Skil 5165 AA Ohjekirja

Brändi
Skil
Kategoria
circular saws
Malli
5165 AA
Tyyppi
Ohjekirja
40
- tidsrommene når verktøyet er avslått eller når det går
men ikke arbeider, kan gi en vesentlig reduksjon av
eksponeringsnivået
! beskytt deg selv mot virkningene av vibrasjoner
ved å vedlikeholde verktøyet og utstyret, holde
hendene varme og organisere arbeidsmåten din

Käsipyörösaha 5165/5265
ESITTELY
Koneet on tarkoitettu pituus- ja poikittaissahauksiin
puuhun kiinteällä alustalla, suoralla sahausjäljellä ja
jiirikulmalla 45° asti; vastaavia sahanteriä käyttäen
voidaan sahata myös ei-rautametalleja,
kevytrakennusaineita ja muovia
Tämä työkalua ei ole tarkoitettu ammattikäyttöön
Lue ja säilytä tämä ohjekirja 2
TEKNISET TIEDOT 1
TURVALLISUUS
YLEISET TURVALLISUUSOHJEET
HUOMIO! Lue kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet.
Turvallisuusohjeiden noudattamisen laiminlyönti saattaa
johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan
loukkaantumiseen. Säilytä kaikki turvallisuus- ja muut
ohjeet tulevaisuutta varten. Turvallisuusohjeissa käytetty
käsite “sähkötyökalu” käsittää verkkokäyttöisiä
sähkötyökaluja (verkkojohdolla) ja akkukäyttöisiä
sähkötyökaluja (ilman verkkojohtoa).
1) TYÖPAIKAN TURVALLISUUS
a) Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna.
Työpaikan epäjärjestys tai valaisemattomat työalueet
voivat johtaa tapaturmiin.
b) Älä työskentele sähkötyökalulla räjähdysalttiissa
ympäristössä, jossa on palavaa nestettä, kaasua tai
pölyä. Sähkötyökalu muodostaa kipinöitä, jotka saattavat
sytyttää pölyn tai höyryt.
c) Pidä lapset ja sivulliset loitolla sähkötyökalua
käyttäessäsi. Voit menettää laitteesi hallinnan, huomiosi
suuntautuessa muualle.
2) SÄHKÖTURVALLISUUS
a) Sähkötyökalun pistotulpan tulee sopia pistorasiaan.
Pistotulppaa ei saa muuttaa millään tavalla. Älä
käytä mitään pistorasia-adaptereita maadoitettujen
sähkötyökalujen kanssa. Alkuperäisessä kunnossa
olevat pistotulpat ja sopivat pistorasiat vähentävät
sähköiskun vaaraa.
b) Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja, kuten
putkia. pattereita, liesiä tai jääkaappeja. Sähköiskun
vaara kasvaa, jos kehosi on maadoitettu.
c) Älä aseta sähkötyökalua alttiiksi sateelle tai
kosteudelle. Veden tunkeutuminen sähkötyökalun
sisään kasvattaa sähköiskun riskiä.
d) Älä käytä verkkojohtoa väärin. Älä käytä sitä
sähkötyökalun kantamiseen, vetämiseen tai
pistotulpan irrottamiseen pistorasiasta. Pidä johto
loitolla kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista ja
liikkuvista osista. Vahingoittuneet tai sotkeutuneet
johdot kasvattavat sähköiskun vaaraa.
e) Käyttäessäsi sähkötyökalua ulkona, käytä
ainoastaan ulkokäyttöön soveltuvaa jatkojohtoa.
Ulkokäyttöön soveltuvan jatkojohdon käyttö pienentää
sähköiskun vaaraa.
f) Jos sähkötyökalun käyttö kosteassa ympäristössä
ei ole vältettävissä, tulee käyttää
maavuotokatkaisijaa. Maavuotokatkaisijan käyttö
vähentää sähköiskun vaaraa.
3) HENKILÖTURVALLISUUS
a) Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja
noudata tervettä järkeä sähkötyökalua käyttäessäsi.
Älä käytä sähkötyökalua, jos olet väsynyt tai
huumeiden, alkoholin tahi lääkkeiden vaikutuksen
alaisena. Hetken tarkkaamattomuus sähkötyökalua
käytettäessä, saattaa johtaa vakavaan
loukkaantumiseen.
b) Käytä suojavarusteita. Käytä aina suojalaseja.
Henkilökohtaisen suojavarustuksen käyttö, kuten
pölynaamarin, luistamattomien turvakenkien,
suojakypärän tai kuulonsuojaimien, riippuen
sähkötyökalun lajista ja käyttötavasta, vähentää
loukaantumisriskiä.
c) Vältä tahatonta käynnistämistä. Varmista, että
sähkötyökalu on poiskytkettynä, ennen kuin liität
sen sähköverkkoon ja/tai liität akun, otat sen käteen
tai kannat sitä. Jos kannat sähkötyökalua sormi
käynnistyskytkimellä tai kytket sähkötyökalun pistotulpan
pistorasiaan, käynnistyskytkimen ollessa
käyntiasennossa, altistat itsesi onnettomuuksille.
d) Poista kaikki säätötyökalut ja ruuvitaltat, ennen kuin
käynnistät sähkötyökalun. Työkalu tai avain, joka
sijaitsee laitteen pyörivässä osassa, saattaa johtaa
loukkaantumiseen.
e) Älä yliarvioi itseäsi. Huolehdi aina tukevasta
seisoma-asennosta ja tasapainosta. Täten voit
paremmin hallita sähkötyökalua odottamattomissa
tilanteissa.
f) Käytä tarkoitukseen soveltuvia vaatteita. Älä käytä
löysiä työvaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet
ja käsineet loitolla liikkuvista osista. Väljät vaatteet,
korut ja pitkät hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.
g) Jos pölynimu- ja keräilylaitteita voidaan asentaa,
tulee sinun tarkistaa, että ne on liitetty ja että ne
käytetään oikealla tavalla. Pölynimulaitteiston käyttö
vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja.
4) SÄHKÖTYÖKALUJEN KÄYTTÖ JA HOITO
a) Älä ylikuormita laitetta. Käytä kyseiseen työhön
tarkoitettua sähkötyökalua. Sopivaa sähkötyökalua
käyttäen työskentelet paremmin ja varmemmin
tehoalueella, jolle sähkötyökalu on tarkoitettu.
b) Älä käytä sähkötyökalua, jota ei voida käynnistää ja
pysäyttää käynnistyskytkimestä. Sähkötyökalu, jota ei
enää voida käynnistää ja pysäyttää käynnistyskytkimellä,
on vaarallinen ja se täytyy korjata.
c) Irrota pistotulppa pistorasiasta, ennen kuin suoritat
säätöjä, vaihdat tarvikkeita tai siirrät sähkötyökalun
varastoitavaksi. Nämä turvatoimenpiteet pienentävät
sähkötyökalun tahattoman käynnistysriskin.
41
d) Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulottuvilta, kun
niitä ei käytetä. Älä anna sellaisten henkilöiden
käyttää sähkötyökalua, jotka eivät tunne sitä tai
jotka eivät ole lukeneet tätä käyttöohjetta.
Sähkötyökalut ovat vaarallisia, jos niitä käyttävät
kokemattomat henkilöt.
e) Hoida sähkötyökalusi huolella. Tarkista, että
liikkuvat osat toimivat moitteettomasti, eivätkä ole
puristuksessa sekä, että siinä ei ole murtuneita tai
vahingoittuneita osia, jotka saattaisivat vaikuttaa
haitallisesti sähkötyökalun toimintaan. Anna
korjauttaa mahdolliset viat ennen käyttöönottoa.
Monen tapaturman syyt löytyvät huonosti huolletuista
laitteista.
f) Pidä leikkausterät terävinä ja puhtaina. Huolellisesti
hoidetut leikkaustyökalut, joiden leikkausreunat ovat
teräviä, eivät tartu helposti kiinni ja niitä on helpompi
hallita.
g) Käytä sähkötyökaluja, tarvikkeita, vaihtotyökaluja
jne. näiden ohjeiden mukaisesti. Ota tällöin
huomioon työolosuhteet ja suoritettava toimenpide.
Sähkötyökalun käyttö muuhun kuin sille määrättyyn
käyttöön, saattaa johtaa vaarallisiin tilanteisiin.
5) HUOLTO
a) Anna koulutettujen ammattihenkilöiden korjata
sähkötyökalusi ja hyväksy korjauksiin vain
alkuperäisiä varaosia. Täten varmistat, että
sähkötyökalu säilyy turvallisena.
PYÖRÖSAHOJEN TURVALLISUUSOHJEET
1) SAHAUSMENETELMÄ
a)
VAARA : Pidä kädet loitolla sahausalueelta ja
sahanterästä. Pidä toinen käsi lisäkahvassa tai
moottorikotelossa. Kun molemmat kädet pitelevät
pyörösahaa, sahanterä ei pysty vahingoittamaan niitä.
b) Älä kurota työkappaleen alapuolelle. Suojus ei pysty
suojaamaan sinua terältä työkappaleen alapuolella.
c) Säädä sahaussyvyys sahattavan materiaalin
paksuuden mukaiseksi. Työkappaleen alapuolelta tulisi
näkyä enimmillään hampaan verran sahanterää.
d) Älä koskaan pidä sahattavaa työkappaletta kädessä
tai jalkojen päällä. Tue työkappaletta tukevaa
alustaa vasten. On tärkeää kiinnittää työkappale hyvin,
jotta kosketus kehoon, sahanterän jääminen puristukseen
ja hallinnan menettäminen estyisi.
e) Tartu sähkötyökaluun ainoastaan eristetyistä
pinnoista, tehdessäsi työtä, jossa saattaisit osua
piilossa olevaan sähköjohtoon tai sahan omaan
sähköjohtoon. Kosketus jännitteiseen johtoon saattaa
myös sähkötyökalun metalliosat jännitteisiksi ja johtaa
sähköiskuun.
f) Kuituja pitkin sahattaessa käytä aina
sahausohjainta tai suorareunaista ohjainta. Tämä
parantaa sahauksen tarkkuutta ja vähentää terän
kiinnitarttumista.
g) Käytä aina oikean kokoisia ja oikealla
kiinnitysreiällä varustettuja sahanteriä (esim.
tähdenmuotoinen tai pyöreä). Sahanterät, jotka eivät
sovi sahan asennusosiin pyörivät epäkeskeisesti ja
johtavat sahan hallinnan menettämiseen.
h) Älä koskaan käytä vaurioituneita tai vääriä terän
välirenkaita tai pultteja. Terän välirenkaat ja pultti on
suunniteltu erityisesti sahaasi varten optimin
suoritustason ja turvallisen toiminnan varmistamiseksi.
2) TAKAPOTKU - SYY JA VASTAAVAT OHJEET
Takapotku on äkillinen reaktio puristettuun,
kiinnitarttuneeseen tai väärin kohdistettuun sahanterään
nähden saaden aikaan kontrollin menettäneen sahan
nousun ylös ja ulos työkappaleesta kohti käyttäjää
Kun terä on puristettu tai kiinnitarttunut tiukasti halkaisun
sulkeutuessa, terä pysähtyy ja moottorin reaktio ajaa
laitteen nopeasti taaksepäin käyttäjää kohti
Jos terä vääntyy tai on kohdistettu väärin sahaukseen,
terän takareunassa olevat hampaat voivat pureutua puun
yläpintaan saaden aikaan terän nousun halkaisusta ja
hypähdyksen taaksepäin kohti käyttäjää
Takapotkun aiheuttaa työkalun väärinkäyttö ja/tai väärät
toimintamenetelmät; se voidaan välttää ryhtymällä
seuraavassa kuvattuihin varotoimiin
a) Pidä kädensijasta/-sijoista tiukasti kiinni ja pidä
vartalosi ja käsivartesi asennossa, jossa voit
kontrolloida mahdollisesta takapotkusta aiheutuvaa
voimaa. Pidä vartalosi sahanterälinjan jommalla
kummalla puolella, älä sahalinjan tasalla.
Mahdollinen takapotku saattaa aiheuttaa sahan
hyppäämisen taaksepäin, mutta tämä on käyttäjän
hallittavissa, mikäli siihen varaudutaan ja laitteesta
pidetään oikeaoppisesti kiinni.
b) Kun terä on tartttunut kiinni tai kun sahaus
keskeytetään jostakin syystä, vapauta liipaisin ja
pidä saha liikkumattomana materiaalissa, kunnes
terä pysähtyy täysin. Älä koskaan yritä poistaa
sahaa työkappaleesta tai vetää sahaa taaksepäin
terän liikkuessa, muuten voi aiheutua takapotku.
Tutki tapausta ja ryhdy tarvittaviin toimenpiteisiin terän
kiinnitarttumisen aiheuttavan syyn eliminoimiseksi. Vältä
sahausta nauloihin tai ruuveihin.
c) Kun saha käynnistetään uudelleen
työkappaleeseen, aseta terä keskelle halkaisua ja
tarkista, että sahan terät eivät ole kiinni
materiaalissa. Jos sahan terä on tarttunut kiinni, se voi
ponnahtaa ylös tai saada aikaan takapotkun
työkappaleesta saha uudelleenkäynnistettäessä.
d) Tue suuret paneelit terän puristus- ja
takapotkuriskin minimoimiseksi. Suuret paneelit
pyrkivät painumaan oman painonsa voimasta, tuet on
asetettava molemmille puolille paneelia sahauslinjan ja
paneelin reunan lähelle.
e) Älä käytä tylsiä tai vaurioituneita teriä.
Teroittamattomat tai väärin asetetut terät aiheuttavat
kapean halkaisun seurauksena liialllinen kitka, terän
tartunta ja takapotku.
f) Terän syvyyden ja vinouden säädön lukitusvipujen
on oltavat tiukalla ja turvallisia ennen sahauksen
suorittamista. Jos terän säätö muuttuu sahauksen
aikana, seurauksena voi olla kiinnitarttuminen ja
takapotku.
g) Ole erityisen varovainen sahauksissa seiniin tai
muihin alueisiin, joiden taustaa tai rakennetta et
pysty näkemään. Sahanterä saattaa upotessaan osua
piilossa oleviin kohteisiin, jotka aiheuttavat takapotkun.
3) ALASUOJUKSEN TOIMINTA
a) Tarkista aina ennen käyttöä, että alasuojus on
suljettu kunnolla. Älä käytä sahaa, jos alasuojus ei
42
liiku vapaasti eikä sulkeudu välittömästi. Älä
koskaan kiilaa tai sido alasuojusta “auki”-asentoon.
Jos saha pudotetaan vahingossa, alasuojus voi taipua.
Vedä pistoke pistorasiasta, nosta alasuojus
kokoonvedettävää kahvaa käyttämällä ja varmista, että se
liikkuu esteettä eikä kosketa terää eikä muita osia
sahauskulmista ja syvyyksistä riippumatta.
b) Tarkista alasuojuksen jousen toiminta. Jos suojus ja
jousi eivät toimi kunnolla, ne on huollettava ennen
käyttöä. Alasuojuksen toiminta voi hidastua
vaurioituneiden osien, tahmaisen lian tai lian
kerääntymisen johdosta.
c) Alasuojus on kokoonvedettävä manuaalisesti vain
erityissahauksia varten, kuten upotussahaus tai
sekasahaus. Nosta alasuojus kokoonvedettävää
kahvaa käyttämällä ja alasuojus on vapautettava
heti kun terä syöttyy materiaaliin. Kaikissa muissa
sahaustoimissa alasuojuos toimii automaattisesti.
d) Tarkista aina, että alasuojus peittää terän ennen
sahan asettamista työpenkille tai lattialle.
Suojaamaton, liukuva terä saa sahan kulkemaan
taaksepäin ja sahaamaan kaiken sen tielle tulevan
materiaalin. Muista, että terän pysähtyminen vie jonkin
aikaa kytkimen vapauttamisen jälkeen.
YLEISTÄ
Tätä työkalua saavat käyttää vain 16 vuotta täyttäneet
henkilöt
Tämä saha ei sovellu märkäsahaukseen
• Irrotaainapistotulppapistorasiasta,ennenkuin
suoritat laitteelle mitään säätöjä tai vaihdat
tarviketta
Äla käytä työkalua, kun johto on vioittunut; vaan toimita
se valtuutettuun huoltoliikkeeseen
Älä koskaan työstä asbestipitoista ainetta (asbestia
pidetään karsinogeenisena)
Materiaaleista, kuten lyijypitoinen maali, jotkut puulajit,
mineraalit ja metalli, tuleva pöly voi olla vahingollista
(kosketuksiin joutuminen pölyn kanssa tai sen sisään
hengittäminen voi aiheuttaa käyttäjälle tai sivustakatsojille
allergiareaktioita ja/tai hengitysvaivoja); käytä
pölynaamaria ja työskentele pölynpoistolaitteen
kanssa, kun sellainen on liitettävissä
Tietyntyyppiset pölyt on luokiteltu karsinogeenisiksi
(kuten tammi- ja pyökkipöly) erityisesti puun käsittelyyn
käytettävien lisäaineiden yhteydessä; käytä
pölynaamaria ja työskentele pölynpoistolaitteen
kanssa, kun sellainen on liitettävissä
Noudata maakohtaisia pölyyn liittyviä sääntöjä
Käytä ainoastaan sahauspöytää, jossa on kytkin, joka
estää moottorin uudelleen käynnistymisen sähkökatkon
jälkeen
Käytä ainoastaan sahauspöytää, jossa on halkaisukiilaa
VARUSTEET
SKIL pystyy takaamaan työkalun moitteettoman
toiminnan vain, kun käytetään alkuperäisiä tarvikkeit
Käytä vain tarvikkeita, joiden sallittu kierrosluku on
vähintään yhtä suuri kuin laitteen suurin
tyhjäkäyntikierrosluku
Älä koskaan käytä pikateräksestä tehtyjä sahanteriä
Älä käytä hionta- tai jyrsintälevyjä tämän koneen kanssa
ENNEN KÄYTTÖÄ
Tarkista aina, että syöttöjännite on sama kuin työkalun
nimilaatan osoittama jännite (työkalut, joiden jännitetaso
on 230V tai 240V, voidaan kytkeä myös 220V tason
jännitteeseen)
Vältä vaaralliset vahingot, jotka voivat aiheutua nauloista,
ruuveista tai muista aineista työstettävässä materiaalissa;
poista ne ennen työskentelyn aloittamista
Poista kaikki esteet sahauslinjan ylä- ja alapuolelta ennen
sahausta
Kiinnitä työstettävä kappale (kiinnittimeen tai
puristimeen kiinnitetty työstettävä kappale pysyy
tukevammin paikoillaan kuin käsin pidettäessä)
Käytä sopivia etsintälaitteita piilossa olevien
syöttöjohtojen paikallistamiseksi, tai käänny
paikallisen jakeluyhtiön puoleen (kosketus
sähköjohtoon saattaa johtaa tulipaloon ja sähköiskuun;
kaasuputken vahingoittaminen saattaa johtaa
räjähdykseen; vesijohtoon tunkeutuminen aiheuttaa
aineellista vahinkoa tai saattaa johtaa sähköiskuun)
Käytä täysin rullaamattomia ja turvallisia jatkejohtoja,
joiden kapasiteetti on 16 ampeeria
KÄYTÖN AIKANA
Työskenneltäessä melutaso saattaa ylittää 85 dB(A);
jolloin suositellaa kuulosuojaimien käyttöä
Älä koskaan käytä konettasi ilman alkuperäisiä
suojavarusteita
Älä sahaa pieniä työkappaleita
Älä käytä sahaa pään yläpuolella
Jos saha juuttuu kiinni tai jos huomaat siinä sähköisen tai
mekaanisen vian, sulje se heti ja irrota pistotulppa
pistorasiasta
Jos sähköjohto vahingoittuu tai katkeaa työn aikana ei
johtoa saa koskettaa, vaan pistotulppa on välittömästi
irrotettava pistorasiasta
KÄYTÖN JÄLKEEN
Kun panet koneen pois, sammuta moottori ja varmista,
että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet
Sammutettuasi pyörösahasi älä koskaan pysäytä
sahanterää painamalla sitä siruttaissuunnassa
KÄYTTÖ
Sahanterän kiinnittäminen 3
! vedä pistoke pistorasiasta
- paina karanlukituspainiketta A ja pidä sitä painettuna
samalla kun irrotat teräpultin B teränavaimella C
! paina karanlukituspainiketta A vain sahan ollessa
pysähdyksissä
- vapauta karanlukituspainike A
- poista laippa D
- avaa alasuoja E vipusta F ja pidä siitä kiinni
kiinnittäessäsi terää niin että sahan hampailla
varustettu terä ja sahan terään merkitty nuoli osoittavat
samaan suuntaan kuin alasuojuksella oleva nuoli
- vapauta alasuojus E
- kiinnitä laippa D
! varmista, että laippojen puristuspinnat G ovat
täysin puhtaat ja että ne osoittavat kohti terää
- paina karanlukituspainiketta A ja pidä sitä painettuna
samalla kun kiristät terän pulttia teränavaimella 1/8
kierroksen verran olemaan sormikireyttä tiukemmalla
43
(varmistaa, että saha ei vahingoitu silloin, kun terään
kohdistuu voimakas rasitus tai takapotku)
- vapauta karanlukituspainike A
Sahaussyvyyden asetus (0-65 mm) 4
- jotta saataisiin paras mahdollinen sahauslaatu,
sahanterä saa ulottua työkappaleen alapuolelle
korkeintaan 3 mm
- vapauta nuppia H
- nosta/laske pohjalevyä J, kunnes haluamasi
sahaussyvyys näkyy asteikon osoittimella K
- kiristä nuppia H
Sahauskulman asetus (0-45°) 5
- vapauta nuppia L
- kallista työkalua, kunnes haluamasi sahauskulman
näkyy asteikon osoittimella M
- kiristä nuppia L
! kun sahataan viistoreunaa, sahaussyvyys ei
vastaa sahaussyyvyyden asteikolla näkyvää
arvoa
90°:n sahauskulman tarkistus 5
- säädä ja kiristä pohjalevy J maksimisahaussyvyyteen
4
- säädä ja kiristä sahauskulma 0°:een
- tarkista terän ja pohjalevyn välinen 90°:n kulma
suorakulman avulla
Sahauslinjan osoitin N 6
- ohjaa sahaa haluttua sahauslinjaa pitkin, joka on
merkitty työkappaleeseen
- käytä suoraa 0°:n ja viistoa 45°:n sahausta varten
vastaavaa osoitinlinjaa
! pohjalevyn leveän osan pitäisi sijaita
työkappaleen tuetun osan päällä
! sahauksen leveyden määrää terän hampaiden
leveys eikä terän rungon leveys
! suorita aina ensin koesahaus tarkistaaksesi
todellisen sahauslinjan
Pölynimu
- liitä pölynimuri liitoskappaleeseen P 7
! varmista, että pölymurin letku ei pääse
häiritsemään alasuojaa eikä sahausta
- voidaan käyttää pölypussin kanssa (SKIL tarvikkeita
2610387402)
Työkalun käyttö 7
- aseta pistotulppa pistorasiaan
- pidä aina lujasti yhdellä kädellä kahvasta Q ja toisella
kädellä kahvasta R
- aseta saha työkappaleelle siten, että sen pohjalevyn
etusivu lepää työkappaleen päällä
! varmista, etteivät sahanterän hampaat ole
kosketuksissa työkappaleeseen
- käynnistä saha painamalla ensin nuppia S (=
turvakytkin, jota ei voida lukita) ja sen jälkeen
vetämällä kytkimestä T
! koneen pitää käydä täysillä kierroksilla ennen
sahanterän kosketusta työstettävään
kappaleeseen
- alasuoja E avautuu automaattisesti, kun sahanterä
koskettaa työkappaletta (alasuoja avataan käsin
vivusta F vain erikoissahauksia, kuten esim.
upotussahausta, varten)
- älä yritä sahata väkisin; käytä kevyttä, jatkuvaa
painallusta
! pidä työkalusta kiinni aina työskentelyn aikana
harmaan värisestä kädensija(oi)sta
- kun työ on suoritettu, sulje saha kytkimestä T
! varmista, että terä on täysin pysähtynyt, ennen
kuin irrotat sen työkappaleesta
VINKKEJÄ
Käännä aina työkappaleen parempi puoli alaspäin, jotta
reunan repeäminen olisi mahdollisimman vähäistä
Käytä vain oikeantyyppisiä teräviä sahanteriä 8
- sahauksen laatu riippuu hammastuksen tiheydestä
- kovametallikärkiset terät pysyvät terävinä jopa 30
kertaa kauemmin kuin tavalliset sahanterät
Sivuohjain V 9
- tarkkoihin sahauksiin työkappaleen reunan suunnassa
- voidaan kiinnittää pohjalevyn molemmille puolille
Sivuohjaimen säätö
- vapauta nuppia W
- aseta haluamasi sahausleveys käyttämällä
suuntaisohjaimen asteikkoa (käytä sahauslinjan
osoitinta N 0-arvon osoittimena)
- kiristä nuppia W
Upotussahaus 0
- aseta haluamasi sahaussyvyys
- kallista työkalua eteenpäin siten, että sahauslinjan
osoitin N yhtyy haluamaasi sahauslinjaan, joka on
merkitty työkappaleeseen
- avaa alasuoja E vivusta F
- juuri ennen kuin terä uppoaa työkappaleeseen,
käynnistä saha ja laske alas asteittain sen takaosaa
käyttäen pohjalevyn etuosaa tukipisteenä
- laske sahaa asteittain alaspäin vieden sitä samalla
eteenpäin
- kun terä syöttyy materiaaliin, vapauta vivu F
! älä koskaan vedä sahaa taaksepäin
Suurten levyjen sahaaminen !
- aseta levy ennen sahausta lattialle, pöydälle tai
työpenkkiin
! aseta sahaussyvyys siten, että sahaus tapahtuu
levyn läpi eikä osu sen tukialustaan
- jos sivuohjain ei salli halutun levyistä sahausta, kiinnitä
suora puupala työkappaleeseen ohjaimeksi niin, että
pohjalevyn oikea puoli tulee tätä ohjainta vasten
Lisävinkkejä on tarjolla web-osoitteessa www.skil.com
HOITO / HUOLTO
Tätä työkalua ei ole tarkoitettu ammattikäyttöön
Pidä työkalu ja johto puhtaina (varmista erityisesti
ilmanvaihtoreiät puhtaus)
! irrota liitosjohto aina puhdistuksen ajaksi
pistorasiasta
Puhdista sahanterä välittömästi käytön jälkeen (erityisesti
pihkasta ja liimasta)
Jos sähkötyökalussa, huolellisesta valmistuksesta ja
koestusmenettelystä huolimatta esiintyy vikaa, tulee
korjaus antaa SKIL sopimushuollon tehtäväksi
- toimita työkalu sitä osiin purkamatta lähimpään
SKIL-huoltoon (osoitteet ja työkalun huoltokaava ovat
tarjolla web-osoitteessa www.skil.com) ostotodiste
mukaan liitettynä
44
YMPÄRISTÖNSUOJELU
Älä hävitä sähkötyökalua, tarvikkeita tai pakkausta
tavallisen kotitalousjätteen mukana (koskee vain
EU-maita)
- vanhoja sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan
EU-direktiivin 2002/96/ETY ja sen maakohtaisten
sovellusten mukaisesti käytetyt sähkötyökalut on
toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen ja
ohjattava ympäristöystävälliseen kierrätykseen
- symboli @ muistuttaa tästä, kun käytöstä poisto tulee
ajankohtaiseksi
VAATIMUSTEN-
MUKAISUUSVAKUUTUS
Todistamme täten ja vastaamme yksin siitä, että tämä
tuote en allalueteltujen standardien ja
standardoimisasiakirjojen vaatimusten mukainen EN
60745, EN 61000, EN 55014, seuraavien sääntöjen
mukaisesti 2004/108/EY, 2006/42/EY, 2011/65/EU
Tekninen tiedosto kohdasta: SKIL Europe BV
(PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL
ÊÆÇιÆ¼½ÊÄÇÇÌ
Á»½ʽËÁ¼½ÆÌ
ȽʹÌÁÇÆËŵÆ¿Áƽ½ÊÁÆ¿
ÍÊÇȽƓˁ˅ʿ˂ʽ¼¹Ɠ
¹ÆÊÇÅŽĽÆ
ÈÈÊÇιÄ¹Æ¹¿½Ê
14.06.2012
MELU/TÄRINÄ
Mitattuna EN 60745 mukaan työkalun melutaso on
99 dB(A) ja yleensä työkalun äänen voimakkuus on
110 dB(A) (keskihajonta: 3 dB), ja tärinän voimakkuus
2,7 m/s² (käsi-käsivarsi metodi; epävarmuus
K = 1,5 m/s²)
Tärinäsäteilytaso on mitattu standardin EN 60745
mukaisen standarditestin mukaisesti; sitä voidaan käyttää
verrattaessa yhtä laitetta toiseen sekä alustavana
tärinälle altistumisen arviona käytettäessä laitetta
manituissa käyttötarkoituksissa
- laitteen käyttö eri käyttötarkoituksiin tai erilaisten tai
huonosti ylläpidettyjen lisälaitteiden kanssa voi lisätä
merkittävästi altistumistasoa
- laitteen ollessa sammuksissa tai kun se on käynnissä,
mutta sillä ei tehdä työtä, altistumistaso voi olla
huomattavasti pienempi
! suojaudu tärinän vaikutuksilta ylläpitämällä laite
ja sen lisävarusteet, pitämällä kädet lämpiminä ja
järjestämällä työmenetelmät
Sierra circular 5165/5265
INTRODUCCIÓN
Esta herramienta ha sido proyectada para efectuar cortes
longitudinales y transversales rectos y con un ángulo de
inglete hasta 45° en madera; al emplear las hojas de
sierra correspondientes pueden aserrarse también
materiales no férricos, materiales de construcción ligeros
y materiales sintéticos
Esta herramienta no está concebida para uso profesional
Lea y conserve este manual de instrucciones 2
CARACTERISTICAS TECNICAS 1
SEGURIDAD
INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD
¡ATENCIÓN! Lea íntegramente estas advertencias
de peligro e instrucciones. En caso de no atenerse a las
advertencias de peligro e instrucciones siguientes, ello
puede ocasionar una descarga eléctrica, un incendio y/o
lesión grave. Guardar todas las advertencias de peligro
e instrucciones para futuras consultas. El término
“herramienta eléctrica” empleado en las siguientes
advertencias de peligro se refiere a herramientas eléctricas
de conexión a la red (con cable de red) y a herramientas
eléctricas accionadas por acumulador (o sea, sin cable de
red).
1) SEGURIDAD DEL PUESTO DE TRABAJO
a) Mantenga limpia y bien iluminada su área de
trabajo. El desorden o una iluminación deciente en las
áreas de trabajo pueden provocar accidentes.
b) No utilice la herramienta eléctrica en un entorno con
peligro de explosión, en el que se encuentren
combustibles líquidos, gases o material en polvo.
Las herramientas eléctricas producen chispas que
pueden llegar a inamar los materiales en polvo o
vapores.
c) Mantenga alejados a los niños y otras personas de
su área de trabajo al emplear la herramienta
eléctrica. Una distracción le puede hacer perder el
control sobre la herramienta.
2) SEGURIDAD ELÉCTRICA
a) El enchufe de la herramienta debe corresponder a
la toma de corriente utilizada. No es admisible
modificar el enchufe en forma alguna. No emplear
adaptadores en herramientas dotadas con una toma
de tierra. Los enchufes sin modicar adecuados a las
respectivas tomas de corriente reducen el riesgo de una
descarga eléctrica.
b) Evite que su cuerpo toque partes conectadas a
tierra como tuberías, radiadores, cocinas y
refrigeradores. El riesgo a quedar expuesto a una
descarga eléctrica es mayor si su cuerpo tiene contacto
con tomas de tierra.
c) No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia o
a condiciones de humedad. Existe el peligro de recibir
una descarga eléctrica si penetran líquidos en la
herramienta.
d) No utilice el cable de red para transportar o colgar
la herramienta, ni tire de él para sacar el enchufe de
la toma de corriente. Mantenga el cable de red
alejado del calor, aceite, esquinas cortantes o
piezas móviles. Los cables de red dañados o
enredados pueden provocar una descarga eléctrica.
/

Tämä käsikirja soveltuu myös