Waeco MyFridge MF15 Käyttö ohjeet

Brändi
Waeco
Kategoria
cool boxes
Malli
MyFridge MF15
Tyyppi
Käyttö ohjeet
MyFridge MF05, MF15
DE 5 Mini-Kühlschrank
Bedienungsanleitung
EN 16 Mini-refrigerator
Operating manual
FR 26 Mini réfrigérateur
Notice d’utilisation
ES 38 Mini-frigorífico
Instrucciones de uso
IT 49 Mini frigorifero
Istruzioni per l’uso
NL 61 Minikoelkast
Gebruiksaanwijzing
DA 72 Mini-køleskab
Betjeningsvejledning
SV 82 Mini-kylskåp
Bruksanvisning
NO 92 Mini-kjøleskap
Bruksanvisning
FI 102 Minijääkaappi
Käyttöohje
PT 112 Mini frigorífico
Manual de instruções
RU 123 Мини-холодильник
Инструкция по эксплуатации
PL 134 Minilodówka
Instrukcja obsługi
CS 145 Mini-chladnička
Návod k obsluze
SK 155 Mini chladnička
Návod na obsluhu
HU 165 Mini hűtőszekrény
Használati utasítás
Fordern Sie weitere Informationen zur umfangreichen Produktpalette aus dem Hause
Dometic WAECO an. Bestellen Sie einfach unsere Kataloge kostenlos und unverbindlich
unter der Internetadresse: www.dometic-waeco.de
We will be happy to provide you with further information about Dometic WAECO products.
Please order our free catalogue with no obligation to buy on our homepage:
www.dometic-waeco.com
Demandez d’autres informations relatives à la large gamme de produits de la maison
Dometic WAECO. Commandez tout simplement notre catalogue gratuitement et sans
engagement à l’adresse internet suivante : www.dometic-waeco.com
Solicite más información sobre la amplia gama de productos de la empresa Dometic
WAECO. Solicite simplemente nuestros catálogos de forma gratuita y sin compromiso en
la dirección de Internet: www.dometic-waeco.com
Per ottenere maggiori informazioni sull’ampia gamma di prodotti Dometic WAECO è
possibile ordinare una copia gratuita e non vincolante del nostro Catalogo all’indirizzo
Internet: www.dometic-waeco.com
Maak kennis met het omvangrijke productscala van de firma Dometic WAECO. Bestel onze
catalogus gratis en vrijblijvend onder het internetadres: www.dometic-waeco.com
Bestil yderligere information om det omfattende produktudvalg fra Dometic WAECO.
Bestil vores katalog gratis og uforpligtende på internetadressen: www.dometic-waeco.com
Inhämta mer information om den omfattande produktpaletten från Dometic WAECO:
Beställ våra kataloger gratis och utan förpliktelser under vår Internetadress:
www.dometic-waeco.com
Be om mer informasjon om det rikholdige produktutvalget fra Dometic WAECO. Bestill vår
katalog gratis uforbindtlig på Internettadressen: www.dometic-waeco.com
Pyytäkää lisää tietoja Dometic WAECOn kattavista tuotevalikoimista. Tilatkaa
tuotekuvastomme maksutta ja sitoumuksetta internet-osoitteesta:
www.dometic-waeco.com
Peça mais informação sobre a ampla gama de produtos da empresa Dometic WAECO.
Peça simplesmente os nossos catálogos de forma gratuita e sem qualquer compromisso,
disponível no site: www.dometic-waeco.com
Запросите дальнейшую информацию об обширном ассортименте продукции
компании Dometic WAECO. Просто закажите наши каталоги на сайте
www.dometic-waeco.com; эта услуга предоставляется бесплатно и ни к чему не
обязывает.
Proszę si
ę zapoznać z informacjami na temat szerokiej gamy produktów Dometic WAECO.
Proszę zamówić nasz bezpłatny katalog i zapoznać się zniewiążącą ofertą pod adresem:
www.dometic-waeco.com
Žádejte další informace o rozsáhlé nabídce výrobků firmy Dometic WAECO. Stačí zdarma
a nezávazně objednat naše katalogy na internetové adrese: www.dometic-waeco.com
Vyžiadajte si ďalšie informácie o rozsiahlej palete výrobkov Dometic WAECO. Objednajte
si bezplatne a nezáväzne náš katalóg na internetovej adrese: www.dometic-waeco.com
Kérjen további információkat a Dometic WAECO cég széles körű termékpalettájáról.
Rendelje meg ingyenes katalógusainkat kötelezettség nélkül a következő internetcímen:
www.dometic-waeco.de
DE
EN
FR
ES
IT
NL
DA
SV
NO
FI
PT
RU
PL
CS
SK
HU
FI
Symbolien selitys MF05, MF15
102
Lue tämä ohje huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa ja säilytä ohje
hyvin. Jos myyt tuotteen eteenpäin, anna ohje tällöin edelleen uudelle
käyttäjälle.
Sisällysluettelo
1 Symbolien selitys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
2 Turvallisuusohjeet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
3 Tarkoituksenmukainen käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
4 Toimituskokonaisuus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
5 Tekninen kuvaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
6 Käyttö. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
7 Puhdistaminen ja hoito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
8 Häiriöiden poistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
9 Takuu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
10 Hävittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
11 Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
1 Symbolien selitys
D
!
!
VAARA!
Turvallisuusohje: Huomiotta jättäminen aiheuttaa hengen-
vaaran tai vakavan loukkaantumisen.
VAROITUS!
Turvallisuusohje: Huomiotta jättäminen voi aiheuttaa hengen-
vaaran tai vakavan loukkaantumisen.
HUOMIO!
Turvallisuusohje: Huomiotta jättäminen voi johtaa loukkaantu-
miseen.
FI
MF05, MF15 Turvallisuusohjeet
103
A
I
Menettely: Tämä symboli ilmaisee, että sinun tulee tehdä jotakin. Tarvit-
tava menettely kuvataan askel askeleelta.
Tämä symboli kuvailee menettelyn tuloksen.
Kuva 1 5, sivulla 3: Tämä tieto viittaa kuvassa olevaan elementtiin, tässä
esimerkissä ”kohteeseen 5 kuvassa 1, sivulla 3”.
2 Turvallisuusohjeet
Valmistaja ei ota mitään vastuuta vahingoista seuraavissa tapauksissa:
tuotteeseen mekaanisen vaikutuksen tai ylijännitteiden takia syntyneet
vauriot
tuotteeseen ilman valmistajan nimenomaista lupaa tehdyt muutokset
käyttö muuhun kuin käyttöohjeessa ilmoitettuun tarkoitukseen
2.1 Yleinen turvallisuus
D
VAARA!
Veneissä: Huolehdi verkkokäytössä ehdottomasti siitä, että
virransyöttö on suojattu FI-kytkimellä.
!
VAROITUS!
Laitetta ei saa ottaa käyttöön, jos siinä on näkyviä vaurioita.
Jos tämän laitteen liitäntäjohto vaurioituu, tulee valmistajan tai
valtuutetun asiakaspalvelun tai vastaavasti pätevän henkilön
vaihtaa se vaaran välttämiseksi.
Ainoastaan ammattilaiset saavat korjata tätä laitetta. Epäasian-
mukaisista korjauksista saattaa aiheutua huomattavia vaaroja.
HUOMAUTUS!
Huomiotta jättäminen voi johtaa materiaalivaurioihin ja haitata
tuotteen toimintaa.
OHJE
Tuotteen käyttöä koskevia lisätietoja.
FI
Turvallisuusohjeet MF05, MF15
104
8-vuotiaat tai sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, joiden
fyysiset, sensoriset tai psyykkiset kyvyt ovat rajoittuneita tai
jotka ovat kokemattomia ja/tai tietämättömiä, voivat käyttää tätä
laitetta valvonnan alaisina tai kun heille on opetettu laitteen tur-
vallinen käyttö ja he ovat ymmärtäneet siitä aiheutuvat vaarat.
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai tehdä käyttäjähuoltoa
ilman valvontaa.
Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
Lapsia tulee valvoa sen varmistamiseksi, etteivät he leiki
laitteella.
Säilytä ja käytä laitetta alle 8-vuotiaiden lasten ulottumatto-
missa.
Älä säilytä laitteessa mitään räjähdysalttiita tavaroita kuten
esim. suihkepurkkeja, joissa on palavaa ponneainetta.
!
HUOMIO!
Irrota laite verkosta
ennen jokaista puhdistusta tai hoitoa
jokaisen käytön jälkeen
Elintarvikkeita saa säilyttää vain alkuperäispakkauksissa tai
tarkoitukseen sopivissa astioissa.
A
HUOMAUTUS!
Verratkaa tyyppikilven jännitetietoja käytettävissä olevaan
energiansyöttöön.
Liittäkää laite vain seuraavalla tavalla:
toimituskokonaisuuteen kuuluvalla DC-liitäntäjohdolla
DC-pistorasiaan
toimituskokonaisuuteen kuuluvalla 230 V -liitäntäjohdolla
230 V -vaihtovirtaverkkoon
Älä ota pistoketta koskaan pois pistorasiasta johdosta
vetämällä.
Jos kylmälaite on liitetty DC-pistorasiaan: Irrottakaa
kylmälaitteenne ja muut sähköä käyttävät laitteet akusta ennen
pikalaturin liittämistä.
Jos kylmälaite on liitetty DC-pistorasiaan: Irrota liitäntä tai
sammuta kylmälaite, kun sammutat moottorin. Muuten akku voi
purkautua.
Kylmälaite ei sovi syövyttävien tai liuotinainepitoisten aineiden
kuljettamiseen.
FI
MF05, MF15 Tarkoituksenmukainen käyttö
105
2.2 Laitteen käyttöturvallisuus
D
VAARA!
Älkää koskettako avojohtimia koskaan paljain käsin.
Tämä koskee ennen kaikkea vaihtovirtaverkkokäyttöä.
!
HUOMIO!
Huolehtikaa ennen laitteen käyttöönottoa siitä, että johto ja
pistoke ovat kuivia.
A
HUOMAUTUS!
Älä käytä kylmälaukun sisällä mitään sähkölaitteita, vaikka
valmistaja näitä suosittelisikin.
Älkää asettako laitetta avoliekkien tai muiden lämpölähteiden
(lämmitys, voimakas auringonpaiste, kaasu-uunit jne.) lähelle.
Ylikuumenemisvaara!
Huolehtikaa aina siitä, käytössä syntyvä lämpö saadaan
johdettua riittävän hyvin pois. Huolehtikaa siitä, että laite on
riittävän etäällä seinistä tai esineistä, jotta ilma pääsee
kiertämään.
Huolehtikaa siitä, että tuuletusrakoja ei peitetä.
Älkää laittako sisäastiaan minkäänlaisia nesteitä tai jäätä.
Älkää upottako laitetta koskaan veteen.
Suojatkaa laite ja sen johto kuumuudelta ja kosteudelta.
3 Tarkoituksenmukainen käyttö
Tämä kylmälaite sopii elintarvikkeiden jäähdyttämiseen ja lämmittä-
miseen. Jäähdytys- ja lämmityskäyttö voidaan valita kytkimen
avulla.
Laite on suunniteltu käytettäväksi auton, veneen tai asuntoauton
sähköjärjestelmän 12 Vg-pistorasian (savukkeensytytin) avulla
sekä 220 240 V -vaihtovirtaverkon avulla.
!
HUOMIO! Terveysriski!
Ole hyvä ja tarkista, vastaako laitteen jäähdytysteho niiden elin-
tarvikkeiden tai lääkkeiden vaatimuksia, joita haluat jäähdyttää.
FI
Toimituskokonaisuus MF05, MF15
106
4 Toimituskokonaisuus
5 Tekninen kuvaus
Jääkaappi voi jäähdyttää tuotteita max. 18 °C ympäristölämpötilaa kylmem-
miksi (termostaattikatkaisu n. +5 °C:ssa) tai pitää ne kylminä tai vaihtoehtoi-
sesti lämmittää ne 65 °C lämpötilaan tai pitää lämpiminä. Elintarvikkeet
voidaan väliverkon avulla toisistaan erillään, esim. pullot ja hedelmät.
Jääkaappi sopii liikkuvaan käyttöön. Sitä voidaan kantaa kahvasyvennyk-
sestä (MF05) tai kääntyvästä kahvasta (MF15).
5.1 Laitekuvaus
Liittimet ja käyttöpaneeli (laitteen takapuolella):
Kohta –
kuva 1,
sivulla 3
Määrä Nimitys
11Kylmälaite
21
Liitäntäjohto 12 V
g -liitäntään
3 1 Liitäntäjohto 220240 Vw-liitäntään
1 Käyttöohje
Kohta –
kuva 2,
sivulla 3
Nimitys
1 Vaihtojänniteliitin
2 Tasajänniteliitin
3 Käyttökytkin
4 LED ”HOT” (punainen): ilmaisee lämmityskäytön
5 LED ”COLD” (vihreä): ilmaisee jäähdytyskäytön
6 Vain MF15: ECO-kytkin
FI
MF05, MF15 Käyttö
107
6 Käyttö
I
6.1 Vinkkejä energian säästämiseen
Valitkaa asennuspaikka, joka on hyvin tuuletettu ja suojassa
auringonpaisteelta.
Jos haluat paremman energiatehokkuuden ja rajoitetun jäähdytystehon
kylmälaitteellesi, käytä kylmälaitteen ECO-toimintoa.
Antakaa lämminten ruokien jäähtyä ennen niiden säilyttämistä laitteessa
kylminä.
Älkää avatko kylmälaitetta tarpeettoman usein.
Älä jätä jäähdytyslaitetta auki pidemmäksi ajaksi kuin tarpeen.
6.2 Kylmälaitteen käyttäminen
A
Asettakaa jääkaappi tukevalle alustalle.
Huolehtikaa siitä, että tuuletusraot ovat vähintään 10 cm:n päässä
seinistä, jotta lämminnyt ilma pääsee poistumaan hyvin.
Työntäkää 12 V -liitäntäjohto (kuva 1 2, sivulla 3) tasajänniteliittimeen ja
liittäkää se sitten ajoneuvon savukkeensytyttimeen tai 12 V -pisto-
rasiaan…
tai:
OHJE
Puhdistakaa uusi kylmälaite hygieenisistä syistä kostealla liinalla
sisältä ja ulkoa ennen laitteenyttöön ottamista (kts. myös kap.
”Puhdistaminen ja hoito” sivulla 108).
HUOMAUTUS! Vaurioitumisvaara!
Huolehdi siitä, että kylmälaitteessa on vain esineitä tai tuottei-
ta, jotka saa jäähdyttää tai (lisävarustuksella ”lämmitys”) tai
lämmittää valittuun lämpötilaan.
Huolehdi siitä, ettet jäähdytä lasiastioissa olevia juomia tai ruo-
kia liian voimakkaasti. Juomat ja nestemäiset ruoat laajenevat
jäätyessään. Tämä voi rikkoa lasiastian.
Huomioi, että kylmälaukku tarvitsee kunnon tuuletuksen, jotta
sen synnyttämä lämpö pääsee poistumaan. Muutoin laitteen
asianmukaista toimintaa ei voida taata. Erityisesti tuuletusauk-
koja ei saa peittää.
FI
Puhdistaminen ja hoito MF05, MF15
108
Työntäkää 220 – 240 V -liitäntäjohto (kuva 1 3, sivulla 3) vaihto-
jänniteliittimeen ja liittäkää se sitten 220 – 240 V -vaihtovirtaverkkoon.
Työntäkää käyttöpaneelin kytkin (kuva 2 3, sivulla 3) asentoon ”HOT”
(lämmitys) tai ”COLD” (jäähdytys) laitteen kytkemiseksi päälle.
Jääkaappi aloitta sisätilansa lämmittämisen tai jäähdyttämisen ja vastaa-
va LED loistaa.
Vain MF15: Työnnä ECO-kytkin (kuva 2 6, sivulla 3) haluamaasi asen-
toon.
Kun poistatte jääkaapin käytöstä:
Asettakaa kytkin (kuva 2 3, sivulla 3) asentoon ”OFF”
Irrottakaa liitäntäjohto.
I
7 Puhdistaminen ja hoito
!
A
Puhdistakaa laite toisinaan sisältä ja ulkoa kostealla liinalla.
Varmista, että laitteen ilmanotto- ja poistoaukot ovat puhtaita pölystä ja
liasta, jotta toiminnassa syntyvä lämpö voidaan johtaa pois ja laite ei
pääse vaurioitumaan.
OHJE
Jos ette käytä jääkaappia pitkään aikaan, jättäkää ovi rakosel-
leen, jotta kaappiin ei muodostu hajuja.
VAROITUS!
Irrota laite verkosta aina ennen puhdistusta ja huoltoa.
HUOMAUTUS! Vaurioitumisvaara!
Älä puhdista kylmälaitetta koskaan juoksevan veden alla tai
tiskivedessä.
Älä käytä puhdistamiseen kovia puhdistusaineita tai kovia
esineitä, koska ne voivat vahingoittaa kylmälaitetta.
FI
MF05, MF15 Häiriöiden poistaminen
109
8 Häiriöiden poistaminen
9 Takuu
Laitetta koskee lakisääteinen takuuaika. Jos tuote sattuu olemaan viallinen,
käänny maasi valmistajan toimipisteen puoleen (osoitteet käyttöohjeen taka-
sivulla) tai ota yhteyttä omaan ammattikauppiaaseesi.
Korjaus- ja takuukäsittelyä varten lähetä mukana seuraavat asiakirjat:
kopio ostolaskusta, jossa näkyy ostopäivä,
valitusperuste tai vikakuvaus.
Häiriö Mahdollinen syy Ratkaisuehdotus
Laite ei toimi, LED ei
loista.
Ajoneuvon 12 V -pisto-
rasiassa (savukkeensy-
tyttimessä) ei ole
jännitettä.
Useimmissa ajoneuvoissa virtalukon
täytyy olla päällä, jotta savukkeensytytin
saa jännitettä.
Vaihtojännitepisto-
rasiassa ei ole jännitettä.
Kokeilkaa toista pistorasiaa.
Sisäänrakennettu verk-
kolaite on rikki.
Vain valtuutettu asiakaspalveluliike voi
korjata vian.
Laite ei jäähdytä
(pistoke on kiinnitetty,
LED loistaa).
Sisätuuletin tai jäähdy-
tyselementti on rikki.
Vain valtuutettu asiakaspalveluliike voi
korjata vian.
Käyttö 12 V
-pistorasiassa
(savukkeensytytin):
Sytytys on päällä, laite
ei toimi ja LED ei loista.
Vetäkää pistoke pisto-
rasiasta ja suorittakaa
seuraavat tarkastukset.
Savukkeensytyttimen
runko on likainen.
Tämän vuoksi sähköi-
nen kontakti on heikko.
Jos jääkaappinne pistoke lämpenee
savukkeensytyttimessä hyvin lämpi-
mäksi, joko kehys täytyy puhdistaa tai
pistoketta ei ole mahd. koottu oikein.
12 V -pistokkeessa
oleva sulake on palanut.
Vaihtakaa 12 V -pistokkeen sulake (5 A)
(kuva 3 1, sivulla 4).
Ajoneuvon sulake on
palanut.
Vaihtakaa ajoneuvon 12 V -pistorasian
sulake (tavallisesti 15 A) (noudattakaa
ajoneuvonne käyttöohjeita).
FI
Hävittäminen MF05, MF15
110
10 Hävittäminen
Vie pakkausmateriaali mahdollisuuksien mukaan vastaavan kierrätysjät-
teen joukkoon.
M
Jos poistat tuotteen lopullisesti käytöstä, pyydä tietoa sen hävittä-
mistä koskevista määräyksistä lähimmästä kierrätyskeskuksesta
tai ammattiliikkeestäsi.
11 Tekniset tiedot
MF05
Liitäntäjännite: 12 Vg
220240 Vw, 50/60 Hz
Tehonkulutus: DC: max. 30 W
AC: max. 40 W
Jäähdytysteho: maks. 18 °C ympäristölämpötilaa kylmemmäksi
Katkaisu 5 °C:ssa
Lämmitysteho: n. 65 °C:een sisälämpötilaan
(kiintopistetermostaatti)
Tilavuus: 5 l
Mitat (L x K x S): 190 x 313 x 281 mm
Paino: 3,3 kg
Tarkastus/sertifikaatti:
4
FI
MF05, MF15 Tekniset tiedot
111
MF15
Liitäntäjännite: 12 Vg
220240 Vw, 50/60 Hz
Tehonkulutus: 47 W (12 Vg, jäähdytys)
39 W (12 Vg, lämmitys)
max. 55 W (230 Vw, jäähdytys)
39 W (230 Vw, lämmitys)
6,5 W (AC, ECO-tila)
Jäähdytysteho: maks. 18 °C ympäristölämpötilaa kylmemmäksi
Katkaisu 5 °C:ssa
Lämmitysteho: n. 65 °C:een sisälämpötilaan
(kiintopistetermostaatti)
Luokka: Ruokakaappi
Energiatehokkuusluokka: A++
Energiankulutus: 57 kWh/vuosi
Tilavuus: 14 l
Ilmastoluokka: N
Ympäristön lämpötila: +16 °C – +32 °C
Melupäästöt: 33 dB
Mitat (L x K x S): 285 x 435 x 355 mm
Paino: 5,9 kg
Tarkastus/sertifikaatti:
4
/