Black & Decker GL280 Omistajan opas

Kategoria
Grass trimmers
Tyyppi
Omistajan opas
67
SUOMI
Käyttötarkoitus
Black & Decker -viimeistelyleikkuri on suunniteltu nurmikon
reunojen viimeistelyyn ja nurmikon leikkaukseen ahtaissa
paikoissa. Laite on tarkoitettu ainoastaan kuluttajan käyttöön.
Turvaohjeet
Varoitus! Sähkötyökaluja käytettäessä on aina noudatettava
mm. seuraavia turvaohjeita, jotta tulipalojen, sähköiskujen,
henkilövahinkojen ja materiaalivaurioiden riski olisi
mahdollisimman pieni.
u Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa.
u Koneen käyttötarkoitus kuvataan tässä käyttöohjeessa.
Käytä laitetta ainoastaan sellaiseen työhön, johon se on
tarkoitettu, ja käytä vain tässä käyttöohjeessa suositeltuja
lisävarusteita ja lisälaitteita. Ohjeesta poikkeava käyttö voi
aiheuttaa onnettomuuden.
u Säilytä käyttöohje tulevaa tarvetta varten.
Laitteen käyttö
Ole aina huolellinen käyttäessäsi laitetta.
u Käytä aina suojalaseja.
u Älä anna lasten tai kenenkään, joka ei ole lukenut tätä
käyttöohjetta, käyttää laitetta.
u Älä anna lasten tai eläinten tulla lähelle työskentelyaluetta
tai koskea koneeseen tai sähköjohtoon.
u Jos konetta käytetään lasten läheisyydessä, on
välttämätöntä olla tarkkaavainen.
u Tätä laitetta ei ole tarkoitettu nuorten henkilöiden käyttöön
tai vaivaisten henkilöiden käyttöön ilman valvontaa.
u Laitteella ei saa leikkiä.
u Käytä laitetta vain päivänvalossa tai hyvässä
keinovalaistuksessa.
u Käytä laitetta ainoastaan kuivassa paikassa.
Älä anna laitteen kastua.
u Älä upota laitetta veteen.
u Älä avaa ulkokuorta. Laitteen sisällä ei ole käyttäjän
huollettavissa olevia osia.
u Älä työskentele laitteella räjähdysalttiissa ympäristössä,
jossa on palavaa nestettä, kaasua tai pölyä.
u Älä koskaan vedä virtajohdosta irrottaaksesi pistokkeen
pistorasiasta niin, ettei pistoke tai virtajohto vaurioidu.
Muiden turvallisuus
u Henkilöt (lapset mukaan lukien), joilla on fyysisiä,
tunnollisia tai henkisiä rajoituksia tai rajallinen kokemus ja
tuntemus, eivät saa käyttää tätä laitetta ellei heidän
turvallisuudesta vastaava henkilö valvo tai ohjaa heitä
laitteen käytössä.
u Lapsia on valvottava, etteivät he leiki koneen kanssa.
Jäännösriskit.
Jäännösriskit ovat mahdollisia, jos käytät työkalua muulla kuin
turvavaroituksissa mainitulla tavalla. Nämä riskit voivat liittyä
muun muassa virheelliseen tai pitkäaikaiseen käyttöön.
Tiettyjä jäännösriskejä ei voi välttää, vaikka noudatat kaikkia
turvamääräyksiä ja käytät turvalaitteita. Näihin kuuluvat muun
muassa:
u pyörivien tai liikkuvien osien koskettamisen
aiheuttamat vahingot.
u osia, teriä tai lisävarusteita vaihdettaessa aiheutuneet
vahingot.
u työkalun pitkäaikaisen käytön aiheuttamat vahingot
Kun käytät työkalua pitkään, varmista, että pidät
säännöllisesti taukoja.
u kuulovauriot.
u työkalua käytettäessä (esimerkiksi puuta,
erityisesti tammea, pyökkiä ja MDF-levyjä, käsiteltäessä)
syntyneen pölyn sisäänhengityksen aiheuttamat
terveysriskit.Käytön jälkeen
u Kun laite ei ole käytössä, sitä tulee säilyttää kuivassa
paikassa ja lasten ulottumattomissa.
u Varmista, että lapset eivät pääse käsiksi laitteisiin.
u Kun laitetta säilytetään tai kuljetetaan ajoneuvossa, se
tulee asettaa tavaratilaan tai se tulee kiinnittää paikoilleen
sen liikkumisen estämiseksi ajoneuvon nopeuden tai
suunnan muuttuessa.
Tarkastus ja korjaukset
u Tarkista ennen käyttöä, ettei laitteessa ole vaurioita tai
viallisia osia. Tarkista, ettei laitteessa ole rikkinäisiä osia
tai muita seikkoja, jotka saattavat vaikuttaa sen toimintaan.
u Älä käytä laitetta, jos jokin sen osista on viallinen.
u Viallinen osa tulee korjata tai vaihtaa valtuutetussa
huoltoliikkeessä.
u Älä koskaan yritä irrottaa tai vaihtaa sellaisia osia, joista ei
ole mainintaa tässä oppaassa.
Jatkojohdon käyttö
Käytä aina oikeanlaista jatkojohtoa, joka sopii tämän laitteen
virransyöttöliitäntään (katso tekniset tiedot). Jatkojohdon tulee
olla ulkokäyttöön tarkoitettu ja merkitty myös siten. Jopa 30 m:n
pituista jatkojohtoa (1,5 mm
2
HO5VV-F) voidaan käyttää ilman,
että laitteen teho vähenisi. Tarkista jatkojohto ennen käyttöä
vaurioiden, vanhenemisen tai kulumisen varalta.
Vaihda vaurioitunut tai viallinen sähköjohto. Jos käytät
jatkojohtokelaa, kelaa johto aina täysin auki.
Viimeistelyleikkurin lisäturvallisuusohjeet
Varoitus! Leikkaavien osien pyöriminen jatkuu senkin jälkeen,
kun moottori on sammutettu.
u Tutustu hallintalaitteisiin ja niiden toimintoihin.
68
SUOMI
u Tarkista ennen käyttöä, että sähköjohto ja jatkojohto ei ole
vaurioitunut, vanhentunut tai kulunut. Jos virtajohto
vahingoittuu käytön aikana, kytke se välittömästi irti
virtalähteestä. ÄLÄ KOSKETA VIRTAJOHTOA ENNEN
SEN IRROTTAMISTA VIRTALÄHTEESTÄ.
u Älä käytä laitetta, mikäli johdot ovat vialliset tai kuluneet.
u Suojele jalkojasi käyttämällä tukevia kenkiä tai saappaita.
u Käytä pitkiä housuja suojataksesi jalkoja.
u Tarkista ennen laitteen käyttöä, ettei työskentelyalueella
ole oksia, kiviä, metallilankaa tai muita esteitä.
u Käytä laitetta vain pystysuorassa asennossa leikkuulanka
lähellä maata. Älä koskaan käynnistä laitetta missään
muussa asennossa.
u Liiku hitaasti, kun käytät laitetta. Muista, että juuri leikattu
ruoho on kosteaa ja liukasta.
u Älä työskentele jyrkissä rinteissä. Työskentele rinteen
leveydeltä, älä ylös ja alas rinnettä.
u Älä koskaan kuljeta laitetta sora- tai hiekkateiden yli
laitteen ollessa käynnissä.
u Älä koskaan kosketa leikkuulankaa laitteen ollessa käynnissä.
u Älä laita laitetta maahan, ennen kuin leikkuulanka on
pysähtynyt täysin.
u Käytä ainoastaan oikean tyyppistä leikkuulankaa. Älä
koskaan käytä metallista leikkuulankaa tai ongensiimaa.
u Älä koske langan leikkuuterään.
u Pidä sähköjohto pois leikkuulangan tieltä. Varmista, että
tiedät aina johdon sijainnin.
u Pidä kädet ja jalat poissa leikkuulangan tieltä etenkin
silloin, kun moottori käynnistetään.
u Tarkista laite kulumisen tai vaurioiden varalta ennen työn
aloittamista ja iskujen jälkeen. Korjaa puutteet ennen työn
jatkamista.
u Älä koskaan käytä laitetta, jos jokin suoja on vaurioitunut
tai ei ole paikallaan.
u Varo, ettei mikään lamenttilinjan pituutta viimeistelevä
laite aiheuta henkilövahinkoja. Kun olet pidentänyt uutta
leikkuulankaa, aseta laite aina takaisin normaaliin
käyttöasentoon ennen käynnistämistä.
u Varmista, että tuuletusaukot ovat puhtaita.
u Älä käytä nurmikon viimeistelyleikkuria (reunan leikkuria),
jos johdot ovat vaurioituneet tai kuluneet.
u Pidä jatkojohdot pois leikkaavista osista.
Laitteen merkit
Laitteessa on seuraavat varoitusmerkit:
+
Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen
käyttöönottoa.
F
Käytä suojalaseja laitetta käyttäessäsi.
8
Työskentele vähintään 6 m:n etäisyydellä ihmisistä
ja eläimistä.
R
Älä altista laitetta sateelle tai kosteudelle.
Sähköturvallisuus
#
Tämä laite on kaksoiseristetty, joten erillistä
maadoitusta ei tarvita. Tarkista aina, että virtalähde
vastaa arvokilvessä ilmoitettua jännitettä.
u Jos sähköjohto on vaurioitunut, se saadaan vaihtaa vain
valtuutetussa Black & Deckerin huoltoliikkeessä
vaaratilanteiden välttämiseksi.
Ominaisuudet
Tämä laite sisältää joitakin tai kaikki seuraavista
ominaisuuksista.
1. Virrankatkaisija
2. Kädensija
3. Johtopidätin
4. Virransyöttöliitäntä
5. Lisäkädensija
6. Letku
7. Kiinnityskoukut
8. Säätönäppäin
9. Suoja
10. Langan leikkuuterä
11. Leikkuulanka
12. Kelakotelo
13. Reunaohjain
14. Pää
Kokoaminen
Varoitus! Ennen kokoamista varmista, että kone on pois
päältä eikä sitä ole liitetty virtalähteeseen.
Letkun liittäminen päähän (kuva A)
u Kohdista letkun (6) neliönmuotoinen osa pään (14)
sijaintikohdan kanssa.
u Työnnä letku päähän ja paina sitä, kunnes se naksahtaa
paikalleen.
Kädensijan liittäminen letkuun (kuva B)
u Kohdista letkun (6) neliönmuotoinen osa kädensijan (2)
sijaintikohdan kanssa.
u Työnnä letku kädensijaan ja paina sitä, kunnes se
naksahtaa paikalleen.
Suojan kiinnittäminen (kuva C)
u Irrota ruuvi (15) päästä.
69
SUOMI
u Aseta suoja koneeseen kuvan osoittamalla tavalla.
u Paina suojaa (9) lujasti, kunnes se napsahtaa paikalleen.
u Kiinnitä suoja ruuvilla.
Varoitus! Älä koskaan käytä konetta, jos suojaa ei ole
kiinnitetty oikein paikalleen.
Leikkuulangan vapauttaminen
Leikkuulanka on teipattu kiinni kelakoteloon kuljetuksen ajaksi.
u Irrota leikkuulangan (11) kelakoteloon (12) kiinnittävä teippi.
Koneen liittäminen verkkovirtaan (kuva D)
u Kiinnitä sopivan jatkojohdon naarasliitin
virransyöttöliitäntään (4).
u Kierrä johto johdonpidättimen (3) kautta.
u Kytke pistoke virtalähteeseen.
Langoitetuille johtoyksiköille: Varmista, että johto on kierretty
johdon pidikkeen kautta ennen kuin kiinnität johdon
verkkovirtaan.
Varoitus! Jatkojohdon tulee olla ulkokäyttöön tarkoitettu.
Käyttö
Varoitus! Anna koneen käydä omaan tahtiinsa.
Älä ylikuormita sitä.
Koneen asettaminen viimeistely- tai
reunaleikkuuasentoon (kuva E - G)
Konetta voidaan käyttää joko viimeistelyyn kuten kuvassa F
tai reunaleikkuuseen ruohon leikkaamiseksi nurmikon ja
kukkapenkkien reunoilta kuten kuvassa G.
Viimeistely(kuvaE&F)
Viimeistelyä varten leikkuupään tulee olla kuvan F mukaisessa
asennossa. Jos näin ei ole, toimi seuraavasti:
u Paina säätönäppäintä (8).
u Kierrä päätä (14) samalla kun vapautat näppäimen.
u Kun leikkuupää on kohdallaan, painike lukkiutuu paikalleen.
Huomautus: Letku kiertyy vain yhteen suuntaan.
Reunaleikkuutila(kuvaE&G)
Reunaleikkuuta varten leikkuupään tulee olla kuvan G
mukaisessa asennossa. Jos näin ei ole, toimi seuraavasti:
u Paina säätönäppäintä (8).
u Kierrä päätä (14) samalla kun vapautat näppäimen.
u Kun leikkuupää on kohdallaan, painike lukkiutuu paikalleen.
Huomautus: Letku kiertyy vain yhteen suuntaan.
Käynnistys ja pysäytys
u Käynnistä kone painamalla virrankatkaisijaa (1).
u Sammuta kone päästämällä irti virrankatkaisijasta.
Varoitus! Älä koskaan yritä lukita virrankatkaisijaa
käynnistysasentoon.
Vinkkejä parhaimman tuloksen saamiseksi
Yleiset tiedot
u Paras leikkuutulos saadaan leikkaamalla kuivaa ruohoa.
Viimeistely
u Pidä konetta kuten kuvassa F.
u Käännä kevyesti leikkuria puolelta toiselle.
u Leikkaa pitkää ruohoa asteittain ylhäältä lähtien.
Leikkaa vain vähän kerrallaan.
u Vältä kovia esineitä tai hentoja kasveja.
u Jos kone alkaa käydä hitaasti, vähennä kuormitusta.
Reunaleikkuu
Parhaimman tuloksen saa reunoissa, jotka ovat yli 50 mm syviä.
u Älä tee reunoja koneella. Tee reunat käyttäen sopivaa
lapiota.
u Ohjaa konetta kuten kuvassa G.
u Jos haluat leikata lähempää, kallista konetta hieman.
Uuden lankakelan kiinnittäminen (kuva H - J)
Kela ja yksöisleikkuulanka (kuva H)
Uusia lankakeloja myyvät Black & Decker -tuotteiden
jälleenmyyjät (tuotenro A6481).
u Pidä kelan suojuksen kielekkeitä (16) painettuna ja poista
kelan suojus (17) kotelosta (12).
u Poista tyhjä kela (18) kelakotelosta.
u Poista kaikki lika ja ruoho kelan suojuksesta ja kotelosta.
u Vedä leikkuulankaa esiin uudelta kelalta noin 9 cm.
u Pujota leikkuulanka reiästä (19).
u Laita kela akseliin (20) ja kierrä kelaa hieman, kunnes se
asettuu paikalleen. Varmista, ettei leikkuulanka jää kelan
alle ja että sitä tulee ulos kotelosta 9 cm.
u Kohdista kelan suojuksen kielekkeet kotelon reikiin.
u Paina suojus koteloon, kunnes se napsahtaa paikoilleen.
Varoitus! Jos leikkuulanka ylettyy leikkuuterän (10) yli, leikkaa
se lyhyemmäksi niin, että se on terän kohdalla.
Kelajakaksoisleikkuulanka(kuvaI&J)
Uusia lankakeloja myyvät Black & Decker -tuotteiden
jälleenmyyjät (tuotenro A6441). Saatavilla on myös
lankakelakasettipakkauksia (tuotenro A6488).
u Pidä kelan suojuksen kielekkeitä (21) painettuna ja poista
kelan suojus (22) kotelosta (12).
u Poista tyhjä kela (23) kelan suojuksesta.
u Poista kaikki lika ja ruoho kelan suojuksesta ja kotelosta.
u Paina uusi kela suojuksen keskiöön. Kierrä kelaa hieman,
kunnes se kiinnittyy kunnolla paikalleen.
u Löysää leikkuulangan toista päätä kelalta ja syötä se
reikään (24). Lankaa täytyy tulla ulos kelan suojuksesta
noin 9 cm.
70
SUOMI
u Löysää toisen leikkuulangan toista päätä kelalta ja syötä
se toiseen reikään. Lankaa täytyy tulla ulos kelan
suojuksesta noin 9 cm.
u Kohdista kelan suojuksen kielekkeet (21) kotelon reikiin (25).
u Paina suojus koteloon, kunnes se napsahtaa paikoilleen.
Varoitus! Jos leikkuulankaa ylettyy leikkuuterän (10) yli,
leikkaa lanka lyhyemmäksi niin, että se on terän kohdalla.
Uuden leikkuulangan kiertäminen tyhjään kelaan
(kuva K - O)
Tyhjään kelaan on mahdollista kiertää uusi leikkuulanka.
Kelajayksöisleikkuulanka(kuvaK&L)
Lankapakkauksia myyvät Black & Decker -tuotteiden
jälleenmyyjät (tuotenro A6170 (25 m) & A6171 (40 m)).
u Poista tyhjä kela koneesta aiempien ohjeiden mukaisesti.
u Poista kaikki vanha leikkuulanka kelasta.
u Syötä 2 cm leikkuulankaa toiseen kelan rei’istä (26) kuvan
mukaisesti.
u Taita leikkuulanka ja kiinnitä se L-muotoiseen uraan (27).
u Kierrä leikkuulanka kelalle nuolen (28) suuntaan.
Kierrä lankaa tasaisesti eri kerroksiin. Älä kierrä sitä ristiin.
u Kun leikkuulankaa on kierretty syvennykseen (29) asti,
katkaise lanka. Anna lankaa tulla ulos kelalta noin 9 cm ja
pidä lankaa paikallaan painamalla sitä sormella.
u Kiinnitä kela koneeseen aikaisempien ohjeiden mukaisesti.
Varoitus! Käytä vain Black & Deckerin suosittelemaa
leikkuulankaa.
Kela ja kaksoisleikkuulanka (kuva M - O)
Lankapakkauksia myyvät Black & Decker -tuotteiden
jälleenmyyjät (tuotenro A6440).
u Poista tyhjä kela koneesta aiempien ohjeiden mukaisesti.
u Poista kaikki vanha leikkuulanka kelasta.
u Kierrä uusi lanka ensin kelan ylimmäiseen osaan:
- Syötä 2 cm leikkuulankaa yhteen kelan yläosan urista
(30) kuvan mukaisesti.
- Kierrä leikkuulanka kelalle nuolen (31) suuntaan. Kierrä
lankaa tasaisesti eri kerroksiin. Älä kierrä sitä ristiin.
- Kun leikkuulankaa on kierretty syvennykseen (32) asti,
katkaise lanka.
- Aseta lanka väliaikaisesti uriin (33) kelan toisella
puolella kuvan mukaisesti.
u Toista edellinen toimenpide toiselle leikkuulangalle
kiertämällä se kelan alaosaan. Aseta lanka väliaikaisesti
vapaana oleviin uriin (33).
u Kiinnitä kela koneeseen aikaisempien ohjeiden
mukaisesti. Muista irrottaa leikkuulanka urista (33).
Varoitus! Käytä vain Black & Deckerin suosittelemaa
leikkuulankaa. Varmista, että kelan molemmissa osissa on
leikkuulankaa.
Vianmääritys
Jos kone ei näytä toimivan oikein, noudata seuraavia ohjeita.
Jos kone ei tästä huolimatta toimi, ota yhteyttä valtuutettuun
Black & Deckerin huoltopisteeseen.
Varoitus! Irrota kone virtalähteestä, ennen kuin jatkat.
Laite toimii hitaasti
u Tarkista, että kelan kotelo pääsee pyörimään esteettä.
Puhdista se varovasti tarvittaessa.
u Tarkista, että leikkuulankaa ei tule ulos kelan kotelosta yli
11 cm. Jos tulee, katkaise lanka niin, että se tulee
lähemmäksi leikkuuterää.
Automaattinen langansyöttö ei toimi
u Pidä kielekkeitä painettuna ja poista kelan suojus
kotelosta.
u Vedä leikkuulankaa, kunnes sitä tulee ulos kotelosta 11 cm.
Jos kelalla ei ole tarpeeksi leikkuulankaa, asenna uusi
leikkuulankakela edellä mainittujen ohjeiden mukaan.
u Kohdista kelan suojuksen kielekkeet kotelon reikiin.
u Paina suojus koteloon, kunnes se napsahtaa paikoilleen.
u Jos leikkuulankaa tulee ulos leikkuuterän yli, katkaise
lanka niin, että se juuri saavuttaa terän.
Jos automaattinen langansyöttö ei vieläkään toimi tai kela on
jumissa, kokeile seuraavia toimenpiteitä:
u Puhdista kelan suojus ja kotelo huolellisesti.
u Poista kela ja tarkista, että sen vipu pääsee liikkumaan
esteettä.
u Poista kela, pura leikkuulanka kelalta ja kierrä se sitten
tasaisesti takaisin edellä mainittujen ohjeiden mukaisesti.
Aseta kela takaisin paikoilleen edellä mainittujen ohjeiden
mukaisesti.
Huolto
Black & Deckerin langallinen/langaton laite/työkalu on
suunniteltu toimimaan mahdollisimman pitkän aikaa
mahdollisimman vähällä huollolla. Oikealla huollolla ja
säännöllisellä puhdistuksella työkalu/laite säilyttää
suorituskykynsä.
Varoitus! Ennen langallisen/langattoman työkalun huoltoa:
u Kytke laite/työkalu pois päältä ja irrota pistoke pistorasiasta.
u Tai kytke laite pois päältä ja irrota akku laitteesta/
työkalusta, jos laitteessa/työkalussa on erillinen akku.
u Tai kuluta akku kokonaan loppuun, jos akku on integroitu
laitteeseen ja kytke laite sen jälkeen pois päältä.
u Irrota laturi virtalähteestä ennen puhdistamista. Laturi ei
tarvitse säännöllisen puhdistamisen lisäksi mitään muuta
huoltoa.
u Puhdista työkalun/laitteen ja laturin tuuletusaukot
säännöllisesti pehmeällä harjalla tai kuivalla siivousliinalla.
71
SUOMI
u Puhdista työkalun kuori säännöllisesti kostealla
siivousliinalla. Älä koskaan käytä puhdistamiseen
liuotinaineita tai syövyttäviä puhdistusaineita.
Ympäristö
Z
Erillinen keräys. Tätä tuotetta ei saa hävittää
normaalin kotitalousjätteen kanssa.
Kun Black & Decker -koneesi on käytetty loppuun, älä hävitä
sitä kotitalousjätteen mukana. Tämä tuote on kerättävä
erikseen.
z
Käytettyjen tuotteiden ja pakkausten erillinen keräys
mahdollistaa materiaalien kierrätyksen ja
uudelleenkäytön. Kierrätettyjen materiaalien
uudelleenkäyttö auttaa ehkäisemään ympäristön
saastumisen ja vähentää raaka-aineiden kysyntää.
Paikallisten säännösten mukaisesti on mahdollista viedä
kotitalouksien sähkölaitteet kuntien kaatopaikoille tai jättää ne
vähittäismyyjälle ostettaessa uusi tuote.
Black & Decker tarjoaa mahdollisuuden Black & Decker
-tuotteiden keräykseen ja kierrätykseen sen jälkeen, kun ne
on poistettu käytöstä. Jotta voisit hyötyä tästä palvelusta,
palauta laitteesi johonkin valtuutettuun huoltoliikkeeseen,
joka kerää laitteet meidän puolestamme.
Voit tarkistaa lähimmän valtuutetun huoltoliikkeen sijainnin
ottamalla yhteyden Black & Deckerin toimistoon, joka sijaitsee
tässä käsikirjassa annetussa osoitteessa. Lista valtuutetuista
Black & Decker -huoltoliikkeistä sekä yksityiskohtaiset tiedot
korjauspalvelustamme ovat vaihtoehtoisesti saatavilla
Internetissä, osoitteessa www.2helpU.com
Tekniset tiedot
GL280 GL301 GL315
TYPE 2 TYPE 2 TYPE 3
Jännite V
AC
230 230 230
Ottoteho W 300 300 320
Kuormittamaton nopeus min
-1
10.000 10.000 10.000
Paino kg 2,2 2,2 2,2
GL337 GL350
TYPE 2 TYPE 3
Jännite V
AC
230 230
Ottoteho W 320 350
Kuormittamaton nopeus min
-1
10.000 10.000
Paino kg 2,2 2,2
Käden painotettu tärinäarvo EN 786:n mukaisesti:
= 4 m/s
2
, epävarmuus (K) = 1.5 m/s
2
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus
KONEDIREKTIIVI
ULKOILMAMELUDIREKTIIVI
%
GL280/GL301/GL315/GL337/GL350
Black & Decker julistaa, että kohdassa "tekniset tiedot" kuvatut
tuotteet noudattavat seuraavia:
2006/42/EY, EN 60335-1, EN 60335-2-91
2000/14/EY, Nurmikonviimeistelijä, L ≤ 50 cm, Liite VIII
KEMA Quality B.V., Utrechtseweg 310, 6802 ED Arnhem,
Alankomaat
Notied Body ID No.: 0344
Akustisen tehon taso 2000/14/EY
(Artikkeli 12, Liite III, L ≤ 50 cm) mukainen:
L
WA
(mitattu ääniteho) 95 dB(A)
epävarmuus (K) = 3 dB(A)
L
WA
(taattu ääniteho) 96 dB(A)
epävarmuus (K) = 3 dB(A)
Nämä tuotteet ovat myös direktiivin 2004/108/EY mukaisia.
Lisätietoja saa Black & Decket -yhtiöltä seuraavasta
osoitteesta tai käyttöoppaan takana olevia yhteistietoja
käyttäen.
Allekirjoittava henkilö on vastuussa teknisen tiedoston
täyttämisestä ja tekee tämän ilmoituksen Black & Decker
-yhtiön puolesta.
_
Kevin Hewitt
Vice-President Global Engineering
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Iso-Britannia
31/03/2010
Iso-Britannian patenttihakemuksen numerot: 059745.6
EU-mallisuojahakemusnumerot 340385-0001 & 339544-0001
72
SUOMI
Korjaukset / varaosat
Mikäli koneeseen tulee vikaa, jätä se aina Black & Deckerin
valtuuttamaan huoltoliikkeeseen korjattavaksi. Varaosia
myyvät valtuutetut Black & Deckerin huoltoliikkeet, ja heiltä voi
myös pyytää kustannusarvion koneen korjauksesta.
Tiedot valtuutetuista huoltoliikkeistä löytyvät internetistä
osoitteesta www.2helpU.com sekä kotisivultamme
www.blackanddecker.
Takuu
Black & Decker Oy takaa, ettei koneessa ollut materiaali- ja/tai
valmistusvikaa silloin, kun se toimitettiin ostajalle. Takuu on
lisäys kuluttajan laillisiin oikeuksiin eikä vaikuta niihin.
Takuu on voimassa Euroopan Unionin jäsenmaissa ja
Euroopan vapaakauppa-alueella (EFTA).
Mikäli Black & Decker -kone hajoaa materiaali- ja/tai
valmistusvirheen tai teknisten tietojen epätarkkuuden vuoksi
24 kk:n kuluessa ostopäivästä, Black & Decker korjaa koneen
ilman kustannuksia ostajalle tai vaihtaa sen uuteen
Black & Decker Oy:n valinnan mukaan.
Takuu ei kata vikoja, jotka johtuvat koneen
u normaalista kulumisesta
u ylikuormituksesta, virheellisestä käytöstä tai hoidosta
u vahingoittamisesta vieraalla esineellä tai aineella tai
onnettomuustapauksessa.
Takuu ei ole voimassa, mikäli konetta on korjannut joku muu
kuin Black & Deckerin valtuuttama huoltoliike.
Edellytyksenä takuun saamiselle on, että ostaja jättää koneen
ja ostokuitin jälleenmyyjälle tai valtuutetulle huoltoliikkeelle
viimeistään 2 kuukauden kuluessa vian ilmenemisestä.
Tiedot valtuutetuista huoltoliikkeistä saa ottamalla yhteyttä
Black & Decker Oy:hyn sekä internetistä osoitteesta
www.2helpU.com, jossa on myös takuuehdot.
Voit vierailla verkkosivullamme www.blackanddecker.
rekisteröidäksesi uuden Black & Decker-tuotteesi ja
saadaksesi tietoa uusista tuotteista ja erikoistarjouksista.
Saat lisätietoja Black & Deckerin tavaramerkistä ja
tuotevalikoimastamme osoitteesta www.blackanddecker.
PORTUGUÊS
Não se esqueça de registar o seu produto!
www.blackanddecker.pt/productregistration
Registe o seu produto online em www.blackanddecker.pt/productregistration ou envie o seu nome, apelido e código do
produto para a Black & Decker no seu país.
SVENSKA
Glöm inte att registrera produkten!
www.blackanddecker.se/productregistration
Registrera produkten online på www.blackanddecker.se/productregistration eller skicka namn och produktkod till
Black & Decker i landet du bor i.
NORSK
Ikke glem å registrere produktet ditt!
www.blackanddecker.no/productregistration
Registrer produktet ditt online på www.blackanddecker.no/productregistration, eller send ditt navn, etternavn og produktkode
til Black & Decker i ditt eget land.
DANSK
Glem ikke at registrere dit produkt!
www.blackanddecker.dk/productregistration
Registrer dit produkt på internettet på: www.blackanddecker.dk/productregistration eller send dit navn, efternavn og
produktkode til Black & Decker i dit eget land.
SUOMI
Muistathan rekisteröidä tuotteesi!
www.blackanddecker./productregistration
Rekisteröi tuotteesi verkossa osoitteessa www.blackanddecker./productregistration tai lähetä etunimesi, sukunimesi ja
tuotekoodi oman maasi Black & Decker -edustajalle.
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α
Μηνξεχάσετενακαταχωρίσετετοπροϊόνσας!
www.blackanddecker.gr/productregistration
Καταχωρίστε το προϊόν σας σε σύνδεση στη σελίδα www.blackanddecker.gr/productregistration ή στείλτε το όνομα, επίθετο
σας και τον κωδικό πριονωτός στη Black & Decker στη χώρα σας.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84

Black & Decker GL280 Omistajan opas

Kategoria
Grass trimmers
Tyyppi
Omistajan opas

Muut asiakirjat