Aeg-Electrolux AGS58200F0 Ohjekirja

Brändi
Aeg-Electrolux
Kategoria
toys
Malli
AGS58200F0
Tyyppi
Ohjekirja
TÄYDELLISTEN TULOKSIEN SAAVUTTAMISEKSI
Kiitämme teitä tämän AEG-tuotteen valitsemisesta.
Olemme kehittäneet tämän tuotteen tarjotaksemme teille
huipputason suorituskyvyn moneksi vuodeksi. Laitteen
innovatiiviset teknologiat tekevät elämästänne
yksinkertaisempaa – kyseisiä ominaisuuksia ei välttämättä
löydy tavallisista laitteista. Käyttäkää muutama minuutti
lukemiseen, jotta voitte hyödyntää laitteen ominaisuudet
parhaalla mahdollisella tavalla.
LISÄVARUSTEET JA KULUTUSHYÖDYKKEET
AEG-verkkomyymälästä löydätte kaiken tarvitsemanne
kaikkien AEG-laitteidenne ulkonäön ja toiminnan
säilyttämiseksi huippukunnossa. Korkeiden
laatustandardien mukaan suunniteltujen ja valmistettujen
lisävarusteiden lisäksi löydätte myymälästämme erityisiä
keittoastioita, ruokailuvälinekoreja, pullon pidikkeitä,
erityisiä pyykinpesupusseja, jne.
Vieraile verkkokaupassamme sivulla
www.aeg.com/shop
2
SISÄLLYS
4 Turvallisuusohjeet
7 Käyttöpaneeli
8 Ensimmäinen käyttökerta
9 Päivittäinen käyttö
10 Vinkkejä ja neuvoja
10 Hoito ja puhdistus
12 Käyttöhäiriöt
14 Tekniset tiedot
14 Asennus
15 Äänet
16 Ympäristönsuojelu
Tässä käyttöohjeessa käytetään
seuraavanlaisia symbolimerkkejä:
Tärkeitä turvallisuuteen ja laitteen
asianmukaiseen käyttöön liittyviä ohjeita.
Yleistietoja ja vinkkejä
Ympäristönsuojeluohjeita
Oikeus muutoksiin pidätetään
Sisällys
3
TURVALLISUUSOHJEET
Lue tämä käyttöohje ja sen sisältämät neuvot sekä varoitukset huolellisesti ennen laitteen
asentamista ja ensimmäistä käyttöä, jotta osaisit käyttää laitetta turvallisesti ja oikealla ta-
valla. Turhien virheiden ja onnettomuuksien välttämiseksi on tärkeää, että kaikki laitteen
käyttäjät perehtyvät huolellisesti sen toimintaan ja turvallisuusominaisuuksiin. Pidä tämä
ohje tallessa ja varmista, että se kulkee aina laitteen mukana esimerkiksi asunnon vaihdon
yhteydessä tai luovutetaan mahdolliselle uudelle omistajalle. Näin kaikilla laitteen käyttäjillä
on asianmukaiset ohjeet turvallista käyttöä varten.
Huomioi tarkasti käyttöohjeen sisältämät varoitukset käyttäjien turvallisuuden varmistami-
seksi ja omaisuusvahinkojen välttämiseksi. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka ovat ai-
heutuneet varoitusten ja turvallisuusohjeiden vastaisesta toiminnasta.
Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus
Tämä laite ei ole tarkoitettu fyysisesti, motorisesti tai henkisesti rajoitteisten tai kokemat-
tomien tai taitamattomien henkilöiden (eikä lasten) käyttöön, ellei heidän turvallisuudes-
taan vastuussa oleva henkilö valvo ja opasta heitä laitteen käytössä.
Pikkulapsia on valvottava eikä heidän pidä antaa leikkiä laitteella.
Pidä kaikki pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta. Ne voisivat aiheuttaa tukehtu-
misvaaran.
Kun poistat laitteen käytöstä lopullisesti, irrota pistoke pistorasiasta, leikkaa virtajohto irti
(mahdollisimman läheltä laitteen liitäntäkohtaa) ja irrota laitteen ovi. Tällä tavoin voi-
daan välttää leikkiville lapsille aiheutuva sähköiskun tai loukkuunjäämisen vaara.
Tässä laitteessa on magneettiset oven tiivisteet. Jos entisen laitteesi ovessa on jousiluki-
tus (salpa), riko jousilukitus, ennen kuin poistat vanhan laitteen käytöstä estääksesi lasten
loukkuunjäämisen vaaran.
Yleiset turvallisuusohjeet
VAROITUS!
Pidä kalusteen sisään asennetun laitteen syvennyksen tai kalustekaapin ilmanvaihtoaukot
vapaina.
Laite on tarkoitettu elintarvikkeiden ja/tai juomien säilyttämiseen kotitalouskäytössä tä-
män käyttöohjeen kuvauksen mukaisesti.
Älä yritä nopeuttaa sulatusta mekaanisten laitteiden tai muun keinotekoisen sulatusväli-
neen avulla.
Älä käytä muita sähkölaitteita (esim. jäätelökonetta) jäähdytyslaitteiden sisällä, elleivät
ne ole valmistajan hyväksymiä tähän tarkoitukseen.
Varo vahingoittamasta jäähdytysputkistoa.
Laitteen jäähdytysputkisto sisältää isobutaania (R600a), joka on hyvin ympäristöystävälli-
nen luonnonkaasu, mutta kuitenkin tulenarka.
Varmista, etteivät jäähdytyspiirin komponentit pääse vaurioitumaan laitteen kuljetuksen
ja asennuksen aikana.
Jos jäähdytysputkisto vaurioituu:
4 Turvallisuusohjeet
vältä avotulta ja muita syttymislähteitä
tuuleta huolellisesti huone, johon laite on sijoitettu
Laitteen teknisten ominaisuuksien muuttaminen tai muiden muutosten tekeminen lait-
teeseen on vaarallista. Vahingoittunut virtajohto voi aiheuttaa oikosulun, tulipalon ja/tai
sähköiskun.
VAROITUS!
Sähköosien (virtajohto, pistoke, kompressori) vaihdon saa suorittaa vain valtuutettu huolto-
liike vaaratilanteiden välttämiseksi.
1. Virtajohtoa ei saa jatkaa.
2. Varmista, että virtajohto ei joudu puristuksiin tai pääse vahingoittumaan laitteen
takana. Litistynyt tai vahingoittunut virtajohto voi ylikuumentua ja aiheuttaa tulipa-
lon.
3. Laitteen verkkovirtakytkennän on oltava hyvin ulottuvilla siten, että pistoke on help-
po irrottaa pistorasiasta.
4. Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi.
5. Jos pistoke on löysästi kiinni virtajohdossa, älä kiinnitä sitä pistorasiaan. Tämä ai-
heuttaa sähköiskun tai tulipalon vaaran.
6.
Laitetta ei saa käyttää, jos sisävalon lampun suojus
1)
puuttuu.
Laite on painava. Sen siirtämisessä on noudatettava varovaisuutta.
Älä koske pakastimessa oleviin tuotteisiin kostein tai märin käsin. Koskettaminen voi ai-
heuttaa ihon hankautumista tai kylmävammoja.
Laite ei saa olla pitkään suorassa auringonvalossa.
Tämän laitteen hehkulamput
2)
ovat erityisiä lamppua, joita saa käyttää vain kodinkoneis-
sa. Ne eivät sovi huoneiden valaistukseen.
Päivittäinen käyttö
Älä laita kuumia kattiloita laitteen muoviosien päälle.
Älä säilytä tulenarkoja kaasuja tai nesteitä jääkaapissa, sillä ne voivat räjähtää.
Älä laita elintarvikkeita suoraan takaseinän ilmanvaihtoaukkoa vasten.
3)
Pakasteita ei saa pakastaa uudelleen sen jälkeen, kun ne on kerran sulatettu.
Säilytä valmispakasteet pakkauksen ohjeita noudattaen.
Noudata tarkasti laitteen valmistajan säilytysohjeita. Lue ohjeet.
Älä laita pakastimeen hiilihappopitoisia tai poreilevia juomia, sillä jäätyessä pakkaukseen
muodostuu painetta, jolloin se voi räjähtää ja vahingoittaa laitetta.
Mehujäät voivat aiheuttaa kylmävammoja, jos ne nautitaan suoraan pakastimesta otet-
tuina.
Huolto ja puhdistus
Ennen kuin aloitat huoltoa tai puhdistusta, kytke laite pois toiminnasta ja irrota pistoke
pistorasiasta.
1) Mikäli lampussa on suojus.
2) Mikäli laitteessa on lamppu.
3) Mikäli kyseessä on huurtumaton Frost Free-malli.
Turvallisuusohjeet 5
Älä käytä laitteen puhdistuksessa metalliesineitä.
Älä käytä huurteen poistamisessa teräviä esineitä. Käytä muovista kaavinta.
Asennus
Noudata tarkasti sähköliitäntää käsittelevissä kappaleissa annettuja ohjeita.
Pura laite pakkauksestaan ja tarkista mahdolliset kuljetusvauriot. Vaurioitunutta laitetta
ei saa kytkeä verkkovirtaan. Ilmoita mahdollisista vahingoista välittömästi jälleenmyyjälle.
Säilytä tässä tapauksessa pakkausmateriaalit.
Odota vähintään kaksi tuntia, ennen kuin kytket laitteen verkkovirtaan, jotta öljy ehtii
virrata kompressoriin.
Laitteen ympärillä on oltava hyvä ilmankierto, jotta ylikuumenemisen vaaraa ei ole. Nou-
data asennusohjeissa esitettyjä ilmanvaihtomääräyksiä.
Laite on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava selkä seinää vasten, jotta palovammoja ai-
heuttaviin kuumiin osiin (kompressori, lauhdutin) ei voida koskea.
Laitetta ei saa sijoittaa lämpöpatterin tai lieden viereen.
Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä on hyvin ulottuvilla laitteen asennuksen jäl-
keen.
Laitteen saa kytkeä ainoastaan puhtaaseen vesijohtoverkkoon.
4)
Huoltopalvelu
Kaikki laitteen asennukseen liittyvät sähkötyöt on annettava ammattitaitoisen sähkö-
asentajan tehtäväksi.
Laitteen huoltotyöt saa suorittaa vain valtuutettu huoltoliike, ja ainoastaan alkuperäisten
varaosien käyttäminen on sallittua.
Ympäristönsuojelu
Tämä laite ei sisällä otsonikerrosta tuhoavia kaasuja jäähdytyspiirissä eikä eristemateriaa-
leissa. Käytöstäpoistettua laitetta ei saa toimittaa tavallisen yhdyskuntajätteen keräykseen.
Eristevaahto sisältää tulenarkoja kaasuja: laitteen käytöstäpoistossa ja hävittämisessä tulee
noudattaa paikallisia jätehuoltomääräyksiä. Vältä vahingoittamasta jäähdytysyksikköä, eri-
tyisesti lämmönvaihtimen läheltä. Tässä laitteessa käytetyt, symbolilla
merkityt materi-
aalit ovat kierrätettäviä.
4) Mikäli laitteessa on vesiliitäntä.
6 Turvallisuusohjeet
KÄYTTÖPANEELI
1 2 3 4 5
1 Merkkivalo
2 Lämpötilan säädin
3 FROSTMATIC -valo
4 FROSTMATIC -kytkin
Hälytysmerkkiäänen kuittauspainike
5 Hälytysmerkkivalo
Laitteen käynnistäminen
1. Kiinnitä pistoke pistorasiaan.
2. Käännä lämpötilan säädintä myötäpäivään keskiasentoon.
3. Merkkivalo syttyy ja äänimerkki kuuluu 2 sekunnin ajan ilmoittaen laitteen käynnisty-
misestä.
4. Hälytysmerkkivalo vilkkuu ja hälytysmerkkiääni kuuluu ilmoittaen laitteen liian kor-
keasta sisälämpötilasta.
5. Paina FROSTMATIC-kytkintä ja hälytysmerkkiääni deaktivoituu.
6. Paina FROSTMATIC-kytkintä uudelleen ja FROSTMATIC -merkkivalo syttyy. Pakastin
käynnistyy.
Laitteen kytkeminen pois toiminnasta
1. Laite kytketään pois toiminnasta kääntämällä lämpötilan säädin asentoon O, jolloin
laitteesta kuuluu kahden sekunnin pituinen merkkiääni.
2. Merkkivalo sammuu.
Lämpötilan säätäminen
Laitteen sisälämpötila säädetään kaapin alaosassa sijaitsevalla lämpötilan säätimellä.
Laitetta käytetään seuraavasti:
Lämpötilaa säädetään korkeammaksi kääntämällä lämpötilan säädintä pienempiä asetus-
arvoja kohti.
Lämpötilaa säädetään kylmemmäksi kääntämällä lämpötilan säädintä suurempia asetus-
arvoja kohti.
Keskimääräinen asetus on yleensä sopivin.
Huomioi lämpötilan säätämisessä seuraavat siihen vaikuttavat asiat:
Käyttöpaneeli
7
huoneen lämpötila
oven avaamistiheys
säilytettävien elintarvikkeiden määrä
laitteen sijaintipaikka.
FROSTMATIC -toiminto
FROSTMATIC -toiminto nopeuttaa tuoreiden elintarvikkeiden pakastumista suojaten samalla
jo pakastettuja ruokia lämpenemiseltä.
Voit aktivoida toiminnon FROSTMATIC painamalla kytkintä FROSTMATIC .
FROSTMATIC -merkkivalo syttyy.
Voit kytkeä toiminnon pois päältä milloin tahansa painamalla FROSTMATIC -toiminnon kyt-
kintä.
FROSTMATIC -merkkivalo sammuu.
Lämpötilahälytys
Jos pakastimen lämpötila on noussut tasolle, jossa ei voida enää taata pakasteiden turvalli-
sia säilytysolosuhteita (esim. sähkökatkoksen vuoksi), hälytysmerkkivalo vilkkuu ja hälytys-
merkkiääni kuuluu.
1. Deaktivoi hälytysmerkkiääni painamalla FROSTMATIC-kytkintä.
Merkkivalo FROSTMATIC syttyy.
Hälytysmerkkivalo vilkkuu, kunnes vaadittu lämpötila on saavutettu.
2. FROSTMATIC -kytkin voidaan vapauttaa, kun hälytysmerkkivalo sammuu.
FROSTMATIC sammuu.
Kun pakastin kytketään toimintaan ensimmäistä kertaa, hälytysmerkkivalo vilkkuu, kunnes
lämpötila on laskenut pakasteiden säilytyksen kannalta turvalliselle tasolle.
Oven aukiolon hälytys
Kun ovi on auki yli 90 sekunnin ajan, laitteesta kuuluu äänimerkki.
Kun normaaliolosuhteet palautetaan (ovi suljetaan), hälytysääni lakkaa kuulumasta.
Kaikissa tapauksissa voit sammuttaa merkkiäänen painamalla hälytyksen kuittauspainiketta.
ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA
Sisätilan puhdistaminen
Ennen kuin otat laitteen käyttöön, pese sisäosat ja kaikki kaapin sisään sijoitettavat varus-
teet haalealla vedellä ja käsitiskiaineella poistaaksesi näin uudelle laitteelle tyypillisen hajun.
Kuivaa pinnat ja varusteet lopuksi huolellisesti.
Älä käytä puhdistusaineita tai hankaavia jauheita, sillä ne vahingoittavat pintoja.
8 Ensimmäinen käyttökerta
PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
Ruokien pakastaminen
Pakastinosasto soveltuu tuoreiden elintarvikkeiden pakastamiseen sekä valmispakasteiden
pitkäaikaiseen säilyttämiseen.
Kun pakastat tuoreita elintarvikkeita, käynnistä Fast Freeze -toiminto vähintään 24 tuntia
ennen kuin laitat ruoat pakastimeen.
Laita pakastettavat elintarvikkeet kahteen yläosastoon.
24 tunnin aikana pakastettavien elintarvikkeiden enimmäismäärä on merkitty arvokilpeen,
joka sijaitsee laitteen sisäpuolella.
Ruokien pakastuminen kestää 24 tuntia. Tänä aikana pakastimeen ei saa lisätä uusia pakas-
tettavia ruokia.
Kun pakastuminen on päättynyt 24 tunnin kuluttua, palauta lämpötila normaaliin säilytys-
lämpötilaan (katso kohta Lämpötilan säätäminen).
Pakasteiden säilyttäminen
Kun käytät pakastinta ensimmäistä kertaa tai pitkän käyttämättömän jakson jälkeen, anna
laitteen toimia vähintään kahden tunnin ajan suuremmilla asetusarvoilla.
Jos pakastin sulaa vahingossa esimerkiksi sähkökatkon vuoksi, kun sähkö on ollut poikki pi-
tempään kuin teknisissä ominaisuuksissa (kohdassa Käyttöönottoaika) mainitun ajan, sula-
neet elintarvikkeet on käytettävä nopeasti tai valmistettava ruoaksi, jonka jälkeen ne voi-
daan pakastaa uudelleen (kun ne ovat jäähtyneet).
Pakastettujen elintarvikkeiden kalenteri
Symbolit ilmaisevat erilaisia pakastettavia elintarvikkeita.
Numerot tarkoittavat kunkin elintarvikeryhmän säilytysaikaa kuukausina. Säilytysajan alem-
man vai ylemmän arvon käyttäminen riippuu elintarvikkeen laadusta ja käsittelystä ennen
pakastamista.
Sulatus
Pakasteet voidaan sulattaa ennen käyttöä huoneen lämpötilassa.
Pienempiä paloja voidaan kypsentää myös jäisinä suoraan pakastimesta otettuna. Kypsen-
nys kestää tässä tapauksessa pitempään.
Kylmävaraajat
Pakastimen mukana tulee yksi tai usempia kylmävaraajia. Sähkökatkon tai pakastimen toi-
mintahäiriön esiintyessä kylmävaraajat pitävät pakastimen pitempään kylmänä pidentäen
näin elintarvikkeiden säilymisaikaa.
Päivittäinen käyttö 9
VINKKEJÄ JA NEUVOJA
Pakastusohjeita
Seuraavassa on muutamia tärkeitä ohjeita tehokkaan pakastamisen varmistamiseksi:
24 tunnin aikana pakastettavien elintarvikkeiden maksimimäärä on mainittu laitteen ar-
vokilvessä.
Ruokien pakastuminen kestää 24 tuntia. Tänä aikana pakastimeen ei saa lisätä uusia pa-
kastettavia ruokia.
Pakasta vain korkealaatuisia, tuoreita ja puhdistettuja elintarvikkeita.
Jaa ruoka pieniin annoksiin, jotta se pakastuu nopeasti ja täydellisesti. Tällöin voit myö-
hemmin sulattaa vain tarvitsemasi määrän.
Kääri elintarvikkeet alumiinifolioon tai pakkaa muovipusseihin mahdollisimman ilmatii-
viisti.
Älä anna tuoreiden pakastamattomien ruokien koskea jo pakastuneita tuotteita, jotta nii-
den lämpötila ei nouse.
Vähärasvaiset ruoat säilyvät paremmin kuin rasvaiset. Suola lyhentää elintarvikkeiden
säilytysaikaa.
Jos jääpaloja nautitaan suoraan pakastimesta otettuina, ne voivat aiheuttaa kylmävam-
moja.
Merkitse pakastuspäivämäärä kaikkiin pakkauksiin, jotta voit helposti seurata säilytysai-
koja.
Pakasteiden säilytysohjeita
Noudata seuraavia ohjeita varmistaaksesi laitteen parhaan suorituskyvyn:
Tarkista, että kaupasta ostamasi pakasteet on säilytetty oikein.
Laita pakasteet pakastimeen mahdollisimman nopeasti ostoksilla käynnin jälkeen.
Älä avaa ovea usein äläkä pidä ovea auki pitempään kuin on tarpeen.
Sulatettu pakaste pilaantuu nopeasti eikä sitä saa pakastaa uudelleen.
Älä käytä tuotetta pakkaukseen merkityn viimeisen käyttöpäivän jälkeen.
HOITO JA PUHDISTUS
HUOMIO
Kytke laite irti verkkovirrasta ennen puhdistus- ja huoltotöiden aloittamista.
Laitteen jäähdytysyksikkö sisältää hiilivetyä; Jäähdytysyksikön huollon ja täytön saa suorit-
taa ainoastaan valtuutettu huoltoliike.
Säännöllinen puhdistus
Laite on puhdistettava säännöllisesti.
Puhdista laitteen sisäosat ja varusteet lämpimällä vedellä ja natriumbikarbonaatilla (5 ml
puoleen litraan vettä).
Tarkista oven tiivisteet säännöllisesti ja pyyhi puhtaaksi.
10 Vinkkejä ja neuvoja
Huuhtele ja kuivaa huolellisesti.
Älä vedä, siirrä tai vahingoita kaapin sisällä olevia putkia ja/tai kaapeleita.
Älä käytä puhdistusaineita, hankausjauhetta, voimakastuoksuisia puhdistustuotteita tai kiil-
lotusvahaa sisätilojen puhdistamisessa, sillä tällaiset tuotteet vahingoittavat pintoja ja jät-
tävät voimakkaan tuoksun.
Irrota kerran vuodessa laitteen alaosassa sijaitseva ilmanvaihtoritilä ja puhdista ilmakanavat
pölynimurilla. Tämä toimenpide parantaa laitteen suorituskykyä ja säästää energiaa.
HUOMIO
Varo vahingoittamasta jäähdytysjärjestelmää.
Monet keittiön pintojen puhdistusaineet sisältävät kemikaaleja, jotka voivat vahingoittaa
laitteen muoviosia. Tästä syystä laitteen ulkopintojen puhdistuksessa on suositeltavaa käyt-
tää vain lämmintä vettä ja käsitiskiainetta.
Kun laite on puhdistettu, kytke se takaisin verkkovirtaan.
Pakastimen sulattaminen
Pakastimen hyllyihin ja yläosastoon muodostuu aina jonkin verran huurretta.
Sulata pakastin, kun huurrekerroksen paksuus on noin 3-5 mm.
Huurteen poistaminen:
1. Käännä lämpötilan säädin asentoon 0 ja irrota pistoke pistorasiasta.
2. Poista pakastimesta kaikki elintarvikkeet, kääri ne paksulti sanomalehteen ja laita viile-
ään paikkaan.
3. Jätä ovi auki.
4. Poista kolme suurta laatikkoa.
5. Kun pakastin on sulatettu, tyhjennä pieneen alalaatikkoon kerääntynyt vesi ja kuivaa
sisäpinnat hyvin.
Kiinnitä pistoke pistorasiaan ja käännä termostaattikytkin keskiasentoon. Anna laitteen toi-
mia vähintään kahden tunnin ajan pikapakastustoiminnolla, ennen kuin laitat pakasteet ta-
kaisin.
Tuuletuskanavien puhdistaminen
1. Poista jalusta (1) ja sitten ilmanvaihto-
säleikkö (2).
2. Puhdista ilmanvaihtosäleikkö.
3. Vedä ilmansuuntain (3) varovasti ulos ja
tarkista, että jäljelle ei ole jäänyt sula-
tusvettä.
4. Puhdista laitteen alaosa pölynimurilla.
321
Hoito ja puhdistus 11
Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan
Jos laitetta ei ole tarkoitus käyttää pitkään aikaan, suorita seuraavat toimenpiteet:
1. Kytke laite irti verkkovirrasta.
2. Ota kaikki ruoat pois.
3. Sulata ja puhdista laite sekä kaikki sen varusteet.
4. Jätä ovi/ovet raolleen, jotta laitteen sisälle ei muodostu epämiellyttävää hajua.
Jos jätät laitteen toimintaan, pyydä jotakin henkilöä tarkistamaan kaappiin jätetyt elintar-
vikkeet aika ajoin, jotta ne eivät pilaannu esimerkiksi sähkökatkon sattuessa.
KÄYTTÖHÄIRIÖT
VAROITUS!
Irrota pistoke pistorasiasta ennen kuin aloitat vianmäärityksen.
Vianmääritystoimenpiteet, joita ei ole mainittu tässä käyttöohjeessa, on annettava ammat-
titaitoisen sähköasentajan tehtäväksi.
Tietynlaiset äänet kuuluvat laitteen normaaliin toimintaan (kompressori, jäähdytysaineen
kierto).
Ongelma Mahdollinen syy Korjaustoimenpide
Laite ei toimi. Merkkivalo
ei vilku.
Virta on katkaistu laitteesta. Kytke virta laitteeseen.
Pistoke ei ole kunnolla kiinni pis-
torasiassa.
Kiinnitä pistoke pistorasiaan.
Laitteeseen ei tule virtaa. Pisto-
rasiaan ei tule jännitettä.
Kokeile kytkemällä pistorasiaan
jokin toinen sähkölaite.
Ota yhteys sähköasentajaan.
Merkkivalo vilkkuu. Laite ei toimi kunnolla. Ota yhteys sähköasentajaan.
Hälytysmerkkivalo vilkkuu. Pakastimen lämpötila on liian
korkea.
Lue ohjeet kohdasta Lämpötilahä-
lytys.
Laitteesta kuuluu merkki-
ääni.
Pakastimen lämpötila on liian
korkea.
Lue ohjeet kohdasta Lämpötilahä-
lytys.
Ovi on jäänyt auki. Sulje ovi.
Kompressori käy jatkuvas-
ti.
Lämpötilaa ei ole säädetty oi-
kein.
Säädä lämpötila korkeammaksi.
Ovi ei ole kunnolla kiinni. Lue ohjeet kohdasta Oven sulke-
minen.
Ovea on avattu liian usein. Älä pidä ovea auki pitempään
kuin on tarpeen.
Ruoat ovat liian lämpimiä. Anna ruokien jäähtyä huoneen
lämpötilaan ennen kuin laitat ne
laitteen sisään.
12 Käyttöhäiriöt
Ongelma Mahdollinen syy Korjaustoimenpide
Huoneen lämpötila on liian kor-
kea.
Alenna huoneen lämpötilaa.
Pikapakastustoiminto on kytket-
ty.
Katso kohta Pikapakastustoimin-
to.
Pakastimen lämpötila on
liian alhainen.
Lämpötilaa ei ole säädetty oi-
kein.
Säädä lämpötila korkeammaksi.
Pikapakastustoiminto on kytket-
ty.
Katso kohta Pikapakastustoimin-
to.
Pakastimen lämpötila on
liian korkea.
Lämpötilaa ei ole säädetty oi-
kein.
Säädä lämpötila alhaisemmaksi.
Ovi ei ole kunnolla kiinni. Lue ohjeet kohdasta Oven sulke-
minen.
Ruoat ovat liian lämpimiä. Anna ruokien jäähtyä huoneen
lämpötilaan ennen kuin laitat ne
laitteen sisään.
Laitteen sisään on laitettu paljon
ruokia samalla kertaa.
Laita laitteeseen vähemmän ruo-
kia yhdellä kertaa.
Tuotteet ovat liian lähellä toisi-
aan.
Järjestä tuotteet siten, että kylmä
ilma pääsee kiertämään niiden
välissä.
Huurretta muodostuu run-
saasti.
Ruokia ei ole pakattu kunnolla. Pakkaa ruoat oikein.
Ovi ei ole kunnolla kiinni. Lue ohjeet kohdasta Oven sulke-
minen.
Lämpötilaa ei ole säädetty oi-
kein.
Säädä lämpötila korkeammaksi.
Oven sulkeminen
1. Puhdista oven tiivisteet.
2. Säädä ovea tarvittaessa. Lue ohjeet kohdasta Asennus.
3. Vaihda tarvittaessa vaurioituneet oven tiivisteet. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliik-
keeseen.
Käyttöhäiriöt
13
TEKNISET TIEDOT
Mitat
Korkeus 815 mm
Leveys 596 mm
Syvyys 550 mm
Lämmönnousuaika 29 h
Jännite 230-240 V
Taajuus 50 Hz
Tekniset tiedot löytyvät arvokilvestä, joka on sijoitettu laitteen sisälle vasemmalle puolelle,
sekä energiamerkinnästä.
ASENNUS
VAROITUS!
Lue huolellisesti turvallisuusohjeet oman turvallisuutesi ja laitteen asianmukaisen toimin-
nan varmistamiseksi, ennen kuin aloitat laitteen asennuksen.
Sijoittaminen
Laitteen voi asentaa kuivaan, hyvin tuuletettuun sisätilaan (autotalliin tai kellariin), mutta
parhaiten se toimii paikassa, jossa ympäristön lämpötila vastaa laitteen arvokilvessä määri-
tettyä ilmastoa koskevaa luokitusta:
Ilmastoluokka Ympäristön lämpötila
SN +10 °C – 32 °C
N +16 °C – 32 °C
ST +16 °C – 38°C
T +16 °C – 43 °C
Sähköliitäntä
Ennen kuin kytket laitteen verkkovirtaan, tarkista, että arvokilvessä mainittu jännite ja taa-
juus vastaavat verkkovirran arvoja.
Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. Virtajohdon pistoke on varustettu maadoi-
tuskoskettimella. Jos pistorasia, johon laite kytketään, ei ole maadoitettu, ota yhteys sähkö-
asentajaan ja pyydä asentajaa kytkemään laite erilliseen maadoitusliittimeen voimassa ole-
vien määräysten mukaisesti.
Valmistaja ei vastaa millään tavalla vahingoista, mikäli edellä olevia turvallisuusohjeita ei
ole noudatettu.
Tämä laite vastaa Euroopan yhteisön. direktiivejä.
14 Tekniset tiedot
ÄÄNET
Tietynlaiset äänet kuuluvat laitteen normaaliin toimintaan (kompressori, jäähdytysaineen
kierto).
BRRR!
HISSS!
CLICK!
BLUBB!
CRACK!
SSSRRR!
OK
CLICK!
CLICK!
BRRR!
BRRR!
BLUBB!
BLUBB!
Äänet 15
HISSS!
HISSS!
SSSRRR!
SSSRRR!
CRACK!
CRACK!
YMPÄRISTÖNSUOJELU
Tuotteeseen tai sen pakkaukseen merkitty symboli , osoittaa, että tätä tuotetta ei saa
laittaa sekajätteen joukkoon, vaan se on toimitettava erilliseen sähkö- ja
elektroniikkajätteiden keräyspisteeseen.
Asianmukaisella jätehuollolla estetään mahdolliset ympäristö- ja terveyshaitat. Laitetta ei
saa purkaa ennen jätehuoltoon luovuttamista eikä laitteen sisälle saa laittaa muita jätteitä.
Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saat kuntasi jäteasioita hoitavalta
viranomaiselta, liikkeestä josta tuote on ostettu tai internet sivuiltamme www.electrolux.fi.
16 Ympäristönsuojelu
/