EHEIM ecco pro 130 Omistajan opas

Kategoria
Above ground pool accessories
Tyyppi
Omistajan opas
KIITÄMME
teitä uuden EHEIM ecco suodattimen valinnasta, jossa on vaikuttava määrä toimin-
taan, käsittelyyn ja laatuun liittyviä uusia oivalluksia. Uudenlainen teknologia yhdis-
tettynä mitä helpoimpaan käsittelyyn ja käytännölliseen muotoiluun ovat uusimman
EHEIM sukupolven parhaita piirteitä. EHEIM ecco on tehokkaan tuotekehittelyn tulos.
Siinä on huomioitu kaikki akvaarionharrastajien käytännön vaatimukset.
Suodattimen muoto ja rakenne kertovat uudenlaisesta teknisestä ajattelusta. Käytän-
nöllinen kantokahva on monitoiminen, ja täyttää siten erilaisia tehtäviä. Se toimii
lappona , mikä helpottaa suodattimen käynnistämistä ensimmäisessä asennuk-
sessa ja puhdistuksen jälkeen. Suodatin myös avataan kahvasta tai suljetaan hel-
posti ranneliikkeellä – samalla se lukittuu turvallisesti .
Suodattimen sisällä ovat tarpeelliset suodatusmassat, joten laite on heti toimintaval-
mis. Kätevien suodatuskorien, letkujen pikaliittimien ja hanojen ansiosta käsittely ja
huolto on vaivatonta. EHEIM ecco suodattimen pumppaustehon ja suodatustilavuu-
den oikea suh-de takaa jatkuvasti tasaisen vedenkierron, tehokkaan hapetuksen sekä pitkän puhdistusvälin – se varmi-
staa ihanteellisen veden puhdistumisen ja akvaarion menestyksekkään hoidon.
1
2
3
Laite on tarkoitettu ainoastaan sisätilakäyttöön ja akvaarioissa käytettäväksi
Huolto- ja hoitotoimien aikana on kaikki vedessä olevat sähkölaitteet irroitettava
sähköverkosta.
Tämän laitteen verkkoliitäntäjohtoa ei voi vaihtaa uuteen. Jos johto vahingoittuu, ei
laitetta saa enää käyttää. Älä koskaan kanna moottoria johdosta; älätaita johtoa.
Huomio: Suodatin toimii vain pystyasennossa.
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaanlukien lapset) käyt-
töön, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt ovat puutteelliset johtuen koke-
muksen ja/tai tiedon puutteesta, ellei turvallisuudesta vastuussa oleva henkilö
valvo käyttöä tai ole antanut ohjeita miten laitetta käytetään asianmukaisesti.
Valvo lasten käyttäytymistä ja varmista, että he eivät leiki laitteella.
Viite: Magneettikentät voivat aiheuttaa näissä laitteissa elektronisia tai
mekaanisia häiriöitä tai vauriotia. Tämä koskee myös sydämen tahdis-
tinta.
Tarpeelliset turvallisuusetäisyydet voidaan löytää näiden lääke tieteel
listen laitteiden käsikirjoista.
Huomio: huoltotöissä ruhjontavaara suurten magneettivoimien johdosta.
Älä puhdista laitetta – tai sen osia – astianpesukoneessa. Ei kestä pesua astianpe-
sukoneessa!
Tätä pumppua ei saa hävittää tavallisten kotitalousjätteiden joukossa. Toimita
käytöstä poistettu laite asianmukaiseen jätteenkeruupisteeseen.
Koska puun käsittelyssä käytetään hyvin erilaisia maaleja ja kiillotusaineita, lait-
teen jalat voivat kemiallisen reaktion aiheuttamista syistä jättää näkyviä jälkiä
huonekaluihin tai parkettilattiaan Älä tästä syystä aseta laitetta puupinnoille ilman
suojusta.
Tuote on hyväksytty kunkin maan kansallisten määräysten ja ohjesääntöjen mukaan
ja se vastaa EU-standardien määräyksiä.
20 cm
Turvaohjeet
max. 150 cm
Optimaalisen toimintovarmuuden
saavuttamiseksi vedenpinnan ja
suodatinpohjan välilisen etäisyy-
den on oltava max. 150 cm.
sähkö-
johto
suodatinmutka
IN OUT
geprüfte
Sicherheit
Oman turvallisuutesi vuoksi var-
mista että suodattimen sähkö-
johtoa ei vedetä suoraan pisto-
rasiaan vaan asetetaan piirros-
kuvan mukaisesti mutkalle. Tä-
estää vesipisaroiden pääsyn
pistorasiaan.
Mikäli käytät jakorasiaa niin ase-
ta se suodattimen yläpuolelle; ei
lattialle.
Paina ensin neljä jalustatappia suodatinsäiliön pohjaan. Sen jälkeen kierrä hanat kiinni suodattimen imu- ja paineliit-
timiin - jotka voi kääntää haluttuun suuntaan pallonivelen avulla .
Liittimet on merkitty IN/OUT (kuva B).
Kiinnitä sitten ylimenoputki akvaariolasiin imukupeilla. Liitä imuputki imusiivilän ja kiinitä imuputki akvaarion lasin
sisäpuolelle imukupeilla (kuva C). Katkaise letkut sopivan pituisiksi ja työnnä ne imuputken ja ylimenoputken päälle
vähintään sentin verran. Varmista että letkut eivät mene mutkalle.
Yhdistä imuketku suodattimen imuliittimeen ”IN” ja poistoletku ulostuloliittimeen ”OUT”. (kuva D). Varmista letkulii-
tosten tiiviys kiertämällä tiivisterenkaita letkun suuntaan.
Huomaa: Kaikki letkujen ja putkien liitoskohdat tulee tarkastaa säännöllisin väliajoin.
Ulkosuodattimessa ovat jo valmiina tarvittavat perussuodatusmassat esisuodatin vaahtomuovilevyllä, aktiivihiililevy
ja hienosuodatuslevy. Huuhtele suodatusmassa ensin korissa juoksevan veden alla huolellisesti, kunnes vesi on täysin
kirkasta. Kun olet liittänyt letkut, laite on valmis käyttöön.
Imutoiminta: Avaa nyt molemmat letkuhanat (kuva E) ja paina monitoimikahva hitaasti alas (kuva F) turvalukitusasen-
toon asti. Tällöin vesi alkaa imeytyä akvaariosta imuletkuun ja suodatinsäiliö täyttyy automaattisesti vedellä.
Heti kun vesi alkaa virrata suodatinsäilliöön, nosta kahva hitaasti takaisin ylös, kunnes se selvästi lukkiutuu pysty-
suoraan asentoon , (kuva G). Kun säiliö on täyttynyt kokonaan, käynnistä suodatin liittämällä pistoke pistora-
siaan.
VAROITUS: jos suodatin on käynnissä kahvan asennolla , mekaaninen ja biologinen suodatus eivät toimi kunnolla.
Avaaminen:
TÄRKEÄÄ: Sulje ensin imupuolen ”IN” hana (kuva H), ja sen jälkeen ulostulopuolen hana ”OUT” (kuva I) ennen kuin
irrotat pistokkeen seinästä (kuva J). Irrota molemmat hanat kiertämällä pikaliittimet auki.
VAROITUS: jos hanat eivät ole irti pumppuyksiköstä, suodatinta ei voi avata..
Käännä nyt monitoimikahva hitaasti vaaka-asentoon ja aukaise varmuuslukko painamalla sitä niin voimakkaasti
(kuva L), että voit kääntää kahvan sen yli ja alas, kunnes se koskettaa suodatinsäiliötä (kuva M), kahvan asento .
Pumppuyksikkö nousee automaattisesti ylös tiivisteestä ja voit ottaa sen pois.
A - D Asennus
E - G Alkukäynnistys
H - M Suodattimen avaaminen ja sulkeminen
3
2
2
1
2
Katso kansiliuskaa:
Pallonivel imu- ja paineliittimet pumppuyksikkö turvalukko tiivisterengas Esisuodatuslevy
Esisuodatin Kansi aktiivihiililevy hienosuodatuslevy suodatuskorit kori suodatusmassalla ura
monitoimikahva suodatinsäiliö jalustatapit pumppupesä juoksupyörä palloventtiili ja pallo-
kori pumppupesän kansi 2x pikaliitin 2x hanat ylimenoputki imuputki ja imusiivilä imu-
kupit.
SLO
SK PL H CZ GR P E I DK FIN N S NL D
USA
GB
CHIN RUS
F
Huuhtele suodatusmassat säännöllisin välein ja vaihda uudet massat 2-3 puhdistuskerran jälkeen. Suodatusmassat on
syytä vaihtaa, kun veden ulostulo suodattimesta on pienentynyt selvästi.
Alkukäynnistyksessä suodattimessa on mukana aktiivihiililevy, joka on tarkoitettu puhdistusaineiden ym. haitallisten
jäämien poistamiseen. Poista aktiivihiililevy kannesta noin 2 viikon kuluttua, sillä silloin sen puhdistuskyky on lop-
puun.
Sulje ensiksi imupuolen hana ”IN“ ja poistopuolen hana ”OUT”, ennen kuin irrotat pistokkeen pistorasiasta (kuvat H-
J). Kierrä auki hanojen pikaliittimet irrottaaksesi letkut suodattimesta. Avaa sitten suodatin monitoimikahvalla aiemmin
esitetyllä tavalla.
Irrota esisuodatin (kuva N) ja sen jälkeen toisiinsa lukitut suodatusosat (suodatuskorit) (kuva O) jotka irtoavat toisis-
taan lyhyesti kiertämällä (kuva P). Poista esisuodatuslevy esisuodattimesta ja huuhtele haalean veden alla (kuva Q).
Irrota valkoinen suodatuslevy kannesta ja vaihda uuteen jokaisen puhdistuksen yhteydessä (til.nro. 2616320).
Aseta hienosuodatuslevy kanteen ja kierrä kansi sen jälkeen suodatusosiin (suodatuskoreihin). Sen jälkeen esisuodatin
asennetaan kanteen (kuva R).
EHEIM ecco suodatin on erityisen sopiva veden puhdistukseen kerrossuodatuksen ansiosta, mikä on noin 30% te-
hokkaampi menetelmä kuin tavallisilla suodatusmassoilla. Tämän vuoksi suosittelemme EHEIM suodatusmassoja
mekaaniseen, biologiseen, adsorptiiviseen ja kemialliseen suodatukseen.
Suodatusmassat on aina sijoitettava kansikuvassa esitetyn järjestyksen mukaisesti.
Aika ajoin sinun on puhdistettava myös pumppupesä, palloventtiili ja tiivisterengas sekä letkut varmistaaksesi suo-
dattimesi tehokkaan toiminnan.
Avaa pumppupesä painamalla molempia kansilevyjä yhteen ja samalla nostamalla (kuva S). Juoksupyörä, pumppupesä,
kansi ja jäähdytyskanava puhdistetaan pehmeällä harjalla (til.nro. 4009560). Puhdistuksen jälkeen paina kansi pump-
pupesän päälle, kunnes se lukkiutuu.
Palloventtiiliin pääset käsiksi, kun pumppupesä on avattu. Se sulkeutuu automaattisesti imuvaiheessa suodatinta
käynnistettäessä. Nosta pallokori pois (kuva U), irrota pallo ja harjaa osat pehmeällä harjalla. Asentaessasi pallon
takaisin varmista, että se liikkuu.
Pumppuyksikön tiivisterengas on itsevoitelevaa ainetta eri tehtävien toimivuuden varmistamiseksi. Jos monitoimi-
kahvan kääntäminen vaikeutuu jonkin ajan kuluttua, tiivisterengas on uusittava (til.nro. 7314058).
Letkujen kätevään puhdistamiseen suosittelemme EHEIMin yleispuhdistusharjaa (til.nro. 4005570).
Sulkeminen:
TÄRKEÄÄ: Älä koskaan täytä suodatinsäiliötä kokonaan vedellä. Kun sijoitat pumppuyksikön paikalleen, monitoimikah-
van on oltava ala-asennossa , niin että pumppuyksikön kumpikin sivusalpa voidaan asentaa kahvan uriin. TÄRKEÄÄ:
Sulkiessasi varmista, että tiivisterengas on urassaan säiliön ympäri.
Nosta sitten monitoimikahva hitaasti yli varmuuslukon pystysuoraan toiminta-asentoon , jolloin pumppuyksikkö
automaattisesti painuu tiivistettä vasten.
Käsittele suodatinta oikein välttääksesi satuttamasta sormiasi.
1
3
N - R Puhdistus ja hoito
S - U Pumppupesä, palloventtiili ja tiivisterengas
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66

EHEIM ecco pro 130 Omistajan opas

Kategoria
Above ground pool accessories
Tyyppi
Omistajan opas