AL-KO 5001R Ohjekirja

Kategoria
Grass trimmers
Tyyppi
Ohjekirja
FIN 1 Alkuperäisen käyttöohjeen käännös
Yleiset ohjeet
Lue käyttöohjeet huolellisesti. Tutustu laitteen
ohjeiden mukaiseen käyttöön.
Säilytä käyttöohje myöhempää tarvetta tai
seuraavaa omistajaa varten.
Noudata laitteessa olevia turvaohjeita ja
varoituksia.
Tässä käyttöohjeessa käytettävien symbolien
selitykset:
VARO
Ilmoittaa työ- tai käyttötavasta, jota on
noudatettava henkilöitä uhkaavien
vaaratilanteiden estämiseksi.
HUOMIO
Sisältää tietoja, joita tulee noudattaa
laitteen vaurioitumisen estämiseksi.
OHJE
Ilmoittaa teknisistä vaatimuksista, jotka
tulee erityisesti huomioida.
Turvaohjeet
Käyttäjä
Laitetta eivät saa käyttää lapset ja alle 16-
vuotiaat nuoret eivätkä henkilöt, jotka eivät ole
tutustuneet laitteen käyttöohjeeseen.
Maakohtaiset asetukset voivat määrätä
vähimmäisiän laitteen käytölle.
Käytä pitkiä, vartaloa myötäileviä housuja ja
tukevia, luistamattomalla pohjalla varustettuja
kenkiä.
Työalue
Älä käytä laitetta kiviä sisältävässä karkeassa
maastossa.
Tarkista alue ennen työn aloittamista ja poista
kaikki työtä häiritsevät esineet kuten kivet, oksat,
rautalangat, luut jne.
Varo tällaisia esineitä myös laitteen käytön
aikana.
Jos työalueella on muita henkilöitä (varo
erityisesti lapsia) tai eläimiä (varo myös pieniä
eläimiä), ei laitetta saa käyttää.
Käyttöajat
Noudata puutarhakoneiden käyttöaikoja koskevia
maakohtaisia määräyksiä (melurajoitukset).
Käyttöajat ks. käyttöohje.
Käytä laitetta vain päivänvalossa tai hyvässä
keinovalaistuksessa.
Käyttö
Tarkista laite aina ennen sen käyttöä. Laitteen on
oltava turvallisessa käyttökunnossa.
Vahingoittuneet tai kuluneet osat on heti
vaihdettava.
Käytä laitetta vain jos se on valmistajan ohjeiden
mukaisessa teknisessä kunnossa.
Laitteen käyttäjä on vastuussa muille henkilöille
tai heidän omaisuudelleen aiheutuvista
vahingoista.
Älä poista laitteen turva- ja suojavarusteita.
Moottoria käynnistettäessä ei kukaan saa olla
laitteen tai sen varusteiden (terät) edessä –
terien vedon on oltava kytketty pois päältä.
Älä laita käsiä tai jalkoja pyörivien osien lähelle.
Älä koskaan nosta ja kanna laitetta moottorin
käydessä. Odota, kunnes terät pysähtyvät ja
irrota sitten sytytystulpan johto.
Asenna ja poista kuljetuspyörä ja säädä
kitkakytkin vain moottorin ollessa sammutettu ja
terien seisoessa.
Sammuta moottori ennen laitteen siirtoa
kuljetuspyörän avulla ja odota, kunnes terät
pysähtyvät.
Laitteen käyttö on sallittua vain noudatettaessa
kädensijoilla asetettavaa turvaetäisyyttä.
Noudata turvaetäisyyttä.
Liiku aina poikittain rinteen suhteen. Älä aja
laitteella rinnettä ylös ja alas äläkä käytä laitetta
rinteessä, jonka kaltevuus on yli 10°.
Suojaa pakoputki ja moottori lehdiltä, ruoholta ja
ylivaluneelta öljyltä.
Älä jätä laitetta ilman valvontaa – irrota
sytytystulpan johto.
Varoitus! Bensiini syttyy herkästi!
Säilytä bensiiniä vain siihen tarkoitetuissa
astioissa.
Täytä polttoainesäiliö aina ulkona. Älä tupakoi
polttoaineen lisäämisen aikana!
Moottorin käydessä tai laitteen ollessa kuuma ei
polttoainesäiliön korkki saa olla auki eikä
bensiiniä saa lisätä.
Käytä polttoaineen lisäämiseen täyttösuppiloa tai
-putkea, ettei polttoaine valuisi moottorille,
suojakotelolle tai maahan.
Alkuperäisen käyttöohjeen käännös FIN 2
Jos bensiiniä valuu yli, ei moottoria saa
käynnistää. Laite on ensin puhdistettava. Laitetta
ei saa missään tapauksessa käynnistää, ennen
kuin bensiinihöyry on haihtunut.
Vahingoittunut polttoainesäiliö ja sen korkki on
turvallisuussyistä vaihdettava.
Palovammavaara! Pakoputken ja sen
lähellä olevien osien lämpötila voi olla jopa
80°.
Vaihda pakoputken vahingoittuneet osat.
Älä muuta moottorin säätimien asetuksia.
Älä koskaan käytä polttomoottoria suljetussa
tilassa – myrkytysvaara!
Varaosat ja lisävarusteet
Käytä vain alkuperäisiä varaosia ja lisävarusteita.
Valmistaja varaa oikeuden rakenne- ja
mallimuutoksiin.
Laitteessa olevien symbolien
merkitys
Lue käyttöohje ennen laitteen
ottamista käyttöön!
Pyörivä terä! Varo käsiä ja jalkoja!
Laitteen käyttötarkoitus
Tämä laite on tarkoitettu vain jo aiemmin
muokatun maan käsittelyyn.
Tämä laite ei sovi kiinteän maan, esim. kiinteäksi
poljetun nurmikon käsittelyyn.
Alkuperäisillä lisävarusteilla varustetun laitteen
käyttö on sallittu vain sille tarkoitettuihin tehtäviin.
Muu käyttö ei ole sallittua.
Käyttöajat
Noudata myös puutarhakoneiden käyttöaikoja
koskevia kunnallisia määräyksiä!
Kokoonpano
Asennus suoritetaan kuvien 1–16 mukaan.
Osien kuvaus
1 Kytkinvipu
2 Kaasuvipu
3 Peruutusvaihteen vipu
4 Käynnistysvaijeri
5 Kuljetuspyörä
6 Silputusterä
7 Suojakiekot
8 Suojalevy
9 Jarrukannus
Käyttöönotto
Laite voidaan ottaa käyttöön vasta sen
täydellisen kokoonpanon jälkeen.
Lisää öljy ja bensiini ennen
ensimmäistä käyttökertaa! Noudata
samalla laitteen mukana tulevaa moottorin
valmistajan toimittamaa bensiinimoottorin
käyttöohjetta.
Kädensijojen korkeuden säätö
Säädä kädensijat omalle pituudellesi sopivaksi.
Sopiva korkeus on yleensä vyötärön korkeudella.
Löysää suojakotelon telineen ruuvit.
Säädä kädensijojen korkeus pitkien aukkojen
avulla.
Kiristä ruuvit.
Peruutusvaihteella varustetuissa malleissa
(MH xxxx R) ohjausaisaa voidaan kääntää
vasemmalle ja oikealle.
Irrota tähdenmuotoinen kahva (kuva 14),
käännä ohjausaisaa sivulle ja kiristä
tähdenmuotoinen kahva käsin.
Kuljetuspyörä
Kuljetuspyörän avulla voidaan puutarhajyrsin
siirtää haluttuun paikkaan.
Kun käytät työskennellessäsi moottorivakouraa,
poista kuljetuspyörä.
FIN 3 Alkuperäisen käyttöohjeen käännös
Moottorin käynnistäminen
Moottoria käynnistettäessä ei terien kytkinvipu
saa olla aktivoitu!
Siirrä rikastinvipu asentoon START".
Vedä voimakkaasti käynnistysvaijerista ja
anna sen sitten kelautua hitaasti takaisin.
Terien käynnistys
Vedä kytkinvipu kokonaan ylös ja pidä siitä
kiinni. Silputusterät saavat alkaa pyöriä vasta
noin puolesta välistä vivun vetomatkaa..
Terien pysäyttäminen
Päästä kytkinvipu irti.
Päästäessäsi kytkinvivun irti eivät terät
saa pyöriä!
Peruutusvaihteen päällekytkentä
Ä
lä koskaan kytke peruutusvaihdetta
päälle ajaessasi eteenpäin. Laite voi
vaurioitua vakavasti..
Vedä peruutusvaihteen vipu ylös vasteeseen
saakka.
Peruutusvaihteen poiskytkentä
Päästä peruutusvaihteen vipu irti.
Moottorin pysäyttäminen
Siirrä rikastinvipu asentoon "STOP".
Huolto
Irrota sytytystulpan johto ennen
minkäänlaisia laitteen huolto- tai
puhdistustoimenpiteitä!
Puhdista laite käytön jälkeen.
Älä suihkuta laitetta vedellä. Kaasuttimeen
tai sytytysjärjestelmään joutunut vesi voi
aiheuttaa toimintahäiriöitä.
Jos laite kallistetaan kyljelleen, on
kaasuttimen oltava ylöspäin!
Asiantuntijan suorittama tarkistus on
tarpeen:
esteeseen törmäämisen jälkeen
moottorin yllättäen pysähtyessä
terien vääntyessä
voimansiirtomekanismin vahingoittuessa
kiilahihnan vahingoittuessa.
Vaihteiston öljynvaihto
Periaatteessa vaihdeöljy on vaihdettava 100
työtunnin jälkeen. (Öljyn viskositeetti SAE 80).
Öljynvaihto
Vaadittu öljymäärä:
4000- ja 5000-sarjat, noin 0,5 litraa.
MH 350-4 -sarja, noin 0,2 litraa.
Irrota öljynsulkuruuvi (kuva 15).
Täytä uutta öljyä.
Öljyn on oltava näkyvissä täyttöaukossa.
Sulje täyttöaukko sulkuruuvilla.
Moottori:
Öljyn vaihto / ilmansuodatin / sytytystulppa
Ks. moottorin valmistajan toimittama käyttöohje.
Vaijerien säätö
Hienosäätö suoritetaan säätöruuveilla
kädensijassa ja moottorin telineessä (vaijerien
päissä).
Löysää vastamutteri.
Säädä säätöruuvilla.
Oikea säätö:
Terät saavat alkaa pyöriä vasta vivun liikeradan
toisella puoliskolla.
Kiristä vastamutteri.
Kaasutin
Ks. moottorin valmistajan toimittama käyttöohje.
Huolto ja säilytys
Ennen kuin suoritat minkäänlaisia laitteen
huoltotoimenpiteitä:
sammuta moottori, odota, kunnes terät
pysähtyvät ja irrota sitten sytytystulpan johto.
Käytä aina suojakäsineitä käsitellessäsi teriä.
Älä koskaan säilytä laitetta, jonka
polttoainesäiliössä on bensiiniä, tiloissa, joissa
bensiinihöyry voi joutua kosketuksiin avotulen tai
kipinöiden kanssa
jähdysvaara!
Tyhjennä polttoainesäiliö aina ulkona.
Anna moottorin jäähtyä ennen laitteen jättämistä
suljettuun tilaan.
Älä suihkuta laitetta vedellä.
Laitteen korjaukset saa tehdä vain valtuutettu
asiantunteva huolto.
Alkuperäisen käyttöohjeen käännös FIN 4
Varusteosat
Jarrun kannuksen tilalle voidaan asentaa eri
varusteosia. Kysy jälleenmyyjältäsi.
Ympäristön suojelu, pakkauksen
hävitys
Pakkaus, laite ja lisätarvikkeet on valmistettu
kierrätyskelpoisista materiaaleista, ja ne on
hävitettävä asianmukaisella tavalla.
Häiriöiden poistaminen
Irrota sytytystulpan johto ennen minkäänlaisia laitteen huolto- tai puhdistustoimenpiteitä!
Häiriö Häiriön poistaminen
Moottori ei käynnisty. Tarkista, onko polttoainesäiliössä bensiiniä.
Siirrä rikastinvipu asentoon “START”
Kiinnitä sytytystulpan johto.
Tarkista ja tarpeen vaatiessa vaihda sytytystulppa.
Puhdista ilmanpuhdistin.
Moottorin teho laskee. Puhdista ilmanpuhdistin.
Puhdista terät kasvijätteistä.
Terät eivät pyöri. Terien vaijeri ei ole oikein säädetty.
Terät ovat irti voimansiirtoakselista.
Kiilahihna on vahingoittunut valtuutettu huolto
Vika voimansiirtojärjestelmässä valtuutettu huolto
Häiriöt, joita ei voi poistaa tämän taulukon avulla, saa korjata vain valtuutettu huolto.
FIN
9
EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vakuutamme täten, että kysessä oleva tuote vastaa siinä tilassa,
kuin valmistaja on sen markkinoille saattanut, harmonisoituja EU-direktiivejä,
EU-turvastandardeja sekä tuotekohtaisia standardeja.
Tuote
Havekultivator
Sarjanumero
G2212215
Valmistaja
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
89359 KOETZ
DEUTSCHLAND
Valtuutettu henkilö
Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
89359 KOETZ
DEUTSCHLAND
Tyyppi
MH 350-4 / 4000
4001R
5000
5001R
EU-direktiivit
2006/42/EG
2004/108/EG
2000/14/EG
2002/88/EG
Harmonisoidut standardit
EN 709:2000-03
EN 709/A4:2009-07
ISO 14982:1998-09
Äänitehotaso
mitattu / taattu
MH 350-4 / 4000 92 / 93 dB(A)
4001R 92 / 93 dB(A)
5000 92 / 93 dB(A)
5001R 92 / 93 dB(A)
Vaatimustenmukaisuuden
arviointi
2000 /14/EG
liite VIII
ORGANISMO NOTIFICATO SE-
CONDO
Reggio Emilia Innovazione
Via Sicilia 31
41122 Reggio Emilia - Italia
Nr. Istituto 1232
Kötz, 2011-12-07
Antonio De Filippo, Managing Director
Takuu
Laitteessa mahdollisesti esiintyvät materiaali- tai valmistusvirheet korjataan lakisääteisen takuun voimassaoloaikana valmi-
stajan parhaaksi katsomalla tavalla joko korjaamalla tai toimittamalla asiakkaalle varaosa.
Takuun voimassaoloaika määräytyy laitteen ostomaan lakien mukaisesti.
Valmistajan myöntämä takuu pätee vain seuraavien
edellytysten täyttyessä:
Takuu raukeaa seuraavissa tapauksissa:
Laitetta käytetään asianmukaisesti
Käyttöohjetta noudatetaan
Laitteessa käytetään alkuperäisiä varaosia
Laitetta on yritetty korjata
Laitteeseen on tehty teknisiä muutoksia
Laitetta on käytetty määräysten tai ohjeiden vastaisella taval-
la (esim. kaupalliseen tai kunnallistekniseen tarkoitukseen)
Takuu ei koske:
Maalivaurioita, jotka johtuvat normaalista kulumisesta
Kuluvia osia, jotka on merkitty varaosakaavioon kehyksellä XXX
XXX
(X)
Polttomoottoreita – Niitä koskevat kulloinkin kyseessä olevan moottorinvalmistajan erilliset takuumääräykset
Ota takuutapauksessa yhteyttä jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen ja esitä tämä takuutodistus ja
myyntikuitti. Valmistajan myöntämä takuu ei rajoita ostajan lakisääteisiä takuuvaatimuksia.
─────┐
─────┘
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88

AL-KO 5001R Ohjekirja

Kategoria
Grass trimmers
Tyyppi
Ohjekirja