Agri-Fab 45-04621 Omistajan opas

Brändi
Agri-Fab
Kategoria
Spreader
Malli
45-04621
Tyyppi
Omistajan opas
SUOMI
TURVALLISUUSTIETOJA
1. Lue kemikaalipakkauksessa olevat k_sittety_ ja levityst_
koskevat ohjeet ja varoitukset.
2. K_yt_ suojak_isineit_ ja silmiensuojainta torjunta-aineiden ja
lannoitteiden k_sittelyn ja tevityksen aikana.
3. AI_ anna koskaan lasten k_ytt_ traktoria tai levitint_.
KOKOAMINEN
Kuvissa k_ytettyjen symboiien selitykset:
AI_ kirist_ viel_.
Kirist_ nyt.
KAYTTO
#,t_ik_iyt_ jauhemaisia lannoitteita. Niitl_ ei saada tyydytt_v_ tai
tasaista levityskuviota.
1. Arvioi k_sitett_iv_in alueen pinta-ala ja laske tarvittava
ainem_r_.
2. Aseta s_dett_v_ rajoitin t_lt_ sivulta olevassa
k_ytt6taulukossa annettujen syOttOasetussuositusten
mukaisesti. Tutustu myOs levitett_v_n aineen pakkauksessa
oleviin ohjeisiin.
3. Varmista, ett_i s_i_tOvipu on POIS-asennossa.
4. T_yt_ s_itiO ja riko kaikki lannoitekokkareet.
5. K_ynnist_ tevitin sen liikkuessa ja ved_ sitten s_tOvipu
eteenp_in s_dett_iv_ rajoitinta vasten PAA-LLA-asentoon.
6. Siirr_ s_i_t6vipu aina POIS-asentoon ennen k_ntymist_ tai
pys_ytt_mist&
7. Aja tevitint_ niin, ett_i peittoj_lki tulee osaksi p_iltekk_in
edettisen peittoj_tjen kanssa tasaisen k_sittetyn
varmistamiseksi. Eritaisten materiaalien likim_r_iset
levitysteveydet on annettu t_tt_ sivulla olevassa
k_iytt6taulukossa.
8. Tee suorakaiteen muotoisitla alueitla ensin kahden
ajoleveyden tevyiset p_isteet alueen tyhyihin p_ihin.
Jos atue ei ole suorakaiteen muotoinen, tee kahden
ajoleveyden levyinen p_iste koko atueen ymp_ritle.
9. Kun levit_t lannoitteita, joissa on mukana rikkaruohojen
torjunta-ainetta, varo, ettei levitysj_lki ulotu puihin, kukkiin
tai pensaisiin.
MATERIAALI-
TYYPPI
LANNOITE
Rakeinen
Peltettim_inen
RUOHONSlEMEN
Hieno
Karkea
JAA-N SULATIN
KA-YTTOTAU LUKKO
SYOTTOASETUS LEVEYS
3-5
3-5
3-4
4-5
6-8
2,4m-3m
3m-3,6m
1,8 m- 2,1 rn
2,4 rn - 2,7 rn
3m-3,6m
S._ILYTYS
I. Tyhjenn_ levitinjokaisenk_yttOkerranj_Ikeenjas_ilyt_
ylij_nytmateriaalisen alkuper_isess_pussissa.
2. Huuhteles_iliOnsis_puolijalevittimenulkopinnatjakuivaa
ennen varastointia.
3. S_ityt_ puhtaassa ja kuivassa paikassa.
HUOLTO JA SAADOT
1. Jos vaihdat hammaspy6r_t, varmista, ett_ kokoat aksetin,
hammaspyOr_t ja alustevyt uudetleen niiden alkuper_isiin
paikkoihin. Lis_ rasvaa hammaspyOriin.
KUNNOSSAPITO
1. Tarkasta levitin huoletlisesti ennen jokaista k_iytt6kertaa
l_ystyneiden pulttien ja muttereiden varalta. Kirist_
16ystyneet pultit ja mutterit.
2. Varmista, ett_ renkaissa on riitt_v_sti itmaa. At_ ytit_
renkaaseen merkitty_ suurinta saltittua t_yttOpainetta.
VOITELU (katso alia olevaa kuvaa)
1. Irrota kolme sokkaa k_ytt6py6r_istOst& Avaa
k_yttOpy6r_stOn koteto.
2. Pyyhi kaikki tika hammaspyOrist&
3. Levit_ ohut kerros autorasvaa hammaspyOritte tarpeen
mukaan.
4. Oljy_i kevyesti k_iyttOpyOr_st6n yt_osa ja tevittimen
pystyakseti.
5. Kokoa k_yttOpyOr_stOn koteto ja kiinnit_ se sokitla.
6. Otjy_ joutopyOr_ ja aksetin holkit v_ihint_n kerran
vuodessa ja tarvittaessa useammin.
SOKAT
OLJY
RASVA
13
NORSK
Kalibrer innstitlingen for sprederkontroll. (Se figur 17)
Skyv kontrollspaken tit "AV"-stitling.
Skyv kontrollbraketten langs kontrollreret tit sprederplaten i
bunnen av sprederbeholderen er lukket.
Trekk sekskantmutrene, som fester
sprederkontrollbraketten tit kontroltreret, tett tit.
Innstitl den justerbare stopperen p& "5". Skyv
kontroltspaken mot stopperen og kontroller at sprederplaten
er ca. halvveis &pen.
Hvis sprederptaten ikke &pnes halvveis, justerer du
stitlingen til kontrollbraketten tit sprederplaten apnes ca.
halvveis og kan tukkes hett.
Trekk tit sekskantmutrene.
(_E._TINA
Kalibrujte nastaveni ovladani pr0toku. (Viz obrazek 17)
Posufite ovtadaci paku do polohy ,,OFF" (Vypnuto).
Posufite ovtadaci konzoli po ovtadaci ty_i, a2 se uzavfe
uzaviraci pfiklopka ve spodni 8asti nasypky.
Lehce dotahn_te ._estihrann6 matice, ktere dr2i konzoli pro
kontrotu pr0toku na ovladaci ty_i.
Nastavte posuvnou zara2ku na ,5". Zatahn_te za ovtadaci
paku proti zara2ce a ov_Re, 2e se uzaviraci pfiktopka asi
do poloviny otevfe.
Pokud se uzaviraci pfiklopka do poloviny neotevfe, upravte
polohu ovtadaci konzole, a2 se uzaviraci pfiktopka asi do
poloviny otevira a zcela uzavir&
Utahn_.te ._estihrann6 matice.
SVENSKA
Kalibrera fl5deskontrollens inst_llning. (Se figur 17)
Flytta manOverspaken till l_get OFF (AV).
FOr regtagekonsolen t_ngs styrrOret tills sp_rrskivan i botten
av dispensertratten _r st_ngd.
Dra t_tt at sexkantmuttem som f_ster
flOdeskontroltkonsolen vid styrrOret.
St_tl in det justerbara stoppet p& 5. Dra manOverspaken
mot stoppet och kontroltera att sp_rrskivan hat Oppnats
ungef_r halvv_gs.
Om sp_rrskivan inte Oppnas halvv&gs, justera
regtagekonsolens t_ge tills sp_rrskivan Oppnas ungef_r
halvv_gs och stings hett.
Dra at sexkantmuttrarna.
SUOMI
Kalibroi sy5t0n s_t0asetus. (Katso kuvaa 17)
Siitt_ s_tOvipu POIS-asentoon.
Siirr_ s_timen korvaketta s_tOtankoa pitkin, kunnes
s_itiOn pohjassa oleva sulkulevy on kiinni.
Kirist_ kevyesti kuusiomuttereita, jotka kiinnitt_v_t
syOttOs_timen korvakkeen s_tOtankoon.
Aseta s_dett_v_ rajoitin kohtaan 5. Ved_ s_tOvipu
rajoitinta vasten ja varmista, ett_ sulkulevy on auennut noin
puoliksi.
Jos sulkulevy ei aukene puoliksi, s_d_ s_timen
korvakkeen asentoa, kunnes sulkulevy aukeaa noin
puoliksi ja sulkeutuu kokonaan.
Kirist_ kuusiomutterit.
POLSKI
Ustawi6 odpowiednio kontrolg przepfywu. (Zob. Rys. 17)
Przesuna6 prgt regulacji rozsiewu w pofozenie ,,OFF"
(WYL.).
Przesuwa_ obejm_ regutacji wzdfu2 rurki regulacji do
miejsca, w kt6rym pfyta odcinajqca na spodzie zasobnika
bgdzie zamknigcia.
Lekko dokrgci6 nakr_tki sze_ciokqtne mocujqce obejm_#
regulacji przepfywu do rurki regulacji.
Przesuwanq _rub_ motytkowq ustawi_ na "5". Pociqgnq_
d2wigni_ regulacji w stron_ przesuwanej _ruby motytkowej i
potwierdzie, ze pfyta odcinajqca otworzyta si_ mniej wi_#cej
do pofowy.
Jezeti pfyta odcinajqca hie otwiera si_ do pofowy,
przesunqe obejm_ regulacji do miejsca, w kt6rym pfyta
odcinajqca otwiera si_#mniej wi_#cejdo pofowy i zamyka si_
do koflca.
Dokr_ci_ nakr_tki sze_ciokqtne.
MAGYAR
Kalibralja az aramtasvezerles beallitasat. (Lasd a 17. abrat)
Hetyezze a vezerl6kart ,,KI" pozici6ba.
Cs0sztassa a vezerl61emezt a vezerl6csOvOn vegig, amiga
garat atjan ethelyezked6 etzar6temez be hem zarul.
Finoman szoritsa meg az aramlasvezert6 temezt a
vezerl6cs6h0z rOgzit6 hatlap0 anyakat.
/kllitsa ,,5"-re az altithat6 iJtk5z6t (Q). H0zza a vezerl6rudat
az iJtkOz6h6z (Q), es etlen6rizze, hogy az etzar61emez
k0r01bet01felig kinyilt-e.
Ha az elzar6telemez nem nyilik ki felig, altitson a
vezerl61emez pozici6jan, amig az etzar61emez ki nem nyitik
k5r01bet01felig, majd tetjesen be nem zarul.
H0zza meg a hatlap0 anyakat.
PYCCK_4_
OTKaJqHdpyF_TeHacTpoF_KyperyJqHpOBaHH_pacxoa,a.
(CM. p_4c.17)
YCTaHOBHTepblqar perynHpoBaHH_ pacxo_a B nono_<eHHe
OFF (BblKYi.).
FIpoABViHbTeKpOHLUTe_HperyrwipoBaHVi_lpacxoAa BAOnb
naTpydKa peryn_poBaH_ pacxoAa, noKa He 3aKpoeTc9
3anopHa9 nnacT_Ha BHVI3y6yHKepa.
CylerKa 3aTFIHt4TeLLIeCTHFpaHHble ra_Kvl, KpeFIFlU4VIe
KpOHLLITe_HperyYlt4pOBaHH_lpacxoAa KnaTpydKy
peryn_poBaH_9 pacxoAa.
YCTaHOBHTe peryn_pyeubl_ OCTaHOB B nono_eH_e <{5>>.
FlepeABHHbTepbluar perynHpoBaHH9 pacxoAa Ao ynopa
B OCTaHOB 14ydeAviTeCb B TOM, LITO 3aFlOpHa_l FlYlaCTVIHa
OTKpblrlacb npH6rlH3HTerlbHO HanorlOBHHy.
ECYIH 3arlopHa_ FlYIaCTHHa OTKpblrlacb MeHbLLte, qeM
HanoJqOBHHy,oTperynHpy_Te nono>KeHHeKpOHLUTe_Ha
peryn_poBaH_ pacxoAa Ao Tex nop, noKa 3anopHa9
FlYlaCTViHa He OTKpOeTC_I rlpVldrlH3VlTerlbHO HaFIOYlOBHHy 14
FIOYIHOCTblO 3aKpOeTCFI.
3aT_IHHTeLUeCTHFpaHHblera_Kvl.
24
SLOVENSKO
Umerite nastavitve nadzora pretoka. (glej sliko 17)
Premaknite kontrolno ro_ico v polo2aj OFF.
Potisnite kontrolni nositec po kontrolni cevi dokter ni
zaporna plo._a na dnu lijaka zaprta.
Narahlo privijte matice, ki dr2ijo skupaj nositec regulacije
pretoka ter kontrolno cev.
Pomaknite nastavljivi zaustavtjalec na "5". Povtecite
kontrolnoi vzvod proti zaustavljalcu in preverite, da je
zaporna plo_a na pol odprta.
Ce zaporna plo_a ni na pol odprta, ponastavite polo2aj
kontrolnega nositca dokler se zapoma plo_a ne odpre do
polovice in zapre v cetoti.
Privijte matice do konca.
/