Moulinex SM150216 Ohjekirja

Brändi
Moulinex
Kategoria
mixer/food processor accessories
Malli
SM150216
Tyyppi
Ohjekirja
38
Kuvaus
1 - ynnistyksen merkkivalo
2 - Lämpötilan merkkivalo
3 - Salpa
4 - Yleiskahvaa
5 - Puhdistus
6 - Virtajohtoa
Kotitapaturmien ehkäisy
Älä koskaantä toiminnassa olevaa
laitetta valvomatta.
• Laitetta eivät saa käyttää henkilöt (lapset
mukaanluettuna), joiden fyysiset, aistitoimin-
nalliset tai henkiset kyvyt ovat puutteelliset,
eivätkä henkilöt, joilla ei ole kokemusta tai
tietoa sen käytöstä, paitsi siinä tapauksessa,
että heilon tilaisuus toimia turvallisuudesta
vastuussa olevan henkilön valvonnassa tai
saatuaan edeltäkäsin tarkat ohjeet laitteen
käytöstä. On huolehdittava siitä, että lap-
set eivät leiki laitteella.
Laitteen pinnat voivat olla hyvin kuumat,
kun laite on käytössä.
• Kytke laite ainoastaan, kun käytät sitä. Älä
käytä laitetta koskaan tyhjänä.
Jos vahinko sattuu, huuhtele palovamma-
kohtaa kylmällä vedellä ja ota tarvittaessa
yhteys lääkäriin.
• Paistosavut voivat olla vaarallisia eläimille,
joiden hengitys on erityisen herkkää, esimer-
kiksi linnuille. Kehotamme lintujen omistajia
pitämään linnut poissa paistoalueelta.
Kiitos, etostit tämän tuotteen itsellesi.
Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen ensim-
mäistä käyttöä. Käyttöohjeet tulee säilyttää
huolellisesti.
Laitteen turvallisuus on varmistettu sen nou-
dattaessa voimassaolevia normeja ja säädöksiä
(Direktiivit: Bassas jännitteet, elektromagneet-
tinen yhteensopivuus, elintarvikkeiden kanssa
kosketuksiin joutuvat aineet, ympäristö…).
Laite on tarkoitettu vain kotikäyttöön. Sitä ei
ole tarkoitettu käytettäväksi seuraavissa tilan-
teissa, jotka eivät kuulu takuun piiriin :
- Myylöiden, toimistojen tai vastaavien
ammatillisten ympäristöjen henkilökunnalle
varatuissa keittiötiloissa,
- Maatiloilla,
- Hotellien, motellien tai vastaavan kaltaisten
asuntoloiden asiakkaille,
- Maatilamatkailun kaltaisissa ympäristöissä.
Yhtiömme tutkii ja kehittää laitteitaan
jatkuvasti ja siksi saattaa muuttaa tuotteen
ominaisuuksia siitä etukäteen ilmoittamatta.
FI
CROCTIME-2100069472_CROCTIME-2100069472 06/01/12 15:48 Page38
39
Puhdistus
• Varmista, että laite on kylmä ja irti verkkovir-
rasta ennen puhdistusta.
• Puhdista laitteen levyt ja runko pesusienellä,
vedellä ja astianpesuaineella.
• Älä koskaan upota laitetta tai sen virtajohtoa
veteen. Laitetta ja sen virtajohtoa ei saa
laittaa astianpesukoneeseen.
Käytön
• Poista kaikki pakkausmateriaalit, tarrat ja
varusteet niin laitteen siltä kuin päältäkin.
• Pese keittolevyt ensimmäisen käyttökerran
yhteydessä (katso kappaletta ytön puhdistus),
kaada levyille tai keraamisen fondue-astian
siosaan vähän öljyä ja pyyhi pehmeäl
liinalla.
• Varo koskemasta laitteen kuumiin osiin :
käytä yleiskahvaa.
• Jotta laite ei kuumene liikaa, älä sijoita sitä
nurkkaan tai seinää vasten.
• Älä koskaan sijoita laitetta suoraan aralle
pinnalle (lasipöytä, pöytäliina, maalattu
pinta jne.) vältä käyttästä laitetta peh-
meällä pinnalla kuten pyyhkeen päällä.
• Älä koskaan laita laitetta luistavalle pinnalle
tai kuumalle pinnalle tai sen lähelle; älä anna
johdon roikkua lämmönlähteen yläpuolella
(keittolevy, kaasuliesi...).
• Varmista, että sijoitustalouden sähköistys
vastaa laitteeseen merkittyjä tehon ja
jännitteen arvoja.
• Liitä laite pistotulpalla tilaluokituksen
mukaiseen pistorasiaan.
• Älä koskaan käytä laitetta tyhjänä.
• Jos verkkoliitäntäjohto vaurioituu, on
valmistajan tai valmistajan huoltoedustajan
tai vastaavan pätevän henkilön vaihdettava
se, että vältetään vaara.
• Jos käytät jatkojohtoa: sen suojausluokan
tulee olla sama kuin pistorasian; varmista,
että ihmiset eivät kompastu jatkojohtoon.
•Tätä laitetta ei ole tarkoitettu käynnistetväksi
ulkopuolisen ajastimen tai erillisen kaukosää-
dinjärjestelmän avulla.
• Älä laita valmistusvälineitä laitteen paisto-
pinnoille.
• Jotta laitteen paistopinnat pysyisivät kunnossa,
on käytettävä puu- tai muovilastaa.
• Älä koskaan leikkaa ruokaa suoraan grillaus-
levyllä.
Ensimisel yttökerralla laitteesta
saattaa syntyä vähän käryä ja savua - se on
normaalia.
Vihreä merkkivalo sammuu ja syttyy säännöl-
lisesti käytön aikana merkiksi siitä, että
lämpötila pysyy vakiona.
Huolehtikaamme ympäristöstä!
Laitteessasi on useita uudelleen käytettäviä tai kierrätettäviä osia.
Vie käytöstä poistettu laite keräyspisteeseen tai sen puuttuessa valmistajan valtuutta-
maan myyntipalveluun, jotta sitä käsiteltäisiin oikealla tavalla.
Grillauslevyt voi myös pestä astianpesuko-
neessa.
Laitetta ei saa upottaa veteen.
CROCTIME-2100069472_CROCTIME-2100069472 06/01/12 15:48 Page39
/