AEG AJM6717 Ohjekirja

Kategoria
Vacuum cleaners
Tyyppi
Ohjekirja
Svenska
Endast vissa modeller.
Tack för att du har valt en AEG JetMaxx dammsugare. Denna bruksanvisning
gäller alla JetMaxx-modeller. Detta innebär att vissa tillbehör eller funktioner
kanske inte nns för just din modell. Se till att alltid använda originaltillbehör
från AEG för att få bästa resultat. De är speciellt utformade för din dammsugare.
Säkerhetskrav och varning
Den här apparaten är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn)
med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet
och kunskap, såvida de inte får handledning eller anvisningar om hur
apparaten används av en person som ansvarar för deras säkerhet.
Barn måste passas så att de inte leker med apparaten. Koppla alltid från
dammsugaren från eluttaget innan rengöring och skötsel. Använd aldrig
dammsugaren utan lter.
Varning!
Den här dammsugaren innehåller elektriska anslutningar:
• Sug aldrig upp vätska.
• Sänk inte ned enheten i vätska för rengöring
• Slangen bör kontrolleras regelbundet och ska inte användas om den är
skadad.
Ovanstående kan orsaka allvarliga skador på motorn och dessa skador omfattas
inte av dammsugarens garanti.
Använd aldrig dammsugaren
• I närhet av brandfarliga gaser eller liknande
• För att dammsuga upp vassa föremål
• För att dammsuga upp varm eller kall aska, glödande cigarettmpar eller
liknande.
• För att dammsuga upp nt damm, till exempel puts, betong eller mjöl.
Säkerhetsåtgärder för strömsladden
• Kontrollera regelbundet att stickpropp och sladd är i oskadat skick. Använd
aldrig dammsugaren om sladden är skadad.
• Om den är skadad måste den bytas ut av personal på ett auktoriserat AEG-
servicecenter för att undvika fara. Skador på dammsugarens sladd omfattas
inte av garantin.
• Dra eller lyft aldrig dammsugaren i sladden.
All service och alla reparationer måste utföras av ett auktoriserat AEG-servicecenter.
Förvara dammsugaren på en torr plats.
Konsumentinformation och policy om hållbar utveckling
Electrolux ansvarar inte för skador som uppstått i samband med olämplig
användning eller vårdslös hantering av enheten.
Mer information om garanti och kontaktuppgifter nns i den garantibroschyr
som medföljer i förpackningen
Om du har några synpunkter på dammsugaren eller den här bruksanvisningen
kan du skicka ett e-postmeddelande till oss via adressen oorcare@electrolux.
com
Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten
inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på
uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter.
Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att
förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeekter som kan uppstå
om produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om
återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst
eller aären där du köpte varan.
Dansk
Kun visse modeller.
Tak, fordi du valgte en AEG JetMaxx-støvsuger. Denne brugervejledning
dækker alle JetMaxx-modeller. Det betyder, at der kan være tilbehør/
funktioner, som ikke kan anvendes på din model. Brug altid originalt AEG-
tilber, så opnår du det bedste resultat. Det er designet specielt til din
støvsuger.
Sikkerhedskrav og -advarsel
Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn),
hvis fysiske, sansemæssige eller mentale evner er nedsat, eller personer uden
den fornødne erfaring og viden, medmindre de er instrueret i sikker brug af
apparatet eller er under opsyn af en person, der har ansvaret for dem.
Børn skal holdes under opsyn og må ikke lege med apparatet. Træk altid stikket
ud af stikkontakten før rengøring eller vedligeholdelse af apparatet. Brug aldrig
støvsugeren uden ltre.
Bemærk
Dette apparat indeholder elektriske komponenter:
• Støvsug aldrig væsker af nogen art
• Undlad at nedsænke støvsugeren i vand ved rengøring af denne
• Slangen skal kontrolleres regelmæssigt og må ikke benyttes, hvis den er
beskadiget.
Ovenstående kan forårsage alvorlig skade på motoren. Garantien dækker ikke
denne form for skade.
Brug aldrig støvsugeren i følgende tilfælde:
• I nærheden af brandbare luftarter, gas etc.
• Til skarpe genstande
• Til varme eller kolde kul, tændte cigaretskod etc.
• Til yvestøv som for eksempel puds, beton eller mel o.lign.
Sikkerhedsforanstaltninger for el-ledning
• Kontroller jævnligt, at stik og ledning ikke er beskadiget. Brug aldrig
støvsugeren, hvis ledningen er beskadiget.
• Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af et autoriseret AEG-
serviceværksted af hensyn til sikkerheden. Beskadigelse af støvsugerens
ledning er ikke dækket af garantien.
• Undlad at trække eller løfte støvsugeren i ledningen.
Service og reparation skal udføres af et autoriseret AEG-serviceværksted. Opbevar
støvsugeren et tørt sted.
Forbrugerinformation og produktpolitik
Electrolux fralægger sig ethvert ansvar for alle skader opstået pga. forkert brug
eller manipulation af apparatet.
Se garantihæftet i emballagen for at få yderligere oplysninger om garanti og
forbrugerkontakter.
Hvis du har kommentarer til støvsugeren eller brugervejledningen, er du
velkommen til at sende en e-mail til os på oorcare@electrolux.com
Symbolet på produktet eller på pakken angiver, at dette produkt ikke
må behandles som husholdningsaald. Det skal i stedet overgives til en
aaldsstation for behandling af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at
sørge for at dette produkt bliver bortskaet på den rette måde, hjælper
du med til at forebygge eventuelle negative påvirkninger af miljøet og
af personers helbred, der ellers kunne forårsages af forkert bortskaelse
af dette produkt. Kontakt det lokale kommunekontor, aaldsselskab
eller den forretning, hvor produkt er købt, for yderligere oplysninger om
genanvendelse af dette produkt.
Norsk
Bare enkelte modeller.
Takk for at du valgte støvsugeren AEG JetMaxx. Denne bruksanvisningen
dekker alle JetMaxx-modeller. Det betyr at enkelte funksjoner eller tilbehør
kanskje ikke nnes på din modell. Bruk alltid originalt AEG-utstyr for å opp
best resultater. Det er spesiallaget for støvsugeren din.
Sikkerhetskrav og forholdsregler
Apparatet skal ikke brukes av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring eller kunnskap, med
mindre de får opplæring i bruk av apparatet under tilsyn av en person som er
ansvarlig for deres sikkerhet. Pass på at barn ikke leker med apparatet.
Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten før du rengjør eller vedlikeholder
apparatet. Bruk aldri støvsugeren uten lter.
Forsiktig
Dette apparatet inneholder elektriske forbindelser:
• Væske må ikke støvsuges
• Må ikke senkes i væske for rengjøring
• Kontroller slangen regelmessig. Den må ikke brukes hvis den er skadet.
Det ovennevnte kan føre til alvorlig skade på motoren som ikke dekkes av
garantien.
Bruk aldri støvsugeren
• Nær brennbare gasser osv.
• på skarpe gjenstander
• på varm eller kald aske eller andre rester etter forbrenning, tente
sigarettstumper osv.
• på nt støv, for eksempel murpuss, betong eller mel
Forholdsregler for strømledningen
• Kontroller regelmessig at støpselet og ledningen ikke er skadet. Hvis
strømledningen er skadet, må støvsugeren ikke brukes.
• Hvis ledningen er skadet, kan den bare skiftes ut av et autorisert AEG-
servicesenter for å unngå farlige situasjoner. Skader på strømledningen
dekkes ikke av garantien.
• Støvsugeren må ikke trekkes eller løftes etter strømledningen.
All service og alle reparasjoner må utføres av et autorisert AEG-servicesenter.
Oppbevar støvsugeren på et tørt sted.
Forbrukerinformasjon og miljøretningslinjer
Electrolux fraskriver seg alt ansvar for skader som oppstår som følge av feil bruk
av apparatet eller eksperimentering med apparatet.
Hvis du vil ha mer informasjon om garanti og kontakter for forbrukere, kan du
se i garantiheftet som fulgte med i pakken.
Hvis du har kommentarer om støvsugeren eller bruksanvisningen, kan du
sende e-post til oss på oorcare@electrolux.com.
Symbolet på produktet eller på emballasjen viser at dette produktet ikke
må behandles som husholdningsavfall. Det skal derimot bringes til et
mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sørge for
korrekt avhending av apparatet, vil du bidra til å forebygge de negative
konsekvenser for miljø og helse som gal håndtering kan medføre. For
nærmere informasjon om resirkulering av dette produktet, vennligst
kontakt kommunen, renovasjonsselskapet eller forretningen der du
anskaet det.
Suomi
Vain tietyt mallit.
Kiitos siitä, että olet valinnut AEG JetMaxx -lynimurin. Nämä käyttöohjeet
koskevat kaikkia JetMaxx-malleja. Käyttämäsi malli ei tämän vuoksi ehkä sisällä
kaikkia ohjeessa mainittuja lisävarusteita tai ominaisuuksia. Voit varmistaa
parhaan mahdollisen imurointituloksen käyttämällä aina AEG alkuperäisiä
lisävarusteita. Ne on suunniteltu nimenomaan imuriasi varten.
Turvaohjeet ja varoitukset
Laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten ihmisten (lapset mukaan lukien)
käytettäväksi, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet
tai jotka eivät osaa käyttää laitetta, ellei heidän turvallisuudestaan vastuussa
oleva henkilö ole antanut heille ohjeita laitteen käytöstä tai valvo heidän
laitteen käyttöään. Huolehdi, että lapset eivät käytä laitetta leikkikaluna.
Irrota virtajohto aina pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista ja huoltamista.
Älä koskaan käytä imuria, jos suodattimia ei ole asennettu.
Varoitus
Tässä laitteessa on sähköliitäntöjä:
• Älä koskaan imuroi nestettä.
• Älä puhdista upottamalla veteen.
• Letku on tarkistettava säännöllisesti. Imuria ei saa käyttää, jos letku on
vaurioitunut.
Edellä olevien ohjeiden vastainen käyttö voi aiheuttaa vakavia moottorivaurioita,
joita takuu ei korvaa.
Älä koskaan käytä imuria
• syttyvien kaasujen yms. lähellä
• terävien esineiden imuroimiseen
• kuuman tai kylmän tuhkan tai esimerkiksi palavien savukkeiden
imuroimiseen
• hienon pölyn, kuten kipsin, betonin ja jauhojen, imuroimiseen.
Virtajohtoon liittyvät turvaohjeet
• Tarkista säännöllisesti, etteivät pistoke ja johto ole vioittuneet. Älä käy
pölynimuria, jos johto on vioittunut.
• Jos virtajohto on vaurioitunut, se täytyy vaihtaa valtuutetussa AEG-
huoltoliikkeessä vaaran välttämiseksi. Virtajohdon vauriot eivät kuulu takuun
piiriin.
• Älä vedä tai nosta pölynimuria johdosta.
Kaikki huolto- ja korjaustoimenpiteet on annettava valtuutetun AEG-huoltoliikkeen
tehtäväksi. Säilytä imuria kuivassa paikassa.
Kuluttajaneuvonta ja kestävä suunnittelu
Electrolux kiistää kaikki vastuut vahingoista, jotka ovat aiheutuneet laitteen
epäasianmukaisesta käytöstä tai laitteeseen tehdyistä muutoksista.
Lisätietoja takuusta ja yhteystiedot löytyvät pakkauksen mukana toimitetusta
takuuvihkosesta.
Jos sinulla on huomautettavaa pölynimurista tai näistä käyttöohjeista, voit
lähettää sähköpostia osoitteeseen: oorcare@electrolux.com.
Symboli , joka on merkitty tuotteeseen tai sen pakkaukseen, osoittaa, et
tätä tuotetta ei saa käsitellä talousjätteenä. Tuote on sen sijaan luovutettava
sopivaan sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan
keräyspisteeseen. Tämän tuotteen asianmukaisen hävittämisen
varmistamisella autetaan estämään sen mahdolliset ympäristöön ja
terveyteen kohdistuvat haittavaikutukset, joita voi aiheutua muussa
tapauksessa tämän tuotteen epäasianmukaisesta jätekäsittelystä. Tarkempia
tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saa paikallisesta kunnantoimistosta,
talousjätehuoltopalvelusta tai liikkees, josta tuote on ostettu.
  • Page 1 1
  • Page 2 2
  • Page 3 3
  • Page 4 4

AEG AJM6717 Ohjekirja

Kategoria
Vacuum cleaners
Tyyppi
Ohjekirja