Philips 3080 Ohjekirja

Kategoria
Radios
Tyyppi
Ohjekirja
SÄÄTIMET ASENNUS RADIO/KELLO
1 ALARM RESET - aktiivin herätyksen
pysäyttämiseksi 24 tunnin ajaksi.
2 SLUMBER - torkunta-ajan aktivoimiseksi.
3 CLOCK (Kello):
RUN - kellon ajan näytön palauttamiseksi
osoittamaan kellon/herätyksen aikojen asetuksen
jälkeen.
ALARM - ALARM-herätystoiminnan
säätämiseksi/tarkistamiseksi.
TIME SET - kellon ajan asettamiseksi
H
R - Tuntien säätämiseksi kello- ja herätysaikaa
varten.
M
IN - Minuuttien säätämiseksi kello- ja
herätysaikaa varten.
4
SLUMBER OFF
/ REPEAT ALARM
(
TORKUNTA POIS PÄÄL
/ Toista heätys)
- torkunta-ajan kytkemiseksi pois päältä
- aktiivin herätyksen pysäyttämiseksi 9 minuutin
jakson ajaksi.
5 Näyttö -
tuntien, minuuttien ja aktivoidun
herätyksen näyttämiseksi.
6 BAND - FM-MW (tai LW) -kaistan
valitsemiseksi.
7 VOLUME - äänenvoimakkuuden säätämiseksi.
8 TUNING - radiokanavien virittämiseksi.
9 RADIO - radiotilan kytkemiseksi tilaan ON/OFF
(Päällaä/Päältä pois)
0 ALARM (Herätys):
OFF - herätyksen kytkemiseksi päältä pois.
RAD (io) - radion aktivoimiseksi herätyksen
asetusta varten.
BUZ (zer) - äänimerkin aktivoimiseksi
herätyksen asetusta varten.
! Paristoluukku - tehon varaparisto.
@ Sähköjohto - virtaverkkoa varten.
# Saparoantenni - FM-kanavan vastaanottoa
varten.
1.
Tarkista, vastaako laitteen pohjaosassa olevan
tyyppikilven esittämä verkkojännite paikallista
verkkosyöttöä.
2.
Työnnä sähköjohto pistorasiaan. Verkkosyöttö on
nyt kytketty ja näytön numerot alkavat vilkkua.
Sinun on nyt asetettava oikea aika.
3.
Laitteen kytkemiseksi täysin irti virtaverkosta
irrota sähköjohto pistorasiasta.
Voit käyttää kelloradiota myös pelkästään radiona.
1.
Aseta RADIO-kytkin kytkentäasentoon ON.
2.
Valitse aaltokaista käyttämällä BAND-kytkintä.
3.
Käyttämällä TUNING-viritystä voit hakea
haluamasi radiokanavan.
4.
Säädä ääni käyttämällä säädintä VOLUME.
5.
Radion sammuttamiseksi aseta RADIO-kytkin
asentoon OFF.
Radion vastaanoton parantamiseksi
MW (LW)
-vastaanottoa varten laitteessa on
sisäänrakennettu antenni, joka toimii parhaiten,
jos se asetetaan ei-metalliselle pinnalle, esim.
puu- tai muovipinnalle. Kohdista MW (LW) -
antenni kelloradion asentoa muuntelemalla.
FM
-vastaanottoa varten vedä täysin ulos
laitteen takaosassa oleva saparoantenni
parhaan mahdollisen vastaanoton saamiseksi.
Kellon näyttö
Aika näytetään käyttämällä 24 tunnin
kellojärjestelmää.
Tärkeää!
Tarkan tuntien ja minuuttien säädön saamiseksi
kellon herätysaika asetettaessa varmista aina, että
painat erikseen, ei samanaikaisesti, H
R
- ja M
IN
-
painikkeita.
Ajan asetus
1.
Aseta kellon säädin asentoon TIME SET.
2.
Paina ja pidä painettuna HR- ja MIN-painikkeita
tuntien ja minuuttien asettamiseksi ja
säätämiseksi.
KELLO
FM/MW RADIO
VIRTAVERKKOKYTKENTÄ
TAKAPANEELI
ks. kuva
1
PÄÄLLYS- JA
SIVUPANEELIT
ks. kuva
1
40
Suomi
AJ3080/00 page 40
KELLO HERÄTYS
Sormesi ollessa painamassa HR tunnit
lisääntyvät näytettynä numerona välillä
00
ja
23
.
Sormesi ollessa painamassa M
IN minuutit
lisääntyvät näytettynä numerona välillä
00
ja
59
.
3.
Irrota sormesi painikkeesta HR tai MIN, kun olet
saanut oikean asetuksen.
4.
Sen varmistamiseksi, että kellon aika ei pääse
muuttumaan vahingossa, käännä kellon säädin
asentoon RUN.
Yleistä
Jos haluat käyttää herätystä, sinun on ensin
asetettava herätysaika. Tarjolla on kaksi
herätystilaa: merkkiääni tai radio.
Näyttö osoittaa myös, oletko asettanut
herätyksen; sen osoittaa näytön ALARM-
merkinnän vieressä oleva piste.
1.
Aseta kellon säädin asentoon ALARM.
2.
Paina ja pidä painettuna HR- ja MIN-painikkeita
tuntien ja minuuttien asettamiseksi ja
säätämiseksi.
Sormesi ollessa painamassa H
R tunnit
lisääntyvät näytettynä numerona välillä
00
ja
23
.
Sormesi ollessa painamassa M
IN minuutit
lisääntyvät näytettynä numerona välillä
00
ja
59
.
3.
Irrota sormesi painikkeelta HR tai MIN, kun olet
saanut oikean asetuksen.
4.
Aseta kellon säädin asentoon RUN kellon ajan
näyttöön palaamiseksi.
Asettamasi herätysajan tarkistamiseksi
aseta kellon säädin ALARM-asentoon.
5.
Valitaksesi sen herätystilan, jonka haluat
herättävän sinut, aseta vastaava herätyskytkin
ALARM asentoon
RAD
tai
BUZ
.
Jos olet valinnut radiotilan, varmista, että olet
asettanut äänenvoimakkuuden tasolle, jolla se
pystyy herättämään sinut.
Merkkiääni on asetettu tietylle
voimakkuustasolle eikä sitä voi muuttaa.
Voit kytkeä herätyksen pois päältä kolmella tavalla:
Paitsi jos valitset herätyksen peruutuksen kokonaan
ALARM RESET -toiminto tulee automaattisesti
valituksi
1 tunnin ja 59 minuutin kuluttua
sen
jälkeen, kun herätys kuuluu ensimmäisen kerran.
ALARM RESET (Herätyksen uudelleenasetus)
Jos haluat herätystilan pysäytettäväksi välittömästi,
mutta haluat myös herätyksen toistettavan samaan
aikaan seuraavana päivänä:
Paina ALARM RESET herätyksen äänimerkin
aikana.
REPEAT ALARM (Herätyksen toisto)
Tämä toistaa herätyksen 9 minuutin väliajoin.
Paina painiketta torkuntatila
SLUMBER OFF
/REPEAT
ALARM.
Paina uudelleen painiketta torkuntatila
SLUMBER
OFF
/REPEAT ALARM seuraavan herätysäänen
aikana, jos haluat herätysäänen toistamisen.
Jos et paina uudelleen painiketta torkuntatila
SLUMBER OFF
/REPEAT ALARM, herätysääni kuuluu
1 tunnin ja 59 minuutin ajan
, jonka jälkeen se
kytkeytyy itsestään pois päältä. Sen jälkeen
herätysajan asetus siirtyy automaattisesti
ALARM RESET -tilaan herätyksen toimimiseksi
samaan aikaan seuraavana päivänä.
Herätyksen kytkeminen täysin pois päältä
Ennen merkkiääntä tai sen aikana työnnä
kytkin ALARM irtikytkentäasentoon OFF.
Herätystä koskeva osoitus häviää näytöstä.
HERÄTYS KYTKETTYNÄ POIS PÄÄL
HERÄTYS KYTKETTYNÄ PÄÄLLE
HERÄTYKSEN ASETUS
6:45
41
Suomi
AJ3080/00 page 41
TORKUNTA LISÄTIETOJA
Kelloradiossa on sisäänrakennettu ajastinlaite
SLUMBER, jonka avulla radio kytkeytyy
automaattisesti pois päältä 59 minuttin kuluttua;
näin voit levätä, kuunnella radiota tai nukahtaa.
1.
Tarkista, että CLOCK-kellosäädin on asennossa
RUN.
2.
Aseta RADIO-kytkin irtikytkentäasentoon OFF.
3.
Aseta haluttu torkunta-aika painamalla
SLUMBER-painiketta.
Näyttö esittää torkunta-ajan
0:59
.
SLUMBER-torkuntatoiminnon kytkemiseksi pois
päältä paina
SLUMBER OFF/REPEAT ALARM.
Huomautuksia:
Torkuntatoiminto ei vaikuta herätyksen
asetukseen.
Jos olet kääntänyt äänenvoimakkuuden alas
SLUMBER-torkuntatoiminnon aikana ja
herätys on asetettu radiotilaan, varmista, että
olet säätänyt äänenvoimakkuuden tarpeeksi
voimakkaaksi herätäksesi siihen seuraavana
päivänä.
Jos et aio käyttää kelloradiota pitkähköön
aikaan, kytke laite irti irrottamalla kosketin
pistorasiasta. Paristo on myös syytä poistaa
kemiallisten aineiden vuodon estämiseksi,
mikä vaurioittaa laitetta.
Laitteen puhdistamiseksi sormenjäljistä,
pölystä ja liasta käytä puhdasta ja pehmeää
kangaspalasta tai käämiskää. Älä käytä
puhdistusaineita, jotka sisältävät benseeniä,
ohenninta jne. sillä ne voivat vaurioittaa
koteloa.
Sähkökatkon aiheutuessa kelloradion toiminta
katkeaa täysin.
Heti kun sähkövirta kytketään uudelleen,
näytön numerot alkavat vilkkua. Tämä
osoittaa, että sinun on asetettava kelloon
oikea aika.
Kellon ajan ja asetetun herätysajan
ylläpitämiseksi sähkökatkon tai irtikytkennän
aiheutuessa asenna paristopesään 9 voltin
paristo, tyyppi 6F22
(ei mukana
toimituksessa)
; tämä toimii tehon
varmistuksena. Aika ei kuitenkaan tule
näkymään kellon näytössä. Hälytys ja radio
FM/MW (LW) eivät myöskään toimi..
Pariston varmistustoimi pystyy ylläpitämään
pelkästään asetetun kellon ja herätyksen ajan.
Heti kun verkkosyöttö palautetaan, näyttö
osoittaa oikeaa aikaa.
1.
Ennen pariston asentamista liitä kosketin
pistorasiaan.
2.
Asenna paristo paristolokeroon.
Vaihda paristo kerran vuodessa tai aina kun
välttämätöntä.
Paristot sisältävät kemiallisia aineksia,
joten ne on hävitettävä asianmukaisesti.
VARMISTUS SÄHKÖKATKON
VARALTA
HUOLTO
TORKUNTA KYTKETTYNÄ POIS
0:59
TORKUNTATILA TOIMINNASSA
TORKUNTA
42
Suomi
AJ3080/00 page 42
VIANHAKU
ONGELMA
Mahdollinen syy.
Korjaustoimenpide.
Ei ääntä
Ei ole säädetty äänenvoimakkuutta.
Säädä äänenvoimakkuus.
MW (tai LW) -lähetyksiä ei pystytä
vastaanottamaan asianmukaisella tavalla
Heikko radiosignaali.
Kierrä laitetta paremman vastaanoton
saamiseksi ja varmista, että laite on asetettu
ei-metalliselle pinnalle.
Jatkuvaa särinää ja suhinaa MW (tai LW) -
vastaanoton aikana
Muiden sähkölaitteiden aiheuttamia häiriöitä,
esim. TV, tietokoneet, hehkulamput.
Siirrä radio pois sähkölaitteiden
läheisyydestä.
Ajoittaista särinää FM-vastaanoton aikana
Heikko signaali.
Säädä saparoantennia.
Herätys ei toimi
Ei ole asetettu herätystä.
Aseta herätysaika ja herätyskytkin asentoon
BUZ tai RAD.
Äänenvoimakkuus liian alhainen radiota
varten.
Lisää äänenvoimakkuutta.
Torkuntatoiminta ei toimi
RADIO edelleen kytkentäasennossa ON.
Kytke RADIO irtikytkentäasentoon OFF.
Kellon säätö asennossa TIME SET tai ALARM.
Säädä kellon säädin asentoon RUN.
Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on pyritty
jättämään pois. Olemme yrittäneet tehdä
pakkausmateriaalin helposti erotettavaksi
kolmeksi erilliseksi materiaaliksi: pahvi (laatikko),
pehmustava polystyreeni (tuki), polyeteeni
(pussit).
Laite sisältää kierrätettäviä materiaaleja, joiden
erottaminen on annettava ammattimaisen
jätehuoltoyhtiön suoritettavaksi. Noudata
paikallisia pakkausmateriaalien, tyhjentyneiden
paristojen ja vanhojen laitteiden hävittämistä
koskevia säännöksiä.
YMPÄRISTÖÄ KOSKEVIA TIETOJA
43
Suomi
AJ3080/00 page 43
Vian ilmetessä tarkasta ensin alla olevat seikat ennen laitteen viemistä korjattavaksi.
Jos et pysty ratkaisemaan ongelmaa seuraavana annettujen ohjeiden pohjalta, ota yhteys
myyntiedustajaan tai huoltokeskukseen.
VAROITUS: Älä ryhdy missään tapauksessa suorittamaan itse laitteen korjaamista, muuten
takuu mitätöidään.
Huom. Toiminnanvalitsin POWER on kytketty toisiopoulelle, eikä se kytke laitetta irti
sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-osa on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun
pistoke on pistorasiassa.
Oikeus muutoksiin varataan
Laite täyttää Euroopan yhteisön radiohäiriösuojausta kosevat määräykset. Laite ei saa olla
alttiina tippu-ja roiskevedelle.
Tyyppikilpi löytyy kelloradion pohjaosasta.
j
Tämä laite täyttää EY:n radiohäirintää koskevien asetusten vaatimukset.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49

Philips 3080 Ohjekirja

Kategoria
Radios
Tyyppi
Ohjekirja