Waeco Tropicool TCX14,TCX21, TCX35 Omistajan opas

Kategoria
Cool boxes
Tyyppi
Omistajan opas
TropiCool TCX14, TCX21,
TCX35
DE 6 Thermoelektrische Kühlbox
Bedienungsanleitung
EN 17 Thermoelectric cooler
Operating manual
FR 27 Glacière thermoélectrique
Notice d’utilisation
ES 38 Nevera termoeléctrica
Instrucciones de uso
IT 49 Frigorifero termoelettrico
Istruzioni per l’uso
NL 60 Thermo-elektrische koelbox
Gebruiksaanwijzing
DA 71 Termoelektrisk køleboks
Betjeningsvejledning
SV 82 Termoelektrisk kylbox
Bruksanvisning
NO 93 Termoelektrisk kjøleboks
Bruksanvisning
FI 103 Sähkökäyttöinen kylmälaukku
Käyttöohje
PT 114 Geleira termoeléctrica
Manual de instruções
RU 125 Термоэлектрический холодильник
Инструкция по эксплуатации
PL 136 Przenośna lodówka
termoelektryczna
Instrukcja obsługi
CS 147 Termoelektrický chladicí box
Návod k obsluze
SK 158 Termoelektrický chladiaci box
Návod na obsluhu
HU 169 Termoelektromos hűtőláda
Használati utasítás
Fordern Sie weitere Informationen zur umfangreichen Produktpalette aus dem Hause
Dometic WAECO an. Bestellen Sie einfach unsere Kataloge kostenlos und unverbindlich
unter der Internetadresse: www.dometic.com
We will be happy to provide you with further information about Dometic WAECO products.
Please order our free catalogue with no obligation to buy on our homepage:
www.dometic.com
Demandez d’autres informations relatives à la large gamme de produits de la maison
Dometic WAECO. Commandez tout simplement notre catalogue gratuitement et sans
engagement à l’adresse internet suivante : www.dometic.com
Solicite más información sobre la amplia gama de productos de la empresa Dometic
WAECO. Solicite simplemente nuestros catálogos de forma gratuita y sin compromiso en
la dirección de Internet: www.dometic.com
Per ottenere maggiori informazioni sull’ampia gamma di prodotti Dometic WAECO è
possibile ordinare una copia gratuita e non vincolante del nostro Catalogo all’indirizzo
Internet: www.dometic.com
Maak kennis met het omvangrijke productscala van de firma Dometic WAECO. Bestel onze
catalogus gratis en vrijblijvend onder het internetadres: www.dometic.com
Bestil yderligere information om det omfattende produktudvalg fra Dometic WAECO.
Bestil vores katalog gratis og uforpligtende på internetadressen: www.dometic.com
Inhämta mer information om den omfattande produktpaletten från Dometic WAECO:
Beställ våra kataloger gratis och utan förpliktelser under vår Internetadress:
www.dometic.com
Be om mer informasjon om det rikholdige produktutvalget fra Dometic WAECO. Bestill vår
katalog gratis uforbindtlig på Internettadressen: www.dometic.com
Pyytäkää lisää tietoja Dometic WAECOn kattavista tuotevalikoimista. Tilatkaa
tuotekuvastomme maksutta ja sitoumuksetta internet-osoitteesta: www.dometic.com
Peça mais informação sobre a ampla gama de produtos da empresa Dometic WAECO.
Peça simplesmente os nossos catálogos de forma gratuita e sem qualquer compromisso,
disponível no site: www.dometic.com
Запросите дальнейшую информацию об обширном ассортименте продукции
компании Dometic WAECO. Просто закажите наши каталоги на сайте
www.dometic.com; эта услуга предоставляется бесплатно и ни к чему не обязывает.
Proszę się
zapoznać z informacjami na temat szerokiej gamy produktów Dometic WAECO.
Proszę zamówić nasz bezpłatny katalog i zapoznać się zniewiążącą ofertą pod adresem:
www.dometic.com
Žádejte další informace o rozsáhlé nabídce výrobků firmy Dometic WAECO. Stačí zdarma
a nezávazně objednat naše katalogy na internetové adrese: www.dometic.com
Vyžiadajte si ďalšie informácie o rozsiahlej palete výrobkov Dometic WAECO. Objednajte
si bezplatne a nezáväzne náš katalóg na internetovej adrese: www.dometic.com
Kérjen további információkat a Dometic WAECO cég széles körű termékpalettájáról.
Rendelje meg ingyenes katalógusainkat kötelezettség nélkül a következő internetcímen:
www.dometic.com
DE
EN
FR
ES
IT
NL
DA
SV
NO
FI
PT
RU
PL
CS
SK
HU
FI
TCX14, TCX21, TCX35
103
Lue tämä ohje huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa ja säilytä ohje
hyvin. Jos myyt tuotteen eteenpäin, anna ohje tällöin edelleen uudelle
käyttäjälle.
Valmistaja ei ota vastuuta vahingoista, jotka aiheutuvat epäasianmukai-
sesta käytös tai väärästä käytöstä.
Sisällysluettelo
1 Symbolien selitys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
2 Turvallisuusohjeet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
3 Toimituksen sisältö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
4 Määräystenmukainen käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
5 Tekninen kuvaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
6 Käyttö. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
7 Puhdistus ja hoito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
8 Hävittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
9 Häiriönpoisto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
10 Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
FI
Symbolien selitys TCX14, TCX21, TCX35
104
1 Symbolien selitys
!
!
A
I
Menettely: Tämä symboli ilmaisee, että sinun tulee tehdä jotakin. Tarvit-
tava menettely kuvataan askel askeleelta.
Tämä symboli kuvailee menettelyn tuloksen.
Kuva 1 5, sivulla 3: Tämä tieto viittaa kuvassa olevaan elementtiin, tässä
esimerkissä ”kohteeseen 5 kuvassa 1, sivulla 3”.
2 Turvallisuusohjeet
2.1 Yleinen turvallisuus
!
VAROITUS!
Laitetta ei saa ottaa käyttöön, jos siinä on näkyviä vaurioita.
Jos tämän laitteen liitäntäjohto vaurioituu, tulee valmistajan tai
valtuutetun asiakaspalvelun tai vastaavasti pätevän henkilön
vaihtaa se vaaran välttämiseksi.
Ainoastaan ammattilaiset saavat korjata tätä laitetta. Epäasian-
mukaisista korjauksista saattaa aiheutua huomattavia vaaroja.
VAROITUS!
Turvallisuusohje: Huomiotta jättäminen voi aiheuttaa hengen-
vaaran tai vakavan loukkaantumisen.
HUOMIO!
Turvallisuusohje: Huomiotta jättäminen voi johtaa loukkaantu-
miseen.
HUOMAUTUS!
Huomiotta jättäminen voi johtaa materiaalivaurioihin ja haitata
tuotteen toimintaa.
OHJE
Tuotteen käyttöä koskevia lisätietoja.
FI
TCX14, TCX21, TCX35 Turvallisuusohjeet
105
8-vuotiaat tai sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, joiden
fyysiset, sensoriset tai psyykkiset kyvyt ovat rajoittuneita tai
jotka ovat kokemattomia ja/tai tietämättömiä, voivat käyttää tätä
laitetta valvonnan alaisina tai kun heille on opetettu laitteen
turvallinen käyttö ja he ovat ymmärtäneet siitä aiheutuvat
vaarat.
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai tehdä käyttäjähuoltoa
ilman valvontaa.
Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
Lapsia tulee valvoa sen varmistamiseksi, etteivät he leiki
laitteella.
Säilytä ja käytä laitetta alle 8-vuotiaiden lasten ulottumatto-
missa.
Älä säilytä laitteessa mitään räjähdysalttiita tavaroita kuten
esim. suihkepurkkeja, joissa on palavaa ponneainetta.
!
HUOMIO!
Irrota laite verkosta
ennen jokaista puhdistusta tai hoitoa
jokaisen käytön jälkeen
Elintarvikkeita saa säilyttää vain alkuperäispakkauksissa tai
tarkoitukseen sopivissa astioissa.
A
HUOMAUTUS!
Verratkaa tyyppikilven jännitetietoja käytettävissä olevaan
energiansyöttöön.
Liittäkää laite vain seuraavalla tavalla:
toimituskokonaisuuteen kuuluvalla DC-liitäntäjohdolla
DC-pistorasiaan
toimituskokonaisuuteen kuuluvalla 230 V -liitäntäjohdolla
230 V -vaihtovirtaverkkoon
Älä ota pistoketta koskaan pois pistorasiasta johdosta
vetämällä.
Jos kylmälaite on liitetty DC-pistorasiaan: Irrottakaa
kylmälaitteenne ja muut sähköä käyttävät laitteet akusta ennen
pikalaturin liittämistä.
Jos kylmälaite on liitetty DC-pistorasiaan: Irrota liitäntä tai
sammuta kylmälaite, kun sammutat moottorin. Muuten akku voi
purkautua.
FI
Turvallisuusohjeet TCX14, TCX21, TCX35
106
Kylmälaite ei sovi syövyttävien tai liuotinainepitoisten aineiden
kuljettamiseen.
Tämän kylmälaitteen erityksessä on palavaa syklopentaania.
Eristysmateriaalin kaasut vaativat erityisen hävittämismenetel-
män. Vie kylmälaite käyttöiän täytyttyä asianmukaiseen hävitys-
pisteeseen.
2.2 Laitteen käyttöturvallisuus
!
HUOMIO!
Huolehtikaa ennen laitteen käyttöönottoa siitä, että johto ja
pistoke ovat kuivia.
A
HUOMAUTUS!
Älä käytä kylmälaukun sisällä mitään sähkölaitteita, vaikka
valmistaja näitä suosittelisikin.
Älkää asettako laitetta avoliekkien tai muiden lämpölähteiden
(lämmitys, voimakas auringonpaiste, kaasu-uunit jne.) lähelle.
Ylikuumenemisvaara!
Huolehtikaa aina siitä, käytössä syntyvä lämpö saadaan
johdettua riittävän hyvin pois. Huolehtikaa siitä, että laite on
riittävän etäällä seinistä tai esineistä, jotta ilma pääsee
kiertämään.
Huolehtikaa siitä, että tuuletusrakoja ei peitetä.
Älkää laittako sisäastiaan minkäänlaisia nesteitä tai jäätä.
Älkää upottako laitetta koskaan veteen.
Suojatkaa laite ja sen johto kuumuudelta ja kosteudelta.
FI
TCX14, TCX21, TCX35 Toimituksen sisältö
107
3 Toimituksen sisältö
Tarkista ennen laitteen käyttöönottoa, että kaikki toimitukseen sisältyvät osat
ovat käytettävissä.
4 Määräystenmukainen käyttö
Jäähdytyslaite soveltuu elintarvikkeiden jäähdyttämiseen ja kuumana pitoon.
Laite sopii myös leirintätarkoitukseen.
Kaikki jäähdytyslaitteen materiaalit ovat elintarvikkeille vaarattomia.
!
5 Tekninen kuvaus
Kylmälaukku sopii mobiiliin käyttöön. Se voi jäähdyttää tarvikkeita kork.
30 °C-asteeseen alle ympäristölämpötilan (termostaattinen sammutus n.
0 °C) tai pitää tarvikkeet kylmänä tai lämmittää tai pitää ne lämpimänä kork.
65 °C-asteessa.
Jos laite on saavuttanut asetetun lämpötila-alueen, se kytkeytyy automaatti-
sesti energiansäästötilaan. Tässä tilassa käytetään ainoastaan sitä ener-
giaa, jota tarvitaan laukun sisäosan lämpötilan säilyttämiseen.
Jäähdytys on kulumaton peltier-jäähdytys, jonka lämmönpoisto hoidetaan
tuulettimella.
Nro
kuva 1,
sivulla 3
Määrä Nimitys
1 1 Sähkökäyttöinen kylmälaukku
2 1 Vaihtovirtaliitäntäjohto
3 1 Tasavirtaliitäntäjohto
1 Käyttöohjeet
HUOMIO! Terveysriski!
Ole hyvä ja tarkista, vastaako laitteen jäähdytysteho niiden elin-
tarvikkeiden tai lääkkeiden vaatimuksia, joita haluat jäähdyttää.
FI
Käyttö TCX14, TCX21, TCX35
108
Kylmälaukussa on automaattinen etusijaiskytkentä. Näin varmistetaan, että
– kytkettäessä samanaikaisesti vaihtovirtaverkkoon ja 12/24 V:n akkuun
käytetään vaihtovirtaverkkoa.
6 Käyttö
I
6.1 Vinkkejä energiansäästöön
I
Valitkaa asennuspaikka, joka on hyvin tuuletettu ja suojassa
auringonpaisteelta.
Jos haluat paremman energiatehokkuuden ja rajoitetun jäähdytystehon
kylmälaitteellesi, käytä kylmälaitteen ECO-toimintoa.
Antakaa lämminten ruokien jäähtyä ennen niiden säilyttämistä laitteessa
kylminä.
Älkää avatko kylmälaitetta tarpeettoman usein.
Älä jätä jäähdytyslaitetta auki pidemmäksi ajaksi kuin tarpeen.
6.2 Kylmälaukun avaaminen
Vain TCX35: Avaa kylmälaukun salpaus (kuva 2, sivulla 3).
Avaa kylmälaite.
OHJE
Ennen kuin otat jäähdytyslaitteen käyttöön, puhdista se hygieeni-
sistä syistä kostealla rievulla sisä- ja ulkopuolelta (katso myös
kap. ”Puhdistus ja hoito” sivulla 111).
OHJE
Kylmälaukun sisäosassa oleva tuuletin huolehtii kylmän ilman
kierrätyksestä laukun sisäpuolella, minkä ansiosta saavutetaan
parempi jäähdytysteho. Jotta kylmä ilma ei pääse ulos kylmälauk-
kua avattaessa, on laukku varustettu kytkimellä, joka sammuttaa
tuulettimen heti kun kansi avataan.
FI
TCX14, TCX21, TCX35 Käyttö
109
6.3 Jäähdytyslaitteen kytkeminen päälle
A
Aseta kylmälaukku tukevalle alustalle.
Sulje kylmälaite
mukana toimitetulla vaihtovirtaliitäntäjohdolla (kuva 1 2, sivulla 3)
vaihtovirtapistorasiaan tai …
mukana toimitetulla tasavirtaliitäntäjohdolla (kuva 1 3, sivulla 3)
ajoneuvon tasavirtapistorasiaan (kuva 4, sivulla 4).
Paina käyttöpaneelin ”P” -painiketta kytkeäksesi kylmälaukun päälle.
Kylmälaukun sisäosa alkaa jäähtyä tai lämmetä.
6.4 Vaihto jäähdytyksen ja lämmityksen välillä
Kun haluat vaihtaa kytkentääjäähdytyksenja lämmityksen välillä, paina
”HOT/COLD”-painiketta.
I
Punainen tai sininen tilailmaisin syttyy palamaan ja laite alkaa jäähtyä/
lämmetä.
Jos haluat lopettaa jäähdytys- tai lämmitysvaiheen, paina P” -painiketta.
Kun poistat kylmälaukun käytöstä, irrota verkkojohto.
HUOMAUTUS!
Huolehdi siitä, että kylmälaukussa on ainoastaan tavaroita tai tar-
vikkeita, jotka voi jäähdyttää tai lämmittää valittuun lämpötilaan.
Tilailmaisin Käyttötila
Punainen (kuva 3 2, sivulla 3) Lämmitys
Sininen (kuva 3 3, sivulla 3) Jäähdytys
OHJE
Kylmälaukun ohjauksessa on muistitoiminto: se muistaa jokaisen
tilan valitun lämpötilan (jäähdytys ja lämmitys). Siten käynnistyk-
sen tai tilan muutoksen yhteydessä säädetään aiemmin valittu
lämpötila-alue.
FI
Käyttö TCX14, TCX21, TCX35
110
6.5 Lämpötilan valinta
Lämpötilan tilailmaisin (kuva 3 5, sivulla 3) näyttää valitun lämpötila-
alueen. Vilkkuvien LEDien lukumäärän kasvaessa myös lämpötila-alueen
voimakkuus kasvaa.
I
Sisäosan lämpötila n. 25 °C ympäristölämpötilassa:
Jos haluat valita lämpötilan jäähdytyksen/lämmityksen, paina
painiketta ”, kunnes haluttu lämpötila-alue saavutetaan.
6.6 Liittäminen savukkeensytyttimeen
I
6.7 Kannen irrotus
Voit poistaa kylmälaukun kannet (kuva 5, sivulla 4):
Avaa kantta kunnes se on noin 30° kulmassa laukkuun nähden.
Vedä kantta eteenpäin ja nosta se sitten vinottain pois.
OHJE
Seuraavat lämpötilatiedot ovat toleranssien alaisia ja mittausase-
masta riippuvaisia.
Tilailmaisin Lämpötila-alue
Jäähdytys
seitsemän loistavaa LEDiä n. 0 °C sisäosassa
loistava LED n. 16 °C sisäosassa
(ECO-tila)
Lämmitys
seitsemän loistavaa LEDiä n. 65 °C sisäosassa
loistava LED n. 48 °C sisäosassa
OHJE
Huomaa, että virran täytyy mahdollisesti olla virransyöttöä varten
päällä, kun kylmälaite liitetään ajoneuvon savukkeensytyttimeen.
FI
TCX14, TCX21, TCX35 Puhdistus ja hoito
111
7 Puhdistus ja hoito
!
A
Puhdistakaa laite toisinaan sisältä ja ulkoa kostealla liinalla.
Varmista, että laitteen ilmanotto- ja poistoaukot ovat puhtaita pölystä ja
liasta, jotta toiminnassa syntyvä lämpö voidaan johtaa pois ja laite ei
pääse vaurioitumaan.
8 Hävittäminen
Vie pakkausmateriaali mahdollisuuksien mukaan vastaavan kierrätysjät-
teen joukkoon.
M
Jos poistat tuotteen lopullisesti käytöstä, pyydä tietoa sen hävittä-
mistä koskevista määräyksistä lähimmästä kierrätyskeskuksesta
tai ammattiliikkeestäsi.
VAROITUS!
Irrota laite verkosta aina ennen puhdistusta ja huoltoa.
HUOMAUTUS! Vaurioitumisvaara!
Älä puhdista kylmälaitetta koskaan juoksevan veden alla tai
tiskivedessä.
Älä käytä puhdistamiseen kovia puhdistusaineita tai kovia
esineitä, koska ne voivat vahingoittaa kylmälaitetta.
FI
Häiriönpoisto TCX14, TCX21, TCX35
112
9 Häiriönpoisto
Häiriö Mahdollinen syy Ratkaisuehdotus
Kylmälaukku ei toimi,
eikä ulkopuolelta näh-
tävä tuulettimen siipi
pyöri.
Ajoneuvon tasavirta-
pistorasiassa ei ole
jännitettä.
Useimmissa ajoneuvoissa virran täytyy
olla päällä, jotta tasavirtapistorasia saa
jännitettä.
Sytytin on päällä, mutta
kylmälaukku ei toimi.
Tasavirtapistorasian
kehys on likainen.
Tämän vuoksi sähköi-
nen kontakti on
heikko.
Puhdista savukkeensytyttimen istukka ei-
metallisella harjalla ja liuotinaineella niin
että keskimmäinen kosketusnasta puhdis-
tuu.
Jos pistoke lämpenee tasavirtapisto-
rasiassa hyvin lämpimäksi, joko kehys täy-
tyy puhdistaa tai pistoketta ei ole
mahdollisesti koottu oikein.
Tasavirtapistokkeen
sulake on palanut.
Vaihda tasavirtapistokkeen (kuva 6 1,
sivulla 4) sulake vastaavaan sulakkee-
seen.
Ajoneuvon varoke on
palanut.
Vaihda ajoneuvon tasavirtapistorasian
sulake (yleensä 15 A) (noudata ajoneuvon
käyttöohjeita).
Kylmälaukku ei jäähdytä
tarpeeksi hyvin, ei
ulkopuolella oleva tuu-
lettimen siipi pyöri.
Tuulettimen moottori
on vioittunut.
Korjauksen saa suorittaa ainoastaan
hyväksytty huoltokorjaaja.
Kylmälaukku ei jäähdytä
tarpeeksi hyvin, mutta
ulkopuolella oleva tuu-
lettimen siipi pyörii.
Sisäisen tuulettimen
tuuletinmoottori on
vioittunut.
Peltier-elementti on
vioittunut.
Sisään rakennettu
verkkolaite on vioittu-
nut.
FI
TCX14, TCX21, TCX35 Tekniset tiedot
113
10 Tekniset tiedot
TCX14 TCX21 TCX35
Tuotenro.: 9105330180 9105330181 9105330182
Verkkojännite: 12/24 Vg
220–240Vw
Tehonotto: 46 W (12 Vg)
50 W (24 Vg)
64 W (230 Vw)
8,5 W
(AC, ECO-tila)
8,8 W (AC, ECO-tila)
Lämpötila-alue: Jäähdytys: 0 °C … 16 °C
(enint. 30 °C alle ympäristölämpötilan)
Lämmitys: 48 °C … 65 °C
Luokka: Ruokakaappi
Energiatehokkuus-
luokka:
A++
Energiankulutus: 74 kWh/vuosi 77 kWh/vuosi
Bruttotilavuus: 14 l 21 l 35 l
Hyötytilavuus: 13,5 l 20 l 33 l
Ilmastoluokka: T
Ympäristön lämpötila: +16 °C … +43 °C
Melupäästöt: 41 dB(A)
Paino: 5,8 kg 7,3 kg 10,6 kg
Tarkistus/sertifikaatti:
4
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158
 • Page 159 159
 • Page 160 160
 • Page 161 161
 • Page 162 162
 • Page 163 163
 • Page 164 164
 • Page 165 165
 • Page 166 166
 • Page 167 167
 • Page 168 168
 • Page 169 169
 • Page 170 170
 • Page 171 171
 • Page 172 172
 • Page 173 173
 • Page 174 174
 • Page 175 175
 • Page 176 176
 • Page 177 177
 • Page 178 178
 • Page 179 179
 • Page 180 180

Waeco Tropicool TCX14,TCX21, TCX35 Omistajan opas

Kategoria
Cool boxes
Tyyppi
Omistajan opas