Braun CafHouse Pure KF 550 Ohjekirja

Kategoria
Cars
Tyyppi
Ohjekirja
19
Suomi
Tuotteemme on suunniteltu täyttämään korkeimmat
laatu-, toimivuus- ja muotoiluvaatimukset. Toivomme,
että olet tyytyväinen uuteen Braun -tuotteeseesi.
Varoitus
Lue huolellisesti kaikki ohjeet ennen kuin käytät
laitetta.
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu lasten käyttöön.
Tätä laitetta ei ole myöskään tarkoitettu henkilöiden,
joilla on alentunut fyysinen tai psyykkinen tila,
käytettäväksi. Poikkeuksena, jos lapsi tai henkilö
on hänen turvallisuudestaan vastaavan henkilön
valvonnan alaisena. Suosittelemme, että laitteen tulee
olla lasten ulottumattomissa.
Ennen kuin liität kahvinkeittimen verkkovirtaan,
tarkista, että jännite vastaa kahvinkeittimen pohjaan
merkittyä jännitettä.
Vältä koskettamasta laitteen kuumenevia osia (esim.
lämpölevyä). Älä anna keittimen verkkojohdon
koskettaa lämpölevyä.
Älä laske lasikannua muille kuumille pinnoille (kuten
lieden levylle, lämpötarjottimille tms.).
Älä käytä lasikannua mikroaaltouunissa.
Keittäessäsi kahvia useamman kannullisen
peräkkäin, anna keittimen jäähtyä noin 5 minuuttia
jokaisen keittokerran jälkeen (kytke keitin pois päältä).
Muutoin kaadettaessa kylmää vettä vesisäiliöön
keittimestä voi muodostua kuumaa höyryä ilmaan.
Braunin sähkölaitteet täyttävät voimassa olevat
turvallisuusmääräykset. Sähkölaitteita saavat korjata
vain valtuutetut Braun-huoltoliikkeet (mukaan lukien
verkkojohdon vaihto). Virheellinen ja epäpätevä
korjaus voi aiheuttaa onnettomuuksia tai vahingoittaa
käyttäjää.
Tämä laite on suunniteltu tavanomaisille kotitalous-
määrille.
Käytä aina raikasta, kylmää vettä kahvin keitossa.
Maksimimäärä
10 kuppia (1,25 dl/kuppi)
Laitteen osat
· Verkkojohto/säilytyskotelo
Vedensuodattimen korvike
# Vesimäärän osoitin
$ Vesisäiliö
% Vedensuodatin (ei mallissa KF 500 / KF 510;
hankittavissa erikseen)
& Valitsin, joka muistuttaa vedensuodattimen
vaihtoajankohdasta
Á Suodattimen avauspainike
Ë Suodatin, jossa tippalukko
È Lämpölevy
Í Päälle/pois päältä kytkin
On = Päällä
Off = Pois päältä
{ Kannellinen lasikannu
I Käyttöönotto
Vedensuodattimen asennus
(ei mallissa KF 500 / KF 510; hankittavissa erikseen)
1. Poista vedensuodatin
% pakkauksesta.
2. Poista vedensuodattimen korvike
vesisäiliöstä.
3. Aseta vedensuodatin paikoilleen.
(Säilytä vedensuodattimen korvike, jos joudut
laittamaan sen takaisin vedensuodattimen tilalle).
4. Vaihda vedensuodatin uuteen aina kahden
kuukauden välein. Säädä valitsin
& osoittamaan
kuukautta, jolloin vedensuodatin tulee vaihtaa uuteen.
HUOM.
Ennen kahvinkeittimen ensimmäistä käyttökertaa, tai
mikäli keitintä ei ole käytetty pitkään aikaan, tai mikäli
vedensuodatin on vaihdettu uuteen, keitä ensin täysi
kannullinen pelkkää vettä ilman kahvijauhetta.
II Kahvin valmistus
Lisää kylmä vesi säiliöön. Avaa suodatin painamalla
avauspainiketta
Á, aseta 1 x 4 kokoinen suodatinpaperi
suodattimeen, lisää kahvijauhe. Aseta lasikannu
lämpölevylle ja kytke kahvinkeitin päälle. Kahvijauheen
lisääminen ja tyhjentäminen on helpompaa kun suodatin
irrotetaan pidikkeestä. Tippalukko mahdollistaa lasikan-
nun pois ottamisen lämpölevyltä kesken suodatuksen,
kahvipisaroita ei tipu lämpölevylle. Aseta lasikannu
välittömästi takaisin lämpölevylle estääksesi suodattimen
ylitäyttymisen.
Kahvin valmistusaika on noin 1 minuutti/kupillinen
kahvia. Keitetyn kahvin määrä on pienempi kuin säiliöön
täytetty vesimäärä.
Malli KF 550
on varustettu automaattisella virrankat-
kaisulla (auto-off). Laite suurin sammuu automaattisesti
kahden tunnin käytön jälkeen.
III Vedensuodatin
Vedensuodatin parantaa kahvin makua poistaen vedestä
klooria, epämiellyttäviä sivumakuja ja -hajuja sekä
karstaa. Mikäli vedensuodatin vaihdetaan säännöllisesti
(joka toinen kuukausi), se takaa paremman makuisen
kahvin ja jopa pidentää kahvinkeittimen käyttöikää
estämällä kalkin kerääntymistä. Braun-vedensuodattimia
myyvät hyvin varustetut Braun- jälleenmyyjät ja valtu-
utetut Braun-huoltoliikkeet.
IV Puhdistus
Irrota ensin pistoke pistorasiasta. Älä koskaan puhdista
keitintä juoksevan veden alla äläkä upota sitä veteen,
puhdista se vain kostealla liinalla. Kaikki irrotettavat osat
voidaan pestä astianpesukoneessa.
V Kalkin poisto (ei kuvaa)
Jos asuinalueenne talousvesi on kovaa ja
kahvinkeittimessä ei käytetä vedensuodatinta, on
keittimestä poistettava kalkki säännöllisesti.
Mikäli vedensuodatin on käytössä ja se vaihdetaan
säännöllisesti, kalkinpoistoa ei yleensä tarvitse tehdä.
Jos keittimen toiminta on kuitenkin selvästi hidastunut,
kalkinpoisto on tarpeen.
Tärkeää:
Aina kun poistat keittimestä kalkkia, vaihda
vedensuodattimen tilalle vedensuodattimen korvike.
3104391_KF500_4-34 Seite 19 Mittwoch, 4. Juli 2007 10:23 10
20
Voit käyttää mitä tahansa kalkinpoistoainetta, joka ei
vahingoita alumiinia.
Seuraa kalkinpoistoaineen käyttöohjetta.
Toista toimenpide niin monta kertaa kuin tarpeen,
kunnes keittimen toiminta on palautunut entiselleen.
Keitä lopuksi maksimimäärä raikasta, kylmää vettä
ainakin kahdesti puhdistaaksesi keittimen.
Hyviä ohjeita
Noudata seuraavia ohjeita saadaksesi parhaan
mahdollisen aromin kahviisi:
Käytä ainoastaan tuoretta kahvijauhetta
Säilytä kahvijauhe viileässä, kuivassa ja pimeässä
paikassa (esim.jääkaapissa). Säilytysrasian tulee olla
ilmatiivis.
Käytä ainoastaan Braunin vedensuodattimia.
Kahvinkeitintä säännöllisesti käytettäessä veden-
suodatin tulee vaihtaa kahden kuukauden välein.
Puhdista kahvinkeitin ja poista kalkki säännöllisesti
kohdissa IV ja V kerrotulla tavalla.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Tämä tuote täyttää EU-direktiivin 2004/108/EC
mukaiset EMC-vaatimukset sekä matalajännitettä
koskevat säännökset (2006/95/EC).
Kun laite on tullut elinkaarensa päähän, säästä
ympäristöä äläkä hävitä sitä kotitalousjätteiden
mukana. Hävitä tuote viemällä se Braun-
huoltoliikkeeseen tai asianmukaiseen
keräyspisteeseen.
Takuu
Tälle tuotteelle myönnämme 2 vuoden takuun
ostopäivästä lukien Suomessa voimassa olevien alan
takuuehtojen TE90 mukaan. Takuuaikana korvataan
veloituksetta kaikki viat, jotka aiheutuvat materiaaliviasta
tai valmistusvirheestä. Korvaus tapahtuu harkintamme
mukaan korjaamalla, vaihtamalla viallinen osa tai
vaihtamalla koko laite uuteen. Takuu on voimassa
kaikkialla maailmassa sillä edellytyksellä, että laitetta
myydään ko. maassa Braunin tai virallisen maahantuojan
toimesta.
Takuun piiriin eivät kuulu seuraavat viat: viat, jotka
johtuvat virheellisestä käytöstä, normaalista kulumisesta
tai viat, jolla on vähäinen merkitys laitteen arvoon tai
toimintaan. Takuun voimassaolo lakkaa, jos laitetta
korjataan muualla kuin valtuutetussa Braun-
huoltoliikkeessä tai jos laitteessa käytetään muita kuin
alkuperäisiä varaosia.
Yksilöity ostokuitti riittää takuun voimassaolon
osoittamiseksi.
Lisätietoa takuuseen liittyvistä asioista saa
asiakaspalvelukeskuksestamme numerosta
020-377 877.
Polski
Wyroby firmy Braun spe∏niajà najwy˝sze wymagania
dotyczàce jakoÊci, wzornictwa oraz funkcjonalnoÊci.
Gratulujemy zakupu i ˝yczymy zadowolenia z
u˝ytkowania naszego wyrobu.
Uwaga:
Przed uruchomieniem nale˝y dok∏adnie zapoznaç
si´ z instrukcjà obs∏ugi.
Urzàdzenie to nie mo˝e byç u˝ywane przez dzieci
lub osoby fizycznie lub umys∏owo upoÊledzone,
jeÊli nie znajdujà si´ one pod nadzorem osoby
odpowiedzialnej za ich bezpieczeƒstwo. Zalecamy
przechowywaç urzàdzenie w miejscu niedost´pnym
dla dzieci.
Przed uruchomieniem nale˝y sprawdziç czy napi´cie
w sieci jest zgodne z podanym na spodzie
urzàdzenia.
Nie nale˝y dotykaç goràcych powierzchni, zw∏aszcza
p∏yty grzejnej. Nie wolno dopuÊciç, aby kabel
zasilajàcy dotyka∏ do p∏yty.
Nie nale˝y stawiaç dzbanka na innych goràcych
powierzchniach (takich jak p∏yty kuchenne,
podgrzewacze itp.).
Nie wolno u˝ywaç dzbanka w kuchence mikro-
falowej.
Przed przygotowaniem kolejnej kawy, nale˝y
poczekaç oko∏o 5 minut a˝ urzàdzenie ostygnie
(wy∏àczyç), w przeciwnym razie przy nalewaniu
zimnej wody mo˝e dojÊç do wytworzenia si´ goràcej
pary wodnej.
Urzàdzenia elektryczne Braun spe∏niajà odpowied-
nie standardy bezpieczeƒstwa. Naprawa urzàdzeƒ
elektrycznych (równie˝ wymiana kabla zasilajàcego)
mo˝e byç wykonywana tylko przez autoryzowany
serwis. Niekompetentna, niew∏aÊciwie przeprowad-
zona naprawa sprz´tu mo˝e spowodowaç powa˝ne
zagro˝enie dla u˝ytkownika.
Urzàdzenie zosta∏o przystosowane do
przygotowania kawy w iloÊciach typowych dla
gospodarstwa domowego.
Do przyrzàdzania kawy nale˝y u˝ywaç wy∏àcznie
zimnej wody.
PojemnoÊç
10 fili˝anek (125 ml ka˝da)
Opis urzàdzenia
· Schowek na kabel
Element wyrównawczy
# Wskaênik poziomu wody
$ Pojemnik na wod´
% Filtr wody (brak w modelu KF 500/KF 510; mo˝e byç
zakupiony osobno)
& Wskaênik wymiany filtra wody
Á Przycisk do otwierania filtra
Ë Koszyczek na filtr z zabezpieczeniem przed
kapaniem
È P∏yta grzejna
Í W∏àcznik/hy∏àcznik
W∏àczony =
Wy∏àczony =
{ Dzbanek
3104391_KF500_4-34 Seite 20 Mittwoch, 4. Juli 2007 10:23 10
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33

Braun CafHouse Pure KF 550 Ohjekirja

Kategoria
Cars
Tyyppi
Ohjekirja