuresti ja pyydämme sinua kääntymään teknisen asiakaspalvelumme
puoleen käyttäen tässä takuukortissa annettua osoitetta. Voit halutessasi myös ottaa yhteyttä puhelimitse
allaolevaan palvelunumeroon. Takuuvaateiden esittämistä koskevat seuraavat säädökset:
1. Nämä takuumääräykset koskevat laajennettuja takuusuorituksia. Ne eivät vaikuta lakimääräisiin
takuusuoritusvaateisiisi millään tavalla. Takuumme on sinulle maksuton.
2. Takuusuoritus kattaa ainoastaan sellaiset puutteellisuudet, jotka aiheutuvat materiaali- tai
valmistusvirheistä, ja se on rajattu ainoastaan näiden puutteellisuuksien korjaamiseen tai laitteen
korvaamiseen uudella. Ole hyvä ja ota huomioon, että laitteitamme ei ole suunniteltu ja valmistettu
käytettäväksi pienteollisuus-, käsityöläis- tai teollisuustarkoituksiin. Takuusopimusta ei siksi synny, jos
laitetta käytetään pienteollisuus-, käsityöläis- tai teollisuustyöpaikoilla tai näihin verrattavissa olevissa
toimissa. Takuumme ei myöskään sisällä kuljetusvaurioiden tai sellaisten vaurioiden korvaussuorituksia,
jotka ovat aiheutuneet asennusohjeen noudattamatta jättämisestä tai asiantuntemattomasta asennuksesta,
käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä (esim. liitäntä vääräntyyppiseen verkkovirtaan), väärinkäytöstä tai
virheellisestä käytöstä (esim. laitteen ylikuormittaminen tai hyväksymättömien työkalujen tai lisävarusteiden
käyttäminen), huolto- ja turvallisuusmääräysten noudattamatta jättämisestä, vieraiden esineiden (esim.
hiekan, kivien tai pölyjen) pääsystä laitteen sisään, väkivaltaisesta käsittelystä tai ulkopuolisista tekijöistä
(esim. putoamisesta aiheutuneet vauriot) sekä käytöstä aiheutuvasta tavallisesta kulumisesta.
Tämä
koskee erityisesti niitä akkuja, joille me kuitenkin myönnämme 12 kuukauden pituisen takuun.
Takuuvaateet raukeavat, jos laitteelle on jo tehty jotain toimenpiteitä.
3. Takuuaika on 2 vuotta ja se alkaa laitteen ostopäivästä. Takuuvaateet tulee esittää ennen takuuajan
päättymistä kahden viikon kuluessa siitä, kun olet havainnut vian. Takuuvaateiden esittäminen takuuajan
päätyttyä ei ole mahdollista. Laitteen korjaus tai vaihto ei johda takuuajan pitenemiseen tai laitteen tai siihen
mahdollisesti asennettujen varaosien takuuajan alkamiseen uudelleen alusta. Tämä koskee myös paikan
päällä suoritettuja palveluja.
4. Takuuvaateesi esittämiseksi tulee viallinen laite lähettää postikulut maksettuna allaolevaan osoitteeseen.
Ole hyvä ja liitä mukaan alkuperäinen maksukuitti tai muu päiväyksellä varustettu ostotosite. Säilytä tämän
vuoksi kassakuitti huolella tositteena! Ole hyvä ja kuvaa valituksen syy meille mahdollisimman tarkoin. Jos
takuumme kattaa laitteessa olevan vian, saat korjatun tai uuden laitteen välittömästi takaisin.
Tietysti korjaamme mielellämme korvausta vastaan myös sellaiset laitteiden viat, jotka eivät kuulu tai eivät enää
kuulu takuumme piiriin. Lähetä tätä varten laite tekniseen asiakaspalveluumme allaolevalla osoitteella.
Kuluvien / käyttöosien ja puuttuvien osien suhteen viittaamme tämän takuun rajoituksiin, jotka on selostettu
tämän käyttöohjeen takuumääräyksissä.
Anleitung_RG_PM_48_S_51_S_SPK7:_ 29.07.2011 10:21 Uhr Seite 242
/