Waeco Tropicool TCX14,TCX21, TCX35 Omistajan opas

Brändi
Waeco
Kategoria
cool boxes
Malli
Tropicool TCX14,TCX21, TCX35
Tyyppi
Omistajan opas
TropiCool TCX14, TCX21,
TCX35
DE 6 Thermoelektrische Kühlbox
Bedienungsanleitung
EN 17 Thermoelectric cooler
Operating manual
FR 27 Glacière thermoélectrique
Notice d’utilisation
ES 38 Nevera termoeléctrica
Instrucciones de uso
IT 49 Frigorifero termoelettrico
Istruzioni per l’uso
NL 60 Thermo-elektrische koelbox
Gebruiksaanwijzing
DA 71 Termoelektrisk køleboks
Betjeningsvejledning
SV 82 Termoelektrisk kylbox
Bruksanvisning
NO 93 Termoelektrisk kjøleboks
Bruksanvisning
FI 103 Sähkökäyttöinen kylmälaukku
Käyttöohje
PT 114 Geleira termoeléctrica
Manual de instruções
RU 125 Термоэлектрический холодильник
Инструкция по эксплуатации
PL 136 Przenośna lodówka
termoelektryczna
Instrukcja obsługi
CS 147 Termoelektrický chladicí box
Návod k obsluze
SK 158 Termoelektrický chladiaci box
Návod na obsluhu
HU 169 Termoelektromos hűtőláda
Használati utasítás
Fordern Sie weitere Informationen zur umfangreichen Produktpalette aus dem Hause
Dometic WAECO an. Bestellen Sie einfach unsere Kataloge kostenlos und unverbindlich
unter der Internetadresse: www.dometic.com
We will be happy to provide you with further information about Dometic WAECO products.
Please order our free catalogue with no obligation to buy on our homepage:
www.dometic.com
Demandez d’autres informations relatives à la large gamme de produits de la maison
Dometic WAECO. Commandez tout simplement notre catalogue gratuitement et sans
engagement à l’adresse internet suivante : www.dometic.com
Solicite más información sobre la amplia gama de productos de la empresa Dometic
WAECO. Solicite simplemente nuestros catálogos de forma gratuita y sin compromiso en
la dirección de Internet: www.dometic.com
Per ottenere maggiori informazioni sull’ampia gamma di prodotti Dometic WAECO è
possibile ordinare una copia gratuita e non vincolante del nostro Catalogo all’indirizzo
Internet: www.dometic.com
Maak kennis met het omvangrijke productscala van de firma Dometic WAECO. Bestel onze
catalogus gratis en vrijblijvend onder het internetadres: www.dometic.com
Bestil yderligere information om det omfattende produktudvalg fra Dometic WAECO.
Bestil vores katalog gratis og uforpligtende på internetadressen: www.dometic.com
Inhämta mer information om den omfattande produktpaletten från Dometic WAECO:
Beställ våra kataloger gratis och utan förpliktelser under vår Internetadress:
www.dometic.com
Be om mer informasjon om det rikholdige produktutvalget fra Dometic WAECO. Bestill vår
katalog gratis uforbindtlig på Internettadressen: www.dometic.com
Pyytäkää lisää tietoja Dometic WAECOn kattavista tuotevalikoimista. Tilatkaa
tuotekuvastomme maksutta ja sitoumuksetta internet-osoitteesta: www.dometic.com
Peça mais informação sobre a ampla gama de produtos da empresa Dometic WAECO.
Peça simplesmente os nossos catálogos de forma gratuita e sem qualquer compromisso,
disponível no site: www.dometic.com
Запросите дальнейшую информацию об обширном ассортименте продукции
компании Dometic WAECO. Просто закажите наши каталоги на сайте
www.dometic.com; эта услуга предоставляется бесплатно и ни к чему не обязывает.
Proszę się
zapoznać z informacjami na temat szerokiej gamy produktów Dometic WAECO.
Proszę zamówić nasz bezpłatny katalog i zapoznać się zniewiążącą ofertą pod adresem:
www.dometic.com
Žádejte další informace o rozsáhlé nabídce výrobků firmy Dometic WAECO. Stačí zdarma
a nezávazně objednat naše katalogy na internetové adrese: www.dometic.com
Vyžiadajte si ďalšie informácie o rozsiahlej palete výrobkov Dometic WAECO. Objednajte
si bezplatne a nezáväzne náš katalóg na internetovej adrese: www.dometic.com
Kérjen további információkat a Dometic WAECO cég széles körű termékpalettájáról.
Rendelje meg ingyenes katalógusainkat kötelezettség nélkül a következő internetcímen:
www.dometic.com
DE
EN
FR
ES
IT
NL
DA
SV
NO
FI
PT
RU
PL
CS
SK
HU
FI
TCX14, TCX21, TCX35
103
Lue tämä ohje huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa ja säilytä ohje
hyvin. Jos myyt tuotteen eteenpäin, anna ohje tällöin edelleen uudelle
käyttäjälle.
Valmistaja ei ota vastuuta vahingoista, jotka aiheutuvat epäasianmukai-
sesta käytös tai väärästä käytöstä.
Sisällysluettelo
1 Symbolien selitys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
2 Turvallisuusohjeet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
3 Toimituksen sisältö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
4 Määräystenmukainen käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
5 Tekninen kuvaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
6 Käyttö. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
7 Puhdistus ja hoito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
8 Hävittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
9 Häiriönpoisto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
10 Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
FI
Symbolien selitys TCX14, TCX21, TCX35
104
1 Symbolien selitys
!
!
A
I
Menettely: Tämä symboli ilmaisee, että sinun tulee tehdä jotakin. Tarvit-
tava menettely kuvataan askel askeleelta.
Tämä symboli kuvailee menettelyn tuloksen.
Kuva 1 5, sivulla 3: Tämä tieto viittaa kuvassa olevaan elementtiin, tässä
esimerkissä ”kohteeseen 5 kuvassa 1, sivulla 3”.
2 Turvallisuusohjeet
2.1 Yleinen turvallisuus
!
VAROITUS!
Laitetta ei saa ottaa käyttöön, jos siinä on näkyviä vaurioita.
Jos tämän laitteen liitäntäjohto vaurioituu, tulee valmistajan tai
valtuutetun asiakaspalvelun tai vastaavasti pätevän henkilön
vaihtaa se vaaran välttämiseksi.
Ainoastaan ammattilaiset saavat korjata tätä laitetta. Epäasian-
mukaisista korjauksista saattaa aiheutua huomattavia vaaroja.
VAROITUS!
Turvallisuusohje: Huomiotta jättäminen voi aiheuttaa hengen-
vaaran tai vakavan loukkaantumisen.
HUOMIO!
Turvallisuusohje: Huomiotta jättäminen voi johtaa loukkaantu-
miseen.
HUOMAUTUS!
Huomiotta jättäminen voi johtaa materiaalivaurioihin ja haitata
tuotteen toimintaa.
OHJE
Tuotteen käyttöä koskevia lisätietoja.
FI
TCX14, TCX21, TCX35 Turvallisuusohjeet
105
8-vuotiaat tai sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, joiden
fyysiset, sensoriset tai psyykkiset kyvyt ovat rajoittuneita tai
jotka ovat kokemattomia ja/tai tietämättömiä, voivat käyttää tätä
laitetta valvonnan alaisina tai kun heille on opetettu laitteen
turvallinen käyttö ja he ovat ymmärtäneet siitä aiheutuvat
vaarat.
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai tehdä käyttäjähuoltoa
ilman valvontaa.
Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
Lapsia tulee valvoa sen varmistamiseksi, etteivät he leiki
laitteella.
Säilytä ja käytä laitetta alle 8-vuotiaiden lasten ulottumatto-
missa.
Älä säilytä laitteessa mitään räjähdysalttiita tavaroita kuten
esim. suihkepurkkeja, joissa on palavaa ponneainetta.
!
HUOMIO!
Irrota laite verkosta
ennen jokaista puhdistusta tai hoitoa
jokaisen käytön jälkeen
Elintarvikkeita saa säilyttää vain alkuperäispakkauksissa tai
tarkoitukseen sopivissa astioissa.
A
HUOMAUTUS!
Verratkaa tyyppikilven jännitetietoja käytettävissä olevaan
energiansyöttöön.
Liittäkää laite vain seuraavalla tavalla:
toimituskokonaisuuteen kuuluvalla DC-liitäntäjohdolla
DC-pistorasiaan
toimituskokonaisuuteen kuuluvalla 230 V -liitäntäjohdolla
230 V -vaihtovirtaverkkoon
Älä ota pistoketta koskaan pois pistorasiasta johdosta
vetämällä.
Jos kylmälaite on liitetty DC-pistorasiaan: Irrottakaa
kylmälaitteenne ja muut sähköä käyttävät laitteet akusta ennen
pikalaturin liittämistä.
Jos kylmälaite on liitetty DC-pistorasiaan: Irrota liitäntä tai
sammuta kylmälaite, kun sammutat moottorin. Muuten akku voi
purkautua.
FI
Turvallisuusohjeet TCX14, TCX21, TCX35
106
Kylmälaite ei sovi syövyttävien tai liuotinainepitoisten aineiden
kuljettamiseen.
Tämän kylmälaitteen erityksessä on palavaa syklopentaania.
Eristysmateriaalin kaasut vaativat erityisen hävittämismenetel-
män. Vie kylmälaite käyttöiän täytyttyä asianmukaiseen hävitys-
pisteeseen.
2.2 Laitteen käyttöturvallisuus
!
HUOMIO!
Huolehtikaa ennen laitteen käyttöönottoa siitä, että johto ja
pistoke ovat kuivia.
A
HUOMAUTUS!
Älä käytä kylmälaukun sisällä mitään sähkölaitteita, vaikka
valmistaja näitä suosittelisikin.
Älkää asettako laitetta avoliekkien tai muiden lämpölähteiden
(lämmitys, voimakas auringonpaiste, kaasu-uunit jne.) lähelle.
Ylikuumenemisvaara!
Huolehtikaa aina siitä, käytössä syntyvä lämpö saadaan
johdettua riittävän hyvin pois. Huolehtikaa siitä, että laite on
riittävän etäällä seinistä tai esineistä, jotta ilma pääsee
kiertämään.
Huolehtikaa siitä, että tuuletusrakoja ei peitetä.
Älkää laittako sisäastiaan minkäänlaisia nesteitä tai jäätä.
Älkää upottako laitetta koskaan veteen.
Suojatkaa laite ja sen johto kuumuudelta ja kosteudelta.
FI
TCX14, TCX21, TCX35 Toimituksen sisältö
107
3 Toimituksen sisältö
Tarkista ennen laitteen käyttöönottoa, että kaikki toimitukseen sisältyvät osat
ovat käytettävissä.
4 Määräystenmukainen käyttö
Jäähdytyslaite soveltuu elintarvikkeiden jäähdyttämiseen ja kuumana pitoon.
Laite sopii myös leirintätarkoitukseen.
Kaikki jäähdytyslaitteen materiaalit ovat elintarvikkeille vaarattomia.
!
5 Tekninen kuvaus
Kylmälaukku sopii mobiiliin käyttöön. Se voi jäähdyttää tarvikkeita kork.
30 °C-asteeseen alle ympäristölämpötilan (termostaattinen sammutus n.
0 °C) tai pitää tarvikkeet kylmänä tai lämmittää tai pitää ne lämpimänä kork.
65 °C-asteessa.
Jos laite on saavuttanut asetetun lämpötila-alueen, se kytkeytyy automaatti-
sesti energiansäästötilaan. Tässä tilassa käytetään ainoastaan sitä ener-
giaa, jota tarvitaan laukun sisäosan lämpötilan säilyttämiseen.
Jäähdytys on kulumaton peltier-jäähdytys, jonka lämmönpoisto hoidetaan
tuulettimella.
Nro
kuva 1,
sivulla 3
Määrä Nimitys
1 1 Sähkökäyttöinen kylmälaukku
2 1 Vaihtovirtaliitäntäjohto
3 1 Tasavirtaliitäntäjohto
1 Käyttöohjeet
HUOMIO! Terveysriski!
Ole hyvä ja tarkista, vastaako laitteen jäähdytysteho niiden elin-
tarvikkeiden tai lääkkeiden vaatimuksia, joita haluat jäähdyttää.
FI
Käyttö TCX14, TCX21, TCX35
108
Kylmälaukussa on automaattinen etusijaiskytkentä. Näin varmistetaan, että
– kytkettäessä samanaikaisesti vaihtovirtaverkkoon ja 12/24 V:n akkuun
käytetään vaihtovirtaverkkoa.
6 Käyttö
I
6.1 Vinkkejä energiansäästöön
I
Valitkaa asennuspaikka, joka on hyvin tuuletettu ja suojassa
auringonpaisteelta.
Jos haluat paremman energiatehokkuuden ja rajoitetun jäähdytystehon
kylmälaitteellesi, käytä kylmälaitteen ECO-toimintoa.
Antakaa lämminten ruokien jäähtyä ennen niiden säilyttämistä laitteessa
kylminä.
Älkää avatko kylmälaitetta tarpeettoman usein.
Älä jätä jäähdytyslaitetta auki pidemmäksi ajaksi kuin tarpeen.
6.2 Kylmälaukun avaaminen
Vain TCX35: Avaa kylmälaukun salpaus (kuva 2, sivulla 3).
Avaa kylmälaite.
OHJE
Ennen kuin otat jäähdytyslaitteen käyttöön, puhdista se hygieeni-
sistä syistä kostealla rievulla sisä- ja ulkopuolelta (katso myös
kap. ”Puhdistus ja hoito” sivulla 111).
OHJE
Kylmälaukun sisäosassa oleva tuuletin huolehtii kylmän ilman
kierrätyksestä laukun sisäpuolella, minkä ansiosta saavutetaan
parempi jäähdytysteho. Jotta kylmä ilma ei pääse ulos kylmälauk-
kua avattaessa, on laukku varustettu kytkimellä, joka sammuttaa
tuulettimen heti kun kansi avataan.
FI
TCX14, TCX21, TCX35 Käyttö
109
6.3 Jäähdytyslaitteen kytkeminen päälle
A
Aseta kylmälaukku tukevalle alustalle.
Sulje kylmälaite
mukana toimitetulla vaihtovirtaliitäntäjohdolla (kuva 1 2, sivulla 3)
vaihtovirtapistorasiaan tai …
mukana toimitetulla tasavirtaliitäntäjohdolla (kuva 1 3, sivulla 3)
ajoneuvon tasavirtapistorasiaan (kuva 4, sivulla 4).
Paina käyttöpaneelin ”P” -painiketta kytkeäksesi kylmälaukun päälle.
Kylmälaukun sisäosa alkaa jäähtyä tai lämmetä.
6.4 Vaihto jäähdytyksen ja lämmityksen välillä
Kun haluat vaihtaa kytkentääjäähdytyksenja lämmityksen välillä, paina
”HOT/COLD”-painiketta.
I
Punainen tai sininen tilailmaisin syttyy palamaan ja laite alkaa jäähtyä/
lämmetä.
Jos haluat lopettaa jäähdytys- tai lämmitysvaiheen, paina P” -painiketta.
Kun poistat kylmälaukun käytöstä, irrota verkkojohto.
HUOMAUTUS!
Huolehdi siitä, että kylmälaukussa on ainoastaan tavaroita tai tar-
vikkeita, jotka voi jäähdyttää tai lämmittää valittuun lämpötilaan.
Tilailmaisin Käyttötila
Punainen (kuva 3 2, sivulla 3) Lämmitys
Sininen (kuva 3 3, sivulla 3) Jäähdytys
OHJE
Kylmälaukun ohjauksessa on muistitoiminto: se muistaa jokaisen
tilan valitun lämpötilan (jäähdytys ja lämmitys). Siten käynnistyk-
sen tai tilan muutoksen yhteydessä säädetään aiemmin valittu
lämpötila-alue.
FI
Käyttö TCX14, TCX21, TCX35
110
6.5 Lämpötilan valinta
Lämpötilan tilailmaisin (kuva 3 5, sivulla 3) näyttää valitun lämpötila-
alueen. Vilkkuvien LEDien lukumäärän kasvaessa myös lämpötila-alueen
voimakkuus kasvaa.
I
Sisäosan lämpötila n. 25 °C ympäristölämpötilassa:
Jos haluat valita lämpötilan jäähdytyksen/lämmityksen, paina
painiketta ”, kunnes haluttu lämpötila-alue saavutetaan.
6.6 Liittäminen savukkeensytyttimeen
I
6.7 Kannen irrotus
Voit poistaa kylmälaukun kannet (kuva 5, sivulla 4):
Avaa kantta kunnes se on noin 30° kulmassa laukkuun nähden.
Vedä kantta eteenpäin ja nosta se sitten vinottain pois.
OHJE
Seuraavat lämpötilatiedot ovat toleranssien alaisia ja mittausase-
masta riippuvaisia.
Tilailmaisin Lämpötila-alue
Jäähdytys
seitsemän loistavaa LEDiä n. 0 °C sisäosassa
loistava LED n. 16 °C sisäosassa
(ECO-tila)
Lämmitys
seitsemän loistavaa LEDiä n. 65 °C sisäosassa
loistava LED n. 48 °C sisäosassa
OHJE
Huomaa, että virran täytyy mahdollisesti olla virransyöttöä varten
päällä, kun kylmälaite liitetään ajoneuvon savukkeensytyttimeen.
FI
TCX14, TCX21, TCX35 Puhdistus ja hoito
111
7 Puhdistus ja hoito
!
A
Puhdistakaa laite toisinaan sisältä ja ulkoa kostealla liinalla.
Varmista, että laitteen ilmanotto- ja poistoaukot ovat puhtaita pölystä ja
liasta, jotta toiminnassa syntyvä lämpö voidaan johtaa pois ja laite ei
pääse vaurioitumaan.
8 Hävittäminen
Vie pakkausmateriaali mahdollisuuksien mukaan vastaavan kierrätysjät-
teen joukkoon.
M
Jos poistat tuotteen lopullisesti käytöstä, pyydä tietoa sen hävittä-
mistä koskevista määräyksistä lähimmästä kierrätyskeskuksesta
tai ammattiliikkeestäsi.
VAROITUS!
Irrota laite verkosta aina ennen puhdistusta ja huoltoa.
HUOMAUTUS! Vaurioitumisvaara!
Älä puhdista kylmälaitetta koskaan juoksevan veden alla tai
tiskivedessä.
Älä käytä puhdistamiseen kovia puhdistusaineita tai kovia
esineitä, koska ne voivat vahingoittaa kylmälaitetta.
FI
Häiriönpoisto TCX14, TCX21, TCX35
112
9 Häiriönpoisto
Häiriö Mahdollinen syy Ratkaisuehdotus
Kylmälaukku ei toimi,
eikä ulkopuolelta näh-
tävä tuulettimen siipi
pyöri.
Ajoneuvon tasavirta-
pistorasiassa ei ole
jännitettä.
Useimmissa ajoneuvoissa virran täytyy
olla päällä, jotta tasavirtapistorasia saa
jännitettä.
Sytytin on päällä, mutta
kylmälaukku ei toimi.
Tasavirtapistorasian
kehys on likainen.
Tämän vuoksi sähköi-
nen kontakti on
heikko.
Puhdista savukkeensytyttimen istukka ei-
metallisella harjalla ja liuotinaineella niin
että keskimmäinen kosketusnasta puhdis-
tuu.
Jos pistoke lämpenee tasavirtapisto-
rasiassa hyvin lämpimäksi, joko kehys täy-
tyy puhdistaa tai pistoketta ei ole
mahdollisesti koottu oikein.
Tasavirtapistokkeen
sulake on palanut.
Vaihda tasavirtapistokkeen (kuva 6 1,
sivulla 4) sulake vastaavaan sulakkee-
seen.
Ajoneuvon varoke on
palanut.
Vaihda ajoneuvon tasavirtapistorasian
sulake (yleensä 15 A) (noudata ajoneuvon
käyttöohjeita).
Kylmälaukku ei jäähdytä
tarpeeksi hyvin, ei
ulkopuolella oleva tuu-
lettimen siipi pyöri.
Tuulettimen moottori
on vioittunut.
Korjauksen saa suorittaa ainoastaan
hyväksytty huoltokorjaaja.
Kylmälaukku ei jäähdytä
tarpeeksi hyvin, mutta
ulkopuolella oleva tuu-
lettimen siipi pyörii.
Sisäisen tuulettimen
tuuletinmoottori on
vioittunut.
Peltier-elementti on
vioittunut.
Sisään rakennettu
verkkolaite on vioittu-
nut.
FI
TCX14, TCX21, TCX35 Tekniset tiedot
113
10 Tekniset tiedot
TCX14 TCX21 TCX35
Tuotenro.: 9105330180 9105330181 9105330182
Verkkojännite: 12/24 Vg
220–240Vw
Tehonotto: 46 W (12 Vg)
50 W (24 Vg)
64 W (230 Vw)
8,5 W
(AC, ECO-tila)
8,8 W (AC, ECO-tila)
Lämpötila-alue: Jäähdytys: 0 °C … 16 °C
(enint. 30 °C alle ympäristölämpötilan)
Lämmitys: 48 °C … 65 °C
Luokka: Ruokakaappi
Energiatehokkuus-
luokka:
A++
Energiankulutus: 74 kWh/vuosi 77 kWh/vuosi
Bruttotilavuus: 14 l 21 l 35 l
Hyötytilavuus: 13,5 l 20 l 33 l
Ilmastoluokka: T
Ympäristön lämpötila: +16 °C … +43 °C
Melupäästöt: 41 dB(A)
Paino: 5,8 kg 7,3 kg 10,6 kg
Tarkistus/sertifikaatti:
4
/