Silvercrest SSM 550 C1 Operating Instructions Manual

Brändi
Silvercrest
Kategoria
blenders
Malli
SSM 550 C1
Tyyppi
Operating Instructions Manual
- 11 -
SISÄLLYSLUETTELO SIVU
Johdanto 12
Määräystenmukainen käyttö 12
Toimituslaajuus 12
Laitteen kuvaus 12
Tekniset tiedot 12
Turvaohjeet 13
Purkaminen pakkauksesta 14
Pystytys 14
Käyttö 14
Sekoitinosan täyttö ja asentaminen..............................................................................................14
Nopeustason valitseminen ............................................................................................................14
Täyttö käytössä...............................................................................................................................15
Sekoitinosan irrottaminen ..............................................................................................................15
Hyödyllisiä ohjeita 15
Reseptejä 16
Banaanipirtelö................................................................................................................................16
Vaniljapirtelö ..................................................................................................................................16
Cappuccinopirtelö .........................................................................................................................16
Tropical-sekoitus..............................................................................................................................16
Pähkinänougatpirtelö.....................................................................................................................16
Porkkanapirtelö ..............................................................................................................................16
Mustaherukkajuoma ......................................................................................................................16
Havaijipirtelö..................................................................................................................................17
Hedelmäinen ananas-mansikkajuoma .........................................................................................17
Andalusialainen kylmä keitto (Gazpacho)..................................................................................17
Puhdistus 17
Sekoitinosan puhdistaminen .........................................................................................................18
Moottorilohkon puhdistaminen.....................................................................................................19
Puhdistuksen jälkeen ......................................................................................................................19
Säilytys 19
Hävittäminen 19
Takuu & huolto 19
Maahantuoja 19
IB_90857_SSM550C1_FI_DK_BE 05.06.2013 13:44 Uhr Seite 11
- 12 -
Tehosekoitin
Johdanto
Sydämellinen onnittelumme uuden laitteesi johdosta.
Olet valinnut laadukkaan tuotteen. Käyttöohje on
osa tätä tuotetta. Se sisältää tärkeitä turvallisuutta,
käyttöä ja hävittämistä koskevia ohjeita. Tutustu kaik-
kiin käyttö- ja turvaohjeisiin ennen tuotteen käyttöä.
Käytä tuotetta vain kuvatulla tavalla ja vain mainittu-
ihin käyttötarkoituksiin. Anna myös kaikki asiakirjat
edelleen luovuttaessasi tuotteen eteenpäin.
Määräystenmukainen käyttö
Tämä laite on tarkoitettu ...
elintarvikkeiden sekoittamiseen ja soseuttamiseen
sekä jääpalojen murskaamiseen,
ainoastaan kotitalouksissa tavanomaisille määrille
ja ainoastaan yksityiseen kotikäyttöön kuivissa
tiloissa.
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu ...
kovien elintarvikkeiden, kuten esim. pähkinöiden,
kivien, suurten siementen tai varsien hienontami-
seen,
muiden materiaalien kuin elintarvikkeiden työstä-
miseen,
ammatti- tai teollisuuskäyttöön,
käytettäväksi kosteassa ympäristössä tai ulkona.
Käytä ainoastaan tälle laitteelle tarkoitettuja lisä- ja
varaosia. Muut osat eivät välttämättä ole riittävän
soveliaita tai turvallisia!
Toimituslaajuus
Tarkasta pakkauksen avaamisen jälkeen toimituksen
täydellisyys. Toimituslaajuuteen sisältyvät:
1 x moottorilohko, virtajohto ja verkkopistoke
1 x sekoitinosa, kiinteästi asennetulla leikkuuterällä
1 x kansi
1 x täyttökorkki
1 x käyttöohje
Laitteen kuvaus
q
Täyttökorkki
w
Kansi
e
Sekoitinosa
r
Leikkuuterä
t
Katkaisin
y
Virtajohto
u
Moottorilohko
i
Johtokela
o
Asteikko
Tekniset tiedot
Nimellisjännite: 220 - 240 V
~
, 50 Hz
Nimellisteho: 550 W
Enimmäistäyttömäärä: 1,75 l
Suojausluokka: II
LK-aika: 3 minuuttia
LK-aika (lyhytaikaiskäyttö) ilmoittaa, kuinka kauan
laitetta voidaan käyttää moottorin ylikuumenematta
ja vaurioitumatta. Ilmoitetun lyhytaikaiskäyttöajan
(LK) jälkeen on laite pidettävä sammutettuna niin
kauan, että moottori on jäähtynyt huoneen lämpöti-
laan.
IB_90857_SSM550C1_FI_DK_BE 05.06.2013 13:44 Uhr Seite 12
- 13 -
Turvaohjeet
Välttääksesi sähköiskun aiheuttaman
hengenvaaran:
• Varmista, ettei moottorilohkoa, virtajohtoa tai
verkkopistoketta koskaan upoteta veteen tai
muihin nesteisiin.
Käytä laitetta ainoastaan kuivissa tiloissa, älä kos-
kaan käytä sitä ulkona tai kosteassa ympäristössä.
Pidä huolta siitä, ettei virtajohto kastu konetta
käytettäessä. Vedä virtajohto siten, ettei se tartu,
puristu tai vaurioidu muulla tavalla.
Anna valtuutetun ammattihenkilöstön tai huolto-
palvelun vaihtaa vaurioitunut verkkopistoke tai
virtajohto välittömästi uuteen, jotta vaaroilta väl-
tyttäisiin.
Irrota pistoke pistorasiasta aina käytön jälkeen.
Pelkästään virran katkaiseminen ei riitä, koska
laitteessa on virtaa niin kauan, kunnes pistoke
irrotetaan pistorasiasta.
Tarkasta laitteen moitteeton kunto ennen jokaista
käyttökertaa. Laitetta ei saa käyttää, jos siinä ha-
vaitaan vaurioita, erityisesti moottorilohkossa tai
lasisessa sekoitinosassa.
Irrota verkkopistoke välittömästi pistorasiasta,
kun havaitset epätavallista ääntä tai hajua tai
toimintahäiriön.
Ylikuumennus- ja tulipalovaarojen
välttämiseksi:
Älä käytä laitetta alueella, johon aurinko paistaa
suoraan tai jossa esiintyy lämpöä synnyttävien
laitteiden lämpövaikutusta.
Älä koskaan täytä kiehuvia nesteitä sekoitinosaan.
Anna niiden jäähtyä ensin kädenlämpöiseksi.
Muutoin laite saattaa ylikuumentua ja sekoitinosan
lasi haljeta!
Älä koskaan käytä laitetta tyhjänä, eli ilman, että
sekoitinosassa on aineksia.
Onnettomuus- ja loukkaantumis-
vaarojen välttämiseksi:
Älä koskaan työnnä kättäsi sekoitinosaan, eten-
kään sen ollessa käynnissä. Terät ovat äärimmäisen
teräviä!
Älä avaa kantta, kun laite on käytössä. Muutoin
elintarvikkeiden palasia voi singota ulos suurella
nopeudella!
On olemassa huomattava loukkaantumisvaara,
näiden koskettaessa erittäin nopeasti pyöriviä teriä!
Älä anna laitteen työskennellä ilman valvontaa,
jotta voisit vaaran tullen heti reagoida.
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden
(mukaan lukien lapset) käyttöön, joiden rajoitetut,
fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt tai kokemuksen
ja/tai tiedon puute estävät käytön, lukuun otta-
matta tilanteita, joissa heitä valvoo turvallisuudesta
vastaava henkilö tai joissa he ovat saaneet tältä
ohjeita laitteen käytöstä.
Lapsia tulee valvoa, jotta varmistettaisiin, etteivät
he leiki laitteella.
IB_90857_SSM550C1_FI_DK_BE 05.06.2013 13:44 Uhr Seite 13
- 14 -
Purkaminen pakkauksesta
Poista kaikki pakkauksen osat tai suojamuovit
laitteesta. Säilytä pakkaus voidaksesi varastoida
tai lähettää laitteen suojattuna esim. korjausta-
pauksessa.
Ennen kuin käytät laitetta, varmistu siitä, että laite,
virtajohto ja verkkopistoke sekä kaikki tarvike- ja
laiteosat ovat vahingoittumattomia.
Puhdista huolellisesti kaikki osat ennen pöytäse-
koittimen ensimmäistä käyttöä (katso ”Puhdista-
minen”).
Pystytys
Kun olet puhdistanut kaikki osat kohdassa "Puhdistus"
kuvatulla tavalla:
Pystytä laite niin, että ...
että virtajohto
y
viedään taustapuolen aukon
läpi,
verkkopistoke on välittömästi käsillä, jotta se
voitaisiin irrottaa pistorasiasta vaaratilanteessa.
se seisoo tukevasti ja liukumattomasti niin, että
imukupeilla on pitoa, jotta laite ei kaadu väräh-
dellessään.
johto ei ulotu työskentelyalueelle ja ettei laitetta
voida kaataa vahingossa virtajohdosta
y
vetä-
mällä.
Käyttö
Varoitus!
Moottori sammuu heti, kun sekoitinosa
e
irrotetaan
moottorilohkolta
u
. Silloin saattaa olla, ettei koneen
päälläoloa välttämättä enää muisteta. Moottori
käynnistyy silloin välittömästi heti, kun sekoitinosa
e
asennetaan:
Siksi:
Työnnä verkkopistoke pistorasiaan vasta sitten,
kun sekoitinosa
e
on asennettu paikoilleen valmi-
iksi täytettynä ja suljettuna.
Varmista aina ennen asennusta, että laite on pois
päältä tai verkkopistoke irrotettu pistorasiasta.
Kytke se pois päältä ensin, irrota verkkopistoke
ja odota, kunnes moottori on pysähtynyt, ennen
kuin irrotat sekoitinosan
e
.
Sekoitinosan täyttö ja asentaminen
Irrota sekoitinosa
e
moottorilohkolta
u
ja
poista kansi
w
.
Täytä sekoitinosa
e
ja paina lopuksi kansi
w
jälleen tiiviisti sekoitinosalle
e
. Varmista, että
myös sekoitusosan
e
kaatonokka on kiinni.
Työnnä täyttökorkki
q
kannen aukkoon ja kier
se kiinni myötäpäivään.
Aseta valmiiksi täytetty ja suljettu sekoitinosa
e
moottorilohkolle
u
. Kierrä sekoitinosaa
e
ke-
vyesti, kunnes voit painaa sen alas. Moottori voi
käynnis-tyä ainoastaan, kun sekoitinosa
e
on tii-
viisti paikoillaan.
Nopeustason valitseminen
Kun sekoitinosa
e
on moottorilohkolla
u
valmiiksi
täytettynä ja täysin suljettuna, voit käynnistää laitteen.
IB_90857_SSM550C1_FI_DK_BE 05.06.2013 13:44 Uhr Seite 14
- 15 -
Kytke katkaisin
t
asentoon ...
Taso 1 - 3
nestemäisille tai keskikiinteille elintarvikkeille,
sekoittaaksesi ja soseuttaaksesi
Taso 3 - 5
kiinteämmille elintarvikkeille tai hienontaaksesi
Taso Ice Crush/Clean
lyhyt, voimakas impulssikäyttö, esim. jääkuutioi-
den murskaamiseen tai puhdistukseen. Kytkin
t
ei lukitu tähän asentoon, jotta moottori ei ylikuor-
mitu. Pidä kytkin
t
siksi vain lyhyesti tässä asen-
nossa.
Ohje
Täytä sekoitinosaan
e
korkeintaan 180 g jääpaloja.
Muuten laite ei hienonna jääpaloja ihanteellisesti.
Täyttö käytössä
Varoitus!
Kun haluat täyttää sekoittimeen jotakin käytön aikana,
saat avata ainoastaan erikseen sitä varten tarkoitetun
täyttökorkin
q
.
Älä missään tapauksessa avaa kantta
w
. Elintar-
vikkeiden palasia saattaa singota ulos suurella
nopeudella!
Älä koskaan työnnä aterimia tai sekoitustarvikkeita
sekoitusosaan
e
laitteen ollessa käytössä. On
olemassa huomattava loukkaantumisvaara,
näiden koskettaessa
r
erittäin nopeasti pyöriviä
teriä!
Voidaksesi täyttää sekoittimeen jotakin käytön
aikana ...
kierrä täyttökorkki
q
ylös vastapäivään ja irrota se.
Täytä ainekset.
Työnnä lopuksi täyttökorkki
q
takaisin kannen
aukkoon ja kierrä se kiinni myötäpäivään.
Sekoitinosan irrottaminen
Kun täytettyjen elintarvikkeiden työstäminen on
lopetettu:
Aseta aina ensiksi katkaisin
t
pois päältä -asentoon
("OFF") ja irrota verkkopistoke.
Odota ensin, että moottori pysähtyy, ennen kuin
irrotat sekoitinosan
e
suoraan ylöspäin nosta-
malla. Sekoitinosaa
e
ei saa tällöin kääntää.
Hyödyllisiä ohjeita
Jotta saat parhaimmat tulokset soseuttaessasi
kiinteitä aineksia, lisää ainekset sekoittimeen
e
vähitellen pienissä erissä, sen sijaan että täyttäisit
suuren määrän kerralla.
Kun käsittelet kiinteitä aineksia, leikkaa ne pieniksi
paloiksi (2-3 cm).
Nestemäisiä aineksia sekoittaessasi aloita aluksi
vähäisellä nestemäärällä. Lisää nestettä vähitellen
kannen aukon kautta.
Kun asetat kätesi käyvän, suljetun tehosekoittimen
päälle, voit näin vakauttaa laitteen hyvin.
Kiinteiden tai erittäin paksujuoksuisten elintarvik-
keiden sekoittamisessa voi olla hyödyksi käyttää
pulssikäyttöä, jotta leikkuuterän
r
kiinnijuuttumi-
nen estettäisiin.
Ohje
Älä käytä laitetta ruokasuolan, puhdistetun sokerin
tai valkoisen sokerin hienontamiseen. Esimerkiksi
valmistaaksesi pölysokeria.
IB_90857_SSM550C1_FI_DK_BE 05.06.2013 13:44 Uhr Seite 15
- 16 -
Reseptejä
Banaanipirtelö
2 banaania
n. 2 rkl sokeria (aina banaanien kypsyysasteen ja
oman makusi mukaan)
1/2 l maitoa
1 tilkka sitruunamehua
Kuori banaanit ja soseuta ne tasolla 2. Lisää maito
vähitellen, sitten sokeri ja sitruunamehu. Sekoita
kaikkia niin kauan, kunnes syntyy tasainen neste.
Tarjoile pirtelö jääkylmänä.
Vaniljapirtelö
1/4 l maitoa
250 g vaniljajäätelöä
1 1/4 dl jääkuutioita
1 1/2 teelusikallista sokeria
Murskaa jääkuutiot asetuksella Ice Crush/Clean.
Täytä loput ainekset sekoittimeen. Sekoita kaikkia
niin kauan, kunnes syntyy tasainen neste.
Cappuccinopirtelö
65 ml kylmää espressoa
(tai erittäin vahvaa kahvia)
65 ml maitoa
15 g sokeria
65 ml vaniljajäätelöä
1 dl murskattuja jääkuutioita
Murskaa jääkuutiot asetuksella Ice Crush/Clean. Li-
sää espresso, maito ja sokeri. Sekoita kaikkia tasol-
la 2, kunnes sokeri on sulanut. Lisää lopuksi vanilja-
jäätelö ja sekoita kaikki lyhyesti sekaisin tasolla 1.
Tropical-sekoitus
1 1/4 dl ananasmehua
0,6 dl papaijamehua
0,5 dl appelsiinimehua
1/2 pieni tölkki persikoita mehuineen
1 1/4 dl jääkuutioita
Murskaa jääkuutiot asetuksella Ice Crush/Clean.
Lisää kaikki ainekset sekoittimeen ja sekoita kaikki
hyvin tasolla 3.
Pähkinänougatpirtelö
1/2 l maitoa
200 g pähkinänougatlevitettä
1 pallo vaniljajäätelöä
1/2 dl kermaa
Sekoita kaikki ainekset sekoittimessa tasolla 3,
kunnes seos on tasainen.
Porkkanapirtelö
3 dl omenamehua
5 dl porkkanamehua
4 ruokalusikallista öljyä (vehnänalkio- tai rapsiöljyä)
4 ruokalusikallista sitruunamehua
Inkiväärijauhetta
Pippuria
Lisää omenamehu, öljy ja sitruunamehu sekoittimeen
ja sekoita kaikki tasolla 2. Lisää sitten porkkaname-
hu ja sekoita kaikki sekaisin tasolla 2. Mausta sitten
pirtelö inkiväärijauheella ja pippurilla.
Mustaherukkajuoma
1 teelusikallista hunajaa
2 banaania
2,5 dl piimää
2,5 dl mustaherukkamehua
Lisää kaikki ainekset sekoittimeen ja sekoita kaikki
hyvin tasolla 3.
IB_90857_SSM550C1_FI_DK_BE 05.06.2013 13:44 Uhr Seite 16
- 17 -
Havaijipirtelö
4 banaania
2,5 dl ananasmehua
5 dl maitoa
2 rkl hunajaa
2,5 dl rommia
Kuori banaanit ja soseuta ne tasolla 2. Lisää sitten
muut ainekset ja sekoita kaikki tasolla 1.
Hedelmäinen ananas-mansikkajuoma
2,5 dl ananasmehua
200 g mansikoita
3 dl omenamehua
4 jääkuutiota
Murskaa jääkuutiot asetuksella Ice Crush/Clean.
Pese mansikat ja poista kanta ja lehdet. Soseuta ne
tasolla 2.
Lisää sitten loput ainekset ja sekoita kaikki tasolla 1.
Andalusialainen kylmä keitto
(Gazpacho)
1/2 kurkku
1 pihvitomaatti
1 vihreä paprika
1/2 sipuli
1 valkosipulin kynsi
1/2 vehnäsämpylä
1/2 teelusikallista suolaa
1 teelusikallinen punaviinietikkaa
1 ruokalusikallinen oliiviöljyä
Leikkaa vihannekset n. 2 cm:n suuruisiksi
paloiksi. Lisää sekoittimeen ensiksi tomaatit ja sitten
kurkut. Soseuta ne tasolla 3. Lisää loput ainekset ja
soseuta/sekoita kaikki tasolla 3, kunnes syntyy ta-
sainen keitto.
Tarjoile keitto leivän kanssa.
Ohje
Takuu ei kata reseptejä. Kaikki ruoka-aines- ja valmi-
stustiedot ovat ohjearvoja. Täydennä näitä resep-
tiehdotuksia henkilökohtaisilla kokemuksillasi.
Ohje
Suosittelemme laktoosi-intoleranssista kärsiville lak-
toosittoman maidon käyttöä. Muista tällöin kuiten-
kin, että laktoositon maito on hieman makeampaa.
Puhdistus
Varo!
Ennen tehosekoittimen ja sen osien puhdistamista:
Varmista, että laite on otettu pois päältä ja että
verkkopistoke on irrotettu.
Moottorilohko
u
a ei missään tapauksessa
saa upottaa veteen tai muihin nesteisiin. Näin
voi sähköisku aiheuttaa hengenvaaran ja laite
saattaa vaurioitua.
Älä koskaan avaa laitteen koteloa. Muutoin on
olemassa sähköiskun aiheuttama hengenvaara.
Älä koskaan irrota teriä
r
äläkä myöskään kos-
kaan työnnä kättäsi sekoitinosaan
e
. Terät ovat
äärimmäisen teräviä
r
!
Älä käytä muovipintoihin liuotin- tai hankaus-
aineita, ne saattavat muutoin vaurioitua.
IB_90857_SSM550C1_FI_DK_BE 05.06.2013 13:44 Uhr Seite 17
- 18 -
Sekoitinosan puhdistaminen
Puhdista sekoitinosa
e
ainoastaan pitkävartisel-
la astianpesuharjalla niin, jotta et loukkaa itseäsi
teriin
r
.
Jos lika on itsepintaista, voit myös puhdistaa
sekoitinosan
e
astianpesukoneessa. Pura tätä
varten sekoitinosa
e
aina myöhemmin kuvatulla
tavalla.
Puhdista kansi
w
ja täyttökorkki
q
astianpesuko-
neessa tai tiskatessasi.
Kun puhdistat tehosekoittimen heti käytön jälkeen,
saavutat useimmissa tapauksissa riittävän hygienisen
puhdistuksen seuraavilla vaihtoehdoilla:
Täytä sekoitinosaan
e
750 ml vettä ja lisää sii-
hen muutama tippa mietoa astianpesuainetta.
Sulje kansi
w
ja aseta sekoitinosa
e
moottori-
lohkolle
u
.
Työnnä verkkopistoke pistorasiaan ja käytä Ice
Crush/Clean -toimintoa pari kertaa niin, että leik-
kuuterä
r
pyörii vedessä suurimmalla kierrosno-
peudella.
Huuhtele sen jälkeen sekoitinosa
e
runsaalla
puhtaalla vedellä, jotta kaikki astianpesuainejää-
mät saadaan poistettua.
Jos lika ei irtoa, voit irrottaa sekoitinosan
e
alimman
muoviosan terineen
r
sekoitinosan
e
lasiosasta:
Lasiosa
Tiivisterengas
Terä
Muoviosa
Irrota sekoitinosa
e
moottorilohkolta
u
.
Kierrä sekoitinosan
e
muoviosaa vastapäi-
vään niin, että se irtoaa sekoitinosan
e
lasiosa-
sta .
Huomio!
Käsittele teriä varovasti. Ne ovat erittäin teräviä.
Loukkaantumisvaara!
Puhdista molemmat osat perusteellisesti miedossa
saippuavedessä tai astianpesukoneessa.
Aseta sekoitinosan
e
muoviosa jälleen sekoi-
tinosan
e
lasiosalle . Varmista, että tiivisteren-
gas on paikoillaan.
IB_90857_SSM550C1_FI_DK_BE 05.06.2013 13:44 Uhr Seite 18
- 19 -
Moottorilohkon puhdistaminen
Käytä kuivaa tai korkeintaa kevyesti kostutettua
liinaa muovipinnan puhdistamiseen.
Tarkasta jokaisella puhdistuskerralla, ettei lika-
jäämät lukitse sekoitinosan
e
kiinnityksen koske-
tus-kytkintä. Jos et voi poistaa mahdollisia jäämiä
paperipalan kulmalla, ota yhteyttä asiakaspalve-
luun. Älä missään tapauksessa käytä mitään kovaa
esinettä, kosketuskytkin saattaa vaurioitua.
Poista mahdolliset moottorilohkon
u
alapinnan
epäpuhtaudet ainoastaan kuivalla liinalla ja
pölysiveltimellä. Varmista, ettei mitään pääse
laitteeseen tuuletusaukkojen kautta.
Puhdistuksen jälkeen
Anna kaikkien osien kuivua jälleen kunnolla, ennen
kuin kokoat tehosekoittimen ja käytät sitä uudelleen.
Säilytys
Jos et käytä tehosekoitinta pidempään, puhdista
se perusteellisesti (katso luku "Puhdistaminen").
Kiedo virtajohto
y
moottorilohkon
u
pohjassa
olevaan johtokelaan
i
.
Säilytä tehosekoitinta viileässä, kuivassa paikassa.
Hävittäminen
Älä missään tapauksessa heitä laitetta
tavallisen talousjätteen sekaan. Tämä
tuote on yhdenmukainen EU-direktiivin
2002/96/EC kanssa.
Anna laite hyväksytyn jätehuoltoyrityksen tai
kunnallisen jätelaitoksen hävitettäväksi.
Noudata voimassa olevia määräyksiä.
Epäselvissä tilanteissa ota yhteyttä paikalliseen
jätehuoltoviranomaiseen.
Hävitä kaikki pakkausmateriaalit
ympäristöystävällisesti.
Takuu & huolto
Laitteen takuu on 3 vuotta ostopäivästä. Laite on
valmistettu huolellisesti ja tarkistettu tarkasti ennen
toimitusta. Säilytä ostokuitti todisteeksi takuun voi-
massaolosta.
Ota takuutapauksessa puhelimitse yhteyttä huoltopi-
steeseesi. Vain näin voidaan taata tuotteesi maksu-
ton lähettäminen huoltoon.
Takuu koskee ainoastaan materiaali- ja valmistusvir-
heitä, ei kuitenkaan kuljetusvaurioita, kuluvia osia tai
herkästi vaurioituvien osien, esim. kytkinten tai akku-
jen vaurioita.
Tuote on tarkoitettu ainoastaan yksityiseen, ei kau-
palliseen käyttöön.Väärä tai asiaton käyttö, väkival-
lan käyttö ja muiden kuin valtuutetun huoltopisteen
suorittamat korjaukset aiheuttavat takuun raukeami-
sen. Tämä takuu ei rajoita kuluttajan lakisääteisiä oi-
keuksia.
Takuukorjaus ei pidennä takuuaikaa. Tämä koskee
myös vaihdettuja ja korjattuja osia. Mahdollisista jo
ostettaessa olemassa olevista vahingoista ja puuttei-
sta on ilmoitettava välittömästi pakkauksesta purka-
misen jälkeen, kuitenkin viimeistään kaksi päivää
ostopäiväyksen jälkeen. Takuuajan jälkeen suoritetut
korjaukset ovat maksullisia.
Huolto Suomi
Tel.: 010309 3582
Palvelupuhelin:
Maanantaista perjantaihin klo 8:00 – 20:00 (CET)
Maahantuoja
KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
GERMANY
www.kompernass.com
IAN 90857
IB_90857_SSM550C1_FI_DK_BE 05.06.2013 13:44 Uhr Seite 19
/