Sony Cyber-Shot DSC TX10 Omistajan opas

Tyyppi
Omistajan opas

Tämä käsikirja sopii myös

©2011 Sony Corporation Printed in Japan
4-265-636-52(1)
DSC-TX10
Digital Still Camera / Instruction Manual GB
Appareil photo numérique / Mode d’emploi FR
Fotocamera digitale / Istruzioni per l’uso IT
Cámara fotografía digital / Manual de instrucciones ES
Câmara fotográfica digital / Manual de instruções PT
Digitale Fotokamera / Gebrauchsanleitung DE
Digitale camera / Gebruiksaanwijzing NL
Cyfrowy aparat fotograficzny / Instrukcja obsługi PL
Digitální fotoaparát / Návod k obsluze CZ
Digitális fényképezőgép / Használati útmutató HU
Digitálny fotoaparát / Návod na používanie SK
Digital stillbildskamera / Handledning SE
Digitaalikamera / Käyttöopas FI
Digitalt stillkamera / Bruksanvisning NO
Digitalt stillbilledkamera / Betjeningsvejledning DK
Digitalni fotoaparat / Priručnik za upotrebu HR
Aparat foto digital / Manual de instrucţiuni RO
Dijital Fotoğraf Makinesi / Kullanma Kılavuzu TR
Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή / Εγχειρίδιο οδηγιών GR
DSC-TX10
4-265-636-52(1)
DSC-TX10
FI
2
Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran
pienentämiseksi.
TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA
– SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET
VAARA
NOUDATA NÄITÄ OHJEITA HUOLELLISESTI
TULIPALON TAI SÄHKÖISKUN VAARAN
PIENENTÄMISEKSI.
Jos pistoke ei sovi pistorasiaan, käytä pistorasiaan sopivaa pistokesovitinta.
[ Akku
Epäasiallinen käsittely saattaa vahingoittaa akkua, minkä seurauksena voi olla tulipalo tai
palovammoja. Huomioi seuraavat varoitukset.
Akkua ei saa purkaa.
Akkua ei saa murskata eikä siihen saa kohdistaa iskuja. Älä lyö akkua vasaralla, pudota
sitä tai astu sen päälle.
Akku on suojattava oikosuluilta. Suojaa akun navat siten, että ne eivät pääse
kosketuksiin metalliesineiden kanssa.
Akku on säilytettävä alle 60 °C:n lämpötilassa. Akku on suojattava suoralta
auringonvalolta. Akkua ei saa jättää autoon, joka on pysäköity aurinkoon.
Akkua ei saa hävittää polttamalla.
Älä käsittele vahingoittuneita tai vuotavia litium-ioniakkuja.
Lataa akku käyttämällä alkuperäistä Sony-akkulaturia tai muuta sopivaa laturia.
Säilytä akku poissa pienten lasten ulottuvilta.
Säilytettävä kuivassa paikassa.
Vaihda vain samanlaiseen akkuun tai Sonyn suosittelemaan vastaavaan tuotteeseen.
Hävitä käytetyt akut viipymättä ohjeissa kuvatulla tavalla.
Suomi
VAROITUS
VAROITUS
FI
3
FI
[ Verkkolaite
Liitä verkkolaite lähimpään pistorasiaan.
Jos verkkolaitteen käytön yhteydessä ilmenee ongelmia, katkaise virta välittömästi
irrottamalla pistoke pistorasiasta.
Virtajohto on suunniteltu käytettäväksi vain tämän kameran kanssa, eikä sitä saa käyttää
minkään muun sähkölaitteen kanssa.
[ Ilmoitus EU-maiden asiakkaille
Tuotteen valmistaja on Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan. EMC-merkinnän ja tuoteturvan valtuutettu edustaja on Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Huolto- tai takuuasioihin liittyvät
kysymykset voitte lähettää erillisessä huoltokirjassa tai takuuasiakirjassa mainittuun
osoitteeseen.
Tämä tuote on testattu ja sen on todettu olevan EMC-direktiivin raja-arvojen mukainen
käytettäessä liitäntäkaapelia, jonka pituus on alle 3 metriä.
[ Huomautus
Tietyntaajuiset sähkömagneettiset kentät voivat vaikuttaa tämän kameran kuvaan ja
ääneen.
[ Huomautus
Jos staattinen sähkö tai sähkömagneettinen kenttä aiheuttaa tiedonsiirron keskeytymisen
(epäonnistumisen), käynnistä sovellusohjelma uudelleen tai irrota tiedonsiirtokaapeli
(esimerkiksi USB-kaapeli) ja kytke se uudelleen.
[ Käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
hävittäminen (koskee Euroopan yhteisön ja muiden Euroopan
maiden jätehuoltoa)
Tämä laitteeseen tai sen pakkaukseen merkitty symboli tarkoittaa, että
laitetta ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. Sen sijaan laite on toimitettava
sähkö ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan keräys- ja
kierrätyspisteeseen. Varmistamalla, että tämä laite hävitetään
asianmukaisesti, voit auttaa estämään mahdollisia ympäristö- ja
terveyshaittoja, joita muuten voi aiheutua laitteen epäasianmukaisesta
käsittelystä. Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja. Lisätietoja
laitteen käsittelystä, talteenotosta ja kierrätyksestä on saatavilla
paikallisilta ympäristöviranomaisilta, jätehuoltokeskuksesta tai liikkeestä, josta laite on
ostettu.
Euroopassa oleville asiakkaille
FI
4
[ Käytöstä poistettujen paristojen hävitys (koskee Euroopan
unionia sekä muita Euroopan maita, joissa on erillisiä
keräysjärjestelmiä)
Tämä symboli paristossa tai sen pakkauksessa tarkoittaa, ettei paristoa
lasketa normaaliksi kotitalousjätteeksi.
Tietyissä paristoissa tätä symbolia voidaan käyttää yhdessä kemikaalia
ilmaisevan symbolin kanssa. Paristoon on lisätty kemikaaleja elohopea
(Hg) ja lyijyä (Pb) ilmaisevat symbolit, jos paristo sisältää enemmän kuin
0,0005 % elohopeaa tai enemmän kuin 0,004 % lyijyä.
Varmistamalla, että paristo poistetaan käytöstä asiaan kuuluvalla tavalla, estetään
mahdollisia negatiivisia vaikutuksia luonnolle ja ihmisten terveydelle, joita paristojen
väärä hävittäminen saattaa aiheuttaa. Materiaalien kierrätys auttaa säästämään
luonnonvaroja.
Mikäli tuotteen turvallisuus, suorituskyky tai tietojen säilyminen vaatii, että paristo on
kiinteästi kytketty laitteeseen, tulee pariston vaihto suorittaa valtuutetun huollon toimesta.
Jotta varmistetaan, että käytöstä poistettu tuote käsitellään asianmukaisesti, tulee tuote
viedä käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden vastaanottopisteeseen.
Muiden paristojen osalta tarkista käyttöohjeesta miten paristo irroitetaan tuotteesta
turvallisesti.
Toimita käytöstä poistettu paristo paristojen vastaanottopisteeseen.
Lisätietoja tuotteiden ja paristojen kierrätyksestä saa paikallisilta viranomaisilta,
jäteyhtiöistä tai liikkeestä, josta tuote on ostettu.
FI
5
FI
Kameran veden-, pölyn- ja iskunkestävyys
Tämä kamera on veden-, pölyn- ja iskunkestävä. Rajoitettu takuu ei korvaa
kameran väärinkäytöstä tai virheellisestä kunnossapidosta aiheutuneita
vaurioita.
Tämä kamera on veden-/pölynkestävä standardin IEC60529 IP58
mukaisesti. Kamera toimii vedessä 5 m syvyydessä 60 minuuttia.
Älä altista kameraa paineistetulle vedelle, kuten vesijohtovedelle.
Älä käytä kuumissa lähteissä.
Käytä kameraa suositellussa vedenlämpötilassa –10 °C - +40 °C.
Standardien MIL-STD 810F Method 516.5-Shock mukaisesti tämä tuote on
läpäissyt testit, joissa se on pudotettu 1,5 m korkeudesta 5 cm paksulle
vanerilevylle
*
.
*Käyttöolosuhteista ja -ympäristöstä riippuen ei tälle kameralle kuitenkaan voida
antaa mitään takeita sen vahingoittumisen, toimintahäiriöiden tai
vedenkestävyyden osalta.
Pölyn-/iskunkestävyyden osalta ei voida taata, ettei kamera naarmuunnu tai
siihen ei tule koloja.
Joskus kameran vedenkestävyys häviää, jos siihen kohdistuu voimakas isku
esimerkiksi pudotettaessa. Suosittelemme kameran tarkastuttamista
valtuutetussa huoltoliikkeessä maksua vastaan.
Mukana toimitetut lisävarusteet eivät täytä veden-, pölyn- ja
iskunkestävyysvaatimuksia.
Huomautuksia ennen kameran käyttämistä veden alla/
läheisyydessä
Varmista, ettei akun/muistikortin kannen tai
monikäyttöliittimen kannen sisään pääse
hiekkaa, hiuksia, likaa tai muuta vierasta
ainetta. Pienikin määrä vierasta ainetta voi
aiheuttaa veden pääsyn kameraan.
FI
6
Tarkasta, ettei tiivisteen ja sen
kosketuspinnoilla ole naarmuja. Pienikin
naarmu voi aiheuttaa veden pääsyn
kameraan. Jos tiivisteessä tai sen
kosketuspinnoissa on naarmuja, toimita
kamera valtuutettuun huoltoliikkeeseen,
jossa tiiviste vaihdetaan maksua vastaan.
Jos tiivisteeseen tai sen kosketuspinnoille
pääsee likaa tai hiekkaa, pyyhi alue
puhtaaksi pehmeällä, nukkaamattomalla
liinalla. Estä tiivisteen naarmuuntuminen koskemalla siihen akkua
ladattaessa tai kaapelia käytettäessä.
Älä avaa/sulje akun/muistikortin kantta tai monikäyttöliittimen kantta
märillä tai hiekkaisilla käsillä tai veden läheisyydessä. Tällöin on olemassa
vaara, että kameran sisään pääsee hiekkaa tai vettä. Suorita ennen kannen
avaamista toimenpiteet, jotka on kuvattu kohdassa ”Huomautuksia sen
jälkeen, kun kameraa on käytetty veden alla/läheisyydessä”.
Avaa/sulje akun/muistikortin kansi ja monikäyttöliittimen kansi, kun kamera
on täysin kuiva.
Varmista aina, että akun/muistikortin kansi ja monikäyttöliittimen kansi ovat
kunnolla lukittuja.
Huomautuksia kameran käytöstä veden alla/läheisyydessä
Näyttökuvakkeisiin roiskuva vesi voi aktivoida kosketuspaneelin. Kun
kameraa käytetään veden alla/läheisyydessä, on suositeltavaa piilottaa
kuvakkeet koskettamalla näytön oikealla puolella. Näytä kuvakkeet
uudelleen koskettamalla muutaman sekunnin ajan.
Kosketuspaneelia ei voi käyttää veden alla. Käytä kameran painikkeita
kuvaus- ja toistotoimintojen suorittamiseksi.
Älä altista kameraa iskuille esimerkiksi veteen hypättäessä.
Älä avaa/sulje akun/muistikortin kantta tai monikäyttöliittimen kantta veden
alla/läheisyydessä.
Käytä erikseen myytävää koteloa (Marine Pack), jos sukellat yli 5 metrin
syvyyteen.
Kamera uppoaa veteen. Estä kameran uppoaminen pujottamalla käsi
rannehihnan läpi.
Veden alla salamavalolla otetuissa kuvissa voi näkyä kelluvien esineiden
heijastuksista johtuvia heikkoja, valkoisia, pyöreitä pisteitä. Kyseessä ei ole
toimintahäiriö.
Vähennä vedenalaisen kuvauksen häiriöitä valitsemalla valotusohjelmaksi
(Vedenalainen).
1 Tiiviste
2 Tiivisteeseen koskettava
pinta
FI
7
FI
Jos objektiivissa on vesipisaroita tai muuta vierasta ainetta, kuvista ei tule
tarkkoja.
Älä avaa objektiivin suojusta, jos ympärillä lentää hiekkaa.
Huomautuksia sen jälkeen, kun kameraa on
käytetty veden alla/läheisyydessä
Puhdista kamera vedellä aina käytön jälkeen
60 minuutin kuluessa äläkä avaa akun/
muistikortin kantta, ennen kuin puhdistus on
suoritettu. Hiekkaa ja vettä voi päästä sisälle
paikkoihin, joista niitä ei voi nähdä. Jos kameraa
ei huuhdella, sen vedenkestävyys heikentyy.
Jätä kamera noin 5 minuutiksi astiaan, johon on kaadettu puhdasta vettä.
Ravistele sitten kameraa varovasti, paina jokaista painiketta, liu’uta
zoomausvipua tai objektiivin suojusta vedessä suolan, hiekan ja muun
painikkeiden tai objektiivin suojuksen ympärille tarttuneen materiaalin
puhdistamiseksi.
Pyyhi huuhtelun jälkeen vesipisarat pehmeällä liinalla. Anna kameran
kuivua kokonaan varjoisassa paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Kameraa
ei saa puhaltaa puhtaaksi hiustenkuivaajalla, sillä kamera saattaa vääntyä ja/
tai vedenkestävyys heikentyä.
Pyyhi vesipisarat tai pöly muistikortin/akun kannesta tai liittimen kannesta
pehmeällä, kuivalla liinalla.
Tämä kamera on suunniteltu tyhjentämään vesi. Vesi valuu pois ON/OFF
(Virta) -painikkeen, zoomausvivun ja muiden säätimien ympärillä olevista
aukoista. Aseta kamera veden poistamisen jälkeen hetkeksi kuivan liinan
päälle loppujen vesien valuttamiseksi.
Kun kamera viedään veden alle, voi muodostua kuplia. Kyseessä ei ole
toimintahäiriö.
Kameran runko voi värjääntyä, jos se joutuu kosketuksiin aurinkorasvan tai
-öljyn kanssa. Jos kamera joutuu kosketuksiin aurinkorasvan tai -öljyn
kanssa, pyyhi se nopeasti puhtaaksi.
Älä anna kameran olla niin, että sen sisällä tai pinnalla on suolavettä. Tämä
voi aiheuttaa korroosiota tai värjääntymistä ja heikentää vedenkestävyyttä.
Vedenkestävyyden säilyttämiseksi suosittelemme kameran toimittamista
kerran vuodessa jälleenmyyjälle tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen akun/
muistikortin kannen tai monikäyttöliittimen kannen tiivisteen vaihtamiseksi
maksua vastaan.
FI
8
Lisätietoja muista toiminnoista voit lukea CD-ROM-levyllä (mukana) olevista
”Cyber-shot-käyttöohjeet” (HTML) tietokoneen avulla.
Windows-käyttäjät:
1 Napsauta [Käyttöohjeet] t [Asennus].
2 Avaa ”Käyttöohjeet” työpöydän pikakuvakkeen avulla.
Macintosh-käyttäjät:
1 Valitse [Käyttöohjeet] ja kopioi [Käyttöohjeet]-kansioon tallennettu [fi]-
kansio tietokoneeseen.
2 Kun kopiointi on valmis, kaksoisnapsauta ”index.html” [fi]-kansiossa.
Kamera (1)
Ladattava akku NP-BN1 (1)
USB-monikäyttöliitäntäkaapeli (1)
Verkkolaite AC-UB10/UB10B (1)
Virtajohto (ei toimiteta kameran mukana USA:ssa eikä Kanadassa) (1)
Maalauskynä (1)
Rannehihna (1)
•CD-ROM (1)
Cyber-shot-sovellusohjelma
”Cyber-shot-käyttöohjeet”
Käyttöopas (tämä opas) (1)
Huomautuksia vedenkestävyydestä (1)
Katso mukana toimitetun CD-ROM-levyn
”Cyber-shot-käyttöohjeet” (HTML)
Toimitettujen varusteiden tarkastaminen
Aseta CD-ROM-levy CD-ROM-levyasemaan.
FI
9
FI
A Mikrofoni
B Objektiivin suojus
C Salamavalo
D Itselaukaisimen valo/
Hymysulkimen valo/AF-apuvalo
E Objektiivi
F (Toisto) -painike
G MOVIE (Video) -painike
H yttö/Kosketuspaneeli
I ON/OFF (Virta/Lataus) -painike
J ON/OFF (Virta/Lataus) -valo
K Suljinpainike
L Kuvattaessa: W/T (zoomaus)
-vipu
Katseltaessa: (toistozoom)
-vipu/ (hakemisto) -vipu
M Rannehihnan koukku
N HDMI-liitin
O Monikäyttöliitin (Type3b)
P Muistikorttipaikka
Q ytön merkkivalo
R Akun poistovipu
S Liittimen kansi
T Akun/muistikortin kansi
U (TransferJet™) -merkki
V Akkulokero
W Jalustan liitäntä
Käytä jalustaa, jonka ruuvin
pituus on enintään 5,5 mm.
Muutoin kameraa ei voi
kiinnittää tukevasti ja kamera voi
vahingoittua.
Osat
FI
10
Akun asettaminen paikalleen
1
Avaa kansi.
2
Aseta akku paikalleen.
Paina akun poistovipua ja aseta akku paikalleen kuvan mukaisesti.
Varmista, että akun poistovipu lukittuu, kun akku on asetettu paikalleen.
Akun lataaminen
Poistovipu
Virtajohto
USA:ssa ja Kanadassa
olevat asiakkaat
Muut kuin USA:ssa tai Kanadassa
olevat asiakkaat
Virran/Latauksen valo
Palaa: lataus käynnissä
Ei pala: lataus päättynyt
Vilkkuu: latausvirhe
FI
11
FI
Sulje kansi huolellisesti niin, että liukukannen alla oleva keltainen merkki menee
piiloon.
Jos virran/latauksen valo kamerassa ei syty, vaikka verkkolaite on liitetty
kameraan ja pistorasiaan, lataus on pysäytetty tilapäisesti valmiustilaan. Lataus
lopetetaan ja laturi siirtyy valmiustilaan automaattisesti, jos lämpötila on
suositellun käyttölämpötilan ulkopuolella. Kun lämpötila palaa oikealle alueelle,
lataus jatkuu. Suosittelemme, että akku ladataan ympäristön lämpötilan ollessa
10 °C - 30 °C.
Kytke verkkolaite (mukana) lähimpään pistorasiaan. Jos verkkolaitetta
käytettäessä ilmenee toimintahäiriöitä, irrota pistoke pistorasiasta välittömästi
verkkovirran katkaisemiseksi.
Kun lataus on valmis, irrota verkkolaite pistorasiasta.
Muista käyttää alkuperäisiä Sony-tuotemerkin akkuja, USB-
monikäyttöliitäntäkaapelia (mukana) ja verkkolaitetta (mukana).
x
Lataaminen tietokoneeseen liittämällä
Akku voidaan ladata liittämällä kamera tietokoneeseen USB-
monikäyttöliitäntäkaapelilla.
1
Avaa liittimen kansi ja liitä kamera ja verkkolaite
(mukana) USB-monikäyttöliitäntäkaapelilla (mukana).
2
Kytke verkkolaite pistorasiaan.
Virran/latauksen valo syttyy oranssina ja lataus käynnistyy.
Katkaise virta kamerasta akun latauksen ajaksi.
Akun voi laittaa latautumaan, vaikka sen varaus ei olisikaan lopussa.
Kun virran/latauksen valo vilkkuu eikä lataus ole päättynyt, irrota akku
ja aseta se uudelleen paikalleen.
Huomautuksia
FI
12
Huomioi seuraavat kohdat tietokoneen kautta ladattaessa:
– Jos kamera on liitetty kannettavaan tietokoneeseen, jota ei ole kytketty
verkkovirtaan, tietokoneen akun varaus vähenee. Älä lataa pitkiä aikoja.
– Älä käynnistä/sammuta tai käynnistä tietokonetta uudelleen ja palauta sitä
virransäätötilasta, kun tietokoneen ja kameran välille on muodostettu USB-
yhteys. Se voi aiheuttaa kameraan toimintahäiriön. Kytke kamera irti
tietokoneesta ennen tietokoneen käynnistämistä/sammuttamista,
uudelleenkäynnistämistä tai virransäästötilasta palauttamista.
– Akun lataaminen ei välttämättä onnistu räätälöidyillä tai itserakennetuilla
tietokoneilla.
x
Latausaika
Latausaika on noin 210 minuuttia verkkolaitetta (mukana) käytettäessä.
Edellä mainittu latausaika on voimassa, kun tyhjä akku ladataan täyteen 25 °C
lämpötilassa. Lataus voi kestää kauemmin käyttötavan ja olosuhteiden mukaan.
x
Akun kestoaika ja tallennettavien/katsottavien
valokuvien määrä
Edellä oleva valokuvien määrä on voimassa, kun akku on ladattu täyteen.
Valokuvien määrä voi pienentyä käyttöolosuhteista riippuen.
Tallennettavissa olevien valokuvien määrä perustuu seuraaviin
kuvausolosuhteisiin:
– Käytössä Sony ”Memory Stick PRO Duo” (Mark2) (myydään erikseen).
– Akkua käytetään ympäristön lämpötilan ollessa 25 °C.
Määrä ”Kuvaaminen (valokuvat)” perustuu CIPA-standardiin ja seuraaviin
kuvausolosuhteisiin:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
– [Paneelin kirkkaus] -asetuksena on [3].
– Kuvia otetaan 30 sekunnin välein.
– Zoom kytketään vuorotellen ääriasentoihin W ja T.
– Salama välähtää joka toisella kerralla.
Huomautus
Huomautus
Akun kestoaika Kuvien määrä
Kuvaaminen (valokuvat) Noin 125 min Noin 250 kuvaa
Katselu (valokuvat) Noin 190 min Noin 3800 kuvaa
Kuvaaminen (videot) Noin 60 min
Huomautuksia
FI
13
FI
Virta kytketään ja katkaistaan joka kymmenennellä kerralla.
Akun kestoikä videoille perustuu seuraaviin kuvausolosuhteisiin:
– Videon laatu: AVCHD HQ
– Kun jatkuva kuvaus päättyy asetettujen rajojen vuoksi (sivu 22), jatka kuvausta
painamalla MOVIE (Video) -painiketta uudelleen. Kuvaustoiminnot, kuten
zoom, eivät toimi.
x
Virransyöttö
Kameraan voidaan syöttää virtaa pistorasiasta liittämällä verkkolaite USB-
monikäyttöliitäntäkaapelilla (mukana).
Voit tuoda kuvia tietokoneeseen huolehtimatta akun latauksen loppumisesta,
kun liität kameran tietokoneeseen USB-monikäyttöliitäntäkaapelilla.
Virtaa ei syötetä, kun akku ei ole asetettuna kameraan.
Virransyöttö pistorasiasta on käytettävissä vain, kun kamera on toistotilassa tai
kameran ja tietokoneen välille on muodostettu yhteys. Kameran ollessa
kuvaustilassa tai kameran asetuksia muutettaessa virtaa ei syötetä, vaikka USB-
yhteys on muodostettu USB-monikäyttöliitäntäkaapelilla.
Jos liität kameran ja tietokoneen USB-monikäyttöliitäntäkaapelilla kameran
ollessa toistotilassa, kameran näyttö vaihtuu toistonäytöstä USB-yhteysnäyttöön.
Vaihda toistonäyttöön painamalla (Toisto) -painiketta.
Huomautuksia
Muistikortin (myydään erikseen) asettaminen
paikalleen
Varmista, että viistetty kulma on
oikeaan suuntaan.
FI
14
x
Yhteensopivat muistikortit
Tässä käyttöoppaassa kohdan A tuotteista käytetään yhteisnimitystä ”Memory
Stick Duo” ja kohdan B tuotteita kutsutaan SD-korteiksi.
x
Muistikortin/akun poistaminen
Muistikortti: paina muistikorttia sisäänpäin kerran.
Akku: siirrä akun poistovipua. Varo pudottamasta akkua.
Älä poista akkua/muistikorttia kamerasta, kun käytön merkkivalo (sivu 9) palaa.
Muussa tapauksessa muistikortti/sisäinen muisti voi vioittua.
1
Avaa kansi.
2
Aseta muistikortti (myydään erikseen) paikalleen.
Työnnä muistikortti paikalleen viistetty kulma kuvan mukaiseen
suuntaan, kunnes kortti napsahtaa paikalleen.
3
Sulje kansi huolellisesti niin, että liukukannen alla oleva
keltainen merkki menee piiloon.
Kamera voi vaurioitua, jos kansi suljetaan akun ollessa väärässä
asennossa.
Muistikortti Valokuville Videoille
A
Memory Stick PRO Duo aa (vain Mark2)
Memory Stick PRO-HG Duo aa
Memory Stick Duo a
B
SD-muistikortti aa (luokka 4 tai
nopeampi)
SDHC-muistikortti aa (luokka 4 tai
nopeampi)
SDXC-muistikortti aa (luokka 4 tai
nopeampi)
Huomautus
FI
15
FI
Kellonajan asettaminen
1
Laske objektiivin suojus.
Kameran virta kytkeytyy. Virran merkkivalo syttyy vain, jos kamera
käynnistyy.
Voit kytkeä kameraan virran myös painamalla ON/OFF (Virta)
-painiketta.
Virran kytkeytymisessä ja toimintojen aktivoitumisessa voi kestää
jonkin aikaa.
2
Valitse haluamasi kieli.
3
Valitse haluttu alue näytöllä näytettävien ohjeiden
mukaan, ja kosketa sitten [Seur].
4
Aseta [Kesäaika], [Pvm- & aikamuoto] ja [Pvm & aika],
kosketa sitten [Seur].
Keskiyö ilmaistaan muodossa 12:00 AM ja keskipäivä muodossa 12:00
PM.
5
Kosketa [OK].
6
Valitse haluttu näytön väri näytöllä näytettävien
ohjeiden mukaan, ja kosketa sitten [OK].
7
Kun [Kameran sisäinen opas] -johdantoviesti tulee
näyttöön, kosketa [OK].
Objektiivin suojusON/OFF (Virta)
FI
16
Valokuvien kuvaaminen
Videon kuvaaminen
8
Lue vedenkestävyyttä koskevat varotoimet ja kosketa
sitten [OK].
Valokuvien/videoiden kuvaaminen
1
Tarkenna painamalla suljinpainike puoliväliin.
Kun kuva on tarkennettu, kuuluu piippaus ja z-ilmaisin syttyy palamaan.
2
Paina suljinpainike kokonaan alas.
1
Aloita tallennus painamalla MOVIE (Video) -painiketta.
Muuta zoomauskerrointa W/T (zoom) -vivulla.
2
Lopeta tallennus painamalla MOVIE-painiketta
uudelleen.
Suljinpainike
MOVIE (Video) -painike
FI
17
FI
Objektiivin ja vivun käyttöääni tallentuvat, kun zoomausta käytetään videon
kuvaamisen aikana. MOVIE-painikkeen käyttöääni voi myös tallentua, kun
videon tallennus lopetetaan.
Kameralla voidaan tallentaa yhtäjaksoisesti noin 29 minuuttia kameran
oletusasetuksilla ja lämpötilan ollessa noin 25 °C. Kun videon tallennus on
lopetettu, voit käynnistää tallennuksen uudelleen painamalla MOVIE-painiketta
uudelleen. Tallennus voi pysähtyä kameran suojaamiseksi ympäristön lämpötilasta
riippuen.
x
Seuraavan tai edellisen kuvan valitseminen
Kosketa (Seuraava)/ (Edellinen) näytöllä.
Voit katsella videoita koskettamalla (Toisto) näytön keskeltä.
Lähennä koskettamalla toistettavaa valokuvaa.
x
Kuvan poistaminen
1 Kosketa (Poisto) t [Tämä kuva].
x
Palaaminen kuvaustilaan
Kosketa näytöllä.
Kuvaustilaan voidaan palata myös painamalla suljinpainike puoliväliin.
Huomautuksia
Kuvien katseleminen
1
Paina (Toisto) -painiketta.
Jos muistikortille muilla kameroilla tallennettuja kuvia ei voi toistaa
tässä kamerassa, näkyviin tulee tiedoston rekisteröintinäyttö.
(Toisto)
FI
18
Tässä kamerassa on sisäinen toimintaopas. Sen avulla voit etsiä kameran
toimintoja tarpeittesi mukaan.
Kameran sisäinen opas
1
Kosketa (Kameran sisäinen opas).
-merkki ilmestyy näytön oikeaan alareunaan katselun aikana.
2
Valitse hakumenetelmä [Kameran sisäinen opas].
Kuvaus/ toisto-opas: Eri käyttötoimintojen haku kuvaus-/katselutilassa.
Kuvakeopas: Näytettyjen kuvakkeiden toiminnon ja merkityksen haku.
Vianäritys: Yleisten ongelmien ja niiden ratkaisujen haku.
Objektiiviopas: Toimintojen haku omien tarpeiden mukaan.
Avainsana: Toimintojen haku avainsanojen avulla.
Historia: Näyttää 10 viimeistä kohdetta, jotka [Kameran sisäinen opas]
on näyttänyt.
FI
19
FI
Muita kuvattaessa ja toistettaessa käytettäviä toimintoja voidaan käyttää
koskettamalla MENU näytöllä. Tässä kamerassa on toimintaopas, jolla voit
valita toiminnot helposti. Kokeile muita toimintoja oppaan näyttämisen
aikana.
x
Valikkokohteet
Kuvaus
Muiden toimintojen esittely
Elokuvakuvauskoht.
Valitsee videon tallennustilan.
Helppo-tila Ottaa valokuvia mahdollisimman vähillä toiminnoilla.
Salamavalo Asettaa salamavaloasetukset.
Itselaukaisin Asettaa itselaukaisimen asetukset.
Epätarkkuustehoste
Asettaa taustan epätarkkuustehosteen kuvattaessa
Taustan epätarkkuus -tilassa.
Valokuvan koko/
Panoraamakuvan
koko/Videon koko/
Videon laatu
Valitsee valokuvien, panoraamakuvien ja
videotiedostojen kuvakoon ja -laadun.
Sarjan asetukset Asettaa sarjakuvauksen asetukset.
Makro Kuvaa upeita lähikuvia pienistä kohteista.
EV Valotuksen manuaalinen säätäminen.
ISO Säätää valoisuusherkkyyden.
Valkotasap. Säätää kuvan värisävyt.
Vedenalainen
valkotasap.
Säätää värit veden alla kuvattaessa.
Tarkennus Valitsee tarkennustavan.
FI
20
Katselu
Mittausmuoto
Valitsee mittausmuodon, joka määrittää kuvauskohteesta
kohdan, jonka perusteella valotus määritetään.
Valotuksen
tunnistus
Tunnistaa kuvausolosuhteet automaattisesti.
Pehmeä iho -
tehoste
Valitsee Pehmeä iho -tehosteen käytön ja tehosteen
tason.
Hymysuljin
Vapauttaa sulkimen automaattisesti, kun hymy
havaitaan.
Hymyherkkyys
Asettaa Hymysuljin-toiminnon herkkyyden hymyjen
tunnistamista varten.
Kasvontunnistus
Kamera havaitsee kasvot ja säätää eri asetukset
automaattisesti.
Suljet. silmien esto
Ottaa automaattisesti kaksi kuvaa ja valitsee kuvan, jossa
silmät eivät ole kiinni.
Kameran sisäinen
opas
Kameran toimintojen haku omien tarpeiden mukaan.
Helppo-tila Suurentaa näytön tekstikokoa käytön helpottamiseksi.
Päiväyksen valinta Valitsee näytettävän kuvan päivämäärän mukaan.
Kalenteri Valitsee kalenterista toistettavan päivämäärän.
Hakemistonäyttö Näyttää useita kuvia yhtä aikaa.
Kuvaesitys Valitsee jatkuvan toiston menetelmän.
Poista Poistaa kuvan.
Lähettää
TransferJetillä
Siirrä tietoja kohdistamalla lähekkäin kaksi tuotetta,
joissa on TransferJet.
Maalaus
Maalaa tallennettuun kuvaan ja tallentaa sen uutena
tiedostona.
Parantelu Parantelee kuvaa eri tehosteilla.
3D-katselu Toistaa 3D-tilassa kuvatut kuvat 3D-televisiossa.
Katselutila Valitsee kuvien näyttömuodon.
Näytä sarjaryh
Valitsee, näytetäänkö sarjakuvat ryhminä vai
näytetäänkö kaikki kuvat toiston aikana.
1 / 1

Sony Cyber-Shot DSC TX10 Omistajan opas

Tyyppi
Omistajan opas
Tämä käsikirja sopii myös