Skil 0705 AA Ohjekirja

Brändi
Skil
Kategoria
lawnmowers
Malli
0705 AA
Tyyppi
Ohjekirja
33
SAMSVARSERKLÆRING
Vi erklærer at det er under vårt ansvar at dette produkt er
i samsvar med følgende standarder eller standard-
dokumenter: EN 60335, EN 61000, EN 55014 i samsvar
med reguleringer 2006/95/EF, 2004/108/EF, 2006/42/EF,
2000/14/EF, 2011/65/EU
Tekniske underlag hos: SKIL Europe BV
(PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL
¹ÊÁÂÆιÆ¼½ÊÇǾ¼½Æ
ȽʹÌÁÇÆËŵÆ¿Áƽ½ÊÁÆ¿
ÍÊÇȽƓˁ˅ʿ˂ʽ¼¹Ɠ
Ĺ¾ÁÂÿʹ¹¾
ÈÈÊÇιÄ¹Æ¹¿½Ê
06.08.2012
STØY/VIBRASJON
Målt ifølge EN 60335 er lydtrykknivået av dette verktøyet
72 dB(A) og lydstyrkenivået 92 dB(A) (standard
deviasjon: 3 dB), og vibrasjonsnivået 2,1 m/s² (hånd-arm
metode; usikkerhet K = 1,5 m/s²)
Målt i samsvar med 2000/14/EC (EN/ISO 3744), er
garantert lydeekt LWA lavere enn 95 dB(A)
(samsvarsevalueringsprosedyre i henhold til Vedlegg VI)
Anmeldt organ: KEMA, Arnhem, NL
ID-nummer hos anmeldt organ: 0344
Det avgitte vibrasjonsnivået er blitt målt i samsvar med en
standardisert test som er angitt i EN 60335; den kan
brukes til å sammenligne et verktøy med et annet, og som
et foreløpig overslag over eksponering for vibrasjoner ved
bruk av verktøyet til de oppgavene som er nevnt
- bruk av verktøyet til andre oppgaver, eller med annet
eller mangelfullt vedlikeholdt utstyr, kan gi en vesentlig
økning av eksponeringsnivået
- tidsrommene når verktøyet er avslått eller når det går
men ikke arbeider, kan gi en vesentlig reduksjon av
eksponeringsnivået
! beskytt deg selv mot virkningene av vibrasjoner
ved å vedlikeholde verktøyet og utstyret, holde
hendene varme og organisere arbeidsmåten din

Ruohonleikkuri 0705
ESITTELY
Tämä työkalu on tarkoitettu ainoastaan nurmikon
leikkaamiseen kotona
Tämä työkalua ei ole tarkoitettu ammattikäyttöön
Varmista, että pakkaus sisältää kaikki osat, jotka näkyvät
piirroksessa 2
Jos osia puuttuu tai on vioittunut, ota yhteyttä
jälleenmyyjään
Kokoonpano-ohjeet 2
- kuvassa esiintyvä numerojärjestys vastaa
ruohonleikkurin kokoamisessa noudatettavaa
vaihejärjestystä
! kiristä kunnolla kaikki ruuvit ja mutterit
Lue tämä ohjekirja huolella ennen käyttöä ja pidä se
tallella tulevia tarpeita varten 4
TEKNISET TIEDOT 1
LAITTEEN OSAT 3
A Rengas
B Johtosuojus
C Johdon kiinnike
D Turvakytkin
E Kytkin
F Kiinnityssiipimutteri
G Ruohosäiliö
H Kuljetuskahva
J Ilmanvaihto-aukot
K Takasuojus
TURVALLISUUS
YLEISET TURVALLISUUSOHJEET
HUOMIO! Lue kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet.
Turvallisuusohjeiden noudattamisen laiminlyönti saattaa
johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan
loukkaantumiseen. Säilytä kaikki turvallisuus- ja muut
ohjeet tulevaisuutta varten. Turvallisuusohjeissa käytetty
käsite “sähkötyökalu” käsittää verkkokäyttöisiä
sähkötyökaluja (verkkojohdolla) ja akkukäyttöisiä
sähkötyökaluja (ilman verkkojohtoa).
1) TYÖPAIKAN TURVALLISUUS
a) Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna.
Työpaikan epäjärjestys tai valaisemattomat työalueet
voivat johtaa tapaturmiin.
b) Älä työskentele sähkötyökalulla räjähdysalttiissa
ympäristössä, jossa on palavaa nestettä, kaasua tai
pölyä. Sähkötyökalu muodostaa kipinöitä, jotka saattavat
sytyttää pölyn tai höyryt.
c) Pidä lapset ja sivulliset loitolla sähkötyökalua
käyttäessäsi. Voit menettää laitteesi hallinnan, huomiosi
suuntautuessa muualle.
2) SÄHKÖTURVALLISUUS
a) Sähkötyökalun pistotulpan tulee sopia pistorasiaan.
Pistotulppaa ei saa muuttaa millään tavalla. Älä
käytä mitään pistorasia-adaptereita maadoitettujen
sähkötyökalujen kanssa. Alkuperäisessä kunnossa
olevat pistotulpat ja sopivat pistorasiat vähentävät
sähköiskun vaaraa.
b) Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja, kuten
putkia. pattereita, liesiä tai jääkaappeja. Sähköiskun
vaara kasvaa, jos kehosi on maadoitettu.
c) Älä aseta sähkötyökalua alttiiksi sateelle tai
kosteudelle. Veden tunkeutuminen sähkötyökalun
sisään kasvattaa sähköiskun riskiä.
d) Älä käytä verkkojohtoa väärin. Älä käytä sitä
sähkötyökalun kantamiseen, vetämiseen tai
pistotulpan irrottamiseen pistorasiasta. Pidä johto
loitolla kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista ja
liikkuvista osista. Vahingoittuneet tai sotkeutuneet
johdot kasvattavat sähköiskun vaaraa.
34
e) Käyttäessäsi sähkötyökalua ulkona, käytä
ainoastaan ulkokäyttöön soveltuvaa jatkojohtoa.
Ulkokäyttöön soveltuvan jatkojohdon käyttö pienentää
sähköiskun vaaraa.
f) Jos sähkötyökalun käyttö kosteassa ympäristössä
ei ole vältettävissä, tulee käyttää
maavuotokatkaisijaa. Maavuotokatkaisijan käyttö
vähentää sähköiskun vaaraa.
3) HENKILÖTURVALLISUUS
a) Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja
noudata tervettä järkeä sähkötyökalua käyttäessäsi.
Älä käytä sähkötyökalua, jos olet väsynyt tai
huumeiden, alkoholin tahi lääkkeiden vaikutuksen
alaisena. Hetken tarkkaamattomuus sähkötyökalua
käytettäessä, saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen.
b) Käytä suojavarusteita. Käytä aina suojalaseja.
Henkilökohtaisen suojavarustuksen käyttö, kuten
pölynaamarin, luistamattomien turvakenkien,
suojakypärän tai kuulonsuojaimien, riippuen
sähkötyökalun lajista ja käyttötavasta, vähentää
loukaantumisriskiä.
c) Vältä tahatonta käynnistämistä. Varmista, että
sähkötyökalu on poiskytkettynä, ennen kuin liität
sen sähköverkkoon ja/tai liität akun, otat sen käteen
tai kannat sitä. Jos kannat sähkötyökalua sormi
käynnistyskytkimellä tai kytket sähkötyökalun pistotulpan
pistorasiaan, käynnistyskytkimen ollessa
käyntiasennossa, altistat itsesi onnettomuuksille.
d) Poista kaikki säätötyökalut ja ruuvitaltat, ennen kuin
käynnistät sähkötyökalun. Työkalu tai avain, joka
sijaitsee laitteen pyörivässä osassa, saattaa johtaa
loukkaantumiseen.
e) Älä yliarvioi itseäsi. Huolehdi aina tukevasta
seisoma-asennosta ja tasapainosta. Täten voit
paremmin hallita sähkötyökalua odottamattomissa
tilanteissa.
f) Käytä tarkoitukseen soveltuvia vaatteita. Älä käytä
löysiä työvaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet
ja käsineet loitolla liikkuvista osista. Väljät vaatteet,
korut ja pitkät hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.
g) Jos pölynimu- ja keräilylaitteita voidaan asentaa,
tulee sinun tarkistaa, että ne on liitetty ja että ne
käytetään oikealla tavalla. Pölynimulaitteiston käyttö
vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja.
4) SÄHKÖTYÖKALUJEN KÄYTTÖ JA HOITO
a) Älä ylikuormita laitetta. Käytä kyseiseen työhön
tarkoitettua sähkötyökalua. Sopivaa sähkötyökalua
käyttäen työskentelet paremmin ja varmemmin
tehoalueella, jolle sähkötyökalu on tarkoitettu.
b) Älä käytä sähkötyökalua, jota ei voida käynnistää ja
pysäyttää käynnistyskytkimestä. Sähkötyökalu, jota ei
enää voida käynnistää ja pysäyttää käynnistyskytkimellä,
on vaarallinen ja se täytyy korjata.
c) Irrota pistotulppa pistorasiasta, ennen kuin suoritat
säätöjä, vaihdat tarvikkeita tai siirrät sähkötyökalun
varastoitavaksi. Nämä turvatoimenpiteet pienentävät
sähkötyökalun tahattoman käynnistysriskin.
d) Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulottuvilta, kun
niitä ei käytetä. Älä anna sellaisten henkilöiden
käyttää sähkötyökalua, jotka eivät tunne sitä tai
jotka eivät ole lukeneet tätä käyttöohjetta.
Sähkötyökalut ovat vaarallisia, jos niitä käyttävät
kokemattomat henkilöt.
e) Hoida sähkötyökalusi huolella. Tarkista, että
liikkuvat osat toimivat moitteettomasti, eivätkä ole
puristuksessa sekä, että siinä ei ole murtuneita tai
vahingoittuneita osia, jotka saattaisivat vaikuttaa
haitallisesti sähkötyökalun toimintaan. Anna
korjauttaa mahdolliset viat ennen käyttöönottoa.
Monen tapaturman syyt löytyvät huonosti huolletuista
laitteista.
f) Pidä leikkausterät terävinä ja puhtaina. Huolellisesti
hoidetut leikkaustyökalut, joiden leikkausreunat ovat
teräviä, eivät tartu helposti kiinni ja niitä on helpompi
hallita.
g) Käytä sähkötyökaluja, tarvikkeita, vaihtotyökaluja
jne. näiden ohjeiden mukaisesti. Ota tällöin
huomioon työolosuhteet ja suoritettava toimenpide.
Sähkötyökalun käyttö muuhun kuin sille määrättyyn
käyttöön, saattaa johtaa vaarallisiin tilanteisiin.
5) HUOLTO
a) Anna koulutettujen ammattihenkilöiden korjata
sähkötyökalusi ja hyväksy korjauksiin vain
alkuperäisiä varaosia. Täten varmistat, että
sähkötyökalu säilyy turvallisena.
ERITYISIÄ TURVAOHJEITA RUOHONLEIKKUREIDEN
KÄSITTELYYN
TYÖKALUN SYMBOLIEN SELITYKSET
4 Lue käyttöohjeet ennen käyttöä
5 Kaksoiseristys (ei tarvita maajohtoa)
6 Suojele työkalua sateelta
7 Huomioi lentävistä roskista johtuva
loukkaantumisriski (pidä sivulliset turvallisen matkan
päässä työskentelyalueelta)
8 Varo teräviä teriä
9 Pidä (jatko)johto poissa pyörivän leikkuuterän läheltä
0 Leikkuuterä pyörii vielä vähän aikaa työkalun
sammuttamisen jälkeen (älä koske pyörivään terään)
! Katkaise työkalusta virta ja irrota pistoke ennen sen
puhdistusta/huoltoa tai jos johto (tai jatkojohto) on
vioittunut tai tarttunut kiinni
@ Älä hävitä konettasi tavallisen kotitalousjätteen mukana
YLEISTÄ
Vältä ruohonleikkurin käyttöä märällä nurmikolla
Käyttäjä vastaa tapaturmista tai vaaratilanteista, joita
aiheutuu muille ihmisille tai heidän omaisuudelleen
Älä koskaan käytä työkalua, jos takasuojus tai ruohosäiliö
on viallinen
Jos käytät työkalua ilman ruohosäiliötä, varmista, että
takasuojus on suljettuna (pyörivästä leikkuuterästä
aiheutuu loukkaantumisriski)
Irrota aina pistoke virtalähteestä
- kun työkalu jää valvomatta
- ennen tukoksen muodostaneen materiaalin
poistamista
- ennen työkalun tarkistamista, puhdistusta tai käyttöä
- jos osut vieraaseen esineeseen
- jos työkalu alkaa täristä normaalista poikkeavalla
tavalla
SÄHKÖTURVALLISUUS
Tarkasta johto ajoittain ja vaan toimita se valtuutettuun
huoltoliikkeeseen, kun johto on vioittunut
35
Kun käytät työkalua kosteassa ympäristössä, käytä
vikavirtakytkintä (RCD), jonka laukaisuvirta on enintään 30
mA
Käytä täysin rullaamattomia ja turvallisia jatkejohtoja,
joiden kapasiteetti on 16 ampeeria
Käytä vain ulkona käytettävää jatkojohtotyyppiä H05VV-F
tai H05RN-F, jotka on varustettu vesitiiviillä pistokkeella ja
liittimellä
Älä juokse (jatko)johdon yli, murskaa sitä tai vedä siitä
Pidä (jatko)johto poissa lämpölähteiden, öljyn ja terävien
reunojen läheltä
Tarkista jatkojohto säännöllisesti ja vaihda se, jos se on
vioittunut (vialliset jatkojohdot voivat olla vaarallisia)
HENKILÖTURVALLISUUS
Älä käytä työkalua paljain jaloin tai avoimet sandaalit
jalassa; käytä aina tukevia kenkiä ja pitkiä housuja
Varmista, että osaat varmasti ohjata työkalua ja käyttää
sitä asianmukaisesti
Älä koskaan leikkaa nurmikkoa aivan lähellä ihmisiä
(etenkään lapsia) ja eläimiä
• Pidäkädetjajalatainapoissapyörivienosien
läheltä
• Pysyainapoissatyhjennysaukonluota
Käynnistä moottori ohjeiden mukaan ja pidä jalkasi
poissa leikkuuterän luota
Tätä työkalua ei ole tarkoitettu henkilöiden käyttöön
(mukaan lukien lapset), joiden fyysinen, sensorinen
tai henkinen vireys on rajoittunut tai joilla ei ole
kokemusta tai tietämystä, ellei heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö ole antanut
heille ohjausta tai koulutusta työkalun käytössä
(paikalliset määräykset voivat rajoittaa käyttäjän ikää)
Varmista, etteivät lapset leiki laitteella
Käytä leikkuria ainoastaan kävelyvauhdilla (älä juokse)
Varmista tukeva jalansija rinteissä, äläkä leikkaa
nurmikkoa erittäin jyrkissä rinteissä
Ole äärimmäisen varovainen leikatessasi taaksepäin tai
vetäessäsi leikkuria itseäsi kohti
ENNEN KÄYTTÖÄ
Tarkista työkalun toiminta aina ennen sen käyttöä ja
mahdollisen vian löytyessä anna se välittömästi
ammattitaitoisen henkilön korjattavaksi; älä koskaan itse
avaa työkalua
Tarkista huolellisesti alue, jolla ruohonleikkuria on
tarkoitus käyttää, ja poista kaikki terävät esineet, jotka
voisivat tarttua leikkuulaitteistoon ja lentää sivuun
Varmista aina, että leikkuulaitteisto on hyvässä
käyttökunnossa (korjauta kuluneet tai vaurioituneet osat)
Pidä kaikki mutterit, pultit ja ruuvit tiukalla varmistaaksesi,
että leikkuri on turvallisessa käyttökunnossa
KÄYTÖN AIKANA
Leikkaa nurmikkoa ainoastaan riittävän valoisalla tai
käytä asianmukaista keinovalaistusta
Älä kallista työkalua käynnistäessäsi moottoria tai
kytkiessäsi siihen virtaa, paitsi jos työkalua on pakko
kallistaa sen käynnistämiseksi pitkäksi kasvaneella
nurmikolla (älä siinä tapauksessa kallista enempää kuin
on ehdottomasti tarpeen, ja kallista ainoastaan sitä osaa,
joka osoittaa poispäin käyttäjästä); varmista aina, että
molemmat kädet ovat käyttöasennossa, ennen kuin
lasket työkalun takaisin maahan
Varmista, että leikkuuterä on kokonaan pysähtynyt, kun
kallistat työkalua ylittääksesi muita pintoja kuin nurmikkoa
ja kun kuljetat sitä leikattavalle alueelle ja pois sieltä
Leikkaa rinteet poikkisuunnassa (ei koskaan
pystysuunnassa)
Ole äärimmäisen varovainen vaihtaessasi suuntaa
rinteissä
Älä koskaan nosta tai kanna ruohonleikkuria moottorin
käydessä
Katkaise työkalusta aina virta ja irrota pistoke
virtalähteestä, jos virtajohto tai jatkojohto katkeaa,
vaurioituu tai jää jumiin (älä koske johtoon ennen
pistokkeen irrottamista)
Äla käytä työkalua, kun johto on vioittunut; vaan toimita
se valtuutettuun huoltoliikkeeseen
KÄYTTÖ
Johtosuojus #
- ripusta jatkojohdon silmukka suojuksen yläpuolelle B
kuten kuvassa
- varmista jatkojohdon kiinnitys vetämällä se tiukalle
Leikkuukorkeuden asetus (20-40-60 mm) $
! irrota pistoke virtalähteestä ja varmista, että
leikkuuterä on lakannut pyörimästä
- käännä leikkuri ylösalaisin
- säädä kaksi etupyörää ja kaksi takapyörää haluttua
leikkuukorkeutta vastaavalle korkeudelle (20, 40 tai
60 mm)
! varmista, että kaikki neljä rengasta on kiinnitetty
samaa leikkuukorkeutta vastaaviin kohtiin
On/o turvakytkin %
Estää työkalun kytkemisen päälle vahingossa
- kytke työkalu päälle painamalla ensin turvakytkintä D
ja vetämällä sitten käyttökytkintä E
- sammuta työkalusta vapauttamalla kytkimestä E
! kun työkalusta on katkaistu virta, terä pyörii vielä
muutaman sekunnin ajan
Käyttöohjeet
- pidä leikkurista kiinni molemmin käsin
- aseta leikkuri nurmikon reunaan ja leikkaa eteenpäin
- käänny jokaisen käännöksen lopussa, ja leikkaa
kaistale, joka menee hieman päällekkäin viimeksi
leikatun kohdan kanssa
- käytä leikkuria ainoastaan kuivalla nurmikolla
- pidä leikkuri poissa terävien esineiden ja kasvien luota
- kun leikkaat pitkää ruohoa, säädä leikkuulaitteisto
ensin maksimikorkeudelle ja sitten alemmas
! säädä kävelyvauhtisi sopivaksi pitkää ruohoa
leikatessasi
Säilytys ^
- säästät huomattavasti säilytystilaa, kun taitat työkalun
kahvan (siipimutterin F 3 avulla) ja säilytät työkalua
kuten kuvassa; tyhjennä ensin ruohosäiliö
! varmista, ettei (jatko)johto jää jumiin, kun taitat
työkalun kahvaa kokoon tai auki (älä pudota
kahvaa)
- älä sijoita muita esineitä leikkurin päälle varastoinnin
aikana
- säilytä leikkuri sisällä kuivassa paikassa
36
HOITO / HUOLTO
Tätä työkalua ei ole tarkoitettu ammattikäyttöön
Pidä työkalu ja johto puhtaina (varmista erityisesti
ilma-aukkojen puhtaus J 3)
Puhdista leikkuri jokaisen käytön jälkeen käsiharjalla ja
pehmeällä liinalla
! älä käytä vettä (etenkään painesuihkuja)
- poista teräalueelle tiiviisti pakkautuneet ruohokasat
puisella tai muovisella työkalulla
Tarkista ruohosäiliö säännöllisesti kulumisen tai
vaurioiden varalta
Tarkista terät ja pultit säännöllisesti kulumisen varalta ja
vaihdata ne sarjoina tasapainon säilyttämiseksi
Leikkuuterän vaihtaminen &
! irrota pistoke virtalähteestä ja poista ruohosäiliö
G 3
! käytä suojahanskoja
- käännä leikkuri ylösalaisin
- irrota/asenna leikkuuterä kiintoavaimella 13 kuten
kuvassa
! käytä ainoastaan tyypin GD61BX.00.06 SKB
varaleikkuuteriä
- puhdista akselin alue ja työkalun alapuoli huolellisesti
ennen leikkuuterän asentamista
Jos sähkötyökalussa, huolellisesta valmistuksesta ja
koestusmenettelystä huolimatta esiintyy vikaa, tulee
korjaus antaa SKIL sopimushuollon tehtäväksi
- toimita työkalu sitä osiin purkamatta lähimpään
SKIL-huoltoon (osoitteet ja työkalun huoltokaava ovat
tarjolla web-osoitteessa www.skil.com) ostotodiste
mukaan liitettynä
VIANMÄÄRITYS
Seuraavassa luetellaan ongelmien oireita, mahdollisia
syitä ja korjaustoimia (jos ongelma ei selviä ja korjaannu
näiden avulla, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai
huoltoliikkeeseen)
! sammuta työkalu ja irrota pistoke pistorasiasta
ennen ongelman tutkimista
Työkalu ei toimi
- ei tulovirtaa -> tarkista virtalähde (virtajohto,
katkaisimet, sulakkeet)
- virtalähteen pistorasia viallinen -> käytä toista
pistorasiaa
- jatkojohto viallinen -> vaihda jatkojohto
- ruoho liian pitkää -> suurenna leikkuukorkeutta ja
kallista työkalua
Työkalu toimii katkonaisesti
- jatkojohto viallinen -> vaihda jatkojohto
- sisäiset johdot viallisia -> ota yhteyttä jälleenmyyjään/
huoltoliikkeeseen
Työkalu jättää epäsiistin jäljen tai moottori joutuu liian
koville
- leikkuukorkeus liian matala -> suurenna
leikkuukorkeutta
- leikkuuterä tylsä -> vaihda leikkuuterä
- työkalun alapinta pahasti tukossa -> puhdista työkalu
- leikkuukorkeutta ei ole säädetty tasaisesti -> säädä 4
pyörää samalle leikkuukorkeudelle
Leikkuuterä ei pyöri
- leikkuuterä jumissa -> poista tukos
- terän mutteri/pultti löysällä -> kiristä terän mutteri/pultti
Työkalu tärisee erikoisesti
- leikkuuterä vaurioitunut -> vaihda leikkuuterä
- terän mutteri/pultti löysällä -> kiristä terän mutteri/pultti
YMPÄRISTÖNSUOJELU
Älä hävitä sähkötyökalua, tarvikkeita tai pakkausta
tavallisen kotitalousjätteen mukana (koskee vain
EU-maita)
- vanhoja sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan
EU-direktiivin 2002/96/ETY ja sen maakohtaisten
sovellusten mukaisesti käytetyt sähkötyökalut on
toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen ja
ohjattava ympäristöystävälliseen kierrätykseen
- symboli @ muistuttaa tästä, kun käytöstä poisto tulee
ajankohtaiseksi
VAATIMUSTEN-
MUKAISUUSVAKUUTUS
Todistamme täten ja vastaamme yksin siitä, että tämä
tuote en allalueteltujen standardien ja
standardoimisasiakirjojen vaatimusten mukainen EN
60335, EN 61000, EN 55014 seuraavien sääntöjen
mukaisesti 2006/95/EY, 2004/108/EY, 2006/42/EY,
2000/14/EY, 2011/65/EU
Tekninen tiedosto kohdasta: SKIL Europe BV
(PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL
¹ÊÁÂÆιÆ¼½ÊÇǾ¼½Æ
ȽʹÌÁÇÆËŵÆ¿Áƽ½ÊÁÆ¿
ÍÊÇȽƓˁ˅ʿ˂ʽ¼¹Ɠ
Ĺ¾ÁÂÿʹ¹¾
ÈÈÊÇιÄ¹Æ¹¿½Ê
06.08.2012
MELU/TÄRINÄ
Mitattuna EN 60335 mukaan työkalun melutaso on
72 dB(A) ja yleensä työkalun äänen voimakkuus on
92 dB(A) (keskihajonta: 3 dB), ja tärinän voimakkuus
2,1 m/s² (käsi-käsivarsi metodi; epävarmuus K = 1,5 m/s²)
Direktiivin 2000/14/EY (standardin EN/ISO 3744) mukaan
mitattuna taattu äänenvoimakkuustaso LWA on alle
95 dB(A) (yhdenmukaisuuden arviointiprosessi liitteen VI
mukainen)
Ilmoitettu tarkastuslaitos: KEMA, Arnhem, NL
Ilmoitetun tarkastuslaitoksen tunnistenumero: 0344
Tärinäsäteilytaso on mitattu standardin EN 60335
mukaisen standarditestin mukaisesti; sitä voidaan käyttää
verrattaessa yhtä laitetta toiseen sekä alustavana
tärinälle altistumisen arviona käytettäessä laitetta
manituissa käyttötarkoituksissa
- laitteen käyttö eri käyttötarkoituksiin tai erilaisten tai
huonosti ylläpidettyjen lisälaitteiden kanssa voi lisätä
merkittävästi altistumistasoa
- laitteen ollessa sammuksissa tai kun se on käynnissä,
mutta sillä ei tehdä työtä, altistumistaso voi olla
huomattavasti pienempi
! suojaudu tärinän vaikutuksilta ylläpitämällä laite
ja sen lisävarusteet, pitämällä kädet lämpiminä ja
järjestämällä työmenetelmät
/