Bose FreeStyle Earbuds Ohjekirja

Brändi
Bose
Kategoria
mobile headsets
Malli
FreeStyle Earbuds
Tyyppi
Ohjekirja
English Dansk Deutsch Dutch
Español Finnish Français Italiano Magyar Polski
D. E. F.
A.
B.
C.
G.
Please take the time to carefully read this quick
start guide and follow the Important Safety
Instructions.
For additional information about your earbuds, refer to the
Owner’s Guide: http://global.Bose.com
U.S. only: http://Owners.Bose.com/freestyle
Important Safety Instructions
CAUTIONS
Sounds that you rely on as reminders or warnings may have
an unfamiliar character when using headsets. Be aware
of how these sounds may vary in character so you can
recognize them as needed.
Do not drop, sit on, or allow the headset to be immersed
in water.
WARNINGS
Contains small parts which may be a choking
hazard. Not suitable for children under age 3.
This product contains magnetic material.
Long-term exposure to loud music may cause
hearing damage. It is best to avoid high volume levels when
using headset, especially for extended periods.
Use caution when using your headset while operating a
vehicle or engaging in any activity that requires your full
attention. Check and follow local laws regarding headset
use. Some jurisdictions impose specic limitations, such as
single earpiece conguration, on the use of such products
while driving.
This product conforms to all applicable EU
directive requirements. The complete declaration
of conformity can be found at
www.Bose.com/compliance
CLEANING
Your earbuds may require periodic cleaning:
Ear tips: First, remove them from the earbuds and wash
the tips with a mild detergent and water. Make sure you
thoroughly rinse and dry them before putting them back on
the earbuds.
Earbud nozzles: Clean only with a dry, soft cotton swab or
equivalent. Never insert any cleaning tool into the nozzle.
Components
A. Clothing clip
B. Adjustment slider
C. Inline microphone and 3-button remote
D. StayHear
®
tips: Large (black)
E. StayHear tips: Medium, installed (grey)
F. StayHear tips: Small (white)
G. Carrying case
Connecting to an Apple Device
You can connect the earbuds to the standard 3.5 mm
headphone jack on your iPhone, iPod or other Apple
products.
Using the earbuds with your Apple device
Volume up
Answer/End
Volume down
The Bose
®
FreeStyle
earbuds come with
a small inline microphone and 3-button
remote for convenient control of select
iPhone and iPod models. To control the
volume, press and hold the +/– button.
To Answer or End a call and to play or
pause a song or video, press and
release the Answer/End button.
Note: Full controls may not be available
for some Apple products.
Note: For information on using your earbuds with non Apple
devices, refer to www.Bose.com
Importance of Proper Fit
When you wear the earbuds properly, they provide the
comfort and clarity you expect from Bose.
Each tip is marked with either an L or an R to indicate
which earbud it is for. Be sure to attach the left
StayHear
®
tip to the left earbud and the right StayHear
®
tip to the right earbud.
Fitting the earbud to your ear
The earbud has a soft StayHear
®
tip attached, allowing it
to rest comfortably in the bowl of your ear. The wing part
of the tip ts just under your ear ridge.
To determine if the tip is the right size:
1. Insert the earbud into the ear canal just enough so the
earbud arm rests lightly against your ear.
2. Tilt the earbud back and press the tip wing under the ear
ridge until it is secure. The tips should t comfortably yet
securely in the bowl of the ear.
Changing ear tips
Select the type and size of ear tip that provides you
with the best comfort and t.
1. Gently peel the edges of the attached tip away from the
earbud, using care not to tear the tip.
CAUTION: To prevent damage, do not pull on the
StayHear
®
tip wing.
2. Position the opening of the new tip over the nozzle with the
small slot over the nozzle hook.
3. Ease the base of the tip down around the base of the
earbud until the tip feels secured.
Troubleshooting
Poor Sound Quality or Missing Audio Channel(s)
Make sure the earbuds are securely plugged into the
headphone jack of the Apple device.
Adjust the bass and treble settings in the audio device.
Try another audio device.
Microphone not working
Ensure you are using a compatible Apple device (see list of
compatible devices below).
Make sure the earbuds are securely plugged into the
headphone jack of the Apple device.
Make sure the microphone opening on the back of the
Answer/End button is not blocked.
Try another phone call.
Try another compatible Apple device.
Apple device is not responding to (remote) button
commands
Ensure you are using a compatible Apple device (see list of
compatible devices below).
Make sure the earbuds are securely plugged into the
headphone jack of the Apple device.
For multi-press functions: vary speed of button presses.
Try another compatible Apple device.
For use with:
The remote and mic are supported only by iPhone 3GS or
later, iPad, iPod touch (2nd generation or later), iPod classic
(120GB, 160GB), and iPod nano (4th generation or later).
The remote is supported by iPod shufe (3rd generation or
later). Audio is supported by all iPad and iPod models.
“Made for iPod,” “Made for iPhone,” and “Made for iPad” mean that
an electronic accessory has been designed to connect specically
to iPod, iPhone, or iPad, respectively, and has been certied by
the developer to meet Apple performance standards. Apple is
not responsible for the operation of this device or its compliance
with safety and regulatory standards. Please note that the use
of this accessory with iPod, iPhone, or iPad may affect wireless
performance.
Apple, iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shufe, and
iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and
other countries.
©2013 Bose Corporation. No part of this work may be reproduced,
modied, distributed, or otherwise used without prior written
permission.
Please refer to the complete Owner’s Guide, available online,
for more information about your earbuds, including advanced
functions, additional troubleshooting suggestions and information
on accessories and replacement parts. To request a printed copy
of the complete Owner’s Guide, refer to the phone numbers
provided for your region.
The serial number is located on the warranty card included in
the carton. Now is a good time to register your earbuds. You
can do this easily by going to http://global.Bose.com/register
Tag dig tid til at læse denne hurtige
vejledning omhyggeligt, og følg de vigtige
sikkerhedsinstruktioner.
Yderligere oplysninger om dine øretelefoner nder du i
brugervejledningen: http://global.Bose.com
Kun USA: http://Owners.Bose.com/freestyle
Vigtige sikkerhedsinstruktioner
FORSIGTIG
Lyde, som du er vant til at opfatte som påmindelser eller
advarsler, kan ændre karakter, når du bruger hovedtelefoner.
Vær opmærksom på, at disse lyde kan være anderledes, så du
kan genkende dem, når der er behov for det.
Undgå at tabe eller sidde på hovedtelefonerne, og undgå at
komme dem i vand.
ADVARSLER
Indeholder små dele, som kan udgøre en
kvælningsfare. Egner sig ikke til børn under 3 år.
Dette produkt indeholder magnetisk materiale.
Langtidseksponering for høj musik kan give høreskader. Undgå
høje lydstyrker ved brug af hovedtelefoner, især over længere
perioder.
Vær forsigtig, når du bruger hovedtelefonerne, mens du
kører bil og ved andre aktiviteter, der kræver din fulde
opmærksomhed. Tjek og følg lokale love for brug af
hovedtelefoner. I nogle jurisdiktioner gælder der særlige
begrænsninger som f.eks. kongurationer med ét ørestykke for
brugen af sådanne produkter under kørslen.
Dette produkt lever op til alle relevante krav i
EU-direktiverne. Den fulde
overensstemmelseserklæring kan ndes på
www.Bose.com/compliance
RENGØRING
Dine øretelefoner vil eventuelt kræve rengøring af og til:
Øreindsatser: Tag dem først af øretelefonerne, og vask
dem så med vand og et mildt rengøringsmiddel. Sørg for at
skylle og tørre dem grundigt, før du sætter dem tilbage på
øretelefonerne.
Øretelefonernes mundstykker: Rengør dem kun med en tør,
blød vatpind eller tilsvarende. Sæt aldrig et rengøringsredskab
ind i mundstykket.
Komponenter
A. Tøjclips
B. Justeringsskyder
C. Indbygget mikrofon og fjernbetjening med 3 knapper
D. StayHear
®
-indsatser: Store (sorte)
E. StayHear-indsatser: Mellem, installeret (grå)
F. StayHear-indsatser: Små (hvide)
G. Taske
Tilslutning til en Apple-enhed
Du kan tilslutte øretelefonerne til 3,5 mm
standardhovedtelefonstikket på din iPhone eller iPod eller
andre Apple-produkter.
Anvendelse af øretelefonerne sammen med din Apple-enhed
Lydstyrke op
Svar/afslut
Lydstyrke ned
Bose
®
FreeStyle
-øretelefonerne leveres
med en lille indbygget mikrofon og
en fjernbetjening med 3 knapper, som gør
det nemt at betjene udvalgte iPhone- og
iPod-modeller. Du kan justere lydstyrken
ved at trykke på knappen +/–. Hvis du vil
besvare eller afslutte et opkald eller
afspille/afbryde et musiknummer eller en
video, skal du trykke på svar/
afslut-knappen.
Bemærk: Alle knapper vil muligvis ikke være tilgængelige for
visse Apple-produkter.
Bemærk: Oplysninger om anvendelse af øretelefonerne med
ikke-Apple enheder nder du på www.Bose.com
Vigtigheden af god pasform
Når du bærer øretelefonerne korrekt, får du den komfort og
tydelighed, som du forventer af Bose.
Hver øreindsats er mærket med et L eller et R for at angive,
hvilken øretelefon den passer til. Sørg for at sætte den
venstre StayHear
®
-øreindsats på den venstre øretelefon og
den højre StayHear
®
-øreindsats på den højre øretelefon.
Tilpasning af øretelefonen til øret
Øretelefonen har en blød StayHear
®
-øreindsats sat på,
så det kan hvile bekvemt i ørehulen. Siden af øreindsatsen
passer lige under øreryggen.
Sådan afgør du, om øreindsatsen har den rigtige størrelse:
1. Sæt øretelefonen i øregangen, så øretelefonen netop hviler
let mod øret.
2. Vip øretelefonen tilbage, og tryk på øreindsatsen under
øreryggen, indtil det er sikkert. Øreindsatserne skal sidde
bekvemt, men fast i ørehulen.
Udskiftning af øreindsatser
Vælg en øreindsats med den type og størrelse, som giver
dig den bedste komfort og pasform.
1. Træk forsigtigt kanterne af den fastgjorte øreindsats væk fra
øretelefonen. Pas på ikke at ødelægge øreindsatsen.
FORSIGTIG: Undgå at trække i StayHear
®
-øreindsatsen for
at undgå skader.
2. Anbring den nye øreindsats åbning over stykket med den lille
sprække over krogen.
3. Træk forsigtigt øreindsatsens base ned omkring øretelefonens
base, indtil øreindsatsen føles fastgjort.
Fejlfinding
Dårlig lydkvalitet eller manglende lydkanal(er)
Sørg for, at øretelefonerne er sat solidt i Apple-enhedens
hovedtelefonstik.
Juster bas- og diskantindstillingerne på lydenheden.
Prøv en anden lydenhed.
Mikrofonen virker ikke
Sørg for at bruge en kompatibel Apple-enhed (du nder en liste
med kompatible enheder nedenfor).
Sørg for, at øretelefonerne er sat solidt i Apple-enhedens
hovedtelefonstik.
Sørg for, at mikrofonåbningen på bagsiden af svar/afslut-
knappen ikke er blokeret.
Prøv et andet telefonopkald.
Prøv en anden kompatibel Apple-enhed.
Apple-enheden reagerer ikke på (fjernbetjeningens)
knapkommandoer
Sørg for at bruge en kompatibel Apple-enhed (du nder en liste
med kompatible enheder nedenfor).
Sørg for, at øretelefonerne er sat solidt i Apple-enhedens
hovedtelefonstik.
For funktioner med ere tryk: Varier knaptrykkenes hastighed.
Prøv en anden kompatibel Apple-enhed.
Til anvendelse med:
Fjernbetjeningen og mikrofonen understøttes kun af iPhone
3GS eller nyere, iPad, iPod touch (2. generation eller nyere),
iPod classic (120 GB, 160 GB) og iPod nano (4. generation
eller nyere). Fjernbetjeningen understøttes af iPod shufe
(3. generation eller nyere). Lyd understøttes af alle iPod- og
iPod-modeller.
“Made for iPod”, “Made for iPhone” og “Made for iPad” betyder, at et
elektronisk tilbehør er designet specikt til at tilsluttes henholdsvis iPod,
iPhone og iPad og er certiceret af udvikleren til at overholde Apples
ydelsesstandarder. Apple er ikke ansvarlig for denne enheds virkemåde
eller for dens efterlevelse af sikkerhedsstandarder og lovmæssige
standarder. Bemærk venligst, at brugen af dette tilbehør sammen med
iPod, iPhone eller iPad kan påvirke den trådløse ydelse.
Apple, iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shufe og iPod
touch er varemærker, der tilhører Apple Inc., og er registreret i USA og
andre lande.
©2013 Bose Corporation. Gengivelse, ændring, distribution eller anden
brug af dette dokument eller dele heraf er forbudt uden forudgående
skriftlig tilladelse.
I den komplette brugervejledning, som er tilgængelig online, kan du
nde ere oplysninger om dine øretelefoner, herunder avancerede
funktioner, yderligere forslag til fejlnding og oplysninger om
tilbehør og reservedele. Hvis du vil bestille et trykt eksemplar af den
komplette brugervejledning, skal du bruge de anførte telefonnumre
for dit område.
Serienummeret er placeret på garantibeviset, som
medfølger i æsken. Dette er et godt tidspunkt til at registrere
dine øretelefoner. Du kan nemt gøre det ved at gå til
http://global.Bose.com/register
Bitte nehmen Sie sich die Zeit, diese Kurzanleitung
sorgfältig durchzulesen und die Sicherheitshinweise
zu befolgen.
Weitere Informationen über die Ohrhörer nden Sie in der
Bedienungsanleitung: http://global.Bose.com
Nur USA: http://Owners.Bose.com/freestyle
Wichtige Sicherheitshinweise
ACHTUNG
Bekannte akustische Hinweis- und Warnsignale können anders
klingen, wenn Sie Headsets tragen. Machen Sie sich bewusst,
inwieweit diese Signale variieren, sodass Sie sie in den
entsprechenden Situationen erkennen.
Lassen Sie das Headset nicht fallen, setzen Sie sich nicht darauf,
und schützen Sie es vor Nässe.
WARNUNG
Enthält kleine Teile, die verschluckt werden
können und eine Erstickungsgefahr darstellen.
Nicht geeignet für Kinder unter drei Jahren.
Dieses Produkt enthält magnetische Materialien.
Laute Musik kann zu Gehörschäden führen. Vermeiden Sie hohe
Lautstärken, insbesondere über längere Zeiträume, wenn Sie das
Headset benutzen.
Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Headset während des Betriebs
eines Fahrzeugs oder während Aktivitäten verwenden, die Ihre
volle Aufmerksamkeit erfordern. Lesen und befolgen Sie die
örtlichen Gesetze zur Verwendung von Headsets. In einigen
Ländern gelten bestimmte Einschränkungen, zum Beispiel die
Verwendung von einem einzigen Ohrstück während des Fahrens.
Dieses Produkt entspricht allen Anforderungen der
geltenden EU-Richtlinien. Die vollständige
Konformitätserklärung ist einsehbar
unter www.Bose.com/compliance
REINIGUNG
Von Zeit zu Zeit sollten Sie die Ohrhörer reinigen:
Polsterkappen: Nehmen Sie die Polsterkappen von den
Ohrhörern ab und waschen Sie sie mit einem milden
Reinigungsmittel und Wasser. Spülen Sie die Polsterkappen
gründlich aus und lassen Sie sie vollständig trocknen, bevor Sie
sie wieder auf die Ohrhörer setzen.
Ohrhörer: Reinigen Sie sie nur mit einem trockenen, weichen
Wattestäbchen oder etwas Ähnlichem. Führen Sie keine spitzen
Gegenstände und keine Reinigungsmittel in die Ohrhörer ein.
Komponenten
A. Clip
B. Schieber
C. Inline-Mikrofon und Fernbedienung mit 3 Tasten
D. StayHear
®
-Polsterkappen: Groß (schwarz)
E. StayHear-Polsterkappen: Mittel, angebracht (grau)
F. StayHear-Polsterkappen: Klein (weiß)
G. Tragetasche
Anschließen an ein Apple-Gerät
Sie können die Ohrhörer an die übliche 3,5-mm-
Kopfhörerbuchse an Ihrem iPhone, iPod oder anderen
Apple-Produkten anschließen.
Verwendung der Ohrhörer mit Ihrem Apple-Gerät
Lautstärke
erhöhen
Answer/End
Lautstärke
verringern
Die Bose
®
FreeStyle
-Ohrhörer werden mit
einem kleinen Inline-Mikrofon und einer
Fernbedienung mit 3 Taste für die bequeme
Steuerung ausgewählter iPhone- und
iPod-Modelle geliefert. Halten Sie zum
Regeln der Lautstärke die Taste +/–
gedrückt. Drücken Sie zum
Entgegennehmen oder Beenden eines
Anrufs oder zur Wiedergabe oder zum
Anhalten eines Songs oder Videos die
Answer/End-Taste gedrückt.
Hinweis: Möglicherweise stehen für einige Apple-Produkte nicht
alle Bedienelemente zur Verfügung.
Hinweis: Informationen zur Verwendung der Ohrhörer mit nicht
von Apple stammenden Geräten nden Sie unter www.Bose.com.
Wichtig für den richtigen Sitz
Wenn Sie die Ohrhörer richtig tragen, bieten sie den Komfort,
den Sie von Bose erwarten.
Jede Polsterkappe ist mit einem L oder einem R markiert,
um anzugeben, für welchen Ohrhörer sie ist. Bringen Sie die
linke StayHear
®
-Polsterkappe am linken Ohrhörer und die
rechte StayHear
®
-Polsterkappe am rechten Ohrhörer an.
Anpassen der Ohrhörer an Ihre Ohren
Der Ohrhörer hat weiche StayHear
®
-Polsterkappen, dank
der er bequem auf Ihrer Ohrmuschel sitzt. Der Flügelteil der
Polsterkappe passt genau unter den Ohrrand.
So stellen Sie fest, ob die Polsterkappe die richtige Größe hat:
1. Stecken Sie den Ohrhörer so in den Gehörgang, dass der
Ohrhörerarm leicht an Ihrem Ohr sitzt.
2. Kippen Sie den Ohrhörer nach hinten und drücken Sie auf
den Flügel der Polsterkappe unter dem Ohrrand, bis sie fest
sitzt. Die Polsterkappen sollten bequem und doch fest in der
Ohrmuschel sitzen.
Polsterkappen austauschen
Wählen Sie die Art und Größe der Polsterkappe so, dass sie
bequem und optimal sitzt.
1. Ziehen Sie die Kanten der befestigten Polsterkappe vorsichtig
vom Ohrhörer weg und achten Sie dabei darauf, die
Polsterkappe nicht zu zerreißen.
ACHTUNG: Um Schäden zu verhindern, sollten Sie nicht an der
StayHear
®
-Polsterkappe ziehen.
2. Positionieren Sie die Öffnung der neuen Polsterkappe über dem
Kopfhörer und dem kleinen Schlitz über dem Kopfhörerhaken.
3. Lockern Sie die Basis der Polsterkappe unten um die Basis
des Ohrhörers, bis die Polsterkappe fest sitzt.
Fehlerbehebung
Schlechte Tonqualität oder fehlende Audiokanäle
Vergewissern Sie sich, dass die Ohrhörer fest an die
Kopfhörerbuchse des Apple-Geräts angeschlossen sind.
Passen Sie die Bass- und Höheneinstellungen am Audiogerät an.
Versuchen Sie ein anderes Gerät.
Mikrofon funktioniert nicht
Vergewissern Sie sich, dass Sie ein kompatibles Apple-Gerät
verwenden (siehe Liste der kompatiblen Geräte weiter unten).
Vergewissern Sie sich, dass die Ohrhörer fest an die
Kopfhörerbuchse des Apple-Geräts angeschlossen sind.
Vergewissern Sie sich, dass die Mikrofonöffnung an der Rückseite
der Answer/End-Taste nicht blockiert ist.
Versuchen Sie einen anderen Telefonanruf.
Versuchen Sie ein anderes kompatibles Apple-Gerät.
Apple-Gerät reagiert nicht auf die Befehle der
(Fernbedienungs-) Tasten
Vergewissern Sie sich, dass Sie ein kompatibles Apple-Gerät
verwenden (siehe Liste der kompatiblen Geräte weiter unten).
Vergewissern Sie sich, dass die Ohrhörer fest an die
Kopfhörerbuchse des Apple-Geräts angeschlossen sind.
Für Funktionen mit mehrmaligem Tastendruck: Variieren Sie die
Geschwindigkeit beim Drücken der Tasten.
Versuchen Sie ein anderes kompatibles Apple-Gerät.
Für die Verwendung mit:
Die Fernbedienung und das Mikrofon werden nur von iPhone
3GS oder später, iPad, iPod touch (2. Generation oder später),
iPod classic (120 GB, 160 GB), und iPod nano (4. Generation
oder später) unterstützt. Die Fernbedienung wird von iPod shufe
(3. Generation und später) unterstützt. Ton wird von allen iPad- und
iPod-Modellen unterstützt.
„Made for iPod“, „Made for iPhone“ und „Made for iPad“ bedeutet, dass ein
elektronisches Zubehör speziell für die Verwendung mit dem iPod,
iPhone oder iPad entwickelt wurde und vom Entwickler für die Erfüllung
der Apple-Leistungsstandards zertiziert wurde. Apple übernimmt keine
Verantwortung für den Betrieb dieses Geräts oder die Einhaltung von
Sicherheits- und gesetzlichen Standards. Bitte beachten Sie, dass die
Verwendung dieses Zubehörs mit einem iPod, iPhone oder iPad die
drahtlose Leistung beeinträchtigen kann.
Apple, iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shufe und iPod
touch sind Marken von Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern
eingetragen sind.
© 2013 Bose Corporation. Dieses Dokument darf ohne vorherige
schriftliche Genehmigung weder ganz noch teilweise reproduziert,
verändert, vertrieben oder auf andere Weise verwendet werden.
In der Bedienungsanleitung, die online verfügbar ist, nden Sie weitere
Informationen über Ihre Ohrhörer, zum Beispiel erweiterte Funktionen,
zusätzliche Fehlerbehebungsvorschläge und Informationen zu Zubehör
und Ersatzteilen. Wenn Sie ein gedrucktes Exemplar der vollständigen
Bedienungsanleitung erhalten möchten, wenden Sie sich an eine der für
Ihre Region angegebenen Telefonnummern.
Die Seriennummer bendet sich auf der Garantiekarte im Karton.
Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um Ihre Ohrhörer zu registrieren.
Sie können dies ganz einfach auf http://global.Bose.com/register
Neem de tijd om deze beknopte handleiding
zorgvuldig door te lezen en de Belangrijke
veiligheidsinstructies te volgen.
Voor verdere informatie over de oortelefoon raadpleegt u de
gebruikershandleiding: http://global.Bose.com
Alleen VS: http://Owners.Bose.com/freestyle
Belangrijke veiligheidsinstructies
WAARSCHUWINGEN
Geluiden waarop u vertrouwt als herinneringen of
waarschuwingen kunnen onbekend klinken als u een headset
draagt. Houd hier rekening mee zodat u deze kunt herkennen
als dit nodig is.
Laat de headset niet vallen, ga er niet op zitten en dompel deze
niet onder in water.
WAARSCHUWINGEN
Bevat kleine onderdelen die een
verstikkingsgevaar kunnen vormen.
Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.
Dit product bevat magnetisch materiaal.
Langdurige blootstelling aan harde muziek kan gehoorschade
veroorzaken. Vermijd hoge volumes bij gebruik van de headset,
vooral bij langdurig gebruik.
Wees voorzichtig als u de headset gebruikt tijdens het autorijden
of tijdens activiteiten die uw volle aandacht vereisen. Raadpleeg
en volg de geldende wetgeving aangaande het gebruik van
headsets. In sommige rechtsgebieden gelden specieke
beperkingen voor het gebruik van dergelijke producten tijdens
het autorijden, zoals het gebruik van één oorstuk.
Dit product voldoet aan alle vereisten van de van
toepassing zijnde EU-richtlijnen. De volledige
conformiteitsverklaring kunt u vinden op
www.Bose.com/compliance
SCHOONMAKEN
De oortelefoon moet mogelijk af en toe worden schoongemaakt.
Oordopjes: Verwijder deze eerst van de oortelefoon en maak ze
schoon met een zacht reinigingsmiddel en water. Zorg dat u de
dopjes goed afspoelt en afdroogt voordat u ze terugplaatst op
de oortelefoon.
Oorstukken: Uitsluitend schoonmaken met een droog,
zacht wattenstaafje of iets dergelijks. Steek nooit een
schoonmaakhulpmiddel in het oorstuk.
Onderdelen
A. Kledingclip
B. Schuifregelaar
C. Inline microfoon en afstandsbediening met 3 knoppen
D. StayHear
®
-dopjes: groot (zwart)
E. StayHear-dopjes: medium, aangebracht (grijs)
F. StayHear-dopjes: klein (wit)
G. Etui
Aansluiten op een Apple-apparaat
U kunt de oortelefoon aansluiten op de normale
hoofdtelefoonaansluiting van 3,5 mm op een iPhone, iPod of
andere Apple-producten.
De oortelefoon samen met uw Apple-apparaat gebruiken
Volume hoger
Beantwoorden/
Beëindigen
Volume lager
De Bose
®
FreeStyle
-oortelefoon wordt
geleverd met een kleine inline microfoon
en een afstandsbediening met 3 knoppen
voor gemakkelijke bediening van
geselecteerde iPhone- en iPod-modellen.
Om het volume te regelen, houdt u de
knop + of – ingedrukt. Om een oproep te
beantwoorden of te beëindigen of een
song of video af te spelen of te pauzeren,
drukt u kort op de knop Beantwoorden/
Beëindigen.
Opmerking: Mogelijk zijn niet alle functies beschikbaar voor
bepaalde Apple-producten.
Opmerking: Voor informatie over het gebruik van uw oortelefoon
met apparaten van andere fabrikanten dan Apple raadpleegt u
www.Bose.com
Een goede pasvorm is belangrijk
Wanneer de oortelefoon correct wordt gedragen, biedt deze
comfort en helderheid, zoals u van Bose gewend bent.
Op elk dopje staat een L of een R om aan te geven voor
welk oorstuk het is bedoeld. Let erop dat u het linker
StayHear
®
-dopje aan het linkeroorstuk bevestigt en het
rechter StayHear
®
-dopje aan het rechteroorstuk.
De oortelefoon aan uw oor aanpassen
De oortelefoon is voorzien van een zacht StayHear
®
-dopje,
zodat de oortelefoon comfortabel in uw oorschelp rust.
De vleugel van het dopje past precies onder de oorplooi.
Bepalen of het dopje de juiste maat is:
1. Plaats de oortelefoon juist ver genoeg in het oorkanaal zodat
de oortelefoon licht tegen uw oor rust.
2. Kantel de oortelefoon naar achteren en druk de vleugel van
het dopje onder de oorplooi totdat het goed vastzit. De dopjes
moeten comfortabel maar toch stevig in de oorschelp zitten.
Oordopjes verwisselen
Selecteer het oordopje dat u het beste past en dat het
beste zit.
1. Verwijder voorzichtig de randen van het bevestigde dopje van
de oortelefoon. Wees voorzichtig dat u het dopje niet scheurt.
LET OP: Om beschadiging te voorkomen, mag u niet aan de
vleugel van het StayHear
®
-dopje trekken.
2. Plaats de opening van het nieuwe dopje over het oorstuk met
de smalle gleuf over het haakje aan het oorstuk.
3. Druk de onderkant van het dopje voorzichtig rond de onderkant
van de oortelefoon totdat u voelt dat het dopje vastzit.
Problemen oplossen
Slechte geluidskwaliteit of geen geluid uit een of meer kanalen
Controleer of de oortelefoon goed is aangesloten op de
hoofdtelefoonaansluiting van het Apple-apparaat.
Stel de hoge en lage tonen in op het audioapparaat.
Probeer een ander audioapparaat.
De microfoon doet het niet
Controleer of u een compatibel Apple-apparaat gebruikt (zie de
lijst met compatibele apparaten hieronder).
Controleer of de oortelefoon goed is aangesloten op de
hoofdtelefoonaansluiting van het Apple-apparaat.
Controleer of de opening van de microfoon aan de achterkant
van de knop Beantwoorden/Beëindigen niet geblokkeerd is.
Probeer het met een ander telefoongesprek.
Probeer het met een ander compatibel Apple-apparaat.
Het Apple-product reageert niet op opdrachten via de
knoppen (van de afstandbediening).
Controleer of u een compatibel Apple-apparaat gebruikt (zie de
lijst met compatibele apparaten hieronder).
Controleer of de oortelefoon goed is aangesloten op de
hoofdtelefoonaansluiting van het Apple-apparaat.
Voor functies waarbij u meerdere keren op een knop moet
drukken, varieert u de tijd tussen het indrukken.
Probeer het met een ander compatibel Apple-apparaat.
Voor gebruik met:
De afstandsbediening en microfoon worden alleen ondersteund
door iPhone 3GS of later, iPad, iPod touch (2e generatie of later),
iPod classic (120 GB, 160 GB) en iPod nano (4e generatie of
later). De afstandsbediening wordt ondersteund door de iPod
shufe (3e generatie of later). Audio wordt ondersteund door alle
iPad- en iPod-modellen.
“Made for iPod”, “Made for iPhone” en “Made for iPad” betekenen dat
een elektronisch accessoire speciek is ontworpen voor aansluiting
op respectievelijk een iPod, iPhone of iPad en dat de ontwikkelaar
garandeert dat het voldoet aan de prestatienormen van Apple. Apple is
niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of voor het voldoen
aan veiligheidsnormen en regelgeving. Gebruik van dit accessoire met
iPod, iPhone of iPad kan de werking van draadloze apparaten negatief
beïnvloeden.
Apple, iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shufe en iPod
touch zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en
andere landen.
©2013 Bose Corporation. Niets in deze uitgave mag worden
gereproduceerd, gewijzigd, gedistribueerd of op andere wijze gebruikt
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Raadpleeg de volledige gebruikershandleiding, die online beschikbaar
is, voor meer informatie over de oortelefoon, waaronder geavanceerde
functies, verdere suggesties voor het oplossen van problemen en
informatie over accessoires en reserveonderdelen. Om een gedrukt
exemplaar van de volledige gebruikershandleiding aan te vragen,
raadpleegt u de telefoonnummers die u hebt ontvangen voor uw regio.
U vindt het serienummer op de garantiekaart die is bijgesloten
in de verpakking. Dit is een goed moment om uw oortelefoon te
registreren. Dat kan eenvoudig via http://global.Bose.com/register
Dedique el tiempo que sea necesario para leer esta
guía de inicio rápido y seguir atentamente estas
Instrucciones de seguridad importantes.
Para obtener información adicional sobre los auriculares, consulte
la Guía del usuario: http://global.Bose.com
Solo EE UU: http://Owners.Bose.com/freestyle
Instrucciones de seguridad importantes
PRECAUCIONES
Los sonidos que usted interpreta como avisos o advertencias
pueden presentar un carácter distinto del habitual al utilizar los
auriculares. Recuerde el modo en que puede variar la realización
de estos sonidos de modo que los pueda reconocer cuando
sea preciso.
No deje caer los auriculares, no se siente sobre ellos y no los
sumerja en agua.
ADVERTENCIAS
Contiene piezas pequeñas que pueden suponer
riesgo de asxia. No adecuado para niños
menores de 3 años.
Este producto contiene material magnético.
La exposición prolongada a música a gran volumen puede causar
lesiones auditivas. Evite utilizar estos auriculares a un volumen
alto, en especial durante largos períodos de tiempo.
Tenga cuidado al utilizar los auriculares mientras maneja
cualquier vehículo o realiza actividades que requieren toda su
atención. Compruebe y respete las leyes locales sobre el uso
de auriculares. Algunas jurisdicciones imponen limitaciones
especícas, como la conguración de un solo auricular, en el uso
de tales productos mientras se conduce.
Este producto cumple todos los requisitos aplicables
de las Directivas de la UE. Encontrará la declaración
de conformidad completa en
www.Bose.com/compliance
LIMPIEZA
Es posible que los auriculares requieran limpieza periódica:
Almohadillas de los auriculares: En primer lugar, retírelas de los
auriculares y lávelas con un detergente suave y agua. Asegúrese
de aclararlas y secarlas bien antes de volver a colocarlas en los
auriculares.
Puntas de los auriculares: Límpielas únicamente con un
bastoncillo de algodón seco y suave o equivalente. No inserte
nunca ninguna herramienta de limpieza en la punta.
Componentes
A. Pinza para ropa
B. Ajuste deslizante
C. Micrófono en línea y control remoto de 3 botones
D. Almohadillas StayHear
®
: Grandes (negro)
E. Almohadillas StayHear: Medias, instaladas (gris)
F. Almohadillas StayHear: Pequeñas (blanco)
G. Funda de transporte
Conectar a un dispositivo Apple
Puede conectar los auriculares a la entrada estándar de 3,5 mm
para auriculares de su iPhone, iPod u otro producto Apple.
Utilizar los auriculares con un dispositivo Apple
Subir volumen
Contestar/
Terminar
Bajar volumen
Los auriculares Bose
®
FreeStyle
incluyen
un pequeño micrófono en línea y un control
remoto de 3 botones para manejar
cómodamente algunos modelos de iPhone
y iPod. Para controlar el volumen, pulse y
mantenga pulsado el botón +/–. Para
contestar una llamada y reproducir o
realizar una pausa en una canción o vídeo,
pulse y libere el botón Contestar/Terminar.
Nota: Es posible que no estén disponibles todos los controles para
algunos productos Apple.
Nota: Para obtener información sobre el uso de los auriculares con
dispositivos no Apple, consulte www.Bose.com
Importancia de un ajuste adecuado
Si se coloca correctamente los auriculares, obtendrá el confort y la
claridad que caracterizan a Bose.
Las almohadillas van marcadas con L (izquierda) o
R (derecha) para indicar a qué auricular corresponden.
Asegúrese de colocar la almohadilla StayHear
®
izquierda
en el auricular izquierdo y la almohadilla StayHear
®
derecha
en el derecho.
Ajustar el auricular a la oreja
El auricular incorpora una almohadilla suave StayHear
®
que
le permite ajustarse con comodidad al pabellón auditivo.
La parte de ala de la almohadilla se ajusta justo bajo
el pliegue de la oreja.
Para determinar si la almohadilla es del tamaño adecuado:
1. Inserte el auricular en el pabellón auditivo lo suciente para que
el brazo del auricular se poye ligeramente sobre la oreja.
2. Incline el auricular hacia atrás y presione el ala de la
almohadilla bajo el pliegue de la oreja hasta que quede segura.
Las almohadillas deben ajustarse con comodidad y con
seguridad en el pabellón auditivo.
Cambiar las almohadillas del auricular
Seleccione el tipo y el tamaño de almohadilla de auricular
que le proporcione la comodidad y el ajuste óptimos.
1. Retire suavemente del auricular los bordes de la almohadilla
instalada, procurando no arrancar la almohadilla.
PRECAUCIÓN: Para evitar daños, no tire del ala de la
almohadilla StayHear
®
.
2. Coloque la abertura de la nueva almohadilla sobre la punta con
la pequeña ranura sobre el gancho de la punta.
3. Baje con cuidado la base de la almohadilla alrededor de la base
del auricular hasta que la almohadilla parezca estar ja.
Resolución de problemas
Calidad de sonido deciente o falta uno o varios canales
de audio
Compruebe que los auriculares están rmemente insertados en la
entrada para auriculares del dispositivo Apple.
Ajuste los valores de graves y agudos en el dispositivo de audio.
Pruebe otro dispositivo de audio.
El micrófono no funciona
Asegúrese de que está utilizando un dispositivo Apple compatible
(consulte la lista de dispositivos compatibles a continuación).
Compruebe que los auriculares están rmemente insertados en la
entrada para auriculares del dispositivo Apple.
Compruebe que la abertura del micrófono de la parte posterior
del botón Contestar/Terminar no está bloqueada.
Realice otra llamada.
Pruebe otro dispositivo Apple compatible.
El dispositivo Apple no responde a las órdenes del
control remoto
Asegúrese de que está utilizando un dispositivo Apple compatible
(consulte la lista de dispositivos compatibles a continuación).
Compruebe que los auriculares están rmemente insertados en la
entrada para auriculares del dispositivo Apple.
Para funciones multipulsación: varíe la velocidad de las
pulsaciones de botones.
Pruebe otro dispositivo Apple compatible.
Para uso con:
El control remoto y el micrófono solo son compatibles con
iPhone 3GS o posterior, iPad, iPod touch (2ª generación
o posterior), iPod classic (120 GB, 160 GB) y iPod nano
(4ª generación o posterior). El control remoto es compatible con
iPod shufe (3ª generación y posteriores). El audio es compatible
con todos los modelos de iPad y iPod.
“Made for iPod”, “Made for iPhone” y “Made for iPad” signican que
el accesorio electrónico se ha diseñado para conectarse especícamente
con iPod, iPhone o iPad, respectivamente, y que el desarrollador certica
que cumple las normas de rendimiento de Apple. Apple no se hace
responsable del uso de este dispositivo ni de que cumpla las normas de
seguridad y regulatorias. Tenga en cuenta que el uso de este accesorio con
iPod, iPhone o iPad puede afectar al rendimiento inalámbrico.
Apple, iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shufe y
iPod touch son marcas comerciales de Apple, Inc. registradas en
Estados Unidos y otros países.
©2013 Bose Corporation. Ninguna parte de este trabajo podrá
reproducirse, modicarse, distribuirse o usarse de ninguna otra manera sin
permiso previo y por escrito.
Consulte la Guía del usuario completa, disponible en línea, si desea
más información sobre los auriculares, incluidas funciones avanzadas,
recomendaciones adicionales para la solución de problemas e
información sobre accesorios y piezas de sustitución. Para solicitar una
copia impresa de la Guía del usuario completa, consulte los números
de teléfono correspondientes a su región.
El número de serie se encuentra en la tarjeta de garantía
incluida en la caja. Este puede ser un buen momento para
registrar los auriculares. Para ello, visite simplemente
http://global.Bose.com/register
Perehdy tähän pikaohjeeseen ja noudata
turvaohjeita.
Kuulokkeista on lisätietoja käyttöohjeessa:
http://global.Bose.com
Vain Yhdysvallat: http://Owners.Bose.com/freestyle
Tärkeitä turvaohjeita
VAROTOIMENPITEET
Muistutus- tai varoitusäänet voivat kuulostaa
oudoiltakäyttäessäsi kuulokkeita. Ota huomioon näiden
äänten muuttuminen, jotta voit tunnistaa ne tarvittaessa.
Älä pudota kuulokkeita, istu niiden päälle äläkä upota
niitä veteen.
VAROITUKSIA
Laitteessa on pieniä osia. Ne voivat aiheuttaa
tukehtumisvaaran. Ei sovellu alle
3-vuotiaiden lasten käytettäväksi.
Tämä laite sisältää magneetin.
Pitkäaikainen altistuminen suurelle äänenvoimakkuudelle
voi vahingoittaa kuuloa. Suuriaäänenvoimakkuuksia
kannattaavälttää varsinkin silloin, jos ne jatkuvat pitkään.
Toimi varovaisesti käyttäessäsi kuulokkeita ajaessasi
ajoneuvoa tai käyttäessäsi kaiken huomiosi vaativia laitteita.
Perehdy kuulokkeiden käyttöä koskeviin määräyksiin ja
noudata niitä. Tietyissä maissa on käytössä rajoituksia,
jotka edellyttävät esimerkiksi vain yhden kuulokkeen
käyttämistä autoa ajettaessa.
Tämä tuote täyttää kaikkien sovellettavien
EU-direktiivien vaatimukset. Täydellinen
vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa
www.Bose.com/compliance
PUHDISTAMINEN
Kuulokkeet on puhdistettava säännöllisesti.
Korvakärjet: Irrota korvakärjet kuulokkeista ja pese kärjet
vedellä, johon on sekoitettu mietoa pesuainetta. Varmista,
että huuhtelet ja kuivaat kärjet ennen niiden asettamista
takaisin kuulokkeisiin.
Puhdista kuulokkeiden suuttimet vain kuivalla pehmeällä
pumpulitupolla tai vastaavalla. Älä koskaan työnnä mitään
puhdistusvälinettä suuttimeen.
Osat
A. Vaatekiinnike
B. Liukuva säätö
C. Sisäinen mikrofoni ja 3-painikkeinen kaukosäädin
D. StayHear
®
-kärjet: suuret (mustat)
E. StayHear-kärjes: keskikokoiset, asennettu (harmaat)
F. StayHear-kärjet: pienet (valkoiset)
G. Kantolaukku
Yhdistäminen Apple-laitteeseen
Voit yhdistää -kuulokkeet iPhonen, iPodin tai muun Apple-
laitteen 3,5 mm:n kuulokeliitäntään.
Kuulokkeiden käyttäminen yhdessä Apple-laitteen kanssa
Lisää aänenvoi-
makkuutta
Vastaus/
lopetuspainike
Vähemmän
aänenvoimakkuutta
Bose
®
FreeStyle
-kuulokkeissa on
pieni sisäinen mikrofoni ja
kolmipainikkeinen tiettyjen
Apple-laitteiden kanssa
yhteensopiva kaukosäädin.
Voit säätää äänenvoimakkuutta
painamalla plus- ja
miinuspainiketta. Voit vastata
puheluun, lopettaa puhelun tai
toistaa musiikkia tai videoleikkeen
painamalla vastaus-/
lopetuspainiketta.
Huomautus: Kaikkien Apple-tuotteiden
kaikkia toimintoja ei ehkä voi ohjata
kaukosäätimen avulla.
Huomautus: Kuulokkeiden käyttämisestä muiden kui Apple-
laitteiden kanssa on lisätietoja osoitteessa www.Bose.com.
Oikean sopivuuden merkitys
Kun asetat kuulokkeet päähäsi oikealla tavalla, niiden
käyttäminen on mukavaa, kuten Bose-kuulokkeilta vaaditaan.
Kärjissä on L- ja R-merkintä, jotta tiedät, kumpaan
korvaan kuuloke tulee. Kiinnitä vasen StayHear
®
-kärki
vasempaan korvaosaan ja oikea StayHear
®
-kärki
oikeanpuoleiseen korvaosaan.
Kuulokkeiden asettaminen korviin
Pehmeä StayHear
®
-kärki saa kuulokkeet istumaan
korvissa mukavasti. Kärjen siipiosa sopii korvan
kohouman alle.
Kärjen oikean koon määrittäminen:
1. Aseta korvaosa korvakäytävään, jotta kuuloke pysyy
paikallaan.
2. Kallista kuuloketta taaksepäin ja paina kärjen siipiosaa
korvan kohouman alle, jotta se on varmasti paikallaan.
Kärkien on oltava mukavasti ja tiukasti korvan syvänteessä.
Korvakärkien vaihtaminen
Valitse parhaiten sopiva korvakärkien koko ja tyyppi.
1. Irrota kärjen reunat varovaisesti korvakappaleesta. Varo,
ettei kärki repeydy.
VAROITUS:Älä vedä StayHear
®
-siipiosan kärkea, jotta se
ei vaurioidu.
2. Aseta uuden kärjen aukko nokkamaisen osan päälle.
Aseta pieni aukko nokkamaisen osan kärjen päälle.
3. Säädä kärjen tyveä korvakappaleen ympärillä, kunnes kärki
on kiinnitetty.
Ongelmanratkaisu
Huono äänenlaatu tai puuttuva toisen kanavan ääni
Varmista, että kuulokkeiden liitin on työnnetty tiukasti Apple-
laitteen kuulokeliitäntään.
Säädä äänilaitteen basso- ja diskanttiasetusta.
Kokeile toista äänilaitetta.
Mikrofoni ei toimi.
Varmista, että käytät yhteensopivaa Apple-laitetta.
Jäljempänä on luettelo yhteensopivista laitteista.
Varmista, että kuulokkeiden liitin on työnnetty tiukasti Apple-
laitteen kuulokeliitäntään.
Varmista, että mikrofonia ei ole peitetty. Mikrofoni sijaitsee
vastaus/lopetuspainikkeen takana.
Koeta soittaa toiseen puhelinnumeroon.
Kokeile toista yhteensopivaa Apple-laitetta.
Apple-laite ei vastaa kaukosäätimen painikkeiden
painamiseen.
Varmista, että käytät yhteensopivaa Apple-laitetta.
Jäljempänä on luettelo yhteensopivista laitteista.
Varmista, että kuulokkeiden liitin on työnnetty tiukasti Apple-
laitteen kuulokeliitäntään.
Monen painalluksen toiminnot: vaihtele painikkeiden
painamisnopeutta.
Kokeile toista yhteensopivaa Apple-laitetta.
Käytettäväksi yhdessä:
Kaukosäädin ja mikrofoni ovat yhteensopivia vain iPhone
3GS:n tai uudemman, iPadin, iPod touchin (2. sukupolvi tai
uudempi), iPod classicin (120 Gt tai 160 Gt) ja iPod nanon (4.
sukupolvi tai uudempi) kanssa. Kaukosäädin on yhteensopiva
vain iPod shufen (3. sukupolvi tai uudempi) kanssa. Kaikkien
iPod- ja iPad-mallien äänitoimintoja tuetaan.
Made for iPod, Made for iPhone ja Made for iPad merkitsee,
että sähkölaite on suunniteltu erityisesti iPodiin, iPhoneen tai iPadiin
yhdistettäväksi. Sen kehittäjä vakuuttaa, että se täyttää Applen
vaatimukset. Apple ei vastaa tällaisenlaitteen toiminnasta tai siitä,
että se täyttää turvallisuusvaatimukset ja on määräysten mukainen.
Huomaa, että tämän varusteen käyttäminen iPodin, iPhonen tai iPadin
kanssa voi vaikuttaa langattoman tiedonsiirron suorituskykyyn.
Apple, iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shufe ja iPod
touch ovat Apple, Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröimiä
tavaramerkkejä.
©2013 Bose Corporation. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa
kopioida, muokata, jaella tai käyttää ilman julkaisijan etukäteen
antamaa kirjallista lupaa.
Lisätietoja on verkosta saatavilla olevassa laajassa käyttöohjeessa.
Siinä kerrotaan kuulokkeista, lisätoiminnoista, tarvikkeista ja
varaosista sekä neuvotaan ongelmien ratkaisemisessa. Voit
pyytää käyttöohjetta paperilla ottamalla yhteyden oman alueesi
asiakaspalveluun. Puhelinnumero näkyy yhteystietoarkilla.
Sarjanumero on pakkauksen sisältämässä takuukortissa. Nyt
on oikea aika rekisteröidä ostamasi kuulokkeet. Voit tehdä sen
helposti osoitteessa http://global.Bose.com/register
Prenez le temps de consulter attentivement ce
Guide de prise en main rapide et respectez les
importantes consignes de sécurité.
Pour plus d’informations sur vos écouteurs, consultez le Guide du
propriétaire : http://global.Bose.com
USA uniquement : http://Owners.Bose.com/freestyle
Instructions importantes relatives
àlasécurité
ATTENTION
Les bruits qui vous servent d’alerte ou de rappel peuvent vous
sembler altérés lorsque vous portez votre casque. Apprenez
comment ces sons peuvent varier de manière à pouvoir
les reconnaître au besoin.
Ne laissez pas tomber votre casque, ne vous asseyez pas dessus
et ne le l’immergez pas dans l’eau.
AVERTISSEMENTS
Certaines pièces présentent un risque de
suffocation. Ne pas laisser à la portée des enfants
de moins de 3 ans.
Ce produit contient des composants magnétiques.
L’écoute prolongée de musique à volume élevé peut causer des
troubles auditifs. Il est conseillé de ne pas utiliser le casque au
volume maximum, en particulier pendant de longues durées.
Procédez avec précaution si vous utilisez le casque audio
en conduisant un véhicule ou en exerçant une activité qui
nécessite de l’attention. Respectez les réglementations locales
sur l’utilisation d’un casque audio. Certaines juridictions
imposent des limites spéciques d’utilisation tout en conduisant,
par exemple le port d’un seul écouteur.
Ce produit est conforme à toutes les directives de la
Communauté Européenne qui s’y appliquent.
L’attestation complète de conformité est disponible à
l’adresse www.Bose.com/compliance
NETTOYAGE
Il peut être nécessaire de nettoyer vos écouteurs à intervalles
réguliers :
Coussinets : retirez doucement les coussinets des écouteurs,
et lavez-les avec de l’eau additionnée d’un détergent doux.
Veillez à bien les rincer et à les laisser sécher avant de les
remettre en place sur les écouteurs.
Canules des écouteurs : utilisez uniquement un coton tige ou un
produit équivalent. N’insérez jamais d’instrument de nettoyage
dans les canules des écouteurs.
Composants
A. Clip
B. Glissière de réglage
C. Microphone intégré et télécommande à 3 boutons
D. Embouts StayHear
®
: grande taille (noirs)
E. Embouts StayHear : taille moyenne, installés (gris)
F. Embouts StayHear : petite taille (blancs)
G. Boîtier de transport
Connexion à un appareil Apple
Les écouteurs peuvent être connectés à tout iPhone, iPod
ou autre appareil compatible Apple doté d’un mini-jack stéréo
standard de 3,5 mm.
Utilisation des écouteurs avec un appareil Apple
Augmentation
du volume
Répondre/n
comm.
Diminution du
volume
Le l des écouteurs Bose
®
FreeStyle
est
doté d’une petite télécommande avec
3 boutons et un microphone intégré,
qui permet de contrôler certains modèles
d’iPhone et iPod. Pour contrôler le
volume, maintenez appuyée la touche
+/–. Pour répondre à un appel et y mettre
n, ou pour regarder/écouter une vidéo
ou de la musique et mettre la lecture en
pause, appuyez sur la touche de réponse/
raccrochage et relâchez-la.
Remarque : certaines commandes ne fonctionnent pas avec
certains produits Apple.
Remarque : Pour toutes informations sur l’utilisation de vos écouteurs
avec un appareil non Apple, consultez le site www.Bose.com.
De l’importance d’une adaptation correcte
Si vous portez les écouteurs correctement, ils vous offriront tout le
confort et la clarté que vous pouvez attendre d’un produit Bose.
Chaque embout est marqué d’une lettre, L pour l’oreille
gauche et R pour l’oreille droite. Veillez à bien xer l’embout
StayHear
®
marqué L à l’écouteur de gauche et l’embout
StayHear
®
marqué R à l’écouteur de droite.
Adaptation des écouteurs à l’oreille
L’embout souple StayHear
permet aux écouteurs de reposer
dans le creux de l’oreille sans aucune gêne. L’ailette de
l’embout s’adapte juste en dessous du rebord de l’oreille.
Pour déterminer si l’embout installé est de la taille adaptée :
1. Insérez sans excès l’écouteur dans le canal auriculaire,
sufsamment pour que l’ensemble repose sur les oreilles.
2. Inclinez les écouteurs vers l’arrière et appuyez sur l’ailette de
l’embout sous le rebord de l’oreille jusqu’à ce qu’elle repose en
place. Les embouts doivent reposer confortablement dans le
creux de l’oreille.
Changement des embouts
Sélectionnez le type et la taille d’embouts qui vous offrent le
plus de confort et d’adaptation.
1. Décollez doucement les bords de l’embout en place, en veillant
à ne pas déchirer celui-ci.
ATTENTION : Pour éviter tout dommage, ne tirez pas sur
l’ailette de l’embout StayHear
®
.
2. Positionnez l’ouverture du nouvel embout sur la canule, avec la
petite fente au-dessus de la crosse de celle-ci.
3. Insérez la base de l’embout autour de celle de l’écouteur
jusqu’à ce que ce que l’embout soit bien xé.
Résolution des problèmes
Son de qualité médiocre ou canal audio absent
Vériez que le cordon est bien connecté à la prise pour écouteurs
de l’appareil Apple.
Réglez les commandes des graves et des aigus du lecteur.
Essayez d’utiliser un autre lecteur audio
Le microphone ne fonctionne pas
Vériez que l’appareil Apple utilisé est compatible (la liste
des appareils compatibles gure ci-dessous).
Vériez que le cordon est bien connecté à la prise pour écouteurs
de l’appareil Apple.
Vériez que l’ouverture du microphone à l’arrière du bouton de
réponse/raccrochage n’est pas bloquée.
Essayez un autre téléphone.
Essayez un autre appareil compatible Apple.
L’appareil Apple ne réagit pas à la télécommande
Vériez que l’appareil Apple utilisé est compatible (la liste
des appareils compatibles gure ci-dessous).
Vériez que le cordon est bien connecté à la prise pour écouteurs
de l’appareil Apple.
Pour les commandes à plusieurs pressions : variez la vitesse
des pressions sur le bouton.
Essayez un autre appareil compatible Apple.
Pour utilisation avec:
La télécommande et le micro sont uniquement pris en charge par
les iPhone 3GS ou version ultérieure, iPad, iPod touch (à partir
de la 2e génération), iPod classic (120 Go, 160 Go) et iPod nano
(à partir de la 4e génération). La télécommande est prise en
charge par l’iPod shufe (à partir de la 3e génération). L’audio est
pris en charge par tous les modèles d’iPad et d’iPod.
Les expressions « Conçu pour l’iPod », « Conçu pour l’iPhone » et « Conçu
pour l’iPad » désignent un accessoire électronique conçu pour être
connecté spéciquement à un iPod, un iPhone ou un iPad respectivement,
et qui a été certié par son fabricant comme conforme aux standards de
performances d’Apple. Apple n’est pas responsable du fonctionnement
de cet appareil ni de sa conformité avec les normes de sécurité. Prière de
noter que l’utilisation de cet accessoire avec un iPod, iPhone ou iPad peut
avoir un effet adverse sur ses fonctions de liaison sans l.
Apple, iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shufe, and
iPod touch sont des marques commerciales d’Apple Inc. et des marques
déposées aux États-Unis et dans d’autres pays.
©2013 Bose Corporation. Toute reproduction, modication, distribution
ou autre utilisation, même partielle, de ce document est interdite sans
autorisation écrite préalable.
Reportez-vous au mode d’emploi complet, disponible via notre site Web,
pour toutes informations sur vos écouteurs, leurs fonctions avancées,
des suggestions supplémentaires de résolution des problèmes et des
informations sur les accessoires et pièces de rechange. Pour obtenir une
copie imprimée du mode d’emploi complet, consultez dans cette notice
la liste de numéros de téléphone pour votre région.
Le numéro de série est indiqué sur la carte de garantie
qui accompagne l’appareil. C’est le bon moment pour
enregistrer vos écouteurs. Pour ce faire, visitez la page
http://global.Bose.com/register
Leggere attentamente questa guida rapida e
seguire scrupolosamente le importanti istruzioni
relative alla sicurezza.
Per informazioni aggiuntive sugli auricolari, consultare il Manuale
di istruzioni: http://global.Bose.com
Solo per gli USA: http://Owners.Bose.com/freestyle
Informazioni importanti sulla sicurezza
ATTENZIONE
I suoni che servono a ricordare specici eventi o a destare
l’attenzione possono non essere riconoscibiliquando si utilizzano
le cufe. Bisogna comprendere come questi suoni possono
cambiare, in modo da poterli riconoscere in caso di necessità.
Non far cadere a terra le cufe, non sedersi sopra di esse e non
immergerle nell’acqua.
AVVERTENZE
Contiene pezzi di piccole dimensioni che possono
rappresentare un pericolo di soffocamento.
Non adatto per bambini di età inferiore ai 3 anni.
Questo prodotto contiene materiale magnetico.
L’esposizione prolungata a un livello sonoro elevato può causare
danni all’udito. È sconsigliabile tenere un volume alto quando si
utilizzano le cufe, soprattutto per un ascolto prolungato.
Fare attenzione quando si usano le cufe mentre si guida
un veicolo o si è impegnati in un’attività che richiede totale
attenzione. Controllare e osservare le leggi locali che regolano
l’uso di cufe e auricolari. Alcune giurisdizioni prevedono
restrizioni speciche, ad esempio l’utilizzo di un solo auricolare,
per l’impiego di tali prodotti durante la guida.
Questo prodotto è conforme a tutti i requisiti
pertinenti delle direttive UE. La dichiarazione di
conformità completa è disponibile all’indirizzo:
www.Bose.com/compliance
PULIZIA
Questi auricolari potrebbero richiedere una pulizia periodica:
Puntali: in primo luogo, rimuovere i puntali dagli auricolari e
lavarli con un detergente delicato e acqua. Prima di riapplicarli
alle cufe, sciacquarli e asciugarli completamente.
Ugelli: pulire con un bastoncino ovattato asciutto o qualcosa di
simile. Non inserire nessuno strumento di pulizia nell’ugello.
Componenti
A. Clip per abiti
B. Cursore di regolazione
C. Microfono in linea e telecomando a 3 pulsanti
D. Puntali StayHear
®
: grandi (neri)
E. Puntali StayHear: medi, installati (grigi)
F. Puntali StayHear: piccoli (bianchi)
G. Custodia
Collegamento a un dispositivo Apple
È possibile collegare gli auricolari al jack per cufe standard
da 3,5 mm dell’iPhone, iPod o di un altro prodotto Apple.
Uso degli auricolari con il dispositivo Apple
Alza volume
Rispondi/Fine
Abbassa
volume
Gli auricolari BOSE
®
FreeStyle
sono dotati
di un piccolo microfono in linea e di un
telecomando a 3 pulsanti che permette di
controllare comodamente specici modelli
di iPhone e iPod. Per controllare il volume,
tenere premuto il pulsante +/–.
Per rispondere a una chiamata o chiuderla,
oppure per riprodurre o mettere in pausa
un brano o un video, premere e rilasciare il
pulsante Rispondi/Fine.
Nota: è possibile che su alcuni prodotti Apple non tutti i controlli
siano disponibili.
Nota: per informazioni sull’uso degli auricolari con dispositivi non
Apple, fare riferimento al sito www.Bose.com.
Importanza del comfort
Se indossati correttamente, gli auricolari offrono il livello di
comfort e di denizione che ci si attende da Bose.
Ogni puntale è contrassegnato con l’indicazione del lato
corretto, L (left, sinistro) o R (right, destro). È importante
abbinare il puntale StayHear
®
sinistro all’auricolare sinistro
e il puntale StayHear
®
destro all’auricolare destro.
Inserimento dell’auricolare nell’orecchio
L’auricolare è dotato di un puntale StayHear
®
morbido,
che si adatta comodamente all’incavo dell’orecchio.
L’archetto dell’auricolare si adatta dietro il lobo.
Per stabilire se il puntale è della taglia corretta:
1. Inserire l’auricolare nel canale uditivo quanto basta per
adagiarlo leggermente sull’orecchio.
2. Inclinare l’auricolare all’indietro e premere l’archetto sotto il
lobo dell’orecchio no a ssarlo. I puntali devono risultare
comodi ma allo stesso tempo saldi nell’incavo dell’orecchio.
Sostituzione dei puntali
Selezionare il tipo e la dimensione del puntale più adatta al
proprio orecchio.
1. Staccare delicatamente i bordi del puntale per rimuoverlo
dall’auricolare, facendo attenzione a non strapparlo.
ATTENZIONE: Per evitare di danneggiare le cufe, non tirare
l’archetto StayHear
®
.
2. Posizionare l’apertura del nuovo puntale sopra l’ugello con la
piccola fessura sopra il gancio dell’ugello.
3. Adattare la base del puntale sulla base dell’auricolare no a
quando non è completamente ssata.
Risoluzione dei problemi
Qualità audio scarsa o canali audio assenti
Controllare che il cavo degli auricolare sia inserito bene nel
connettore delle cufe del dispositivo Apple.
Regolare le impostazioni dei bassi e degli alti del dispositivo audio.
Provare con un dispositivo audio differente.
Il microfono non funziona
Controllare che il dispositivo in uso sia un dispositivo Apple
compatibile (consultare l’elenco dei dispositivi qui di seguito).
Controllare che il cavo degli auricolare sia inserito bene nel
connettore delle cufe del dispositivo Apple.
Vericare che l’apertura del microfono sul retro del pulsante
Rispondi/Fine non sia ostruita.
Provare a chiamare un altro numero.
Provare con un dispositivo Apple compatibile differente.
Il prodotto Apple non risponde ai pulsanti
(del telecomando)
Controllare che il dispositivo in uso sia un dispositivo Apple
compatibile (consultare l’elenco dei dispositivi qui di seguito).
Controllare che il cavo degli auricolare sia inserito bene nel
connettore delle cufe del dispositivo Apple.
Per le funzioni che prevedono più pressioni, variare la velocità
delle pressioni sui pulsanti.
Provare con un dispositivo Apple compatibile differente.
Da usare con:
Il telecomando e il microfono sono supportati solo da
iPhone 3GS e versioni successive, iPad, iPod touch
(2a generazione e successive), iPod classic (120GB, 160GB)
e iPod nano (4a generazione e successive). Il telecomando
è supportato da iPod shufe (3a generazione o successive).
L’audio è supportato da tutti i modelli di iPad e iPod.
“Made for iPod”, “Made for iPhone” e “Made for iPad” signica che
un accessorio elettronico è stato progettato per essere collegato
specicamente a un iPod, iPhone o iPad rispettivamente ed è coperto
dalla certicazione dello sviluppatore che assicura la conformità
agli standard prestazionali di Apple. Apple non è responsabile del
funzionamento di questo dispositivo o della conformità dello stesso agli
standard di sicurezza e normativi. L’uso di questo accessorio con un
iPod, iPhone o iPad può inuire sulle prestazioni wireless.
Apple, iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shufe e iPod
touch sono marchi registrati di Apple, Inc. negli USA e in altri paesi.
©2013 Bose Corporation. Nessuna parte di questo documento può
essere riprodotta, modicata, distribuita o usata in altro modo senza
previa autorizzazione scritta.
Consultare il Manuale di istruzioni completo, disponibile online,
per ulteriori informazioni sugli auricolari, in particolare su funzioni
avanzate, suggerimenti per la risoluzione dei problemi e informazioni
su accessori e componenti sostitutivi. Per richiedere una copia
cartacea del Manuale di istruzioni completo, utilizzare il numero
telefonico relativo alla propria area geograca.
Il numero di serie è riportato sulla scheda di garanzia inclusa
nella confezione. Prima di procedere, è consigliabile registrare
il prodotto. La registrazione può essere eseguita facilmente sul
sito http://global.Bose.com/register
Kérjük, alaposan olvassa el és mindig pontosan
kövesse a jelen gyorsútmutatóban ismertetett
fontos biztonsági utasításokat.
A fülhallgatóról a Kezelési útmutató tartalmaz további tudnivalókat:
http://global.Bose.com
Csak USA: http://Owners.Bose.com/freestyle
Fontos biztonsági tudnivalók
FIGYELEM
Az emlékeztetési vagy gyelmeztetési célra szolgáló hangok
fejhallgatók használata esetén szokatlanul hangozhatnak.
Tudatosítsa, miként módosul ezeknek a hangoknak a jellege,
hogy szükség esetén felismerje őket.
Óvja a fejhallgatót a leeséstől, ne üljön rá, és ne merítse vízbe.
VIGYÁZAT
A termék kis részeket tartalmaz, melyeknél fennáll
a lenyelés veszélye. 3 éves kor alatti gyermekek
számára nem alkalmas.
A termék mágneses anyagot tartalmaz.
A hangos zene huzamosabb ideig történő hallgatása hallássérülést
okozhat. A fejhallgató használatakor tanácsos kerülni a rendkívül
nagy hangerőt, különösen hosszabb használat esetén.
Legyen óvatos a fejhallgató használatakor, ha közben járművet
vezet, vagy teljes gyelmet igénylő tevékenységet végez.
Ismerkedjen meg a fejhallgató használatára vonatkozó helyi
törvényekkel, és tartsa be azokat. Az ilyen eszközök vezetés
közbeni használatát illetően egyes jogrendek korlátozásokat
szabhatnak meg, például tilthatják a fejhallgató mindkét fülön
történő használatát.
A termék az EU-irányelvek minden vonatkozó
követelményének megfelel. A teljes megfelelőségi
nyilatkozat megtalálható a
www.Bose.com/compliance címen
TISZTÍTÁS
Lehetséges, hogy a fülhallgatót rendszeres időközönként meg
kell tisztítani:
Füldugók: először vegye le őket a fülhallgatóról, majd vízzel és
kímélő mosószerrel mossa meg őket. Alaposan öblítse át és
szárítsa meg a dugókat, mielőtt visszateszi őket a fülhallgatóra.
Fülhallgatófejek: a tisztításukhoz csak puha, száraz
pamutkendőt vagy más hasonló anyagot használjon. Soha ne
dugjon semmilyen tisztítóeszközt a fejbe.
Az eszköz részei
A. Ruhacsíptető
B. Szabályozócsúszka
C. Beépített mikrofon és 3 gombos távvezérlő
D. StayHear
®
füldugó: nagy (fekete)
E. StayHear füldugó: közepes, felhelyezve (szürke)
F. StayHear füldugó: kicsi (fehér)
G. Hordtok
Csatlakoztatás Apple eszközhöz
A fülhallgató az iPhone, az iPod vagy egyéb Apple
termékek szabványos 3,5 mm-es fejhallgatóaljzatához
csatlakoztatható.
A fülhallgató használata Apple eszközökkel
Hangosítás
Válasz/Vége
Halkítás
A Bose
®
FreeStyle
fülhallgatók kis méretű,
beépített mikrofonnal és 3 gombos
távvezérlővel rendelkeznek, amelyekkel
kényelmesen használhatja a kompatibilis
iPhone és iPod modelleket. A hangerő
szabályozásához tartsa lenyomva a
+/– gombot. Hívás fogadásához vagy
befejezéséhez, illetve zeneszám vagy videó
lejátszásához vagy megállításához nyomja
meg és engedje fel a Válasz/Vége gombot.
Megjegyzés: bizonyos Apple termékek esetén előfordulhat,
hogy nem használható minden vezérlőelem.
Megjegyzés: a fülhallgató nem Apple eszközökkel való használatára
vonatkozó információkat a www.Bose.com címen találja.
A megfelelő illeszkedés fontossága
A megfelelően felhelyezett fülhallgató a Bose termékektől elvárt
kényelmet és hangzástisztaságot nyújtja.
A füldugók L (bal) vagy R (jobb) betűkkel vannak megjelölve,
hogy egyértelmű legyen, melyik oldalra valók. Fontos,
hogy a bal StayHear
®
füldugót a fülhallgató bal oldalára,
a jobb StayHear
®
füldugót pedig a jobb oldalára helyezze fel.
A fülhallgató felhelyezése a fülre
A fülhallgató a puha StayHear
®
füldugónak köszönhetően
lágyan simul a fülkagylóba. A füldugó szárnya a fülkagyló
ellencáp nevű része alá illeszkedik.
Ellenőrizze, megfelelő méretű-e a füldugó:
1. Helyezze be a fülhallgatót a külső hallójáratba éppen csak
annyira, hogy a fülhallgató karja a fülén pihenjen.
2. Fordítsa el hátrafelé a fülhallgatót, és a füldugó szárnyát
nyomja a fülkagyló ellencáp nevű része alá úgy, hogy jól
rögzítse a eszközt. A füldugóknak kellemetlen érzés nélkül,
de stabilan kell a fülkagylóba illeszkedniük.
A füldugók cseréje
Válassza ki azt a füldugótípust és -méretet, amelyet a
legkényelmesebbnek érez, és amely a legjobban illeszkedik
a fülébe.
1. Finoman húzza le a fülhallgatóról a felhelyezett füldugó széleit,
ügyelve arra, hogy el ne szakítsa a füldugót.
VIGYÁZAT: ne a szárnyánál fogva húzza a StayHear
®
füldugót,
mert az megsérülhet.
2. Illessze az új füldugó nyílását a fej, a kis bevágást pedig a fej
kampója fölé.
3. Nyomja rá a füldugó alapját a fülhallgató alapjára, amíg úgy
nem érzi, hogy stabilan rögzítette a füldugót.
Hibaelhárítás
Gyenge a hangminőség, illetve hiányzik egy vagy több
audiocsatorna.
Ellenőrizze, hogy a fülhallgató jól csatlakozik-e az Apple eszköz
fejhallgatóaljzatához.
Módosítsa az eszköz mély- és magashang-beállításait.
Próbáljon ki egy másik audioeszközt.
Nem működik a mikrofon.
Győződjön meg róla, hogy kompatibilis Apple eszközt használ
(a kompatibilis eszközök listáját lásd alább).
Ellenőrizze, hogy a fülhallgató jól csatlakozik-e az Apple eszköz
fejhallgatóaljzatához.
Ellenőrizze, nincs-e letakarva a mikrofon nyílása a Válasz/Vége
gomb túloldalán.
Próbálkozzon még egy telefonhívással.
Próbáljon ki egy másik kompatibilis Apple eszközt.
Az Apple eszköz nem reagál a gombparancsokra
(a távvezérlőre).
Győződjön meg róla, hogy kompatibilis Apple eszközt használ
(a kompatibilis eszközök listáját lásd alább).
Ellenőrizze, hogy a fülhallgató jól csatlakozik-e az Apple eszköz
fejhallgatóaljzatához.
Több gombnyomásos funkciók esetében: változtasson a
gombnyomások sebességén.
Próbáljon ki egy másik kompatibilis Apple eszközt.
A következő eszközökkel használható:
A távvezérlőt és a mikrofont csak az Phone 3GS vagy újabb,
az iPad, az iPod touch (2. generációs vagy újabb), az iPod classic
(120 GB, 160 GB), és az iPod nano (4. generációs vagy újabb)
támogatja. Az iPod shufe (3. generációs vagy újabb) támogatja a
távvezérlőt. Az audiót valamennyi iPad- és iPod-modell támogatja.
A „Made for iPod”, a „Made for iPhone”, illetve a „Made for iPad” azt
jelenti, hogy az adott elektronikus tartozék kifejezetten az iPod, iPhone,
illetve iPad eszközhöz való csatlakoztatásra készült, és a fejlesztő az
Apple működési követelményeinek teljesítésére vonatkozó alkalmassági
bizonyítvánnyal látta el. Az Apple nem vállal felelősséget a jelen eszköz
működésével, illetve annak az eszközbiztonsági és szabályozási
normáknak való megfelelésével kapcsolatban. Felhívjuk a gyelmét,
hogy a tartozék iPod, iPhone vagy iPad eszközzel történő használata
kedvezőtlen hatással lehet a vezeték nélküli működésre.
Az Apple, az iPad, az iPhone, az iPod, az iPod classic, az iPod nano,
az iPod shufe és az iPod touch az Apple Inc. Egyesült Államokban és
más országokban bejegyzett védjegyei.
©2013 Bose Corporation. Előzetes írásos engedély nélkül a jelen
kiadvány semmilyen része nem sokszorosítható, módosítható,
terjeszthető, illetve nem használható fel semmilyen más módon.
Az interneten elérhető teljes Kezelési útmutató további tudnivalókat
tartalmaz a fülhallgatóról, ideértve a speciális funkciókat,
a további hibaelhárítási javaslatokat, valamint a tartozékokkal és a
cserealkatrészekkel kapcsolatos információkat. Ha a teljes Kezelési
útmutató nyomtatott változatára van szüksége, a régiójának megfelelő
telefonszámon igényeljen egyet.
A sorozatszám a dobozban elhelyezett garanciajegyen található.
Kérjük, regisztrálja fülhallgatóját! Ezt egyszerűen megteheti a
következő címen: http://global.Bose.com/register
Należy uważnie przeczytać ten Przewodnik szybkiego
startu i postępować zgodnie z ważnymi zaleceniami
dotyczącymi bezpieczeństwa.
Dodatkowe informacje o słuchawkach dousznych zawiera instrukcja
użytkownika: http://global.Bose.com
Tylko USA: http://Owners.Bose.com/freestyle
Ważne zalecenia dotyczące
bezpieczeństwa
PRZESTROGI
W przypadku korzystania ze słuchawek dźwięki informacyjne
lub ostrzegawcze mogą brzmieć inaczej niż zazwyczaj. Należy
pamiętać o innym brzmieniu tych dźwięków, tak aby można było
je rozróżnić.
Nie należy upuszczać słuchawek, siadać na nich ani dopuszczać do
ich zanurzenia w wodzie.
OSTRZEŻENIA
Produkt zawiera małe części stanowiące ryzyko
zadławienia. Nie jest on odpowiedni dla dzieci
poniżej 3 lat.
Produkt zawiera elementy magnetyczne.
Słuchanie muzyki przy wysokim poziomie głośności przez dłuższy
czas może być przyczyną uszkodzenia słuchu. Zalecane jest
unikanie wysokich poziomów głośności, zwłaszcza w przypadku
korzystania ze słuchawek przez dłuższy czas.
Należy zachować ostrożność w przypadku korzystania ze
słuchawek podczas prowadzenia pojazdów lub wykonywania
czynności wymagających pełnej uwagi użytkownika. Należy
zapoznać się i przestrzegać przepisów lokalnych dotyczących
korzystania ze słuchawek. W niektórych krajach/regionach
obowiązują określone ograniczenia dotyczące używania
takich produktów podczas prowadzenia pojazdów, na przykład
konieczność korzystania z jednej słuchawki.
Ten produkt jest zgodny ze wszystkimi obowiązującymi
wymogami dyrektyw UE. Pełna treść Deklaracji
zgodności jest dostępna w witrynie
www.Bose.com/compliance
CZYSZCZENIE
Słuchawki douszne mogą wymagać okresowego czyszczenia:
Końcówki: Zdejmij końcówki ze słuchawek dousznych, a następnie
umyj je łagodnym detergentem i wodą. Przed założeniem ich na
słuchawki opłucz i wysusz je dokładnie.
Słuchawki: Wyczyść je, używając tylko suchego i miękkiego
bawełnianego wacika lub odpowiednika. Nie wkładaj żadnego
przedmiotu do czyszczenia do wnętrza słuchawki.
Elementy
A. klips na ubranie
B. suwak regulacyjny
C. mikrofon i 3-przyciskowy pilot zdalnego sterowania
D. końcówki StayHear
®
: duże (czarne)
E. końcówki StayHear: średnie, założone (szare)
F. końcówki StayHear: małe (białe)
G. futerał
Podłączenie do urządzenia firmy Apple
Słuchawki douszne można podłączyć do standardowego
gniazda słuchawkowego 3,5 mm w telefonie iPhone,
odtwarzaczu iPod lub innych produktach rmy Apple.
Używanie słuchawek dousznych z urządzeniem rmy Apple
Głośniej
Odbieranie/
zakończenie
Ciszej
Słuchawki douszne Bose
®
FreeStyle
dostarczane są z niewielkim 3-przyciskowym
pilotem zdalnego sterowania na kablu
z wbudowanym mikrofonem, aby umożliwić
wygodne sterowanie wybranymi modelami
urządzeń iPhone i iPod. Aby wyregulować
głośność, naciśnij i przytrzymaj przycisk +/–.
Aby odebrać lub zakończyć połączenie albo
rozpocząć lub wstrzymać odtwarzanie
nagrania muzycznego lub lmu, naciśnij
i zwolnij przycisk odbierania/kończenia
połączenia.
Uwaga: W przypadku niektórych produktów rmy Apple pełne funkcje
sterowania mogą nie być dostępne.
Uwaga: Informacje dotyczące użycia słuchawek dousznych
z urządzeniami rm innych niż Apple można znaleźć na stronie
www.Bose.com
Znaczenie właściwego dopasowania
Jeżeli słuchawki douszne są noszone w prawidłowy sposób,
zapewniają komfort i czystość dźwięku, jakich oczekujesz od
urządzeń rmy Bose.
Każda końcówka jest oznaczona literą L lub R określającą, dla
której słuchawki jest przeznaczona. Lewą końcówkę StayHear
®
należy przymocować do lewej słuchawki, a prawą końcówkę
StayHear
®
do prawej słuchawki.
Dopasowywanie słuchawek dousznych do ucha
Część słuchawki wkładana do ucha ma miękką końcówkę
StayHear
®
, co umożliwia jej wygodne umieszczenie w muszli
ucha. Wypustkę pod końcówką należy umieścić pod
wypukłością ucha.
Określanie prawidłowego rozmiaru końcówki:
1. Włóż słuchawkę do przewodu słuchowego tak, aby ramię
słuchawki opierało się lekko o ucho.
2. Odchyl słuchawkę do tyłu i naciśnij wypustkę pod wypukłością
ucha, aż do zamocowania. Końcówka powinna być dopasowana
wygodnie, ale dokładnie do muszli ucha.
Wymiana końcówek
Wybierz typ i rozmiar końcówki, który zapewnia największy
komfort i najlepsze dopasowanie.
1. Delikatnie zsuń brzegi końcówki ze słuchawki, uważając aby jej
nie rozerwać.
PRZESTROGA: Aby uniknąć uszkodzenia, nie należy ciągnąć za
wypustkę StayHear
®
.
2. Ustaw otwór nowej końcówki nad słuchawką, a mały rowek
nad zaczepem.
3. Załóż podstawę końcówki wokół podstawy słuchawki, aż do
zamocowania końcówki.
Rozwiązywanie problemów
Niska jakość dźwięku lub brak dźwięku z jednego lub
obu kanałów
Sprawdź, czy słuchawki douszne są prawidłowo podłączone do
złącza słuchawek urządzenia rmy Apple.
Dostosuj ustawienia niskich i wysokich tonów w urządzeniu audio.
Użyj innego urządzenia audio.
Mikrofon nie działa
Sprawdź, czy korzystasz ze zgodnego urządzenia rmy Apple
(lista zgodnych urządzeń znajduje się poniżej).
Sprawdź, czy słuchawki douszne są prawidłowo podłączone do
złącza słuchawek urządzenia rmy Apple.
Sprawdź, czy otwór mikrofonu z tyłu przycisku odbierania/
zakończenia nie jest zablokowany.
Wykonaj inne połączenie.
Użyj innego zgodnego urządzenia rmy Apple.
Urządzenie rmy Apple nie reaguje na polecenia wydawane za
pomocą przycisków (pilota)
Sprawdź, czy korzystasz ze zgodnego urządzenia rmy Apple
(lista zgodnych urządzeń znajduje się poniżej).
Sprawdź, czy słuchawki douszne są prawidłowo podłączone do
złącza słuchawek urządzenia rmy Apple.
Funkcje wymagające kilkukrotnego naciśnięcia przycisków: zwiększ
odstęp między kolejnymi naciśnięciami przycisku.
Użyj innego zgodnego urządzenia rmy Apple.
Przeznaczone do użytku
znastępującym wyposażeniem:
Pilot zdalnego sterowania i mikrofon są obsługiwane wyłącznie przez
urządzenia iPhone 3GS i nowsze, iPad, iPod touch (drugiej generacji
i nowsze), iPod classic (120GB, 160GB) i iPod nano (czwartej
generacji i nowsze). Pilot zdalnego sterowania jest obsługiwany przez
odtwarzacz iPod shufe (trzecia generacja i nowsze). Odtwarzanie
dźwięku umożliwiają wszystkie modele iPad i iPod.
Termin „Made for iPod”, „Made for iPhone” i „Made for iPad” oznacza, że dane
urządzenie elektroniczne zaprojektowano specjalnie pod kątem odtwarzacza
iPod, telefonu iPhone lub tabletu iPad i ma ono certykat dewelopera
potwierdzający spełnienie standardów rmy Apple w zakresie działania.
Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie niniejszego urządzenia
ani jego zgodność ze standardami bezpieczeństwa i standardami prawnymi.
Użycie tego akcesorium z urządzeniem iPod, iPhone lub iPad może wpływać
na komunikację bezprzewodową.
Apple, iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shufe i iPod
touch są znakami towarowymi rmy Apple Inc. zastrzeżonymi w Stanach
Zjednoczonych oraz innych krajach.
©2013 Bose Corporation. Żadnej części tej publikacji nie wolno powielać,
modykować, rozpowszechniać ani wykorzystywać w inny sposób bez
uprzedniego uzyskania pisemnego zezwolenia.
Aby uzyskać więcej informacji na temat słuchawek dousznych, w tym
funkcji zaawansowanych, dodatkowe sugestie dotyczące rozwiązywania
problemów oraz informacje o akcesoriach i częściach zamiennych, należy
zapoznać się z Podręcznikiem użytkownika dostępnym online. Aby
zamówić Podręcznik użytkownika w formie drukowanej, należy zadzwonić
pod numer telefonu dla danego regionu.
Numer seryjny znajduje się na karcie gwarancyjnej umieszczonej
w kartonie. Warto zarejestrować słuchawki douszne. Można to zrobić,
przechodząc do witryny http://global.Bose.com/register
/