EINHELL TE-CW 18Li BL;Brushless-Solo Ohjekirja

Brändi
EINHELL
Kategoria
rotary hammers
Malli
TE-CW 18Li BL;Brushless-Solo
Tyyppi
Ohjekirja
TE-CW 18 Li BL-Solo
Art.-Nr.: 45.100.40 I.-Nr.: 11016
7
D Originalbetriebsanleitung
Akku-Schlagschrauber
GB Original operating instructions
Cordless Hammer Screwdriver
F Mode d’emploi d’origine
Visseuse à percussion sans l
I Istruzioni per l’uso originali
Trapano avvitatore a batteria
DK/ Original betjeningsvejledning
N Akku-slagnøgle
S Original-bruksanvisning
Batteridriven slagskruvdragare
CZ Originální návod k obsluze
Akumulátorový rázový utahovák
SK Originálny návod na obsluhu
Akumulátorový príklepo
skrutkovač
NL Originele handleiding
Accu-slagschroevendraaier
E Manual de instrucciones original
Atornillador de percusión
con batería
P Manual de instruções original
Aparafusadora de impacto sem o
FIN Alkuperäiskäyttöohje
Akku-iskuruuvinväännin
RUS Оригинальное руководство по
эксплуатации
Aккумуляторный ударный
шуруповерт
SLO Originalna navodila za uporabo
Baterijski udarni izvijač
H Eredeti használati utasítás
Akku-ütvecsavarozó
PL Instrukcją oryginalną
Akumulatorowa wiertarka udarowa
GR Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης
Kρουστικό κατσαβίδι μπαταρίας
Anl_TE_CW_18_Li_Brushless_SPK7.indb 1Anl_TE_CW_18_Li_Brushless_SPK7.indb 1 01.06.16 06:5001.06.16 06:50
FIN
- 115 -
Sisällysluettelo
1. Turvallisuusmääräykset
2. Laitteen kuvaus ja toimituksen sisältö
3. Määräysten mukainen käyttö
4. Tekniset tiedot
5. Ennen käyttöönottoa
6. Käyttö
7. Puhdistus, huolto ja varaosatilaus
8. Käytöstäpoisto ja uusiokäyttö
9. Säilytys
10. Latauslaitteen näyttö
Anl_TE_CW_18_Li_Brushless_SPK7.indb 115Anl_TE_CW_18_Li_Brushless_SPK7.indb 115 01.06.16 06:5001.06.16 06:50
FIN
- 116 -
Vaara! - Tapaturmavaaran vähentämiseksi lue käyttöohje
Huomio! Käytä kuulosuojuksia. Melu saattaa aiheuttaa kuulon menetyksen.
Huomio! Käytä suojalaseja. Työn aikana syntyvät kipinät tai laitteesta sinkoilevat sirut, lastut ja pölyt
saattavat aiheuttaa näkökyvyn menetyksen.
Huomio! Käytä pölynsuojanaamaria. Puuta tai muita materiaaleja työstettäessä saattaa syntyä ter-
veydelle haitallista pölyä. Asbestipitoista materiaalia ei saa työstää!
Säilytä akut vain kuivassa tilassa, jossa lämpötila on +10°C ja +40°C välillä. Säilytä akkuja vain ladattu-
na (väh. 40 % lataus).
Anl_TE_CW_18_Li_Brushless_SPK7.indb 116Anl_TE_CW_18_Li_Brushless_SPK7.indb 116 01.06.16 06:5001.06.16 06:50
FIN
- 117 -
Vaara!
Laitteita käytettäessä tulee noudattaa tiettyjä
turvallisuusvarotoimia tapaturmien ja vaurioiden
välttämiseksi. Lue sen vuoksi tämä käyttöohje /
nämä turvallisuusmääräykset huolellisesti läpi.
Säilytä ne hyvin, jotta niissä olevat tiedot ovat
myöhemminkin milloin vain käytettävissäsi. Jos
luovutat laitteen muille henkilöille, ole hyvä ja
anna heille myös tämä käyttöohje / nämä turval-
lisuusmääräykset laitteen mukana. Emme ota
mitään vastuuta tapaturmista tai vaurioista, jotka
ovat aiheutuneet tämän käyttöohjeen tai turvalli-
suusohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä.
1. Turvallisuusmääräykset
Laitetta koskevat turvallisuusmääräykset löydät
oheistetusta vihkosesta.
Vaara!
Lue kaikki turvallisuusmääräykset ja ohjeet.
Jos turvallisuusmääräyksiä tai muita ohjeita ei
noudateta, saattaa tästä aiheutua sähköiskuja,
tulipaloja ja/tai vaikeita vammoja. Säilytä kaikki
turvallisuusmääräykset ja ohjeet myöhempää
tarvetta varten.
2. Laitteen kuvaus ja toimituksen
sisältö
2.1 Laitteen kuvaus (kuva 1)
1. ½“ ulkonelikantaistukka
2. Akun tehonnäyttö
3. Kiertosuuntakytkin
4. Päälle-/pois-katkaisin
5. Akku
6. Latauslaite
7. Valodiodilamppu
8. Lukituspainike
2.2 Toimituksen sisältö
Tarkasta tässä kuvatun toimitusselostuksen avul-
la, että tuote on täysimääräinen. Jos osia puuttuu,
ota viimeistään 5. arkipäivänä oston jälkeen
yhteyttä asiakaspalveluumme tai siihen myyn-
tipisteeseen, josta olet ostanut laitteen, ja esitä
vastaava ostotosite. Huomioi tässä myös tämän
ohjekirjan lopussa olevat asiakaspalveluohjeet ja
takuusuoritustaulukko.
Avaa pakkaus ja ota laite varovasti pakkauk-
sesta.
Poista pakkausmateiriaalit sekä pakkaus- ja
kuljetusvarmistukset (mikäli käytetty).
Tarkasta, onko toimitus täysilukuinen.
Tarksta, onko laitteessa ja varusteissa kulje-
tusvaurioita.
Säilytä pakkaus, mikäli mahdollista, takuua-
jan loppuun saakka.
Vaara!
Laite ja pakkausmateriaalit eivät ole lasten
leikkikaluja! Lapset eivät saa leikkiä muovi-
pusseilla, kelmuilla tai pienillä osilla! Niistä
uhkaa nielaisu- ja tukehtumisvaara!
Akku-iskuruuvinväännin
Alkuperäiskäyttöohje
Turvallisuusmääräykset
3. Määräysten mukainen käyttö
Laite soveltuu ruuvien ja muttereiden irrottamise-
en ja kiristämiseen.
Konetta saa käyttää ainoastaan sille määrättyyn
tarkoitukseen. Kaikkinainen tämän ylittävä käyttö
ei ole määräysten mukaista. Kaikista tästä aiheu-
tuvista vahingoista tai loukkaantumisista on vas-
tuussa laitteen omistaja/käyttäjä eikä suinkaan
sen valmistaja.
Ole hyvä ja ota huomioon, että laitteitamme ei ole
suunniteltu ja valmistettu käytettäväksi pienteol-
lisuus- tai teollisuustarkoituksiin. Emme siksi ota
mitään vastuuta vaurioista, jos laitetta käytetään
pienteollisuus-, käsityöläis- tai teollisuustyöpaiko-
illa tai näihin verrattavissa olevissa toimissa.
4. Tekniset tiedot
Moottorin virransyöttö: ....................18 V tasavirta
Joutokäyntikierrosluku: .....................0-2900 min
-1
Iskuluku: ...........................................0-3000 min
-1
Kierto vasemmalle-oikealle: ......................... kyllä
Työkaluistukka: ............................... ½“ (12,7 mm)
Paino: .........................................................1,2 kg
Vaara!
Melu ja tärinä
Melu- ja tärinäarvot on mitattu standardin EN
60745 mukaisesti.
Anl_TE_CW_18_Li_Brushless_SPK7.indb 117Anl_TE_CW_18_Li_Brushless_SPK7.indb 117 01.06.16 06:5001.06.16 06:50
FIN
- 118 -
Äänen painetaso L
pA
........................ 72,27 dB(A)
Mittausvirhe K
pA
............................................3 dB
Äänen tehotaso L
WA
.......................... 83,27 dB(A)
Mittausvirhe K
WA
...........................................3 dB
Käytä kuulosuojuksia.
Melu saattaa aiheuttaa kuulon menetyksen.
Tärinän kokonaisarvot (vektorisumma kolmesta
suunnasta) mitattu standardin EN 60745 mukai-
sesti.
Ruuvien ja muttereiden kiristäminen, joiden
koko on suurin sallittu
Tärinänpäästöarvo a
h
= 4,027 m/s
2
Epävarmuus K = 1,5 m/s
2
Ilmoitettu tärinän päästöarvo on mitattu normite-
tun koestusmenetelmän avulla ja se saattaa
muuttua, riippuen sähkötyökalun käyttötavasta
ja olosuhteista, ja poikkeustapauksissa ylittää
annetun arvon.
Annettua tärinänpäästöarvoa voidaan käyttää
vertailutarkoituksiin verrattaessa yhtä sähkötyöka-
lua toiseen samantyyppiseen työkaluun.
Ilomoitettua tärinänpäästöarvoa voidaan myös
käyttää hyväksi laadittaessa päästöjen vaikutuk-
sen alustavaa arviointia.
Rajoita melunpäästöt ja tärinä mahdollisim-
man vähäisiksi!
Käytä ainoastaan moitteettomia laitteita.
Huolla ja puhdista laite säännöllisesti.
Sovita työskentelytapasi laitteen mukaiseksi.
Älä ylikuormita laitetta.
Tarkastuta laite aina tarvittaessa.
Sammuta laite, kun sitä ei käytetä.
Käytä suojakäsineitä.
Huomio!
Jäämäriskit
Silloinkin, kun käytät tätä sähkötyökalua
määräysten mukaisesti, jää jäljelle aina tietty
jäämäriski. Tämän sähkötyökalun raken-
teesta ja mallista riippuen saattaa esiintyä
seuraavia vaaroja:
1. keuhkovaurioita, ellei käytetä sopivaa pöly-
suojanaamaria.
2. kuulovaurioita, ellei käytetä soveliaita kuulo-
suojaimia.
3. terveydellisiä haittoja, jotka aiheutuvat käden-
käsivarren tärinästä, jos laitetta käytetään
pitemmän aikaa tai sitä ei käsitellä ja huolleta
määräysten mukaisesti.
Rajoita työskentelyaika.
Tällöin tulee huomioida käyttöjakson kaikki osu-
udet (esimerkiksi ajat, jolloin sähkötyökalu on
sammutettu, sekä ne ajat, jolloin se on tosin kyt-
ketty päälle, mutta käy kuormittamatta).
5. Ennen käyttöönottoa
Lue nämä ohjeet ehdottomasti ennen akkuruuvin-
vääntimesi käyttöönottoa:
1. Käytä ainoastaan moitteettomia, sopivia pis-
toavainpaloja.
2. Ruuvatessa seiniin ja muureihin tulee tutkia,
onko niissä piilossa olevia sähkö-, kaasu- tai
vesijohtoja.
6. Käyttö
6.1 LI-akkusarjan lataaminen (kuvat 2-3)
1. Vedä akkusarja (5) ulos kahvasta painaen
samanaikaisesti lukituspainiketta (8) alas.
2. Tarkasta, että tyyppikilvessä annettu verkko-
jännite vastaa käytettävissä olevaa verkko-
jännitettä. Työnnä latauslaitteen (6) verkko-
pistoke pistorasiaan. Vihreä valodiodi alkaa
vilkkua.
3. Työnnä akku latauslaitteeseen.
Kohdasta 10 (latauslaitteen näyttö) löydät taulu-
kon, josta selviävät latauslaitteen valodiodinäytön
merkitykset.
Jos akkusarjan lataaminen ei onnistu, ole hyvä ja
tarkasta,
onko pistorasiassa verkkojännitettä.
ovatko latauskontaktit moitteettomasti yhdes-
sä latauslaitteen kontakteihin.
Jos akkusarjan lataaminen ei vieläkään onnistu,
pyydämme toimittamaan
latauslaitteen ja lataussovittimen
sekä akkusarjan
tekniseen asiakaspalveluumme.
Anl_TE_CW_18_Li_Brushless_SPK7.indb 118Anl_TE_CW_18_Li_Brushless_SPK7.indb 118 01.06.16 06:5001.06.16 06:50
FIN
- 119 -
6.2 Kiertosuuntakytkin (kuva 4 / nro 3)
Päälle-/pois-katkaisimen yläpuolella olevalla
liukukatkaisimella voit säätää akkuruuvinväänti-
men kiertosuunnan sekä estää akkuruuvinväänti-
men tahattoman käynnistymisen. Voit valita kier-
tosuunnan vasemmalle tai oikealle. Vaihteiston
vahingoittumisen välttämiseksi saa kiertosuuntaa
vaihtaa vain laitteen ollessa pysähdyksissä. Jos
liukukatkaisin on keskiasennossa, niin päälle-/
pois-katkaisinta ei voi toimentaa.
6.3 Päälle-/pois-katkaisin (kuva 4/nro 4)
Päälle-/pois-katkaisimella voit ohjata kierroslukua
portaattomasti. Mitä pitemmälle painat katkaisin-
ta, sitä suurempi on laitteen kierrosluku.
Päällekytkentä:
Paina päälle-/pois-katkaisinta (4).
Sammuttaminen:
Päästä päälle-/pois-katkaisin (4) irti.
6.4 Akun tehonäyttö (kuva 5/nro 2)
Paina akun tehonnäytön katkaisinta (a). Akun
tehonnäyttö (2) ilmoittaa akun lataustilan 3 valo-
diodin avulla.
Kaikki 3 valodiodia palavat:
Akku on ladattu täyteen.
2 tai 1 valodiodia palaa
Akussa on vielä riittävästi tehoa.
1 valodiodi vilkkuu:
Akku on tyhjä, lataa akku uudelleen.
Kaikki valodiodit vilkkuvat:
Akku on tyhjentynyt liian tyhjäksi ja vioittunut. Vial-
lista akkua ei saa enää käyttää tai ladata!
6.5 Valodiodilamppu (kuva 6/nro 7)
Valodiodilampun (7) avulla voit valaista ruuvaus-
kohdan, kun valaistusolosuhteet ovat epäedul-
liset. Valodiodilamppu (7) syttyy automaattisesti
heti kun painat päälle-/pois-katkaisinta (4).
6.6 Työkalun vaihto (kuva 7)
Huomio! Aseta kaikkien toimien (esim. työkalun-
vaihdon, huollon jne.) ajaksi akkuruuvaimen kier-
tosuuntakytkin (3) keskiasentoon.
Työkalun asentaminen / irrottaminen
Työnnä tarvittava pistoavainpala nelikantaistuk-
kaan (1).
Ota pistoavainpala pois vetämällä se irti nelikan-
taistukasta (1).
6.7 Työskentely iskuruuvinvääntimellä
Irrotus:
Työnnä pistoavainpala iskuruuvinvääntimeen
(katso kohta 6.6).
Aseta iskuruuvinväännin ruuvin/mutterin
päälle ja paina päälle-/pois-katkaisinta (4)
irrottaaksesi ruuvin/mutterin.
jos ruuvit/mutterit ovat juuttuneet pahasti kiin-
ni tai ruostuneet, tulee ne „löysätä“ mutteriris-
tiavaimella tai momenttiruuviavaimella.
Kiristäminen:
Varoitus! Iskuruuvinväännintä tulisi käyttää
vain ruuvien ja muttereiden irrottamiseen. Jos
ruuvit / mutterit halutaan kuitenkin kiristää
iskuruuvinvääntimellä, tulee käyttää tähän
tarkoitettua vääntömomentin rajoitinta, koska
muuten ruuviliitos saattaa vahingoittua liialli-
sen voiman vuoksi. Rajoittimia on saatavana
alan liikkeistä, ne eivät kuulu toimitukseen.
Ennen kiristämistä pane ruuvi/mutteri huolelli-
sesti kierteisiin.
Kiristä sellaiset ruuvit / mutterit, joille on
määrätty vääntömomentti (esim. autoalalla
välmistajan antamat määräykset), ehdotto-
masti vain käyttäen tähän tarkoitettua vääntö-
momentin rajoitinta.
Vaara!
Tiukenna tai tarkasta ruuvit / mutterit momentti-
avaimella valmistajan määräämään vääntömo-
menttiin.
7. Puhdistus, huolto ja varaosatilaus
Vaara!
Vedä akku aina pois, ennen kuin teet laitteeseen
säätöjä.
7.1 Puhdistus
Pidä suojalaitteet, ilmaraot ja moottorin kotelo
niin puhtaina pölystä ja liasta kuin suinki mah-
dollista. Pyyhi laite puhtaalla rievulla tai puhal-
la se puhtaaksi vähäpaineisella paineilmalla.
Suosittelemme laitteen puhdistamista heti
joka käytön jälkeen.
Puhdista laite säännöllisin väliajoin käyttäen
kosteaa riepua ja vähän saippuaa. Älä käytä
sellaisia puhdistusaineita tai liuotteita, jotka
saattavat syövyttää laitteen muoviosia. Huo-
Anl_TE_CW_18_Li_Brushless_SPK7.indb 119Anl_TE_CW_18_Li_Brushless_SPK7.indb 119 01.06.16 06:5001.06.16 06:50
FIN
- 120 -
lehdi siitä, ettei laitteen sisäpuolelle pääse
vettä. Veden tunkeutuminen sähkötyökaluun
lisää sähköiskun vaaraa.
7.2 Huolto
Laitteen sisäpuolella ei ole mitään huoltoa tarvits-
evia osia.
7.3 Varaosatilaus:
Varaosia tilatessasi anna seuraavat tiedot:
Laitteen tyyppi
Laitteen tuotenumero
Laitteen tunnusnumero
Tarvittavan varaosan varaosanumero.
Ajankohtaiset hinnat ja muut tiedot löydät osoit-
teesta www.isc-gmbh.info
8. Käytöstäpoisto ja uusiokäyttö
Laite on pakattu kuljetuspakkaukseen, jotta välte-
tään kuljetusvauriot. Tämä pakkaus on raaka-ai-
netta ja sitä voi siksi käyttää uudelleen tai sen voi
toimittaa kierrätyksen kautta takaisin raaka-aine-
kiertoon. Laite ja sen varusteet on valmistettu eri
materiaaleista, kuten esim. metallista ja muoveis-
ta. Vialliset laitteet eivät kuulu kotitalousjätteisiin.
Laite tulee toimittaa asianmukaiseen keräyspis-
teeseen ammattitaitoista hävittämistä varten. Jos
et tiedä, missä on tällainen keräyspiste, tiedustele
asiaa kuntasi hallinnosta.
9. Säilytys
Säilytä laite ja sen varusteet valolta, kosteudelta
ja pakkaselta suojatussa tilassa poissa lasten
ulottuvilta. Paras säilytyslämpötila on 5°C ja 30°C
välillä. Säilytä sähkötyökalut alkuperäispakkauk-
sissaan.
Anl_TE_CW_18_Li_Brushless_SPK7.indb 120Anl_TE_CW_18_Li_Brushless_SPK7.indb 120 01.06.16 06:5001.06.16 06:50
FIN
- 121 -
10. Latauslaitteen näyttö
Näytön tila
Merkitys ja toimenpiteet
Punainen
valodiodi
Vihreä valo-
diodi
Pois Vilkkuu Käyttövalmiustila
Latauslaite on liitetty sähköverkkoon ja valmis käyttöön, latauslai
teessa ei ole akkua
Palaa Pois Lataaminen
Latauslaite lataa akun pikalatauksella.
Pois Palaa Akku on ladattu 85 % täyteen ja valmis käyttöön.
(Latauksen kesto 1,5 Ah:n akku: 30 minuuttia)
(Latauksen kesto 2,0 Ah:n akku: 40 minuuttia)
(Latauksen kesto 3,0 Ah:n akku: 60 minuuttia)
(Latauksen kesto 4,0 Ah:n akku: 80 minuuttia)
(Latauksen kesto 5,2 Ah:n akku: 130 minuuttia)
Sen jälkeen laite kytkeytyy hellävaraiseen lataukseen, kunnes akku on
ladattu täyteen.
(Latauksen kesto kaikkiaan 1,5 Ah:n akku: n. 40 minuuttia)
(Latauksen kesto kaikkiaan 2,0 Ah:n akku: n. 50 minuuttia)
(Latauksen kesto kaikkiaan 3,0 Ah:n akku: n. 75 minuuttia)
(Latauksen kesto kaikkiaan 4,0 Ah:n akku: n. 100 minuuttia)
(Latauksen kesto kaikkiaan 5,2 Ah:n akku: n. 140 minuuttia)
Toimenpide:
Ota akku pois latauslaitteesta. Irrota latauslaite sähköverkosta.
Vilkkuu Vilkkuu Sovitettu lataaminen
Latauslaite on siirtynyt hellävaraiseen lataustilaan.
Tällöin akkua ladataan turvallisuussyistä hitaammin ja sen lataaminen
kestää pitempään kuin 1 tunnin. Mahdollisia syitä ovat:
- Akkua ei ole ladattu hyvin pitkään aikaan tai tyhjentyneen akun tyh-
jentäminen on jatkunut (tyhjentyminen kokonaan)
- Akun lämpötila ei ole ihannealueella 25°C ja 45°C välillä.
Toimenpide:
Odota, kunnes lataaminen on päättynyt, akkua voidaan tästä huolimat-
ta ladata edelleen.
Vilkkuu Vilkkuu Häiriö
Lataaminen ei ole mahdollista. Akussa on vika.
Toimenpide:
Viallista akkua ei saa enää ladata.
Ota akku pois latauslaitteesta.
Palaa Palaa Lämpötilahäiriö
Akku on liian kuuma (esim. suorassa auringonpaisteessa) tai liian kyl-
mä (alle 0°C)
Toimenpide:
Ota akku pois ja säilytä sitä 1 päivän ajan huoneenlämmössä (n.
20°C).
Anl_TE_CW_18_Li_Brushless_SPK7.indb 121Anl_TE_CW_18_Li_Brushless_SPK7.indb 121 01.06.16 06:5001.06.16 06:50
FIN
- 122 -
Koskee ainoastaan EU-maita
Älä heitä sähkötyökaluja kotitalousjätteisiin!
Euroopan direktiivin 2012/19/EY loppuunkäytetyistä sähkö- ja elektronisista laitteista ja sen kansallisek-
si laiksi muuntamisen mukaan tulee käytetyt sähkötyökalut koota erikseen ja toimittaa ne ympäristöystä-
välliseen kierrätykseen.
Kierrätysvaihtoehto takaisinlähetykselle:
Sähkölaitteen omistaja on velvoitettu laitteen palauttamisen vaihtoehtona vaikuttamaan siihen, että
hänen luovuttamansa omaisuus hävitetään asianmukaisesti. Loppuun käytetty laite voidaan tätä varten
luovuttaa myös keräyspisteeseen, joka suorittaa sen käytöstäpoiston kansallisten kierrätystalous- ja
jätehuoltolakien tarkoittamalla tavalla. Tämä ei koske käytettyihin laitteisiin liitettyjä lisävarusteita ja apu-
välineitä, joissa ei ole sähköosia.
Tuotedokumentaation ja tuotteen mukana toimitettujen papereiden osittainenkin kopiointi tai muu monis-
taminen on sallittu ainoastaan iSC GmbH:n nimenomaisella luvalla.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään
Anl_TE_CW_18_Li_Brushless_SPK7.indb 122Anl_TE_CW_18_Li_Brushless_SPK7.indb 122 01.06.16 06:5001.06.16 06:50
FIN
- 123 -
Asiakaspalvelutiedot
Meillä on kaikissa takuutodistuksessa mainituissa maissa päteviä asiakaspalvelusta huolehtivia kump-
paneita, joiden yhteystiedot löydät takuutodistuksesta. Heidän kauttaan voit saada kaikki asiakaspalve-
lut, kuten korjaukset, varaosien ja kulumaosien sekä tarvittavien käyttömateriaalien toimitukset.
Huomaa, että seuraaviin tämän tuotteen osiin kohdistuu käytöstä johtuvaa, luonnollista kulumista, ja että
seuraavia osia tarvitaan käyttömateriaaleina.
Laji Esimerkki
Kuluvat osat* Akku
Käyttömateriaali / käyttöosat* Palat
Puuttuvat osat
* ei välttämättä kuulu toimitukseen!
Puutteellisuuksien tai vikojen ilmetessä pyydämme ilmoittamaan virheestä verkossa sivustoon www.
isc-gmbh.info. Ole hyvä ja anna vian tarkka kuvaus ja vastaa sen lisäksi joka tapauksessa seuraaviin
kysymyksiin:
Onko laite toiminut jo ainakin kerran, vai oliko se jo alusta lähtien viallinen?
Havaitsitko jotain erikoista ennen vian ilmenemistä (oireita ennen vikaa)?
Mikä mielestäsi on laitteessa vikana (pääasiallinen vika)?
Kuvaa tätä toimintavirhettä.
Anl_TE_CW_18_Li_Brushless_SPK7.indb 123Anl_TE_CW_18_Li_Brushless_SPK7.indb 123 01.06.16 06:5001.06.16 06:50
FIN
- 124 -
Takuutodistus
Arvoisa asiakas,
tuotteemme läpikäyvät erittäin tiukan laadunvalvontatarkastuksen. Mikäli tämä laite ei kuitenkaan toimi
moitteettomasti, valitamme tapahtunutta suuresti ja pyydämme sinua kääntymään teknisen asiakas-
palvelumme puoleen käyttäen tässä takuukortissa annettua osoitetta. Selvitämme asian mielellämme
myös puhelimitse allaolevan palvelunumeron kautta. Takuuvaateiden esittämistä koskevat seuraavat
määräykset:
1. Nämä takuuehdot koskevat ainoastaan kuluttajia, ts. luonnollisia henkilöitä, jotka eivät käytä tätä
tuotetta sen enempää pienteollisessa kuin muussakaan itsenäisessä ammatinharjoituksessa. Nämä
takuuehdot säätelevät täydentäviä takuusuorituksia, jotka allamainittu valmistaja lupaa uusien
laitteidensa ostajille lakimääräisen takuun lisäksi. Ne eivät vaikuta lakimääräisiin takuusuoritus-
vaateisiisi millään tavalla. Takuumme on sinulle maksuton.
2. Takuusuoritus kattaa ainoastaan sellaiset hankkimasi allamainitun valmistajan uuden laitteen
puutteellisuudet, jotka todistettavasti aiheutuvat materiaali- tai valmistusvirheistä, ja se on rajattu
valintamme mukaan ainoastaan näiden laitteen vikojen korjaamiseen tai laitteen korvaamiseen uu-
della.
Ole hyvä ja ota huomioon, että laitteitamme ei ole suunniteltu käytettäväksi pienteollisuus-, käsi-
työläis- tai ammattitarkoituksiin. Takuusopimusta ei siksi synny, jos laitetta on takuun kestoaikana
käytetty pienteollisuus-, käsityöläis- tai teollisuustyöpaikoilla tai siihen on kohdistunut näihin verrat-
tavissa oleva rasitus.
3. Antamamme takuu ei kata näitä vaurioita:
- laitteessa esiintyneet vauriot, jotka aiheutuvat asennusohjeen noudattamatta jättämisestä tai asi-
antuntemattomasta asennuksesta, käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä (kuten esim. liitäntä
väärään verkkojännitteeseen tai virtalajiin) tai huolto- ja turvallisuusmääräysten laiminlyönnistä tai
laitteen altistamista epänormaaleille ympäristöolosuhteille tai puutteellisesta hoidosta ja huollosta.
- laitteessa esiintyneet vauriot, jotka aiheutuvat määräysten vastaisesta tai virheellisestä käytöstä
(esim. laitteen ylikuormitus tai hyväksymättömien liitostyökalujen tai varusteiden käyttö), vieraiden
esineiden tunkeutumisesta laitteeseen (esim. hiekka, kivet tai pöly, kuljetusvauriot), väkivoiman käy-
töstä tai ulkopuolisista tekijöistä (esim. putoamisesta aiheutuneet vahingot).
- laitteessa tai sen osissa esiintyneet vauriot, jotka aiheutuvat käytöstä johtuvasta, tavanomaisesta
tai muuten tavallisesta kulumisesta.
4. Takuuajan kesto on 24 vuotta ja se alkaa laitteen ostopäivästä. Takuuvaateet tulee esittää ennen ta-
kuuajan päättymistä kahden viikon kuluessa siitä, kun olet havainnut vian. Takuuvaateiden esittämi-
nen takuuajan päätyttyä ei ole mahdollista. Laitteen korjaus tai vaihto ei johda takuuajan pitenemi-
seen tai laitteen tai siihen mahdollisesti asennettujen varaosien takuuajan alkamiseen uudelleen
alusta. Tämä koskee myös paikan päällä suoritettuja palveluja.
5. Viallista laitetta koskevat takuuvaateet tulee esittää osoitteella: www.isc-gmbh.info. Pidä uuden
laitteesi ostotosite tai muu ostonäyttö valmiina. Ilman vastaavia tositteita tai tyyppikilpeä meille lähe-
tettyjen laitteiden osalta takuuvaateet on suljettu pois, koska mahdollisuudet laitteen tunnistamiseen
puuttuvat. Mikäli takuumme kattaa laitteen vian, asiakkaalle toimitetaan korjattu tai uusi laite viipy-
mättä.
Tietysti korjaamme mielellämme korvausta vastaan myös sellaiset laitteiden viat, jotka eivät kuulu tai
eivät enää kuulu takuumme piiriin. Lähetä tätä varten laite teknisen asiakaspalvelumme osoitteeseen.
Kuluvien osien, käyttöosien ja puuttuvien osien suhteen viittaamme tämän takuun rajoituksiin, jotka on
selostettu tämän käyttöohjeen asiakaspalvelutiedoissa.
Anl_TE_CW_18_Li_Brushless_SPK7.indb 124Anl_TE_CW_18_Li_Brushless_SPK7.indb 124 01.06.16 06:5101.06.16 06:51
/