ELEKTRO HELIOS BK1060 Ohjekirja

Tyyppi
Ohjekirja

Tämä käsikirja sopii myös

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE
FI
SÄILIÖPAKASTIN
ZFC102
820 41 77 75
Varmista, että laitteen takaosassa oleva pistoke ei ole puristuksissa tai vahingoittunut.
- Vahingoittunut pistoke voi ylikuumentua ja aiheuttaa palovaaran.
Älä aseta painavia tavaroita tai itse laitetta liitosjohdon päälle.
- Oikosulun tai tulipalon vaara.
Älä poista pistoketta pistorasiasta liitosjohdosta vetämällä, erityisesti silloin, kun laitetta vedetään pois kalus-
teesta.
- Vahingoittunut liitosjohto voi aiheuttaa oikosulun, tulipalon ja/tai sähköiskun.
- Vahingoittunut liitosjohto tulee vaihtaa uuteen valtuutetun huoltoliikkeen toimesta.
Jos pistorasia on viallinen, älä työnnä pistoketta pistorasiaan.
- Sähköiskun tai tulipalon vaara.
TIETOJA LAITTEEN PAKKAUSMATERIAALEISTA
Kaikki käytetyt materiaalit ovat ympäristöystävällisiä. Ne voidaan viedä kaatopaikalle tai hävittää polttamalla. Materiaaleihin liittyvää:
Muovit voidaan myös kierrättää ja niissä on seuraavat tunnusmerkinnät: >PE< on polyeteenin lyhenne, sitä on esim. uloimmassa lait-
teen ympärillä olevassa pussissa ja sisällä olevissa pusseissa. >PS< on puristetun polystyreenin lyhenne, esim. pehmusteosissa, ei
sisällä ponnekaasuja. Pahviosat valmistetaan uusiopaperista ja ne voidaan antaa paperinkeräykseen. Käytöstä poistettujen laittei-
den hävittäminen Ympäristönsuojelusyistä on huolehdittava kylmälaitteiden asianmukaisesta hävittämisestä. Tämä koskee laitetta,
joka sinulla on tähän asti ollut käytössä ja myös uutta laitetta - kun se jonain päivänä joudutaan poistamaan käytöstä.
Symboli, joka on merkitty tuotteeseen tai sen pakkaukseen, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä talousjätteenä. Tuote on
sen sijaan luovutettava sopivaan sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan keräyspisteeseen. Tämän tuotteen
asianmukaisen hävittämisen varmistamisella autetaan estämään sen mahdolliset ympäristöön ja terveyteen kohdistuvat haittavaiku-
tukset, joita voi aiheutua muussa tapauksessa tämän tuotteen epäasianmukaisesta jätekäsittelystä. Tarkempia tietoja tämän tuotteen
kierrättämisestä saa paikallisesta kunnantoimistosta, talousjätehuoltopalvelusta tai liikkeestä, josta tuote on ostettu.
Varoitus! Tee käytöstä poistetut laitteet käyttökelvottomiksi ennen niiden hävittämistä. Irrota verkkopistoke, katkaise verkko-
johto, varmista, että kaikki lukot ja salvat on irrotettu estääksesi pikkulasten joutumisen kaapin sisälle.
VITTÄMISEEN LIITTYVIÄ OHJEITA
Laitetta ei saa laittaa tavalliseen jätekeräykseen. Kylmäainekiertoa, erityisesti laitteen takaosassa olevaa lauhdutinta ei saa
vahingoittaa. Tietoja laitteesi asianmukaisesta hävittämisestä saat kuntasi jäteasioita hoitavalta viranomaiselta.
ASENNUS
Tuotetta siirrettäessä voit välttää lattian naarmuuntumisen asettamalla pahvin, huovan tms. tuotteen alle.
SIJOITUS
Pakastin on sijoitettava ehdottomasti suoraan lujalle alustalle. Mahdolliset lattian epätasaisuudet korjataan esim. pienen puupalikan
avulla. Pakastin on sijoitettava kuivaan tilaan, jonka ilmanvaihto on sopivan tehokas. Ympäristön lämpötila vaikuttaa laitteen ener-
giankulutukseen. Siksi on tärkeää, että, laitetta ei sijoiteta suoraan auringonpaisteeseen, eikä lämpöpatterin tai uunin läheisyyteen, ja
että laite sijoitetaan paikaan, jossa ympäristön lämpötila vastaa sitä lämpöluokaa, jolle laite on suunniteltu.
Lämpöluokka ympäristön lämpötila
SN +10 - +32°C
N +16 - +32°C
ST +18 - +38°C
T +18 - +43°C
Jos laitetta on kuljetettu kyljellään, sen on annettava seistä normaalissa asennossa noin puolen vuorokauden
ajan ennen käynnistämistä.
VERKKOLIITÄNTÄ
Laite kytketään pistorasiaan jota suojaa 10 A sulake. Sähköverkon jännitteen tulee olla 230-240 V, 50 Hz. Kytkennässä on noudatet-
tava paikallisia sähköalan voimassaolevia määräyksiä. tämä laite täyttää seuraavien ETY-direktiivien vaatimukset:
- 73/23/ETY 19. 02. 1973 - pienjännitedirektiivi
- 89/336/ETY 03. 05. 1989 (sekä muutosdirektiivi 92/31 ETY) direktiivi sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta.
Tämä säiliöpakastin täyttää radiohäirintää koskevan EY-direktiivin n:o 87/308 vaatimukset. Joitakin ylläolevista malleista ei ole saatavana
kaikissa maissa. Laitteen koestus on suoritettu ISO-normin 5155 mukaisesti pakastustehon, energiankulutuksen ja virtakatkoksen
aikaisen säilymisajan määrittämiseksi. Tutkimuslaitos tiedottaa: Testipakkausten sijoitusohjeet saa tilauksesta laitteen valmistajalta.
PAKASTIMEN KÄYTTÖÖNOTTO
Laita ohjeiden mukaisesti asennetun pakastimen kansi kiinni, ja työnnä laitteen pistoke pistorasiaan yllä
kuvatun mukaisesti.
Käännä lämpötilasäätimen väännin keskiasentoon myötäpäivään. Kevyen naksauksen jälkeen,
jäähdytyskompressori käynnistyy.
1. Lämpötilasäätimen väännin
LÄMPÖTILAN SÄÄTÖ
Pakastimen lämpötila säädetään termostaatilla haluttuun lukemaan. Asentoa “7” kohti käännettäessä pakastimen lämpötila alenee,
asentoa “1” kohti käännettäessä lämpötila nousee. Oikea asento löytyy mittaamalla pakastimen keskiosassa ylimpänä olevan ilman
lämpötila, jonka on normaalisti oltava vähintään -18°C.
1
KANNEN AVAAMINEN/SULKEMINEN
Kannen tiivistelista estää kosteuden pääsyn pakastimeen ja huurteen muodostumisen laitteen sisäseiniin. Kantta avattaessa pakastimen
sisäilma lämpenee hieman ja laajenee. Kun kansi suljetaan, pakastimen sisäilma jäähtyy välittömästi. Tällöin voi laitteessa syntyä ali-
paine, mistä johtuen sitä on vaikea avata heti sulkemisen jälkeen. Tämä on täysin normaali ilmiö. Odota pari minuuttia kunnes alipaine
tasaantuu ja kansi aukeaa jälleen kevyesti vetämällä. Älä koskaan riuhdo rajusti kannen kahvasta. Kansi voi olla avattuna tai suljet-
tuna. Kannen väkivaltainen avaus yli avatun asennon (noin 95°) saattaa johtaa kannen vaurioitumiseen.
PAKASTUS
On tärkeää, että pakastaminen sujuu nopeasti ja että jo pakastetut tuotteet lämpenevät mahdollisimman vähän. Pakastettaessa kerralla yli
3-4 kg toimitaan seuraavasti: Käännä lämpötilanvalitsin kylmimpään asentoon (7). Pakastin toimii tällöin jatkuvasti ja laitteen pakas-
tusteho nousee. Tämä tehdään 6-24 tuntia ennen uusien akasteiden pakastimeen panoa, pakastettavasta määrästä riippuen. Laita
tuotteet pakastimeen ja jatka tällä säädöllä vielä n. 1 vuorokauden ajan. Käännä tämän jälkeen lämpötilanvalitsin takaisin säilytysläm-
pötila-asentoon, jolloin pakastimen säilytyslämpötilaa ohjaa termostaatti. Mikäli unohdatte kääntää lämpötilanvalitsinta, ei laite vauri-
oidu toimiessaan tauotta pitemmän aikaa, mutta se kuluttaa tarpeettomasti energiaa.
PAKASTEIDEN PAKKAAMINEN JA SIJOITTAMINEN
Pakastettavien tuotteiden on oltava kylmiä (korkeintaan huoneenlämpöisiä). Tuotteet pakataan ilmatiiviisti kuivumisen estämiseksi.
Uudet pakasteet sijoitetaan pakastimen kylmien sisäseinien viereen varmistaen samalla, että ne eivät pääse kosketuksiin jo pakastettu-
jen tuotteiden kanssa. Pakastimen yläreunaan on aina jätettävä 5 mm tyhjää tilaa.
Katso kohtaa “Hyviä neuvoja”.
PAKASTUSTEHO
Laitteen pakastusteho (Freezing Capacity) on ilmoitettu sen arvokilvessä, kg/24 h. Annettua tehoa ei saa
ylittää, muussa tapauksessa pakastusaika pitenee. Arvokilpi on kiinnitetty pakastimen kanteen.
Huom! Ilmoitettu pakastusteho pitää paikkansa kun säiliö on tyhjä ja halutaan pakastaa suuria määriä.
Jos pakastimeen sitä vastoin päivittäin laitetaan suuria määriä uusia tuotteita, ilmoitettu teho laskee n.
1/3.
KORIT
Koreissa säilytetään jo pakastetut tuotteet.
PAKASTEIDEN SÄILYTYS
Pakasteita voidaan säilyttää kaikkialla pakastimessa. Yläreunaan on kuitenkin jätettävä 5 mm:n tyhjä tila. Ostopakasteissa mainittuja säi-
lytysaikoja ei saa ylittää. Pakasteita ostettaessa on varmistuttava siitä, että ne on säilytetty oikeassa lämpötilassa. Älä osta tuotteita,
joiden pakkaus on kostunut tai rikkoutunut. Ostopakasteet on mahdollisimman nopeasti siirrettävä kotipakastimeen. Pakasteiden kulje-
tukseen on hyvä käyttää lämpöeristettyä laukkua. Älä laita pakastimeen hiilihappopitoisia juomia, pulloja tai lämpimiä esineitä.
PAKASTUS
Pakasta ainoastaan korkealaatuisia ja tuoreita elintarvikkeita. Jäähdytä lämpimät ruoat mahdollisimman nopeasti huoneenlämpöön
ennen kuin laitat ne pakastimeen. Kääri tuotteet tiiviisti pakastusfolioon tai käytä tarkoitukseen sopivia pakastusrasioita tai -pusseja, joita
on saatavissa päivittäistavarakaupoista. Jaa tuotteet pienimpiin eriin, jolloin ne pakastuvat nopeammin. Sulata vain kerralla käytettävä
pakastemäärä. Sulaneita pakasteita ei saa pakastaa uudelleen. Sulatetuista pakasteista valmistetut ruoat voidaan sen sijaan huoletta
pakastaa uudelleen. Merkitse pakkauksiin pakastuspäivämäärä. Pakastimen sisällöstä on myös hyvä pitää kirjaa. Liian hidas pakastus-
prosessi heikentää elintarvikkeiden laatua. Tästä johtuen on tärkeää, ettei ylitetä pakastimen arvokilvessä mainittua pakastustehoa.
Pakastettaessa useampana päivänä peräkkäin alenee vuorokautinen pakastusteho kolmanneksen arvokilvessä mainitusta arvosta.
Kansi on mahdollisuuksien mukaan pidettävä kiinni koko pakastuksen ajan. Halutessanne lisätietoja kotipakastuksesta, voitte hankkia
aihetta käsittelevää kirjallisuutta.
PAKASTEIDEN SULATUS
Yleensä ei ole suositeltavaa sulattaa pakasteita huoneenlämmössä, koska se lisää bakteerien syntymismahdollisuutta. Suuremmat
lihapalat tai siipikarjatuotteet sulavat parhaiten jääkaapissa. Sama koskee elintarvikkeita, joita ei valmisteta edelleen, esim. hedelmät,
voi ja leikkeleet. Pienemmänkokoiset pakasteet voidaan valmistaa suoraan ruoaksi. Noudata aina elintarvikepakkauksissa annettuja
ohjeita. Leivän voi sulattaa suoraan lämpimässä uunissa. Useimmat pakasteet voi myös sulattaa nopeasti mikro-aaltouunissa.
Noudata mikroaaltouunin käyttöohjetta.
PAKASTIMEN SISÄPUOLEN PUHDISTUS
Ennen puhdistukseen tai huoltotoimenpiteisiin ryhtymistä on pistoke vedettävä ulos pistorasiasta ja kaikki irtonaiset osat poistettava.
Pakastin on paras puhdistaa sulatuksen jälkeen ennen kuin virransyöttö kytketään laitteeseen. Pakastin pyyhitään puhtaaksi kosteal-
la rievulla. Käytä puhdistukseen lämmintä vettä ja mietoa, hajustamatonta puhdistusainetta. Pakastimen puhdistuksen jälkeen pyy-
hitään myös kori(t) puhtaaksi ennen pakastimeen panoa.
Huom! Älä käytä hankaavia tai voimakkaasti hajustettuja puhdistusaineita pakastimen sisäosan puhdistukseen. Nämä vaurioit-
tavat ja naarmuttavat pakastimen sisäpintoja ja jättävät pakastimeen voimakkaan hajun.
PAKASTIMEN ULKOPINTOJEN PUHDISTUS
Pakastimen ulkopinnat pyyhitään puhtaaksi kostealla rievulla, ja miedolla puhdistusaineliuoksella. Kannen tiivistelista puhdistetaan
miedolla, hajustamattomalla pesuaineella.
FREEZING
CAPACITY
KUN PAKASTIN ON POISSA KÄYTÖSTÄ
Katkaise virransyöttö ja irrota pistoke pistorasiasta. Tyhjennä pakastin. Puhdista pakastin annettujen ohjeiden mukaisesti.
Jätä kansi raolleen.
TOIMINTAHÄIRIÖT
PAKASTIN EI TOIMI TYYDYTTÄVÄLLÄ TAVALLA
Tutki seuraavat seikat ennen kuin kutsut huoltoapua:
Mikäli ongelma on edelleen ratkaisematta, kutsukaa paikalle valtuutetun huoltoliikkeen edustaja. Älkää ryhtykö itse lisätoimenpiteisiin.
Ammattitaidoton korjaaminen voi johtaa henkilövaurioihin ja aiheuttaa lisää häiriöitä laitteen toiminnassa. Pakastimen ulkoseinät
lämpiävät ajoittain, mikä on täysin normaali ilmiö. Tämä johtuu siitä, että pakastuksessa syntyvä lämpö siirtyy pakastimen ulkovaip-
paan. Lämpö estää samalla kosteuden syntymisen ja laitteen ruostumisen. Jos pakastin on ollut pois päältä lyhyen aikaa, saattaa
käydä niin, että kompressori ei käynnisty samanaikaisesti kun virta kytketään jälleen päälle. Tämä on täysin normaalia.
SÄHKÖKATKOKSEN TAI TOIMINTAHÄIRÖN SATTUESSA
Mikäli pakastimessa ei otsikossa mainituista syistä kehity kylmyyttä käyttöohjeen teknisissä tiedoissa maintun lämpötilannousuajan
puitteissa, pakasteet eivät vielä vaurioidu. Älkää avatko säiliöpakastimen kantta katkoksen tai häiriön aikana.
Huom! Lämpötilan nousuaika saattaa lyhentyä, ellei pakastin ole täynnä.
Kun sähkökatkos on ohi tai toimintahäiriö korjattu, tarkistakaa pakasteet. Mikäli pakasteet ovat alkaneet sulaa, ne on joko käytettävä
tai valmistettava ruoaksi, jolloin ne voidaan pakastaa uudelleen.
TAKUU
Tuotteen takuuaika voidaan ilmoittaa erikseen. Ellei takuuaikaa ole erikseen määritelty, noudatetaan vallitsevaa lainsäädäntöä ja
kansallisia määräyksiä. Takuuehdot noudattavat vallitsevan lainsäädännön mukaisia yleisiä ehtoja. Ostokuitti säilytetään, koska takuun alkaminen
määritetään ostopäivän mukaan. Korvaus huollosta voidaan periä myös takuuaikana: aiheettomasta huoltokäynnistä, ellei valmistajan
HUOLTO JA VARAOSAT
Huollot ja mahdolliset korjaukset on annettava valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi.
Lähimmän valtuutetun huoltoliikkeen numeron löydät soittamalla numeroon 0200-2662 (0,1597 €/min + pvm).*
Varmistaaksesi laitteesi moitteettoman toiminnan, vaadi aina käytettäväksi sopivinta, siis alkuperäisvaraosaa.
* Mainitse soittaessasi tuotteen merkki. Kopioi arvokilvestä tuotteen tiedot alla olevaan kohtaan, niin ne löytyvät helposti, jos sinun pitää
ottaa yhteys huoltoliikkeeseen.
Malli..................................................................
Tuotenumero.....................................................
Sarjanumero......................................................
Ostopäivä..........................................................
KULUTTAJANEUVONTA
Tuotettasi tai sen käyttöä koskeviin kysymyksiin saat vastauksen kuluttajaneuvonnastamme soittamalla
numeroon 0200-2662 (0,1597 €/min +pvm).
EU-MAAT
Laitteella on käyttömaan lainsäädännön mukainen takuu.
KULJETUSVAURIOT
Tarkista pakkauksen purkamisen yhteydessä, ettei laite ole vaurioitunut kuljetuksessa. Mahdollisista kuljetusvaurioista on heti
ilmoitettava myyjäliikkeelle.
Vian kuvaus
Pakastin ei ole
tarpeeksi
kylmä
Huurretta muo-
dostuu paljon
Tarkista:
Varastoitujen elintarvik-
keiden lämpötila nousee
(ne lämpenevät)
Kansi ei sulkeudu tiivii-
sti
Huoneessa on erittäin
kosteaa
Tuotteet on huonosti
pakattu
Mahdollinen syy
Pistoke ei ole kunnolla kiinni
Kontaktihäiriö tai sulakevaurio
Sähkökatkos
Kansi ottaa kiinni pakasteisiin
Pesukoneesta, pyykinkuivauksesta
tms. aiheutuva kosteus
Pakasteista aiheutuva kosteus
Toimenpide
Tarkista pistoke ja pistorasia
Tarkista sulake, kutsu mahd. sähkömies
Odota sähkökatkoksen päättymistä
Järjestä pakasteet uudelleen ja varmista,
että kansi sulkeutuu oikealla tavalla
Siirrä pakastin kuivempaan huonetilaan
tai tehosta ilmanvaihtoa
Pakkaa tuotteet uudelleen, ks. kohtaa
"Käyttö"
laitteen asennuksesta, käytöstä ja hoidosta antamia ohjeita ole noudatettu.
TEKNISET TIEDOT
Malli ZFC102
Kokonaistilavuus litraa 105
Käyttötilavuus litraa 102
Korkeus cm 85
Leveys cm 55
Syvyys cm 59
Paino kg 27
Energiankulutus/24h kWh 0,68
Pakastusteho kg/24h 12
Lämpötilan nousu*) h 26
Liitäntäteho W 68
*) Lämpötilan nousuaika -18°C..-9°C:seen sähkökatkoksen aikana
1 / 1

ELEKTRO HELIOS BK1060 Ohjekirja

Tyyppi
Ohjekirja
Tämä käsikirja sopii myös

muilla kielillä