Indesit IWC 6165 (EU) Käyttöohjeet

Brändi
Indesit
Kategoria
washing machines
Malli
IWC 6165 (EU)
Tyyppi
Käyttöohjeet
FI
49
Suomi
Yhteenveto
Asennus, 50-51
Pakkauksen purkaminen ja vaaitus
Vesi- ja sähköliitännät
Ensimmäinen pesujakso
Tekniset tiedot
Huolto ja hoito, 52
Veden ja sähkövirran pois sulkeminen
Pyykinpesukoneen puhdistaminen
Pesuainelokerikon puhdistaminen
Luukun ja rummun hoito
Pumpun puhdistaminen
Veden syöttöletkun tarkistaminen
Varotoimet ja neuvot, 53
Yleinen turvallisuus
Hävittäminen
Pyykinpesukoneen kuvaus ja ohjelman
käynnistys 54-55
Ohjauspaneeli
Merkkivalot
Ohjelman käynnistys
Ohjelmat, 56
Ohjelmataulukko
Omavalintaiset toiminnot, 57
Lämpötilan asettaminen
Linkouksen asettaminen
Lisätoiminnot
Pesuaineet ja pyykit, 58
Pesuainelokerikko
Valkaisujakso
Pyykin valmistelu
Erityiset vaatekappaleet
Lastin tasapainottamisjärjestelmä
Häiriöt ja korjaustoimet, 59
Huoltoapu, 60
FI
IWC 6165
Käyttöohjeet
PESUKONE
50
FI
Asennus
! On tärkeää säilyttää huolella tämä ohje-
kirjanen, jotta sitä voidaan tutkia tarvittaes-
sa. Myytäessä, luovutettaessa tai muuton
yhteydessä varmista, että se pysyy yhdessä
pyykinpesukoneen kanssa, jotta myös uusi
omistaja voi tutustua toimintaan ja vastaaviin
varoituksiin.
! Lue ohjeet huolellisesti: niissä on tärkeitä
tietoja asennuksesta, käytöstä ja turvallisuude-
sta.
Pakkauksen purkaminen ja vaaitus
Pakkauksen purkaminen
1. Poista pyykinpesukone pakkauksestaan.
2. Tarkista, että pyykinpesukone ei ole kärsinyt
vahinkoja kuljetuksen aikana. Jos siinä on ha-
vaittavissa vaurioita, älä suorita liitäntöjä ja ota
yhteys jälleenmyyjään.
3. Poista 4 kuljetuk-
sen suojaruuvia sekä
tiiviste vastaavan
välikappaleen kanssa,
jotka sijaitsevat takao-
sassa (katso kuvaa).
4. Sulje reiät toimitetuilla muovitapeilla.
5. Säilytä kaikki osat: mikäli pyykinpesukonetta
tulee kuljettaa, ne tulee asentaa takaisin.
! Pakkaukset eivät ole lasten leluja.
Vaaitus
1. Asenna pyykinpesukone tasaiselle ja kovalle
lattialle siten, että se ei kosketa seiniin, huone-
kaluihin tai muihin esineisiin.
2. Jos lattia ei ole
täysin tasainen, sen
epätasaisuudet tulee
tasoittaa ruuvaten ki-
inni tai auki etujalkoja
(katso kuvaa); kallistu-
man kulma työskente-
lytasolta mitattuna ei
saa olla yli 2°.
Huolellinen vaaitus antaa vakautta koneelle
sekä estää tärinää, meluisuutta ja sen liikkumi-
sta toiminnan aikana. Mikäli asennat koneen
kokolattiamaton tai muun maton päälle, säädä
tukijalat siten, että pesukoneen alle jää riittävä
tila tuulettumiselle.
Vesi- ja sähköliitännät
Veden syöttöletkun liittäminen
1. Liitä syöttöletku
ruuvaten se kyl-
mävesihanaan, jonka
suuaukko on ¾ pu-
tkikierteitetty (katso
kuvaa). Ennen liitäntää
anna veden juosta,
kunnes se kirkastuu.
2. Liitä syöttöletku
pyykinpesukoneese-
en ruuvaten se kiinni
asiaankuuluvaan ko-
neen takana oikeassa
yläosassa olevaan
vesiliittimeen (katso
kuvaa).
3. Ole varovainen, että letku ei taitu tai joudu
puristuksiin.
! Hanan vedenpaineen tulee olla niiden arvojen
mukainen, jotka esitetään Teknisten tietojen
taulukossa (katso viereistä sivua).
! Jos syöttöletkun pituus ei ole riittävä, käänny
erikoisliikkeen tai valtuutetun teknikon puoleen.
! Älä käytä koskaan käytettyjä letkuja.
! Käytä letkuja, jotka on toimitettu koneen
mukana.
FI
51
Veden poistoletkun liittäminen
Poistoletkua ei saa ko-
skaan asentaa suoraan
lattiakaivoon, vaan se
on asennettava kuvan
mukaisesti siten, että
poistoletkun pää on
65-100 cm korkeudella
tasosta jolle kone on
asennettu. Varo taivut-
tamasta poistoletkua
niin että se litistyy!
tai aseta se pesualta-
an tai kylpyammeen
laidalle kiinnittäen toi-
mitettu ohjain hanaan
(katso kuvaa). Poisto-
letkun vapaan pään
ei tule jäädä upoksiin
veteen.
! Ei suositella käyttämään jatkoletkuja; jos
jatkoletkun käyttö on välttämätöntä, sen tulee
olla halkaisijaltaan alkuperäisen kokoinen ja
korkeintaan 150 cm pitkä.
Sähköliitäntä
Ennen pistokkeen työntämistä pistorasiaan
varmista, että:
• pistorasia on maadoitettu ja että se on lain
vaatimusten mukainen;
• pistorasia kestää koneen tehon enimmäi-
skuormituksen, joka on annettu Teknisten
tietojen taulukossa (katso viereen);
• syöttöjännite sisältyy arvoihin, jotka on an-
nettu Teknisten tietojen taulukossa (katso
viereen);
pistorasia ja pesukoneen pistoke ovat yhteen-
sopivat. Päinvastaisessa tapauksessa vaihda
pistorasia tai pistoke.
! Pesukonetta ei saa asentaa ulos edes silloin,
kun asennustila on suojattu katoksella, koska
on hyvin vaarallista jättää pesukone alttiiksi
sateelle ja ukkosenilmalle.
! Pesukoneen asentamisen jälkeenkin pistora-
sian tulee olla helposti saavutettavissa.
! Älä käytä jatkojohtoja ja liitinkappaleita.
65 - 100 cm
Tekniset tiedot
Malli
IWC 6165
Mitat
leveys cm 59,5
korkeus cm 85
syvyys cm 53,5
Täyttömäärä
1 - 6 kg
Sähköliitännät
Katso koneessa ole-
vaa teknisten tietojen
tietolaattaa.
Vesiliitännät
maks. Vedenpaine
1 MPa (10 bar)
min. vedenpaine
0,05 MPa (0,5 bar)
rummun tilavuus 52 litraa
Linkousnopeus
1600 kierr./min saakka
Testiohjelmat
direktiivien
1061/2010 ja
1015/2010 mu-
kaisesti
Ohjelma 3; 6C:n va-
kiopuuvillaohjelmaksi.
Ohjelma 4; 40°C:n va-
kiopuuvillaohjelmaksi.
Tämä kodinkone on
seuraavien Euroopan
yhteisön direktiivien
vaatimusten mukainen:
- 2004/108/CE
(Sähkömagneettinen
yhteensopivuus)
- 2006/95/CE Pienjännite)
- 2012/19/EU
! Johtoa ei saa taittaa tai se ei saa joutua puri-
stuksiin.
! Syöttöjohdon vaihto tulee antaa tehtäväksi
ainoastaan valtuutetuille teknikoille.
Varoitus! Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka
johtuvat yllä olevien ohjeiden laiminlyönnistä.
Ensimmäinen pesujakso
Asennuksen jälkeen ennen varsinaista käyt-
töä tulee suorittaa yksi pesujakso pesuaineen
kanssa ilman pyykkiä asettaen ohjelma 2.
52
FI
2. ruuvaa irti kansi
kiertäen sitä vastapäi-
vään (katso kuvaa):
on normaalia, että
tulee ulos hieman
vettä;
3. puhdista huolellisesti sisäpuoli;
4. ruuvaa kansi takaisin paikalleen;
5. asenna suojapaneeli paikoilleen varmistaen
ennen sen työntämistä konetta kohden, että
olet työntänyt koukut asiaankuuluviin reikiin.
Veden syöttöletkun tarkistaminen
Tarkista syöttöletku vähintään kerran vuodes-
sa. Jos siinä on havaittavissa halkeamia tai
säröjä, se tulee vaihtaa: pesujen aikana kova
paine voi aiheuttaa yllättävän halkeamisen.
! Älä käytä koskaan käytettyjä letkuja.
Veden ja sähkövirran pois sulke-
minen
Sulje vesihana jokaisen pesun jälkeen. Täten
vähennetään pesukoneen vesilaitteiden kulu-
mista ja estetään vuotovaara.
Irrota sähköpistoke konetta puhdistaessasi ja
huoltotoimenpiteiden ajaksi.
Pyykinpesukoneen puhdistaminen
Ulkoiset ja kumiset osat voidaan puhdistaa
rievulla, joka huuhdellaan lämpimän veden
ja saippuan muodostamassa liuoksessa. Älä
käytä liuottimia tai hankaavia aineita.
Pesuainelokerikon puhdistaminen
Irrota lokerikko no-
staen sitä ja vetäen
sitä ulospäin (katso
kuvaa).
Pese se juoksevan
veden alla; tämä puh-
distus tulee suorittaa
säännöllisesti.
Luukun ja rummun hoito
Jätä luukku aina hieman auki, jotta vältetään
pahan hajun muodostuminen.
Pumpun puhdistaminen
Pyykinpesukone on varustettu itsestään puhdi-
stuvalla pumpulla, joka ei tarvitse huoltoa. Voi
kuitenkin tapahtua, että pienet esineet (rahat,
napit) putoavat pumppua suojaavaan eteiseen,
joka sijaitsee tämän alapuolella.
! Varmista, että pesujakso on päättynyt ja irro-
ta pistoke.
Eteisen saavuttami-
seksi:
1. poista pesukone-
en etupuolella oleva
suojapaneeli ruuvi-
meisselin avulla (katso
kuvaa);
Huolto ja hoito
FI
53
Varotoimet ja neuvot
! Pesukone on suunniteltu ja valmistettu kansainvälisiä
turvallisuusvaatimuksia vastaavaksi. Nämä varoitukset
toimitetaan turvallisuussyistä ja ne tulee lukea huolellisesti.
Yleinen turvallisuus
Tämä laite on suunniteltu ainoastaan kotitalouskäyttöön.
Tätä laitetta voivat yttää yli 8-vuotiaat lapset
se henkilöt, joiden fyysinen, henkinen tai ais-
tien toimintakyky on alentunut, tai henkilöt, joilla
ei ole kokemusta ja tietoa laitteen käytöstä, jos
heivalvotaan asianmukaisesti tai jos heidät
on opastettu laitteen turvalliseen käytön ja he
ymrtävät siihen liittyt vaarat. Lapset eivät
saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa
huolto- ja puhdistustoimenpiteitä ilman valvontaa.
Älä koske koneeseen avojaloin tai silloin, kun kätesi tai
jalkasi ovat märät tai kosteat.
Älä irrota pistoketta pistorasiasta johdosta vetämällä
vaan ota kiinni pistokkeesta.
Älä avaa pesuainelokerikkoa, mikäli pesukone on käyn-
nissä.
Älä kosketa pesukoneesta poistettavaan veteen, koska
se voi olla hyvin kuumaa.
Älä missään tapauksessa yritä avata luukkua väkisin:
vahingonomaisilta avaamisilta suojaava turvamekanismi
voi vahingoittua.
Vian tapauksessa älä milloinkaan yritä käsitellä sisäisiä
mekanismeja korjauksen suorittamiseksi.
Tarkista aina, että lapset eivät pääse toimivan koneen
läheisyyteen.
Pesun aikana luukku voi kuumentua.
Pesukoneen mahdollinen siirto on suoritettava varovasti
kahden tai kolmen henkilön voimin. Älä yritä siirtää sitä
yksin, sillä kone on erittäin painava.
Tarkista, että rumpu on tyhjä ennen kuin panet pyykit
pesukoneeseen.
Hävittäminen
Pakkaustarvikkeiden hävittäminen: noudata paikallisia
määräyksiä, siten pakkausmateriaalit voidaan käyttää
uudelleen.
Euroopan Direktiivi 2012/19/EU Waste Eelectrical and
Electronic Equipment (elektroniikka romulle), vaatii van-
hojen sähkölaitteiden romun erottamisen normaali jättei-
den kierrosta. Vanhat sähkölaitteet tulee kerätä erikseen,
jotta näin voidaan optimoida laitteiden kierrätys ja näin
ollen vähentää vaaran aiheutumista ihmisille ja luonnolle.
Merkkinä rasti jäteastian päällä muistuttaa vastuustasi
laitteiden hävittämisestä erikseen.
Kuluttajien tulee ottaa yhteyttä paikallisiin viranomaisiin
tai jälleenmyyjiin saadakseen tietoa vanhojen laitteiden
oikeasta kierrättämisestä.
54
FI
Pesuainelokerikko: pesuaineiden ja lisäaineiden lisäämi-
seksi (katso “Pesuaineet ja pyykit”).
Näppäin ON/OFF: pyykinpesukoneen käynnistämiseksi ja
sammuttamiseksi.
Nappula OHJELMAT: ohjelmien asettamiseksi. Pesun
aikana nappula pysyy paikoillaan.
Näppäimet merkkivaloilla TOIMINNOILLE: saatavilla ole-
vien toimintojen valitsemiseksi. Valittua toimintoa vastaava
merkkivalo jää palamaan.
Nappula LINKOUKSELLE: linkouksen asettamiseksi tai
pois sulkemiseksi (katso “Omavalintaiset toiminnot”).
Nappula LÄMPÖTILALLE: pesulämpötilan tai kylmäpe-
sun asettamiseksi (katso “Omavalintaiset toiminnot”).
Merkkivalot JAKSON ETENEMISELLE/AJASTIN: jotta
voidaan seurata pesuohjelman etenemistä.
Palava merkkivalo osoittaa käynnissä olevan vaiheen.
Jos on asetettu toiminto “Ajastin”, merkkivalot osoittavat
ajan, jonka kuluttua ohjelma käynnistyy (katso viereistä
sivua).
Merkkivalo LUUKKU LUKOSSA: näyttää, onko luukku
avattavissa (katso viereistä sivua).
Näppäin merkkivalolla START/PAUSE: ohjelmien käynni-
stämiseksi tai niiden keskeyttämiseksi väliaikaisesti.
HUOM.: käynnissä olevan ohjelman keskeyttämiseksi,
paina tätä näppäintä, vastaava merkkivalo vilkkuu orans-
sina, kun taas käynnissä olevan vaiheen merkkivalo palaa
kiinteänä. Jos merkkivalo LUUKKU LUKOSSA ei pala,
voidaan avata luukkuovi.
Pesun käynnistämiseksi uudelleen pisteestä, johon se oli
keskeytetty, paina uudelleen tätä painiketta.
Valmiustila
Pesukone on varustettu uusien energiansäästöön liittyvien
määräysten mukaisella automaattisella sammutusjärje-
stelmällä, joka siirtää koneen valmiustilaan 30 minuutissa,
mikäli konetta ei käytetä. Paina lyhyesti painiketta ON/OFF
ja odota, että kone kytkeytyy uudelleen päälle.
Pyykinpesukoneen kuvaus ja
ohjelman käynnistys
Merkkivalot JAKSON
ETENEMISELLE/AJASTIN
Merkkivalo
LUUKKU
LUKOSSA
Näppäin
merkkivalolla
START/
PAUSE
Ohjauspaneeli
Pesuainelokerikko
Näppäin ON/OFF
Nappula
OHJELMAT
Näppäimet merkkivaloilla
TOIMINNOILLE
Nappula
LÄMPÖTILALLE
Nappula
LINKOUKSELLE
FI
55
Merkkivalot
Merkkivalot antavat tärkeitä tietoja.
Ne ilmoittavat muun muassa:
Ajastin
Jos on kytketty älle toiminto“Ajastin” (katso “Omavalintai-
set toiminnot”), ohjelman käynnistämisen jälkeen voidaan
nähdä vilkkuva merkkivalo, joka vastaa valittua viivästystä:
Ajan kuluessa ilmoitetaan jäljellä oleva viivästysaika vastaa-
van merkkivalon vilkkumisella.
Valitun viivästysajan kuluttua loppuun asetettu ohjelma
käynnistyy.
Käynnissä oleva vaiheen merkkivalot:
Sen jälkeen kun on valittu ja käynnistetty haluttu pesuo-
hjelma, merkkivalot syttyvät peräkkäisessä järjestyksessä
osoittaen etenemisvaiheen.
Toimintojen näppäimet ja vastaavat merkkivalot
Valittaessa jokin toiminto vastaava merkkivalo syttyy.
Jos valittu lisätoiminto ei sovi yhteen asetetun ohjelman
kanssa, merkkivalo vilkkuu ja toiminto ei kytkeydy päälle.
Jos valittu lisätoiminto ei sovi yhteen toisen aiemmin
asetetun toiminnon kanssa, ensimmäistä valittua toimintoa
vastaava merkkivalo alkaa vilkkua ja päälle kytketään
ainoastaan viimeksi valittu lisätoiminto, päälle kytketyn
lisätoiminnon merkkivalo syttyy.
Merkkivalo luukku lukossa
Palava merkkivalo osoittaa luukun olevan lukossa avaami-
sen estämiseksi; jotta luukku voidaan avata, merkkivalon
tulee sammua; (odota noin 3 minuuttia). Luukun avaami-
seksi jakson ollessa käynnissä paina painiketta START/
PAUSE; jos merkkivalo LUUKKU LUKOSSA on sammuk-
sissa, luukku voidaan avata.
Ohjelman käynnistys
1. Käynnistä pyykinpesukone painaen näppäintä ON/OFF. Kaikki merkkivalot syttyvät muutaman sekunnin ajaksi, sitten ne
sammuvat ja merkkivalo START/PAUSE vilkkuu.
2. Laita pyykit pesukoneeseen ja sulje luukku.
3. Valitse nappulalla OHJELMAT haluttu pesuohjelma.
4. Aseta pesulämpötila (katso Omavalintaiset toiminnot).
5. Aseta linkousnopeus (katso Omavalintaiset toiminnot).
6. Lisää pesuaine ja lisäaineet (katso “Pesuaineet ja pyykit”).
7. Valitse halutut lisätoiminnot.
8. Käynnistä ohjelma painaen näppäintä START/PAUSE ja vastaava vihreä merkkivalo syttyy palamaan kiinteänä.
Asetetun jakson peruuttamiseksi laita kone taukotilaan painaen näppäintä START/PAUSE ja valitse uusi jakso.
9. Ohjelman lopuksi syttyy merkkivalo . Kun merkkivalo LUUKKU LUKOSSA sammuu, voidaan luukku avata. Ota pois
pyykit ja jätä luukku hieman auki rummun kuivattamiseksi.
Sammuta pyykinpesukone painaen näppäintä ON/OFF.
Pesu
Huuhtelu
Linkous
Tyhjennys
Pesun loppu
Merkkivalot JAKSON
ETENEMISELLE/AJASTIN
56
FI
Ohjelmat
Ohjelmataulukko
20 °C:n vakiopuuvillaohjelmaksi (ohjelma 7) on paras valinta likaisille puuvillapyykeille. Hyvä pesutulos myös kylmässä
vedessä, verrattavissa pesuun 40°:ssa, taataan mekaanisella toiminnolla, joka työskentelee vaihtelemalla nopeutta toistuvien
peräkkäisten huippujen kanssa.
Express (ohjelma 11) on suunniteltu hieman likaisten vaatteiden pesemiseksi nopeasti: se kestää ainoastaan 15
minuuttia mahdollistaen siten ajan ja energian säästön. Asettamalla ohjelma (11, 30°C:ssa) voidaan pestä yhdessä eri
tyyppisiä kankaita (villaa ja silkkiä lukuun ottamatta) enimmäistäyttömäärän ollessa 1,5 kg.
Sport Intensive (
ohjelma
12) on suunniteltu erittäin likaisten urheiluvaatteiden pesua varten (verryttelyasut, sukat, jne.);
parhaan pesutuloksen saamiseksi suositellaan, että et ylitä enimmäistäyttömäärää, joka osoitetaan “Ohjelmataulukko”.
Sport Light (
ohjelma
13) on suunniteltu hieman likaisten urheiluvaatteiden pesua varten (verryttelyasut, sukat, jne.); parhaan
pesutuloksen saamiseksi suositellaan, että et ylitä enimmäistäyttömäärää, joka osoitetaan “Ohjelmataulukko”. Suositellaan
käyttämään nestemäistä pesuainetta, käytä puolitäytölle sopivaa annostelua.
Sport Shoes (
ohjelma
14) on suunniteltu urheilukenkien pesuun; parhaan tuloksen saamiseksi älä pese enemmän kuin 2
paria kerrallaan.
1) Testiohjelma normin 1061/2010 mukaisesti aseta ohjelma 3 ja lämpötilaksi 60°C.
Tämä jakso sopii normaalilikaisen puuvillapyykkikoneellisen pesuun ja se tehokkain otettaessa huomioon energian ja veden kulutus, sopii 60°C:ssa pestäville pyy-
keille. Pesun todellinen lämpötila voi poiketa ilmoitetusta.
2) Testiohjelma normin 1061/2010 mukaisesti aseta ohjelma 4 ja lämpötilaksi 60°C.
Tämä jakso sopii normaalilikaisen puuvillapyykkikoneellisen pesuun ja se tehokkain otettaessa huomioon energian ja veden kulutus, sopii 40°C:ssa pestäville pyy-
keille. Pesun todellinen lämpötila voi poiketa ilmoitetusta.
Kaikille testauslaitoksille:
2) Pitkä puuvillaohjelma: aseta ohjelma 4 ja lämpötilaksi 40°C.
3) Synteettinen ohjelma sekä: aseta ohjelma 6 ja lämpötilaksi 40°C.
Näytöllä tai ohjekirjassa osoitettu jakson kestoaika on arvio, joka on laskettu perusolosuhteiden mukaisesti. Todellinen aika saattaa vaihdella riippuen useista eri tekijöistä kuten tulevan veden
lämpötila ja paine, ympäristön lämpötila, pesuaineen määrä, lastin määrä ja tyyppi, lastin tasapainoisuus, valitut lisätoiminnot.
Ohjelmat
Ohjelman kuvaus
Enimmäi-
slämpötila
(°C)
Enimmäis-
nopeus
kierrosta/
min.
Pesuaineet
(kg)
fugt %
Wh
I alt vand lt
Jakson kesto
Esipesu
Pesu
Huuhte-
luaine
Valkai-
suaine
Päivittäiset ohjelmat (Daily)
1
PUUVILLA ESIPESU 90°: Erittäin likainen valkopyykki. 90° 1600
- 6 44 2,18 75 150’
2
PUUVILLA: Erittäin likainen valkopyykki. 90° 1600 -
6 44 2,10 70 140
3
60 °C:n vakiopuuvillaohjelmaksi
(1): Eritin likainen kestävä kirjo- ja valkopyykki. 60° 1600 -
6 44 1,02 50 205
4
40 °C:n vakiopuuvillaohjelmaksi
(2): Eritin likainen herkkä kirjo- ja valkopyykki. 40° 1600 -
6 44 1,01 69 185
5
VÄRILLINEN PUUVILLA: Hieman likainen valkopyykki ja herkkä kirjopyykki. 40° 1600 -
6 44 0,60 50 85
6
SYNTEETTISET: Erittäin likainen kestävä kirjopyykki. 60° 800 -
3,5 44 0,93 47 115’
6
SYNTEETTISET ENERGINEN (3): Hieman likainen kestävä kirjopyykki. 40° 800 -
3,5 44 0,57 46 100’
7
20 °C:n vakiopuuvillaohjelmaksi
: Erittäin likainen herk kirjo- ja valkopyykki. 20° 1600 -
6 - - - 170’
Erikois ohjelmat (Special)
8
VILLA: Villa-, cashmeretuotteet, jne. 40° 800 -
- 1,5 - - - 70’
9
SILKKI/VERHOT: Silkki- ja viskoosituotteet, alusvaatteet. 30° 0 -
- 1 - - - 55
10 JEANS
40° 800 -
- 3,5 - - - 75’
11
EXPRESS: Vähän likaisten pyykkien nopeaan raikastamiseen
(ei sovi villalle, silkille tai käsin pestäville tuotteille).
30° 800 -
- 1,5 71 0,19 31 15’
Sport
12 Sport Intensive
30° 600 -
- 2,5 - - - 85’
13 Sport Light
30° 600 -
- 2,5 - - - 60’
14 Sport Shoes
30° 600 -
-
ENINTÄÄN
2 paria
- - - 60’
Liohjelmat
HUUHTELU - 1600 - -
6 - - - 36’
LINKOUS + VEDEN POISTO - 1600 - - - - 6 - - - 16’
FI
57
Lämpötilan asettaminen
Kiertäen nappulaa LÄMPÖTILA asetetaan pesulämpötila (katso Ohjelmataulukko).
Lämpötilaa voidaan alentaa aina kylmäpesuun saakka.
Kone estää automaattisesti valitun ohjelman enimmäislämpötilaa korkeamman lämpötilan asettamisen.
Linkouksen asettaminen
Kiertäen nappulaa LINKOUS asetetaan valitun ohjelman linkousnopeus.
Seuraavassa ohjelmien sallimat enimmäisnopeudet:
Ohjelmat Enimmäisnopeus
Puuvilla 1600 kierrosta/min.
Synteettiset 800 kierrosta/min.
Villa 800 kierrosta/min.
Silkki vain veden poisto
Linkousnopeutta voidaan alentaa tai sulkea kokonaan pois valiten tunnus .
Kone estää automaattisesti valitun ohjelman enimmäislinkousnopeutta suuremman linkousnopeuden suorittamisen.
Lisätoiminnot
Pesun eri lisätoiminnoilla pyykinpesukoneella saavutetaan halutut tulokset sekä puhtauden että valkaisun suhteen.
Toimintojen kytkemiseksi päälle:
1. paina haluttua lisätoimintaa vastaavaa näppäintä;
2. vastaavan merkkivalon syttyminen osoittaa, että lisätoiminto on päällä.
Huomaa: Merkkivalon nopea vilkkuminen osoittaa, että vastaava lisätoiminto ei ole valittavissa asetetulle ohjelmalle.
Valittaessa tämä vaihtoehto mekaaninen liike, lämpötila ja veden käyttö optimoidaan vähäiselle täyttömäärälle vähän
likaisten puuvillaisten tai synteettisten tuotteiden pesua varten (katso “Ohjelmataulukko”). Vaihtoehdolla voit
pestä lyhyemmässä ajassa säästäen vettä ja energiaa. Suositellaan, että käytät nestemäistä pesuainetta ja annostelet sen
täyttömäärän mukaan.
Sitä ei voida käyttää ohjelmien 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, , , kanssa.
Tahranpoisto
Valkaisujakso, joka sopii poistamaan pinttyneimmät tahrat. Muista lisätä valkaisuainetta lisälokeroon 4 (katso “Valkaisujakso”).
! Lisätoimintoa ei voida käyttää ohjelmien 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, , kanssa.
Ylimääräinen huuhtelu
Valittaessa tämä lisätoiminto lisätään huuhtelun tehokkuutta ja varmistetaan pesuaineen paras mahdollinen poistaminen.
Tämä on tärkeää erityisesti herkkäihoisille.
! Toimintoa ei voida käyttää ohjelmien 11, , kanssa.
Ajastin
Viivästää käynnistystä jopa 12 tuntia.
Paina useampia kertoja näppäintä, kunnes haluttua viivästysaikaa vastaava merkkivalo syttyy. Näppäimen viidennellä painal-
luksella lisätoiminto kytkeytyy pois päältä.
HUOM.: Näppäimen START/PAUSE painamisen jälkeen viivästysaikaa voidaan muuttaa ainoastaan vähentämällä sitä, kunnes
asetettu ohjelman käynnistyy.
! Se on voimassa kaikkien ohjelmien kanssa.
Omavalintaiset toiminnot
58
FI
Pesuaineet ja pyykit
Pesuainelokerikko
Hyvä pesutulos riippuu myös pesuaineen oikeasta anno-
stelusta: liioittelemalla pesuaineen käytössä ei paranneta
pesutulosta vaan aiheutetaan pesukoneen sisäosien kar-
stautumista ja saastutetaan ympäristöä.
! Älä käytä käsinpesuun tarkoitettuja pesuaineita niiden
liiallisen vaahtoutumisen vuoksi.
! Käytä jauhemaista pesuainetta, joka sopii valkoisille puuvil-
lapyykeille, esipesuun ja pesuun yli 60°C:en lämpötiloissa.
! Noudata pesuainepakkauksen ohjeita.
Vedä ulos pesuaineloke-
rikko ja laita pesuaine tai
lisäaine seuraavasti.
kaukalo 1: Pesuaine esipesua varten (jauheena)
Ennen pesuaineen kaatamista varmista, että lisäkaukalo 4
ei ole pesuainelokerikossa.
kaukalo 2: Pesuaine varsinaista pesua varten (jau-
heena tai nesteenä)
Nestemäinen pesuaine tulee kaataa juuri ennen käynnisty-
stä.
kaukalo 3: Lisäaineet (huuhteluaine, jne.)
Huuhteluaine ei saa tulla ulos ritilästä.
lisäkaukalo 4: Valkaisuaine
Valkaisujakso
! Käytä perinteistä valkaisuainetta ainoastaan kestäville
valkoisille kankaille. Sen sijaan värillisille kankaille, synteetti-
sille kuiduille sekä villalle käytä hellää hienopesuun sopivaa
valkaisuainetta.
Tämä toiminto on hyödyllinen
vaikeimpien tahrojen
poistamiseksi. Aseta
toimitettu lisäkaukalo 4
kaukaloon 1.
Annosteltaessa
valkaisuainetta älä ylitä
tasoa “max”, joka näkyy
keskitapissa (katso kuvaa).
Ainoastaan valkaisun suorittamiseksi kaada valkaisuainetta
lisäkaukaloon 4, aseta ohjelma “Huuhtelu” ja käynnistä
toiminto “Tahranpoisto” .
1
2
3
4
Valkaistaksesi pesun aikana laita pesuaine ja lisäaineet,
aseta haluttu ohjelma ja kytke päälle toiminto
“Tahranpoisto” .
Lisäkaukalon 4 käyttö sulkee pois esipesun.
Pyykin valmistelu
Jaottele pyykit seuraavasti:
- kangastyyppi / merkki tuoteselosteessa.
- värit: erottele värilliset vaatteet valkoisista.
Tyhjennä taskut ja tarkista napit.
Älä ylitä suositusarvoja, jotka osoitetaan ”Ohjelmatauluk-
ko” ja jotka viittaavat kuivan pyykin painoon.
Paljonko pyykit painavat?
1 lakana 400-500 gr.
1 tyynynpäällinen 150-200 gr.
1 pöytäliina 400-500 gr.
1 kylpytakki 900-1.200 gr.
1 pyyhe 150-250 gr.
Erityiset vaatekappaleet
Villa: Ohjelmalla 8 voidaan pestä pesukoneessa kaiken
tyyppisiä villatuotteita, myös merkinnällä “vain käsipesuun”
varustettuja vaatteita. Parhaan tuloksen saavutta-
miseksi käytä erityistä villapesuainetta äläkä ylitä täyt-
tömäärää 1,5 kg.
Silkki: käytä kyseistä ohjelmaa 9 kaikkien silkkivaatteiden
pesuun. Suositellaan käyttämään erityistä herkkien tuottei-
den pesuun soveltuvaa pesuainetta.
Verhot: taita verhot ja laita ne tyynynpäällisen tai verkko-
pussin sisälle. Käytä ohjelmaa 9.
Jeans: käännä vaatteet ennen pesua ja käytä nestemäistä
pesuainetta. Käytä ohjelmaa 10.
Lastin tasapainottamisjärjestelmä
Ennen jokaista linkousta liiallisen tärinän välttämiseksi ja
lastin jakamiseksi tasaisesti rumpu suorittaa muutamia
kiertoja hieman tavallista pesua nopeammin. Jos toistuvista
yrityksistä huolimatta lasti ei jakaudu riittävän tasaisesti,
kone suorittaa linkouksen oletettua hitaammalla nopeudel-
la. Mikäli epätasapaino on liiallinen, pyykinpesukone suorit-
taa jakamisen linkouksen sijasta. Jotta edesautetaan lastin
jakautumista ja sen tasapainottumista oikein, suositellaan
sekoittamaan suuret ja pienet pyykit.
FI
59
Häiriöt ja korjaustoimet
Pesukoneen toiminnassa voi joskus ilmetä ongelmia. Ennen Huoltoapuun soittamista (katso “Huoltoapu”), tarkista seuraavan
luettelon avulla, että kyseessä ei ole helposti ratkaistava ongelma.
Häiriöt:
Pesukone ei käynnisty.
Pesujakso ei aloita toimintaansa.
Pesukoneeseen ei tule vettä (pesun
ensimmäisen vaiheen merkkivalo
vilkkuu nopeasti).
Pesukone täyttää ja poistaa vettä
jatkuvasti.
Pesukone ei poista vettä tai linkoa.
Pesukone tärisee voimakkaasti
linkouksen aikana.
Pesukoneesta vuotaa vettä.
”Lisätoiminnot” merkkivalot sekä
merkkivalo ”START/PAUSE” vilkku-
vat ja toinen merkkivaloista ”käyn-
nissä olevan vaihe” tai ”luukku
lukossa” syttyy kiinteänä.
Vaahtoa muodostuu liikaa.
Mahdolliset syyt / Ratkaisu:
Pistoketta ei ole työnnetty pistorasiaan tai se on työnnetty niin huonosti, että ei
muodostu kontaktia.
Kodissa on sähkökatkos.
Luukku ei ole kunnolla kiinni.
Näppäintä ON/OFF ei ole painettu.
Näppäintä START/PAUSE ei ole painettu.
Vesihana ei ole auki.
On asetettu viivästys käynnistykseen (katso “Omavalintaiset toiminnot”).
Veden syöttöletkua ei ole liitetty vesihanaan.
Letku on taittunut.
Vesihana ei ole auki.
Kodista puuttuu vesi.
Vedenpaine ei ole riittävä
Painiketta START/PAUSE ei ole painettu.
Poistoletkua ei ole asennettu 65 100 cm:n korkeudelle maasta (katso “Asennus”).
Poistoletkun pää on veteen upotettuna (katso “Asennus”).
Seinäviemärissä ei ole ilma-aukkoa.
Jos näiden tarkistusten jälkeen ongelma ei ratkea, sulje vesihana, sammuta
pesukone ja soita huoltoapuun. Jos asunto on kerrostalon ylimmissä kerrok-
sissa voi esiintyä ns. lappoilmiöitä, joiden vuoksi pesukone syöttää ja poistaa
vettä jatkuvasti. Tämän häiriön poistamiseksi on mahdollista ostaa tarkoitukse-
en sopiva lappoilmiön estoventtiili.
Ohjelmaan ei kuulu veden tyhjennys: joidenkin ohjelmien yhteydessä tulee
käynnistää se manuaalisesti (katso ”Käynnistys ja ohjelmat”).
Veden poistoletku on taittunut (katso ”Asennus”).
Veden poistokanava on tukkeutunut.
Rumpua ei ole vapautettu kunnollisesti asennuksen yhteydessä (katso “Asen-
nus”).
Pesukone ei ole vaakatasossa (katso “Asennus”).
Pesukone on tiukassa huonekalujen ja seinän välissä (katso “Asennus”).
Veden syöttöletkua ei ole kiinnitetty kunnolla (katso “Asennus”).
Pesuainelokerikko on tukkeutunut (sen puhdistamiseksi katso ”Huolto ja hoito”).
Veden poistoletkua ei ole kiinnitetty kunnolla (katso ”Asennus”).
Sammuta kone ja poista pistoke pistorasiasta, odota noin 1 minuutti ja käynni-
stä se uudelleen.
Jos häiriö on edelleen havaittavissa, soita huoltoapuun.
Pesuainetta ei ole tarkoitettu pesukoneille (siitä täytyy löytyä kirjoitus “pesuko-
neille”, “pesukoneille tai käsinpesuun”, tai vastaava).
• Annostelu on ollut liiallinen.
60
FI
Huoltoapu
Ennen huoltoapuun soittamista:
Tarkista, voidaanko häiriö poistaa omin voimin (katso ”Häiriöt ja korjaustoimet”);
Käynnistä ohjelma uudelleen tarkistaaksesi, onko ongelma jo ratkennut;
Kielteisessä tapauksessa ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen, jonka puhelinnumero löytyy takuutodistuksesta.
! Älä koskaan käytä valtuuttamattomia teknikoita.
Ilmoita:
häiriön tyyppi;
koneen malli (Mod.);
sarjanumero (S/N).
Nämä tiedot löytyvät tietolaatasta, joka sijaitsee pyykinpesukoneen takapuolella sekä etupuolelta avaamalla luukku.
/