Husqvarna R 50SE Ohjekirja

Brändi
Husqvarna
Kategoria
cars
Malli
R 50SE
Tyyppi
Ohjekirja
5119602-01
R 50SE
R 50S
R 50S
R 50SE
R 50S/BBC
NO
Bruksanvisning
Les bruksanvisningen grundig og vær
sikker på at du forstår innholdet før du
bruker gressklipperen.
FI
Käyttöopas
Lue käyttöopas huolella ja varmista, että
ymmärrät sen sisällön ennen kuin käytät
tätä ruohonleikkuria.
SE
Bruksanvisning
Läs bruksanvisning noggrannt och se till att
du förstår innehållet innan du använder
gräsklipparen.
DK
Brugsvejledning
Læs brugervejledningen grundigt, og sørg
for at forstå indholdet, inden De tager
plæneklipperen i brug.
DE
Betriebsanleitung
Diese Betriebsanleitung muß sorgfältig
durchgelesen werden. Stellen Sie sicher,
daß Sie deren Inhalt vor Verwendung des
Rasenmähers verstehen.
GB
Operator’s Manual
Read the operator’s manual carefully and
make sure that you understand the
contents before using the lawnmower.
FR
Manuel de l’Utilisateur
Lire attentivement le manuel de l’utilisateur
et veiller à bien comprendre son contenu
avant d’utiliser la tondeuse.
ES
Manual del operador
Lea el manual del operador con atención y
asegúrese de que comprende el contenido
antes de utilizar el cortacésped.
IT
Manuale d’uso
Leggere con attenzione il manuale d’uso e
accertarsi di capirne il contenuto prima di
usare il tosaerba.
PT
Manual do Operador
Leia cuidadosamente o manual do
operador e certifique-se de que
compreende todo o seu conteúdo antes de
usar a máquina de cortar relva.
NL
Handleiding voor de gebruiker
Lees de handleiding aandachtig door zodat
u de inhoud goed begrijpt voordat u de
grasmaaimachine in gebruik neemt.
R 50S/BBC
GR
Εγειρδι ρστη
∆ιαστε πρσεκτικ τ εγειρδι τυ
ρστη και εαιωθετε τι
καταλαανετε τ περιεµεν ρτ
ρησιµπισετε τη θεριστικ µηαν.
GB - CONTENTS
1. Handle Assembly
2. Grassbox
3. Bottle of oil
4. Instruction Manual
5. Mulching Plug
6. Key Start (R 50SE)
7. BBC Lever (R 50S/BBC)
8. Warning Label
9. Rating Label
10. Battery Charger (R 50SE)
DE - INHALT
1. Griffeinheit
2. Grasauffangbehälter
3. Ölflasche
4. Bedienungsanweisung
5. Einsatzteil zur Mulchgewinnung
6. Schlüsselstart (R 50SE)
7. BBC-Hebel (R 50S/BBC)
8. Warnetikett
9. Produkttypenschild
10. Batterieladegerät (R 50SE)
FR - TABLE DES MATIÈRES
1. Guidon
2. Bac de ramassage
3. Bidon d’huile
4. Manuel d’Instructions
5. Insert broyeur
6. Démarreur à clé (R 50SE)
7. Levier d’embrayage de lame
(BBC)
(R 50S/BBC)
8. Etiquette d’avertissement
9. Plaquette d’identification
10. Chargeur (R 50SE)
NL - INHOUD
1. Handgreep, compleet
2. Grasopvangbak
3. Fles olie
4. Handleiding
5. Afsluitstop voor mulchen
6. Contactslot (R 50SE)
7. BBC-hendel (R 50S/BBC)
8. Waarschuwingsetiket
9. Productlabel
10. Acculader (R 50SE)
NO - INNHOLD
1. Håndtak
2. Oppsamler
3. Oljeflaske
4. Bruksanvisning
5. BioClip plugg
6. Nøkkel(R 50SE)
7. BBC (blad, brems, clutch)
kontrollspak
(R 50S/BBC)
8. Advarselsetikett
9. Typeetiketten
10. Batterilader (R 50SE)
FI - SISÄLLYSLUETTELO
1. Kahva
2. Ruohonkerääjä
3. Öljypullo
4. Käyttöopas
5. BioClip-tulppa
6. Käynnistysavain (R 50SE)
7. Leikkuuterän jarru (R 50S/BBC)
8. Varoitusnimike
9. Tuotteen arvokilpi
10. Akkulaturi (R 50SE)
SE - INNEHÅLL
1. Montering av handtag
2. Gräsuppsamlare
3. Flaska med olja
4. Bruksanvisning
5. Bioklipp-plugg
6. Självstart (R 50SE)
7. BBK-handtag (R 50S/BBK)
8. Varningsetikett
9. Identifieringsetikett
10. Batteriladdare (R 50SE)
DK - INDHOLD
1. Håndtagskonstruktion
2. Opsamler
3. Flaske med olie
4. Brugsvejledning
5. Bioprop
6. Nøglestart (R 50SE)
7. KBK-greb (R 50S/BBC)
8. Advarselsmœrkat
9. Produktmærkat
10. Batterilader (R 50SE)
ES - CONTENIDO
1. Conjunto del mango
2. Recogedor
3. Botella de aceite
4. Manual de instrucciones
5. Tapón bloqueador (Mulching)
6. Arranque con llave (R 50SE)
7. Palanca BBC (R 50S/BBC)
8. Etiqueta de Advertencia
9. Etiqueta indicadora del
producto
10. Cargador de batería (R 50SE)
PT - LEGENDA
1. Conjunto da Pega
2. Caixa da Relva
3. Garrafa de Óleo
4. Manual de Instrucções
5. Tampão de Distribuição de
Adubo Natural
6. Arranque com Chave (R 50SE)
7. Alavanca BBC (R 50S/BBC)
8. Etiqueta de Aviso
9. Etiqueta de Especificações do
Produto
10. Carregador de Bateria (R
50SE)
I T - INDICE CONTENUTI
1. Impugnatura
2. Cesto raccoglierba
3. Flacone di olio
4. Manuale di istruzioni
5. Tappo per taglio “mulching”
6. Avviamento a chiave (R 50SE)
7. Leva BBC (R 50S/BBC)
8. Etichetta di pericolo
9. Etichetta con dati prodotto
10. Caricabatterie (R 50SE)
GR - ΠΕΡIΕΜΕNΑ
1. Συναρµλγηση Λα
2. Kιτι Γρασιδι
3. Μπυκλι λδι
4. Εειρδι δηγιν
5. Πµα καλµµατς
πρστασας ριν
6. Kλειδ Εκκνησης (R 50SE)
7. Μλς BBC - Λεπδα,
Φρν, Συµπλκτης (R
50S/BBC)
8. Ετικτα πρειδπησης
9. Ετικτα αθµλγησης
10. Φρτιστς Μπαταρας (R
50SE)
Varotoimenpiteet
Husqvarna R 50S-, 50SE- & 50SBBC-
ruohonleikkureissa käytettyjen merkkien selitykset
Varoitus
Lue käyttöohjeet huolellisesti
varmistaaksesi, että olet ymmärtänyt
mitä kaikki säädinvivut tekevät.
Pidä ruohonleikkuri aina maassa
ruohoa leikatessasi. Kiviä saattaa
singota ilmaan, mikäli
ruohonleikkuria kallistetaan tai
nostetaan.
Varmista, ettei lähettyvillä ole muita
ihmisiä. Älä käytä ruohonleikkuria,
mikäli leikkausalueella on muita
ihmisiä etenkin lapsia tai
lemmikkieläimiä.
Ole varovainen leikkuuterien
kanssa. Älä laita käsiä tai jalkoja
pyörivän terän lähettyville.
Irrota sytytystulppa, ennen kuin
ryhdyt huoltamaan, puhdistamaan
tai säätämään ruohonleikkuria, tai
jos aiot jättää sen vartioimatta
vähäksikään aikaa.
Terä jatkaa pyörimistä leikkurin
sammuttua. Odota kunnes kaikki
osat ovat pysähtyneet täysin, ennen
kuin kosket niihin.
Yleistä:
1. Älä koskaan anna lasten tai sellaisten henkilöiden,
jotka eivät ole perehtyneet näihin käyttöohjeisiin,
käyttää tätä ruohonleikkuria. Paikalliset
määräykset saattavat rajoittaa käyttäjän iän.
2. Käytä ruohonleikkuria ainoastaan näiden
käyttöohjeiden mukaisesti ja ohjeissa
esitettyihin käyttötarkoituksiin.
3. Älä koskaan käytä ruohonleikkuria väsyneenä,
sairaana tai alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden
vaikutuksen alaisena.
4. Ruohonleikkuria käyttävä henkilö on vastuussa
muille ihmisille tai heidän omaisuudelleen
tapahtuneista vahingoista tai vaaratilanteista.
Bensiini ja turvallisuus
VAROITUS - Bensiini on erittäin helposti syttyvää
- säilytä polttoainetta viileässä paikassa ja sille
tarkoitetussa säiliössä. Muoviastiat eivät
yleensä ole sopivia tähän tarkoitukseen.
- lisää polttoainetta ainoastaan ulkona äläkä
tupakoi samaan aikaan.
- lisää polttoaine ENNEN kuin käynnistät
moottorin. Älä koskaan avaa polttoainesäiliön
korkkia tai lisää polttoainetta moottorin
käydessä tai sen ollessa kuuma.
- jos polttoainetta läikkyy, älä käynnistä moottoria,
vaan siirrä kone pois läikkymisalueelta ja varo,
ettei minkäänlaista kipinää syty, ennen kuin
bensiinin höyryt ovat haihtuneet.
- varmista, että kaikki polttoainesäiliöt ja
säilytysastioiden korkit ovat kunnolla kiinni.
- siirrä kone pois täyttöalueelta, ennen kuin
käynnistät sen.
Turvatoimenpiteitä akun lataamista varten
(R 50SE)
1. Tarkista latausjohto säännöllisesti viottumisten
tai kulumisen varalta.
2. Älä käytä ruohonleikkuria, jos latausjohto ei ole
hyvässä kunnossa.
3. Älä lataa muita laitteita tämän koneen laturilla.
4. Älä käytä tämän koneen akkua missään
muussa laturissa.
5. Lataus pitäisi tehdä turvallisessa paikassa,
missä akku tai johto eivät ole tiellä, tai missä
niihin ei voi kompastua.
6. Latauspaikan tulisi olla hyvin ilmastoitu.
7. Laturi lämpenee latauksen aikana. Tämä on
täysin normaalia ja merkki siitä, että akku toimii
kunnolla.
8. Älä peitä laturia latauksen ajaksi.
9. Pidä huoli siitä, ettei laturi tai akku joudu
kosketukseen kosteuden kanssa.
10. Vältä äärimmäisiä lämpötiloja.
11. Laturi ei toimi 0
o
C:n alapuolella tai yli 40
o
C:n
lämpötilassa.
12. Älä aiheuta oikosulkua akun napoihin.
Esivalmistelut
1. Älä leikkaa nurmikkoa paljain jaloin tai sandaalit
jalassa. Käytä aina asianmukaista vaatetusta,
hansikkaita ja tukevia kenkiä.
2. Kuulonsuojainten käyttö on suositeltavaa.
3. Varmista, ettei nurmikolla ole keppejä, kiviä,
luita, johtoja tai muuta roskaa, jotka voivat
sinkoutua ruohonleikkurin teristä.
4. Tarkista kone kulumiselta ja vahingoilta ja korjaa
tarpeen mukaan, ennen kuin ryhdyt käyttämään
sitä ja jos siihen on kohdistunut iskuja.
5. Vaihda kuluneet tai vahingoittuneet osat sekä
kaikki kiinnittimet tasapainon varmistamiseksi.
6. Vaihda viallinen äänenvaimennin uuteen.
Tämän ruohonleikkurin väärinkäyttö saattaa aiheuttaa vakavia vammoja käyttäjälle ja
muille läsnäoleville! Varoituksia ja turvaohjeita täytyy noudattaa turvallisuussyistä ja
ruohonleikkurin tehokkaan toiminnan varmistamiseksi. Ruohonleikkurin käyttäjä on
vastuussa tässä oppaassa sekä itse ruohonleikkurissa esiintyvien varoitus- ja
turvaohjeiden noudattamisesta. Älä koskaan käytä ruohonleikkuria, jos valmistajan
ruohonkerääjä tai suojat eivät ole paikoillaan.
STOP
SUOMALAINEN - 1
Varotoimenpiteet
Käyttö
1. Älä käytä moottoria suljetussa paikassa, jonne
voi kerääntyä pakokaasua (hiilimonoksidia).
2. Käytä ruohonleikkuria ainoastaan päivänvalossa
tai hyvässä keinovalaistuksessa.
3. Vältä ruohonleikkurin käyttöä märällä nurmikolla.
4. Ole varovainen märällä nurmikolla, sillä saatat
liukastua.
5. Ole erityisen varovainen rinteissä ja käytä
luistamattomia jalkineita.
6. Leikkaa rinteet sivusuunnassa, ei ylös- ja
alassuunnassa.
7. Ole erityisen varovainen vaihtaessasi suuntaa
rinteissä.
8. Penkereiden ja rinteiden leikkaaminen voi olla
vaarallista. Älä käytä ruohonleikkuria
penker
eissä tai jyrkissä rinteissä
9. Älä kävele takaperin leikatessasi nurmikkoa,
sillä saatat kompastua. Älä koskaan juokse.
10. Älä koskaan leikkaa nurmikkoa vetämällä
leikkuria itseäsi kohti.
11. Sammuta moottori ennen kuin työnnät
ruohonleikkuria muun kuin nurmialueen ylitse ja
kuljettaessasi sitä leikkausalueelle ja pois sieltä.
12. Älä koskaan käytä ruohonleikkuria, jos suojat
ovat rikkoutuneet, tai jos ne puuttuvat.
13. Älä käytä moottoria ylinopeudella äläkä muuta
säädinasetuksia. Liika nopeus on vaarallista ja
lyhentää ruohonleikkurin käyttöikää.
14. Vapauta kaikki terän kytkimet ja käyttökytkimet
ennen käynnistämistä.
15. Pidä kädet ja jalat aina pois leikkureiden
lähettyviltä ja etenkin moottoria
käynnistettäessä.
16. Älä kallista ruohonleikkuria moottoria
käynnistäessäsi.
17. Älä laita käsiäsi ruohon poistoaukon lähelle
moottorin käydessä.
18. Älä koskaan nosta ruohonleikkuria tai kanna
sitä moottorin käydessä.
19. Sytytystulpan vaijeri saattaa olla kuuma,
käsittele sitä varoen.
20. Älä korjaa tai huolla ruohonleikkuria, jos
moottori on kuuma.
21. Sammuta moottori ja odota kunnes terä on
pysähtynyt:
- ennen kuin jätät ruohonleikkurin vartioimatta;
22. Sammuta moottori vapauttamalla käyttökytkin, odota
kunnes terä on pysähtynyt, irrota sytytystulpan johto
ja odota kunnes moottori on jäähtynyt:
- ennen kuin lisäät polttoainetta.
- ennen kuin tarkistat tukoksen;
- ennen kuin tarkistat tai puhdistat leikkuria tai
työskentelet sen parissa;
- jos osut johonkin. Älä käytä ruohonleikkuria
uudestaan, ennen kuin olet varmistanut, että se
on turvallinen käyttää;
- jos ruohonleikkuri alkaa täristä normaalista
poikkeavasti, tarkista se välittömästi. Kova
tärinä saattaa aiheuttaa henkilövahinkoja.
23. Vähennä kaasutusta moottorin sammuessa, ja
jos moottorissa on sulkuventtiili, sulje
polttoaineen virtaus leikkaamisen päätyttyä.
Kunnossapito ja varastointi
1. Turvallisuussyistä on syytä varmista, että kaikki
mutterit, pultit ja ruuvit ovat tiukasti kiinni.
2. Tarkista ruohonkerääjä säännöllisesti kulumien
varalta.
3. Vaihda kuluneet tai vahingoittuneet osat
turvallisuussyistä.
4. Käytä ainoastaan tähän koneeseen tarkoitettuja
varateriä, terän pultteja, välilevyjä ja
hihnapyörää.
5. Jos polttoainesäiliössä on polttoainetta, älä
säilytä ruohonleikkuria sisätiloissa, missä höyryt
saattavat joutua kosketukseen avotulen tai
kipinöiden kanssa.
6. Anna moottorin jäähtyä, ennen kuin siirrät sen
suljettuun varastoon.
7. Vähentääksesi tulipalon vaaraa pidä moottori,
äänenvaimennin, akkutila ja polttoaineen
säiltysalue puhtaana ruohosta, lehdistä ja
ylimääräisestä rasvasta.
8. Jos polttoainesäiliö täytyy tyhjentää, tee se
ulkotiloissa.
9. Säätäessäsi ruohonleikkuria varo etteivät
sormesi juutu liikkuvien terien ja koneen
kiinteiden osien väliin.
Kokoonpano-Ohjeet
A2-a - kahvan säädin
Kahva
1. Toimitettaessa ruohonleikkurin kahva on
taitettu koneen päälle (A1).
2. Löysennä ruohonleikkurin kummallakin puolella
olevia kahvan säätimiä (A2) ja nosta kahva
ylös.
3. Säädä kahva sopivimpaan asentoon (A3) ja
kiristä ruohonleikkurin kummallakin puolella
olevat säätimet (A2).
Käynnistysvaijeri
1. Irrota sytytystulpan johto.
2. Vedä ohjauskahvaa (B1) vapauttaaksesi
moottorin jarrun. AINOASTAAN R 50S JA R
50SE -MALLIT
Jarru täytyy vapauttaa vetämälllä ohjauskahvaa
kohti kahvaa ennen kuin vaijeri vedetään ulos.
3. Laita käynnistysvaijeri alakahvassa olevaan
pitimeen (B2).
4. Laita käynnistysvaijeri yläkahvassa olevaan
pitimeen (B3).
Ruohonkerääjän kiinnitys
1. Nosta suojaläppää (C1)
2. Laita ruohonkerääjä ruohonleikkuriin (C2).
3. Laita suojaläppä ruohonkerääjän päälle (C3).
Varmista, että ruohonkerääjä on kunnolla
paikallaan.
Huom: Varmista, ettei suojaläpän ja ruohonkerääjän
väliin jää tyhjää tilaa.
Ruohonleikkuria voidaan käyttää ilman
ruohonkerääjä, mikäli ruohonkeräys ei ole
tarpeellista. Varmista, että suojaläppä on kiinni
kokonaan.
SUOMALAINEN - 2
Käynnistys - Moottorin Rikastin
Huom: Käynnistäessäsi moottoria ensimmäistä
kertaa lisää öljyä ja bensiiniä yllä annettujen
ohjeiden Öljy ja bensiini mukaisesti.
Rikastinta ei yleensä tarvita, kun käynnistetään
lämmintä moottoria . Kylmällä ilmalla rikastimen
käyttö saattaa kuitenkin olla tarpeellista.
Moottorin käynnistys ensimmäisellä kerralla
1. Siirrä moottorin nopeudensäädin NOPEA
(FAST) ‘+’ -merkin kohdalle kuten kohdassa
Käyttö - käynnistys ja sammutus on esitetty.
2. Paina rikastinta (F) lujasti viisi kertaa
3. Seuraa kohdassa Käyttö - käynnistys ja
sammutus annettuja ohjeita.
4. Jos moottori ei käynnisty, kun
käynnistysvaijerista on vedetty kolme kertaa,
paina rikastinta kolme kertaa ja toista vaihe 3.
Moottorin käynnistys seuraavilla kerroilla
1. Siirrä moottorin nopeudensäädin NOPEA (FAST)
‘+’ -merkin kohdalle ja paina rikastinta lujasti kolme
kertaa ennen kuin käynnistät moottorin. (Jos
moottori sammuu, polttoaineen loppumisen vuoksi,
lisää polttoainetta ja paina rikastinta kolme kertaa.)
Moottoria Koskevia Tietoja
Öljy
1. Tarkista öljyn määrä ajoittain ja aina kun
ruohonleikkuria on käytetty viisi tuntia.
2. Lisää öljyä tarpeen mukaan niin, että öljyä on
aina öljytikun TÄYNNÄ-merkkiin asti.
3. Käytä hyvälaatuista SAE 30 -nelitahtiöljyä.
4. Lisätessäsi öljyä:
a) Irrota öljysäiliön korkki.(D1)
b) Täytä kunnes öljyä on öljytikun TÄYNNÄ-
merkkiin asti.(D2)
5. Vaihda öljy viiden ensimmäisen käyttötunnin
jälkeen ja sen jälkeen 25 käyttötunnin välein.
6. Vaihda öljy moottorin ollessa lämmin - mutta ei
kuuma - älä koskaan huolla konetta moottorin
ollessa kuuma.
Bensiini
1. Käytä tavallista lyijytöntä bensiiniä.
2. Älä täytä polttoainesäiliötä moottorin ollessa
kuuma.
3. Älä täytä polttoainesäiliötä tupakoidessasi.
4. Älä täytä polttoainesäiliötä moottorin käydessä.
5. Jottei polttoainejärjestelmään joutuisi roskia,
pyyhi polttoaineen täyttöaukon korkki ennen
kuin avaat sen.(E1)
6. On suositeltavaa, että säiliö täytetään
suodattimella varustetun suppilon kautta.(E2)
7. Pyyhi läikkynyt polttoaine pois ennen kuin
käynnistät koneen.
Huom: Siirrä kone pois polttoaineen täyttöpaikalta
ennen kuin käynnistät sen.
Käyttö - Käynnistys Ja Sammutus
G1-a - moottorin no-peudensäädin
G3-a - Käynnistysvaijeri
R 50S:n käynnistys ja sammutus
Käynnistys
1. Kiinnitä sytytystulpan johto.
2. Laita moottorin nopeudensäädin NOPEA (FAST)
‘+’-asentoon ennen kuin käynnistät leikkurin (G1).
3. Vedä ohjauskahvaa vapauttaaksesi moottorin ja
leikkuuterän jarrun (G2).
4. Vedä käynnistysvaijeria itseäsi kohti niin pitkälle
kuin mahdollista, palauta kahva varovasti ja
vedä kahvaa sitten lujasti itseäsi kohti niin
pitkälle kuin se menee (G3).
5. Kun moottori on käynnistynyt, anna sen käydä
30 sekuntia ennen kuin aloitat leikkaamisen.
Vaihteen lukitus
1. Eteenpäinvaihde valitaan ja vapautetaan
kahvan päällä olevalla vaihdekahvalla (G4).
2. Kun ote vaihdekahvasta irrotetaan, pysähtyy
ruohonleikkuri automaattisesti.
Pysäytys
1. Vapauta vaihdekahva.
2. Vapauta ohjauskahva.
R 50SE:n käynnistys ja sammutus
Käynnistys
1. Seuraa R 50S:n kohdalla annettuja vaiheita 1-
3.
2. Käännä avainta ja pidä paikallaan kunnes
moottori käynnistyy (H). Avain palaa
alkuperäiseen asentoonsa kun se vapautetaan.
3. Jos moottori ei käynnisty avainta käännettäessä,
akku saattaa ola latauksen tarpeessa.
J1 - ajonopeuden säädin
Vaihteen lukitus - Katso R 50S
Ajonopeutta voidaan muuttaa nopeudensäätimella (J)
Sammutus - Katso R 50S
Huom: R 50SE voidaan käynnistää manuaalisesti
noudattamalla kohdan R 50S:n käynnistys ja
sammutus vaiheita 1-5.
Ainoastaan avaimella käynnistys - Moottori lataa
akun leikkaamisen aikana.
R 50S/BBC:n käynnistys ja sammutus
(BBC - teräjarrukytkin)
1. Seuraa R 50S:n kohdalla annettuja vaiheita 1 -
2 - 4 ja 5.
2. Vedä teräjarrukytkintä kahvaa kohti (K1).
3. Pidä kiinni teräjarrukytkimestä ja työnnä
samalla sen säätövipua, kunnes kuulet
naksahduksen (K2).
4. Vapauta teräjarru-kytkimen säätövipu, jolloin se
palautuu alkuperäiseen asentoonsa.
5. Terä lakkaa pyörimästä, kun leikkuuterän jarru
vapautetaan.
Huom!
Moottori saattaa kuumeta liikaa, jos sen
annetaan käydän pitkän aikaa ilman, että terä
pyörii.
Vaihteen lukitus - Katso R 50S
Ajonopeutta voidaan muuttaa nopeudensäätimella (J)
Pysäytys
1. Vapauta vaihdekahva.
2. Vapauta teräjarrukytkin.
3. Laita moottorin nopeudensäädin ‘-’-asentoon.
SUOMALAINEN - 3
Käyttö - Leikkaaminen
Ruohon leikkaaminen
1. Leikkaa aina oikeassa asennossa (L1).
2. Aloita leikkaaminen nurmialueen ulkoreunalta,
ja leikkaa pitkittäin vuorotellen kumpaankin
suuntaan (L2).
3. Leikkaa nurmikko kaksi kertaa viikossa
kasvuaikana. Nurmikko kärsii, jos enemmän
kuin yksi kolmasosa sen pituudesta leikataan
kerralla ja myös ruohon keruu hankaloituu.
Huom: Älä ylikuormita ruohonleikkuria.
Kun leikkauskorkeus asetetaan korkeimpaan
asentoon (katso kohtaa Leikkauskorkeus)
leikattaessa pitkää ja paksua nurmikkoa
ensimmäistä kertaa vältytään ylirasittamasta
moottoria ja vahingoittamasta ruohonleikkuria.
Leikkuukorkeuden säätö
1. Leikkuukorkeutta voidaan muuttaa siirtämällä
säätövipu haluttuun asentoon (L3).
Ruohonkerääjän keräysilmaisin
1. Tässä ruohonleikkurissa on leikkuujätteen
keräysilmaisin, joka kertoo milloin
ruohonkerääjä on täynnä (L4).
2. Kun ilmaisin on putken yläpäässä, ruoho
kerääntyy ruohonkerääjään.
3. Kun ilmaisin alkaa siirtyä alaspäin, on aika
tyhjentää kerääjä. Pysähdy ja anna
ruohonleikkurin käydä 10 sekuntia. Vapauta
ohjauskahva tai teräjarrukytkin ja irrota kerääjä
tyhjentämistä varten (L5).
Ruohonkerääjän tyhjennys
1. Avaa ruohonkerääjän kiinnitin (L6).
2. Irrota kerääjä laatikon kehyksestä (L7).
3. Tyhjennä kerääjä (L8).
BioClip-tulpan käyttö
1. Ruohonleikkurin mukana on BioClip-tulppa (L9).
2. Sammuta ruohonleikkuri kuten kohdassa
Käyttö - käynnistys ja sammutus on esitetty,
ja irrota sytytystulppa.
3. Nosta suojaläppä ylös. Kierrä ja aseta tulppa
taempaan poistokouruun (L10).
4. Varmista, että tulppa on kunnolla kiinni (L11).
5. BioClip-tulppa estää ruohon keräyksen
tukkimalla kannen alla olevan keräyskourun
(L12).
6. Varmista, että suojaläppä on oikein paikallaan
(L13).
Kunnossapito
TÄRKEÄÄ Älä huolla ruohonleikkuria moottorin
ollessa kuuma.
Puhdistus
TÄRKEÄÄ
Älä koskaan käytä vettä ruohonleikkurisi
puhdistukseen. Älä myöskään käytä kemikaaleja,
bensiiniä tai liuottimia, sillä ne saattavat vahingoittaa
tärkeitä muoviosia.
1. Puhdista ruoho kotelon alta harjalla (M1 & M2).
2. Puhdista leikkuujäte pehmeällä harjalla
moottorin ilmanotto- ja poistoaukoista (M3),
leikkauskorkeuden säätimen ympäriltä (M4),
pyörien ympäriltä (M5) ja ruohonkerääjästä (M6
& M7).
3. Pyyhi ruohonleikkurin ulkopinta kuivalla rätillä.
Leikkausjärjestelmä
Terän irrotus
Ainoastaan N1 tai N2 BBC -mallit
Irrota sytytystulppa.
1. Löysennä pultti kääntämällä sitä vastapäivään
ruuviavaimella.
2. Irrota terän pultti, terä ja välilevy
3. Tarkista, etteivät ne ole vahingoittuneet ja
puhdista tarvittaessa.
Terän kiinnitys
Ainoastaan N1 tai N2 BBC -mallit
1. Kiinnitä terä ruohonleikkuriin niin, että terävät
reunat osoittavat poispäin leikkurista.
2. Laita terän pultti takaisin terän ja välilevyn
lävitse.
3. Pitele lujasti kiinni pultista ja kiristä se
ruuviavaimella. Älä kiristä liikaa.
HUOM: Jos ruohonleikkurissasi on teräjarru-kytkin,
kummatkin pultit täytyy irrottaa kuusiokulma-
avaimella.
Käsittele terää varovasti - terävät reunat
saattavat aiheuttaa vahinkoa.
KÄYTÄ HANSIKKAITA
Vaihda metalliterä 50 leikkaustunnin tai 2
vuoden jälkeen, riippumatta sen kunnosta.
Jos terä on haljennut tai muuten vahingoittunut,
vaihda se uuteen.
Akun lautaus (ainoastaan 50SE)
P1 - Johdinnippu
P2 - latauspiste
P3 - tulppa
1. Sammuta ruohonleikkuri.
2. Irrota sytytystulppa.
3. Irrota johdinnipun alaosassa oleva latauspisteen
tulppa (kuva P).
4. Kytke laturin johto akun johdinnipussa olevaan
liittimeen.
5. Kytke laturi tavalliseen pistorasiaan.
6. Lataus käynnistyy.
7. Lataa 24 tuntia.
8. Kun akku on latautunut, irrota laturi
pistorasiasta ja latauspisteestä.
9. Laita latauspisteen tulppa takaisin paikalleen.
10. Akku on nyt käyttövalmis.
SUOMALAINEN - 4
Kunnossapito
YMPÄRISTÖTIETOA
Electrolux Outdoor Products ‘n toutteet on
valmistettu ISO 14001-ympäristöjärjestelmän
mukaisesti. Tuotteet on valmistettu
mahdollisimman ympäristöystävällisistä osista
Electrolux OY:n toimintaohjeiden mukaisesti.
Tuotteet voidaan hävittää kierrättämällä.
Pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä.
Muovioisissa kierrätysmerkinnät lajittelua
varten.
Ota ympäristöasiat huomioon hävittäessäsi
tuotetta.
Mikäli tarpeen, paikalliset viranomaiset
antavat hävittämistä koskevia neuvoja.
AKUN HÄVITTÄMINEN
Akku tulisi viedä hyväksyttyyn
huoltopisteeseen tai paikalliseen
kierrätyskeskukseen.
ÄLÄ hävitä käytettyä akkua
talousjätteiden mukana
Lyijy/happoakut saattavat olla vahingollisia ja
ne tulee hävittää hyväksyttyjä menetelmiä
noudattaen Euroopan määräysten
mukaisesti
ÄLÄ hävitä akkua vesistöön.
EI saa polttaa
POL
TTOAINEIDEN JA VOITELUÖLJYJEN
HÄVITTÄMINEN
Käytä suojaavia vaatteita poltto- ja
voiteluaineita käsitellessäsi.
Vältä kosketusta ihon kanssa.
Tyhjennä bensiini ja moottoriöljy ennen kuin
kuljetat konetta.
Paikallisilta viranomaisilta saat tietoja
lähimmän kierrätyspisteen/jätteiden
hävityspisteen sijainnista.
ÄLÄ hävitä käytettyä polttoainetta/öljyä
talousjätteiden mukana
Jätepolttoaineet/öljyt ovat vahingollisia,
mutta ne voidaan kierrättää ja ne tulee
hävittää hyväksyttyjä menetelmiä
noudattaen.
ÄLÄ hävitä käytettyä polttoainetta/öljyä
vesistöön.
EI saa polttaa
Akun vaihto
1. Akku sijaitsee suojakannen alapuolella
moottorin takana.
2. Sammuta moottori ja irrota sytytystulppa.
3. Irrota suojakannessa olevat ruuvit.
4. Irrota kansi jotta pääset käsiksi akkuun.
TÄRKEÄÄ: Uudet akut täytyy ladata ennen
käyttöä.
Varmista, ettei laturi tai akku joudu
kosketukseen kosteuden kanssa.
Akku voidaan vaihtaa irrottamalla se
kotelostaan ja kytkemällä se irti
akkujohdoista.
Yleisohjeita ladattaville akuille
1. Lataus kestää 24 tuntia.
2. Normaaleissa käyttöolosuhteissa akku
lataantuu moottorin käydessä.
3. Jotta akku säilyisi hyvässä kunnossa, se
tulisi ladata vähintään kerran kuudessa
kuukaudessa.
4. Latausajan ylittäminen saattaa lyhentää akun
käyttöikää.
5. Suojaa sähköjohto. Älä koskaan kanna
laturia pelkästään sen johdosta.
6. Jos latauksesta on kulunut yli kuusi
kuukautta, ja akku purkautuu nopeasti 24
tunnin latauksen jälkeen, voi olla tarpeellista
vaihtaa akku uuteen.
7. Älä avaa akun koteloa.
8. Puhdista ainoastaan kuivalla, pehmeällä
rätillä.
9. Älä koskaan käytä kosteaa rättiä tai syttyviä
nesteitä kuten bensiiniä, tärpättiä, tinneriä
jne.
10. Hävitä käytetyt akut turvallisesti.
Moottorijarrun vaijerin on aina oltava
säädetty siten, että moottori pysähtyy 3
sekunnissa. HUOM! Anna säätö valtuutetun
huoltoliikkeen tehtäväksi.
Käyttökauden loputtua
1. Vaihda terä, pultit, mutterit tai ruuvit
tarvittaessa.
2. Puhdista ruohonleikkuri huolella.
3. Vie ilmansuodatin puhdistettavaksi
paikalliseen huoltopisteeseen ja tee
tarvittavat huoltotyöt ja korjaukset.
4. Tyhjennä moottoriöljy ja bensiini.
Ruohonleikkurin varastointi
1. Laita ruohonleikkuri varastoon välittömästi
käytön jälkeen.
2. Odota kunnes moottori on jäähtynyt
välttyäksesi mahdolliselta tulipalon vaaralta.
3. Puhdista ruohonleikkuri.
4. Säilytä viileässä, kuivassa paikassa, missä
leikkuri ei pääse vahingoittumaan.
SUOMALAINEN - 5
Huoltopalveluja koskevia suosituksia
Koneessa on hopean värinen ja musta arvokilpi.
On suositeltavaa, että kone huolletaan vähintään kerran vuodessa, ja useammin jos
ammattikäytössä.
Moottorin kunnossapito-ohjelma
Suorita huollot annettujen käyttötuntien jälkeen tai kuukausittain riippuen siitä kumpi tulee täyteen
ensin. Ruohonleikkuri pitäisi huoltaa useammin, mikäli sitä käytetään epäsuotuisissa olosuhteissa.
Ensimmäiset 5 tuntia - Vaihda öljy.
Jokaisen viiden tunnin jälkeen tai päivittäin - Tarkista öljyn määrä. Puhdista sormisuojus. Puhdista
äänenvaimentimen ympärys.
Jokaisen 25 tunnin jälkeen tai kerran kesässä - Vaihda öljy, jos ruohonleikkuria kuormitetaan
paljon, tai jos sitä käytetään kuumissa olosuhteissa. Huolla ilmanpuhdistaja.
Jokaisen 50 tunnin jälkeen tai kerran kesässä - Vaihda öljy. Tarkista kipinäsuojus, jos sellainen on
asennettu.
Jokaisen 100 tunnin jälkeen tai kerran kesässä - Puhdista jäähdytysjärjestelmä*. Vaihda
sytytystulppa uuteen.
Puhdista useammin pölyisissä olosuhteissa, tai jos ilmassa on roskia tai jos ruohonleikurilla on
leikattu pitkää, kuivaa nurmikkoa useita kertoja.
Moottorin huolto ja takuu
Tässä ruohonleikkurissa oleva moottori kuuluu moottorin valmistajan takuun piiriin. Lisätietoja
saat paikalliselta välittäjältäsi (katso alla).
Briggs and Stratton
Lähin valtuutettu Briggs and Stratton -huoltopiste saattaa löytyä puhelinluettelon keltaisilta sivuilta.
Kunnossapito
Moottori ei käynnisty
1. Varmista, että ohjauskahva/teräjarrukytkin
on käynnistysasennosa.
2. Varmista, että säätökahva on ‘+’-asennossa.
3. Tarkista, että polttoainesäiliössä on riittävästi
polttoainetta ja että korkin ilmanottoaukko ei
ole tukossa.
4. Irrota sytytystulppa ja kuivaa se.
5. Bensiini saattaa olla vanhaa, vaihda uuteen.
Uuden bensiinin läpisuodatus saattaa kestää
jonkin aikaa, kun bensiini on vaihdettu.
6. Tarkista, että terän pultti on kunnolla kiinni.
Ruohonleikkuri saattaa käynnistyä huonosti,
jos pultti on löysällä.
7. Jos moottori ei vieläkään käynnisty, irrota
sytytystulpan johto välittömästi.
8. OTA YHTEYS PAIKALLISEEN,
VALTUUTETTUUN HUOLTOPISTEESEEN.
Moottori ei käynnisty (ainoastaan
Electrostart)
1. Varmista, että ohjauskahva/teräjarrukytkin
on käynnistysasennosa.
2. Akku on tyhjä - käynnistä ruohonleikkuri
manuaalisesti.
3. Jos moottori ei vieläkään käynnisty, irrota
sytytystulpan johto välittömästi.
4. OTA YHTEYS PAIKALLISEEN,
VALTUUTETTUUN HUOLTOPISTEESEEN.
Moottori on tehoton ja/tai kuumenee liikaa
1. Tarkista, että säätövipu on “Normaali”-
asennossa.
2. Irrota sytytystulpan johto ja anna moottorin
jäähtyä.
3. Puhdista leikkuujätteet ja muut roskat
moottorin ympäriltä ja ilmanottoaukoista sekä
kannen alapuolelta mukaan lukien
poistoputki ja puhallin.
4. Puhdista moottorin ilmansuodattimet (Vie
moottorin ilmansuodatin paikalliseen,
valtuutettuun huoltopisteseen, missä se
puhdistetaan perusteellisesti).
5. Bensiini saattaa olla vanhaa, vaihda uuteen.
Uuden bensiinin läpisuodatus saattaa kestää
jonkin aikaa, kun bensiini on vaihdettu.
6. Jos moottori on vieläkin tehoton ja/tai
kuumenee liikaa, irrota sytytystulpan
johto välittömästi.
7. OTA YHTEYS PAIKALLISEEN,
VALTUUTETTUUN HUOLTOPISTEESEEN.
Liiallinen tärinä
1. Irrota sytytystulpan johto.
2. Tarkista, että terä on kiinnitetty oikein.
3. Jos terä on vahingoittunut tai kulunut, vaihda
se uuteen.
4. Jos tärinä jatkuu, irrota sytytystulpan
johto välittömästi.
5. OTA YHTEYS PAIKALLISEEN,
VALTUUTETTUUN HUOLTOPISTEESEEN.
Vianetsintä
SUOMALAINEN - 6
/

Tämä käsikirja sopii myös