ELEKTRO HELIOS BS1325 Ohjekirja

Tyyppi
Ohjekirja
Brugs-
anvisning
fryseboks
Käyttöohje
Säiliöpakastin
Bruks-
anvisning
Fryseboks
Bruks-
anvisning
Frysbox
BS1325
BS3311
Sisällys
Turvallisuusohjeet _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11
Käyttö _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13
Käyttöpaneeli _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13
Ensimmäinen käyttökerta _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14
Päivittäinen käyttö _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14
Hyödyllisiä neuvoja ja vinkkejä _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15
Hoito ja puhdistus _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15
Käyttöhäiriöt _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 16
Tekniset tiedot _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 18
Asennus _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 19
Ympäristönsuojelu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 19
Oikeus muutoksiin pidätetään
Turvallisuusohjeet
Lue tämä käyttöohje ja sen sisältämät neuvot sekä
varoitukset huolellisesti ennen laitteen asentamista ja
ensimmäistä käyttöä, jotta osaisit käyttää laitetta tur-
vallisesti ja oikealla tavalla. Turhien virheiden ja on-
nettomuuksien välttämiseksi on tärkeää, että kaikki
laitteen käyttäjät perehtyvät huolellisesti sen toimin-
taan ja turvallisuusominaisuuksiin. Pidä tämä ohje tal-
lessa ja varmista, että se kulkee aina laitteen mukana
esimerkiksi asunnon vaihdon yhteydessä tai luovute-
taan mahdolliselle uudelle omistajalle. Näin kaikilla
laitteen käyttäjillä on asianmukaiset ohjeet turvallista
käyttöä varten.
Huomioi tarkasti käyttöohjeen sisältämät varoitukset
käyttäjien turvallisuuden varmistamiseksi ja omai-
suusvahinkojen välttämiseksi. Valmistaja ei vastaa
vahingoista, jotka ovat aiheutuneet varoitusten ja tur-
vallisuusohjeiden vastaisesta toiminnasta.
Lasten ja taitamattomien henkilöiden
turvallisuus
Tämä laite ei ole tarkoitettu fyysisesti, motorisesti
tai henkisesti rajoitteisten tai kokemattomien tai
taitamattomien henkilöiden (eikä lasten) käyttöön,
ellei heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva
henkilö valvo ja opasta heitä laitteen käytössä.
Pikkulapsia on valvottava eikä heidän pidä antaa
leikkiä laitteella.
Pidä kaikki pakkausmateriaalit poissa lasten ulot-
tuvilta. Ne voisivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.
Kun poistat laitteen käytöstä lopullisesti, irrota pis-
toke pistorasiasta, leikkaa virtajohto irti (mahdolli-
simman läheltä laitteen liitäntäkohtaa) ja irrota lait-
teen ovi. Tällä tavoin voidaan välttää leikkiville lap-
sille aiheutuva sähköiskun tai loukkuunjäämisen
vaara.
Tässä laitteessa on magneettiset oven tiivisteet.
Jos entisen laitteesi ovessa on jousilukitus (salpa),
riko jousilukitus, ennen kuin poistat vanhan laitteen
käytöstä estääksesi lasten loukkuunjäämisen vaa-
ran.
Yleiset turvallisuusohjeet
Huomio Älä tuki laitteen ilmanvaihtoaukkoja.
Laite on tarkoitettu elintarvikkeiden ja/tai juomien
säilyttämiseen kotitalouskäytössä tämän käyttöoh-
jeen kuvauksen mukaisesti.
Älä yritä nopeuttaa sulatusta mekaanisten laittei-
den tai muun keinotekoisen sulatusvälineen avulla.
Älä käytä muita sähkölaitteita (esim. jäätelökonet-
ta) jäähdytyslaitteiden sisällä, elleivät ne ole val-
mistajan hyväksymiä tähän tarkoitukseen.
Varo vahingoittamasta jäähdytysputkistoa.
Laitteen jäähdytysputkisto sisältää isobutaania
(R600a), joka on hyvin ympäristöystävällinen luon-
nonkaasu, mutta kuitenkin tulenarka.
Varmista, etteivät jäähdytyspiirin komponentit pää-
se vaurioitumaan laitteen kuljetuksen ja asennuk-
sen aikana.
Jos jäähdytysputkisto vaurioituu:
vältä avotulta ja muita syttymislähteitä
tuuleta huolellisesti huone, johon laite on sijoi-
tettu
Laitteen teknisten ominaisuuksien muuttaminen tai
muiden muutosten tekeminen laitteeseen on vaa-
rallista. Vahingoittunut virtajohto voi aiheuttaa oi-
kosulun, tulipalon ja/tai sähköiskun.
Varoitus! Sähköosien (virtajohto, pistoke, kom-
pressori) vaihdon saa suorittaa vain valtuutettu
huoltoliike.
11
1. Virtajohtoa ei saa jatkaa.
2. Varmista, että virtajohto ei joudu puristuksiin
tai pääse vahingoittumaan laitteen takana. Li-
tistynyt tai vahingoittunut virtajohto voi ylikuu-
mentua ja aiheuttaa tulipalon.
3. Laitteen verkkovirtakytkennän on oltava hyvin
ulottuvilla siten, että pistoke on helppo irrottaa
pistorasiasta.
4. Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi.
5. Jos pistoke on löysästi kiinni virtajohdossa, älä
kiinnitä sitä pistorasiaan. Tämä aiheuttaa säh-
köiskun tai tulipalon vaaran.
6. Laitetta ei saa käyttää, jos sisävalon lampun
suojus
5)
on irrotettu.
Laite on painava, ja sen siirtämisessä on noudatet-
tava varovaisuutta.
Älä koske pakastimessa oleviin tuotteisiin kostein
tai märin käsin. Koskettaminen voi aiheuttaa ihon
hankautumista tai kylmävammoja.
Laite ei saa olla pitkään suorassa auringonvalos-
sa.
Tämän laitteen hehkulamput
6)
ovat erityisiä lamp-
pua, joita saa käyttää vain kodinkoneissa. Ne eivät
sovi huoneiden valaistukseen.
Päivittäinen käyttö
Älä laita kuumia kattiloita laitteen muoviosien pääl-
le.
Älä säilytä tulenarkoja kaasuja tai nesteitä jääkaa-
pissa, sillä ne voivat räjähtää.
Älä laita elintarvikkeita suoraan takaseinän ilman-
vaihtoaukkoa vasten.
7)
Pakasteita ei saa pakastaa uudelleen sen jälkeen,
kun ne on kerran sulatettu.
Säilytä valmispakasteet pakkauksen ohjeita nou-
dattaen.
Noudata tarkasti laitteen valmistajan säilytysohjei-
ta. Lue ohjeet.
Älä laita pakastimeen hiilihappopitoisia tai poreile-
via juomia, sillä jäätyessä pakkaukseen muodos-
tuu painetta, jolloin se voi räjähtää ja vahingoittaa
laitetta.
Mehujäät voivat aiheuttaa kylmävammoja, jos ne
nautitaan suoraan pakastimesta otettuina.
Huolto ja puhdistus
Ennen kuin aloitat huoltoa tai puhdistusta, kytke
laite pois toiminnasta ja irrota pistoke pistorasias-
ta.
Älä käytä laitteen puhdistuksessa metalliesineitä.
Älä käytä huurteen poistamisessa teräviä esineitä.
Käytä muovista kaavinta.
Asennus
Tärkeää Noudata tarkasti sähköliitäntää
käsittelevessä kappaleessa annettuja ohjeita.
Pura laite pakkauksestaan ja tarkista mahdolliset
kuljetusvauriot. Vaurioitunutta laitetta ei saa kytkeä
verkkovirtaan. Ilmoita mahdollisista vahingoista vä-
littömästi jälleenmyyjälle. Säilytä tässä tapaukses-
sa pakkausmateriaalit.
Odota vähintään neljä tuntia ennen kuin kytket lait-
teen verkkovirtaan, jotta öljy ehtii virrata kompres-
soriin.
Laitteen ympärillä on oltava hyvä ilmankierto, jotta
ylikuumenemisen vaaraa ei ole. Noudata asennu-
sohjeissa esitettyjä ilmanvaihtomääräyksiä.
Laitetta ei saa sijoittaa lämpöpatterin tai lieden vie-
reen.
Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä on hyvin
ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
Huoltopalvelu
Kaikki laitteen asennukseen liittyvät sähkötyöt on
annettava ammattitaitoisen sähköasentajan tehtä-
väksi.
Laitteen huoltotyöt saa suorittaa vain valtuutettu
huoltoliike, ja ainoastaan alkuperäisten varaosien
käyttäminen on sallittua.
5) Mikäli varusteena.
6) Mikäli laitteessa on lamppu.
7) Mikäli kyseessä on huurtumaton Frost Free-malli.
12
Ympäristönsuojelu
Tämä laite ei sisällä otsonikerrosta tuhoavia
kaasuja jäähdytyspiirissä eikä eristemateriaa-
leissa. Käytöstäpoistettua laitetta ei saa toimittaa ta-
vallisen yhdyskuntajätteen keräykseen. Eristevaahto
sisältää tulenarkoja kaasuja: laitteen käytöstäpoistos-
sa ja hävittämisessä tulee noudattaa paikallisia jäte-
huoltomääräyksiä. Vältä vahingoittamasta jäähdyty-
syksikköä, erityisesti lämmönvaihtimen läheltä. Täs
laitteessa käytetyt, symbolilla
merkityt materiaalit
ovat kierrätettäviä.
Käyttö
Kytkeminen toimintaan
Kiinnitä pistoke pistorasiaan.
Merkkivalo syttyy.
Käännä lämpötilan säädintä myötäpäivään.
Tärkeää Jos laitteen sisälämpötila on liian korkea,
hälytysmerkkivalo syttyy.
Laitteen kytkeminen pois toiminnasta
Laite kytketään pois toiminnasta kääntämällä lämpöti-
lan säädin asentoon OFF.
Lämpötilan säätäminen
Lämpötila säätyy automaattisesti.
Laitetta käytetään seuraavasti:
lämpötilaa säädetään lämpimimmälle asetukselle
kääntämällä lämpötilan säädintä kohti asetusta
lämpötilaa säädetään kylmimmälle asetukselle
kääntämällä lämpötilan säädintä kohti asetusta
.
Keskiasento on yleensä sopivin asetus.
Huomioi lämpötilan säätämisessä seuraavat siihen
vaikuttavat asiat:
huoneen lämpötila
kuinka usein kantta avataan
säilytettävien elintarvikkeiden määrä
laitteen sijaintipaikka.
Käyttöpaneeli
1 2 3
4
5
1 Merkkivalo
2 Korkean lämpötilan hälytysmerkkivalo
3 Pikapakastuksen merkkivalo
4 Pikapakastuksen kytkin
5 Lämpötilan säädin
Pikapakastustoiminto
Pikapakastus käynnistetään painamalla pikapakas-
tuksen kytkintä.
Merkkivalo syttyy.
Toiminto voidaan kytkeä pois milloin tahansa paina-
malla pikapakastuksen kytkintä. Pikapakastuksen
merkkivalo sammuu.
Korkean lämpötilan hälytys
Jos pakastimen lämpötila nousee liian korkeaksi (esi-
merkiksi sähkökatkon vuoksi), hälytysmerkkivalo syt-
tyy.
Älä pane elintarvikkeita pakastimeen hälytystilan ai-
kana.
Kun lämpötila on palautunut normaaliksi, hälytys-
merkkivalo sammuu automaattisesti.
13
Ensimmäinen käyttökerta
Sisätilan puhdistaminen
Ennen kuin otat laitteen käyttöön, pese sisäosat ja
kaikki kaapin sisään sijoitettavat varusteet haalealla
vedellä ja käsitiskiaineella poistaaksesi näin uudelle
laitteelle tyypillisen hajun. Kuivaa pinnat ja varusteet
lopuksi huolellisesti.
Tärkeää Älä käytä puhdistusaineita tai hankaavia
jauheita, sillä ne vahingoittavat pintoja.
Päivittäinen käyttö
Ruokien pakastaminen
Pakastinosasto soveltuu tuoreiden elintarvikkeiden
pakastamiseen sekä valmispakasteiden pitkäaikai-
seen säilyttämiseen.
Kun pakastat tuoreita elintarvikkeita, aktivoi pikapa-
kastustoiminto vähintään 24 tunniksi, ennen kuin lai-
tat pakastettavat ruoat pakastimeen.
24 tunnin aikana pakastettavien elintarvikkeiden
enimmäismäärä on merkitty arvokilpeen
8)
Ruokien pakastuminen kestää 24 tuntia: tänä aikana
pakastimeen ei saa lisätä uusia pakastettavia ruokia.
Pakasteiden säilyttäminen
Kun käytät pakastinta ensimmäistä kertaa tai pitkän
käyttämättömän jakson jälkeen, anna laitteen toimia
vähintään kahden tunnin ajan suuremmilla asetusar-
voilla.
Tärkeää Jos pakastin sulaa vahingossa esimerkiksi
sähkökatkon vuoksi, kun sähkö on ollut poikki
pitempään kuin teknisissä ominaisuuksissa
(kohdassa Käyttöönottoaika) mainitun ajan, sulaneet
elintarvikkeet on käytettävä nopeasti tai valmistettava
ruoaksi, jonka jälkeen ne voidaan pakastaa uudelleen
(kun ne ovat jäähtyneet).
Pakastetuotteiden kalenteri
Symbolit ilmaisevat erilaisia pakastettavia elintarvik-
keita.
Numerot tarkoittavat kunkin elintarvikeryhmän säily-
tysaikaa kuukausina. Sovelletaanko vaihteluvälin
alempaa vai ylempää arvoa, riippuu elintarvikkeen
laadusta ja käsittelystä ennen pakastamista.
Kannen avaaminen ja sulkeminen
Koska kannessa on tiukasti sulkeutuva tiiviste, se ei
avaudu helposti uudelleen heti sulkemisen jälkeen
(sisäpuolelle muodostuvan imun vuoksi).
Odota muutama minuutti, ennen kuin avaat kannen
uudelleen. Tyhjiöventtiili auttaa kannen avautumises-
sa.
Varoitus! Älä koskaan vedä kahvasta kovalla
voimalla.
Säilytyskorit
Aseta korit pakastimeen. Korit liukuvat toistensa si-
sään.
X
Kiinnitä korit pakastimen
yläreunaan.
Y
Käännä ja kiinnitä kahvat
näihin kahteen asentoon
(X) ja (Y) kuvan osoitta-
malla tavalla.
Seuraavasta kuvasta näet, kuinka monta koria voi-
daan asettaa sisäkkäin eri pakastinmalleissa.
8) Katso Tekniset tiedot.
14
606
230
806 946 1061
161113361201
Voit ostaa lisäkoreja paikallisesta valtuutetusta huol-
toliikkeestä.
Hyödyllisiä neuvoja ja vinkkejä
Pakastusohjeita
Seuraavassa on muutamia tärkeitä ohjeita tehokkaan
pakastamisen varmistamiseksi:
24 tunnin aikana pakastettavien elintarvikkeiden
maksimimäärä on mainittu laitteen arvokilvessä.
Ruokien pakastuminen kestää 24 tuntia. Tänä ai-
kana pakastimeen ei saa lisätä uusia pakastettavia
ruokia.
Pakasta vain korkealaatuisia, tuoreita ja puhdistet-
tuja elintarvikkeita.
Jaa ruoka pieniin annoksiin, jotta se pakastuu no-
peasti ja täydellisesti. Tällöin voit myöhemmin su-
lattaa vain tarvitsemasi määrän.
Kääri elintarvikkeet alumiinifolioon tai pakkaa muo-
vipusseihin mahdollisimman ilmatiiviisti.
Älä anna tuoreiden pakastamattomien ruokien
koskea jo pakastuneita tuotteita, jotta niiden läm-
pötila ei nouse.
Vähärasvaiset ruoat säilyvät paremmin kuin ras-
vaiset. Suola lyhentää elintarvikkeiden säilytysai-
kaa.
Jos jääpaloja nautitaan suoraan pakastimesta
otettuina, ne voivat aiheuttaa kylmävammoja.
Merkitse pakastuspäivämäärä kaikkiin pakkauk-
siin, jotta voit helposti seurata säilytysaikoja.
Pakasteiden säilytysohjeita
Noudata seuraavia ohjeita varmistaaksesi laitteen
parhaan suorituskyvyn:
tarkista, että kaupasta ostamasi pakasteet on säi-
lytetty oikein;
laita pakasteet pakastimeen mahdollisimman no-
peasti ostoksilla käynnin jälkeen;
älä avaa ovea usein äläkä pidä ovea auki pitem-
pään kuin on tarpeen.
Sulatettu pakaste pilaantuu nopeasti, eikä sitä saa
pakastaa uudelleen.
Älä käytä tuotetta pakkaukseen merkityn viimeisen
käyttöpäivän jälkeen.
Hoito ja puhdistus
Huomio Kytke laite irti verkkovirrasta ennen
puhdistus- ja huoltotöiden aloittamista.
Laitteen jäähdytysyksikkö sisältää hiilivetyä;
Jäähdytysyksikön huollon ja täytön saa suorit-
taa ainoastaan valtuutettu huoltoliike.
Säännöllinen puhdistus
1. Katkaise virta laitteesta.
2. Irrota pistoke pistorasiasta.
3. Puhdista pakastin ja siihen kuuluvat lisätarvikkeet
säännöllisesti ja lämpimällä vedellä ja käsitiskiai-
neella. Puhdista kannen tiiviste huolellisesti.
4. Kuivaa pakastin kauttaaltaan.
5. Kiinnitä pistoke pistorasiaan.
6. Kytke virta laitteeseen.
Huomio Älä käytä pakastimen sisäpuolen
puhdistukseen voimakkaita tai hankaavia
puhdistusaineita, voimakastuoksuisia tuotteita tai
kiillotusaineita.
Ehkäise jäähdytysjärjestelmän vioittuminen.
15
Tärkeää Kompressorialuetta ei tarvitse puhdistaa.
Monet keittiön pintojen puhdistusaineet sisältävät ke-
mikaaleja, jotka voivat vahingoittaa laitteen muovio-
sia. Tästä syystä laitteen ulkopintojen puhdistuksessa
on suositeltavaa käyttää vain lämmintä vettä ja käsi-
tiskiainetta.
Pakastimen sulattaminen
Sulata pakastin, kun huurrekerroksen paksuus on
noin 10-15 mm.
Pakastin on paras sulattaa silloin, kun siinä on vain
vähän ruokaa.
Huurteen poistaminen:
1. Katkaise virta laitteesta.
2. Poista pakastimesta kaikki elintarvikkeet, kääri
ne paksulti sanomalehteen ja laita viileään paik-
kaan.
3. Jätä kansi auki, irrota sulamisveden poistoputken
tulppa ja anna kaiken sulamisveden kertyä alus-
talle. Poista jää nopeasti kaapimen avulla.
4. Kun pakastin on sulanut, kuivaa sisäpinnat huo-
lellisesti ja kytke laite takaisin verkkovirtaan.
5. Kytke virta laitteeseen.
6. Aseta lämpötilan säädin maksimijäähdytyksen
asentoon ja anna laitteen käydä 2-3 tuntia tällä
asetuksella.
7. Laita pakasteet takaisin pakastimeen.
Tärkeää Älä koskaan käytä teräviä metallityökaluja
huurteen poistoon, koska ne voivat vahingoittaa
laitetta. Älä yritä nopeuttaa sulatusta mekaanisilla tai
muilla keinotekoisilla välineillä, joita valmistaja ei ole
neuvonut käyttämään. Pakasteiden lämpötilan
nouseminen sulatuksen aikana voi lyhentää niiden
turvallista säilytysaikaa.
Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan
Jos laitetta ei ole tarkoitus käyttää pitkään aikaan,
suorita seuraavat toimenpiteet:
1. Katkaise virta laitteesta.
2. Irrota pistoke pistorasiasta.
3. Ota kaikki ruoat pois.
4. Sulata ja puhdista laite sekä kaikki sen varusteet.
5. Jätä kansi auki, jotta pakastimeen ei jää epämiel-
lyttäviä hajuja.
Tärkeää Jos jätät laitteen toimintaan, pyydä jotakin
henkilöä tarkistamaan kaappiin jätetyt elintarvikkeet
aika ajoin, jotta ne eivät pilaannu esimerkiksi
sähkökatkon sattuessa.
Käyttöhäiriöt
Huomio Irrota pistoke pistorasiasta, ennen kuin
aloitat vianmäärityksen.
Vianmääritystoimenpiteet, joita ei ole mainittu tässä
käyttöohjeessa, on annettava ammattitaitoisen
sähköasentajan tehtäväksi.
Tärkeää Tietynlaiset äänet kuuluvat laitteen
normaaliin toimintaan (kompressori, jäähdytysaineen
kierto).
Ongelma Mahdollinen syy Ratkaisu
Laitteen käyntiääni on kova. Laitetta ei ole tuettu kunnolla pai-
kalleen
Tarkista, että laite on tukevasti pai-
kallaan (kaikki neljä jalkaa koskevat
lattiaan)
Kompressori käy jatkuvasti Lämpötilaa ei ole säädetty oikein Säädä lämpötila korkeammaksi
Kansi on avattu liian usein Älä pidä kantta auki pitempään kuin
on tarpeen
Kansi ei ole kunnolla kiinni Tarkista, että kansi sulkeutuu kun-
nolla ja että tiiviste on ehjä ja puhdas
16
Ongelma Mahdollinen syy Ratkaisu
Pakastimeen on asetettu suuria
määriä elintarvikkeita samanaikai-
sesti
Odota muutama tunti ja tarkista läm-
pötila uudelleen
Ruoka on asetettu laitteeseen liian
lämpimänä
Anna ruokien jäähtyä huoneenläm-
pötilaan ennen pakastamista
Huoneen lämpötila on liian korkea,
jotta laite voisi toimia tehokkaasti
Yritä laskea huonelämpötilaa tiloissa,
joihin kodinkone on sijoitettu
Korkean lämpötilan hälytys-
merkkivalo palaa
Pakastimen sisällä on liian lämmin-
Katso kohta Korkean lämpötilan hä-
lytys
Pakastin on juuri kytketty päälle, ja
lämpötila on vielä liian korkea
Katso kohta Korkean lämpötilan hä-
lytys
Laitteessa on liikaa huurret-
ta ja jäätä
Elintarvikkeita ei ole pakattu kun-
nolla
Pakkaa tuotteet huolellisemmin
Kantta ei ole suljettu kunnolla tai se
ei sulkeudu tiiviisti
Tarkista, että kansi sulkeutuu kun-
nolla ja että tiiviste on ehjä ja puhdas
Lämpötilaa ei ole säädetty oikein Säädä lämpötila korkeammaksi
Veden poistoputken tulppaa ei ole
asetettu oikein
Aseta veden poistoputken tulppa oi-
kein
Kansi ei sulkeudu kokonaan Huurretta muodostuu runsaasti Poista liika huurre
Kannen tiivisteet ovat likaiset tai
tahmeat
Puhdista kannen tiivisteet
Pakkaukset estävät kannen sulkeu-
tumisen
Järjestä pakasteet oikealla tavalla,
tarkista ohjeet laitteeseen kiinnitetys-
tä tarrasta
Kantta on vaikea avata Kannen tiivisteet ovat likaiset tai
tahmeat
Puhdista kannen tiivisteet
Venttiili on tukossa Tarkista venttiili
Pakastimen sisällä on liian
lämmintä
Lämpötilaa ei ole säädetty oikein Säädä lämpötila alhaisemmaksi
Kansi ei sulkeudu tiukasti, tai sitä ei
ole suljettu kunnolla
Tarkista, että kansi sulkeutuu kun-
nolla ja että tiiviste on ehjä ja puhdas
Laitetta ei ole esijäähdytetty riittä-
västi ennen pakastusta
Esijäähdytä pakastinta tarpeeksi
kauan
Pakastimeen on asetettu suuria
määriä elintarvikkeita samanaikai-
sesti
Odota muutama tunti ja tarkista läm-
pötila uudelleen Sijoita seuraavalla
kerralla pakastimeen pienempiä ruo-
kamääriä yhdellä kertaa
Ruoka on asetettu laitteeseen liian
lämpimänä
Anna ruoan jäähtyä huonelämpöti-
laan ennen pakastamista.
17
Ongelma Mahdollinen syy Ratkaisu
Pakastettavat elintarvikkeet ovat
liian lähellä toisiaan
Aseta tuotteet siten, että kylmä ilma
pääsee kiertämään niiden ympärillä
Kansi on avattu liian usein Yritä olla avaamatta kantta usein
Kantta on pidetty auki pitkän aikaa Älä pidä kantta auki pitempään kuin
on tarpeen
Pakastimen sisällä on liian
kylmä
Lämpötilaa ei ole säädetty oikein Säädä lämpötila korkeammaksi
Laite ei toimi lainkaan Sekä
jäähdytys että valot ovat
poissa toiminnasta
Pistoke ei ole kunnolla kiinni pistor-
asiassa
Kytke pistoke kunnolla pistorasiaan
Laite ei saa virtaa Testaa virtalähde kytkemällä siihen
toinen sähkölaite
Laitetta ei ole kytketty päälle Kytke virta laitteeseen
Pistorasiassa ei ole jännitettä (tes-
taa pistorasia kytkemällä siihen jo-
kin toinen sähkölaite).
Ota yhteys sähköasentajaan
Asiakaspalvelu
Jos laite ei edellä mainittujen tarkastusten jälkeen-
kään toimi oikein, ota yhteys lähimpään valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
Jotta saisit laitteen huolletuksi mahdollisimman no-
peasti, on ehdottoman tärkeää, että kerrot laitteen
mallin ja sarjanumeron, jotka löytyvät joko takuutodis-
tuksesta tai laitteen ulkopinnassa oikealla puolella
olevasta arvokilvestä.
Tekniset tiedot
BS1325 BS3311
Tilavuus (brutto) litraa 304 304
Tilavuus (netto) litraa 300 300
Korkeus mm 876 876
Leveys mm 1061 1061
Syvyys mm 665 665
Paino kg 49 49
Lämmönnousuaika tuntia 32 32
Energiankulutus kWh/24 h 0,956 0,740
Pakastusteho kg/24 h 17 17
Nimellisteho wattia 85 85
Jännite volttia 230 230
Ilmastoluokka SN-T SN/N/ST
18
Muut tekniset tiedot on annettu laitteen ulkopinnassa
oikealla puolella sijaitsevassa arvokilvessä.
Asennus
Sijoittaminen
Varoitus! Jos poistat käytöstä vanhan laitteen,
jonka kansi on varustettu lukolla tai salvalla, riko
lukko, jotta pikkulapset eivät voi jäädä loukkuun
laitteen sisään.
Tärkeää Pistokkeen on oltava helposti ulottuvilla
laitteen asennuksen jälkeen.
Laitteen voi asentaa kuivaan, hyvin tuuletettuun sisä-
tilaan (autotalliin tai kellariin), mutta parhaiten se toi-
mii paikassa, jossa ympäristön lämpötila vastaa lait-
teen arvokilvessä määritettyä ilmaa koskevaa luoki-
tusta:
Ilmaa
koskeva
luokitus
Ympäristön lämpötila
SN +10 °C - +32 °C
N +16 °C - +32 °C
ST +16 °C - +38 °C
T +16 °C - +43 °C
Sähköliitäntä
Ennen kuin kytket laitteen verkkovirtaan, tarkista, että
arvokilvessä mainittu jännite ja taajuus vastaavat
verkkovirran arvoja.
Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. Virta-
johdon pistoke on varustettu maadoituskoskettimella.
Jos pistorasia, johon laite kytketään, ei ole maadoitet-
tu, ota yhteys sähköasentajaan ja pyydä asentajaa
kytkemään laite erilliseen maadoitusliittimeen voi-
massa olevien määräysten mukaisesti.
Valmistaja ei vastaa millään tavalla vahingoista, mi-
käli edellä olevia turvallisuusohjeita ei ole noudatettu.
Tämä laite vastaa Euroopan yhteisön. direktiivejä.
Ilmanvaihtovaatimukset
1. Sijoita pakastin vaaka-asentoon tukevalle pinnal-
le. Laitteen kaikkien neljän jalan tulee olla tuke-
vasti lattiassa.
2. Varmista, että laitteen ja takana olevan seinän
välinen rako on 5 cm.
3. Varmista, että laitteen ja sen sivuilla olevien sei-
nien välinen rako on 5 cm.
Ilmanvaihdon on oltava riittävä laitteen takana.
Ympäristönsuojelu
Tuotteeseen tai sen pakkaukseen merkitty symboli
, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa laittaa
sekajätteen joukkoon, vaan se on toimitettava
erilliseen sähkö- ja elektroniikkajätteiden
keräyspisteeseen.
Asianmukaisella jätehuollolla estetään mahdolliset
ympäristö- ja terveyshaitat. Laitetta ei saa purkaa
ennen jätehuoltoon luovuttamista eikä laitteen sisälle
saa laittaa muita jätteitä.
Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä
saat kuntasi jäteasioita hoitavalta viranomaiselta,
liikkeestä josta tuote on ostettu tai internet
sivuiltamme www.electrolux.fi.
19
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40

ELEKTRO HELIOS BS1325 Ohjekirja

Tyyppi
Ohjekirja