Bose SoundLink Käyttöohjeet

Brändi
Bose
Kategoria
mobile headsets
Malli
SoundLink
Tyyppi
Käyttöohjeet
DUTCH
Lees deze beknopte handleiding en de belangrijke
veiligheidsinformatie door, neem deze in acht en
bewaar deze voor toekomstig gebruik.
Een mobiel apparaat koppelen
1
Schuif de aan-uit-/Bluetooth
®
-knop volledig
omhoog tot het symbool en houd de knop daar totdat
u hoort of ziet dat het Bluetooth-indicatorlampje blauw
knippert.
D
F
2
Zet op uw mobiele apparaat de Bluetooth-functionaliteit
aan. Selecteer Bose OE SoundLink in de Bluetooth-lijst
van uw mobiele apparaat. U hoort dan ‘Verbonden met
<naam apparaat>’ of u ziet het Bluetooth-
indicatorlampje continu wit branden.
F
Opmerking: Ga naar owners.Bose.com/SoundLinkOE
om instructievideo’s (alleen Engels) te zien of
raadpleeg de gebruikershandleiding van uw
mobiele apparaat om te leren hoe u het apparaat
koppelt/verbindt.
De taal van de stemprompts wijzigen
Zet de hoofdtelefoon op en houd en
tegelijk 5 seconden ingedrukt.
C
Druk op de volumeknoppen om door de lijst met
beschikbare talen te scrollen: Wanneer u de taal hoort
die u wilt, druk dan op en houd de knop ingedrukt.
Voor verdere talen kijkt u op
updates.Bose.com/SoundLinkOE
Als u stemprompts uit of aan wilt zetten,
houd dan
en tegelijk ingedrukt.
Knoppen voor de hoofdtelefoon
C
Druk eenmaal voor afspelen/pauzeren
of om een oproep te beantwoorden/
beëindigen.
• Druk tweemaal voor de volgende track.
• Druk driemaal voor de vorige track.
Houd de knop ingedrukt om een
inkomende oproep te negeren.
Volume hoger
Volume lager
Multifunctione-
le knop
Een apparaat toevoegen
Herhaal stap 1 en 2 hierboven voor elk nieuw apparaat.
In het geheugen van de hoofdtelefoon kunnen acht apparaten
worden opgeslagen. Wanneer de telefoon wordt aangezet,
maakt deze automatisch verbinding met de eerste twee
apparaten in het geheugen, bijvoorbeeld een tablet voor audio
en een telefoon voor oproepen.
Apparaten beheren
Schuif omhoog en laat de knop los om door de lijst met
apparaten in het geheugen te scrollen.
D
Herhaal dit totdat u
het apparaat hoort dat u wilt bedienen.
Opmerking: Als een apparaat zich niet binnen het Bluetooth-
bereik (10 m) bevindt, scrol dan naar het volgende apparaat.
Indicatorlampjes
F
E
Blauw knipperend: Klaar om te koppelen
Wit knipperend: Bezig verbinding te maken
Continu wit: Verbonden
Groen: Half tot volledig opgeladen
Oranje: Bijna leeg
Rood knipperend: Moet worden opgeladen
Bezig met opladen
Sluit de kleine stekker van de USB-kabel aan op de
micro-USB-aansluiting op het rechteroorstuk. Sluit het andere
uiteinde aan op een USB -wandoplader of een computer die
aanstaat.
B
Opmerking: De hoofdtelefoon geeft tijdens het opladen geen
geluid weer.
Gebruik van de reserveaudiokabel
Gebruik de bijgeleverde reserveaudiokabel om een niet-
Bluetooth-apparaat aan te sluiten of als de batterij van de
hoofdtelefoon leeg is.
A
Raadpleeg de gebruikershandleiding (online beschikbaar)
voor meer informatie over de hoofdtelefoon, waaronder
geavanceerde functies, extra suggesties voor het
oplossen van problemen en informatie over accessoires
en reserveonderdelen. Om een gedrukt exemplaar van de
volledige gebruikershandleiding aan te vragen, raadpleegt u
de contactgegevens op dit blad.
Problemen oplossen
Hoofdtelefoon maakt geen verbinding met mobiel apparaat
Zet op uw apparaat de Bluetooth-functionaliteit uit en
weer aan.
Verwijder de hoofdtelefoon van de Bluetooth-lijst op uw
mobiele apparaat. Herhaal vervolgens stap 1-2 hierboven
.
Probeer een ander mobiel apparaat te koppelen.
Ga naar owners.Bose.com/SoundLinkOE om
instructievideo’s (alleen Engels) te zien.
Wis het geheugen van de hoofdtelefoon:
Controleer of Bose OE SoundLink van de Bluetooth-lijst op
uw mobiele apparaat wordt verwijderd.
Schuif omhoog
en houd de knop daar totdat u ‘de lijst met apparaten is
gewist’ hoort. Herhaal vervolgens stap 1-2 hierboven.
Geen geluid
Controleer of de hoofdtelefoon aanstaat en de batterij
opgeladen is.
Controleer of het volume van de hoofdtelefoon en het mobiele
apparaat (of de muziekapp) niet op het minimum staat.
Uw mobiele apparaat kan verbonden zijn met een andere
Bluetooth-luidspreker of -headset. Controleer of Bose OE
SoundLink is geselecteerd in de lijst met Bluetooth-apparaten.
Slechte geluidskwaliteit
Plaats het mobiele apparaat dichterbij de hoofdtelefoon en
weg van mogelijke storingsbronnen.
Technische informatie
Gebruiksduur: 15 uur
Bluetooth-bereik: 10 m
iPad, iPhone, iPod, iPod touch, en Retina zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd
in de VS en andere landen. iPad Air en iPad mini zijn handelsmerken van Apple Inc.
Het handelsmerk ‘iPhone’ wordt gebruikt onder licentie van Aiphone K.K.
‘Made for iPod’, ‘Made for iPhone’ en ‘Made for iPad’ betekenen dat een elektronisch
accessoire specifiek is ontworpen voor aansluiting op respectievelijk een iPod, iPhone of
iPad en dat de ontwikkelaar garandeert dat het voldoet aan de prestatienormen van Apple.
Apple is niet verantwoordelijk voor het gebruik van dit apparaat of voor het voldoen aan
veiligheidsnormen en wettelijke voorschriften. Gebruik van dit accessoire met een iPod, iPhone
of iPad kan de werking van draadloze apparaten negatief beïnvloeden.
Het Bluetooth
®
-woordmerk en de logo’s zijn gedeponeerde handelsmerken die het eigendom
zijn van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik van deze merken door Bose Corporation gebeurt
onder licentie.
©2014 Bose Corporation. Niets in deze uitgave mag worden gereproduceerd, gewijzigd,
gedistribueerd of op andere wijze gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
ESPAÑOL
Lea y siga esta Guía de inicio rápido y la información
importante de seguridad, y consérvela para consultarla
en el futuro.
Emparejamiento de un dispositivo móvil
1
Deslice el botón de encendido/Bluetooth
®
completamente hacia el símbolo y manténgalo
presionado hasta oír “Ready to pair” (Listo para
emparejar) o hasta ver que el indicador Bluetooth
parpadee en color azul.
D
F
2
En el dispositivo móvil, active la funcionalidad
Bluetooth. Seleccione Bose OE SoundLink en la lista
Bluetooth de su dispositivo móvil. Podrá oír, “Connected
to <device name>” (Conectado a <nombre del
dispositivo> o verá que el indicador Bluetooth se
ilumina de color blanco fijo.
F
Nota: Visite owners.Bose.com/SoundLinkOE para ver
videos instructivos (en inglés solamente), o consulte la
guía de usuario de su dispositivo móvil para obtener
información sobre cómo emparejarlo o conectarlo.
Para cambiar el idioma de las indicaciones de voz
Con los auriculares puestos, mantenga
presionados y al mismo tiempo durante
cinco segundos.
C
Presione los botones de volumen para desplazarse
por la lista de idiomas disponibles: Cuando escuche
el idioma que desee, mantenga presionado .
Para obtener información sobre otros idiomas,
consulte updates.Bose.com/SoundLinkOE
Para activar o desactivar las instrucciones de voz,
mantenga presionados
y al mismo tiempo.
Controles del auricular
C
Presione una vez para reproducir/pausar o
contestar/finalizar una llamada.
Presione dos veces para avanzar una pista.
Presione tres veces para retroceder
una pista.
Mantenga presionado para ignorar una
llamada entrante.
Subir volumen
Bajar volumen
Botón
multifunción
Para agregar otro dispositivo
Repita el Paso 1 y el Paso 2 anteriores para cada
dispositivo nuevo.
Los auriculares pueden almacenar ocho dispositivos en
la memoria. Al encenderlos, los auriculares se conectarán
automáticamente a los dos primeros dispositivos
almacenados en la memoria, por ejemplo una tableta para
audio y un teléfono para realizar llamadas.
Administración de dispositivos
Deslice hacia arriba y suelte para desplazarse por la lista
de dispositivos almacenados en la memoria.
D
Repita
el proceso hasta oír el dispositivo que desea controlar.
Nota: Si un dispositivo no se encuentra dentro del alcance
de Bluetooth de 33 ft. (10 m), desplácese hasta el próximo
dispositivo.
Indicadores
F
E
Azul intermitente: Listo para emparejar
Blanco intermitente: Conectándose
Blanco fijo: Conectado
Verde: Carga media a completa
Ámbar: Carga baja
Rojo intermitente: Necesita carga
Carga
Conecte el extremo pequeño del cable USB en el conector
micro-USB del auricular derecho. Conecte el otro extremo en
el cargador de pared USB o en la computadora que está
encendida.
B
Nota: Los auriculares no reproducirán durante mientras se
están cargando.
Uso del cable de audio de respaldo
Use el cable de audio de respaldo suministrado para conectar
un dispositivo que no tenga Bluetooth, o si la batería de los
auriculares está vacía.
A
Consulte la Guía del propietario, disponible en línea, para
obtener más información acerca de sus auriculares, incluidas
las funciones avanzadas, otras sugerencias para resolver
problemas e información sobre accesorios y repuestos.
Para solicitar una copia impresa de la Guía del propietario
completa, consulte la información de contacto de esta hoja.
Resolución de problemas
Los auriculares no se conectan con el dispositivo móvil
En el dispositivo, desactive y active la funcionalidad de
Bluetooth.
Quite los auriculares de la lista de Bluetooth en su
dispositivo móvil. A continuación, repita los pasos 1-2
anteriores
.
Intente emparejar otro dispositivo móvil.
Visite owners.Bose.com/SoundLinkOE para ver videos
instructivos (en inglés solamente).
Borre la memoria de los auriculares:
Asegúrese de que Bose OE SoundLink se elimine de la lista
de Bluetooth en su dispositivo móvil.
Deslícelo hacia arriba
y manténgalo allí hasta oír “device list cleared” (lista de
dispositivos borrada). A continuación, repita los pasos 1 y
2 anteriores.
No emite sonido
Asegúrese de que los auriculares estén encendidos y que la
batería esté cargada.
Asegúrese de que el volumen de los auriculares y del
dispositivo móvil (o la aplicación de música) esté alto.
El dispositivo móvil puede estar conectado a otro altavoz o
auricular Bluetooth. Asegúrese de que Bose OE SoundLink
esté seleccionado en la lista de dispositivos Bluetooth.
Calidad de sonido deficiente
Acerque el dispositivo móvil a los auriculares, y aléjelo de
cualquier interferencia.
Información técnica
Tiempo de funcionamiento: 15 horas
Alcance de Bluetooth: 33 ft. (10 m)
iPad, iPhone, iPod, iPod touch, y Retina son marcas comerciales de Apple Inc., registradas
en EE.UU. y en otros países. iPad Air y iPad mini son marcas comerciales de Apple Inc.
La marca comercial “iPhone” se usa con una licencia de Aiphone K.K.
“Hecho para iPod,” “Hecho para iPhone,” y “Hecho para iPad” significan que se ha
diseñado un accesorio electrónico para conectarlo específicamente a iPod, iPhone, o iPad,
respectivamente, y que el creador lo ha certificado para que cumpla con los estándares de
rendimiento de Apple. Apple no es responsable del funcionamiento de este dispositivo ni del
cumplimiento de sus normas reglamentarias y de seguridad. Tenga en cuenta que el uso de
este accesorio con iPod, iPhone o iPad puede afectar el rendimiento inalámbrico.
La marca y los logotipos de Bluetooth
®
son marcas comerciales registradas propiedad de
Bluetooth SIG Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Bose Corporation se
encuentra bajo licencia.
©2014 Bose Corporation. No se puede reproducir, modificar, distribuir, o usar de otra manera
ninguna parte de este trabajo sin previo consentimiento por escrito.
FINNISH
Lue tämä pikaohje ja tärkeät turvaohjeet, noudata niitä
ja säilytä ne.
Mobiililaitteen muodostaminen laitepariksi
1
Työnnä virta-/Bluetooth
®
-painike symboliin
saakka ja pidä siellä, kunnes kuulet Ready to pair
-ilmoituksen tai Bluetooth-merkkivalo vilkkuu sinisenä.
D
F
2
Ota
Bluetooth -toiminto käyttöön mobiililaitteessa. Valitse
mobiililaitteen Bluetooth-luettelossa Bose OE SoundLink.
Kuulet Connected to <laitteen nimi> -ilmoituksen,
tai Bluetooth-merkkivalo palaa valkoisena.
F
Huomautus: Osoitteessa owners.Bose.com/SoundLinkOE
on opetusvideoita (vain englanniksi).
Mobiililaitteen käyttöohjeessa on lisätietoja sen
muodostamiseksi laitepariksi eli yhdistämisestä.
Äänikehotteen kielen muuttaminen
Kun kuulokkeet ovat päässäsi, pidä ja
painettuina samanaikaisesti noin 5 sekuntia.
C
Voit vierittää valittavana olevien kielien luetteloa
painamalla äänenvoimakkuuspainikkeita.
Kun kuulet haluamasi kielen, pidä painettuna.
Lisää kieliä on osoitteessa updates.Bose.com/SoundLinkOE
Voit ottaa äänikehotteet käyttöön tai poistaa ne käytöstä
pitämällä
ja painettuina samanaikaisesti.
Kuulokkeiden säätimet
C
Voit toistaa, asettaa taukotilaan, vastata
puheluun tai lopettaa sen painamalla
kerran.
• Voit siirtyä eteenpäin painamalla kahdesti.
Voit siirtyä taaksepäin painamalla kolme
kertaa.
Voit hylätä saapuvan puhelun pitämällä
painettuna.
Lisää aänen-
voimakkuutta
Vähemmän
aänenvoimak-
kuutta
Monitoimipai-
nike
Toisen laitteen lisääminen
Toista vaiheet 1 ja 2 jokaiselle uudelle laitteelle.
Kuulokkeiden muistiin voi tallentaa kahdeksan laitteen tiedot.
Kun kuulokkeisiin kytketään virta, ne yrittävät automaattisesti
muodostaa yhteyden kahteen ensimmäiseen muistiin
tallennettuun laitteeseen, esimerkiksi taulutietokoneeseen
äänen kuuntelemisekai ja puhelimeen puheluiden
soittamiseksi.
Laitehallinta
Voit selata muistiin tallennettua laiteluetteloa siirtämällä
ylöspäin ja vapauttamalla sen.
D
Toista, kunnes kuulet
hallittavan laitteen nimen.
Huomautus: Jos laite ei ole Bluetooth-kantoalueella
(10 metriä), vieritä seuraavaan laitteeseen.
Merkkivalot
F
E
Vilkkuu sinisenä: Valmis
parinmuodostukseen
Vilkkuu valkoisena: Yhdistetään
Palaa valkoisena Yhdistetty
Vihreä: Akku on ladattu puoliväliin tai täyteen.
Oranssi: Akku on lähes tyhjä.
Vilkkuu punaisena: Akku on ladattava.
Lataaminen
Kiinnitä USB-johdon pieni pää oikean korvakupin micro-
USB-liitäntään. Yhdistä toinen pää USB-laturiin tai
tietokoneeseen.
B
Huomautus: Kuulokkeista ei kuulu ääntä, kun niitä ladataan.
Varaäänijohdon käyttäminen
Voit käyttää varaäänijohtoa kuulokkeiden yhdistämiseen
muuhun kuin Bluetooth-laitteeseen tai jos kuulokkeiden akku
on tyhjä.
A
Lisätietoja on verkosta saatavilla olevassa käyttöohjeessa.
Siinä kerrotaan lisätoiminnoista, tarvikkeista ja varaosista
sekä neuvotaan ongelmien ratkaisemisessa. Voit pyytää
käyttöohjetta paperilla ottamalla yhteyden asiakaspalveluun.
Yhteystiedot näkyvät yhteystietoarkilla.
Ongelmanratkaisu
Kuulokkeita ei voi yhdistää mobiililaitteeseen.
• Poista Bluetooth -toiminto käytöstä mobiililaitteessa ja
ota se käyttöön uudelleen.
• Poista kuulokkeet mobiililaitteen Bluetooth-luettelosta.
Toista vaiheiden 1-2 toimet.
Yritä muodostaa laitepariksi toisen mobiililaitteen kanssa.
• Osoitteessa owners.Bose.com/SoundLinkOE on
opetusvideoita (vain englanniksi).
• Tyhjennä kuulokkeiden muisti.
Varmista, että Bose OE SoundLink on poistettu
mobiililaitteen Bluetooth-luettelosta.
Siirrä ylöspäin ja
pidä siellä, kunnes kuuluu Device list cleared -ilmoitus.
Toista vaiheiden 1-2 toimet.
Ei ääntä
• Varmista, että kuulokkeisiin on kytketty virta ja että akku
on ladattu.
• Varmista, että kuulokkeiden ja mobiililaitteen
äänenvoimakkuus on riittävän lujalla.
• Mobiililaite voi olla yhdistetty toiseen Bluetooth-
kaiuttimeen tai kuulokkeeseen. Varmista, että Bluetooth-
laiteluettelossa on valittu Bose OE SoundLink.
Äänenlaatu on huono.
• Siirrä mobiililaite lähemmäs kuulokkeita ja kauemmas
häiriölähteestä.
Tekniset tiedot
Käyttöaika: 15 tuntia
Bluetooth-kantama: 10 m (33 jalkaa)
iPad, iPhone, iPod, iPod touch, ja Retina ovat Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja
muissa maissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. iPod Air ja iPad mini ovat Apple,
Inc:n rekisteröimiä tavaramerkkejä. iPhone-tavaramerkkiä käytetään Aiphone K.K.:n
lisenssillä.
Made for iPod, Made for iPhone ja Made for iPad merkitsee, että sähkölaite on
suunniteltu erityisesti iPodiin, iPhoneen tai iPadiin yhdistettäväksi. Sen kehittäjä
vakuuttaa, että se täyttää Applen vaatimukset. Apple ei vastaa tällaisen laitteen
toiminnasta tai siitä, että se täyttää turvallisuusvaatimukset ja on määräysten
mukainen. Huomaa, että tämän varusteen käyttäminen iPodin, iPhonen tai iPadin
kanssa voi vaikuttaa langattoman tiedonsiirron suorituskykyyn.
Bluetooth
®
-logon omistaa Bluetooth SIG, Inc. Bose Corporation käyttää sitä
lisenssin nojalla.
©2014 Bose Corporation. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa kopioida, muokata,
jaella tai käyttää ilman julkaisijan etukäteen antamaa kirjallista lupaa.
FRANÇAIS
Lisez attentivement ce guide de démarrage rapide et
le document Instructions importantes relatives à la
sécurité, et conservez-les pour toute référence ultérieure.
Jumelage d’un appareil mobile
1
Faites glisser le bouton Power/Bluetooth
®
vers le
haut jusqu’au symbole et maintenez-le enfoncé
jusqu’à ce que vous entendiez « Ready to pair » ou que
le voyant Bluetooth clignote en bleu.
D
F
2
Activez la fonctionnalité Bluetooth sur votre appareil
mobile. Sélectionnez Bose OE SoundLink dans la liste
des périphériques Bluetooth de votre appareil mobile.
Vous entendez alors l’indication « Connected <nom de
l’appareil> » et le voyant Bluetooth s’allume en blanc.
F
Remarque : consultez le site owners.Bose.com/SoundLinkOE
pour accéder à des didacticiels vidéo (disponibles
en anglais uniquement), ou reportez-vous à la
notice d’utilisation de votre appareil mobile pour
savoir comment connecter ou jumeler ce dernier.
Pour modifier la langue du guide vocal
Placez le casque sur votre tête, puis appuyez
simultanément sur les touches et
pendant cinq secondes.
C
Appuyez sur les touches de volume pour parcourir la
liste des langues disponibles : lorsque vous entendez
la langue souhaitée, appuyez sur la touche sans
la relâcher.
Pour obtenir d’autres langues, consultez le site
updates.Bose.com/SoundLinkOE
Pour activer ou désactiver le guide vocal, appuyez
simultanément sur les touches
et .
Commandes du casque
C
Appuyez une fois sur cette commande
pour démarrer/interrompre la lecture ou
pour répondre/mettre fin à un appel.
Appuyez deux fois sur cette commande
pour passer à la piste suivante.
Appuyez trois fois sur cette commande
pour passer à la piste précédente.
Maintenez enfoncée cette commande
pour refuser un appel entrant.
Augmenter le
volume
Baisser le
volume
Touche
multifonctions
Pour ajouter un autre appareil
Répétez les étapes 1 et 2 ci-dessus pour chaque nouvel appareil.
Le casque peut mettre en mémoire huit appareils. Lors de la
mise sous tension, le casque se connecte automatiquement
aux deux premiers appareils mis en mémoire, notamment une
tablette pour la lecture audio et un téléphone pour les appels.
Gestion des appareils
Faites glisser le bouton vers le haut et relâchez-le pour
parcourir la liste des appareils mis en mémoire.
D
Répétez
cette opération jusqu’à ce que vous entendiez l’appareil que
vous souhaitez contrôler.
Remarque : si un appareil n’est pas dans la portée Bluetooth
(10 m), passez à l’appareil suivant.
Voyants
F
E
Bleu clignotant : prêt pour le jumelage
Blanc clignotant : en cours de connexion
Blanc fixe : connecté
Vert : charge moyenne ou complète
Orange : charge faible
Rouge clignotant : charge nécessaire
Chargement
Raccordez le petit connecteur du câble USB à la prise
micro-USB de l’écouteur droit du casque. Raccordez l’autre
extrémité du câble à un chargeur USB mural ou au port USB
d’un ordinateur sous tension.
B
Remarque : le casque ne fonctionne pas pendant la charge.
Utilisation du câble audio de rechange
Le câble audio de rechange fourni permet de connecter le
casque à un appareil non compatible Bluetooth, mais aussi
d’alimenter le casque si sa batterie est épuisée.
A
Reportez-vous à la notice d’utilisation (disponible via le site Web)
pour obtenir de plus amples informations sur votre casque,
notamment sur ses fonctions avancées, des suggestions
supplémentaires de résolution des problèmes et des informations
sur les accessoires et pièces de rechange. Pour solliciter une
copie imprimée de la notice d’utilisation complète, consultez
les informations de contact sur ce document.
Résolution des problèmes
Le casque ne se connecte pas à l’appareil mobile
Sur votre appareil, désactivez, puis activez de nouveau la
fonctionnalité Bluetooth.
Supprimez le casque de la liste des périphériques
Bluetooth de votre appareil mobile. Répétez ensuite
les étapes 1 et 2 ci-dessus
.
Essayez de jumeler un autre appareil mobile.
Consultez le site owners.Bose.com/SoundLinkOE pour
accéder à des didacticiels vidéo (disponibles en anglais
uniquement).
Effacez la mémoire du casque :
Assurez-vous que l’appareil Bose OE SoundLink ne figure
plus dans la liste des périphériques Bluetooth de votre
appareil mobile.
Faites glisser vers le haut le bouton
et maintenez-le enfoncé jusqu’à ce que vous entendiez
l’indication « device list cleared ». Répétez ensuite les étapes
1 et 2 ci-dessus.
Absence de son
Vérifiez que le casque est sous tension et que la batterie
est chargée.
Vérifiez le niveau de volume du casque et de votre appareil
mobile (ou application musicale).
Il est possible que l’appareil mobile soit connecté à une
autre enceinte ou un autre casque Bluetooth. Assurez-vous
que l’appareil Bose OE SoundLink est bien sélectionné
dans la liste des périphériques Bluetooth.
Son de qualité médiocre
Rapprochez l’appareil du casque et éloignez-le de toute
source d’interférences.
Informations techniques
Autonomie : 15 heures
Portée Bluetooth : 10 m
iPad, iPhone, iPod, iPod touch, et Retina sont des marques de commerce d’Apple Inc.,
déposées aux États-Unis et dans d’autres pays. iPad Air et iPad mini sont des marques de
commerce d’Apple Inc. La marque de commerce « iPhone » est utilisée sous licence octroyée
par Aiphone K.K.
Les expressions « Made for iPod », « Made for iPhone » et « Made for iPad » désignent un
accessoire électronique conçu pour être connecté spécifiquement à un iPod, un iPhone ou
un iPad, respectivement, et qui a été certifié conforme aux normes de performances d’Apple
par son fabricant. Apple n’est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ni de sa
conformité avec les normes de sécurité. Notez que l’utilisation de cet accessoire avec un iPod,
iPhone ou iPad peut avoir une incidence sur ses fonctionnalités sans fil.
La marque et le logo Bluetooth
®
sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc., et leur
utilisation par Bose Corporation fait l’objet d’un accord de licence.
©2014 Bose Corporation. Toute reproduction, modification, distribution ou autre utilisation,
même partielle, de ce document est interdite sans autorisation écrite préalable.
ITALIANO
Legere, seguire scrupolosamente e conservare come
riferimento per il futuro questa Guida rapida e le
Informazioni importanti sulla sicurezza.
Accoppiare un dispositivo mobile
1
Scorrere il pulsante di alimentazione/Bluetooth
®
verso l’alto fino al simbolo e tenerlo finché non viene
riprodotto il messaggio “Ready to pair” (Pronto per
l’accoppiamento) o finché l’indicatore Bluetooth non
lampeggia di colore blu.
D
F
2
Sul dispositivo mobile, attivare la funzionalità Bluetooth.
Selezionare Bose OE SoundLink nell’elenco Bluetooth
del dispositivo mobile. Sarà riprodotto il messaggio
“Connected to <device name>” (Collegato con
<nome dispositivo>) o l’indicatore Bluetooth si illuminerà
di bianco fisso.
F
Nota: visitare il sito owners.Bose.com/SoundLinkOE per
visualizzare video dimostrativi (solo in inglese), oppure
consultare il manuale di istruzioni del proprio dispositivo
mobile per ulteriori informazioni su accoppiamento e
connessione.
Per modificare la lingua delle istruzioni vocali
Con le cuffie indosso, tenere premuti e
contemporaneamente per cinque secondi.
C
Premere i pulsanti del volume per scorrere
l’elenco di lingue disponibili: All’annuncio della
lingua desiderata, tenere premuto .
Per le altre lingue, consultare
updates.Bose.com/SoundLinkOE
Per attivare e disattivare le istruzioni vocali,
tenere premuti
e contemporaneamente.
Controlli delle cuffie
C
Premere una volta per avviare o
interrompere la riproduzione e per
rispondere o terminare una chiamata.
Premere due volte per passare al brano
successivo.
Premere tre volte per passare al brano
precedente.
Tenere premuto per ignorare una
chiamata in arrivo.
Alza volume
Abbassa
volume
Pulsante
multifunzione
Per agiungere un altro dispositivo
Ripetere i passaggi 1 e 2 descritti in alto per ogni nuovo
dispositivo.
Le cuffie possono salvare in memoria fino a otto dispositivi.
All’accensione, le cuffie si connettono automaticamente agli
ultimi due dispositivi in memoria, ad esempio a un tablet per
l’audio e a un telefono per le chiamate.
Gestire i dispositivi
Scorrere verso l’alto e rilasciare il pulsante per scorrere
l’elenco dei dispositivi nella memoria
D
Ripetere finché non
viene nominato il dispositivo che si desidera controllare.
Nota: Se un dispositivo si trova al di fuori del raggio d’azione
del Bluetooth (10 metri), passare al dispositivo successivo.
Indicatori
F
E
Blu lampeggiante: cuffie pronte per
l’accoppiamento
Bianco lampeggiante: collegamento in corso
Bianco fisso: connessione completata
Verde: batteria completamente o
mediamente carica
Ambra: batteria quasi scarica
Rosso lampeggiante: collegare
all’alimentazione
Ricarica
Inserire l’estremità più piccola del cavo USB nel connettore
micro-USB del padiglione auricolare destro. Collegare l’altra
estremità a un caricatore a muro USB o a un computer
acceso.
B
Nota: durante la carica le cuffie non funzionano.
Uso del cavo audio di backup
Utilizzare il cavo audio di backup fornito per collegare le cuffie
a un dispositivo privo di Bluetooth o se la batteria è
completamente scarica.
A
Consultare il Manuale di istruzioni completo, disponibile
online, per ulteriori informazioni sulle cuffie, in particolare
su funzioni avanzate, suggerimenti per la risoluzione dei
problemi e informazioni su accessori e componenti sostitutivi.
Per richiedere una copia cartacea del Manuale di istruzioni
completo, consultare le informazioni di contatto riportate in
questo documento.
Risoluzione dei problemi
Le cuffie non si connettono al dispositivo mobile
Sul dispositivo, disattivare e riattivare la funzionalità Bluetooth.
Rimuovere le cuffie dall’elenco Bluetooth sul dispositivo
mobile. Ripetere quindi i passaggi 1 e 2 illustrati in alto
.
Provare ad accoppiare un altro dispositivo mobile.
Accedere al sito owners.Bose.com/SoundLinkOE per
visualizzare video dimostrativi (solo in inglese).
Cancellare la memoria sulle cuffie.
Assicurarsi che Bose OE SoundLink sia stato rimosso
dall’elenco Bluetooth sul dispositivo mobile.
Scorrere
verso l’alto e tenere premuto il pulsante finché non
viene riprodotto il messaggio “device list cleared” (elenco
dispositivi cancellato). Ripetere quindi i passaggi 1 e 2
illustrati in alto.
Non si sente alcun suono
Accertarsi che le cuffie siano accese e che la batteria sia carica.
Verificare che il volume delle cuffie e del dispositivo
mobile (o dell’app di riproduzione musicale) sia
sufficientemente elevato.
Il dispositivo mobile potrebbe essere connesso con altri
diffusori o auricolari Bluetooth. Verificare che Bose OE
SoundLink sia stato selezionato nell’elenco dei dispositivi
Bluetooth.
Qualità audio scadente
Avvicinare il dispositivo mobile alle cuffie e allontanare
eventuali fonti di interferenza.
Informazioni tecniche
Tempo di attività: 15 ore
Portata del segnale Bluetooth: 10 m
iPad, iPhone, iPod, iPod touch, Retina sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati
Uniti e altri paesi. iPad Air e iPad mini sono marchi di Apple Inc. Il marchio “iPhone” è utilizzato
su licenza di Aiphone K.K.
“Made for iPod”, “Made for iPhone” e “Made for iPad” significa che un accessorio elettronico è
stato progettato per essere collegato specificamente a un iPod, iPhone o iPad rispettivamente
ed è coperto dalla certificazione dello sviluppatore che assicura la conformità agli standard
prestazionali di Apple. Apple non è responsabile del funzionamento di questo dispositivo o della
conformità dello stesso agli standard di sicurezza e normativi. L’uso di questo accessorio con
un iPod, iPhone o iPad può influire sulle prestazioni wireless.
Il marchio in lettere e i loghi Bluetooth
®
sono marchi registrati di proprietà della Bluetooth SIG,
Inc. L’uso di tali marchi da parte di Bose Corporation è consentito dietro licenza.
©2014 Bose Corporation. Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta,
modificata, distribuita o usata in altro modo senza previa autorizzazione scritta.
MAGYAR
Olvassa el és tartsa be a jelen Rövid üzembe
helyezési útmutató utasításait és a Fontos biztonsági
tudnivalókat, valamint őrizze meg a dokumentumokat a
későbbiekre.
Mobileszközök párosítása
1
Csúsztassa el a Főkapcsoló/Bluetooth
®
gombot
felfelé egészen a szimbólumig, és tartsa ott a
„Párosításra kész” üzenet megszólalásáig, vagy amíg a
Bluetooth jelzőfény elkezd kéken villogni.
D
F
2
A mobileszközön kapcsolja be a Bluetooth funkciót.
Válassza ki a Bose OE SoundLink opciót a mobileszköz
Bluetooth listájáról. Ekkor a „Csatlakoztatva a
következőhöz: <eszköz neve>” üzenet hallható, vagy a
Bluetooth jelzőfény elkezd folyamatos fehér fénnyel
világítani.
F
Megjegyzés: Látogasson el az
owners.Bose.com/SoundLinkOE honlapra
az útmutató videók megtekintéséhez
(csak angolul), vagy keresse meg a párosítással/
csatlakoztatással kapcsolatos információkat a
mobileszköz kezelési útmutatójában.
A hangos utasítások nyelvének megváltoztatása
Miközben a fejhallgató a fején van tartsa
lenyomva egyidejűleg a és a gombot öt
másodpercig.
C
Nyomja meg a hangerő gombokat a választható
nyelvek közötti lépkedéshez: Amikor meghallja
a kívánt nyelvet, tartsa lenyomva a gombot.
További nyelvekért nézze meg a frissítéseket:
Bose.com/SoundLinkOE
A hangos utasítások ki- és bekapcsolásához tartsa lenyomva
egyidejűleg a
és a gombot.
A fejhallgató vezérlőelemei
C
Nyomja meg egyszer a lejátszáshoz/
szüneteltetéshez, vagy a hívás
fogadásához/elutasításához.
Nyomja meg kétszer a következő
zeneszámra történő ugráshoz.
Nyomja meg háromszor az előző
zeneszámra történő ugráshoz.
Tartsa lenyomva egy bejövő hívás
figyelmen kívül hagyásához.
Hangosítás
Halkítás
Multifunkciós
gomb
Újabb eszköz hozzáadása
Ismételje meg a fenti 1-es és 2-es lépést minden egyes új
eszközzel.
A fejhallgató nyolc eszközt tud tárolni a memóriában.
Bekapcsoláskor a fejhallgató automatikusan csatlakozik
a memóriában szereplő első eszközhöz, például egy
táblagéphez hanglejátszáshoz vagy egy telefonhoz
hívásokhoz.
Az eszközök kezelése
A memóriában tárolt eszközök listájának görgetéséhez
csúsztassa fel, majd engedje el a gombot.
D
Ezt addig
ismételje, amíg meg nem hallja a vezérelni kívánt eszköz nevét.
Megjegyzés: Ha egy eszköz a Bluetooth 10 méteres
hatókörén kívül van, akkor lépjen tovább a következő eszközre.
Jelzőfények
F
E
Kék villogó: Párosításra kész
Fehér villogó: Csatlakoztatás
Fehér folyamatos: Csatlakoztatva
Zöld: Töltöttség a közepes szint és a teljes
töltöttség között
Sárga: Alacsony töltöttség
Villogó piros: Tölteni kell
Töltés
Dugja be az USB-kábel kisebbik végét a fülhallgató jobb
párnáján lévő mikro-USB csatlakozóba. Dugja be a kábel
másik végét egy fali USB-töltőbe vagy egy bekapcsolt
számítógépbe.
B
Megjegyzés: A fejhallgató töltés közben nem szól.
A kiegészítő hangkábel használata
Használja a mellékelt kiegészítő hangkábelt egy nem Bluetooth
eszközhöz való csatlakozáshoz, vagy ha a fejhallgató
akkumulátora lemerült.
A
Az online elérhető Kezelési útmutató további tudnivalókat
tartalmaz a fejhallgatóról, beleértve a speciális funkciókat,
a további hibaelhárítási javaslatokat, valamint a tartozékokkal
és cserealkatrészekkel kapcsolatos információkat.
Ha nyomtatott formátumú Kezelési útmutatóra van szüksége,
tekintse meg az elérhetőségeket ezen a lapon.
Hibaelhárítás
A fejhallgató nem csatlakozik a mobileszközhöz
Kapcsolja ki és be a Bluetooth funkciót az eszközön.
Távolítsa el a fejhallgatót a mobileszköz Bluetooth listájáról.
Ezután ismételje meg a fenti 1-es és 2-es lépést.
Próbáljon meg párosítani egy másik mobileszközt.
Látogasson el az owners.Bose.com/SoundLinkOE honlapra
az útmutató videók megtekintéséhez (csak angolul).
Törölje a fejhallgató memóriáját:
Győződjön meg róla, hogy a Bose OE SoundLink nem
szerepel a mobileszköz Bluetooth listáján.
Csúsztassa fel és
tartsa ott a gombot amíg megszólal az „eszközlista törölve”
üzenet. Ezután ismételje meg a fenti 1-es és 2-es lépést.
Nincs hang.
Győződjön meg róla, hogy a fejhallgató be van kapcsolva és
az akkumulátor fel van töltve.
Ellenőrizze, hogy fel van-e tekerve a hangerő a fejhallgatón
és a mobileszközön (vagy zenei alkalmazásban).
Lehet, hogy a mobileszköz egy másik Bluetooth
hangszóróhoz vagy fejhallgatóhoz csatlakozik. Győződjön
meg róla, hogy a Bose OE SoundLink lehetőség van
kiválasztva a Bluetooth eszközök listájában.
Gyenge a hangminőség
Tegye közelebb a mobileszközt a fejhallgatóhoz, és húzza
távolabb minden zavarforrástól.
Műszaki adatok
Üzemidő: 15 óra
Bluetooth hatóköre: 10 m
Az iPad, az iPhone, az iPod, az iPod touch, és a Retina az Apple Inc., bejegyzett védjegyei
az Egyesült Államokban és más országokban. Az iPad Air és az iPad mini az Apple Inc. védjegyei.
Az „iPhone” védjegy az Aiphone K.K. engedélyével használva.
A „Made for iPod”, a „Made for iPhone”, illetve a „Made for iPad” azt jelenti, hogy az adott
elektronikus tartozék kifejezetten az iPod, iPhone, illetve iPad eszközhöz való csatlakoztatásra
készült, és a fejlesztő az Apple működési követelményeinek teljesítésére vonatkozó alkalmassági
bizonyítvánnyal látta el. Az Apple nem vállal felelősséget jelen eszköz működésével, illetve a
biztonsági és szabályozási normáknak való megfelelésével kapcsolatban. Felhívjuk figyelmét,
hogy a tartozék iPod, iPhone vagy iPad eszközzel történő használata kedvezőtlen hatással lehet
a vezeték nélküli működésre.
A Bluetooth
®
szóvédjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képező bejegyzett védjegyek,
és a Bose Corporation minden esetben engedéllyel használja őket.
©2014 Bose Corporation. Előzetes írásos engedély nélkül a jelen kiadvány semmilyen része nem
sokszorosítható, módosítható, terjeszthető, illetve nem használható fel semmilyen más módon.
/

Tämä käsikirja soveltuu myös