Dometic EA3120 Ohjekirja

Kategoria
Cool boxes
Tyyppi
Ohjekirja
79
SF
Lue tarkoin tämä käyttöohje ennen kuin otat jääkaapin käyttöön. Jos myyt tai luovutat
jääkaapin myöhemmin pois, huolehdi siitä, että uusi omistaja saa käyttöohjeen laitteen
mukana.
Noudata huolellisesti seuraavia asennusohjeita. Takuu koskee vain ohjeiden mukaan
asennettuja tuotteita.
Haluamme kiittää Teitä Minicool-jääkaapin hankkimisen johdosta. Uskomme Teidän olevan täysin tyytyväinen
uuteen laitteeseenne.
Tässä ohjeessa käytetään seuraavia merkintöjä, joiden avulla halutaan varmistaa jääkaapin turvallinen ja
tehokas käyttö:
Vaara käytettäessä laitetta väärin
Hyödyllisiä vihjeitä
Tietoa ympäristönsuojelusta
Tämä jääkaappi on tarkoitettu ruokatavaroiden ja juomien säilytystä varten.
Huomio!
Tämä tuote on tarkoitettu aikuisten käyttöön. Lasten ei ole suositeltavaa leikkiä tuotteen
ja sen käyttökytkimien kanssa.
Laitteen asentamisessa vaadittavat sähkökytkennät saa tehdä vain valtuutettu
sähköasentaja.
Tämän tuotteen huollot on annettava valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi ja huolto-
töissä on käytettävä ainoastaan alkuperäisiä varaosia.
Tämän tuotteen teknisten ominaisuuksien ja/tai asetusten muuttaminen on vaarallis-
ta.
On tärkeätä varmistaa, ettei laitetta sijoiteta sen virtajohdon päälle.
Tämä laite sisältää käytön aikana kuumenevia osia. Varmista aina, että laitteen ilman-
vaihto on riittävä toimintahäiriöiden ja sisällön vaurioitumisen ehkäisemiseksi. Katso
asennusohjeita.
Kuumenevien osien on oltava suojattuna. Mikäli mahdollista, laitteen takaosa on
sijoitettava lähelle seinää vasten, kuitenkin riittävälle etäisyydelle seinästä ulos
asennusohjeiden mukaisen ilmanvaihdon varmistamiseksi.
Ennen sulatusta, puhdistusta tai huoltotöitä, muista aina kytkeä laite pois päältä ja
irrottaa laitteen virtajohto pistorasiasta.
Älä raaputa huurretta tai jäätä TERÄVILLÄ ESINEILLÄ. Kovaa jäätä ei missään olosuh-
teissa saa väkisin irrottaa jäähdytysrivoista. Kovan jään on annettava sulaa laitteen
sulatuksen aikana. Katso sulatusohjeita.
Laite on painava. Noudata varovaisuutta laitteen siirtämisessä.
Älä missään tapauksessa yritä korjata laitetta itse. Asiantuntemattomien henkilöiden korjaus-
toimet saattavat johtaa loukkaantumisiin ja entistä pahempiin toimintavikoihin. Ota yhteyt-
tä paikalliseen huoltoliikkeeseen ja vaadi aina alkuperäisten varaosien käyttämistä.
Laitteessa ei saa säilyttää myrkyllisia tai räjähdysherkkiä aineita.
80
SISÄLLYSLUETTELO
1. Pakkauksen purkaminen
2. Kuva jääkaapista
3. Puhdistus
4. Jääkaapin sijoittaminen
4.1. Asennusohjeet
5. Jääkaapin käyttö
5.1. Lämpötilan säätö
6. Jääpalojen valmistus
7. Käytännön neuvoja
8. Sulatus, puhdistus ja kunnossapito
8. 1. Automaattinen sulatustoiminto
9. Lampun vaihtaminen
10. Oven kätisyyden vaihtaminen
11. Oven koristepaneelin vaihtaminen
12 Jalkojen vaihtaminen
13. Ovikahvan asentaminen
14. Toimintahäiriöt, huolto ja takuu
15. Käyttöliitäntä, tekniset tiedot
15.1. Kytkeminen verkkovirtaan
16. Ympäristönsuojelu
17. Materiaalien kierrätys
Huomio!
Sarjanumerosta 637XXXXX ylöspäin (katso luokkaetiketti) jääkaapit ovat varustettu haihdutinaistimilla CUC:ia
varten.
JOS JÄÄKAAPISSA ON LUKKO, DOMETIC-YHTIÖ EI OLE VASTUUSSA AVAIMIEN HÄVIÄMISESTÄ TAI
VAHINGOITTUMISESTA. TARVITTAESSA TOIMITAMME LAITTEESEEN UUDEN LUKON JA AVAIMET.
Huomio!
Takuumääräykset vastaavat Euroopan Unionin direktiiviä 44/1999/CE ja kunkin maan
vastaavia lainmääräyksiä.
Dometic huoltoverkosto vastaa mielellään kaikkiin takuumääräyksiin ja asiakashuoltoon
liittyviin kysymyksiin ja huolehtii varaosien toimituksesta.
Takuu kattaa vain ohjeiden mukaan käytettyjä tuotteita.
Takuu ei kata laitteeseen tehtyjä muutoksia tai muiden kuin alkuperäisten Dometic-
varaosien käyttöä.
Takuu ei kata väärinasennettuja laitteita.
Mainitse laitteen malli, valmiste- ja sarjanumero, kun otat yhteyttä Dometic-
huoltoverkostoon. Nämä löydät laitteen sisällä olevasta tyyppikilvestä
SF
EA 3100 EA 3080 EA 3120
EA 3140
81
1. Pakkauksen purkaminen
Kun purat kuljetuspakkauksen tarkista, ettei laite ole vahingoittunut kuljetuksessa. Kuljetusvaurioista on
välittömästi ilmoitettava kuljetusliikkeelle.
2. Kuva jääkaapista
SF
Kuva 1
1. ovilukko (ei kaikissa malleissa) 3. termostaatin säätönuppi 5. lamppu (ei kaikissa malleissa)
2. termostaatin anturi 4. höyrystin
JOS JÄÄKAAPISSA ON LUKKO, DOMETIC-YHTIÖ EI OLE VASTUUSSA AVAIMIEN HÄVIÄMISESTÄ TAI
VAHINGOITTUMISESTA. TARVITTAESSA TOIMITAMME LAITTEESEEN UUDEN LUKON JA AVAIMET.
82
3. Puhdistus
Puhdista jääkaappi huolellisesti säännöllisin vä-
liajoin. Irrota hyllyt. Pese hyllyt, kaapin
sisäosat ja ovi lämpimällä vedellä, jossa on mietoa,
hankaamatonta pesuainetta. Pyyhi jääkaappi tämän
jälkeen puhtaalla liinalla ja vedellä. Lopuksi kuivaa
jääkaappi. Älä koskaan pese muoviosia liian kuu-
malla vedellä (kädenlämpöinen vesi on sopivaa),
äläkä altista osia liian kuumalle lämpötilalle. Kaapin
ulkopinta on pyyhittävä säännöllisesti puhtaalla,
kostealla liinalla.
ÄLÄ KOSKAAN KÄYTÄ KAAPIN PUHDISTUKSEEN
VOIMAKKAITA KEMIKAALEJA TAI KARKEITA
PUHDISTUSMATERIAALEJA.
4. Jääkaapin sijoittaminen
Kiinnitä huomiota seuraaviin seikkoihin käyttäessäsi
jääkaappia ensimmäistä kertaa:
VARMISTA, ETTÄ JÄÄKAAPPI ON VAAKA-
SUORASSA
LAITTEEN TAKANA OLEVA PUTKISTO KUUME-
NEE KÄYTÖN AIKANA
JÄÄKAAPPI EI SISÄLLÄ ‘MOOTTORIA’ JA SEN
TOIMINTA ON KÄYTÄNNÖSSÄ ÄÄNETÖNTÄ
ODOTA JÄÄHTYMISEN MERKKEJÄ VÄHINTÄÄN
3 TUNTIA
Jäähdytysvaiheen aikana laite luovuttaa
lauhduttimen kautta lämpöä ulos ympäröivään
ilmaan. Lauhdutinkoneisto sijaitsee jääkaapin taka-
osassa. Mitä paremmin koneisto on tuuletettu, sitä
tehokkaampi jääkaappi on.
Jotta jääkaappi toimisi moitteettomasti, se täy-
tyy sijoittaa vaakasuoraan tasaiselle alustalle.
Käytä esim. vesivaakaa varmistamaan, että
kaappi on vaakasuorassa.
Laitetta ei saa altistaa suoralle lämpösäteilylle
(auringon valo, lämpöpatteri, uunin läheisyys jne.)
4.1. Asennusohjeet
Jääkaappi on sähkökäyttöinen ja toimii ns. absorptio-
periaatteella ilman mekaanisesti liikkuvia osia ja si-
ten täysin äänettömästi. Laite on tarkoitettu vapaasti
sijoitettavaksi, mutta se voidaan asentaa myös
kaapistoon, mikäli seuraavia asennusohjeita nouda-
tetaan, jolloin varmistetaan jääkaapin moitteeton toi-
minta ja paras jäähdytysteho.
TÄRKEÄÄ:
Noudata huolellisesti seuraavia asennusohjeita.
Takuu koskee vain ohjeiden mukaan asennettuja
tuotteita.
1. Jääkaapin on oltava
vaakasuorassa
molemmista suunnista katsottuna.
2. Seinän ja jääkaapin väliin on jäätävä 20 mm
vapaata tilaa.
3. Ilmanvaihto on järjestettävä
kuvassa näkyvällä
tavalla vaihtoehdon A, B, C tai D mukaisesti.
4. Ilmanvaihtokanavan on oltava mitoiltaan
vähintään 105 mm x jääkaapin leveys.
5. Ilmanvaihtokanavassa saa olla vain jääkaapin
jäähdytyskoneisto kuvan esittämällä tavalla.
6. Ilmanvaihtokanavaan tuleva ilma ei saa olla
valmiiksi lämmitettyä.
7. Jos ilmanvaihtoaukkojen edessä on ritilä, sen
vapaiden aukkojen yhteispinta-alan on oltava
vähintään 200 cm
2
.
Asennettaessa on varmistettava, että
verkkopistokkeelle jää esteetön pääsy.
Kuva 2
Kuva 3
SF
83
5. Jääkaapin käyttö
Jääkaapin käynnitämiseen kytke laite asianmu-
kaisesti maadoitettuun pistorasiaan.
Jäähdytysrivoissa näkyy jäähtymisen merkkejä
noin 3 tunnin kuluttua. Jääkaapin on oltava toi-
minnassa normaalissa huonelämpötilassa noin 6
tunnin ajan, jotta kaapin sisätila saavuttaa 6 °C
lämpötilan.
5.1. Lämpötilan säätö
Jäähdytystehoa säädetään termostaatin
säätönupista. Normaaliasetus on termostaattinupin
välillä 2 - 3 (kuva 4), mutta tämä saattaa vaihdella
ympäristön lämpötilasta, jääkaapissa säilytettävi-
en elintarvikkeiden määrästä ja kaapin
asennustavasta riippuen. Jos asetusta on muutet-
tava, nuppia voidaan kääntää suuremmalle
asetukselle kylmemmän lämpötilan saavuttamiseksi
ja päinvastoin. Asetuksen muutoksen vaikutuksen
voi tarkistaa lämpömittarin avulla sen jälkeen, kun
jääkaappi on saavuttanut uuden asetuksen mukaisen
lämpötilan.
Kuva 4.
6. Jääpalojen valmistus
Täytä jääpala-astia 4/5-tilavuudestaan juomavedellä,
sulje kansi ja aseta suljettu jääpalaastia höyrystimen
päällä olevalle jääpalahyllylle. Pyyhi pois ylimääräi-
nen vesi, jotta jääpala-astia ei jäädy kiinni.
Käännä termostaatti hetkeksi suuremmalle
asetukselle jääpalojen jäätymisen nopeuttamiseksi.
Muista kääntää säätönuppi takaisin normaaliin asen-
toon, kun jääpalat ovat valmiina.
Voit helposti poistaa jääpalat astiasta, kun ensin
pidät astiaa hetken juoksevan veden alla ja sitten
nostat astian kannen jääpaloineen astiasta. Nyt voit
helposti irrottaa jääpalat kannen lokeroista.
7. Käytännön neuvoja
Älä täytä jääkaappia liian täyteen. Anna kuumien
ruokien ensin jäähtyä huoneen lämpöisiksi, ennen
kuin laitat ne jääkaappiin. Tehokkaan ja tasaisen
jäähdytyksen mahdollistamiseksi on suositeltavaa
jättää tilaa tuotteiden väliin. Lämpötilaerot vaihtele-
vat suuresti, jos tuotteet on asetettu jääkaapin hyl-
lyille liian lähekkäin.
8. Sulatus, puhdistus ja
kunnossapito
Laitteessa on FUZZY LOGIC-järjestelmän ohjaama
sulatusautomatiikka.
Ensimmäinen automaattinen sulatusvaihe alkaa 39
tuntia laitteen ensimmäisen kytkennän jälkeen ja
kestää kaksi tuntia. Sen jälkeen laite jäähdyttää
yhtäjaksoisesti 22 tuntia, jota seuraa kahden tunnin
sulatusjakso.
Höyrystimen pinnalle muodostunut huurrekerros
sulaa ja sulavesi valuu poistoputken kautta jääkaapin
takaosassa olevaan haihdutusastiaan (kuva 5), josta
se haihtuu automaattisesti huoneilmaan. Astiaa ei
tarvitse tyhjentää käsin.
Jos haluat kytkeä jääkaapin pois päältä, käännä
termostaatin säätönuppi
0-asetukselle, irrota jääkaapin virtajohto pistorasiasta
ja jätä kaapin ovi auki. Sulatuksen jälkeen kaapin
sisäosat on pyyhittävä puhtaaksi kostealla liinalla.
Kuva 5.
9. Lampun vaihtaminen
(ei kaikissa malleissa)
Jos lamppu on vaihdettava, irrota virtajohto pisto-
rasiasta ja toimi seuraavasti:
Paina metallista heijastinta sivulle ja irroita
lampunsuojus vetämällä sitä taaksepäin. Vaihda
lamppu ja työnnä suojus paikalleen.
Uuden 10 watin lampun saat huoltoliikkeestä.
10. Oven kätisyyden vaihtaminen
(kuva 6)
Aseta jääkaappi lattialle oviaukko ylöspäin. Ruuvaa
irti 8 ruuvia (1). Nosta ovi ja molemmat saranat (2)
írti jääkaapin rungosta.
SF
84
Vedä ulos kotelon kaksi peitelevyä (3) ja aseta ne
vastakkaisen puolen saranareikiin. Aseta alempi oi-
kean puoleinen sarana oven vasempaan yläreunaan
ja ylempi oikean puoleinen sarana oven vasempaan
alareunaan. Ripusta ovi saranoistaan vapaisiin
saranareikiin.
Ruuvaa saranat ja peitelevyt kiinni 8 ruuvilla .
Varmista, että ovi sulkeutuu helposti ja pysyy tiiviisti
kiinni.
Kuva 6.
11. Oven koristepaneelin
vaihtaminen
(kuvat 7– 9)
Ruuvaa irti ylemmän ovisarana kaksi ruuvia (1).
Vedä ovi ja ylempi sarana irti jääkaapin rungosta ja
nosta ovi pois alemman saranatapin päältä (2-3).
Irroita ruuvit (4) ja vedä kehyksen alareuna pois (5).
Vedä koristepaneeli (6) irti ovikehyksestä ja työnnä
uusi paneeli (7) paikalleen siten, että paneelin ylä-
reuna kulkee täsmälleen samansuuntaisena kehyk-
sen yläreunan kanssa. Uusi paneeli on helpompi
työntää yläkehykseen, jos paneelin yläkulmista
leikataan noin 5 x 5 mm palat pois (8). Aseta kehyk-
sen alareuna (5) takaisin paikalleen ja kiinnitä
ruuveilla.
Nosta ovi alempaan saranatappiin (9), asenna ylempi
saranatappi oven yläreunaan ja työnnä sarana oven
kanssa rungon saranareikään ja ruuvaa kiinni kah-
della ruuvilla (11).
12. Jalkojen vaihtaminen,
(kuva 10)
MiniCool-jääkaappien korkeutta voi säätää vaihta-
malla vakiojalkojen tilalle matalat jalat. Matalat jalat
on kaapeissa mukana vakiojalkojen sisällä. Ruuvaa
irti 40 mm vakiojalat, kiinnitä 12 mm matalat jalat
ruuveilla vakiojalkojen etu- ja takakiinnitysreikiin.
40 mm vakiojalat ja loput neljä ruuvia kannattaa
säilyttää tulevaa käyttöä varten.
Kuva 7.
Kuva 8.
Kuva 9.
SF
Kuva 10.
85
SF
14. Toimintahäiriöt, huolto ja takuu
Tarkista seuraavat asiat ennen kuin otat yhteyttä huoltoon:
Onko virransyöttö kunnossa? Tarkista sulakkeet.
Onko virtajohdon pistoke kunnolla pistorasiassa ja tuleeko pistorasiaan virtaa? Tarkista pistorasian toiminta
jonkin muun sähkölaitteen avulla.
Onko termostaatti säädetty oikein? (Normaalisti termostaatin nuppi on asennossa 2 tai 3.)
Onko ovi huonosti suljettu, jolloin sisälämpötila on päässyt nousemaan liian korkeaksi?
Onko jääkaappi vaakasuorassa?
Onko koneiston ilmanvaihto riittävä?
Kun yllä olevat asiat on tarkistettu, eikä laite vieläkään toimi kunnolla, ota yhteyttä huoltoon.
Huollot ja mahdolliset korjaukset on annettava valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi.
Varmistaaksesi laitteesi moitteettoman toiminnan vaadi aina käytettäväksi sopivinta, siis alkuperäistä varaosaa.
Huollosta ja varaosien myynnnistä vastaa Oy Electrolux Kotitalouskoneet Ab-HUOLTOLUX Porissa, puh.
(02) 622 3300. Lähimmän valtuutetun huoltoliikkeen numeron saat soittamalla numeroon 0200-2662 (95 p/min
+ pvm).
Mainitse soittaessasi tuotteen merkki. Kopioi arvokilvestä tuotteen tiedot alla olevaan kohtaan, niin ne
löytyvät helposti, jos sinun pitää ottaa yhteyttä huoltoon.
Malli................................................................................................................................................
Tuotenumero....................................................................................................................................
Sarjanumero........................................................................................................................................
Ostopäivä.........................................................................................................................................
Jääkaapilla on yhden (1) vuoden takuu. Takuuehdot noudattavat alan yleisiä ehtoja ja niitä on saatavissa
myyjäliikkeestä tai maahantuojalta. Säästä ostokuitti, josta takuun alkamispäivä voidaan määrittää.
Korvaus huollosta voidaan periä myös takuuaikana:
* aiheettomasta valituksesta
* ellei käyttöohjetta ole noudatettu
Tuotettasi tai sen käyttöä koskeviin kysymyksiin saat vastauksen kuluttajaneuvonnastamme soittamalla
numeroon 0200-2662 (95 p/min + pvm).
Jääkaappi on varustettu ylikuumenemissuojalla. Valtuutettu huoltoteknikko voi tarkistaa, onko
ylikuumenemissuoja lauennut.
15. Käyttöliitäntä
Tekniset tiedot:
Malli EA 3100 EA 3080 EA 3120 EA 3140
EA 0300, EA 0301 RA 80 RA 140
EA 0302 RA 0450
Tyyppi MF20-60 MF20-60 MF20-60 MF20-60
Kokonaistilavuus 31 litre 23 litre 31 litre 41 litre
Verkkovirta 220 - 240V (AC) 220 - 240V (AC) 220 - 240V (AC) 220 - 240V (AC)
Liitäntäteho 90W 90W 90W 90W
Energiankulutus 0,97 kWh/24h 0,92 kWh/24h 0,99 kWh/24h 1,07 kWh/24h
Ilmastoluokka N N N N
Jäähdytysaine 159g H
2
O + 86g NH
3
159g H
2
O + 86g NH
3
159g H
2
O + 86g NH
3
159g H
2
O + 86g NH
3
Kuva 11.
13. Ovikahvan asentaminen
(kuva 11)
86
SF
15.1 Kytkeminen verkkovirtaan
Laitetta saa käyttää vain arvokilvessä
mainitulla verkkovirtajännitteellä. Laite
kytketään säädösten mukaan maadoitettuun
pistorasiaan.
Laitteen asentamisessa vaadittavat sähkökytkennät
saa tehdä vain valtuutettu sähköasentaja.
Valmistaja ei ota vastuuta mahdollisista vahin-
goista, jos näitä turvamääräyksiä ei noudateta.
Sähkökäytön vaatimukset
Ennen virran kytkemistä laitteeseen varmista, että
verkkovirran jännite on sama kuin laitteen arvo-
kilvessä ilmoitettu jännite.
16. Ympäristönsuojelu
Laite ei sisällä CFC/HCFC- eikä fluorattuja hiilivety-
yhdisteitä (freonia).
Jääkaapin kylmäkoneistossa käytetään
kylmäaineena ammoniakkia (vedyn ja typen
luonnollinen yhdiste).
Eristemateriaalina käytetyn polyuretaanivaahdon
reaktioaineena on ollut otsonikerrosta vahingoittamaton
syklopentaani.
Natriumkromaattia käytetään korroosiota ehkäise-
nä aineena (alle 2 painoprosenttia
jäähdytysnesteessä).
17. Materiaalien kierrätys
Kierrätettävä pakkausmateriaali tulisi toimittaa
uusiokäytön varmistamiseksi paikalliseen
jätteenkeräysjärjestelmään. Kun laite hävitetään, se
toimitetaan paikalliseen kierrätyslaitokseen uudelleen
käytettävien materiaalien oikean käytön
varmistamiseksi ja muiden osien asianmukaiseksi
hävittämiseksi.
Laitteet, jotka on merkitty viereisellä
symbolilla, tulee toimittaa paikalliseen
keräyspisteeseen sähkö- ja elektroniikka-
laitteiden jätehuoltomääräysten mukaisesti.
Tätä tuotetta ei saa hävittää normaali kotitalous-
jätteiden mukana.
Dometic jääkaapeissa symboli löytyy laitteen sisä-
puolelle sijoitetusta tyyppikilvestä.
Tämä laite täyttää seuraavat EU-direktiivit:
LVD-direktiivi 73/23/EEC
sekä lisäys 90/683/EEC
EMC-direktiivi 89/336/EEC
RoHS-direktiivi 2002/95/EC
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86

Dometic EA3120 Ohjekirja

Kategoria
Cool boxes
Tyyppi
Ohjekirja