AEG 61000M-MNAB8 Ohjekirja

Brändi
AEG
Malli
61000M-MNAB8
Tyyppi
Ohjekirja
61000M
Glaskeramikhäll
Keraaminen keittotaso
Ñòåêëîêåðàìè÷åñêàÿ ïîâåðõíîñòü
Installations- och bruksanvisning
Asennus- ja käyttöohje
Èíñòðóêöèÿ ïî ìîíòàæó è ýêñïëóàòàöèè
2
Bästa kund,
läs noga igenom denna bruksanvisning och spara den för senare behov.
Lämna över denna bruksanvisning till en eventuell ny ägare av hällen.
Följande symboler användes i texten:
1 Säkerhetsanvisningar
Varning! Anvisningar för Din personliga säkerhet.
Observera! Anvisningar för att undvika skador på hällen.
3 Anvisningar och praktiska tips
2 Miljöinformation
3
Innehåll
Bruksanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Säkerhetsanvisningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Beskrivning av produkten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Kokhällens funktion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Restvärmevarnare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Användning av kokhällen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Tips för kokning och stekning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Kokkärl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Spara energi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Rengöring och skötsel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Vad gör man när … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Avfallshantering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Installationsanvisning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Konsumentkontakt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Service och reservdelar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Montering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
4
Bruksanvisning
Säkerhetsanvisningar
3
Var vänlig beakta dessa anvisningar, eftersom annars uppkommna ska-
dor inte täcks av garantin.
5 Denna häll motsvarar följande EU-direktiv:
73/23/EWG från 19.02.1973 lågspännings-direktiv
89/336/EWG från 03.05.1989 EMV-direktiv inklusive ändrings-direk-
tiv 92/31/EWG
93/68/EWG från 22.07.1993 CE-märknings-direktiv
Bestämmelser för användning
Denna häll får endast användas i hushållet till normal kokning, och
stekning, av maträtter.
Hällen får inte användas som arbets- eller avställningsyta.
Ombyggnad eller förändringar av hällen är inte tillåten.
Säkerhet för barn
Håll i regel småbarn borta från hällen.
Låt bara större barn arbeta vid hällen under uppsikt.
Allmän säkerhet
Montering och anslutning av hällen får endast utföras av utbildad
och auktoriserad fackpersonal.
Inbyggnadsapparater får efter montering endast användas i standar-
diserade, passande inbyggnadsskåp och bänkskivor.
Vid funktionsstörningar i hällen eller skador på glaskeramiken (sprick-
or, respektive repor) måste hällen slås av och skiljas från el-nätet.
Reparationer av hällen får endast utföras av utbildad och auktorise-
rad fackpersonal.
Säkerhet under användning
Avlägsna klistermärken och folier från glaskeramiken.
Vid oaktsamhet under arbete vid hällen finns risk för brännskador.
Sladdar till elektriska apparater får inte komma i beröring med häl-
lens yta respektive varma kokkärl.
5
Överhettat fett och olja kan snabbt ta eld. Tillagning med fett eller
olja (till exempel pommes frites) skall inte lämnas oövervakat.
Stäng av kokzonerna efter varje användning.
Täck inte över ugnens ventilation.
Då ugnen användes finns risk för brännskador vid ventilationen.
Säkerhet vid rengöring
Vid rengöring skall hällen vara frånkopplad och kall.
Rengöring av hällen med ångstråle- eller högtryckstvätt är av säker-
hetsskäl inte tillåten.
Undvikande av skador på hällen
Glaskeramiken kan skadas av nerfallande föremål.
Stötar med kokkärl kan skada kanten på glaskeramiken.
Kokkärl av gjutjärn, aluminium eller med skadade bottnar kan då de
dras över glaskeramiken skada denna.
Smältbara föremål och överkokning kan bränna fast på glaskerami-
ken och bör genast avlägsnas.
Använd inte kokzonerna utan kokkärl eller med tomma kokkärl.
6
Beskrivning av produkten
Kokhällens funktion
Restvärmevarnare
Restvärmevarnaren lyser så snart motsvarande kokzon är varm.
1 Varning! Risk för brännskador genom restvärme. Efter avstängning be-
höver kokzonerna någon tid för att kylas av. Uppmärksamma restvär-
mevarnare.
2 Restvärme kan användas för smältning och för att hålla maträtter var-
ma.
Enkelkokzon
2300W
Enkelkokzon
1200W
Enkelkokzon
1800W
Enkelkokzon
1200W
Ugnsventilation
Restvärmevar-
nare
Restvärmevar-
nare
7
Användning av kokhällen
Hällen betjänar Du via en panel.
Användning och funktion av denna finner du i bruksanvisningen
för underbyggnadsugnen.
3 När kokzonen sätts på kan den surra kort. Det är en egenhet hos alla
glaskeramikhällar och inverkar inte negativt vare sig på spisens funk-
tion eller livslängd.
Tips för kokning och stekning
Kokkärl
Kokkärlets botten avgör om det är ett bra kärl. Botten bör vara så
tjock och plan som möjligt.
Kokkärl av stålemalj eller med aluminium- eller kopparbotten kan
lämna missfärgningar på glaskeramikytan, vilka är svåra att avlägsna
eller de går inte alls att ta bort.
Spara energi
2 Placera helst kokkärlet på
kokzonen innan zonen slås på.
2 Sätt om möjligt lock på grytor.
2 Stäng av kokzoner innan tillag-
ningstidens slut, för att utnyttja ef-
tervärmen.
2 Kokkärlsbotten och kokzon bör vara
lika stora.
8
Rengöring och skötsel
1
Försiktigt! Risk för brännskador genom restvärme.
Låt hällen kylas av.
1 Observera! Skarpa och repande rengöringsmedel skadar hällen. Rengör
med vatten och diskmedel.
1 Observera! Rester av rengöringsmedel skadar hällen. Avlägsna rester
med vatten och diskmedel.
Rengöring av hällen efter varje användning
1.Torka av hällen med en fuktig trasa och lite diskmedel.
2.Torrtorka hällen med en ren duk.
Borttagning av föroreningar
1.Sätt en rengöringsskrapa snett mot glaskeramikytan.
2.Ta bort föroreningar genom att föra skrapan över ytan.
3.Torka av hällen med en fuktig trasa och lite diskmedel.
4.Torrtorka hällen med en ren duk.
*Rengöringsskrapa, glaskeramik- eller stålrengöringsmedel kan köpas i fackhandeln
3 Avlägsna hårt sittande föroreningar med glaskeramik- eller stålrengö-
ringsmedel.
3 Rispor eller mörka fläckar i glaskeramiken kan inte avlägsnas, de påver-
kar dock inte hällens funktion.
ta bort
Slag av förorening genast med kall häll med
Socker, sockerhaltiga rätter ja ---
Rengöringsskrapa*
Plast, aluminiumfolie ja ---
Kalk-och vattenränder --- ja
Glaskeramik- eller
stålrengörare*
Fettstänk --- ja
metallskimrande färgningar --- ja
9
Vad gör man när
Vänd Dig till Din fackhandlare eller Elektrolux Service om Du inte
lyckas avhjälpa problemet med ovan angivna åtgärder.
1 Varning! Reparationer av hällen får endast utföras av en fackman. Fel-
aktiga reparationer kan medföra allvarliga risker för användaren.
3 Om du på grund av handhavandefel tillkallar kundtjänst-tekniker eller
fackhandlare är deras besök inte kostnadsfritt, inte heller under garan-
titiden.
Avfallshantering
2
Förpackningsmaterial
Förpackningsmaterialet är miljövänligt och kan återanvändas. Plastde-
larna är märkta, till exempel >PE<, >PS<, etc. Lämna förpackningsma-
terialet vid de kommunala återvinningsstationerna i därför avsedda
behållare.
2 Avfallshantering när den slitits ut
Gör dig av med din utslitna ugn enligt de lokala återvinningsbestäm-
melserna.
Störning Möjlig orsak Åtgärd
Kokzonerna fungerar inte. Panelen är inte inkopplad. Slå på panelen.
Det önskade värmeläget är
inte inställt.
Ställ in värmeläget
Säkringen i fastighetens el-
central (säkringsskåpet) har
löst ut.
Kontrollera säkringar.
Om säkringarna utlöser fle-
ra gånger, kalla då på en
auktoriserad elinstallatör.
Restvärmevarnaren lyser
inte.
Kokzonen var bara påsla-
gen en kort stund.
Om kokzonen är kall före-
ligger inget fel.
10
Installationsanvisning
Säkerhetsanvisningar
Gällande lagar, förordningar, riktlinjer och normer för respektive land
skall efterföljas (säkerhetsbestämmelser, bestämmelser för avfallshan-
tering etc).
Installation får endast göras av fackpersonal.
Minsta avstånd till andra apparater skall respekteras.
Utdragslådor får endast monteras om skyddsbotten finns direkt
under hällen.
Snittytorna i bänkskivan skall skyddas mot fukt med ett lämpligt tät-
ningsmaterial.
Packningen tätar hällen utan springor mot bänkskivan.
Använd ingen silikon-tätningsmassa mellan hällen och bänkskivan.
Undvik placering av kokhällen direkt intill dörrar och under fönster.
Dörrar och fönster som slås upp kan slå ner heta kokkärl från kokzonen.
1 VARNING!
Risk för skador genom elektrisk ström.
Kombinationspanelen är spänningssatt.
Beakta säkerhetsbestämmelser för elektronik.
Säkerställ isolering genom fackmässig installation.
Märkspänning för kombinerade apparater skall vara samma.
1 OBSERVERA!
Skador genom elektrisk ström.
Lösa och icke fackmässigt monterade kontakter kan orsaka överhett-
ning i kontakten.
Sätt ihop kontakter på fackmässigt sätt.
I den elektriska installationen ska det finnas en anordning som gör det
möjligt att skilja alla polerna för hällen från nätet. Anordningens kon-
taktavstånd ska vara minst 3 mm.
Lämpliga frånskiljare är t.ex. automatsäkringar, smältsäkringar (säkring-
ar ska skruvas ur sockeln), jordfelsbrytare och kontaktorer.
Justera ugnens ventilationsmuff, under öppningen på kokhällen, med
hjälp av en skruvmejsel. Sätt därefter på ventilationsröret.
1 Rörelser av panelringarna med tryck kan repa den belagda metally-
tan.
11
Hällens mått
Bredd 576 mm
Djup 506mm
Höjd 42mm
12
Garanti
Sverige
Reklamation
Vid försäljning till konsument i Sverige gäller den svenska konsument-
lagstiftningen. Kom ihåg att spara kvittot för eventuell reklamation.
Finland
Garanti (gäller för Finland)
Produktens garantitid kan definieras separat. Finns det ingen separat
definierad garantitid, har produkten garanti enligt den gällande lag-
stiftningen och de lokala bestämmelserna. Garantivillkoren uppfyller
branschens allmänna villkor enligt den gällande lagstiftningen. Spara
inköpskvittot som verifikation för inköpsdatumet, som avgör garantiti-
dens början.
Kostnaderna kan debiteras även under tid som omfattas av kostnadsfri
service
vid onödigt servicebesök.
om tillverkarens anvisningar för installation, användning och skötsel
inte följts.
EU-Länder
För apparaten tillämpas garantin enligt de bestämmelser som gäller i
respektive land.
Transportskador
Vid uppackning, kontrollera, att maskinen inte är skadad. Eventuella
transportskador skall omedelbart anmälas till den som ansvarat för
transporten.
13
Konsumentkontakt
Sverige
Konsumentkontakt
Har du frågor angående produktens funktion eller användning ber vi
dig att kontakta vår konsumentkontakt på tel. 0771-11 44 77 eller via
e-mail på vår hemsida www.aeg-hem.se
Finland
Konsumentkontakt i Finland
Har du frågor angående produktens funktion eller användning ber vi
dig ringa vår konsumentrådgivare på tel. 0200-2662.
(0,1597H/min (0,95 mk/min)+pvm).
14
Service och reservdelar
Sverige
Vill du beställa service installation eller reservdelar ber vi dig kontakta
Electrolux Service på tel. 0771 - 76 76 76 eller via vår hemsida
www.aeg-hem.se. Du kan även söka hjälp via din återförsäljare.
Adressen till din närmaste servicestation finner du via www.aeg-hem.se
eller Gula Sidorna under Hushållsutrustning, vitvaror - service.
3 Innan du beställer service, kontrollera först om du kan avhjälpa fe-
let själv.
Här i bruksanvisningen finns en tabell, som beskriver enklare fel och
hur man kan åtgärda dem. Observa, elektriska fel skall alltid åtgärdas av
certifierad elektriker.
Innan du kontaktar service, skriv upp
följande enligt dataskylten:
Hur och när uppträder felet?
Modellbeteckning: ................
Produktnummer:
................
Serienummer: ................
Inköpsdatum: ................
15
Finland
Service, reservdelsbeställningar och eventuella reparationer får utföras
endast av ett auktoriserat serviceföretag. Information om det närmaste
auktoriserade serviceföretaget får du från numret 0200-2662
(0,1597H/min (0,95 mk/min)+pvm), * eller telefonkatalogens gula
sidor "hushållsapparatservice".
För att säkra maskinens klanderfria funktion skall man vid reparationer
endast använda originala reservdelar.
* När du beställer service eller reservdelar bör du veta produktnummer
och modellbeteckning som står på dataskylten. Skriv up dem här så har
du dem tillhands när du behöver dem.
Modell ................
Produktnummer: ................
Serienummer: ................
Inköpsdatum: ................
16
Arvoisa asiakas,
lue käyttöohje huolellisesti ja säilytä se myöhempää käyttöä varten.
Luovuta ohje tarvittaessa eteenpäin myös laitteen mahdolliselle uudelle
omistajalle.
Tekstissä käytetään seuraavia symboleja:
1 Turvaohjeet
Varoitus! Henkilöturvaohjeet.
Huomio! Laiteturvallisuutta koskevat ohjeet.
3 Käytännön ohjeet ja neuvot
2 Ympäristötietoja
17
Sisällys
Käyttöohje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Turvaohjeet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Laitteen kuvaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Keittotason kuvaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Jälkilämmön merkkivalo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Keittoalueen käyttö. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Vihjeitä keittämiseen ja paistamiseen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Keittoastiat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Energiansäästö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Puhdistus ja hoito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Mitä tehdä, jos …. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Jätehuolto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Asennusohjeet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Takuu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Huolto ja varaosat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Laitteen asentaminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
18
Käyttöohje
Turvaohjeet
3
Noudata ohjeita huolellisesti. Takuu ei korvaa vahinkoja, jotka aiheutu-
vat ohjeiden vastaisesta käytöstä.
5 Laite on yhteensopiva seuraavien EY-direktiivien kanssa:
73/23/ETY, säädetty 19. helmikuuta 1973, pienjännitedirektiivi
89/336/ETY, säädetty 3. toukokuuta 1989: EMC-direktiivi sellaisena
kuin se on muutettuna direktiivillä 92/31/ETY
93/68/ETY, säädetty 22. heinäkuuta 1993, CE-merkinnästä annettu
direktiivi
Määräystenmukainen käyttö
Laitetta saa käyttää ainoastaan kotitalouksien ruoanvalmistuksessa
keittämiseen ja paistamiseen.
Laitetta ei saa käyttää työ- tai aputasona.
Laitteelle ei saa tehdä muutostöitä.
Lasten turvallisuus
Älä päästä pikkulapsia laitteen läheisyyteen.
Vanhemmat lapset saavat käyttää laitetta ainoastaan valvonnan alai-
sena.
Yleiset turvaohjeet
Laitteen asennus ja liitäntä on jätettävä ainoastaan koulutetun ja
valtuutetun ammattihenkilön tehtäväksi.
Laite saadaan ottaa käyttöön vasta, kun se on asennettu määräysten-
mukaiseen, tarkoitukseen soveltuvaan paikkaan ja työtasoon.
Jos laitteessa on häiriöitä tai keraamisessa pinnassa on vaurioita (hal-
keamia, rakoja ja repeytymiä), laitteen virta on katkaistava ja laite on
irrotettava sähköverkosta.
Laitteen korjaustyöt on jätettävä ainoastaan valtuutettujen huolto-
henkilöiden tehtäväksi.
19
Käyttöturvallisuus
Poista tarrat ja kalvot keraamisen tason pinnalta.
Valvo laitetta käytön aikana. Käyttö ilman valvontaa aiheuttaa tuli-
palovaaran.
Kuuman laitteen pinnalla tai keittoastioissa ei saa olla sähkölaitteiden
johtoja.
Liian kuumat rasvat ja öljyt syttyvät helposti palamaan. Valvo jatku-
vasti laitetta, kun keität rasvaa tai öljyä (esimerkiksi ranskanperunoi-
ta).
Kytke keittoalueet pois toiminnasta aina käytön jälkeen.
Älä peitä uunin höyrynpoistoaukkoa.
Kun uuni on toiminnassa, höyrynpoistoaukosta purkautuva höyry
saattaa aiheuttaa palovammavaaran.
Turvallisuus puhdistamisessa
Laitteen virta on katkaistava ja laitteen on oltava jäähtynyt ennen
puhdistustöiden aloittamista.
Turvallisuussyistä laitteen puhdistus höyry- tai painepesurilla on kiel-
letty.
Vaurioiden estäminen
Keraamiset pinnat saattavat vaurioitua, jos niiden päälle putoaa esi-
neitä.
Iskut voivat vaurioittaa keraamisen pinnan reunoja.
Valuraudasta tai alumiinivalusta valmistetut keittoastiat sekä keitto-
astiat, joiden pohja on vaurioitunut, saattavat naarmuuttaa keraa-
mista pintaa.
Sulavat esineet ja ylikiehunut ruoka voivat palaa kiinni keraamisen
tasoon, joten ne on poistettava välittömästi.
Keittoalueita ei saa käyttää tyhjien keittoastioiden kanssa eikä ilman
keittoastioita.
20
Laitteen kuvaus
Keittotason kuvaus
Jälkilämmön merkkivalo
Jälkilämmön merkkivalo palaa, kun vastaava keittoalue on kuumentu-
nut.
1 Varoitus! Jälkilämmön aiheuttama palovammavaara. Keittoalueiden
jäähtyminen kestää hetken sen jälkeen, kun keittoalueet on kytketty
pois toiminnasta. Varo jälkilämpöä.
2 Jälkilämpöä voidaan käyttää ruokien sulattamiseen ja lämpimänäpi-
toon.
Yhden lämpöalueen keittoalue
2300W
Yhden lämpöalueen keittoalue
1200W
Yhden lämpöalueen keittoalue
1800W
Yhden lämpöalueen keittoalue
1200W
Uunin höyryn-
poistoaukko
Jälkilämmön
merkkivalot
Jälkilämmön
merkkivalot
/