Dometic CoolFreeze CDF11 Omistajan opas

Brändi
Dometic
Kategoria
cool boxes
Malli
CoolFreeze CDF11
Tyyppi
Omistajan opas
CoolFreeze CDF11
DE 5 Kompressor-Kühlbox
Bedienungsanleitung
EN 21 Compressor Cooler
Operating manual
FR 37
Glacière à compression
Notice d’utilisation
ES 52
Nevera por compresor
Instrucciones de uso
IT 68
Frigorifero a compressore
Istruzioni per l’uso
NL 84
Compressorkoelbox
Gebruiksaanwijzing
DA 99
Kompressor-køleboks
Betjeningsvejledning
SV 113
Kylbox med kompressor
Bruksanvisning
NO 127
Kjøleboks med kompressor
Bruksanvisning
FI 142
Kompressori-kylmälaatikko
Käyttöohje
PT 156
Geleira com compressor
Manual de instruções
RU 172
Компрессорный холодильник
Инструкция по эксплуатации
PL 189
Przenośna lodówka
kompresorowa
Instrukcja obsługi
CS 205
Kompresorový chladicí box
Návod k obsluze
SK 219
Chladiaci box s kompresorom
Návod na obsluhu
HU 233
Kompresszor hűtőláda
Használati utasítás
Fordern Sie weitere Informationen zur umfangreichen Produktpalette aus dem Hause
Dometic WAECO an. Bestellen Sie einfach unsere Kataloge kostenlos und unverbindlich
unter der Internetadresse: www.dometic-waeco.de
We will be happy to provide you with further information about Dometic WAECO products.
Please order our free catalogue with no obligation to buy on our homepage:
www.dometic-waeco.com
Demandez d’autres informations relatives à la large gamme de produits de la maison
Dometic WAECO. Commandez tout simplement notre catalogue gratuitement et sans
engagement à l’adresse internet suivante : www.dometic-waeco.com
Solicite más información sobre la amplia gama de productos de la empresa Dometic
WAECO. Solicite simplemente nuestros catálogos de forma gratuita y sin compromiso en
la dirección de Internet: www.dometic-waeco.com
Per ottenere maggiori informazioni sull’ampia gamma di prodotti Dometic WAECO è
possibile ordinare una copia gratuita e non vincolante del nostro Catalogo all’indirizzo
Internet: www.dometic-waeco.com
Maak kennis met het omvangrijke productscala van de firma Dometic WAECO. Bestel onze
catalogus gratis en vrijblijvend onder het internetadres: www.dometic-waeco.com
Bestil yderligere information om det omfattende produktudvalg fra Dometic WAECO.
Bestil vores katalog gratis og uforpligtende på internetadressen: www.dometic-waeco.com
Inhämta mer information om den omfattande produktpaletten från Dometic WAECO:
Beställ våra kataloger gratis och utan förpliktelser under vår Internetadress:
www.dometic-waeco.com
Be om mer informasjon om det rikholdige produktutvalget fra Dometic WAECO. Bestill vår
katalog gratis uforbindtlig på Internettadressen: www.dometic-waeco.com
Pyytäkää lisää tietoja Dometic WAECOn kattavista tuotevalikoimista. Tilatkaa
tuotekuvastomme maksutta ja sitoumuksetta internet-osoitteesta:
www.dometic-waeco.com
Peça mais informação sobre a ampla gama de produtos da empresa Dometic WAECO.
Peça simplesmente os nossos catálogos de forma gratuita e sem qualquer compromisso,
disponível no site: www.dometic-waeco.com
Запросите дальнейшую информацию об обширном ассортименте продукции
компании Dometic WAECO. Просто закажите наши каталоги на сайте
www.dometic-waeco.com; эта услуга предоставляется бесплатно и ни к чему не
обязывает.
Proszę si
ę zapoznać z informacjami na temat szerokiej gamy produktów Dometic WAECO.
Proszę zamówić nasz bezpłatny katalog i zapoznać się zniewiążącą ofertą pod adresem:
www.dometic-waeco.com
Žádejte další informace o rozsáhlé nabídce výrobků firmy Dometic WAECO. Stačí zdarma
a nezávazně objednat naše katalogy na internetové adrese: www.dometic-waeco.com
Vyžiadajte si ďalšie informácie o rozsiahlej palete výrobkov Dometic WAECO. Objednajte
si bezplatne a nezáväzne náš katalóg na internetovej adrese: www.dometic-waeco.com
Kérjen további információkat a Dometic WAECO cég széles körű termékpalettájáról.
Rendelje meg ingyenes katalógusainkat kötelezettség nélkül a következő internetcímen:
www.dometic-waeco.de
DE
EN
FR
ES
IT
NL
DA
SV
NO
FI
PT
RU
PL
CS
SK
HU
FI
Symbolien selitys CoolFreeze CDF11
142
Lue tämä ohje huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa ja säilytä ohje
hyvin. Jos myyt tuotteen eteenpäin, anna ohje tällöin edelleen uudelle
käyttäjälle.
Valmistaja ei ota vastuuta vahingoista, jotka aiheutuvat epäasianmukaises-
ta käytöstä tai väärästä käytöstä.
Sisällysluettelo
1 Symbolien selitys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
2 Turvallisuusohjeet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
3 Määräysten mukainen käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
4 Toimituskokonaisuus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
5 Tekninen kuvaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
6 Käyttö. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
7 Puhdistus ja huolto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
8 Häiriöiden poistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
9 Hävittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
10 Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
1 Symbolien selitys
!
!
A
VAROITUS!
Turvallisuusohje: Huomiotta jättäminen voi aiheuttaa hengen-
vaaran tai vakavan loukkaantumisen.
HUOMIO!
Turvallisuusohje: Huomiotta jättäminen voi johtaa loukkaantu-
miseen.
HUOMAUTUS!
Huomiotta jättäminen voi johtaa materiaalivaurioihin ja haitata
tuotteen toimintaa.
FI
CoolFreeze CDF11 Turvallisuusohjeet
143
I
Menettely: Tämä symboli ilmaisee, että sinun tulee tehdä jotakin. Tarvit-
tava menettely kuvataan askel askeleelta.
Tämä symboli kuvailee menettelyn tuloksen.
Kuva 1 5, sivulla 3: Tämä tieto viittaa kuvassa olevaan elementtiin, tässä
esimerkissä ”kohteeseen 5 kuvassa 1, sivulla 3”.
2 Turvallisuusohjeet
2.1 Yleinen turvallisuus
D
VAARA!
Veneissä: Huolehdi verkkokäytössä ehdottomasti siitä, että
virransyöttö on suojattu FI-kytkimellä.
!
VAROITUS!
Laitetta ei saa ottaa käyttöön, jos siinä on näkyviä vaurioita.
Jos tämän laitteen liitäntäjohto vaurioituu, tulee valmistajan tai
valtuutetun asiakaspalvelun tai vastaavasti pätevän henkilön
vaihtaa se vaaran välttämiseksi.
Ainoastaan ammattilaiset saavat korjata tätä laitetta. Epäasian-
mukaisista korjauksista saattaa aiheutua huomattavia vaaroja.
8-vuotiaat tai sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, joiden
fyysiset, sensoriset tai psyykkiset kyvyt ovat rajoittuneita tai
jotka ovat kokemattomia ja/tai tietämättömiä, voivat käyttää tätä
laitetta valvonnan alaisina tai kun heille on opetettu laitteen tur-
vallinen käyttö ja he ovat ymmärtäneet siitä aiheutuvat vaarat.
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai tehdä käyttäjähuoltoa
ilman valvontaa.
Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
Lapsia tulee valvoa sen varmistamiseksi, etteivät he leiki
laitteella.
Säilytä ja käytä laitetta alle 8-vuotiaiden lasten ulottumatto-
missa.
OHJE
Tuotteen käyttöä koskevia lisätietoja.
FI
Turvallisuusohjeet CoolFreeze CDF11
144
Älä säilytä laitteessa mitään räjähdysalttiita tavaroita kuten
esim. suihkepurkkeja, joissa on palavaa ponneainetta.
!
HUOMIO!
Irrota laite verkosta
ennen jokaista puhdistusta tai hoitoa
jokaisen käytön jälkeen
Elintarvikkeita saa säilyttää vain alkuperäispakkauksissa tai
tarkoitukseen sopivissa astioissa.
A
HUOMAUTUS!
Verratkaa tyyppikilven jännitetietoja käytettävissä olevaan
energiansyöttöön.
Liitä laite ainoastaan DC-liitäntäjohdolla ajoneuvon DC-pisto-
rasiaan (esim. savukkeensytyttimeen).
Liittäkää laite vain seuraavalla tavalla:
toimituskokonaisuuteen kuuluvalla DC-liitäntäjohdolla
DC-pistorasiaan
toimituskokonaisuuteen kuuluvalla 230 V -liitäntäjohdolla
230 V -vaihtovirtaverkkoon
Liitä laite 230 V:n liitäntäjohdolla 230 V:n vaihtovirtaverkkoon.
Älä ota pistoketta koskaan pois pistorasiasta johdosta
vetämällä.
Jos kylmälaite on liitetty DC-pistorasiaan: Irrottakaa
kylmälaitteenne ja muut sähköä käyttävät laitteet akusta ennen
pikalaturin liittämistä.
Jos kylmälaite on liitetty DC-pistorasiaan: Irrota liitäntä tai
sammuta kylmälaite, kun sammutat moottorin. Muuten akku voi
purkautua.
Kylmälaite ei sovi syövyttävien tai liuotinainepitoisten aineiden
kuljettamiseen.
2.2 Laitteen käyttöturvallisuus
D
VAARA!
Älkää koskettako avojohtimia koskaan paljain käsin.
Tämä koskee ennen kaikkea vaihtovirtaverkkokäyttöä.
FI
CoolFreeze CDF11 Määräysten mukainen käyttö
145
!
HUOMIO!
Huolehtikaa ennen laitteen käyttöönottoa siitä, että johto ja
pistoke ovat kuivia.
A
HUOMAUTUS!
Älä käytä kylmälaukun sisällä mitään sähkölaitteita, vaikka
valmistaja näitä suosittelisikin.
Älkää asettako laitetta avoliekkien tai muiden lämpölähteiden
(lämmitys, voimakas auringonpaiste, kaasu-uunit jne.) lähelle.
Ylikuumenemisvaara!
Huolehtikaa aina siitä, käytössä syntyvä lämpö saadaan
johdettua riittävän hyvin pois. Huolehtikaa siitä, että laite on
riittävän etäällä seinistä tai esineistä, jotta ilma pääsee
kiertämään.
Huolehtikaa siitä, että tuuletusrakoja ei peitetä.
Älkää laittako sisäastiaan minkäänlaisia nesteitä tai jäätä.
Älkää upottako laitetta koskaan veteen.
Suojatkaa laite ja sen johto kuumuudelta ja kosteudelta.
3 Määräysten mukainen käyttö
Kylmälaite CDF11 (tuotenro-Nr. 9105100007) sopii elintarvikkeiden jäähdyt-
tämiseen ja pakastamiseen.
Laite on suunniteltu käytettäväksi auton (savukkeensytytin) tai asuntoauton
12/24-Vg-tasavirtapistorasian avulla.
Laite sopii myös camping-käyttöön. Laitetta ei saa asettaa alttiiksi sateelle.
I
!
OHJE
Suosittelemme laitteen 220 – 240-V-vaihtovirtaverkkokäyttöön
WAECO-verkkotasasuuntaajaa (lisävaruste).
HUOMIO! Terveysriski!
Ole hyvä ja tarkista, vastaako laitteen jäähdytysteho niiden elin-
tarvikkeiden tai lääkkeiden vaatimuksia, joita haluat jäähdyttää
FI
Toimituskokonaisuus CoolFreeze CDF11
146
4 Toimituskokonaisuus
Kylmälaite
Liitäntäjohto 12/24 Vg -liitäntään
Olkavyö
5 Tekninen kuvaus
Kylmälaukku pystyy jäähdyttämään tuotteita ja pitämään ne kylminä sekä
pakastamaan niitä. Jäähdyttämiseen käytetään jäähdytyskiertoa ja kompres-
soria, joita ei tarvitse huoltaa.
Kylmälaukku sopii liikkuvaan käyttöön.
Ajoneuvoissa kylmälaukun voi varmistaa turvavyöllä.
Laitteeseen sisäänrakennettu kytkettävissä oleva akkuvahti suojaa ajoneu-
von akkua syväpurkautumiselta (ks. kappale ”Akkuvahdin käyttäminen”
sivulla 150).
Jos sisäisessä elektroniikassa ilmenee vika, voi jäähdytystä pitää yllä hätä-
kytkimellä.
5.1 Laitekuvaus
Kohta, kuva 1, sivulla 3
Kohde Nimitys
1 Käyttökenttä
2 Juomapidike
3 Ohjain turvavyölle
4 LED-sisävalaistus
5 Jäähdytyslokero
6Pakastelokero
7 Salpaus
8 Liukumaton alusta
9 Kantokahvat
10 Olkavyö
FI
CoolFreeze CDF11 Tekninen kuvaus
147
5.2 Käyttö- ja näyttölaitteet
Käyttökenttä (kuva 2, sivulla 3)
11 Liitin
12 Hätäkytkin
Kohde Nimitys Selitys
1 Päälle-/poispainike Kytkee kylmälaukun päälle tai pois, kun painiketta
painetaan yksi tai kaksi sekuntia
2 POWER Toimintailmaisin
LED palaa vihreänä Kompressori on päällä;
asetettua lämpötilaa ei
ole vielä saavutettu
LED palaa oranssina Asetettu lämpötila on
saavutettu
LED vilkkuu oranssina Jännite liian matala
3 ERROR LED vilkkuu punaisena: Laite on päällä, mutta ei
käyttövalmis
4 SET Valitsee syöttötilan
Lämpötilan säätö
Lämpötilayksikön (°Celsius tai °Fahrenheit)
asetus
Akkuvahdin asetus
5 Näyttö Näyttää jäähdytyslokeron lämpötilan
Kolme ensimmäistä kohtaa nelinumeroisella näy-
töllä ilmaisee lämpötilan, neljäs kohta lämpötilayk-
sikön (°C tai °F).
Vikatapauksessa näytölle tulee virheilmoitus ”Err1”
tai ”Err2”.
6 + Napautus kerran nostaa valittua syöttöarvoa
7 Napautus kerran alentaa valittua syöttöarvoa
Kohde Nimitys
FI
Käyttö CoolFreeze CDF11
148
6 Käyttö
Laitteessa on LED-sisävalaistus, joka pysyy kytkettynä päälle, jos jännitettä
riittää. LED-sisävalaistuksen energiantarve on äärimmäisen pieni ja olema-
tonta verrattua laitteen kokonaisenergiantarpeeseen.
6.1 Ennen ensikäyttöä
I
6.2 Vinkkejä energian säästämiseen
Valitse asennuspaikka, joka on hyvin tuuletettu ja suojassa auringonpais-
teelta.
Anna lämminten ruokien jäähtyä ennen niiden säilyttämistä laitteessa kyl-
minä.
Älä avaa kylmälaitetta tarpeettoman usein.
Älä pidä kantta auki tarpeettoman kauan.
Sulata kylmälaukku heti, kun siihen on muodostunut jääkerros.
Vältä tarpeettoman matalaa sisälämpötilaa.
6.3 Kylmälaukun salpaus
Sulje kansi.
Paina salpausta alaspäin (kuva 1 7, sivulla 3) kunnes kuulet sen lukittu-
van.
6.4 Liittäminen savukkeensytyttimeen
I
OHJE
Puhdista uusi kylmälaite hygieenisistä syistä kostealla liinalla
sisältä ja ulkoa ennen laitteen käyttöön ottamista (ks. myös kap-
pale ”Puhdistus ja huolto” sivulla 153).
OHJE
Huomaa, että virran täytyy olla virransyöttöä varten päällä, kun
kylmälaukku liitetään ajoneuvon savukkeensytyttimeen.
FI
CoolFreeze CDF11 Käyttö
149
6.5 Kylmälaukun varmistaminen ajoneuvossa
Avaa kylmälaukun kansi.
Ohjaa turvavyö ohjaimeen (kuva 1 3, sivulla 3).
Sulje kansi.
Lukitse turvavyö ja kiristä se.
6.6 Kylmälaukun päälle kytkeminen
A
Kylmälaukkua voidaan käyttää 12 V tai 24 V tasajännitteellä.
Kylmälaukku on varmuuden vuoksi varustettu elektronisella napaisuussuo-
jauksella, joka suojaa kylmälaukkua väärältä napaisuudelta akkuliitännässä
sekä oikosululta.
Aseta kylmälaukku tukevalle alustalle.
Huolehdi siitä, että tuuletusrakoja ei peitetä ja että lämmennyt ilma pää-
see poistumaan hyvin.
Liitä 12/24-V-liitäntäjohto ajoneuvon savukkeensytyttimeen tai 12 V - tai
24 V -pistorasiaan.
I
Paina päälle-/poiskytkintä (kuva 2 1, sivulla 3) kolmen sekunnin ajan.
LED ”POWER” (kuva 2 2, sivulla 3) palaa vihreänä.
Kun kylmälaukku on saavuttanut tallennetun lämpötilan, oranssi LED
palaa.
HUOMAUTUS! Laitevauriovaara!
Huolehdi aina siitä, käytössä syntyvä lämpö saadaan johdet-
tua riittävän hyvin pois. Huolehdi siitä, ettei tuuletusrakoja pei-
tetä. Huolehdi siitä, että laite on riittävän etäällä seinistä tai
esineistä, jotta ilma pääsee kiertämään.
Huolehdi siitä, että kylmälaukussa on vain esineitä tai tuotteita,
jotka saa jäähdyttää valittuun lämpötilaan.
Irrota kylmälaukku ja muut sähköä kuluttavat laitteet akusta,
ennen kuin lataat akkua pikalaturilla. Ylijännitteet voivat vahin-
goittaa laitteiden elektroniikkaa.
OHJE
Normaalikäytössä hätäkytkin (kuva 1 12, sivulla 3) tulee olla
asennossa ”normaali”.
FI
Käyttö CoolFreeze CDF11
150
Näyttö (kuva 2 5, sivulla 3) kytkeytyy päälle ja näyttää nykyisen jäähdy-
tyslämpötilan.
Kylmälaukku alkaa jäähdyttää sisätilaansa.
6.7 Lämpötilan säätäminen
Paina painiketta ”SET” (kuva 2 4, sivulla 3) kerran.
Aseta jäähdytyslämpötila painikkeella ”+” (kuva 2 6, sivulla 3) tai ”–”
(kuva 2 7, sivulla 3).
Näyttö näyttää asetetun jäähdytyslämpötilan muutaman sekunnin ajan.
Näyttö vilkkuu muutaman kerran, ennen kuin se palaa tämänhetkisen
lämpötilan näyttöön.
6.8 Lämpötilayksikön valinta
Voit valita lämpötilan näytön °Celsius- ja °Fahrenheit-yksikköjen välillä. Toimi
tätä varten seuraavasti:
Kytke kylmälaukku päälle.
Paina painiketta ”SET” (kuva 2 4, sivulla 3) kaksi kertaa.
Aseta lämpötilayksikkö °Celsius tai °Fahrenheit painikkeilla ”+”
(kuva 2 6, sivulla 3) tai ”–” (kuva 2 7, sivulla 3).
Näyttö näyttää asetetun lämpötilayksikön muutaman sekunnin ajan.
Näyttö vilkkuu muutaman kerran, ennen kuin se palaa tämänhetkisen
lämpötilan näyttöön.
6.9 Akkuvahdin käyttäminen
A
Laitteessa on monipykäläinen akkuvahti, joka suojelee ajoneuvon akkua
syväpurkautumiselta, kun laitetta käytetään ajoneuvon 12/24-V -sähköjärjes-
telmän avulla.
HUOMAUTUS! Vahingoittumisvaara!
Akkuun jää akkuvahdin suorittaman pois kytkennän jälkeen vain
osa sen täydestä latauskapasiteetista. Vältä useita käynnistyksiä
ja sähköä kuluttavien laitteiden käyttämistä ilman pidempiä
latausvaiheita. Huolehdi siitä, että akku ladataan uudelleen.
FI
CoolFreeze CDF11 Käyttö
151
Jos kylmälaukkua käytetään ajoneuvon virran ollessa pois päältä, laukku
kytkeytyy itsestään pois päältä heti, kun syöttöjännite laskee säädetyn arvon
alle. Kylmälaukku kytkeytyy päälle heti, kun akun lataustila on saavuttanut
uudelleenkytkentäjännitteen.
I
Tilassa ”HIGH” akkuvahti reagoi nopeammin kuin tasoilla ”LOW” ja ”MED”
(ks. seuraava taulukko).
Vaihda akkuvahdin tila seuraavasti:
Kytke kylmälaukku päälle.
Paina painiketta ”SET” (kuva 2 4, sivulla 3) kolme kertaa.
Aseta akkuvahdin tila painikkeilla ”+” (kuva 2 6, sivulla 3) tai ”–”
(kuva 2 7, sivulla 3).
Näyttö näyttää asetetun tilan muutaman sekunnin ajan. Näyttö vilkkuu
muutaman kerran, ennen kuin se palaa tämänhetkisen lämpötilan näyt-
töön.
I
OHJE
Jos akkuvahti sammuttaa laitteen liian vähäisen jännitteen vuok-
si, näyttö (kuva 2 5, sivulla 3) kytkeytyy pois päältä ja LED
”power” (kuva 2 2, sivulla 3) vilkkuu oranssina.
Akkuvahdin tila LOW MED HIGH
Poiskytkeytymisjännite 12 V:lla 10,1 V 11,4 V 11,8 V
Jälleenkytkeytymisjännite 12 V:lla 11,1 V 12,2 V 12,6 V
Poiskytkeytymisjännite 24 V:lla 21,5 V 24,1 V 24,6 V
Jälleenkytkeytymisjännite 24 V:lla 23,0 V 25,3 V 26,2 V
OHJE
Kun kylmälaukku saa virtansa käynnistysakusta, valitse akkuvah-
din tilaksi ”HIGH”. Jos kylmälaukku on liitetty erilliseen syöttöak-
kuun, akkuvahdin tilaksi riittää ”LOW”.
Aseta akkuvahti asentoon ”LOW”, kun haluat käyttää kylmälauk-
kua vaihtovirtaverkon avulla.
FI
Käyttö CoolFreeze CDF11
152
6.10 Hätäkytkimen käyttö
Laitteessa on hätäkytkin. Siten jäähdytysteho pysyy, vaikka sisäiseen elekt-
roniikkaan tulee vikaa.
I
Jos sisäinen elektroniikka rikkoutuu: Aseta hätäkytkin asentoon
”Emergency”.
6.11 Kylmälaukun kytkeminen pois päältä
Tyhjennä kylmälaukku.
Kytke kylmälaukku pois päältä: Paina päälle-/poiskytkintä (kuva 2 1,
sivulla 3) kolmen sekunnin ajan.
Irrota liitäntäpistoke.
Jos poistat kylmälaukun käytöstä pidemmäksi aikaa:
Jätä kansi hieman auki. Näin estät hajujen muodostumisen.
6.12 Kylmälaukun sulattaminen
Ilmankosteus voi muodostaa haihduttimeen tai kylmälaukun sisälle
huurretta, joka heikentää jäähdytystehoa.
Sulata laite ajoissa.
A
Sulata kylmälaukku seuraavalla tavalla:
Ota kylmätavarat pois.
Laita ne mahd. toiseen kylmälaitteeseen, jotta ne pysyvät kylminä.
Kytke laite pois päältä.
Jätä kansi auki.
Pyyhi sulamisvesi pois.
OHJE
Normaalikäytössä hätäkytkin (kuva 1 12, sivulla 3) tulee olla
asennossa ”normaali”.
HUOMAUTUS! Laitevauriovaara!
Älä koskaan käytä kovia tai teräviä esineitä jääkerrostumisen
poistoon tai kiinni jäätyneiden esineiden irrottamiseen.
FI
CoolFreeze CDF11 Puhdistus ja huolto
153
6.13 Pistokesulakkeen (12/24 V) vaihto
Vedä tasausholkki (kuva 3 4, sivulla 4) irti pistokkeesta.
Kierrä ruuvi (kuva 3 5, sivulla 4) ulos rungon ylemmästä puoliskosta
(kuva 3 6, sivulla 4).
Nosta rungon ylempi puolisko (kuva 3 1, sivulla 4) varovasti pois ala-
puoliskosta.
Ota kontaktitappi (kuva 3 3, sivulla 4) pois.
Vaihda viallinen sulake (kuva 3 2, sivulla 4) uuteen sulakkeeseen, jonka
arvo on sama (T8A 32V)
Kokoa pistoke käänteisessä järjestyksessä kokoon.
7 Puhdistus ja huolto
!
A
Puhdistakaa laite toisinaan sisältä ja ulkoa kostealla liinalla.
Varmista, että laitteen ilmanotto- ja poistoaukot ovat puhtaita pölystä ja
liasta, jotta toiminnassa syntyvä lämpö voidaan johtaa pois ja laite ei
pääse vaurioitumaan.
VAROITUS!
Irrota laite verkosta aina ennen puhdistusta ja huoltoa.
HUOMAUTUS! Vaurioitumisvaara!
Älä puhdista kylmälaitetta koskaan juoksevan veden alla tai
tiskivedessä.
Älä käytä puhdistamiseen kovia puhdistusaineita tai kovia
esineitä, koska ne voivat vahingoittaa kylmälaitetta.
FI
Häiriöiden poistaminen CoolFreeze CDF11
154
8 Häiriöiden poistaminen
9 Hävittäminen
Vie pakkausmateriaali mahdollisuuksien mukaan vastaavan kierrätysjät-
teen joukkoon.
M
Jos poistat tuotteen lopullisesti käytöstä, pyydä tietoa sen hävittä-
mistä koskevista määräyksistä lähimmästä kierrätyskeskuksesta
tai ammattiliikkeestäsi.
Häiriö Mahdollinen syy Ratkaisuehdotus
Laite ei toimi, LED
”POWER” ei pala.
Ajoneuvon 12/24-V-
pistorasiassa (savuk-
keensytyttimessä) ei
ole jännitettä.
Useimmissa ajoneuvoissa virran täy-
tyy olla päällä, jotta savukkeensytytin
saa jännitettä.
Laite ei jäähdytä (pistoke on
kiinnitetty, LED ”POWER”
loistaa).
Kompressori rikki. Vain valtuutettu asiakaspalveluliike voi
korjata vian.
Laite ei jäähdytä (pistoke on
kiinnitetty, LED ”POWER”
vilkkuu oranssina, näyttö on
tyhjä).
Jännite 12/24-V-pisto-
rasiassa on liian
matala.
Tarkasta akku ja lataa se tarvittaessa.
Tarkasta johdot ja liitännät.
Käytettäessä laitetta
12/24-V-pistorasian (savuk-
keensytytin) avulla:
Virta on päällä, laite ei toimi
ja LED ”POWER” ei loista.
Vedä pistoke pistorasiasta
ja tarkasta seuraavat koh-
dat.
Savukkeensytyttimen
kehys on likainen.
Tämän vuoksi sähköi-
nen kontakti on
heikko.
Jos pistoke lämpenee savukkeensytyt-
timessä hyvin lämpimäksi, joko kehys
täytyy puhdistaa tai pistoketta ei ole
mahd. koottu oikein.
12/24-V-pistokkeessa
oleva sulake on pala-
nut.
Vaihda 12/24-V:n pistokkeen sulake
(kuva 3 2, sivulla 4).
Ajoneuvon sulake on
palanut.
Vaihda ajoneuvon 12/24-V:n pisto-
rasian sulake (tavallisesti 15 A) (nou-
data ajoneuvon käyttöohjeita).
LED ”ERROR” vilkkuu ja
näytöllä on ”ERR1” tai
”ERR2”.
Laite rikki. Vain valtuutettu asiakaspalveluliike voi
korjata vian.
FI
CoolFreeze CDF11 Tekniset tiedot
155
10 Tekniset tiedot
I
Jäähdytyskierto sisältää R134a:ta.
CDF 11
Tuotenro: 9105100007
Bruttotilavuus: 10,5 litraa
Liitäntäjännite: 12/24 Vg
Tehonkulutus: max. 30 W
Ilmastoluokka: N
Jäähdytysteho: +10 °C ... –18 °C
Mitat: 540 x 235 x 358 mm
Paino 9 kg
Käyttölämpötila-alue: 18 °C ... 43 °C
Tarkastus/sertifikaatti:
OHJE
Yli 32 °C (90 °F) ympäristön lämpötilassa ei vähimmäislämpötilaa
voi saavuttaa.
4
/

Tämä käsikirja sopii myös