EHEIM Classic 2211 Ohjekirja

Tyyppi
Ohjekirja

Tämä käsikirja sopii myös

Ulkosuodattimet 2213
Toiminta
A
Pumppuyksikkö
Suodatinyksikkö
Paineletkun liitin
Imu-
letkun liitin
Suodatuskori
Imuputki
Imusiivilä
Imukupit
Suutin.
B Nosta suodatuskori kahvasta ja avaa kansi vastapäivään kiertämällä.
B1
Suodatuslevyt: Huuhtele kaikki suodatuslevyt juoksevassa vedessä
ja sijoita ne suodatuskoriin piirroksen mukaisesti: 5 x sininen kar-
keasuodatuslevy (til.no. 2616131 / 2 kpl.), 1 x valkoinen hienosuo-
datuslevy (til.no. 2616135 / 3 kpl.) sekä 1 x musta aktiivihiililevy
til.no. 2628130 / 3 kpl.) päällimmäiseksi. Aktiivihiililevy imee mahdol-
liset haitta-aineet suodattimen uudelleen käynnistämisen jälkeen. Noin
kahden viikon kuluttua aktiivihiililevy on poistettava.
B
2 Suodatusmassat: Täyta suodatuskori seuraavassa järjestyksessä:
noin 3-5 cm:n EHEIM MECHiä, 1 x sininen karkeasuodatuslevy (til.
no. 2616131/ 2 kpl.), EHEIM SUBSTRATpro tai SUBSTRATia, 1 x
valkoinen hienosuodatuslevy (til.no. 2616135 / 3 kpl.), 1 x musta ak-
tiivihiililevy (til.no. 2628130 / 3 kpl.). Täytön jälkeen huuhtele suodatus-
kori juoksevassa vedessä pölymäisten ainesten poistamiseksi.
b
c
a
b
d
e
c
a
Asennus
C Sulje suodatuskorin kansi kiertämällä sitä uriin myötäpäivään ja sijoita
suodatuskori suodatinsäiliöön. Asenna pumppuosa ja tarkista, että o-
rengas on oikein paikallaan. Sulje säiliö painamalla pidikkeet koloihinsa.
D Suodatin asennetaan akvaarion alapuolelle, tai ainakin vedenpinnan ala-
puolelle.
E / F Suutin asennetaan piirroksen A tai B mukaisesti.
G Imuputki ja imusiivilä liitetään toisiinsa (kuva A) ja kiinnitetään kahdella
imukupilla altaan sisälasiin. Kiinnitetään letkut suodattimeen: imupuoli
alempaan sisääntuloliittimeen, painepuoli pumppu-yksikköön. Letkujen
kiinnitys varmistetaan letkunkiristimillä (kuva K).
geprüfte
Sicherheit
Huolto- ja hoitotoimien aikana on kaikki vedessä olevat sähkölaitteet
irroitettava sähköverkosta.
Tämän laitteen verkkoliitäntäjohtoa ei voi vaihtaa uuteen. Jos johto va-
hingoittuu, ei laitetta saa enää käyttää. Käänny alan ammattiliikkeen
puoleen tai ota yhteys EHEIM huoltopisteeseen.
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaanlukien lap-
set) käyttöön, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt ovat puutteel-
liset johtuen kokemuksen ja/tai tiedon puutteesta, ellei turvallisuudesta
vastuussa oleva henkilö valvo käyttöä tai ole antanut ohjeita miten laitet-
ta käytetään asianmukaisesti.
Valvo lasten käyttäytymistä ja varmista, että he eivät leiki laitteella.
Tätä pumppua ei saa hävittää tavallisten kotitalousjätteiden joukossa.
Toimita käytöstä poistettu laite asianmukaiseen jätteenkeruupisteeseen.
Tuote on hyväksytty kunkin maan kansallisten määräysten ja ohjesään-
töjen mukaan ja se vastaa EU-standardien määräyksiä.
Huolto
H/I Irrotetaan pistoke seinäkoskettimesta. Pumppuyksikön lukitus avataan
ja pumpun osat irrotetaan piirroksen mukaisesti. Jäähdytyskanavan
sisäke (kuva I) irrotetaan ruuvimeisselillä. Kaikki osat puhdistetaan
EHEIM pumpunpesänpuhdistusharjalla (til.no. 4009550) ja asetetaan
paikoilleen samassa järjestyksessä.
Huomaa: Kaikki letkujen ja putkien liitoskohdat tulee tarkastaa sään-
nöllisin väliajoin.
Huomio: Akselin ja siihen kiinnitetyn siipipyörän pitää häiriöttömän
käynnin varmistamiseksi pyöriä täysin vapaasti.
Käyttöönotto
Suodatin voidaan käynnistää kolmella tavoin. 1) käynnistysimurilla (til.
no. 4003540), 2) EHEIM Imuputkisarja SET 1 (ks. G1, til.no. 4004300)
tai 3) imaisemalla painepuolen letkun päästä. Liitä paineletku suihku-
putkeen suodattimen täyttyessä vedellä. Voit käynnistää pumpun, kun
suodatinsäiliö on täyttynyt vedellä. Aluksi voi kuulua kovempaa ääntä,
kun suodatusmassoihin tarttunut ilma poistuu (tämä on normaalia).
Paina suljinnasta suihkuputken päähän, kun kaikki ilma on poistunut.
Dansk
Mange tak
for købet af Deres nye EHEIM classic udvendigt filter. Det byder på optimal
ydeevne samtidig med særdeles høj pålidelighed og største effektivitet.
Sikkerhedsanvisninger
Må kun anvendes indendørs.
Ved eftersyn og vedligeholdelsesarbeijde skal alle elektriske apparater,
der er placerte under vand, afbrydes fra nettet.
Tilslutningsledningen på dette apparat kan ikke udskiftes. Hvis ledningen
bliver beskadiget, må apparatet ikke anvendes længere. Kontakt for-
handleren eller EHEIM serviceafdelingen.
Apparatet er ikke beregnet til at blive anvendt af personer (herunder også
børn) med indskrænkede fysiske, sensoriske eller åndelige evner eller
som ikke råder over den tilsvarende erfaring og/eller viden, hvis ikke der
føres tilsyn af en person, som er ansvarlig for sikkerheden og som giver
de tilsvarende instruktioner om, hvordan apparatet skal benyttes.
Der skal føres tilsyn med børn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
Dette produkt må ikke bortskaffes sammen med det normale hushold-
ningsaffald. Aflevér produktet hos det lokale genbrugscenter.
Produktet er godkendt efter gældende nationale forskrifter og direktiver
og opfylder EU-normene.
geprüfte
Sicherheit
Udvendigt filter 2213
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42

EHEIM Classic 2211 Ohjekirja

Tyyppi
Ohjekirja
Tämä käsikirja sopii myös