Sony Cyber Shot DSC-HX300 Ohjekirja

Kategoria
Camcorders
Tyyppi
Ohjekirja
DSC-HX300
©2013 Sony Corporation Printed in China
4-457-248-51(1)
DSC-HX300
Digital Still Camera / Instruction Manual GB
Appareil photo numérique / Mode d’emploi FR
Fotocamera digitale / Istruzioni per l’uso IT
Cámara fotografía digital / Manual de instrucciones ES
Câmara fotográfica digital / Manual de instruções PT
Digitale Fotokamera / Gebrauchsanleitung DE
Digitale camera / Gebruiksaanwijzing NL
Cyfrowy aparat fotograczny / Instrukcja obsługi PL
Digitální fotoaparát / Návod k obsluze CZ
Digitális fényképezőgép / Használati útmutató HU
Digitálny fotoaparát / Návod na používanie SK
Digital stillbildskamera / Handledning SE
Digitaalikamera / Käyttöopas FI
Digitalt stillkamera / Bruksanvisning NO
Digitalt stillbilledkamera / Betjeningsvejledning DK
Digitalni fotoaparat / Priručnik za upotrebu HR
Aparat foto digital / Manual de instrucţiuni RO
GR
DSC-HX300
4-457-248-51(1)
FI
2
Sulkeissa oleva numero osoittaa kappalemäärän.
Kamera (1)
Ladattava akku NP-BX1 (1)
Micro USB -kaapeli (1)
Verkkolaite AC-UB10/UB10B/UB10C/UB10D (1)
Verkkovirtajohto (ei mukana Yhdysvalloissa ja Kanadassa) (1)
Olkahihna (1)
Objektiivisuojus (1)
Käyttöopas (tämä opas) (1)
Suomi
Lisätietojen saaminen kamerasta (”Cyber-shot-
käyttöohjeet”)
”Cyber-shot-käyttöohjeet” on online-käyttöopas. Siinä on
yksityiskohtaisempia tietoja kameran lukuisista toiminnoista.
1 Siirry Sonyn tukisivulle.
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
2 Valitse maa tai alue.
3 Etsi tukisivulta kamerasi mallinimeä.
Katso mallinimi kameran pohjasta.
Toimitettujen tuotteiden tarkistaminen
FI
3
FI
Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran
pienentämiseksi.
TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA
– SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET
VAARA
NOUDATA NÄITÄ OHJEITA HUOLELLISESTI TULIPALON
TAI SÄHKÖISKUN VAARAN PIENENTÄMISEKSI.
[ Akku
Epäasiallinen käsittely saattaa vahingoittaa akkua, minkä seurauksena voi olla tulipalo tai
palovammoja. Huomioi seuraavat varoitukset.
Akkua ei saa purkaa.
Akkua ei saa murskata eikä siihen saa kohdistaa iskuja. Älä lyö akkua vasaralla, pudota
sitä tai astu sen päälle.
Akku on suojattava oikosuluilta. Suojaa akun navat siten, että ne eivät pääse
kosketuksiin metalliesineiden kanssa.
Akku on säilytettävä alle 60 °C:n lämpötilassa. Akku on suojattava suoralta
auringonvalolta. Akkua ei saa jättää autoon, joka on pysäköity aurinkoon.
Akkua ei saa hävittää polttamalla.
Älä käsittele vahingoittuneita tai vuotavia litium-ioniakkuja.
Lataa akku käyttämällä alkuperäistä Sony-akkulaturia tai muuta sopivaa laturia.
Säilytä akku poissa pienten lasten ulottuvilta.
Säilytettävä kuivassa paikassa.
Vaihda vain samanlaiseen akkuun tai Sonyn suosittelemaan vastaavaan tuotteeseen.
Hävitä käytetyt akut viipymättä ohjeissa kuvatulla tavalla.
[ Verkkolaite
Käytä lähellä olevaa pistorasiaa verkkolaitetta käytettäessä. Irrota verkkolaite pistorasiasta
välittömästi, jos laitteen käytön aikana ilmenee toimintahäiriöitä.
Virtajohto (jos sisältyy toimitukseen) on suunniteltu käytettäväksi vain tämän kameran
kanssa, eikä sitä saa käyttää minkään muun sähkölaitteen kanssa.
VAROITUS
VAROITUS
FI
4
[ Ilmoitus EU-maiden asiakkaille
Tämä tuote on valmistettu Sony Corporationin puolesta, Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Tämän tuotteen Euroopan Unionin lainsäädännön
vaatimustenmukaisuutta koskevat kyselyt tulee osoittaa valtuutetulle edustajalle, Sony
Deutschland GmbH:lle, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Huolto tai
takuu asioita koskevat kyselyt pyydämme ystävällisesti osoittamaan takuu tai huolto
dokumenteissa mainituille edustajille.
Tämä tuote on testattu ja sen on todettu olevan EMC-määräyksen raja-arvojen mukainen
käytettäessä liitäntäkaapelia, jonka pituus on alle 3 metriä.
[ Huomautus
Tietyntaajuiset sähkömagneettiset kentät voivat vaikuttaa tämän kameran kuvaan ja
ääneen.
[ Huomautus
Jos staattinen sähkö tai sähkömagneettinen kenttä aiheuttaa tiedonsiirron keskeytymisen
(epäonnistumisen), käynnistä sovellusohjelma uudelleen tai irrota tiedonsiirtokaapeli
(esimerkiksi USB-kaapeli) ja kytke se uudelleen.
[ Käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
hävittäminen (koskee Euroopan yhteisön ja muiden Euroopan
maiden jätehuoltoa)
Tämä laitteeseen tai sen pakkaukseen merkitty symboli tarkoittaa, että
laitetta ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. Sen sijaan laite on toimitettava
sähkö ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan keräys- ja
kierrätyspisteeseen. Varmistamalla, että tämä laite hävitetään
asianmukaisesti, voit auttaa estämään mahdollisia ympäristö- ja
terveyshaittoja, joita muuten voi aiheutua laitteen epäasianmukaisesta
käsittelystä. Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja. Lisätietoja
laitteen käsittelystä, talteenotosta ja kierrätyksestä on saatavilla
paikallisilta ympäristöviranomaisilta, jätehuoltokeskuksesta tai liikkeestä, josta laite on
ostettu.
Euroopassa oleville asiakkaille
FI
5
FI
[ Käytöstä poistettujen paristojen hävitys (koskee Euroopan
unionia sekä muita Euroopan maita, joissa on erillisiä
keräysjärjestelmiä)
Tämä symboli paristossa tai sen pakkauksessa tarkoittaa, ettei paristoa
lasketa normaaliksi kotitalousjätteeksi.
Tietyissä paristoissa tätä symbolia voidaan käyttää yhdessä kemikaalia
ilmaisevan symbolin kanssa. Paristoon on lisätty kemikaaleja elohopea
(Hg) ja lyijyä (Pb) ilmaisevat symbolit, jos paristo sisältää enemmän kuin
0,0005 % elohopeaa tai enemmän kuin 0,004 % lyijyä.
Varmistamalla, että paristo poistetaan käytöstä asiaan kuuluvalla tavalla, estetään
mahdollisia negatiivisia vaikutuksia luonnolle ja ihmisten terveydelle, joita paristojen
väärä hävittäminen saattaa aiheuttaa. Materiaalien kierrätys auttaa säästämään
luonnonvaroja.
Mikäli tuotteen turvallisuus, suorituskyky tai tietojen säilyminen vaatii, että paristo on
kiinteästi kytketty laitteeseen, tulee pariston vaihto suorittaa valtuutetun huollon toimesta.
Jotta varmistetaan, että käytöstä poistettu tuote käsitellään asianmukaisesti, tulee tuote
viedä käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden vastaanottopisteeseen.
Muiden paristojen osalta tarkista käyttöohjeesta miten paristo irroitetaan tuotteesta
turvallisesti. Toimita käytöstä poistettu paristo paristojen vastaanottopisteeseen.
Lisätietoja tuotteiden ja paristojen kierrätyksestä saa paikallisilta viranomaisilta,
jäteyhtiöistä tai liikkeestä, josta tuote on ostettu.
FI
6
A FOCUS (Tarkennus) -painike
Voit valita tarkennustilan
painamalla
FOCUS-painiketta,
zoomaus-/tarkennuskytkin on
asetettu tilaan AF/ZOOM.
Jos painat
FOCUS-painiketta,
kun zoomaus-/tarkennuskytkin
on asetettu tilaan MF, näytön
keskiosa suurennetaan
helpompaa tarkennusta varten.
B CUSTOM (Mukautettu) -painike
Voit määrittää halutun toiminnon
CUSTOM-painikkeeseen.
Oletusasetuksena on [AEL].
C Suljinpainike
D Kuvattaessa: W/T (Zoom) -vipu
Katseltaessa:
(Toistozoomaus) -vipu/
(Hakemisto) -vipu
E Itselaukaisimen valo/
hymysulkimen valo/AF-apuvalo
F Objektiivi
G Salama
H (Salaman nosto) -painike
I Olkahihnan koukku
J Zoomaus-/tarkennuskytkin
K Manuaalinen rengas
Kun zoomaus-/tarkennuskytkin
on asetettu tilaan AF/ZOOM,
käännä manuaalista rengasta
zoomaustoimintoa varten.
Kun zoomaus-/tarkennuskytkin
on asetettu tilaan MF, käännä
manuaalista rengasta
tarkennuksen säätämistä varten.
L Stereomikrofoni
M Etsin
N MOVIE (Video) -painike
O (Toisto) -painike
Osien tunnistaminen
FI
7
FI
P Ohjauspainike
Q FINDER/LCD-painike
R ON/OFF (Virta) -painike ja
virran/latauksen merkkivalo
S Tilavalitsin:
(Älykäs automaattinen)/
(Paras automaattisäätö)/
(Ohjelmoitava autom.)/
(Aukko etusijalla -kuvaus)/
(Valotusaika etusijalla
-kuvaus)/
(Käsivalotus-kuvaus)/
(Muistihakutila)/
(i-Pyyhkäisypanoraama)/
(Elokuvamuoto)/
(3D-valokuva)/
(Kamera-asetuksen valinta)
T Valitsin
U / (Kameran sisäinen opas/
Poisto) -painike
V MENU-painike
W Etsimen säädin
X Multi/micro USB -liitin*
Y Liitinsuoja
Z HDMI-mikroliitin
wj Kaiutin
wk LCD-näyttö
wl Akun/muistikortin kansi
e; Akkulokero
ea Akun poistovipu
es ytön merkkivalo
ed Muistikorttipaikka
ef Jalustan liitän
Käytä jalustaa, jonka ruuvi on
alle 5,5 mm pitkä. Muuten et voi
kiristää kameraa tukevasti ja
kamera voi vahingoittua.
* Tukee micro USB -yhteensopivia
laitteita.
FI
8
Akun asentaminen
1
Avaa kansi.
2
Työnnä akku sisään.
Samalla kun painat akun poistovipua, aseta akku paikalleen kuvan
osoittamalla tavalla. Varmista, että akun poistovipu lukittuu, kun akku
on paikallaan.
Jos kansi suljetaan, kun akku ei ole kunnolla paikallaan, kamera voi
vahingoittua.
Akun poistovipu
FI
9
FI
Akun lataaminen
1
Liitä kamera verkkolaitteeseen (mukana) micro USB
-kaapelilla (mukana).
2
Liitä verkkolaite seinäpistorasiaan.
Virran/latauksen merkkivalo näkyy oranssina, ja lataus käynnistyy.
Sammuta kamera akun latauksen ajaksi.
Akku voidaan ladata, vaikka sen varausta olisi vielä jäljellä.
Jos virran/latauksen merkkivalo vilkkuu ja lataus ei ole päättynyt, irrota
akku ja aseta se uudelleen.
Yhdysvalloissa ja
Kanadassa olevat asiakkaat
Virtajohto
Virran/latauksen
merkkivalo
Palaa: Lataus käynnissä
Ei pala: Lataus valmis
Vilkkuu:
Latausvirhe tai lataus on
väliaikaisesti pysäytetty,
koska kameran lämpötila
ei ole sopivalla
lämpötila-alueella
FI
10
Jos kameran virran/latauksen merkkivalo vilkkuu, kun verkkolaite on liitetty
pistorasiaan, se tarkoittaa, että lataus on keskeytetty tilapäisesti, koska lämpötila
on suositellun alueen ulkopuolella. Kun lämpötila palaa asianmukaiselle alueelle,
lataus jatkuu. Suosittelemme, että akku ladataan ympäristön lämpötilan ollessa
10 °C–30 °C.
Akkua ei ehkä voi ladata tehokkaasti, jos sen liitinosa on likainen. Puhdista tällöin
akun liitinosa pyyhkimällä pöly kevyesti pois pehmeällä liinalla tai vanupuikolla.
Liitä verkkolaite (mukana) lähimpään seinäpistorasiaan. Jos verkkolaitteen käytön
aikana ilmenee toimintahäiriöitä, kytke virtalähde välittömästi irti irrottamalla
pistoke pistorasiasta.
Kun lataus on päättynyt, irrota verkkolaite pistorasiasta.
Käytä vain aitoja Sony-merkkisiä akkuja, micro USB -kaapelia (mukana) ja
verkkolaitetta (mukana).
x
Latausaika (Täysi lataus)
Latausaika on noin 230 min. verkkolaitetta (mukana) käytettäessä.
Edellä oleva latausaika pätee, kun ladataan kokonaan tyhjentynyttä akkua
lämpötilassa 25 °C. Lataukseen voi kulua kauemmin käyttöolojen ja olosuhteiden
mukaan.
x
Lataus tietokoneeseen liittämällä
Akku voidaan ladata liittämällä kamera tietokoneeseen micro USB -kaapelilla.
Huomautuksia
Huomautuksia
USB-liittimeen
FI
11
FI
Huomaa seuraavat seikat, kun lataat tietokoneen kautta:
– Jos kamera liitetään kannettavaan tietokoneeseen, jota ei ole liitetty
virtalähteeseen, tietokoneen akku tyhjenee. Älä lataa pitkiä aikoja.
– Älä käynnistä/sammuta tietokonetta, käynnistä sitä uudelleen tai palauta sitä
lepotilasta, kun tietokoneen ja kameran välille on muodostettu USB-yhteys.
Kamera voi aiheuttaa toimintahäiriön. Irrota kamera tietokoneesta ennen
tietokoneen käynnistämistä/sammuttamista, uudelleenkäynnistämistä tai
palauttamista lepotilasta.
– Lataus itse kootulla tai muunnellulla tietokoneella ei välttämättä onnistu.
x
Akun kesto ja tallennettavien ja näytettävien kuvien
määrä
Edellä oleva kuvien määrä on voimassa, kun akku on ladattu täyteen. Kuvien
määrä voi pienentyä käyttöolosuhteiden mukaan.
Tallennettavien kuvien määrä koskee kuvausta seuraavissa olosuhteissa:
– Sonyn ”Memory Stick PRO Duo” (Mark2) -muistikortin (myydään erikseen)
käyttö
– Akkua käytetään ympäristön lämpötilan ollessa 25 °C.
– [Näytön tarkkuus] -asetuksena on [Standardi].
”Valokuvien ottaminen” -määrä perustuu CIPA-standardiin ja koskee kuvausta
seuraavissa olosuhteissa:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
– DISP (Näytön asetus) -asetuksena on [PÄÄLLÄ].
– Kuva otetaan 30 sekunnin välein.
– Zoom kytketään vuorotellen ääriasentoihin W ja T.
– Salama välähtää joka toisella kerralla.
– Virta kytketään päälle ja pois joka kymmenennellä kerralla.
Huomautuksia
Akun kestoaika Kuvien määrä
Valokuvien
ottaminen
LCD-näyttö Noin 155 min. Noin 310 kuvaa
Etsin Noin 200 min. Noin 400 kuvaa
Tyypillinen
videokuvaus
LCD-näyttö Noin 50 min.
Etsin Noin 55 min.
Jatkuva
videokuvaus
LCD-näyttö Noin 90 min.
Etsin Noin 100 min.
Valokuvien katselu Noin 270 min. Noin 5400 kuvaa
Huomautuksia
FI
12
Videokuvauksen minuuttimäärät perustuvat CIPA-standardiin ja ne koskevat
kuvausta seuraavissa olosuhteissa:
– Videolaatu: AVC HD HQ
– Tyypillinen videokuvaus: Akun kesto perustuu toistuvaan kuvauksen
aloittamiseen/lopettamiseen, zoomaukseen, sammuttamiseen ja käynnistämiseen
jne.
– Jatkuva videokuvaus: Akun kesto perustuu jatkuvaan kuvaukseen, kunnes
rajoitus (29 minuuttia) saavutetaan, minkä jälkeen kuvausta jatketaan painamalla
MOVIE-painiketta uudelleen. Muita toimintoja, kuten zoomausta, ei käytetä.
x
Virran syöttäminen
Kameraan voidaan syöttää virtaa pistorasiasta liittämällä verkkolaite micro
USB -kaapelilla (mukana).
Voit tuoda kuvia tietokoneeseen huolehtimatta akun tyhjentymisestä, kun liität
kameran tietokoneeseen micro USB -kaapelilla.
Lisäksi voit käyttää verkkolaitetta AC-UD10 (myydään erikseen) tai AC-
UD11 (myydään erikseen) kuvausta varten virran saamiseksi kuvauksen
aikana.
Virtaa ei voida syöttää, jos kamerassa ei ole akkua.
Kuvaus ei ole mahdollista, kun kamera on liitetty suoraan tietokoneeseen tai
pistorasiaan mukana toimitetulla verkkolaitteella.
Jos kamera liitetään tietokoneeseen micro USB -kaapelilla, kun kamera on
toistotilassa, kameran näyttö vaihtuu toistonäytöstä USB-liitäntänäytöksi. Siirry
toistonäyttöön painamalla (Toisto) -painiketta.
Huomautuksia
FI
13
FI
Muistikortin (myydään erikseen) asettaminen
1
Avaa kansi.
2
Aseta muistikortti (myydään erikseen).
Kun lovettu kulma osoittaa kuvan mukaiseen suuntaan, aseta
muistikortti paikalleen, kunnes se napsahtaa.
3
Sulje kansi.
Varmista, että lovettu kulma
osoittaa oikeaan suuntaan.
FI
14
x
Muistikortit, joita voidaan käyttää
Tässä oppaassa taulukon tuotteista käytetään nimeä:
A: ”Memory Stick Duo”
B: ”Memory Stick Micro”
C: SD-kortti
D: microSD-muistikortti
Kun haluat käyttää ”Memory Stick Micro”- tai microSD-muistikorttia kameran
kanssa, muista asettaa se ensin asianmukaiseen sovittimeen.
x
Muistikortin/akun poistaminen
Muistikortti: Poista muistikortti painamalla sitä sisään kerran.
Akku: Työnnä akun poistovipua. Varo, että et pudota akkua.
Älä koskaan irrota muistikorttia/akkua käytön merkkivalon (sivu 6) palaessa.
Muutoin muistikortissa/sisäisessä muistissa olevat tiedot voivat vahingoittua.
Muistikortti Valokuvat Videot
A
Memory Stick XC-HG Duo
Memory Stick PRO Duo (vain Mark2)
Memory Stick PRO-HG Duo
Memory Stick Duo
B Memory Stick Micro (M2) (vain Mark2)
C
SD-muistikortti (Luokka 4 tai
nopeampi)
SDHC-muistikortti (Luokka 4 tai
nopeampi)
SDXC-muistikortti (Luokka 4 tai
nopeampi)
D
microSD-muistikortti (Luokka 4 tai
nopeampi)
microSDHC-muistikortti (Luokka 4 tai
nopeampi)
microSDXC-muistikortti (Luokka 4 tai
nopeampi)
Huomautuksia
Huomautuksia
FI
15
FI
Kellonajan asettaminen
1
Paina ON/OFF (Virta) -painiketta.
Päivämäärän ja ajan asetus näytetään, kun kameran virta kytketään päälle
ensimmäisen kerran.
Virran kytkeytyminen ja käytön salliminen voi kestää jonkin aikaa.
2
Valitse haluamasi kieli.
3
Valitse haluamasi maantieteellinen sijainti
noudattamalla näytössä näkyviä ohjeita ja paina sitten
z.
4
Aseta [Pvm- & aikamuoto], [Kesäaika] ja [Pvm & aika] ja
valitse sitten [OK] t [OK].
Keskiyö on 12:00 AM ja keskipäivä on 12:00 PM.
5
Noudata näyttöön tulevia ohjeita.
Akku tyhjenee nopeasti, jos:
[Näytön tarkkuus] -asetuksena on [Korkea].
Ohjauspainike
ON/OFF (Virta) -painike
Valitse kohteita: v/V/b/B
Aseta: z
FI
16
Valokuvien ottaminen
Videoiden ottaminen
Valokuvien tai videoiden ottaminen
1
Tarkenna painamalla suljinpainike puoliväliin.
Kun kuva on tarkennettu, kuuluu äänimerkki ja z-merkkivalo syttyy.
2
Ota kuva painamalla suljinpainike pohjaan.
1
Aloita tallennus painamalla MOVIE (Video) -painiketta.
Muuta zoomauskerrointa W/T (zoom) -vivulla.
Paina suljinpainiketta, kun haluat ottaa valokuvia samalla, kun jatkat
videon tallentamista.
2
Lopeta tallennus painamalla MOVIE-painiketta
uudelleen.
Tilavalitsin
Suljinpainike
W: loitonna
T: lähennä
: Älykäs automaattinen
: Elokuvamuoto
MOVIE
FI
17
FI
Jos käytät zoomaustoimintoa videon kuvaamisen aikana, myös objektiivin
liikkeen sekä vivun, valitsimen ja manuaalisen renkaan käyttöäänet tallentuvat.
Myös MOVIE-painikkeen toimintaääni voi tallentua, kun videon tallennus
lopetetaan.
Panoraamakuvauksen alue voi olla rajoitettu kohteesta tai kuvaustavasta riippuen.
Sen vuoksi vaikka [360°] olisi asetettu panoraamakuvaukseen, tallennettu kuva
voi olla vähemmän kuin 360 astetta.
Jatkuva tallennus on mahdollista noin 29 minuutin ajan kerrallaan kameran
oletusasetuksilla ja kun lämpötila on noin 25 °C. Kun videon tallennus on
lopetettu, voit aloittaa tallennuksen uudelleen painamalla MOVIE-painiketta
uudelleen. Tallennus saattaa pysähtyä kameran suojaamiseksi ympäristön
lämpötilan mukaan.
Huomautuksia
Kuvien katselu
1
Paina (Toisto) -painiketta.
Kun tällä kameralla toistetaan kuvia muistikortilta, joka on tallennettu
jollain muulla kameralla, datatiedoston rekisteröintinäyttö tulee esiin.
(Toisto)
Ohjauspainike
/ (Poista)
W: loitonna
T: lähennä
Valitse kuvat:
B (seuraava)/b (edellinen) tai
käännä valitsinta
Aseta: z
Valitsin
FI
18
x
Edellisen/seuraavan kuvan valitseminen
Valitse kuva painamalla ohjauspainikkeesta B (seuraava)/b (edellinen) tai
kääntämällä valitsinta. Katsele videoita painamalla ohjauspainikkeen keskeltä
z.
x
Kuvan poistaminen
1 Paina / (Poista) -painiketta.
2 Valitse [Tämä kuva] painamalla ohjauspainikkeesta v ja paina sitten z.
x
Palaaminen kuvien ottamiseen
Paina suljinpainike puoliväliin asti.
Tämä kamera sisältää sisäisen toiminto-oppaan. Sen avulla voit etsiä kameran
toimintoja tarpeen mukaan.
Kameran sisäinen opas
1
Paina painiketta MENU.
2
Valitse haluamasi MENU-kohde ja paina sitten
/ (Kameran sisäinen opas) -painiketta.
Valitun kohteen toiminto-opas näytetään.
Jos painat / (Kameran sisäinen opas) -painiketta, kun MENU-näyttö
ei ole näkyvissä, voit suorittaa haun oppaassa käyttämällä avainsanoja
tai kuvakkeita.
/ (Kameran sisäinen opas)
MENU
FI
19
FI
Muita toimintoja voidaan käyttää kuvauksen tai toiston aikana käyttämällä
kameran ohjauspainiketta, valitsinta tai MENU-painiketta. Tässä kamerassa on
toiminto-opas, jonka avulla toimintoja on helppo valita. Kokeile muita
toimintoja oppaan näkyessä.
x
Ohjauspainike
DISP (Näytön asetus): Voit vaihtaa ruutunäytön.
/ (Jatkuva kuvaus/itselaukaisin): Voit käyttää itselaukaisinta ja
sarjakuvaustilaa.
(Valokuv. luov. aset.): Voit käyttää kameraa intuitiivisesti.
(Salamavalo): Voit valita valokuvien salamatilan.
x
Valitsin
Voit käyttää valitsinta seuraavien asetusarvojen muuttamiseen:
– ISO-herkkyys
– Suljinnopeus
– Aukkoarvo (F-arvo)
–EV
Et välttämättä voi muuttaa kaikkia asetusarvoja kaikissa kuvaustiloissa.
Toistotilassa voit näyttää seuraavan tai edellisen kuvan kääntämällä valitsinta.
Muiden toimintojen esittely
MENU
Ohjauspainike
Toiminto-opas
Valitsin
Valitse kohde
painamalla
valitsinta.
Muuta asetusarvoa
kääntämällä
valitsinta.
FI
20
x
Valikkokohteet
Kuvaus
Elokuvakuvauskoht.
Valitse videon tallennustila.
Panoraamaku-
vauskohtaus
Valitse panoraamakuvauksen tallennustila.
Kuvatehoste
Ota valokuva, jolla on alkuperäinen pinta, halutun
tehosteen mukaan.
Kamera-asetuksen
valinta
Valitse ennalta säädetyt asetukset eri kuvausolosuhteita
varten.
Muistihakutila
Valitse asetus, jonka haluat palauttaa, kun tilavalitsin
asetetaan tilaan [Muistihakutila].
Helppo-tila
Ota valokuvia käyttäen mahdollisimman vähän
toimintoja.
Epätarkkuustehoste
Aseta taustan epätarkkuustehosteen taso kuvattaessa
Taustan epätarkkuus -tilassa.
Valokuvan koko
(Dual Rec)
Aseta videon tallennuksen aikana otettavan valokuvan
koko.
Valokuvan koko/
Panoraamakuvan
koko/Videon laatu/
Videon koko
Valitse valokuvien, panoraamakuvien tai
videotiedostojen kuvakoko ja kuvanlaatu.
HDR-
maalaustehoste
Jos kuvatehosteeksi on valittu [HDR-maalaus], asettaa
tehosteen tason.
Korostusalue
Jos kuvatehosteeksi on valittu [Miniatyyri], asettaa osan,
johon tarkennetaan.
Värisävy
Jos kuvatehosteeksi on valittu [Lelukamera], asettaa
värisävyn.
Poimittu väri
Jos kuvatehosteeksi on valittu [Osaväri], asettaa
erotettavan värin.
Kuvitustehoste
Jos kuvatehosteeksi on valittu [Kuvitus], asettaa
tehosteen tason.
Valkotasap. Säädä kuvan värisävyjä.
Valkotasapainon
muutto
Säädä värisävyä valitun valkotasapainon säädetyn arvon
mukaisesti.
1 / 1

Sony Cyber Shot DSC-HX300 Ohjekirja

Kategoria
Camcorders
Tyyppi
Ohjekirja