Acer V277 Pikaopas

Tyyppi
Pikaopas
Suomi
Acer-LCD-näytön pika-asennusopas
Tärkeitä turvaohjeita
Lue seuraavat ohjeet huolellisesti.
1. LCD-näytön puhdistaminen: Varmista, että näytön nimellisvirta vastaa alueellasi saatavilla olevaa verkkovirtaa.
• Katkaise LCD-näytön virta ja irrota virtajohdon pistoke pistorasiasta.
• Suihkuta ei-liuottavaa puhdistusliuosta liinalle ja puhdista näyttö varovasti.
• ÄLÄ KOSKAAN RUISKUTA TAI KAADA NESTETTÄ SUORAAN RUUDULLE TAI KOTELOLLE.
• ÄLÄ KÄYTÄ AMMONIAKKI- TAI ALKOHOLIPOHJAISIA PUHDISTUSAINEITA LCD-NÄYTÖN RUUDULLE TAI KOTELOLLE.
• Acer ei ole vastuussa vaurioista, jotka johtuvat ammoniakki- tai alkoholipohjaisten puhdistusaineiden käytöstä.
2. Älä sijoita LCD-näyttöä ikkunan lähelle. Näytön altistuminen sateelle, kosteudelle tai auringonvalolle voi vaurioittaa näyttöä
vakavasti.
3. Älä kohdista LCD-näyttöön painetta. Liiallinen paine voi aiheuttaa näytölle pysyviä vaurioita.
4. Älä poista suojusta tai yritä huoltaa laitetta itse. Valtuutetun huoltoteknikon tulee suorittaa kaikki huoltotyöt.
5. Säilytä LCD-näyttö huoneessa, jonka lämpötila on -20 - +60 °C. LCD-näytön säilyttäminen tämän lämpötila-alueen ulkopuolella
voi johtaa pysyviin vaurioihin.
6. Irrota näyttö heti pistorasiasta ja ota yhteys valtuutettuun teknikkoon seuraavissa tilanteissa:
• Näytön ja tietokoneen välinen signaalikaapeli on kulunut tai vaurioitunut.
• LCD-näytölle on roiskunut nestettä tai näyttö on altistunut sateelle.
• LCD-näyttö tai sen kotelo on vahingoittunut.
Näytön kiinnittäminen jalustaan
1. Poista näyttö pakkauksestaan.
2. Kiinnitä jalusta tukeen (tietyissä malleissa).
3. Lukitse kiertämällä myötäpäivään. Varmista, että tukiosa on lukittu jalustaan (tietyissä malleissa).
4. Kiinnitä tukiosa jalustaan kiertämällä ruuvia litteäpäisellä esineellä (kuten ruuvimeisselillä) tai sopivalla kolikolla (tietyissä
malleissa).
Näytön liittäminen tietokoneeseen
1. Katkaise näytön virta ja irrota tietokoneen pistoke pistorasiasta.
2. 2-1 Liitä videokaapeli
a. Varmista, että näyttö ja tietokone on sammutettu.
b. Liitä VGA-videokaapeli tietokoneeseen.
2-2 Liitä HDMI-kaapeli (vain HDMI-tulomalli).
a. Varmista, että näyttö ja tietokone on sammutettu.
b. Liitä HDMI-kaapelin toinen pää näytön takaosaan ja toinen pää
tietokoneen porttiin.
2-3 Liitä DP-kaapeli (vain DP-tulomalli). (Valinnainen)
a. Varmista, että näyttö ja tietokone on sammutettu.
b. Liitä DP-kaapeli tietokoneeseen.
3. Liitä äänikaapeli. (vain äänitulomalli) (Valinnainen)
4. Kytke näytön virtajohto näytön takana olevaan virtaliitäntään.
5. Kytke tietokoneen ja näytön virtapistokkeet läheiseen pistorasiaan.
Ulkoiset ohjauslaitteet
Nro Kohta Kuvaus
1
Virtapainike/
merkkivalo
Kytkee näytön virran päälle ja pois päältä.
Sininen merkkivalo tarkoittaa, että virta on
kytkettynä. Oranssi merkkivalo tarkoittaa
valmiustilaa/virransäästötilaa.
2
Pikanäppäin 1, 2
painiketta
Painamalla pikanäppäintä voit käyttää
käyttäjän määrittämää pikanäppäintoimintoa.
3 Tulo-painike
Painamalla painiketta voit vaihtaa
tulolähdettä.
4
Navigointi-/
OK-painike
Tällä painikkeella voit avata OSD-valikon,
selata sitä ja korostaa haluamasi toiminnon.
Vahvista valinta painamalla sitä uudelleen.
DP
HDMI
VGA
AUDIO INVGA IN
HDMI DP
valinnainen
1
1
2
3
4
Suomi
Määräykset ja turvallisuusilmoitukset
FCC-ilmoitus
Tämä laite on testattu ja sen on todettu olevan FCC:n sääntöjen osan 15 mukaisten luokan B digitaaliselle laitteelle asetettujen
rajoitusten mukainen. Nämä rajoitukset määrittävät riittävän suojauksen haitallisilta häiriöiltä kotitalousasennuksissa. Tämä laite
muodostaa, käyttää ja saattaa säteillä radiotaajuusenergiaa. Jos sitä ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se saattaa
aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioliikenteelle.
Mitään takeita häiriöttömyydestä ei voida kuitenkaan antaa. Jos tämä laite aiheuttaa haitallisia häiriöitä radio- ja TV-
vastaanotolle (häiriö voidaan havaita katkaisemalla laitteesta virta ja kytkemällä se uudelleen), käyttäjää kehotetaan korjaamaan
häiriöt jollakin seuraavista tavoista:
muuttamalla vastaanottoantennin asentoa tai paikkaa
siirtämällä vastaanotin ja laite kauemmaksi toisistaan
liittämällä laite pistorasiaan, joka kuuluu eri virtapiiriin kuin mihin vastaanotin on kytketty
pyytämällä apua jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio- ja TV-asentajalta.
CE-vaatimustenmukaisuusvakuutus
Acer Inc. vakuuttaa täten, että tämä LCD-näyttö on seuraavien direktiivien oleellisten vaatimusten ja muiden ehtojen mukainen:
EMC-direktiivi 2014/30/EU, pienjännitedirektiivi 2014/35/EU, RoHS-direktiivi 2011/65/EU ja direktiivi 2009/125/EY energiaan
liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista.
Huomautus:
Älä nosta näyttöä sen pohjasta, jotta se ei vahingoittuisi.
Huomautus: Suojatut kaapelit
Kaikki liitännät muihin tietokonelaitteisiin tulee tehdä suojatuilla kaapeleilla EMC-direktiivin säännösten mukaisesti.
Huomautus: Oheislaitteet
Tähän laitteeseen voi liittää vain sellaisia oheislaitteita (tiedonsiirtolaitteet, päätteet, tulostimet jne.), jotka on sertifioitu luokan B
rajoitusten mukaisiksi. Käyttö ei-sertifioitujen oheislaitteiden kanssa aiheuttaa todennäköisesti häiriöitä radio- ja TV-vastaanotolle.
Varoitus
Muutokset, joita valmistaja ei ole erikseen hyväksynyt, saattavat mitätöidä FCC:n (Federal Communications Commission) käyttäjälle
myöntämän luvan käyttää tätä laitetta.
Käyttöehdot
Tämä laite on FCC:n sääntöjen osan 15 mukainen. Käyttö on seuraavien ehtojen alaista: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia
häiriöitä, ja (2) tämän laitteen on hyväksyttävä kaikki vastaanotettu häiriö, mukaan lukien häiriöt, jotka saattavat aiheuttaa
virheellistä käyttöä.
Huomautus: Kanadassa asuvat käyttäjät
Tämä luokan B digitaalinen laite on Kanadan ICES-003-standardin mukainen.
Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
Käytöstä poistettujen laitteiden hävittäminen kotitalouksissa Euroopan unionin alueella
Tämä laitteeseen tai sen pakkaukseen merkitty symboli tarkoittaa, että laitetta ei saa hävittää muun kotitalousjätteen
mukana. Vastuullasi on viedä käytöstä poistettu laite sille tarkoitettuun elektronisten laitteiden ja sähkölaitteiden
keräyspisteeseen kierrätettäväksi. Käytöstä poistetun laitteen erillinen keräys ja kierrätys auttavat säästämään
luonnonvaroja ja varmistaa, että laite kierrätetään ihmisten terveyttä ja ympäristöä suojaavalla tavalla. Lisätietoa
siitä, mihin voit viedä käytöstä poistetun laitteen kierrätettäväksi, saat ottamalla yhteyttä paikallisiin viranomaisiin,
kierrätyskeskukseen tai jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.
1 / 1