AEG AGS58200F0 Ohjekirja

Brändi
AEG
Kategoria
toys
Malli
AGS58200F0
Tyyppi
Ohjekirja
SISÄLLYS
1. TURVALLISUUSOHJEET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2. LAITTEEN KUVAUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
3. KÄYTTÖPANEELI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
4. ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
6. VINKKEJÄ JA NEUVOJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
7. HOITO JA PUHDISTUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
8. KÄYTTÖHÄIRIÖT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
9. TEKNISET TIEDOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
10. ASENNUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
11. ÄÄNET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
12. YMPÄRISTÖNSUOJELU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
TÄYDELLISTEN TULOKSIEN SAAVUTTAMISEKSI
Kiitämme teitä tämän AEG-tuotteen valitsemisesta. Olemme kehittäneet tämän tuotteen
tarjotaksemme teille huipputason suorituskyvyn moneksi vuodeksi. Laitteen innovatiiviset
teknologiat tekevät elämästänne yksinkertaisempaa – kyseisiä ominaisuuksia ei välttämättä
löydy tavallisista laitteista. Käyttäkää muutama minuutti lukemiseen, jotta voitte hyödyntää
laitteen ominaisuudet parhaalla mahdollisella tavalla.
Vieraile verkkosivullamme:
Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huolto-ohjeita:
www.aeg.com
Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:
www.aeg.com/productregistration
Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.aeg.com/shop
KULUTTAJANEUVONTA JA HUOLTO
Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä. Malli, tuotenumero, sarjanumero.
Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet.
Yleistietoja ja vinkkejä
Ympäristönsuojeluohjeita
Oikeus muutoksiin pidätetään.
14
www.aeg.com
1.
TURVALLISUUSOHJEET
Lue tämä käyttöohje ja sen sisältämät
neuvot sekä varoitukset huolellisesti en-
nen laitteen asentamista ja ensimmäistä
käyttöä, jotta osaisit käyttää laitetta tur-
vallisesti ja oikealla tavalla. Turhien virhe-
iden ja onnettomuuksien välttämiseksi
on tärkeää, että kaikki laitteen käyttäjät
perehtyvät huolellisesti sen toimintaan ja
turvallisuusominaisuuksiin. Pidä tämä oh-
je tallessa ja varmista, että se kulkee aina
laitteen mukana esimerkiksi asunnon
vaihdon yhteydessä tai luovutetaan mah-
dolliselle uudelle omistajalle. Näin kaikil-
la laitteen käyttäjillä on asianmukaiset
ohjeet turvallista käyttöä varten.
Huomioi tarkasti käyttöohjeen sisältämät
varoitukset käyttäjien turvallisuuden var-
mistamiseksi ja omaisuusvahinkojen vält-
tämiseksi. Valmistaja ei vastaa vahingois-
ta, jotka ovat aiheutuneet varoitusten ja
turvallisuusohjeiden vastaisesta toimin-
nasta.
1.1 Lasten ja taitamattomien
henkilöiden turvallisuus
Tämä laite ei ole tarkoitettu fyysisesti,
motorisesti tai henkisesti rajoitteisten
tai kokemattomien tai taitamattomien
henkilöiden (eikä lasten) käyttöön, ellei
heidän turvallisuudestaan vastuussa
oleva henkilö valvo ja opasta heitä lait-
teen käytössä.
Pikkulapsia on valvottava eikä heidän
pidä antaa leikkiä laitteella.
Pidä kaikki pakkausmateriaalit poissa
lasten ulottuvilta. Ne voisivat aiheuttaa
tukehtumisvaaran.
Kun poistat laitteen käytöstä lopulli-
sesti, irrota pistoke pistorasiasta, leik-
kaa virtajohto irti (mahdollisimman lä-
heltä laitteen liitäntäkohtaa) ja irrota
laitteen ovi. Tällä tavoin voidaan vält-
tää leikkiville lapsille aiheutuva sähkö-
iskun tai loukkuunjäämisen vaara.
Tässä laitteessa on magneettiset oven
tiivisteet. Jos entisen laitteesi ovessa
on jousilukitus (salpa), riko jousilukitus,
ennen kuin poistat vanhan laitteen
käytöstä estääksesi lasten loukkuun-
jäämisen vaaran.
1.2 Yleiset turvallisuusohjeet
VAROITUS!
Pidä kalusteen sisään asennetun laitteen
syvennyksen tai kalustekaapin ilmanvaih-
toaukot vapaina.
Laite on tarkoitettu elintarvikkeiden ja/
tai juomien säilyttämiseen kotitalous-
käytössä tämän käyttöohjeen kuvauk-
sen mukaisesti.
Älä yritä nopeuttaa sulatusta mekaa-
nisten laitteiden tai muun keinotekoi-
sen sulatusvälineen avulla.
Älä käytä muita sähkölaitteita (esim.
jäätelökonetta) jäähdytyslaitteiden si-
sällä, ellei valmistaja ole hyväksynyt nii-
tä kyseiseen käyttötarkoitukseen.
Varo vahingoittamasta jäähdytysput-
kistoa.
Laitteen jäähdytysputkisto sisältää iso-
butaania (R600a), joka on hyvin ympä-
ristöystävällinen maakaasu, mutta kui-
tenkin tulenarka.
Varmista, etteivät jäähdytysputkiston
komponentit pääse vaurioitumaan lait-
teen kuljetuksen ja asennuksen aikana.
Jos jäähdytysputkisto vaurioituu:
Vältä avotulta ja muita syttymisläh-
teitä.
Tuuleta huolellisesti huone, johon
laite on sijoitettu.
Laitteen teknisten ominaisuuksien
muuttaminen tai muiden muutosten
tekeminen laitteeseen on vaarallista.
Vahingoittunut virtajohto voi aiheuttaa
oikosulun, tulipalon ja/tai sähköiskun.
VAROITUS!
Sähköosien (virtajohto, pistoke,
kompressori) vaihdon saa suorit-
taa vain valtuutettu huoltoliike
vaaratilanteiden välttämiseksi.
1.
Virtajohtoa ei saa jatkaa.
2.
Varmista, että virtajohto ei joudu
puristuksiin tai pääse vahingoittu-
maan laitteen takana. Litistynyt tai
vahingoittunut virtajohto voi yli-
kuumentua ja aiheuttaa tulipalon.
SUOMI 15
3.
Laitteen verkkovirtakytkennän on
oltava hyvin ulottuvilla siten, että
pistoke on helppo irrottaa pistora-
siasta.
4.
Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi.
5.
Jos pistoke on löysästi kiinni virta-
johdossa, älä kiinnitä sitä pistorasi-
aan. Tämä aiheuttaa sähköiskun
tai tulipalon vaaran.
6.
Laitetta ei saa käyttää, jos sisäva-
lon lampun suojus (jos varusteena)
puuttuu.
Laite on painava. Sen siirtämisessä on
noudatettava varovaisuutta.
Älä koske pakastimessa oleviin tuottei-
siin kostein tai märin käsin. Kosketta-
minen voi aiheuttaa ihon hankautumis-
ta tai kylmävammoja.
Laite ei saa olla pitkään suorassa aurin-
gonvalossa.
Tässä laitteessa olevat polttimot (jos
varusteena) ovat erityisesti kodinkonei-
ta varten suunniteltuja erikoispoltti-
moita. Ne eivät sovi huoneiden valais-
tukseen.
1.3 Päivittäinen käyttö
Älä laita kuumia kattiloita laitteen
muoviosien päälle.
Älä säilytä tulenarkoja kaasuja tai nes-
teitä jääkaapissa, sillä ne voivat räjäh-
tää.
Älä laita elintarvikkeita suoraan taka-
seinän ilmanvaihtoaukkoa vasten. (Mi-
käli kyseessä on huurtumaton Frost
Free -malli)
Pakasteita ei saa pakastaa uudelleen
sen jälkeen, kun ne on kerran sulatet-
tu.
Säilytä valmispakasteet pakkauksen
ohjeita noudattaen.
Noudata tarkasti laitteen valmistajan
säilytysohjeita. Lue ohjeet.
Älä laita pakastimeen hiilihappopitoi-
sia tai poreilevia juomia, sillä jäätyessä
pakkaukseen muodostuu painetta, jol-
loin se voi räjähtää ja vahingoittaa lai-
tetta.
Mehujäät voivat aiheuttaa kylmävam-
moja, jos ne nautitaan suoraan pakas-
timesta otettuina.
1.4 Huolto ja puhdistus
Ennen kuin aloitat huoltoa tai puhdis-
tusta, kytke laite pois toiminnasta ja ir-
rota pistoke pistorasiasta.
Älä käytä laitteen puhdistuksessa me-
talliesineitä.
Älä käytä huurteen poistamisessa terä-
viä esineitä. Käytä muovista kaavinta.
1.5 Asennus
Noudata tarkasti sähköliitäntää
käsittelevissä kappaleissa annet-
tuja ohjeita.
Pura laite pakkauksestaan ja tarkista
mahdolliset kuljetusvauriot. Vaurioitu-
nutta laitetta ei saa kytkeä verkkovir-
taan. Ilmoita mahdollisista vahingoista
välittömästi jälleenmyyjälle. Säilytä täs-
sä tapauksessa pakkausmateriaalit.
Odota vähintään kaksi tuntia, ennen
kuin kytket laitteen verkkovirtaan, jotta
öljy ehtii virrata kompressoriin.
Laitteen ympärillä on oltava hyvä il-
mankierto, jotta ylikuumenemisen vaa-
raa ei ole. Noudata asennusohjeissa
esitettyjä ilmanvaihtomääräyksiä.
Laite on mahdollisuuksien mukaan si-
joitettava selkä seinää vasten, jotta pa-
lovammoja aiheuttaviin kuumiin osiin
(kompressori, lauhdutin) ei voida kos-
kea.
Laitetta ei saa sijoittaa lämpöpatterin
tai lieden viereen.
Varmista, että laitteen verkkovirtakyt-
kentä on hyvin ulottuvilla laitteen
asennuksen jälkeen.
Liitä ainoastaan juomavesiverkostoon
(jos laitteessa on vesiliitäntä).
1.6 Huoltopalvelu
Kaikki laitteen asennukseen liittyvät
sähkötyöt on annettava ammattitaitoi-
sen sähköasentajan tehtäväksi.
Laitteen huoltotyöt saa suorittaa vain
valtuutettu huoltoliike, ja ainoastaan
alkuperäisten varaosien käyttäminen
on sallittua.
16
www.aeg.com
1.7 Ympäristönsuojelu
Tämä laite ei sisällä otsonikerros-
ta tuhoavia kaasuja jäähdytyspii-
rissä eikä eristemateriaaleissa.
Käytöstäpoistettua laitetta ei saa
toimittaa tavallisen yhdyskunta-
jätteen keräykseen. Eristevaahto
sisältää tulenarkoja kaasuja: lait-
teen käytöstäpoistossa ja hävittä-
misessä tulee noudattaa paikalli-
sia jätehuoltomääräyksiä. Vältä
vahingoittamasta jäähdytysyksik-
köä, erityisesti lämmönvaihtimen
läheltä. Tässä laitteessa käytetyt,
symbolilla
merkityt materiaalit
ovat kierrätettäviä.
2. LAITTEEN KUVAUS
1 2 34
56
1
Laatikko (pakasteiden säilyttämiseen
ja tuoreiden elintarvikkeiden pakas-
tamiseen)
2
Laatikko (pakasteiden säilyttämiseen
ja tuoreiden elintarvikkeiden pakas-
tamiseen)
3
Laatikko (vain elintarvikkeiden säilyt-
tämiseen)
4
Laatikko (vain elintarvikkeiden säilyt-
tämiseen)
5
Käyttöpaneeli
6
Tyyppikilpi (sisällä)
3. KÄYTTÖPANEELI
1 2 3 4 5
1
Merkkivalo
2
Lämpötilan säädin
3
FROSTMATIC -valo
4
FROSTMATIC -painike
Hälytysmerkkiäänen kuittauspainike
5
Hälytysmerkkivalo
3.1 Laitteen käynnistäminen
1.
Kiinnitä pistoke pistorasiaan.
2.
Käännä lämpötilan säädintä myötä-
päivään keskiasentoon.
3.
Merkkivalo syttyy ja äänimerkki kuu-
luu 2 sekunnin ajan ilmoittaen lait-
teen käynnistymisestä.
SUOMI 17
4.
Hälytysmerkkivalo vilkkuu ja hälytys-
merkkiääni kuuluu ilmoittaen laitteen
liian korkeasta sisälämpötilasta.
5.
Paina FROSTMATIC-kytkintä ja häly-
tysmerkkiääni deaktivoituu.
6.
Paina FROSTMATIC-painiketta uu-
delleen ja FROSTMATIC-merkkivalo
syttyy. Pakastin käynnistyy.
3.2 Laitteen kytkeminen pois
toiminnasta
1.
Laite kytketään pois toiminnasta
kääntämällä lämpötilan säädin asen-
toon O, jolloin laitteesta kuuluu kah-
den sekunnin pituinen merkkiääni.
2.
Merkkivalo sammuu.
3.3 Lämpötilan säätäminen
Laitteen sisälämpötila säädetään kaapin
alaosassa sijaitsevalla lämpötilan sääti-
mellä.
Laitetta käytetään seuraavasti:
Lämpötilaa säädetään korkeammaksi
kääntämällä lämpötilan säädintä pie-
nempiä asetusarvoja kohti.
Lämpötilaa säädetään kylmemmäksi
kääntämällä lämpötilan säädintä suu-
rempia asetusarvoja kohti.
Keskimääräinen asetus on yleen-
sä sopivin.
Huomioi lämpötilan säätämisessä seu-
raavat siihen vaikuttavat asiat:
huoneen lämpötila
oven avaamistiheys
säilytettävien elintarvikkeiden määrä
laitteen sijaintipaikka.
3.4 FROSTMATIC -toiminto
FROSTMATIC -toiminto nopeuttaa tuo-
reiden elintarvikkeiden pakastumista
suojaten samalla jo pakastettuja ruokia
lämpenemiseltä.
Voit ottaa FROSTMATIC toiminnon käyt-
töön painamalla painiketta FROSTMA-
TIC .
FROSTMATIC -merkkivalo syttyy.
Voit kytkeä toiminnon pois päältä milloin
tahansa painamalla FROSTMATIC-toi-
minnon painiketta.
FROSTMATIC -merkkivalo sammuu.
3.5 Lämpötilahälytys
Jos pakastimen lämpötila on noussut ta-
solle, jossa ei voida enää taata pakastei-
den turvallisia säilytysolosuhteita (esim.
sähkökatkoksen vuoksi), hälytysmerkkiva-
lo vilkkuu ja hälytysmerkkiääni kuuluu.
1.
Poista hälytysmerkkiääni käytöstä
painamalla FROSTMATIC-painiketta.
Merkkivalo FROSTMATIC syttyy.
Hälytysmerkkivalo vilkkuu, kunnes
haluttu lämpötila on saavutettu.
2.
FROSTMATIC-painike voidaan va-
pauttaa, kun hälytysmerkkivalo sam-
muu.
FROSTMATIC sammuu.
Kun pakastin kytketään toimin-
taan ensimmäistä kertaa, hälytys-
merkkivalo vilkkuu, kunnes läm-
pötila on laskenut pakasteiden
säilytyksen kannalta turvalliselle
tasolle.
3.6 Oven aukiolon hälytys
Kun ovi on auki yli 90 sekunnin ajan, lait-
teesta kuuluu äänimerkki.
Kun normaaliolosuhteet palautetaan (ovi
suljetaan), hälytysääni lakkaa kuulumasta.
Kaikissa tapauksissa voit sammuttaa
merkkiäänen painamalla hälytyksen kuit-
tauspainiketta.
4. ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA
4.1 Sisätilan puhdistaminen
Ennen kuin otat laitteen käyttöön, pese
sisäosat ja kaikki kaapin sisään sijoitetta-
vat varusteet haalealla vedellä ja käsitis-
kiaineella poistaaksesi näin uudelle lait-
teelle tyypillisen hajun. Kuivaa pinnat ja
varusteet lopuksi huolellisesti.
18
www.aeg.com
Älä käytä puhdistusaineita tai
hankaavia jauheita, sillä ne vahin-
goittavat pintoja.
5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
5.1 Ruokien pakastaminen
Pakastinosasto soveltuu tuoreiden elin-
tarvikkeiden pakastamiseen sekä valmis-
pakasteiden pitkäaikaiseen säilyttämi-
seen.
Kun pakastat tuoreita elintarvikkeita,
käynnistä Fast Freeze -toiminto vähin-
tään 24 tuntia ennen kuin laitat ruoat pa-
kastimeen.
Laita pakastettavat elintarvikkeet kah-
teen yläosastoon.
24 tunnin aikana pakastettavien elintar-
vikkeiden enimmäismäärä on merkitty
arvokilpeen, joka sijaitsee laitteen sisä-
puolella.
Ruokien pakastuminen kestää 24 tuntia.
Tänä aikana pakastimeen ei saa lisätä
uusia pakastettavia ruokia.
Kun pakastuminen on päättynyt 24 tun-
nin kuluttua, palauta lämpötila normaa-
liin säilytyslämpötilaan (katso kohta Läm-
pötilan säätäminen).
5.2 Pakasteiden säilyttäminen
Kun käytät pakastinta ensimmäistä ker-
taa tai pitkän käyttämättömän jakson jäl-
keen, anna laitteen toimia vähintään kah-
den tunnin ajan suuremmilla asetusar-
voilla.
Jos pakastin sulaa vahingossa
esimerkiksi sähkökatkon vuoksi,
kun sähkö on ollut poikki pitem-
pään kuin teknisissä ominaisuuk-
sissa (kohdassa Käyttöönottoaika)
mainitun ajan, sulaneet elintarvik-
keet on käytettävä nopeasti tai
valmistettava ruoaksi, jonka jäl-
keen ne voidaan pakastaa uudel-
leen (kun ne ovat jäähtyneet).
5.3 Sulatus
Pakasteet voidaan sulattaa ennen käyt-
töä huoneen lämpötilassa.
Pienempiä paloja voidaan kypsentää
myös jäisinä suoraan pakastimesta otet-
tuna. Kypsennys kestää tässä tapaukses-
sa pitempään.
5.4 Kylmävaraajat
Pakastimen mukana tulee yksi tai usem-
pia kylmävaraajia. Sähkökatkon tai pa-
kastimen toimintahäiriön esiintyessä kyl-
mävaraajat pitävät pakastimen pitem-
pään kylmänä pidentäen näin elintarvik-
keiden säilymisaikaa.
6. VINKKEJÄ JA NEUVOJA
6.1 Pakastusohjeita
Seuraavassa on muutamia tärkeitä ohjei-
ta tehokkaan pakastamisen varmistami-
seksi:
24 tunnin aikana pakastettavien elin-
tarvikkeiden maksimimäärä on mainit-
tu laitteen arvokilvessä.
Ruokien pakastuminen kestää 24 tun-
tia. Tänä aikana pakastimeen ei saa li-
sätä uusia pakastettavia ruokia.
Pakasta vain korkealaatuisia, tuoreita
ja puhdistettuja elintarvikkeita.
Jaa ruoka pieniin annoksiin, jotta se
pakastuu nopeasti ja täydellisesti. Täl-
löin voit myöhemmin sulattaa vain tar-
vitsemasi määrän.
Kääri elintarvikkeet alumiinifolioon tai
pakkaa muovipusseihin mahdollisim-
man ilmatiiviisti.
Älä anna tuoreiden pakastamattomien
ruokien koskea jo pakastuneita tuottei-
ta, jotta niiden lämpötila ei nouse.
SUOMI 19
Vähärasvaiset ruoat säilyvät paremmin
kuin rasvaiset. Suola lyhentää elintar-
vikkeiden säilytysaikaa.
Jos jääpaloja nautitaan suoraan pakas-
timesta otettuina, ne voivat aiheuttaa
kylmävammoja.
Merkitse pakastuspäivämäärä kaikkiin
pakkauksiin, jotta voit helposti seurata
säilytysaikoja.
6.2 Pakasteiden säilytysohjeita
Noudata seuraavia ohjeita varmistaakse-
si laitteen parhaan suorituskyvyn:
Tarkista, että kaupasta ostamasi pa-
kasteet on säilytetty oikein.
Laita pakasteet pakastelokeroon mah-
dollisimman nopeasti ostoksilla käyn-
nin jälkeen.
Älä avaa ovea usein, älä myöskään pi-
dä ovea auki pitempään kuin on tar-
peen.
Sulatettu pakaste pilaantuu nopeasti
eikä sitä saa pakastaa uudelleen.
Älä käytä tuotetta pakkaukseen merki-
tyn viimeisen käyttöpäivän jälkeen.
7. HOITO JA PUHDISTUS
HUOMIO
Kytke laite irti verkkovirrasta en-
nen puhdistus- ja huoltotöiden
aloittamista.
Laitteen jäähdytysyksikkö sisältää
hiilivetyä; Jäähdytysyksikön huol-
lon ja täytön saa suorittaa ainoas-
taan valtuutettu huoltoliike.
7.1 Säännöllinen puhdistus
Laite on puhdistettava säännöllisesti.
Puhdista laitteen sisäosat ja varusteet
lämpimällä vedellä ja natriumbikarbo-
naatilla (5 ml puoleen litraan vettä).
Tarkista oven tiivisteet säännöllisesti ja
pyyhi puhtaaksi.
Huuhtele ja kuivaa huolellisesti.
Älä vedä, siirrä tai vahingoita kaa-
pin sisällä olevia putkia ja/tai kaa-
peleita.
Älä käytä puhdistusaineita, han-
kausjauhetta, voimakastuoksuisia
puhdistustuotteita tai kiillotusva-
haa sisätilojen puhdistamisessa,
sillä tällaiset tuotteet vahingoitta-
vat pintoja ja jättävät voimakkaan
tuoksun.
Irrota kerran vuodessa laitteen alaosassa
sijaitseva ilmanvaihtoritilä ja puhdista il-
makanavat pölynimurilla. Tämä toimen-
pide parantaa laitteen suorituskykyä ja
säästää energiaa.
HUOMIO
Varo vahingoittamasta jäähdytys-
järjestelmää.
Monet keittiön pintojen puhdistusaineet
sisältävät kemikaaleja, jotka voivat vahin-
goittaa laitteen muoviosia. Tästä syystä
laitteen ulkopintojen puhdistuksessa on
suositeltavaa käyttää vain lämmintä vettä
ja käsitiskiainetta.
Kun laite on puhdistettu, kytke se takai-
sin verkkovirtaan.
7.2 Pakastimen sulattaminen
Pakastimen hyllyihin ja yläosastoon muo-
dostuu aina jonkin verran huurretta.
Sulata pakastin, kun huurrekerroksen
paksuus on noin 3-5 mm.
Huurteen poistaminen:
1.
Käännä lämpötilan säädin asentoon
0 ja irrota pistoke pistorasiasta.
2.
Poista pakastimesta kaikki elintarvik-
keet, kääri ne paksulti sanomaleh-
teen ja laita viileään paikkaan.
3.
Jätä ovi auki.
4.
Poista kolme suurta laatikkoa.
5.
Kun pakastin on sulatettu, tyhjennä
pieneen alalaatikkoon kerääntynyt
vesi ja kuivaa sisäpinnat hyvin.
Kiinnitä pistoke pistorasiaan ja käännä
termostaattikytkin keskiasentoon. Anna
laitteen toimia vähintään kahden tunnin
ajan pikapakastustoiminnolla, ennen kuin
laitat pakasteet takaisin.
20
www.aeg.com
7.3 Tuuletuskanavien puhdistaminen
CAB
1.
Poista jalusta (A) ja sitten ilmanvaih-
tosäleikkö (B).
2.
Puhdista ilmanvaihtosäleikkö.
3.
Vedä ilmansuuntain (C) varovasti
ulos ja tarkista, että jäljelle ei ole jää-
nyt sulatusvettä.
4.
Puhdista laitteen alaosa pölynimuril-
la.
7.4 Jos laitetta ei käytetä
pitkään aikaan
Jos laitetta ei ole tarkoitus käyttää pit-
kään aikaan, suorita seuraavat toimenpi-
teet:
1.
Kytke laite irti verkkovirrasta.
2.
Ota kaikki ruoat pois.
3.
Sulata ja puhdista laite sekä kaikki
sen varusteet.
4.
Jätä ovi/ovet raolleen, jotta laitteen
sisälle ei muodostu epämiellyttävää
hajua.
Jos jätät laitteen toimintaan, pyy-
dä jotakin henkilöä tarkistamaan
kaappiin jätetyt elintarvikkeet ai-
ka ajoin, jotta ne eivät pilaannu
esimerkiksi sähkökatkon sattues-
sa.
8. KÄYTTÖHÄIRIÖT
VAROITUS!
Irrota pistoke pistorasiasta ennen
kuin aloitat vianmäärityksen.
Vianmääritystoimenpiteet, joita
ei ole mainittu tässä käyttöoh-
jeessa, on annettava ammattitai-
toisen sähköasentajan tehtäväksi.
Tietynlaiset äänet kuuluvat lait-
teen normaaliin toimintaan (kom-
pressori, jäähdytysaineen kierto).
Ongelma Mahdollinen syy Korjaustoimenpide
Laite ei toimi. Merk-
kivalo ei vilku.
Virta on katkaistu laittees-
ta.
Kytke virta laitteeseen.
Pistoke ei ole kunnolla
kiinni pistorasiassa.
Kiinnitä pistoke pistorasi-
aan.
Laitteeseen ei tule virtaa.
Pistorasiaan ei tule jänni-
tettä.
Kokeile kytkemällä pistora-
siaan jokin toinen sähkölai-
te.
Ota yhteys sähköasenta-
jaan.
SUOMI 21
Ongelma Mahdollinen syy Korjaustoimenpide
Merkkivalo vilkkuu. Laite ei toimi kunnolla. Ota yhteys sähköasenta-
jaan.
Hälytysmerkkivalo
vilkkuu.
Pakastimen lämpötila on
liian korkea.
Lue ohjeet kohdasta Läm-
pötilahälytys.
Laitteesta kuuluu
merkkiääni.
Pakastimen lämpötila on
liian korkea.
Lue ohjeet kohdasta Läm-
pötilahälytys.
Ovi on jäänyt auki. Sulje ovi.
Kompressori käy jat-
kuvasti.
Lämpötilaa ei ole säädet-
ty oikein.
Säädä lämpötila korkeam-
maksi.
Ovi ei ole kunnolla kiinni. Lue ohjeet kohdasta Oven
sulkeminen.
Ovea on avattu liian
usein.
Älä pidä ovea auki pitem-
pään kuin on tarpeen.
Ruoat ovat liian lämpimiä. Anna ruokien jäähtyä huo-
neen lämpötilaan ennen
kuin laitat ne laitteen si-
sään.
Huoneen lämpötila on
liian korkea.
Alenna huoneen lämpöti-
laa.
Pikapakastustoiminto on
kytketty.
Katso kohta Pikapakastus-
toiminto.
Pakastimen lämpöti-
la on liian alhainen.
Lämpötilaa ei ole säädet-
ty oikein.
Säädä lämpötila korkeam-
maksi.
Pikapakastustoiminto on
kytketty.
Katso kohta Pikapakastus-
toiminto.
Pakastimen lämpöti-
la on liian korkea.
Lämpötilaa ei ole säädet-
ty oikein.
Säädä lämpötila alhaisem-
maksi.
Ovi ei ole kunnolla kiinni. Lue ohjeet kohdasta Oven
sulkeminen.
Ruoat ovat liian lämpimiä. Anna ruokien jäähtyä huo-
neen lämpötilaan ennen
kuin laitat ne laitteen si-
sään.
Laitteen sisään on laitettu
paljon ruokia samalla ker-
taa.
Laita laitteeseen vähem-
män ruokia yhdellä kertaa.
Tuotteet ovat liian lähellä
toisiaan.
Järjestä tuotteet siten, että
kylmä ilma pääsee kiertä-
mään niiden välissä.
Huurretta muodos-
tuu runsaasti.
Ruokia ei ole pakattu kun-
nolla.
Pakkaa ruoat oikein.
Ovi ei ole kunnolla kiinni. Lue ohjeet kohdasta Oven
sulkeminen.
22
www.aeg.com
Ongelma Mahdollinen syy Korjaustoimenpide
Lämpötilaa ei ole säädet-
ty oikein.
Säädä lämpötila korkeam-
maksi.
8.1 Oven sulkeminen
1.
Puhdista oven tiivisteet.
2.
Säädä ovea tarvittaessa. Lue ohjeet
kohdasta "Asennus".
3.
Vaihda tarvittaessa vaurioituneet
oven tiivisteet. Ota yhteys valtuutet-
tuun huoltoliikkeeseen.
9. TEKNISET TIEDOT
Mitat
Korkeus 815 mm
Leveys 596 mm
Syvyys 550 mm
Käyttöönottoaika 29 tuntia
Jännite 230-240 V
Taajuus 50 Hz
Tekniset tiedot on merkitty laitteen sisäl-
le, vasemmalle puolelle kiinnitettyyn ar-
vokilpeen ja energiatarraan.
10. ASENNUS
VAROITUS!
Lue huolellisesti turvallisuusoh-
jeet oman turvallisuutesi ja lait-
teen asianmukaisen toiminnan
varmistamiseksi, ennen kuin aloi-
tat laitteen asennuksen.
10.1 Sijoittaminen
Laitteen voi asentaa kuivaan, hyvin tuule-
tettuun sisätilaan (autotalliin tai kellariin),
mutta parhaiten se toimii paikassa, jossa
ympäristön lämpötila vastaa laitteen ar-
vokilvessä määritettyä ilmastoa koskevaa
luokitusta:
Ilmas-
toluok-
ka
Ympäristön lämpötila
SN +10 °C – 32 °C
N +16 °C – 32 °C
ST +16 °C – 38°C
T +16 °C – 43 °C
10.2 Sähköliitäntä
Ennen kuin kytket laitteen verkkovirtaan,
tarkista, että arvokilvessä mainittu jännite
ja taajuus vastaavat verkkovirran arvoja.
Laite on kytkettävä maadoitettuun pisto-
rasiaan. Virtajohdon pistoke on varustet-
tu maadoituskoskettimella. Jos pistora-
sia, johon laite kytketään, ei ole maadoi-
SUOMI 23
tettu, ota yhteys sähköasentajaan ja pyy-
dä asentajaa kytkemään laite erilliseen
maadoitusliittimeen voimassa olevien
määräysten mukaisesti.
Valmistaja ei vastaa millään tavalla vahin-
goista, mikäli edellä olevia turvallisuus-
ohjeita ei ole noudatettu.
Tämä laite vastaa Euroopan yhteisön. di-
rektiivejä.
11. ÄÄNET
Tietynlaiset äänet kuuluvat laitteen nor-
maaliin toimintaan (kompressori, jäähdy-
tysaineen kierto).
BRRR!
HISSS!
CLICK!
BLUBB!
CRACK!
SSSRRR!
OK
CLICK!
CLICK!
BRRR!
BRRR!
24
www.aeg.com
12. YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä
. Kierrätä pakkaus
laittamalla se asianmukaiseen
kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten
terveyttä kierrättämällä sähkö- ja
elektroniikkaromut. Älä hävitä
merkillä
merkittyjä kodinkoneita
kotitalousjätteen mukana. Palauta
tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
26
www.aeg.com
/

Tämä käsikirja soveltuu myös