AEG 61000M-MN 18I Ohjekirja

Brändi
AEG
Malli
61000M-MN 18I
Tyyppi
Ohjekirja
61000M
Ñòåêëîêåðàìè÷åñêàÿ ïîâåðõíîñòü
Glaskeramikhäll
Keraaminen keittotaso
Èíñòðóêöèÿ ïî ìîíòàæó è ýêñïëóàòàöèè
Installations- och bruksanvisning
Asennus- ja käyttöohje
2
Óâàæàåìàÿ ïîêóïàòåëüíèöà, óâàæàåìûé
ïîêóïàòåëü,
Ïîæàëóéñòà, âíèìàòåëüíî ïðî÷èòàéòå íàñòîÿùóþ èíñòðóêöèþ ïî
ýêñïëóàòàöèè è ñîõðàíèòå åå äëÿ ïîëó÷åíèÿ íåîáõîäèìûõ
ñïðàâî÷íûõ ñâåäåíèé â áóäóùåì.
Åñëè ïðèáîð ïåðåéäåò ê äðóãîìó õîçÿèíó, ïåðåäàéòå åìó,
ïîæàëóéñòà, è ýòó èíñòðóêöèþ.
 òåêñòå èñïîëüçóþòñÿ ñëåäóþùèå ñèìâîëû:
1 Óêàçàíèÿ ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè
Ïðåäóïðåæäåíèå! Óêàçàíèÿ, íàïðàâëåííûå íà îáåñïå÷åíèå
Âàøåé ëè÷íîé áåçîïàñíîñòè.
Âíèìàíèå! Óêàçàíèÿ, íàïðàâëåííûå íà ïðåäîòâðàùåíèå
ïîâðåæäåíèé ïðèáîðà.
3 Ðåêîìåíäàöèè è ïðàêòè÷åñêèå ñîâåòû
2 Èíôîðìàöèÿ ïî îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû
3
Ñîäåðæàíèå
Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Ïðàâèëà òåõíèêè áåçîïàñíîñòè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Îïèñàíèå ïðèáîðà. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Îáîðóäîâàíèå âàðî÷íîé ïîâåðõíîñòè. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Èíäèêàòîð îñòàòî÷íîãî òåïëà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Óïðàâëåíèå âàðî÷íîé ïîâåðõíîñòüþ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Ñîâåòû ïî ïðîâåäåíèþ âàðêè è æàðêè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Êóõîííàÿ ïîñóäà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Ýêîíîìèÿ ýëåêòðîýíåðãèè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Ìûòüå è óõîä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
×òî äåëàòü, åñëè … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Óòèëèçàöèÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Èíñòðóêöèÿ ïî ìîíòàæó. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Ñåðâèñíàÿ ïîääåðæêà. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Ìîíòàæ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Ôèðìåííàÿ òàáëè÷êà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
4
Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè
1 Ïðàâèëà òåõíèêè áåçîïàñíîñòè
3
Ïðîñèì îáÿçàòåëüíî ñîáëþäàòü ýòè ïðàâèëà, èáî â ïðîòèâíîì
ñëó÷àå ïîëüçîâàòåëü òåðÿåò ïðàâî íà ãàðàíòèéíîå îáñëóæèâàíèå
ïðè âîçíèêíîâåíèè â ïðèáîðå íåèñïðàâíîñòåé.
5 Äàííûé ïðèáîð ñîîòâåòñòâóåò ñëåäóþùèì ïðåäïèñàíèÿì ÅÑ:
73/23/EWG îò 19.02.1973 “Ïðåäïèñàíèÿ ïî íèçêîìó
íàïðÿæåíèþ”
89/336/EWG îò 03.05.1989 “Ïðåäïèñàíèÿ ïî
ýëåêòðîìàãíèòíîé ñîâìåñòèìîñòè”, âêëþ÷àÿ ïîïðàâêè ê
ïðåäïèñàíèÿì 92/31/EWG
93/68/EWG îò 22.07.1993 “Ïðåäïèñàíèÿ îá
èäåíòèôèêàöèîííûõ îáîçíà÷åíèÿõ ÑÅ”
Ïðàâèëüíàÿ ýêñïëóàòàöèÿ
Íàñòîÿùèé ïðèáîð ðàçðåøàåòñÿ èñïîëüçîâàòü òîëüêî äëÿ
âàðêè è æàðêè ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ.
Åãî íåëüçÿ èñïîëüçîâàòü â êà÷åñòâå ðàáî÷åãî ñòîëà èëè ìåñòà
äëÿ õðàíåíèÿ êàêèõ-ëèáî ïðåäìåòîâ.
Ëþáûå ïåðåêîìïîíîâêè è èçìåíåíèÿ êîíñòðóêöèè ïðèáîðà
íåäîïóñòèìû.
Íåëüçÿ ïîìåùàòü íà ïðèáîð, à òàêæå õðàíèòü íà íåì èëè
ðÿäîì ñ íèì ãîðþ÷èå æèäêîñòè, ëåãêîâîñïëàìåíÿþùèåñÿ
ìàòåðèàëû èëè ëåãêîïëàâêèå ïðåäìåòû, òàêèå êàê ïëåíêà,
ôîëüãà, ïëàñòìàññà, àëþìèíèé è ò.ï.
Ìåðû áåçîïàñíîñòè äëÿ äåòåé
Ñëåäèòå çà òåì, ÷òîáû ìàëåíüêèå äåòè íèêîãäà íå
ïðèáëèæàëèñü ê ïðèáîðó.
Äåòè ñòàðøåãî âîçðàñòà äîëæíû ïîëüçîâàòüñÿ ïðèáîðîì
òîëüêî ïîä ðóêîâîäñòâîì è ïðèñìîòðîì âçðîñëûõ.
5
Îáùèå ìåðû áåçîïàñíîñòè
Ìîíòàæ è ïîäêëþ÷åíèå íîâîãî ïðèáîðà èìåþò ïðàâî
âûïîëíÿòü òîëüêî îáó÷åííûå è êâàëèôèöèðîâàííûå
ñïåöèàëèñòû.
Âñòðàèâàåìûå ïðèáîðû ìîæíî ýêñïëóàòèðîâàòü ëèøü ïîñëå
óñòàíîâêè ïîñëåäíèõ âî âñòðîåííûå øêàôû è ñòîëåøíèöû,
îòâå÷àþùèå íåîáõîäèìûì òåõíè÷åñêèì íîðìàì è ïðèãîäíûå
äëÿ òàêîé ýêñïëóàòàöèè.
 ñëó÷àå îáíàðóæåíèÿ íåïîëàäîê â ðàáîòå ïðèáîðà èëè
ïîâðåæäåíèé ñòåêëîêåðàìèêè (ïðîëîìîâ, ðàçðûâîâ èëè
òðåùèí) ïðèáîð íåîáõîäèìî âûêëþ÷èòü è îòñîåäèíèòü îò
ýëåêòðîñåòè, ÷òîáû èçáåæàòü âîçìîæíîãî ïîðàæåíèÿ
ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì.
Ðåìîíò ïðèáîðà èìåþò ïðàâî ïðîèçâîäèòü òîëüêî îáó÷åííûå
è êâàëèôèöèðîâàííûå ñïåöèàëèñòû.
Ìåðû áåçîïàñíîñòè ïðè ïîëüçîâàíèè ïðèáîðîì
Óäàëèòå ñî ñòåêëîêåðàìè÷åñêîé ïàíåëè âñå íàêëåéêè è
çàùèòíûå ïëåíêè.
Ïðè íåîñòîðîæíîì îáðàùåíèè ñ ïðèáîðîì ìîæíî ïîëó÷èòü
îæîã.
Øíóðû ïèòàíèÿ íå äîëæíû êàñàòüñÿ ãîðÿ÷èõ ïîâåðõíîñòåé
ýëåêòðîïðèáîðîâ è ãîðÿ÷åé êóõîííîé ïîñóäû.
Ïåðåãðåòûå æèðû è ðàñòèòåëüíûå ìàñëà áûñòðî
âîñïëàìåíÿþòñÿ. Íå îñòàâëÿéòå áåç ïðèñìîòðà ãîòîâÿùèåñÿ
ïðîäóêòû (íàïðèìåð, “êàðòîôåëü ôðè”).
Ïîñëå êàæäîãî èñïîëüçîâàíèÿ ïðèáîðà âûêëþ÷àéòå êîíôîðêè.
Íå çàêðûâàéòå îòâåðñòèå äëÿ âûõîäà ïàðà èç äóõîâîãî øêàôà.
Âûõîäÿùèé ïðè ýêñïëóàòàöèè äóõîâîãî øêàôà ïàð ìîæåò
ïðè÷èíèòü îæîã.
Ìåðû áåçîïàñíîñòè ïðè ÷èñòêå ïðèáîðà
Ïåðåä ïðîâåäåíèåì ÷èñòêè ïðèáîð íåîáõîäèìî âûêëþ÷èòü è
äàòü åìó îñòûòü.
Ïî ñîîáðàæåíèÿì áåçîïàñíîñòè âîñïðåùàåòñÿ ïðîèçâîäèòü
î÷èñòêó ïðèáîðà ñ ïîìîùüþ ïðèñïîñîáëåíèé äëÿ ÷èñòêè
ïàðîì èëè ñ èñïîëüçîâàíèåì ìîþùèõ ñðåäñòâ, ðàñïûëÿåìûõ
ïðè âûñîêîì äàâëåíèè.
6
Êàê èçáåæàòü ïîâðåæäåíèé ïðèáîðà
Ñòåêëîêåðàìè÷åñêàÿ ïàíåëü ìîæåò áûòü ïîâðåæäåíà
óïàâøèìè íà íåå ïðåäìåòàìè.
Óäàðàìè êóõîííîé ïîñóäû ìîæíî ïîâðåäèòü êðàé
ñòåêëîêåðàìè÷åñêîé ïàíåëè.
Ñòåêëîêåðàìèêó ìîæíî ïîâðåäèòü, ïåðåäâèãàÿ ÷óãóíóþ èëè
àëþìèíèåâóþ ëèòóþ ïîñóäó, ëèáî ïîñóäó ñ ïîâðåæäåííûì
äíîì.
Ïëàâêèå âåùåñòâà è ïåðåëèâøàÿñÿ â ðåçóëüòàòå âûêèïàíèÿ
ïèùà ìîãóò íà ñòåêëîêåðàìè÷åñêîé ïàíåëè ïðèãîðåòü.
Ïîýòîìó èõ ñëåäóåò óäàëèòü êàê ìîæíî áûñòðåå.
Íå âêëþ÷àéòå êîíôîðêè áåç êóõîííîé ïîñóäû èëè ñ ïóñòîé
êóõîííîé ïîñóäîé.
7
Îïèñàíèå ïðèáîðà
Îáîðóäîâàíèå âàðî÷íîé ïîâåðõíîñòè
Èíäèêàòîð îñòàòî÷íîãî òåïëà
Êàê òîëüêî ñîîòâåòñòâóþùàÿ êîíôîðêà íàãðåâàåòñÿ äî âûñîêîé
òåìïåðàòóðû, çàãîðàåòñÿ èíäèêàòîð îñòàòî÷íîãî òåïëà.
1 Ïðåäóïðåæäåíèå! Îñòàòî÷íîå òåïëî êîíôîðîê ñïîñîáíî
ïðè÷èíèòü îæîã. Êîíôîðêè ìîãóò îñòûòü ëèøü ñïóñòÿ íåêîòîðîå
âðåìÿ ïîñëå èõ âûêëþ÷åíèÿ. Ñëåäèòå çà ðàáîòîé èíäèêàòîðà
îñòàòî÷íîãî òåïëà.
2 Îñòàòî÷íîå òåïëî ìîæíî èñïîëüçîâàòü äëÿ ðàçîãðåâà è
ïîääåðæàíèÿ ïðèãîòîâëåííîé ïèùè â ãîðÿ÷åì ñîñòîÿíèè.
Îäíîêîíòóðíàÿ
êîíôîðêà 2300Âò
Îäíîêîíòóðíàÿ êîíôîðêà
1200Âò
Îäíîêîíòóðíàÿ
êîíôîðêà 1800Âò
Îäíîêîíòóðíàÿ êîíôîðêà
1200Âò
Îòâåðñòèå äëÿ
âûõîäà ïàðà
èç äóõîâîãî
øêàôà
Èíäèêàòîðû
îñòàòî÷íîãî
òåïëà
Èíäèêàòîðû
îñòàòî÷íîãî
òåïëà
8
Óïðàâëåíèå âàðî÷íîé ïîâåðõíîñòüþ
Óïðàâëåíèå ïðèáîðîì ïðîèçâîäèòñÿ ðó÷êàìè ïåðåêëþ÷åíèÿ
êîíôîðîê íà äóõîâîì øêàôó èëè ïàíåëè óïðàâëåíèÿ.
Ïîëüçîâàíèå ðó÷êàìè ïåðåêëþ÷åíèÿ êîíôîðîê è èõ
ôóíêöèîíàëüíîå íàçíà÷åíèå îïèñàíû â èíñòðóêöèè ïî
ýêñïëóàòàöèè ïðèáîðà.
3 Ïðè âêëþ÷åíèè êîíôîðêè ìîæåò ðàçäàòüñÿ êîðîòêîå æóææàíèå.
Ýòî ñïåöèôè÷åñêàÿ îñîáåííîñòü âñåõ ñòåêëîêåðàìè÷åñêèõ
êîíôîðîê, êîòîðàÿ íå âëèÿåò íè íà ôóíêöèè, íè íà ñðîê ñëóæáû
âàðî÷íîé ïîâåðõíîñòè.
Ñîâåòû ïî ïðîâåäåíèþ âàðêè è æàðêè
Êóõîííàÿ ïîñóäà
Ïîäõîäÿùóþ ïîñóäó äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ïèùè îïðåäåëÿéòå ïî
äíèùó. Äíèùå äîëæíî áûòü òîëñòûì è ïðåäåëüíî ðîâíûì.
Ïîñóäà, ïîêðûòàÿ ñòàëüíîé ýìàëüþ, à òàêæå ïîñóäà ñ
àëþìèíèåâûì èëè ìåäíûì äíèùåì, ìîæåò îñòàâèòü íà
ñòåêëîêåðàìè÷åñêîé ïàíåëè òðóäíîóäàëÿåìûå èëè
ñîâåðøåííî íåóäàëÿåìûå ñëåäû, ìåíÿþùèå ïåðâîíà÷àëüíûé
öâåò ïàíåëè.
Ýêîíîìèÿ ýëåêòðîýíåðãèè
2 Óñòàíàâëèâàéòå êóõîííóþ ïîñóäó
íà êîíôîðêó òîëüêî ïåðåä
âêëþ÷åíèåì ïîñëåäíåé.
2 Ïî âîçìîæíîñòè, âñåãäà
íàêðûâàéòå êàñòðþëè êðûøêîé.
2 ×òîáû âîñïîëüçîâàòüñÿ
îñòàòî÷íûì òåïëîì, âûêëþ÷àéòå
êîíôîðêè äî îêîí÷àíèÿ
ïðèãîòîâëåíèÿ áëþäà.
2 Ðàçìåðû äíèùà êàñòðþëè è
êîíôîðêè äîëæíû áûòü
îäèíàêîâûìè.
9
Ìûòüå è óõîä
1
Îñòîðîæíî! Îñòàòî÷íîå òåïëî êîíôîðîê ìîæåò ïðè÷èíèòü îæîã.
Äàéòå ïðèáîðó îñòûòü.
1 Âíèìàíèå! Îñòðûå è àáðàçèâíûå ÷èñòÿùèå ñðåäñòâà
ïîâðåæäàþò ïðèáîð. Ìîéòå ïðèáîð âîäîé ñ ìÿãêèì ìîþùèì
ñðåäñòâîì.
1 Âíèìàíèå! Îñòàòêè ÷èñòÿùèõ ñðåäñòâ ïîâðåæäàþò ïðèáîð.
Óäàëÿéòå èõ âîäîé ñ ìîþùèì ñðåäñòâîì.
Ìûòüå ïðèáîðà ïîñëå êàæäîãî èñïîëüçîâàíèÿ
1. Ïðîòðèòå ïðèáîð âëàæíîé òêàíüþ ñ äîáàâëåíèåì ìîþùåãî
ñðåäñòâà.
2. Íàñóõî âûòðèòå ïðèáîð ÷èñòîé òêàíüþ.
Óäàëåíèå çàãðÿçíåíèé
1. Óñòàíîâèòå ñêðåáîê äëÿ ÷èñòêè ïîä óãëîì ê ñòåêëîêåðàìè÷åñêîé
ïîâåðõíîñòè.
2. Ñêîëüçÿùèìè äâèæåíèÿìè ëåçâèÿ ñêðåáêà óäàëèòå çàãðÿçíåíèÿ.
3. Ïðîòðèòå ïðèáîð âëàæíîé òêàíüþ ñ äîáàâëåíèåì ìîþùåãî
ñðåäñòâà.
4. Íàñóõî âûòðèòå ïðèáîð ÷èñòîé òêàíüþ.
*Ñêðåáêè, ñðåäñòâà äëÿ ÷èñòêè ïîâåðõíîñòåé èç ñòåêëîêåðàìèêè è íåðæàâåþùåé
ñòàëè ìîæíî ïðèîáðåñòè â ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ìàãàçèíàõ.
óäàëÿòü
Âèä çàãðÿçíåíèÿ íåìåäëåííî
ñ îñòûâøåãî
ïðèáîðà
ñ ïîìîùüþ
Ñàõàð, ïèùà ñ
ñîäåðæàíèåì ñàõàðà
äà ---
ñêðåáêà äëÿ
î÷èñòêè
çàãðÿçíåíèé*
Ïëàñòìàññà, àëþìèíèåâàÿ
ôîëüãà
äà ---
Ñëåäû èçâåñòè è âîäû --- äà
ñðåäñòâà äëÿ
÷èñòêè
ïîâåðõíîñòåé èç
ñòåêëîêåðàìèêè
è íåðæàâåþùåé
ñòàëè*
Áðûçãè æèðà --- äà
Ïÿòíà ñ ìåòàëëè÷åñêèì
îòëèâîì, èçìåíÿþùèå
ïåðâîíà÷àëüíûé öâåò
ïîâåðõíîñòè
--- äà
10
3 Îñîáî ñòîéêèå çàãðÿçíåíèÿ óäàëÿéòå ñ ïîìîùüþ ñðåäñòâà äëÿ
÷èñòêè ïîâåðõíîñòåé èç ñòåêëîêåðàìèêè èëè íåðæàâåþùåé
ñòàëè.
3 Öàðàïèíû è òåìíûå ïÿòíà íà ñòåêëîêåðàìèêå óäàëåíèþ íå
ïîääàþòñÿ, îäíàêî îíè íå âëèÿþò íà íîðìàëüíóþ ðàáîòó
ïðèáîðà.
×òî äåëàòü, åñëè …
Åñëè Âû íå ñìîãëè óñòðàíèòü íåïîëàäêó ñ ïîìîùüþ
âûøåïåðå÷èñëåííûõ ìåð, îáðàòèòåñü, ïîæàëóéñòà, â
àâòîðèçîâàííûé ñåðâèñíûé öåíòð.
1 Ïðåäóïðåæäåíèå! Ðåìîíò ïðèáîðà èìåþò ïðàâî ïðîèçâîäèòü
òîëüêî ñïåöèàëèñòû. Íåêâàëèôèöèðîâàííûé ðåìîíò ìîæåò
èìåòü îïàñíûå ïîñëåäñòâèÿ äëÿ ïîëüçîâàòåëÿ ïðèáîðà.
3 Åñëè Âû âîñïîëüçóåòåñü óñëóãàìè ñåðâèñíîãî öåíòðà íà
îøèáî÷íûõ îñíîâàíèÿõ, òî ïîñåùåíèå òåõíèêà ñåðâèñíîãî
öåíòðà ìîæåò îêàçàòüñÿ ïëàòíûì äàæå âî âðåìÿ äåéñòâèÿ
ãàðàíòèè.
Íåïîëàäêà Âîçìîæíàÿ ïðè÷èíà Ñïîñîá óñòðàíåíèÿ
Íå ðàáîòàþò êîíôîðêè. Íå âêëþ÷åíà âàðî÷íàÿ
ïîâåðõíîñòü.
Âêëþ÷èòå ïðèáîð.
Íå óñòàíîâëåíà íóæíàÿ
ñòóïåíü íàãðåâà
Óñòàíîâèòå ñòóïåíü
íàãðåâà
Ñðàáîòàë
ïðåäîõðàíèòåëü
äîìàøíåé ñåòè (íà
ýëåêòðîùèòå).
Ïðîâåðüòå
ïðåäîõðàíèòåëü.
Åñëè ïðåäîõðàíèòåëè
ñðàáàòûâàëè óæå
íåñêîëüêî ðàç, âûçîâèòå
êâàëèôèöèðîâàííîãî
ýëåêòðîìîíòåðà.
Îòñóòñòâóåò èíäèêàöèÿ
îñòàòî÷íîãî òåïëà.
Êîíôîðêà áûëà
âêëþ÷åíà íà ñëèøêîì
êîðîòêîå âðåìÿ.
Åñëè êîíôîðêà îñòàëàñü
õîëîäíîé, çíà÷èò ïðèáîð
èñïðàâåí.
11
Óòèëèçàöèÿ
2
Óïàêîâî÷íûå ìàòåðèàëû
Óïàêîâî÷íûå ìàòåðèàëû ýêîëîãè÷åñêè áåçîïàñíû è ïðèãîäíû
äëÿ âòîðè÷íîãî èñïîëüçîâàíèÿ. Ñèíòåòè÷åñêèå ÷àñòè ñíàáæåíû
ñïåöèàëüíîé ìàðêèðîâêîé, íàïðèìåð: >PE< äëÿ ïîëèýòèëåíà,
>PS< äëÿ ïîëèñòèðîëà è äð. Ïîìåùàéòå óïàêîâî÷íûå ìàòåðèàëû
â ñîîòâåòñòâèè ñ ìàðêèðîâêîé â ñïåöèàëüíûå êîíòåéíåðû äëÿ
ñáîðà óòèëÿ, óñòàíîâëåííûå ìåñòíîé êîììóíàëüíîé ñëóæáîé.
2 Ñòàðûé ïðèáîð
Ñèìâîë
W íà èçäåëèè èëè íà åãî óïàêîâêå óêàçûâàåò, ÷òî îíî
íå ïîäëåæèò óòèëèçàöèè â êà÷åñòâå áûòîâûõ îòõîäîâ.
Âìåñòî ýòîãî åãî ñëåäóåò ñäàòü â ñîîòâåòñòâóþùèé ïóíêò
ïðèåìêè ýëåêòðîííîãî è ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ äëÿ
ïîñëåäóþùåé óòèëèçàöèè.
Ñîáëþäàÿ ïðàâèëà óòèëèçàöèè èçäåëèÿ, Âû ïîìîæåòå
ïðåäîòâðàòèòü ïðè÷èíåíèå îêðóæàþùåé ñðåäå è çäîðîâüþ
ëþäåé ïîòåíöèàëüíîãî óùåðáà, êîòîðûé âîçìîæåí, â ïðîòèâíîì
ñëó÷àå, âñëåäñòâèå íåïîäîáàþùåãî îáðàùåíèÿ ñ ïîäîáíûìè
îòõîäàìè.
Çà áîëåå ïîäðîáíîé èíôîðìàöèåé îá óòèëèçàöèè ýòîãî èçäåëèÿ
ïðîñüáà îáðàùàòüñÿ ê ìåñòíûì âëàñòÿì, â ñëóæáó ïî âûâîçó è
óòèëèçàöèè îòõîäîâ èëè â ìàãàçèí, â êîòîðîì Âû ïðèîáðåëè
èçäåëèå.
12
Èíñòðóêöèÿ ïî ìîíòàæó
Óêàçàíèÿ ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè
Ñîáëþäàéòå çàêîíû, ðàñïîðÿæåíèÿ, ïðåäïèñàíèÿ è íîðìû,
äåéñòâóþùèå â ñòðàíå, íà òåððèòîðèè êîòîðîé óñòàíàâëèâàåòñÿ
ïðèáîð. (Ê òàêîâûì îòíîñÿòñÿ òðåáîâàíèÿ òåõíèêè áåçîïàñíîñòè,
ïðàâèëà è ïîðÿäîê óòèëèçàöèè è ò. ä.).
Ìîíòàæ ïðèáîðà èìååò ïðàâî ïðîèçâîäèòü òîëüêî
êâàëèôèöèðîâàííûé ñïåöèàëèñò.
Âûäåðæèâàéòå ìèíèìàëüíî äîïóñòèìûå çàçîðû ìåæäó
ñîñåäíèìè ïðèáîðàìè.
Âûäâèæíûå ÿùèêè, ìîíòèðóåìûå íåïîñðåäñòâåííî ïîä
ïðèáîðîì, îáÿçàòåëüíî äîëæíû áûòü ñíàáæåíû çàùèòíûì
ïîääîíîì.
Ïîâåðõíîñòè ñðåçîâ â ñòîëåøíèöå íåîáõîäèìî ïðåäîõðàíÿòü îò
âëàãè ñîîòâåòñòâóþùèì óïëîòíÿþùèì ìàòåðèàëîì.
Óïëîòíåíèå äîëæíî ñîåäèíèòü ïðèáîð ñî ñòîëåøíèöåé òàê,
÷òîáû íå îñòàâàëîñü íèêàêèõ çàçîðîâ.
Óïëîòíåíèå äîëæíî ñîåäèíèòü ïðèáîð ñî ñòîëåøíèöåé òàê,
÷òîáû íå îñòàâàëîñü íèêàêèõ çàçîðîâ.
Ïðîñòðàíñòâî ìåæäó ïðèáîðîì è ñòîëåøíèöåé íåëüçÿ çàïîëíÿòü
ñèëèêîíîâîé ãåðìåòèçèðóþùåé ìàññîé.
Íå óñòàíàâëèâàéòå ïðèáîð â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè îò
äâåðåé è ïîä îêíàìè. Ðàñêðûâøàÿñÿ äâåðü èëè ðàñïàõíóâøååñÿ
îêíî ìîæåò îïðîêèíóòü íàõîäÿùóþñÿ â çîíå íàãðåâà ãîðÿ÷óþ
ïîñóäó.
1 ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ!
Ñóùåñòâóåò îïàñíîñòü ïîðàæåíèÿ ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì.
Ïðèáîð íàõîäèòñÿ ïîä íàïðÿæåíèåì.
Ñîáëþäàéòå ïðàâèëà áåçîïàñíîñòè ïðè îáðàùåíèè ñ
ýëåêòðîïðèáîðàìè.
Ïðàâèëüíàÿ óñòàíîâêà âêëþ÷àåìûõ â ñåòü óñòðîéñòâ äîëæíà
íàäåæíî ïðåäîõðàíÿòü îò ñîïðèêîñíîâåíèÿ ñ
òîêîïðîâîäÿùèìè ÷àñòÿìè.
Íîìèíàëüíîå íàïðÿæåíèå êîìáèíèðóåìûõ ïðèáîðîâ äîëæíî
ñîâïàäàòü.
13
1 ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Íåïîëàäêè, âûçûâàåìûå ýëåêòðîòîêîì.
Íåïëîòíûå è íåïðàâèëüíî óñòàíîâëåííûå øòåêåðíûå
ñîåäèíåíèÿ ìîãóò âûçâàòü ïåðåãðåâ øòåêåðîâ.
Óñòàíàâëèâàéòå øòåêåðíûå ñîåäèíåíèÿ ïðàâèëüíî.
Ïðè ýëåêòðîóñòàíîâêå íåîáõîäèìî ïðåäóñìîòðåòü óñòðîéñòâî,
ïîçâîëÿþùåå îòêëþ÷àòü îò ñåòè ïðèáîð ñ øèðèíîé ðàçìûêàíèÿ
êîíòàêòîâ íå ìåíåå 3 ìì ïî âñåì ïîëþñàì.
Ïðèãîäíûìè äëÿ ýòîé öåëè óñòðîéñòâàìè ðàçìûêàíèÿ ìîãóò
ñëóæèòü, íàïð., àâàðèéíûå âûêëþ÷àòåëè, ïðåäîõðàíèòåëè
(âèíòîâûå ïðåäîõðàíèòåëè íåîáõîäèìî èçâëå÷ü èç ïàòðîíà),
àâòîìàòè÷åñêèå ïðåäîõðàíèòåëüíûå ïåðåêëþ÷àòåëè è
êîíòàêòîðû.
Ñ ïîìîùüþ îòâåðòêè îòðåãóëèðîâàòü øòóöåð âûõîäà ïàðà â
îòâåðñòèè âàðî÷íîé ïîâåðõíîñòè. Çàòåì ïîñòàâèòü íà ìåñòî
âûõîäíóþ òðóáêó.
1 Âî âðåìÿ óñòàíîâêè èëè äåìîíòàæà âàðî÷íîé ïîâåðõíîñòè
áóäüòå îñòîðîæíû, ÷òîáû íå ïîöàðàïàòü îáëèöîâàííóþ
ìåòàëëè÷åñêóþ ïîâåðõíîñòü.
14
Ñåðâèñíàÿ ïîääåðæêà
 ðàçäåëå “×òî äåëàòü, åñëè …” ïåðå÷èñëåíû íåêîòîðûå
íåïîëàäêè, êîòîðûå Âû ìîæåòå óñòðàíèòü ñàìîñòîÿòåëüíî.
 ñëó÷àå íåïîëàäêè ñíà÷àëà îáðàòèòåñü ê ýòîìó ðàçäåëó.
Ðå÷ü èäåò î êàêîé-ëèáî òåõíè÷åñêîé íåèñïðàâíîñòè?
 ýòîì ñëó÷àå îáðàùàéòåñü, ïîæàëóéñòà, â íàø ñåðâèñíûé öåíòð
(àäðåñà è òåëåôîíû Âû íàéäåòå â “ïåðå÷íå ñåðâèñíûõ
öåíòðîâ”).
 ëþáîì ñëó÷àå Âàì ñëåäóåò õîðîøî ïîäãîòîâèòüñÿ ê
ðàçãîâîðó. Òàêèì îáðàçîì Âû ïîìîæåòå ñîòðóäíèêó ñåðâèñíîãî
öåíòðà ðåøèòü, ÷òî ïðîèçîøëî ñ Âàøèì ïðèáîðîì è
äåéñòâèòåëüíî ëè íåîáõîäèìî ïîñåùåíèå ñîòðóäíèêà
ñåðâèñíîãî öåíòðà:
Âû äîëæíû ïî âîçìîæíîñòè òî÷íî óñòàíîâèòü:
 ÷åì âûðàæåíà íåèñïðàâíîñòü?
Ïðè êàêèõ óñëîâèÿõ íåèñïðàâíîñòü ïðîÿâëÿåòñÿ?
Ãîòîâÿñü ê ðàçãîâîðó
îáÿçàòåëüíî ïåðåïèøèòå ñ
ôèðìåííîé òàáëè÷êè ñëåäóþùèå
îáîçíà÷åíèÿ Âàøåãî ïðèáîðà:
íîìåð PNC (9 çíàêîâ),
íîìåð S-No (8 çíàêîâ).
×òîáû Âû âñåãäà ìîãëè áûñòðî
íàéòè ýòè äàííûå, ìû
ðåêîìåíäóåì âïèñàòü èõ íà ýòó
ñòðàíèöó:
PNC . . . . . . . . . . .
S-No . . . . . . . . . . .
15
 êàêèõ ñëó÷àÿõ Âû ïëàòèòå çà îáñëóæèâàíèå ïðèáîðà òàêæå
è âî âðåìÿ ãàðàíòèéíîãî ñðîêà?
åñëè îêàæåòñÿ, ÷òî Âû ìîãëè è ñàìîñòîÿòåëüíî óñòðàíèòü
âîçíèêøóþ íåèñïðàâíîñòü ñ ïîìîùüþ òàáëèöû íåïîëàäîê
(ñì. ðàçäåë “×òî äåëàòü, åñëè …”),
åñëè ñîòðóäíèêó ñåðâèñíîãî öåíòðà ïîíàäîáèòñÿ ïðèåçæàòü
íåñêîëüêî ðàç èç-çà òîãî, ÷òî Âû íå ïðåäîñòàâèëè åìó
ïðåäâàðèòåëüíî íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ è îí äîëæåí
ïîýòîìó, íàïð. ñúåçäèòü çà çàï÷àñòÿìè. Ýòè äîïîëíèòåëüíûå
ïîåçäêè Âû ìîæåòå ïðåäîòâðàòèòü, åñëè õîðîøî, êàê ýòî
îïèñàíî âûøå, ïîäãîòîâèòåñü ê òåëåôîííîìó ðàçãîâîðó.
16
Bästa kund,
läs igenom bruksanvisningen noga och spara den för senare behov.
Lämna över bruksanvisningen till en eventuell ny ägare av produkten.
Följande symboler användes i texten:
1 Säkerhetsanvisningar
Varning! Anvisningar för Din personliga säkerhet.
Observera! Anvisningar för att undvika skador på produkten.
3 Anvisningar och praktiska tips
2 Miljöinformation
17
Innehåll
Bruksanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Säkerhetsanvisningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Beskrivning av produkten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Kokhällens funktion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Restvärmevarnare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Användning av kokhällen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Tips för kokning och stekning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Kokkärl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Spara energi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Rengöring och skötsel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Vad gör man när . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Avfallshantering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Installationsanvisning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Konsumentkontakt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Service och reservdelar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Montering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Typskylt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
18
Bruksanvisning
1 Säkerhetsanvisningar
3
Var vänlig beakta dessa anvisningar, eftersom annars uppkommna ska-
dor inte täcks av garantin.
5 Denna produkt är godkännd enligt följande EU-direktiv:
73/23/EWG från 19.02.1973 lågspännings-direktiv
89/336/EWG från 03.05.1989 EMV-direktiv inklusive ändrings-direk-
tiv 92/31/EWG
93/68/EWG från 22.07.1993 CE-märknings-direktiv
Bestämmelser för användning
Denna häll får endast användas i hushållet till normal kokning, och
stekning, av maträtter.
Hällen får inte användas som arbets- eller avställningsyta.
Ombyggnad eller förändringar av hällen är inte tillåten.
Ställ eller förvara inte brännbara vätskor, lättantändligt material eller
föremål som kan smälta (till exempel folier, plast, aluminium) på spi-
sen eller i dess närhet.
Säkerhet för barn
Håll i regel småbarn borta från hällen.
Låt bara större barn arbeta vid hällen under uppsikt.
Allmän säkerhet
Montering och anslutning av hällen får endast utföras av utbildad
och auktoriserad fackpersonal.
Inbyggnadsapparater får efter montering endast användas i standar-
diserade, passande inbyggnadsskåp och bänkskivor.
Vid funktionsstörningar i hällen eller skador på glaskeramiken (sprick-
or resp repor) måste hällen slås av och skiljas från el-nätet, för att
undvika en eventuell elektrisk stöt.
Reparationer av hällen får endast utföras av utbildad och auktorise-
rad fackpersonal.
19
Säkerhet under användning
Avlägsna klistermärken och folier från glaskeramiken.
Vid oaktsamhet under arbete vid hällen finns risk för brännskador.
Sladdar till elektriska apparater får inte komma i beröring med häl-
lens yta respektive varma kokkärl.
Överhettat fett och olja kan snabbt ta eld. Tillagning med fett eller
olja (till exempel pommes frites) skall inte lämnas oövervakat.
Stäng av kokzonerna efter varje användning.
Täck inte över ugnens ventilation.
Då ugnen användes finns risk för brännskador vid ventilationen.
Säkerhet vid rengöring
Vid rengöring skall hällen vara frånkopplad och kall.
Rengöring av hällen med ångstråle- eller högtryckstvätt är av säker-
hetsskäl inte tillåten.
Undvikande av skador på hällen
Glaskeramiken kan skadas av nerfallande föremål.
Stötar med kokkärl kan skada kanten på glaskeramiken.
Kokkärl av gjutjärn, aluminium eller med skadade bottnar kan då de
dras över glaskeramiken skada denna.
Smältbara föremål och överkokning kan bränna fast på glaskerami-
ken och bör genast avlägsnas.
Använd inte kokzonerna utan kokkärl eller med tomma kokkärl.
20
Beskrivning av produkten
Kokhällens funktion
Restvärmevarnare
Restvärmevarnaren lyser så snart motsvarande kokzon är varm.
1 Varning! Risk för brännskador genom restvärme. Efter avstängning be-
höver kokzonerna någon tid för att kylas av. Uppmärksamma restvär-
mevarnare.
2 Restvärme kan användas för smältning och för att hålla maträtter var-
ma.
Enkelkokzon
2300W
Enkelkokzon
1200W
Enkelkokzon
1800W
Enkelkokzon
1200W
Ugnsventilation
Restvärme-
varnare
Restvärmevar-
nare
/

Tämä käsikirja sopii myös