Stanley FME300 Ohjekirja

Brändi
Stanley
Kategoria
power tools
Malli
FME300
Tyyppi
Ohjekirja
80
(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
SUOMI
Käyttötarkoitus
Stanley Fat Max -saha on suunniteltu puun ja puutuotteiden
sahaamiseen. Työkalu on tarkoitettu sekä ammatti- että
yksityiskäyttöön.
Turvallisuusohjeet
Sähkötyökalujen yleiset turvavaroitukset
@
Varoitus! Lue kaikki turvavaroitukset ja ohjeet.
Alla olevien varoitusten ja ohjeiden noudat-
tamisen laiminlyönti saattaa johtaa sähköiskuun,
tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.
Säästä kaikki varoitukset ja ohjeet tulevaa käyttöä varten.
Ohjeissa käytetty käsite "sähkötyökalu" tarkoittaa verkkokäyt-
töisiä sähkötyökaluja (verkkojohdolla varustettuja) ja akkukäyt-
töisiä sähkötyökaluja (ilman verkkojohtoa).
1. Työalueen turvallisuus
a. Pidä työalue puhtaana ja hyvin valaistuna. Työpaikan
epäjärjestys ja valaisemattomat työalueet voivat johtaa
tapaturmiin.
b. Älä käytä sähkötyökalua räjähdysalttiissa
ympäristössä, jossa on palavaa nestettä, kaasua tai
pölyä. Sähkötyökalu muodostaa kipinöitä, jotka saattavat
sytyttää pölyn tai höyryt.
c. Pidä lapset ja sivulliset loitolla sähkötyökalua
käyttäessäsi. Voit menettää laitteesi hallinnan huomiosi
suuntautuessa muualle.
2. Sähköturvallisuus
a. Sähkötyökalun pistokkeen on sovittava pistorasiaan.
Pistoketta ei saa muuttaa millään tavalla. Älä käytä
mitään pistorasiasovittimia maadoitettujen
sähkötyökalujen kanssa. Alkuperäiset pistokkeet ja niille
sopivat pistorasiat vähentävät sähköiskun vaaraa.
b. Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja, kuten
putkia, pattereita, liesiä tai jääkaappeja. Sähköiskun
vaara kasvaa, jos vartalosi on maadoitettu.
c. Älä altista sähkötyökalua sateelle tai kosteudelle.
Veden tunkeutuminen sähkötyökalun sisään kasvattaa
sähköiskun riskiä.
d. Älä käsittele virtajohtoa kovakouraisesti. Älä käytä
sitä sähkötyökalun kantamiseen, vetämiseen tai
pistokkeen irrottamiseen pistorasiasta. Pidä johto
loitolla kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista ja
liikkuvista osista. Vahingoittuneet tai sotkeutuneet johdot
lisäävät sähköiskun vaaraa.
e. Käyttäessäsi sähkötyökalua ulkona käytä ainoastaan
ulkokäyttöön soveltuvaa jatkojohtoa. Ulkokäyttöön
soveltuvan jatkojohdon käyttö pienentää sähköiskun
vaaraa.
f. Jos sähkötyökalua on välttämättä käytettävä
kosteassa paikassa, käytä jäännösvirtalaitteella (RCD)
suojattua virtalähdettä. Jäännösvirtalaitteen käyttö
vähentää sähköiskun vaaraa.
3. Henkilöturvallisuus
a. Keskity työskentelyysi ja noudata tervettä järkeä
käyttäessäsi sähkötyökaluja. Älä käytä sähkötyökalua,
jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai
lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Hetken
tarkkaamattomuus sähkötyökalua käytettäessä saattaa
johtaa vakavaan loukkaantumiseen.
b. Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita. Käytä aina
suojalaseja. Suojavarusteet, kuten hengityssuojain,
luistamattomat turvajalkineet, kypärä ja kuulosuojaimet,
pienentävät loukkaantumisriskiä, jos niitä käytetään
tilanteen mukaan oikein.
c. Vältä tahatonta käynnistämistä. Varmista, että virta on
katkaistu käyttökytkimellä, ennen kuin liität laitteen
virtalähteeseen ja/tai akkuun, nostat laitteen tai kannat
sitä. Onnettomuusvaara lisääntyy, jos kannat
sähkötyökalua sormi käyttökytkimellä tai kytket työkalun
virtajohdon pistorasiaan, kun käyttökytkin on päällä.
d. Irrota mahdollinen säätö- tai kiintoavain, ennen kuin
käynnistät sahan. Työkalu tai avain, joka sijaitsee
sähkötyökalun pyörivässä osassa, saattaa johtaa
loukkaantumiseen.
e. Älä kurkota liian kauas. Seiso aina tukevasti ja
tasapainossa. Niin voit paremmin hallita sähkötyökalua
odottamattomissa tilanteissa.
f. Käytä tarkoitukseen soveltuvia vaatteita. Älä käytä
löysiä työvaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja
käsineet loitolla liikkuvista osista. Väljät vaatteet, korut
ja pitkät hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.
g. Jos laitteeseen voi kiinnittää pölynkerääjän tai -imurin,
tarkista, että se on paikallaan ja että se toimii
kunnolla. Pölynimurin käyttö voi vähentää pölyn
aiheuttamia vaaroja.
4. Sähkötyökalujen käyttö ja hoito
a. Älä ylikuormita sähkötyökalua. Käytä kulloiseenkin
työhön parhaiten soveltuvaa sähkötyökalua. Sopivaa
sähkötyökalua käyttäen työskentelet paremmin ja
turvallisemmin tehoalueella, jolle sähkötyökalu on
tarkoitettu.
b. Älä käytä sähkötyökalua, jota ei voida käynnistää ja
pysäyttää virtakytkimestä. Jos sähkötyökalua ei voi
käynnistää ja pysäyttää virtakytkimellä, se on vaarallinen
ja se täytyy korjata.
81
(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
SUOMI
c. Irrota pistotulppa pistorasiasta ja/tai akku
sähkötyökalusta, ennen kuin suoritat säätöjä, vaihdat
tarvikkeita tai siirrät sähkötyökalun varastoitavaksi.
Nämä turvatoimenpiteet pienentävät sähkötyökalun
tahattoman käynnistämisen riskiä.
d. Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulottuvilta, kun
niitä ei käytetä. Älä anna sähkötyökalua sellaisen
henkilön käyttöön, joka ei tunne sitä tai joka ei ole
tutustunut tähän käyttöohjeeseen. Sähkötyökalut ovat
vaarallisia, jos niitä käyttävät kokemattomat henkilöt.
e. Hoida sähkötyökalusi huolella. Tarkista, että liikkuvat
osat toimivat moitteettomasti ja etteivät ne ole
puristuksessa. Tarkista myös, ettei työkalussa ei ole
murtuneita tai vahingoittuneita osia, jotka saattaisivat
vaikuttaa haitallisesti sen toimintaan. Korjauta
mahdolliset viat ennen käyttöönottoa. Moni tapaturma
aiheutuu huonosti huolletuista laitteista.
f. Pidä leikkausterät terävinä ja puhtaina. Huolellisesti
hoidetut leikkausterät, joiden leikkausreunat ovat teräviä,
eivät tartu helposti kiinni, ja niitä on helpompi hallita.
g. Käytä sähkötyökaluja, tarvikkeita, vaihtotyökaluja jne.
näiden ohjeiden mukaisesti. Ota tällöin huomioon
työolosuhteet ja suoritettava toimenpide.
Sähkötyökalun käyttö muuhun kuin sille määrättyyn
käyttöön saattaa johtaa vaarallisiin tilanteisiin.
5. Huolto
a. Korjauta sähkötyökalu koulutetulla ja
ammattitaitoisella henkilöllä ja hyväksy korjauksiin
vain alkuperäisiä varaosia. Siten varmistat, että
sähkötyökalu säilyy turvallisena.
Sähkötyökalujen lisäturvavaroitukset
@
Varoitus! Turvaohjeet kaikille sahoille
Leikkausmenettelyt
a.
@
Pidä kädet loitolla leikkausalueesta ja
terästä. Pidä toinen käsi apukahvalla
tai moottorin kotelolla. Jos molemmat
kädet pitävät sahasta kiinni, terä ei pääse
leikkaamaan käsiä.
b. Älä kurota työkappaleen alapuolelle. Suojus ei voi
suojata sinua terältä työkappaleen alapuolella.
c. Säädä leikkaussyvyys työkappaleen paksuutta
vastaavaksi. Työkappaleen alapuolella tulee näkyä alle
puolet terän hampaasta.
d. Älä koskaan pidä leikattavaa kappaletta kädessä tai
jalkojen päällä. Kiinnitä työkappale tukevaan alustaan.
Kappaleen riittävä tukeminen on tärkeää, jotta voidaan
välttää kehon joutuminen vaaraan, terän jumiutuminen tai
hallinnan menetys.
e. Pitele sähkötyökalua vain sen eristävistä
tartuntakohdista, kun teet työtä, jossa terä voi osua
piilossa olevaan sähköjohtoon tai sahan omaan
virtajohtoon. Kosketus jännitteisen johtimen kanssa
tekee myös työkalun paljaista metalliosista jännitteisiä ja
voi aiheuttaa sähköiskun käyttäjälle.
f. Käytä aina halkaisusahausvastetta tai suoraa
reunaohjainta halkaisusahauksessa. Tämä parantaa
leikkauksen tarkkuutta ja vähentää terän jumiutumisen
vaaraa.
g. Käytä aina teriä, joissa on oikean kokoinen ja
muotoinen (timantti / pyöreä) kiinnitysreikä. Sahan
kiinnitykseen sopimattomat terät pyörivät epäkeskisesti ja
aiheuttavat sahan hallinnan menetyksen.
h. Älä koskaan käytä vaurioituneita sahanterän
kiinnityslaattoja tai -pulttia. Terän aluslevyt ja pultit on
suunniteltu erikseen tätä sahaa varten optimaalisen
tehokkuuden ja turvallisuuden takaamiseksi.
Lisäturvallisuusohjeet kaikille sahoille
Takapotkun syyt ja siihen liittyvät varoitukset
u Takapotku on äkillinen reaktio, joka johtuu kiinni tart-
tuneesta, puristukseen jääneestä tai väärin suunnatusta
sahanterästä, joka saa hallitsemattoman sahan ponnaht-
elemaan ylös työkappaleesta käyttäjää kohti.
u Kun terä joutuu puristuksiin tai jumiutuu leikkausuran
sulkeutuessa, terä pysähtyy ja moottorin liike työntää
sahaa nopeasti taaksepäin kohti käyttäjää.
u Jos sahanterä kääntyy tai suunnataan väärin sahau-
surassa, saattavat sahanterän takareunan hampaat
tarttua työkappaleen yläpintaan, jolloin sahanterä kiipeää
ylös urasta ja saha hypähtää käyttäjää kohti.
Takapotku on seurausta sahan väärinkäytöstä ja/tai vääristä
käyttötavoista tai -ympäristöstä ja se voidaan välttää noudat-
tamalla alla kuvattuja varotoimia.
a. Ota tukeva ote sahasta molemmin käsin ja pidä
käsivartesi sellaisessa asennossa, että voit torjua
takapotkuvoimat. Pidä vartalosi terän
jommallakummalla puolella, mutta ei suoraan samalla
linjalla terän kanssa. Takapotku voi saada sahan
hyppäämään taaksepäin, mutta käyttäjä voi hallita
takapotkuvoimia, jos asiaankuuluvia varotoimia
noudatetaan.
82
(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
SUOMI
b. Jos terä on jumiutumassa tai jos sahaaminen
keskeytetään mistä tahansa syystä, päästä irti
liipaisimesta äläkä liikuta sahaa työkappaleessa,
kunnes terä on kokonaan pysähtynyt. Älä koskaan
koeta vetää sahanterää ylös työkappaleesta tai
taaksepäin niin kauan kuin sahanterä pyörii, sillä se
saattaa johtaa takapotkuun. Selvitä terän jumiutumiseen
johtanut syy ja poista se.
c. Kun käynnistät sahan uudelleen työkappaleessa,
aseta sahanterä leikkausuran keskelle ja tarkista, että
hampaat eivät ole pureutuneet kappaleeseen. Jos
sahanterä on puristuksessa, se saattaa kivetä ylös
työkappaleesta tai aiheuttaa takapotkun, kun saha
käynnistetään.
d. Kannattele suuria paneeleita terän jumiutumisen ja
takapotkun riskin minimoimiseksi. Suuret paneelit
taipuvat usein notkolle omasta painostaan. Levyt tulee
tukea molemmilta puolilta, sekä sahanterän vierestä että
levyn reunoista.
e. Älä käytä tylsiä tai vioittuneita teriä. Teroittamattomat
tai väärin asetetut terät synnyttävät kapean leikkausuran,
joka aiheuttaa ylimääräistä kitkaa, terän jumiutumista ja
takapotkuja.
f. Terän syvyyden ja vinokulman säädön lukitusvipujen
täytyy olla hyvin suljettuja ennen sahausta. Jos terän
säädöt liikkuvat sahauksen aikana, voi tapahtua
jumiutumisia tai takapotkuja.
a. Ole erityisen varovainen, kun sahaat valmiiseen
seinään tai muuhun tuntemattomaan paikkaan.
Ulostyöntyvä sahanterä voi leikata esineitä, jotka
aiheuttavat takapotkun.
Alasuojuksen toiminta
a. Tarkista alasuojuksen oikea sulkeutuminen ennen
jokaista käyttöä. Älä käytä sahaa, jos alasuojus ei liiku
vapaasti tai jos se ei sulkeudu välittömästi. Älä
koskaan kiinnitä tai lukitse alasuojusta avoimeen
asentoon. Jos saha putoaa vahingossa, alasuojus
saattaa taipua. Nosta alasuojusta kahvasta ja tarkista, että
se liikkuu vapaasti eikä kosketa terää tai muuta osaa
missään leikkaussuunnassa tai syvyydessä.
b. Tarkista alasuojuksen jousen toiminta. Jos suojus tai
jousi eivät toimi oikein, ne tulee huoltaa ennen
käyttöä. Alasuojus voi toimia verkkaisesti, jos osat ovat
vioittuneet tai jos siihen on tarttunut tahmeita aineita tai
roskaa.
c. Alasuojusta tulee vetää käsin vain, jos ollaan
tekemässä sukellussahauksia tai yhdistettyjä
sahauksia. Nosta alasuojusta kahvasta ja päästä
alasuojuksesta irti heti, kun terä koskettaa työstettävää
materiaalia. Kaikissa muissa sahauksissa alasuojuksen
tulee toimia automaattisesti.
d. Varmista aina, että alasuojus peittää terän, ennen kuin
lasket sahan penkille tai lattialle. Suojaamaton
jälkikäyvä sahanterä kuljettaa sahaa taaksepäin ja sahaa
kaiken, mikä osuu sen tielle. Ota huomioon terän
pysähtymiseen tarvittava aika sen jälkeen, kun kytkimestä
on päästetty irti.
Halkaisuveitsen toiminta
a. Käytä halkaisuveitseen sopivaa sahanterää. Jotta
halkaisuveitsi toimisi, terän rungon on oltava
halkaisuveistä kapeampi ja terän leikkuuleveyden on
oltava halkaisuveitsen paksuutta suurempi.
b. Säädä halkaisuveistä käyttöohjeessa selostetulla
tavalla. Halkaisuveitsen virheellinen sijoittelu ja kohdistus
voi haitata takapotkun estämistä.
c. Käytä aina halkaisuveistä paitsi sukellussahauksessa.
Halkaisuveitsi tulee laittaa takaisin paikoilleen
sukellussahauksen jälkeen. Halkaisuveitsi häiritsee
sukellussahausta ja voi aiheuttaa takapotkun.
d. Halkaisuveitsen tulee sijaita sahausurassa, jotta se
toimii. Halkaisuveitsi ei kykene estämään takapotkua
lyhyiden sahausten aikana.
e. Älä käytä sahaa, jos halkaisuveitsi on taipunut.
Pienikin häiriö voi hidastaa suojan sulkeutumisnopeutta.
Muut riskit.
Myös muut kuin turvavaroituksissa mainitut riskit ovat mahdol-
lisia työkalua käytettäessä. Nämä riskit voivat liittyä muun
muassa virheelliseen tai pitkäaikaiseen käyttöön.
Tiettyjä jäännösriskejä ei voi välttää, vaikka noudatat kaikkia
turvamääräyksiä ja käytät turvalaitteita. Näihin kuuluvat muun
muassa
u pyörivien tai liikkuvien osien koskettamisen aiheuttamat
vahingot
u osia, teriä tai lisävarusteita vaihdettaessa aiheutuneet
vahingot
u työkalun pitkäaikaisen käytön aiheuttamat vahingot Kun
käytät työkalua pitkään, varmista, että pidät säännöllisesti
taukoja.
u kuulovauriot
u työkalua käytettäessä (esimerkiksi puuta, erityisesti
tammea, pyökkiä ja MDF-levyjä, käsiteltäessä) syntyneen
pölyn sisäänhengityksen aiheuttamat terveysriskit.
Sahanterät
u Älä käytä teriä, joiden halkaisija on suositusta suurempi tai
pienempi. Katso terien ohjearvot teknisistä tiedoista. Käytä
vain tässä oppaassa kuvattuja teriä, jotka ovat EN 847-1
-standardin mukaisia.
u Varoitus! Älä koskaan käytä hiomalaikkoja.
83
(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
SUOMI
Muiden turvallisuus
u Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käyt-
töön, joilla on fyysisiä tai älyllisiä rajoitteita tai aistirajoittei-
ta, eikä laitteen toimintaan perehtymättömien henkilöiden
käyttöön (lapset mukaan luettuina), paitsi valvonnan
alaisina tai jos he ovat saaneet laitteen käyttöön liittyvää
opastusta heidän turvallisuudestaan vastaavalta henk-
ilöltä.
u Lapsia on valvottava ja heitä on estettävä leikkimästä
laitteella.
Tärinä
Teknisissä tiedoissa ja vaatimustenmukaisuusilmoituksessa
ilmoitettu tärinäpäästöarvo on mitattu standardin EN 60745
testausmenetelmän mukaisesti, ja sen avulla voidaan vertailla
työkaluja keskenään. Ilmoitettua tärinäpäästöarvoa voidaan
käyttää myös altistumisen alustavaan arviointiin.
Varoitus! Sähkötyökalun käytön aikana mitattu todellinen
tärinäpäästöarvo voi poiketa ilmoitetusta tärinäpäästöarvosta
työkalun käyttötavan mukaan. Tärinätaso voi olla ilmoitettua
tasoa suurempi.
Kun tärinälle altistumista arvioidaan sen määrittämiseksi, mitä
direktiivin 2002/44/EY mukaisia turvatoimenpiteitä vaaditaan
sähkötyökaluja säännöllisesti käyttävien henkilöiden suojelem-
iseksi, tärinälle altistumisen arvioinnissa on otettava huomioon
todelliset käyttöolosuhteet ja työkalun käyttötavat. Todellisen
käytön lisäksi on kiinnitettävä huomiota myös siihen, milloin
työkalu on sammutettuna tai se käy tyhjäkäynnillä.
Laitteessa olevat merkinnät
Työkalussa on seuraavat kuvakemerkinnät:
:
Varoitus! Käyttäjän on luettava käyttöohje vahi-
nkojen välttämiseksi.
Sähköturvallisuus
#
Tämä laite on kaksoiseristetty, joten erillistä maa-
doitusta ei tarvita. Tarkista aina, että virtalähde
vastaa arvokilvessä ilmoitettua jännitettä.
u Jos virtajohto vahingoittuu, sen vaihtaminen on turval-
lisuussyistä jätettävä valmistajan tai valtuutetun Stanley
Fat Max -huoltoliikkeen tehtäväksi.
Yleiskuvaus
Tässä työkalussa on joitakin tai kaikki seuraavista ominaisu-
uksista.
1. Virtakytkin
2. Lukituspainike
3. Pääkahva
4. Lisäkahva
5. Karan lukituspainike
6. Sahausjalka
7. Sahanterä
8. Sahanterän suoja
9. Halkaisuveitsi
10. Pölynpoistoaukko
Kokoaminen
Varoitus! Ennen kuin yrität suorittaa mitään seuraavista
toimenpiteistä, varmista, että työkalun virta on katkaistu,
sähköpistoke on irrotettu sähköverkosta ja sahanterä on
pysähtynyt.
Sahanterän poisto ja kiinnitys (kuva A)
Irrottaminen
u Pidä karan lukituspainiketta (5) painettuna ja kierrä terää,
kunnes karalukko lukkiutuu.
u Löysää ja irrota terän kiinnitysruuvi (11) kiertämällä sitä
vastapäivään koneen mukana toimitetulla avaimella (12).
u Poista ulompi aluslaatta (13).
u Irrota sahanterä (7).
Kiinnittäminen
u Aseta sahanterä sisemmän laipan (14) päälle ja tarkista,
että terässä oleva nuoli osoittaa samaan suuntaan kuin
koneessa oleva nuoli.
u Kiinnitä ulompi aluslaatta (13) karaan siten, että korotettu
puoli on poispäin sahanterästä.
u Aseta terän kiinnitysruuvi (11) reikään.
u Pidä karan lukituspainiketta (5) painettuna.
u Kiristä terän kiinnitysruuvi kunnolla kiertämällä sitä
myötäpäivään koneen mukana toimitetulla avaimella (12).
u Säädä halkaisuveistä alla kuvatulla tavalla.
Halkaisuveitsen säätäminen (kuva B)
Halkaisuveitsi estää sahanterän juuttumisen halkaisusahauk-
sessa. Halkaisuveistä on säädettävä sahanterän vaihdon
jälkeen.
u Löysää ruuveja (15) avaimella (12) ja pidä samalla halkai-
suveistä paikallaan.
u Aseta halkaisuveitsi (9) kuvassa näkyvällä tavalla.
u Hampaan ja halkaisuveitsen välisen etäisyyden tulee olla
2–3 mm.
84
(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
SUOMI
u Hampaan ja halkaisuveitsen alemman pään välisen
korkeuseron tulee olla 2–3 mm.
u Kiristä ruuvit.
Sivuohjaimen kiinnitys ja poisto (kuva C)
u Sivuohjainta käytetään, kun halutaan sahata suoraan
työstökappaleen reunan suuntaisesti.
Kiinnittäminen
u Löysää lukitusnuppia (16).
u Työnnä sivuohjain (17) aukkojen (18) läpi.
u Työnnä sivuohjain haluamaasi kohtaan.
u Kiristä lukitusnuppi.
Irrottaminen
u Löysää lukitusnuppia.
u Irrota sivuohjain työkalusta.
Käyttö
Varoitus! Anna työkalun käydä omaan tahtiinsa. Älä
ylikuormita sitä.
Tätä konetta voidaan käyttää oikealla tai vasemmalla kädellä.
Sahauskulman säätäminen (kuva D)
u Tarkista kolmioviivainta käyttämällä, että sahanterän ja
sahausjalan välinen kulma on 90
o
. Ellei kulma ole 90
o
,
säädä sitä seuraavasti:
u Avaa sahausjalan lukitus löysäämällä lukitusnuppia
(19).
u Löysää säätöruuvin (21) päällä oleva lukkomutteri (20).
u Ruuvaa säätöruuvia sisään tai ulos 90
o
kulman
aikaansaamiseksi.
u Kiristä lukkomutteri.
u Lukitse sahausjalka paikalleen kiristämällä
lukitusnuppia.
Sahaussyvyyden säätö (kuva E)
Sahaussyvyys säädetään työstökappaleen paksuuden
mukaisesti. Syvyyden tulee olla noin 2 mm enemmän kuin
kappaleen paksuus.
u Avaa sahausjalan lukitus löysäämällä nuppia (22).
u Siirrä sahausjalka (6) haluamaasi asentoon. Lue leikku-
usyvyys asteikolta (23).
u Lukitse sahausjalka paikalleen kiristämällä nuppia.
Vinosahauskulman säätäminen (kuva F)
Tämän koneen vinosahauskulma voidaan säätää välille
0
o
–45
o
.
u Avaa sahausjalan lukitus löysäämällä lukitusnuppia (19).
u Siirrä sahausjalka (8) haluamaasi asentoon. Lue vinosa-
hauskulma asteikolta (24).
u Lukitse sahausjalka paikalleen kiristämällä lukitusnuppia.
Käynnistäminen ja pysäyttäminen
u Käynnistä kone painamalla lukituspainike (2) avausasen-
toon ja paina virrankatkaisijaa (1).
u Sammuta laite vapauttamalla virtakytkin.
Sahaus
Pitele työkalua aina kahdella kädellä.
u Anna terän liikkua vapaasti muutaman sekunnin ajan,
ennen kuin aloitat sahaamisen.
u Paina työkalua vain kevyesti, kun sahaat.
u Paina sahausjalkaa työkappaletta vasten.
Huomautus: Varo, että terän kärjet eivät pääse ylikuumen-
emaan.
Näköohjaimen käyttäminen (kuva G)
Kone on varustettu näköohjaimella suoraan sahausta (25) ja
45
o
:n vinosahausta (26) varten.
u Säädä näköohjain (15) alla kuvatulla tavalla.
u Kohdista ohjaimen (25) tai (26) vasen reuna sahauslinjaan
(27).
u Sahatessasi pidä näköohjain (15) sahauslinjassa.
u Paina sahausjalkaa työkappaletta vasten.
Näköohjaimen säätäminen
u Suorita testisahaus sahaamalla jätepuun palanen
puoleenväliin asti.
u Vedä saha pois, niin että sahauslinja (27) tulee näkyviin.
u Pidä saha tässä asennossa ja löysää sahausjalan näköo-
hjainta kuvan osoittamalla tavalla.
u Aseta sahausohjaimen 0
o
-merkki (25) kohdakkain
sahauslinjan (27) kanssa. Kun säädät sahaa 45
o
:n vinosa-
hausta varten, kohdista näköohjaimen 45
o
:n merkki (26)
sahauslinjan kanssa.
u Kiinnitä näköohjain ruuvilla (28).
Pölyn poisto
Pölynimurin tai pölynimulaitteen yhdistämiseksi laitteeseen
tarvitaan sovitin.
u Aseta pölynimulaitteen sovitin pölynpoistoaukkoon (10).
u Kytke pölynimurin letku sovittimeen.
Vinkkejä parhaimman tuloksen
saavuttamiseksi
u Käytä työstettävään materiaaliin soveltuvaa sahanterää,
jolla saat haluamasi sahausjäljen.
u Pitele työkalua aina kahdella kädellä.
u Anna terän liikkua vapaasti muutaman sekunnin ajan,
ennen kuin aloitat sahaamisen.
u Paina työkalua vain kevyesti, kun sahaat.
u Paina sahausjalkaa työkappaletta vasten.
u Työkappale voi lohkeilla sahattaessa. Sahaa siksi työkap-
paleen se puoli päällimmäisenä, joka saa lohkeilla.
85
(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
SUOMI
u Jos lohkeilun pitää olla mahdollisimman vähäistä, esim.
sahattaessa laminaattia, kiinnitä pala vaneria työkap-
paleen päälle.
u Kannattele suuria paneeleita terän jumiutumisen ja
takapotkun riskin minimoimiseksi. Suuret paneelit taipuvat
usein notkolle omasta painostaan.
u Levyt tulee tukea molemmilta puolilta, sekä sahanterän
vierestä että leikattavan levyn reunoista.
u Älä koskaan pidä leikattavaa kappaletta kädessä tai
jalkojen päällä.
u Kiinnitä työkappale puristimien avulla tukevaan alustaan.
Kappaleen riittävä tukeminen on tärkeää, jotta voidaan
välttää kehon joutuminen vaaraan, terän jumiutuminen tai
hallinnan menetys.
Lisävarusteet
Työkalun suorituskyky riippuu käytetystä lisävarusteesta.
Stanley Fat Max -lisävarusteet on valmistettu korkealaatuisiksi
ja suunniteltu parantamaan työkalun suorituskykyä. Käyt-
tämällä näitä lisävarusteita saat työkalustasi parhaan hyödyn.
Huolto
Tämä työkalu on suunniteltu toimimaan mahdollisimman
pitkän aikaa mahdollisimman vähällä huollolla. Oikealla
huollolla ja säännöllisellä puhdistuksella työkalu säilyttää
suorituskykynsä.
Varoitus! Katkaise työkalusta virta ja irrota virtajohto pistora-
siasta aina ennen huoltotoimenpiteitä.
u Puhdista työkalun ja laturin ilma-aukot säännöllisesti
pehmeällä harjalla tai kuivalla liinalla.
u Puhdista moottorin kotelo säännöllisesti kostealla liinalla.
Älä koskaan käytä puhdistamiseen liuotinaineita tai
syövyttäviä puhdistusaineita.
Virtapistokkeen vaihto (vain Iso-Britannia ja
Irlanti)
Jos joudut vaihtamaan virtapistokkeen:
u Hävitä vanha pistoke ympäristöystävällisesti.
u Liitä ruskea johto uuden pistokkeen jännitteiseen napaan.
u Liitä sininen johto tähtipisteliittimeen.
Varoitus! Maadoitusliittimeen ei liitetä johtoa. Noudata pistok-
keen mukana toimitettuja kiinnitysohjeita. Suositeltava sulake:
13 A.
Ympäristönsuojelu
Z
Erillinen keräys. Tätä tuotetta ei saa hävittää
normaalin kotitalousjätteen mukana.
Kun Stanley Fat Max -laitteesi aikanaan täytyy vaihtaa tai
ei kelpaa enää käyttöön, älä hävitä laitetta kotitalousjätteen
mukana. Toimita laite kierrätettäväksi.
z
Käytettyjen tuotteiden ja pakkausmateriaalien
erilliskeruun avulla materiaalit voidaan kierrättää ja
käyttää uudelleen.
Kierrätysmateriaalien käyttö auttaa vähentämään
ympäristön saastumista ja uusien raaka-aineiden
tarvetta.
Paikallisissa säädöksissä voidaan määrätä, että kodin
sähkötuotteiden keruu tapahtuu kaupunkien jätteidenkäsittel-
yasemilla tai laitteita myyvissä liikkeissä uuden tuotteen oston
yhteydessä.
Stanley Europe kerää ja kierrättää Stanley Fat Max -tuot-
teet, kun ne ovat tulleet elinkaarensa loppuun. Vie tuotteesi
valtuutettuun huoltoliikkeeseen, joka kerää vanhat laitteet
puolestamme.
Saat valtuutettujen huoltoliikkeiden yhteystiedot ottamalla
yhteyttä paikalliseen Stanley Europen toimipisteeseen
tässä käyttöoppaassa ilmoitetussa osoitteessa. Valtuutet-
tujen Stanley Europe -huoltoliikkeiden yhteystiedot sekä
lisätietoja palveluistamme on myös Internetissä osoitteessa
www.2helpU.com.
Tekniset tiedot
FME300 (Tyyppi 1)
Syöttöjännite V
ac
230
Ottoteho W
1,600
Kuormittamaton nopeus min
-1
5,000
Suurin sahaussyvyys
mm 65
Suurin leikkuusyvyys 45
o
kulmalla
mm 50
Terän halkaisija
mm 190
Terän sisäläpimitta
mm 16
Terän hampaan leveys
mm 2.3
Paino kg
5.4
L
pA
(äänenpaine) 94 dB(A), epävarmuus (K) 3 dB(A)
L
WA
(äänitehotaso) 105 dB(A), epävarmuus (K) 3 dB(A)
Tärinän kokonaisarvot (vektorisumma) standardin EN 60745 mukaisesti:
Leikattaessa puuta (a
h, W
) 4.8 m/s
2
, epävarmuus (K) 1.5 m/s
2
86
(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
SUOMI
EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus
KONEDIREKTIIVI
%
FME300
Stanley Europe ilmoittaa, että tuotteet, jotka on kuvattu
kohdassa Tekniset tiedot, täyttävät seuraavien direktiivien
vaatimukset:
2006/42/EY, EN 60745-1, EN 60745-2-5
Nämä tuotteet täyttävät myös direktiivien 2004/108/EY ja
2011/65/EU vaatimukset. Lisätietoja saa ottamalla yhteyttä
Stanley Europeen seuraavassa osoitteessa. Tiedot ovat myös
käyttöoppaan takakannessa.
Allekirjoittanut vastaa teknisten tietojen kokoamisesta ja antaa
tämän ilmoituksen Stanley Europen puolesta.
_
Kevin Hewitt
Vice-President Global Engineering
Stanley Europe, Egide Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgium
07/10/2013
Takuu
Stanley Europe takaa, ettei tuotteessa ole materiaali- ja/tai
valmistusvikaa silloin, kun se toimitetaan ostajalle ammat-
tikäyttöön. Takuu on lisäys yksityisen ammattikäyttäjän
sopimusoikeuksiin eikä se vaikuta niihin. Takuu on voimassa
Euroopan unionin jäsenmaissa ja Euroopan vapaakauppa-
alueella (EFTA).
YHDEN VUODEN TÄYDELLINEN TAKUU
Mikäli Stanley Fat Max -tuotteessa ilmenee vika materi-
aali- ja/tai valmistusvirheen vuoksi 12 kuukauden kuluessa
ostopäivästä, Stanley Europe takaa vaihtavansa vialliset osat
tai koko tuotteen Stanley Europen valinnan mukaan ilman
kustannuksia ostajalle edellyttäen, että
u tuotetta ei ole käytetty virheellisesti, vaan sitä on käytetty
käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti
u tuote on altistunut vain normaalille kulumiselle
u tuotetta ei ole korjannut valtuuttamaton henkilö
u ostokuitti esitetään
u Stanley Fat Max -tuote palautetaan kaikkien alkuperäisten
osien kanssa.
Jos haluat tehdä korvausvaatimuksen, ota yhteyttä
ostopaikkaan tai katso lähimmän valtuutetun Stanley Fat Max
-huoltoliikkeen yhteystiedot Stanley Fat Max -tuoteluettelosta
tai ota yhteyttä paikalliseen Stanley-toimipisteeseen tässä
ohjeessa kerrotussa osoitteessa. Valtuutettujen Stanley Fat
Max -huoltoliikkeiden yhteystiedot sekä lisätietoja palveluista-
mme on myös internetissä osoitteessa www.stanley.eu/3
/

Tämä käsikirja soveltuu myös