Sony Série Cyber Shot DSC-TX30 Ohjekirja

Tyyppi
Ohjekirja
DSC-TX30
©2013 Sony Corporation Printed in China
4-456-210-51(1)
DSC-TX30
Digital Still Camera / Instruction Manual GB
Appareil photo numérique / Mode d’emploi FR
Fotocamera digitale / Istruzioni per l’uso IT
Cámara fotografía digital / Manual de instrucciones ES
Câmara fotográfica digital / Manual de instruções PT
Digitale Fotokamera / Gebrauchsanleitung DE
Digitale camera / Gebruiksaanwijzing NL
Cyfrowy aparat fotograczny / Instrukcja obsługi PL
Digitální fotoaparát / Návod k obsluze CZ
Digitális fényképezőgép / Használati útmutató HU
Digitálny fotoaparát / Návod na používanie SK
Digital stillbildskamera / Handledning SE
Digitaalikamera / Käyttöopas FI
Digitalt stillkamera / Bruksanvisning NO
Digitalt stillbilledkamera / Betjeningsvejledning DK
Digitalni fotoaparat / Priručnik za upotrebu HR
Aparat foto digital / Manual de instrucţiuni RO
GR
DSC-TX30
4-456-210-51(1)
FI
2
Sulkeissa oleva numero osoittaa kappalemäärän.
Kamera (1)
Ladattava akku NP-BN (1)
(Tätä ladattavaa akkua ei voi käyttää sellaisen Cyber-shot-kameran kanssa,
jonka mukana toimitettiin NP-BN1-akku.)
Micro USB -kaapeli (1)
Verkkolaite AC-UB10/UB10B/UB10C/UB10D (1)
Verkkovirtajohto (ei mukana Yhdysvalloissa ja Kanadassa) (1)
Rannehihna (1)
Käyttöopas (tämä opas) (1)
Huomautuksia vedenkestävyydestä (1)
Suomi
Lisätietojen saaminen kamerasta (”Cyber-shot-
käyttöohjeet”)
”Cyber-shot-käyttöohjeet” on online-käyttöopas. Siinä on
yksityiskohtaisempia tietoja kameran lukuisista toiminnoista.
1 Siirry Sonyn tukisivulle.
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
2 Valitse maa tai alue.
3 Etsi tukisivulta kamerasi mallinimeä.
Katso mallinimi kameran pohjasta.
Toimitettujen tuotteiden tarkistaminen
FI
3
FI
Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran
pienentämiseksi.
TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA
– SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET
VAARA
NOUDATA NÄITÄ OHJEITA HUOLELLISESTI TULIPALON
TAI SÄHKÖISKUN VAARAN PIENENTÄMISEKSI.
[ Akku
Epäasiallinen käsittely saattaa vahingoittaa akkua, minkä seurauksena voi olla tulipalo tai
palovammoja. Huomioi seuraavat varoitukset.
Akkua ei saa purkaa.
Akkua ei saa murskata eikä siihen saa kohdistaa iskuja. Älä lyö akkua vasaralla, pudota
sitä tai astu sen päälle.
Akku on suojattava oikosuluilta. Suojaa akun navat siten, että ne eivät pääse
kosketuksiin metalliesineiden kanssa.
Akku on säilytettävä alle 60 °C:n lämpötilassa. Akku on suojattava suoralta
auringonvalolta. Akkua ei saa jättää autoon, joka on pysäköity aurinkoon.
Akkua ei saa hävittää polttamalla.
Älä käsittele vahingoittuneita tai vuotavia litium-ioniakkuja.
Lataa akku käyttämällä alkuperäistä Sony-akkulaturia tai muuta sopivaa laturia.
Säilytä akku poissa pienten lasten ulottuvilta.
Säilytettävä kuivassa paikassa.
Vaihda vain samanlaiseen akkuun tai Sonyn suosittelemaan vastaavaan tuotteeseen.
Hävitä käytetyt akut viipymättä ohjeissa kuvatulla tavalla.
[ Verkkolaite
Käytä lähellä olevaa pistorasiaa verkkolaitetta käytettäessä. Irrota verkkolaite pistorasiasta
välittömästi, jos laitteen käytön aikana ilmenee toimintahäiriöitä.
Virtajohto (jos sisältyy toimitukseen) on suunniteltu käytettäväksi vain tämän kameran
kanssa, eikä sitä saa käyttää minkään muun sähkölaitteen kanssa.
VAROITUS
VAROITUS
FI
4
[ Ilmoitus EU-maiden asiakkaille
Tämä tuote on valmistettu Sony Corporationin puolesta, Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Tämän tuotteen Euroopan Unionin lainsäädännön
vaatimustenmukaisuutta koskevat kyselyt tulee osoittaa valtuutetulle edustajalle, Sony
Deutschland GmbH:lle, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Huolto tai
takuu asioita koskevat kyselyt pyydämme ystävällisesti osoittamaan takuu tai huolto
dokumenteissa mainituille edustajille.
Tämä tuote on testattu ja sen on todettu olevan EMC-määräyksen raja-arvojen mukainen
käytettäessä liitäntäkaapelia, jonka pituus on alle 3 metriä.
[ Huomautus
Tietyntaajuiset sähkömagneettiset kentät voivat vaikuttaa tämän kameran kuvaan ja
ääneen.
[ Huomautus
Jos staattinen sähkö tai sähkömagneettinen kenttä aiheuttaa tiedonsiirron keskeytymisen
(epäonnistumisen), käynnistä sovellusohjelma uudelleen tai irrota tiedonsiirtokaapeli
(esimerkiksi USB-kaapeli) ja kytke se uudelleen.
[ Käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
hävittäminen (koskee Euroopan yhteisön ja muiden Euroopan
maiden jätehuoltoa)
Tämä laitteeseen tai sen pakkaukseen merkitty symboli tarkoittaa, että
laitetta ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. Sen sijaan laite on toimitettava
sähkö ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan keräys- ja
kierrätyspisteeseen. Varmistamalla, että tämä laite hävitetään
asianmukaisesti, voit auttaa estämään mahdollisia ympäristö- ja
terveyshaittoja, joita muuten voi aiheutua laitteen epäasianmukaisesta
käsittelystä. Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja. Lisätietoja
laitteen käsittelystä, talteenotosta ja kierrätyksestä on saatavilla
paikallisilta ympäristöviranomaisilta, jätehuoltokeskuksesta tai liikkeestä, josta laite on
ostettu.
Euroopassa oleville asiakkaille
FI
5
FI
[ Käytöstä poistettujen paristojen hävitys (koskee Euroopan
unionia sekä muita Euroopan maita, joissa on erillisiä
keräysjärjestelmiä)
Tämä symboli paristossa tai sen pakkauksessa tarkoittaa, ettei paristoa
lasketa normaaliksi kotitalousjätteeksi.
Tietyissä paristoissa tätä symbolia voidaan käyttää yhdessä kemikaalia
ilmaisevan symbolin kanssa. Paristoon on lisätty kemikaaleja elohopea
(Hg) ja lyijyä (Pb) ilmaisevat symbolit, jos paristo sisältää enemmän kuin
0,0005 % elohopeaa tai enemmän kuin 0,004 % lyijyä.
Varmistamalla, että paristo poistetaan käytöstä asiaan kuuluvalla tavalla, estetään
mahdollisia negatiivisia vaikutuksia luonnolle ja ihmisten terveydelle, joita paristojen
väärä hävittäminen saattaa aiheuttaa. Materiaalien kierrätys auttaa säästämään
luonnonvaroja.
Mikäli tuotteen turvallisuus, suorituskyky tai tietojen säilyminen vaatii, että paristo on
kiinteästi kytketty laitteeseen, tulee pariston vaihto suorittaa valtuutetun huollon toimesta.
Jotta varmistetaan, että käytöstä poistettu tuote käsitellään asianmukaisesti, tulee tuote
viedä käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden vastaanottopisteeseen.
Muiden paristojen osalta tarkista käyttöohjeesta miten paristo irroitetaan tuotteesta
turvallisesti. Toimita käytöstä poistettu paristo paristojen vastaanottopisteeseen.
Lisätietoja tuotteiden ja paristojen kierrätyksestä saa paikallisilta viranomaisilta,
jäteyhtiöistä tai liikkeestä, josta tuote on ostettu.
FI
6
Tietoja kameran vedenpitävyydestä,
pölynkestävyydestä ja iskunkestävyydestä
Tässä kamerassa on paranneltu vedenpitävyys, pölynkestävyys ja
iskunkestävyys. Rajoitettu takuu ei kata vahinkoja, jotka aiheutuvat kameran
väärinkäytöstä tai kunnossapidon puutteesta.
Tämä kamera on vedenpitävä/pölynkestävä IEC60529 IP68 -standardin
mukaisesti. Kamera pystyy toimimaan jopa 10 metrin syvyydessä
60 minuutin ajan.
Älä altista kameraa paineistetulle vedelle, esimerkiksi hanasta tulevalle.
Älä käytä kuumissa lähteissä.
Käytä kameraa suositellussa veden lämpötilassa 0 °C – +40 °C.
Iskunkestävyydessä tämä tuote on läpäissyt yhtiön sisäisen testin, joka
täyttää standardin MIL-STD 810F Method 516.5-Shock (Yhdysvaltojen
puolustusvoimien testistandardi iskuille), pudottamalla tämän tuotteen
1,5 m:n korkeudesta 5 cm paksulle vanerilevylle
*
.
* Mitään kameran vahingoittumiseen, virhetoimintaan tai vedenkestävyyteen
takuita ei anneta, koska ne ovat tilanne- ja olosuhdekohtaisia.
Pölynkestävyyden/iskunkestävyyden suhteen ei ole takuita, että kamera ei
naarmuunnu tai kolhiinnu.
Joskus kameran vedenpitävyys menetetään, jos kamera altistuu kovalle
iskulle, kuten putoamiselle. Suosittelemme, että kamera tarkistutetaan
valtuutetussa huollossa maksua vastaan.
Mukana toimitetut lisävarusteet eivät täytä vedenpitävyyden,
pölynkestävyyden ja iskunkestävyyden vaatimuksia.
Huomattavaa ennen kameran käyttöä veden alla tai sen
läheisyydessä
Varmista, ettei vieraita materiaaleja, kuten hiekkaa, hiuksia tai likaa, pääse
akun/muistikortin kannen alle. Pienikin määrä vierasta ainetta voi aiheuttaa
veden pääsemisen kameran sisälle.
Vahvista, että tiiviste ja sen kontaktipinta
eivät naarmuunnu. Pienikin naarmu voi
aiheuttaa veden pääsemisen kameran sisälle.
Jos tiiviste tai sen kontaktipinta naarmuuntuu,
vie kamera valtuutettuun huoltamoon, jotta
tiiviste voidaan vaihtaa maksua vastaan.
1 Tiiviste
2 Tiivisteen
kontaktipinta
FI
7
FI
Jos tiivisteen tai sen kontaktipinnalle pääsee likaa tai hiekkaa, pyyhi alue
puhtaaksi pehmeällä liinalla, josta ei irtoa kuituja. Estä tiivisteen
naarmuuntuminen koskettamalla sitä, kun vaihdat akkua tai käytät kaapelia.
Älä avaa/sulje akun/muistikortin kantta märillä tai hiekkaisilla käsillä tai
veden lähellä. On vaara, että hiekkaa tai vettä pääsee sisään. Ennen kannen
avaamista suorita toimenpide kohdasta ”Kameran puhdistaminen, kun sitä on
käytetty veden alla tai sen läheisyydessä”.
Avaa akun/muistikortin kansi, kun kamera on täysin kuiva.
Varmista aina, että akun/muistikortin kansi on suljettu hyvin.
Huomattavaa kameran käytöstä veden alla tai sen läheisyydessä
Kosketuspaneeli voi aktivoitua näytölle roiskuvasta vedestä. Kun käytät
kameraa veden alla tai sen läheisyydessä, on suositeltavaa piilottaa
kuvakkeet koskettamalla näytön oikeasta laidasta. Voit näyttää
kuvakkeet uudelleen koskettamalla muutaman sekunnin ajan.
Kosketuspaneelia ei voida käyttää veden alla. Käytä kameran painikkeita
kuvaustoimintoja varten.
Älä altista kameraa iskuille esimerkiksi veteen hyppäämällä.
Älä avaa tai sulje akun/kortin kantta, kun olet veden alla tai sen
läheisyydessä.
Tämä kamera uppoaa vedessä. Työnnä kätesi rannehihnan läpi, jotta kamera
ei uppoaisi.
Himmeitä, valkoisia, pyöreitä läiskiä voi näkyä vedenalaisissa kuvissa
kelluvien kohteiden heijastuksien vuoksi. Tämä ei ole virhetoiminto.
Valitse (Vedenalainen) valotusohjelmasta, jotta voit kuvata veden alla
vähemmällä vääristymällä.
Jos vesipisaroita tai muuta vierasta ainetta on objektiivissa, et välttämättä saa
selkeitä kuvia.
Älä avaa objektiivinsuojusta paikassa, jossa hiekka pöllyää.
Kameran puhdistaminen, kun sitä on käytetty veden alla tai sen
läheisyydessä
Puhdista kamera vedellä 60 minuutin sisällä
käytön lopettamisesta, äläkä avaa akun/
muistikortin kantta ennen kuin puhdistus on
suoritettu. Hiekkaa ja vettä voi joutua
paikkoihin, joissa niitä ei näe. Jos huuhtelua ei
suoriteta, vedenpitävyys voi heikentyä.
FI
8
Aseta kamera noin 5 minuutiksi puhtaaseen kulhoon, johon on kaadettu
puhdasta vettä. Heiluta sitten kevyesti kameraa, paina jokaista painiketta,
liu’uta zoomausvipua tai objektiivinsuojusta veden alla, jotta saat
puhdistettua painikkeiden ympärille tai objektiivinsuojukseen mahdollisesti
tarttuneen suolan, hiekan tai muun aineen.
Pyyhi huuhtelun jälkeen vesipisarat pois pehmeällä liinalla. Anna kameran
kuivua kokonaan varjoisessa paikassa, jossa on hyvä tuuletus. Älä puhalla
kuivaksi hiustenkuivaajalla, koska se voi aiheuttaa muodonmuutosta tai
heikentää vedenpitävyyttä.
Pyyhi vesipisarat tai pöly akun/muistikortin kannesta pehmeällä, kuivalla
liinalla.
Tämä kamera on tarkoitettu valuttamaan vesi pois. Vesi valuu ON/OFF
(Virta) -painikkeen, zoomausvivun ja muiden ohjainten ympärillä olevista
aukoista. Kun nostat kameran vedestä, aseta kamera kuivalle liinalle, jotta
vedet voivat valua pois.
Kuplia saattaa esiintyä, kun kamera asetetaan veden alle. Tämä ei ole
virhetoiminto.
Kameran rungon väri saattaa muuttua, jos se joutuu kosketuksiin
aurinkorasvan tai rusketusöljyn kanssa. Jos kamera joutuu kosketuksiin
aurinkorasvan tai rusketusöljyn kanssa, pyyhi se nopeasti puhtaaksi.
Älä anna kameran olla suolavedessä tai anna suolaveden olla kameran
pinnalla. Tämä voi johtaa korroosioon tai värin muuttumiseen sekä
vedenpitävyyden heikentymiseen.
Vedenpitävyyden säilyttämiseksi suosittelemme, että viet kameran kerran
vuodessa jälleenmyyjällesi tai valtuutettuun huoltamoon, jotta akun/
muistikortin kannen tiiviste voidaan vaihtaa maksua vastaan.
FI
9
FI
A Objektiivinsuojus
B Salama
C Itselaukaisimen valo/
hymysulkimen valo/AF-apuvalo
D Objektiivi
E LED-valo
F Mikrofoni
G MOVIE (Video) -painike
H OLED-näyttö/kosketuspaneeli
I Kaiutin (sisäänrakennettu)
J ON/OFF (Virta) -painike
K W/T (Zoom) -vipu
L Suljinpainike
M Rannehihnan koukku
N Multi/micro USB -liitin*
O Latauksen merkkivalo
P Muistikorttipaikka
Q Akun poistovipu
R Akun/muistikortin kansi
S Akkulokero
T Käytön merkkivalo
U HDMI-mikroliitin
V Jalustan liitäntä
Käytä jalustaa, jonka ruuvi on
alle 5,5 mm pitkä. Muuten et voi
kiristää kameraa tukevasti ja
kamera voi vahingoittua.
* Tukee micro USB -yhteensopivia
laitteita.
Osien tunnistaminen
FI
10
Akun asentaminen
1
Avaa kansi.
2
Työnnä akku sisään.
Aseta akku ohjeen mukaisesti akkupaikan sisään. Työnnä akkua, kunnes
akun lukitusvipu lukittuu paikalleen.
Sulje akun kansi niin, että kannen liukulukko napsahtaa paikalleen ja
että liukulukon alla oleva keltainen merkki ei enää näy.
Jos kansi suljetaan, kun akku ei ole kunnolla paikallaan, kamera voi
vahingoittua.
Akun poistovipu
FI
11
FI
Akun lataaminen
1
Avaa akun/muistikortin kansi ja kytke kamera ja
verkkolaite (mukana) micro USB -kaapelilla (mukana).
2
Liitä verkkolaite seinäpistorasiaan.
Latauksen merkkivalo näkyy oranssina, ja lataus käynnistyy.
Sammuta kamera akun latauksen ajaksi.
Akku voidaan ladata, vaikka sen varausta olisi vielä jäljellä.
Jos latauksen merkkivalo vilkkuu ja lataus ei ole päättynyt, irrota akku
ja aseta se uudelleen.
Virtajohto
Yhdysvalloissa ja
Kanadassa olevat asiakkaat
Muissa maissa/muilla alueilla kuin
Yhdysvalloissa ja Kanadassa olevat
asiakkaat
Latauksen merkkivalo
Palaa: Lataus käynnissä
Ei pala: Lataus valmis
Vilkkuu:
Latausvirhe tai lataus
on väliaikaisesti
pysäytetty, koska
kameran lämpötila ei
ole sopivalla
lämpötila-alueella
FI
12
Jos kameran latauksen merkkivalo vilkkuu, kun verkkolaite on liitetty
pistorasiaan, se tarkoittaa, että lataus on keskeytetty tilapäisesti, koska lämpötila
on suositellun alueen ulkopuolella. Kun lämpötila palaa asianmukaiselle alueelle,
lataus jatkuu. Suosittelemme, että akku ladataan ympäristön lämpötilan ollessa
10 °C–30 °C.
Akkua ei ehkä voi ladata tehokkaasti, jos sen liitinosa on likainen. Puhdista tällöin
akun liitinosa pyyhkimällä pöly kevyesti pois pehmeällä liinalla tai vanupuikolla.
Liitä verkkolaite (mukana) lähimpään seinäpistorasiaan. Jos verkkolaitteen käytön
aikana ilmenee toimintahäiriöitä, kytke virtalähde välittömästi irti irrottamalla
pistoke pistorasiasta.
Kun lataus on päättynyt, irrota verkkolaite pistorasiasta.
Käytä vain aitoja Sony-merkkisiä akkuja, micro USB -kaapelia (mukana) ja
verkkolaitetta (mukana).
x
Latausaika (Täysi lataus)
Latausaika on noin 115 min. verkkolaitetta (mukana) käytettäessä.
Edellä oleva latausaika pätee, kun ladataan kokonaan tyhjentynyttä akkua
lämpötilassa 25 °C. Lataukseen voi kulua kauemmin käyttöolojen ja olosuhteiden
mukaan.
Huomautuksia
Huomautuksia
FI
13
FI
x
Lataus tietokoneeseen liittämällä
Akku voidaan ladata liittämällä kamera tietokoneeseen micro USB -kaapelilla.
Huomaa seuraavat seikat, kun lataat tietokoneen kautta:
– Jos kamera liitetään kannettavaan tietokoneeseen, jota ei ole liitetty
virtalähteeseen, tietokoneen akku tyhjenee. Älä lataa pitkiä aikoja.
– Älä käynnistä/sammuta tietokonetta, käynnistä sitä uudelleen tai palauta sitä
lepotilasta, kun tietokoneen ja kameran välille on muodostettu USB-yhteys.
Kamera voi aiheuttaa toimintahäiriön. Irrota kamera tietokoneesta ennen
tietokoneen käynnistämistä/sammuttamista, uudelleenkäynnistämistä tai
palauttamista lepotilasta.
– Lataus itse kootulla tai muunnellulla tietokoneella ei välttämättä onnistu.
Huomautuksia
USB-liittimeen
FI
14
x
Akun kestoaika sekä tallennettavien ja toistettavien
kuvien määrä
Edellä oleva kuvien määrä on voimassa, kun akku on ladattu täyteen. Kuvien
määrä voi pienentyä käyttöolosuhteiden mukaan.
Tallennettavien kuvien määrä koskee kuvausta seuraavissa olosuhteissa:
– Käytetään Sony microSD -muistikorttia (luokka 4 tai nopeampi) (myydään
erikseen)
– Akkua käytetään ympäristön lämpötilan ollessa 25 °C.
– [Näytön tarkkuus]: [Standardi]
”Kuvaus (valokuvat)” -määrä perustuu CIPA-standardiin ja koskee kuvausta
seuraavissa olosuhteissa:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
– [Paneelin kirkkaus] -asetuksena on [3].
– Kuva otetaan 30 sekunnin välein.
– Zoom kytketään vuorotellen ääriasentoihin W ja T.
– Salama välähtää joka toisella kerralla.
– Virta kytketään päälle ja pois joka kymmenennellä kerralla.
Videokuvauksen minuuttimäärät perustuvat CIPA-standardiin ja ne koskevat
kuvausta seuraavissa olosuhteissa:
– Videolaatu: AVC HD HQ
– Tyypillinen videokuvaus: Akun kesto perustuu toistuvaan kuvauksen
aloittamiseen/lopettamiseen, zoomaukseen, sammuttamiseen ja käynnistämiseen
jne.
– Jatkuva videokuvaus: Akun kesto perustuu jatkuvaan kuvaukseen, kunnes
rajoitus (29 minuuttia) saavutetaan, minkä jälkeen kuvausta jatketaan painamalla
MOVIE-painiketta uudelleen. Muita toimintoja, kuten zoomausta, ei käytetä.
Akun kestoaika Kuvien määrä
Kuvaus (valokuvat) Noin 125 min. Noin 250 kuvaa
Tyypillinen videokuvaus Noin 30 min.
Jatkuva videokuvaus Noin 60 min.
Katselu (valokuvat) Noin 180 min. Noin 3600 kuvaa
Huomautuksia
FI
15
FI
x
Virran syöttäminen
Kameraan voidaan syöttää virtaa pistorasiasta liittämällä verkkolaite micro
USB -kaapelilla (mukana).
Voit tuoda kuvia tietokoneeseen huolehtimatta akun tyhjentymisestä, kun liität
kameran tietokoneeseen micro USB -kaapelilla.
Lisäksi voit käyttää verkkolaitetta AC-UD10 (myydään erikseen) tai
AC-UD11 (myydään erikseen) kuvausta varten virran saamiseksi kuvauksen
aikana.
Virtaa ei voida syöttää, jos kamerassa ei ole akkua.
Kuvaus ei ole mahdollista, kun kamera on kytketty suoraan tietokoneeseen tai
pistorasiaan mukana toimitetulla verkkolaitteella.
Jos kamera liitetään tietokoneeseen micro USB -kaapelilla, kun kamera on
toistotilassa, kameran näyttö vaihtuu toistonäytöstä USB-liitäntänäytöksi. Siirry
toistonäyttöön koskettamalla (Toisto) -painiketta.
Huomautuksia
FI
16
Muistikortin (myydään erikseen) asettaminen
1
Avaa kansi.
2
Aseta muistikortti (myydään erikseen).
Kun kameran objektiivi osoittaa ylöspäin kuvan mukaisesti, aseta
muistikortti suoraan paikalleen, kunnes se napsahtaa.
Jos microSD -muistikorttia painetaan alaspäin (akkupaikan suuntaan)
asettamisen aikana, kamera saattaa vahingoittua.
Ole huolellinen microSD-muistikorttia irrottaessasi, koska se saattaa
ponnahtaa ulos nopeasti.
3
Sulje kansi.
”Memory Stick
Micro” (M2)
microSD-
muistikortti
Varmista, että oikea puoli
on ylöspäin.
Liitin
Tulostuspinta
FI
17
FI
x
Muistikortit, joita voidaan käyttää
Tässä käyttöoppaassa kohdan A tuotteisiin viitataan nimellä ”Memory Stick
Micro” ja kohdan B tuotteisiin viitataan nimellä microSD-muistikortti.
x
Muistikortin/akun poistaminen
Muistikortti: Poista muistikortti painamalla sitä sisään kerran.
Akku: Työnnä akun poistovipua. Varo, että et pudota akkua.
Älä koskaan irrota muistikorttia/akkua käytön merkkivalon (sivu 9) palaessa.
Muutoin muistikortissa/sisäisessä muistissa olevat tiedot voivat vahingoittua.
4
Tarkista oikeassa yläkulmassa oleva kuvake ja
varmista, että muistikortti on asetettu oikein.
A: Muistikortti on asetettu oikein.
B: Muistikorttia ei ole asetettu oikein.
Tarkista muistikortin suunta ja aseta
se uudelleen suoraan kameraan.
Vain yksi muistikortti voidaan asettaa.
Muistikortti Valokuvat Videot
A
Memory Stick Micro
Memory Stick Micro (Mark2)
B
microSD-muistikortti (Luokka 4 tai
nopeampi)
microSDHC-muistikortti (Luokka 4 tai
nopeampi)
microSDXC-muistikortti (Luokka 4 tai
nopeampi)
Huomautuksia
FI
18
Kellonajan asettaminen
1
Laske objektiivinsuojus.
Kamera kytketään päälle.
Päivämäärän ja ajan asetus näytetään, kun kameran virta kytketään päälle
ensimmäisen kerran.
Voit kytkeä kameran päälle myös painamalla ON/OFF (Virta)
-painiketta.
Virran kytkeytyminen ja käytön salliminen voi kestää jonkin aikaa.
2
Valitse haluamasi kieli.
3
Valitse haluttu maantieteellinen sijainti näytön ohjeiden
mukaisesti ja kosketa sitten [Seur].
4
Aseta [Kesäaika], [Pvm- & aikamuoto] ja [Pvm & aika],
ja kosketa sitten [Seur].
Keskiyö on 12:00 AM ja keskipäivä on 12:00 PM.
5
Kosketa [OK].
6
Noudata näyttöön tulevia ohjeita.
Akku tyhjenee nopeasti, jos:
[Näytön tarkkuus] -asetuksena on [Korkea].
ON/OFF (Virta) -painike
Objektiivinsuojus
FI
19
FI
Kuvaus (valokuvat)
Kuvaus (videot)
Vivun toimintaääni tallentuu, kun zoomaustoimintoa käytetään videokuvauksen
aikana. Myös MOVIE-painikkeen toimintaääni voi tallentua, kun videon tallennus
lopetetaan.
Jatkuva tallennus on mahdollista noin 29 minuutin ajan kerrallaan kameran
oletusasetuksilla ja kun lämpötila on noin 25 °C. Kun videon tallennus on
lopetettu, voit aloittaa tallennuksen uudelleen painamalla MOVIE-painiketta
uudelleen. Tallennus saattaa pysähtyä kameran suojaamiseksi ympäristön
lämpötilan mukaan.
Valokuvien tai videoiden ottaminen
1
Tarkenna painamalla suljinpainike puoliväliin.
Kun kuva on tarkennettu, kuuluu äänimerkki ja z-merkkivalo syttyy.
2
Ota kuva painamalla suljinpainike pohjaan.
1
Aloita tallennus painamalla MOVIE (Video) -painiketta.
Muuta zoomauskerrointa W/T (Zoom) -vivulla.
2
Lopeta tallennus painamalla MOVIE-painiketta
uudelleen.
Huomautuksia
Suljinpainike
MOVIE (Video) -painike
FI
20
x
Edellisen/seuraavan kuvan valitseminen
Kosketa näytöltä (Seuraava)/ (Edellinen).
Videoiden toistoa varten kosketa näytön keskeltä (Toisto).
Lähentämistä varten liikuta W/T (Zoom) -vipua T-suuntaan.
x
Kuvan poistaminen
Kosketa (Poista) t [Tämä kuva].
x
Palaaminen kuvien ottamiseen
Kosketa näytöltä .
Voit palata kuvaustilaan myös painamalla suljinpainikkeen puoliväliin.
Kuvien katselu
1
Kosketa (Toisto).
Kun tällä kameralla toistetaan kuvia muistikortilta, joka on tallennettu
jollain muulla kameralla, datatiedoston rekisteröintinäyttö tulee esiin.
1 / 1

Sony Série Cyber Shot DSC-TX30 Ohjekirja

Tyyppi
Ohjekirja