IKEA FSF98 Ohjekirja

Kategoria
Freezers
Tyyppi
Ohjekirja
Sisällys
Turvallisuusohjeet 29
Laitteen kuvaus 31
Käyttöpaneeli 32
Ensimmäinen käyttökerta 33
Päivittäinen käyttö 33
Hyödyllisiä neuvoja ja vinkkejä 34
Hoito ja puhdistus 35
Käyttöhäiriöt 36
Tekniset tiedot 38
Asennus 38
Ympäristönsuojelu 39
IKEA-TAKUU 39
Oikeus muutoksiin pidätetään
Turvallisuusohjeet
Lue tämä käyttöohje ja sen sisältämät neu-
vot sekä varoitukset huolellisesti ennen lait-
teen asentamista ja ensimmäistä käyttöä,
jotta osaisit käyttää laitetta turvallisesti ja
oikealla tavalla. Turhien virheiden ja onnet-
tomuuksien välttämiseksi on tärkeää, että
kaikki laitteen käyttäjät perehtyvät huolelli-
sesti sen toimintaan ja turvallisuusominai-
suuksiin. Pidä tämä ohje tallessa ja varmis-
ta, että se kulkee aina laitteen mukana esi-
merkiksi asunnon vaihdon yhteydessä tai
luovutetaan mahdolliselle uudelle omistajal-
le. Näin kaikilla laitteen käyttäjillä on asian-
mukaiset ohjeet turvallista käyttöä varten.
Huomioi tarkasti käyttöohjeen sisältämät
varoitukset käyttäjien turvallisuuden varmis-
tamiseksi ja omaisuusvahinkojen välttämi-
seksi. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jot-
ka ovat aiheutuneet varoitusten ja turvalli-
suusohjeiden vastaisesta toiminnasta.
Lasten ja taitamattomien henkilöiden
turvallisuus
Tämä laite ei ole tarkoitettu fyysisesti,
motorisesti tai henkisesti rajoitteisten tai
kokemattomien tai taitamattomien henki-
löiden (eikä lasten) käyttöön, ellei heidän
turvallisuudestaan vastuussa oleva henki-
lö valvo ja opasta heitä laitteen käytössä.
Pikkulapsia on valvottava eikä heidän pi-
dä antaa leikkiä laitteella.
Pidä kaikki pakkausmateriaalit poissa
lasten ulottuvilta. Ne voisivat aiheuttaa
tukehtumisvaaran.
Kun poistat laitteen käytöstä lopullisesti,
irrota pistoke pistorasiasta, leikkaa virta-
johto irti (mahdollisimman läheltä laitteen
liitäntäkohtaa) ja irrota laitteen ovi. Tällä
tavoin voidaan välttää leikkiville lapsille
aiheutuva sähköiskun tai loukkuunjäämi-
sen vaara.
Tässä laitteessa on magneettiset oven tii-
visteet. Jos entisen laitteesi ovessa on
jousilukitus (salpa), riko jousilukitus, ennen
kuin poistat vanhan laitteen käytöstä es-
tääksesi lasten loukkuunjäämisen vaaran.
Yleiset turvallisuusohjeet
Varoitus!
Pidä kalusteen sisään asennetun laitteen
syvennyksen tai kalustekaapin ilmanvaihto-
aukot vapaina.
Laite on tarkoitettu ainoastaan kotita-
louskäyttöön.
Laite on tarkoitettu elintarvikkeiden ja/tai
juomien säilyttämiseen kotitalouskäytössä
tämän käyttöohjeen kuvauksen mukaises-
ti.
Älä yritä nopeuttaa sulatusta mekaanis-
ten laitteiden tai muun keinotekoisen su-
latusvälineen avulla.
Älä käytä muita sähkölaitteita (esim. jää-
telökonetta) jäähdytyslaitteiden sisällä,
elleivät ne ole valmistajan hyväksymiä
tähän tarkoitukseen.
Varo vahingoittamasta jäähdytysputkis-
toa.
SUOMI 29
Laitteen jäähdytysputkisto sisältää isobu-
taania (R600a), joka on hyvin ympäristö-
ystävällinen luonnonkaasu, mutta kuiten-
kin tulenarka.
Varmista, etteivät jäähdytyspiirin kompo-
nentit pääse vaurioitumaan laitteen kulje-
tuksen ja asennuksen aikana.
Jos jäähdytysputkisto vaurioituu:
vältä avotulta ja muita syttymislähteitä
tuuleta huolellisesti huone, johon laite
on sijoitettu
Laitteen teknisten ominaisuuksien muutta-
minen tai muiden muutosten tekeminen
laitteeseen on vaarallista. Vahingoittunut
virtajohto voi aiheuttaa oikosulun, tulipa-
lon ja/tai sähköiskun.
Varoitus! Sähköosien (virtajohto,
pistoke, kompressori) vaihdon saa
suorittaa vain valtuutettu huoltoliike.
1. Virtajohtoa ei saa jatkaa.
2. Varmista, että virtajohto ei joudu pu-
ristuksiin tai pääse vahingoittumaan
laitteen takana. Litistynyt tai vahin-
goittunut virtajohto voi ylikuumentua
ja aiheuttaa tulipalon.
3. Laitteen verkkovirtakytkennän on ol-
tava hyvin ulottuvilla siten, että pisto-
ke on helppo irrottaa pistorasiasta.
4. Älä vedä virtajohdosta pistoketta ir-
rottaessasi.
5. Jos pistoke on löysästi kiinni virtajoh-
dossa, älä kiinnitä sitä pistorasiaan.
Tämä aiheuttaa sähköiskun tai tuli-
palon vaaran.
6. Laitetta ei saa käyttää, jos sisävalon
lampun suojus
7)
on irrotettu.
Laite on painava ja sen siirtämisessä on
noudatettava varovaisuutta.
Älä koske pakastimessa oleviin tuotteisiin
kostein tai märin käsin. Koskettaminen voi
aiheuttaa ihon hankautumista tai kylmä-
vammoja.
Laite ei saa olla pitkään suorassa aurin-
gonvalossa.
Hehkulamput
8)
ovat erityisiä lamppua,
joita saa käyttää vain kodinkoneissa. Ne
eivät sovi huoneiden valaistukseen.
Päivittäinen käyttö
Älä laita kuumia kattiloita laitteen muo-
viosien päälle.
Älä säilytä tulenarkoja kaasuja tai nestei-
tä jääkaapissa, sillä ne voivat räjähtää.
Älä laita elintarvikkeita suoraan takasei-
nän ilmanvaihtoaukkoa vasten.
9)
Pakasteita ei saa pakastaa uudelleen sen
jälkeen, kun ne on kerran sulatettu.
Säilytä valmispakasteet pakkauksen oh-
jeita noudattaen.
Noudata tarkasti laitteen valmistajan säi-
lytysohjeita.
Älä laita pakastimeen hiilihappopitoisia
tai poreilevia juomia, sillä jäätyessä pak-
kaukseen muodostuu painetta, jolloin se
voi räjähtää ja vahingoittaa laitetta.
Mehujäät voivat aiheuttaa kylmävammo-
ja, jos ne nautitaan suoraan pakastimes-
ta otettuina.
Hoito ja puhdistus
Ennen kuin aloitat hoitoa tai puhdistusta,
kytke laite pois toiminnasta ja irrota pis-
toke pistorasiasta.
Älä käytä laitteen puhdistuksessa metalli-
esineitä.
Älä käytä huurteen poistamisessa teräviä
esineitä. Käytä muovista kaavinta.
Asennus
Tärkeää Noudata tarkasti sähköliitäntää
käsittelevessä kappaleessa annettuja
ohjeita.
Pura laite pakkauksestaan ja tarkista
mahdolliset kuljetusvauriot. Vaurioitunut-
ta laitetta ei saa kytkeä verkkovirtaan. Il-
moita mahdollisista vahingoista välittö-
mästi jälleenmyyjälle (katso kohta Kulut-
tajaneuvonta). Säilytä tässä tapauksessa
pakkausmateriaalit.
7) Mikäli varusteena
8) Mikäli laitteessa on lamppu
9) Mikäli kyseessä on huurtumaton Frost Free -malli
SUOMI 30
Odota vähintään neljä tuntia ennen kuin
kytket laitteen verkkovirtaan, jotta öljy
ehtii virrata kompressoriin.
Laitteen ympärillä on oltava hyvä ilman-
kierto, jotta ylikuumenemisen vaaraa ei
ole. Noudata asennusohjeissa esitettyjä
ilmanvaihtomääräyksiä.
Laite on mahdollisuuksien mukaan sijoi-
tettava selkä seinää vasten, jotta palo-
vammoja aiheuttaviin kuumiin osiin (kom-
pressori, lauhdutin) ei voida koskea.
Laitetta ei saa sijoittaa lämpöpatterin tai
lieden viereen.
Varmista, että laitteen verkkovirtakytken-
tä on hyvin ulottuvilla laitteen asennuksen
jälkeen.
Huolto
Kaikki laitteen asennukseen liittyvät säh-
kötyöt on annettava ammattitaitoisen
sähköasentajan tehtäväksi.
Laitteen huoltotyöt saa suorittaa vain val-
tuutettu huoltoliike, ja ainoastaan alkupe-
räisten varaosien käyttäminen on sallit-
tua. Kuluttajaneuvonnan puhelinnumerot
on mainittu kohdassa Kuluttajaneuvonta.
Ympäristönsuojelu
Tämä laite ei sisällä otsonikerrosta tuhoavia
kaasuja jäähdytyspiirissä eikä eristemateri-
aaleissa. Käytöstäpoistettua laitetta ei saa
toimittaa tavallisen yhdyskuntajätteen ke-
räykseen. Eristevaahto sisältää tulenarkoja
kaasuja: laitteen käytöstäpoistossa ja hävit-
tämisessä tulee noudattaa paikallisia jäte-
huoltomääräyksiä. Vältä vahingoittamasta
jäähdytysyksikköä, erityisesti lämmönvaihti-
men läheltä. Tässä laitteessa käytetyt, sym-
bolilla
merkityt materiaalit ovat kierrä-
tettäviä.
Laitteen kuvaus
Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen
käyttöä.
56
1 2 3 4
1 Laatikko (pakasteiden säilyttämiseen ja
tuoreiden elintarvikkeiden pakastami-
seen)
2 Laatikko (pakasteiden säilyttämiseen ja
tuoreiden elintarvikkeiden pakastami-
seen)
3 Laatikko (vain elintarvikkeiden säilyttä-
miseen)
4 Laatikko (vain elintarvikkeiden säilyttä-
miseen)
5 Käyttöpaneeli
6 Arvokilpi
SUOMI 31
Käyttöpaneeli
1 2 3 54
1 Merkkivalo
2 Lämpötilan säädin
3 Pikapakastuksen merkkivalo
4 Pikapakastuksen kytkin
Hälytysmerkkiäänen kuittauspainike
5 Hälytysmerkkivalo
Laitteen käynnistäminen
1. Kiinnitä pistoke pistorasiaan.
2. Käännä lämpötilan säädintä myötäpäi-
vään keskiasentoon.
3. Merkkivalo syttyy ja äänimerkki kuuluu
2 sekunnin ajan ilmoittaen laitteen
käynnistymisestä.
4. Hälytysmerkkivalo vilkkuu ja hälytys-
merkkiääni kuuluu ilmoittaen laitteen
liian korkeasta sisälämpötilasta.
5. Paina pikapakastuksen kytkintä ja häly-
tysmerkkiääni deaktivoituu.
6. Paina pikapakastuksen kytkintä uudel-
leen ja pikapakastuksen merkkivalo syt-
tyy. Pakastin käynnistyy.
Laitteen kytkeminen pois toiminnasta
1. Kytke laite pois toiminnasta kääntämäl-
lä lämpötilan säädin asentoon "O" ja
äänimerkki kuuluu 2 sekunnin ajan.
2. Merkkivalo sammuu.
Lämpötilan säätäminen
Laitteen lämpötilaa säädetään laitteen
alaosassa sijaitsevalla lämpötilan säätimel-
lä.
Laitetta käytetään seuraavasti:
Lämpötilaa säädetään korkeammaksi
kääntämällä lämpötilan säädintä pie-
nempiä asetusarvoja kohti.
Lämpötilaa säädetään kylmemmäksi
kääntämällä lämpötilan säädintä suu-
rempia asetusarvoja kohti.
Keskiasento on yleensä sopivin asetus.
Huomioi lämpötilan säätämisessä seu-
raavat siihen vaikuttavat asiat:
huoneen lämpötila
oven avaamistiheys
säilytettävien elintarvikkeiden määrä
laitteen sijaintipaikka.
Pikapakastustoiminto
Pikapakastus käynnistetään painamalla pi-
kapakastuksen kytkintä.
Pikapakastuksen merkkivalo syttyy.
Voit poistaa toiminnon käytöstä milloin ta-
hansa painamalla pikapakastuksen kytkin-
tä.
Pikapakastuksen merkkivalo sammuu.
Lämpötilahälytys
Jos pakastimen lämpötila on noussut tasol-
le, jossa ei voida enää taata pakasteiden
turvallisia säilytysolosuhteita (esim. sähkö-
katkoksen vuoksi), hälytysmerkkivalo vilkkuu
ja hälytysmerkkiääni kuuluu.
1. Deaktivoi hälytysmerkkiääni painamal-
la pikapakastuksen kytkintä.
Pikapakastuksen merkkivalo syttyy.
Hälytysmerkkivalo vilkkuu, kunnes vaa-
dittu lämpötila on saavutettu.
2. Pikapakastuksen kytkin voidaan va-
pauttaa, kun hälytysmerkkivalo sam-
muu.
SUOMI 32
Pikapakastuksen merkkivalo sammuu. Kun pakastin kytketään toimintaan en-
simmäistä kertaa, hälytysmerkkivalo
vilkkuu, kunnes lämpötila on laskenut pa-
kasteiden säilytyksen kannalta turvalliselle
tasolle.
Ensimmäinen käyttökerta
Sisätilan puhdistaminen ennen
käyttöönottoa
Ennen kuin otat laitteen käyttöön, pese sisä-
osat ja kaikki kaapin sisälle sijoitettavat va-
rusteet haalealla vedellä ja käsitiskiaineella
poistaaksesi uudelle laitteelle tyypillisen ha-
jun. Kuivaa pinnat ja varusteet lopuksi huo-
lellisesti.
Tärkeää Älä käytä puhdistusaineita tai
hankausjauhetta, sillä ne vahingoittavat
pintoja.
Päivittäinen käyttö
Varusteet
Pakastinosa
x1
Jääpala-astia
x1
Jääkaavin
x1
Tuoreiden elintarvikkeiden pakastaminen
Pakastinosasto soveltuu tuoreiden elintar-
vikkeiden pakastamiseen sekä valmispa-
kasteiden pitkäaikaiseen säilyttämiseen.
Kun pakastat tuoretta ruokaa, aktivoi Fast
Freeze -toiminto vähintään 24 tuntia ennen
elintarvikkeiden asettamista pakastinosas-
toon.
Laita pakastettavat elintarvikkeet kahteen
yläosastoon.
24 tunnin aikana pakastettavien elintarvik-
keiden enimmäismäärä on merkitty arvokil-
peen, joka sijaitsee laitteen sisäpuolella.
Pakastusprosessi kestää 24 tuntia: tänä ai-
kana pakastimeen ei saa lisätä uusia pa-
kastettavia ruokia.
Kun pakastuminen on päättynyt 24 tunnin
kuluttua, palauta lämpötila normaaliin säi-
lytyslämpötilaan (katso kohta "Lämpötilan
säätäminen").
SUOMI 33
Pakastuskalenteri
3-6
1-2
10 -12
3-4
10 -12
3-6
10 -12
3-6
10 -12
3-6
Symbolit ilmaisevat erilaisia pakastettavia
elintarvikkeita.
Numerot tarkoittavat kunkin elintarvikeryh-
män säilytysaikaa kuukausina. Sovelletaan-
ko vaihteluvälin alempaa vai ylempää ar-
voa riippuu elintarvikkeen laadusta ja käsit-
telystä ennen pakastamista.
Pakasteiden säilyttäminen
Kun käytät pakastinta ensimmäistä kertaa
tai pitkän käyttämättömän jakson jälkeen,
anna laitteen toimia vähintään kahden tun-
nin ajan suuremmilla asetusarvoilla.
Tärkeää Jos pakastin sulaa vahingossa
esimerkiksi sähkökatkon vuoksi, kun sähkö
on ollut poikki pitempään kuin teknisissä
ominaisuuksissa (kohdassa
Käyttöönottoaika) mainitun ajan, sulaneet
elintarvikkeet on käytettävä nopeasti tai
valmistettava ruoaksi, jonka jälkeen ne
voidaan pakastaa uudelleen (kun ne ovat
jäähtyneet).
Sulatus
Pakasteet voidaan sulattaa ennen käyttöä
jääkaapissa tai huoneen lämpötilassa riip-
puen siitä, kuinka nopeasti niitä tarvitaan.
Pienempiä paloja voidaan kypsentää myös
jäisinä suoraan pakastimesta otettuna.
Kypsennys kestää tässä tapauksessa pitem-
pään.
Kylmävaraajat
Pakastimessa on kylmävaraaja. Sähkökat-
kon tai pakastimen toimintahäiriön esiin-
tyessä kylmävaraajat pitävät pakastimen
pitempään kylmänä pidentäen näin elintar-
vikkeiden säilymisaikaa.
Jääkuutioiden valmistus
Laitteen mukana toimitetaan yksi jääkuutio-
astia.
1. Täytä astia vedellä.
2. Laita astia pakastinosastoon.
Tärkeää Älä käytä apuna metallisia
välineitä ottaessasi jääkuutioastiaa pois
pakastimesta.
Hyödyllisiä neuvoja ja vinkkejä
Energiansäästövinkkejä
Älä avaa ovea usein äläkä pidä ovea
auki pitempään kuin on tarpeen.
Älä aseta lämpötilaa vaadittua arvoa al-
haisemmaksi.
Varmista, että laitteen alaosassa ja ta-
kaosassa on riittävä ilmankierto ja ilman-
poisto. Älä koskaan peitä tuuletusaukko-
ja.
Älä aseta elintarvikkeita jääkaappiin
lämpimänä. Anna ruoan ensin jäähtyä.
Pakastusohjeita
Seuraavassa on joitakin ohjeita tehokkaan
pakastamisen varmistamiseksi:
24 tunnin aikana pakastettavien elintar-
vikkeiden enimmäismäärä on merkitty ar-
vokilpeen.
Ruokien pakastuminen kestää 24 tuntia.
Tänä aikana pakastimeen ei saa lisätä
uusia pakastettavia ruokia.
Pakasta vain korkealaatuisia, tuoreita ja
puhdistettuja elintarvikkeita.
Jaa ruoka pieniin annoksiin, jotta se pa-
kastuu nopeasti ja täydellisesti. Tällöin
voit myöhemmin sulattaa vain tarvitse-
masi määrän.
Kääri elintarvikkeet alumiinifolioon tai
pakkaa muovipusseihin mahdollisimman
ilmatiiviisti.
Älä anna tuoreiden pakastamattomien
ruokien koskea jo pakastuneita tuotteita,
jotta niiden lämpötila ei nouse.
Vähärasvaiset ruoat säilyvät paremmin
kuin rasvaiset. Suola lyhentää elintarvik-
keiden säilytysaikaa.
SUOMI 34
Jos jääpaloja nautitaan suoraan pakasti-
mesta otettuina, ne voivat aiheuttaa kyl-
mävammoja.
Merkitse pakastuspäivämäärä kaikkiin
pakkauksiin, jotta voit helposti seurata
säilytysaikoja.
Pakasteiden säilytysohjeita
Noudata seuraavia ohjeita varmistaaksesi
laitteen parhaan suorituskyvyn:
Tarkista, että kaupasta ostamasi pakas-
teet on säilytetty oikein.
Laita pakasteet pakastimeen mahdolli-
simman nopeasti ostoksilla käynnin jäl-
keen.
Älä avaa ovea usein äläkä pidä ovea
auki pitempään kuin on tarpeen.
Sulatettu pakaste pilaantuu nopeasti eikä
sitä saa pakastaa uudelleen.
Älä käytä tuotetta pakkaukseen merkityn
viimeisen käyttöpäivän jälkeen.
Hoito ja puhdistus
Huomio Kytke laite irti verkkovirrasta
ennen minkäänlaisten
puhdistustoimenpiteiden suorittamista.
Laitteen jäähdytysyksikkö sisältää hiilivetyä.
Jäähdytysyksikön huollon ja täytön saa
suorittaa ainoastaan valtuutettu huoltoliike.
Varoitus! Jääkaapin varusteita ja osia
ei saa pestä astianpesukoneessa.
Säännöllinen puhdistus
Laite on puhdistettava säännöllisesti.
Puhdista sisäosa ja varusteet lämpimällä
vedellä ja käsitiskiaineella.
Tarkista oven tiivisteet säännöllisesti ja
pyyhi ne puhtaaksi.
Huuhtele ja kuivaa huolellisesti.
Tärkeää Älä vedä, siirrä tai vahingoita
kaapin sisällä olevia putkia ja/tai
kaapeleita.
Älä käytä puhdistusaineita, hankausjauhet-
ta, voimakastuoksuisia puhdistustuotteita tai
kiillotusvahaa sisätilojen puhdistamisessa,
sillä tällaiset tuotteet vahingoittavat pintoja
ja jättävät voimakkaan tuoksun.
Poista laitteen alaosassa oleva ilmanvaihto-
säleikkö ja puhdista tuuletuskanavat imuril-
la kerran vuodessa. Tämä toimenpide pa-
rantaa laitteen suorituskykyä ja säästää
energiaa.
Tärkeää Varo vahingoittamasta
jäähdytysjärjestelmää.
Monet keittiön pintojen puhdistusaineet si-
sältävät kemikaaleja, jotka voivat vahin-
goittaa laitteen muoviosia. Tästä syystä lait-
teen ulkopintojen puhdistuksessa on suosi-
teltavaa käyttää vain lämmintä vettä ja kä-
sitiskiainetta.
Kun laite on puhdistettu, kytke se takaisin
verkkovirtaan.
Pakastimen sulattaminen
Pakastimen hyllyihin ja yläosastoon
muodostuu aina jonkin verran huurret-
ta.
Tärkeää Sulata pakastin, kun
huurrekerroksen paksuus on noin 3-5 mm.
Huurteen poistaminen:
1. Kytke laite pois toiminnasta.
2. Poista pakastimesta kaikki elintarvik-
keet, kääri ne paksulti sanomalehteen
ja laita viileään paikkaan.
3. Jätä ovi auki.
4. Poista kolme suurta laatikkoa.
5. Voit nopeuttaa sulatusta laittamalla
kuumaa vettä (ei kiehuvaa) sisältäviä
astioita pakastimen sisään.
6. Kun sulatus on suoritettu, poista pie-
neen alalaatikkoon kertynyt vesi ja kui-
vaa sisätila huolellisesti.
7. Kytke laitteeseen virta.
8. Käännä termostaatti keskisuureen ase-
tukseen ja anna laitteen käydä vähin-
tään kahden tunnin ajan pikapakastus-
tilassa.
SUOMI 35
9. Laita pakasteet takaisin pakastimeen.
Varoitus! Älä koskaan käytä teräviä
metalliesineitä huurteen poistamisessa
höyrystimestä, sillä tämä voi vahingoittaa
sitä. Älä yritä nopeuttaa sulatusta
mekaanisilla tai muilla välineillä, joita
valmistaja ei ole neuvonut käyttämään.
Pakasteiden lämpötilan nouseminen
sulatuksen aikana voi lyhentää niiden
turvallista säilytysaikaa.
Tuuletuskanavien puhdistaminen
1. Poista jalusta (1) ja sitten ilmanvaihto-
säleikkö (2).
321
2. Puhdista ilmanvaihtosäleikkö (2).
3. Vedä ilmansuuntain (3) kokonaan ulos.
4. Puhdista laitteen alaosa pölynimurilla.
Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan
Jos laitetta ei ole tarkoitus käyttää pitkään
aikaan, suorita seuraavat toimenpiteet:
1. Kytke laite irti verkkovirrasta.
2. Ota kaikki ruoat pois.
3. Sulata tarvittaessa.
4. Puhdista laite ja kaikki varusteet.
5. Jätä kaikki ovet raolleen, jotta laitteen
sisälle ei muodostu epämiellyttävää ha-
jua.
Jos jätät laitteen toimintaan, pyydä jotakin
henkilöä tarkistamaan kaappiin jätetyt elin-
tarvikkeet aika ajoin, jotta ne eivät pilaannu
esimerkiksi sähkökatkon sattuessa.
Käyttöhäiriöt
Huomio Irrota pistoke pistorasiasta
ennen kuin aloitat vianmäärityksen.
Vianmääritystoimenpiteet, joita ei ole mai-
nittu tässä käyttöohjeessa, on annettava
ammattitaitoisen sähköasentajan suoritetta-
viksi.
Tärkeää Tietynlaiset äänet kuuluvat
laitteen normaaliin toimintaan (kompressori,
jäähdytysaineen kierto).
Ongelma Mahdollinen syy Korjaustoimenpide
Laitteen käyntiääni on
kova.
Laitetta ei ole asennettu kun-
nolla paikalleen.
Tarkista, että laite on tukevasti
paikallaan (kaikki jalat koske-
vat lattiaan).
Laite ei toimi lainkaan.
Merkkivalo ei vilku.
Virta on katkaistu laitteesta. Kytke laitteeseen virta.
SUOMI 36
Ongelma Mahdollinen syy Korjaustoimenpide
Pistoke ei ole kunnolla kiinni
pistorasiassa.
Kiinnitä pistoke oikein pistora-
siaan.
Laitteeseen ei tule virtaa. Pis-
torasiaan ei tule jännitettä.
Kokeile kytkemällä pistorasi-
aan jokin toinen sähkölaite.
Ota yhteys sähköasentajaan.
Merkkivalo vilkkuu. Laite ei toimi kunnolla. Ota yhteys sähköasentajaan.
Hälytysmerkkivalo vilk-
kuu.
Pakastimen lämpötila on liian
korkea.
Lue ohjeet kohdasta "Korkean
lämpötilan hälytys".
Merkkiääni kuuluu. Pakastimen lämpötila on liian
korkea.
Lue ohjeet kohdasta "Korkean
lämpötilan hälytys".
Kompressori käy jatku-
vasti.
Lämpötilaa ei ole säädetty
oikein.
Säädä lämpötila korkeam-
maksi.
Ovi ei ole kunnolla kiinni. Lue ohjeet kohdasta "Oven
sulkeminen".
Ovea on avattu liian usein. Älä pidä ovea auki pitempään
kuin on tarpeen.
Ruoat ovat liian lämpimiä. Anna ruokien lämpötilan las-
kea huoneen lämpötilaan en-
nen kuin asetat ne laitteeseen.
Huoneen lämpötila on liian
korkea.
Laske huoneen lämpötilaa.
Pikapakastustoiminto on kyt-
ketty.
Katso kohta "Pikapakastustoi-
minto".
Pakastimen lämpötila
on liian alhainen tai
korkea.
Lämpötilaa ei ole säädetty
oikein.
Säädä lämpötila korkeam-
maksi/alhaisemmaksi.
Jos laite ei edellä mainittujen tarkastusten
jälkeenkään toimi oikein, ota yhteys valtuu-
tettuun huoltoliikkeeseen. Voit pyytää lä-
himmän valtuutetun huoltoliikkeen yhteys-
tiedot kuluttujaneuvonnasta, jonka puhelin-
numero löytyy tämän käyttöohjeen lopusta.
Oven sulkeminen
1. Puhdista oven tiivisteet.
2. Säädä ovea tarvittaessa. Lue asennus-
ohjeet.
3. Vaihda tarvittaessa vaurioituneet oven
tiivisteet. Ota yhteys valtuutettuun huol-
toliikkeeseen.
SUOMI 37
Tekniset tiedot
Mitat
Korkeus 815 mm
Leveys 596 mm
Syvyys 550 mm
Tilavuus (netto) 98 litraa
Sulatusjärjestelmä manuaalinen
Pakastustehon tähti-
merkintä
Käyttöönottoaika 29 tuntia
Pakastusteho 18 kg/24 h
Energiankulutus 0,542 kWh/24 h
Äänitaso 38 dB(A)
Energialuokka A+
Tekniset tiedot on
merkitty laitteen si-
sälle, vasemmalle
puolelle kiinnitettyyn
arvokilpeen ja ener-
giatarraan.
Asennus
Huomio Lue huolellisesti
turvallisuusohjeet oman turvallisuutesi
ja laitteen asianmukaisen toiminnan
varmistamiseksi ennen kuin aloitat laitteen
asennuksen.
Tärkeää Lue asennusohjeet.
Sijoituspaikka
Parhaan mahdollisen toiminnan varmistami-
seksi laitetta ei saa asentaa lämmönlähtei-
den, kuten lämpöpattereiden tai boilerei-
den tms. lähelle eikä suoraan auringonva-
loon. Tarkista, että ilma pääsee kiertämään
vapaasti laitteen takana.
Sijoittaminen
Laitteen voi asentaa kuivaan, hyvin tuule-
tettuun sisätilaan (autotalliin tai kellariin),
mutta parhaiten se toimii paikassa, jossa
ympäristön lämpötila vastaa laitteen arvo-
kilvessä määritettyä ilmastoa koskevaa luo-
kitusta:
Ilmastoluokka Ympäristön lämpöti-
la
SN +10 °C – 32 °C
N +16 °C – 32 °C
ST +16 °C – 38 °C
T +16 °C – 43 °C
Sähköliitäntä
Ennen kuin kytket laitteen verkkovirtaan,
tarkista, että arvokilvessä mainittu jännite ja
taajuus vastaavat verkkovirran arvoja.
SUOMI 38
Laite on kytkettävä maadoitettuun pistora-
siaan. Virtajohdon pistoke on varustettu
maadoituskoskettimella. Jos pistorasia, jo-
hon laite kytketään, ei ole maadoitettu, ota
yhteys sähköasentajaan ja pyydä asenta-
jaa kytkemään laite erilliseen maadoitusliit-
timeen voimassa olevien määräysten mu-
kaisesti.
Valmistaja ei vastaa millään tavalla vahin-
goista, mikäli edellä olevia turvallisuusohjei-
ta ei ole noudatettu.
Tämä laite vastaa Euroopan yhteisön direk-
tiivejä.
Ympäristönsuojelu
Tuotteeseen tai sen pakkaukseen merkitty
symboli
, osoittaa, että tätä tuotetta ei
saa laittaa sekajätteen joukkoon, vaan se
on toimitettava erilliseen sähkö- ja
elektroniikkajätteiden keräyspisteeseen.
Asianmukaisella jätehuollolla estetään
mahdolliset ympäristö- ja terveyshaitat.
Laitetta ei saa purkaa ennen jätehuoltoon
luovuttamista eikä laitteen sisälle saa
laittaa muita jätteitä.
Tarkempia tietoja tämän tuotteen
kierrättämisestä saat kuntasi jäteasioita
hoitavalta viranomaiselta, liikkeestä josta
tuote on ostettu tai internet sivuiltamme
www.electrolux.fi.
Pakkausmateriaalit
Materiaalit, joissa on symboli
, ovat kier-
rätettäviä. Vie pakkausmateriaalit kullekin
materiaalille tarkoitettuun keräysastiaan.
IKEA-TAKUU
IKEA-takuun voimassaolo
Tämä takuu on voimassa viisi (5) vuotta lait-
teen IKEA:sta ostopäivästä lähtien, ellei lait-
teen nimi ole LAGAN, missä tapauksessa
takuu on vain kaksi (2) vuotta. Alkuperäinen
ostokuitti vaaditaan ostotodistukseksi. Jos
takuuaikana tehdään huoltotöitä, laitteen
tai uusien osien takuuaika ei pitene sen
vuoksi.
Laitteet, joita IKEA:n viiden (5) vuoden
takuu ei koske
LAGAN-tuotesarjaan kuuluvat laitteet ja
kaikki ennen 1.8.2007 IKEA:sta ostetut lait-
teet.
Huoltotöiden suorittaja
IKEA:n palveluntarjoaja tarjoaa huollon
omien huoltoliikkeidensä tai valtuutettujen
huoltoliikkeiden verkoston kautta.
Takuun kattavuus
Takuu kattaa laitteessa esiintyvät viat, jotka
ovat aiheutuneet valmistus- tai materiaali-
virheistä IKEA:sta ostopäivän jälkeen. Tämä
takuu koskee vain kotitalouskäyttöä. Poik-
keukset on määritetty kohdassa Takuun pii-
riin kuulumattomat asiat. Takuuaikana vian
korjaamisesta aiheutuvat kustannukset,
esim. korjaukset, varaosat, työ ja matkaku-
lut, kuuluvat takuun piiriin sillä ehdolla, että
laite on korjattavissa ilman erityiskuluja ja
että vika liittyy takuunalaiseen valmistus- tai
materiaalivirheeseen. Euroopan yhteisön
direktiivi (nro 99/44/EY) ja vastaavat maa-
kohtaiset määräykset ovat voimassa näiden
ehtojen mukaisesti. Vaihdetut osat siirtyvät
IKEA:n omistukseen.
SUOMI 39
Ongelman korjaaminen IKEA:n taholta
IKEA:n nimeämä palveluntarjoaja tarkastaa
tuotteen ja määrittää omaan harkintaansa
perustuen, onko tuote tämän takuun alai-
nen. Jos se katsotaan takuun alaiseksi,
IKEA:n palveluntarjoaja tai valtuutettu huol-
toliike oman harkintaansa perustuen joko
korjaa viallisen tuotteen tai vaihtaa sen sa-
manlaiseen tai vastaavaan tuotteeseen.
Takuun piiriin kuulumattomat asiat
Normaali kuluminen.
Tahalliset tai laiminlyönnin aiheuttamat
vahingot, käyttöohjeiden noudattamisen
laiminlyönnin aiheuttamat vahingot, vir-
heellinen asennus tai kytkentä väärään
jännitteeseen, kemiallisen tai sähköke-
miallisen reaktion aiheuttamat vahingot,
ruostuminen, syöpyminen tai vesivahingot
mukaan lukien näihin rajoittumatta vesi-
johtoverkon liian suuri kalkkipitoisuus,
epätavallisten ympäristöolosuhteiden ai-
heuttamat vahingot.
Kulutusosat mukaan lukien paristot ja
lamput.
Ei toiminnalliset ja koristeosat, jotka eivät
vaikuta laitteen normaaliin käyttöön, mu-
kaan lukien naarmut ja mahdolliset väri-
muutokset.
Vierasesineiden tai aineiden aiheuttamat
vahingossa syntyneet vauriot ja sihtien,
vedenpoistojärjestelmien tai pesuainelo-
keroiden puhdistuksen yhteydessä synty-
neet vahingot.
Seuraavien osien vaurioituminen: keraa-
minen lasipinta, lisävarusteet, astia- ja
ruokailuvälinekorit, syöttö- ja poistoput-
ket, tiivisteet, lamput ja lampun suojukset,
näytöt, kytkimet, kotelot ja koteloiden
osat, ellei näitä vahinkoja voida osoittaa
valmistusvirheiden aiheuttamiksi.
Tapaukset, joissa vikaa ei löydy huolto-
henkilön käynnin aikana.
Korjaukset, joita eivät ole suorittaneet ni-
meämämme palvelutarjoajat ja/tai val-
tuutettu huoltoliike, tai jos on käytetty
muita kuin alkuperäisiä varaosia.
Virheellisen tai määräysten vastaisen
asennuksen aiheuttamat korjaukset.
Laitteen käyttö muussa kuin kotitalousym-
päristössä, ts. ammattikäytössä.
Kuljetusvahingot. Jos asiakas kuljettaa
tuotteen kotiinsa tai muuhun osoittee-
seen, IKEA ei ole vastuussa mahdollisista
kuljetuksen aikana syntyneistä vahingois-
ta. Jos taas IKEA toimittaa tuotteen
asiakkaan toimitusosoitteeseen, toimituk-
sen aikana syntyneet vahingot sisältyvät
takuuseen.
IKEA-kodinkoneen ensiasennuksen kus-
tannukset. Jos IKEA:n palveluntarjoaja tai
valtuutettu huoltoliike korjaa tai korvaa
kodinkoneen tämän takuun ehtojen alai-
suudessa, palveluntarjoaja tai valtuutettu
huoltoliike asentaa tarvittaessa korjatun
kodinkoneen uudelleen tai asentaa kor-
vaavan laitteen.
Tämä rajoitus ei koske ammattitaitoisen
asiantuntijan suorittamaa virheetöntä työtä,
jossa on käytetty alkuperäisiä varaosia,
laitteen sopeuttamiseksi toisen EU-maan
teknisten turvallisuusmääräysten mukaisek-
si.
Maakohtaisen lainsäädännön
soveltaminen
IKEA:n takuu antaa Sinulle tiettyjä laillisia
oikeuksia, jotka kattavat tai ylittävät kaikki
maakohtaisesti vaihtelevan paikallisen lain-
säädännön vaatimukset. Se ei rajoita miten-
kään Kuluttajasuojalaissa määritettyjä oi-
keuksia.
Kelpoisuusalue
Palvelut laitteille, jotka on hankittu EU-
maassa ja siirretty toiseen EU-maahan, tuo-
tetaan uuden maan normaalien takuuehto-
jen mukaisesti. Palvelun suoritusvelvollisuus
takuun rajoissa on olemassa vain, jos:
laite vastaa sen maan teknisiä vaatimuk-
sia, jossa takuuvaatimus tehdään, ja on
asennettu näiden vaatimusten mukaisesti.
laite vastaa asennusohjeita ja käyttöoh-
jeen turvallisuusohjeita ja on asennettu
niiden mukaisesti.
SUOMI 40
IKEA-laitteiden myynninjälkeinen palvelu:
Pyydämme ottamaan yhteyttä IKEA:n
myynninjälkeiseen palveluun osoitteeseen:
1. tämän takuun alaisen korvausvaati-
muksen tekeminen,
2. IKEA-keittiökalusteisiin tarkoitetun
IKEA-laitteen asennukseen liittyvien sel-
ventävien tietojen pyytäminen. Huolto
ei anna seuraaviin liittyviä selventäviä
tietoja:
IKEA-keittiön yleinen asennus,
sähköliitäntä (mikäli laitteen mukana
toimitetaan pistoke ja virtajohto), ve-
si- ja kaasuliitännät, sillä nämä on
annettava valtuutetun huoltoteknikon
tehtäväksi.
3. IKEA-laitteen käyttöohjeiden sisältöön
ja teknisiin tietoihin liittyvien selvennys-
ten pyytäminen.
Varmistaaksesi, että voimme palvella Sinua
parhaalla mahdollisella tavalla, lue huolelli-
sesti tämän oppaan sisältämät asennusoh-
jeet ja/tai käyttöohjeet, ennen kuin otat yh-
teyttä meihin.
Yhteydenotot palvelua tarvittaessa
Tämän oppaan viimeisellä sivulla on täy-
dellinen luettelo IKEA:n nimeämistä yhteys-
henkilöistä sekä heidän puhelinnumeronsa.
Tärkeää Jotta voimme palvella Sinua
mahdollisimman nopeasti, pyydämme
soittamaan tämän oppaan lopussa
mainittuun puhelinnumeroon. Ilmoita aina
tässä oppaassa mainittu asiaasi koskevan
laitteen numero. Ennen kuin soitat meille,
ota esille asiaasi koskevan laitteen IKEA:n
tuotenumero (8-numeroinen koodi).
Tärkeää SÄILYTÄ OSTOKUITTI!
Ostokuitti on ostotodistus, ja se vaaditaan
takuuta varten. Huomaa, että kuitissa on
mainittu myös IKEA-tuotteen nimi ja numero
(8-numeroinen koodi) jokaisesta ostamasta-
si laitteesta.
Lisäavun tarve
Jos sinulla on muita kuin kodinkoneiden
myynninjälkeiseen palveluun liittyviä kysy-
myksiä, ota yhteys lähimmän IKEA-myymä-
län puhelintukipalveluun. Suosittelemme, et-
tä luet kodinkoneen käyttöohjeen huolelli-
sesti, ennen kuin otat meihin yhteyttä.
SUOMI 41
Country Phone number Call Fee Opening time
België
070 246016
Binnenlandse gesprekskosten 8 tot 20 Weekdagen
Belgique Tarif des appels nationaux 8 à 20. En semaine
България 0700 10 218 Такса за повикване от страната От 9 до 18 ч в работни дни
Česká republika 246 019721 Cena za místní hovor 8 až 20 v pracovních dnech
Danmark 70 15 09 09 Landstakst
man.-fre. 09.00-20.00
lør. 09.00-16.00
1 søndag pr. måned, normalt første
søndag i måneden
Deutschland 01803-334532
(0,09 € / Min.*) * aus dem Festnetz
der DTAG; Mobilfunkpreise
abweichend
8 bis 20 Werktage
Ελλάδα 211 176 8276 Υπεραστική κλήση 8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
España 91 1875537 Tarifa de llamadas nacionales De 8 a 20 en días laborables
France 0170 36 02 05 Tarif des appels nationaux 9 à 21. En semaine
Ireland 0 14845915 National call rate 8 till 20 Weekdays
Ísland 5880503 Innanlandsgjald fyrir síma 9 til 18. Virka daga
Italia 02 00620818
Tariffa applicata alle chiamate
nazionali
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Κυπρος 22 030 529 Υπεραστική κλήση 8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
Magyarország 061 998 0549 Belföldi díjszabás Hétköznap 8 és 10 óra között
Nederland
0900 235 45 32
and/or
0900 BEL IKEA
"0,10 EUR/min (niet lokaal)
Incl. BTW"
ma-vr 9.00-21.00
zat 9.00-20.00
zon 9.00-18.00
Norge 815 22052 Takst innland 8 til 20 ukedager
Österreich 0810 300486 zum Ortstarif 8 bis 20 Werktage
Polska 012 297 8787 Stawka wg taryfy krajowej Od 8 do 20 w dni robocze
Portugal 211557985 Chamada Nacional
9 às 21. Dias de Semana
*excepto feriados
România 0212121224 Tarif apel naţional 8 - 20 în zilele lucrătoare
Россия 8 495 6662929
Действующие телефонные
тарифы
с 8 до 20 по рабочим дням
Время московское
Schweiz
031 5500 324
Tarif für Anrufe im Bundesgebiet 8 bis 20 Werktage
Suisse Tarif des appels nationaux 8 à 20. En semaine
Svizzera
Tariffa applicata alle chiamate
nazionali
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Slovensko (02) 3300 2554 Cena vnútroštátneho hovoru 8 až 20 v pracovných dňoch
Suomi 0207 85 1000 Kotimaan puhelun hinta arkipäivisin 8.00-20.00
Sverige 0775 700 500 lokalsamtal (lokal taxa)
mån-fre 8.30-20.00
lör-sön 9.30-18.00
Türkiye 212 244 0769 Ulusal arama ücreti Hafta içi saat 09:00'dan 18:00'a kadar
Україна 044 586 2078 Міжміськи дзвінки платні 9 - 21 В робочі дні
United Kingdom 020 3347 0044 National call rate 9 till 21. Weekdays
55
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56

IKEA FSF98 Ohjekirja

Kategoria
Freezers
Tyyppi
Ohjekirja

muilla kielillä