Moulinex FG610130 Ohjekirja

Brändi
Moulinex
Kategoria
coffee makers
Malli
FG610130
Tyyppi
Ohjekirja
• Lue turvaohjeet tarkasti ennen laitteen
ensimmäis käyttöä: ohjeiden
vastainen käyttö vapauttaa
valmistajan
kaikesta vastuusta.
Oman turvallisuutesi vuoksi tämä
laite täyttää soveltuvat normit ja
määräykset (pienjännitedirektiivi,
sähkömagneettinen yhteensopivuus.
Ympäristö…).
• Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten
henkilöiden käyttöön (mukaan luettuina
lapset), joiden fyysiset, aistinvaraiset tai
henkiset kyvyt ovat rajoittuneet. Laitetta
ei saa myöskään käyttää henkilö, jolla
ei ole tarvittavaa kokemusta tai tietoa
laitteen toiminnasta, ellei hän ole val-
vonnan alaisuudessa tai saanut edelviä
ohjeita laitteen käyttöturvallisuudesta.
• Lapsia on valvottava, jotta he eivät
leiki laitteen kanssa.
• Ennen laitteen kytkemistä sähköverk-
koon tulee tarkistaa, että syöttöjännite
vastaa laitteessa ilmoitettua jännitettä
ja etpistoke on varmasti maadoitettu.
Virheellinen sähköliitos kumoaa
takuun.
• Laitteesi on tarkoitettu ytettäväksi
vain kotona sisätiloissa.
• Irrota laite virtalähteestä, kun et enää
käytä sitä tai puhdistat sitä.
• Älä käytä laitetta, jos se ei toimi
kunnolla tai se on vahingoittunut.
Käänny tässä tapauksessa valtuutetun
huoltokeskuksen puoleen.
• Kaikki muut toimenpiteet lukuun
ottamatta puhdistusta ja tavallista
huoltoa tulee antaa valtuutetun
huoltokeskuksen tehtäväksi.
• Jos virtajohto tai pistoke on
vahingoittunut, laitetta ei saa käyttää.
Vaarojen välttämiseksi virtajohto tulee
välttämättä antaa valtuutetun
huoltokeskuksen vaihdettavaksi.
• Älä upota laitetta, sen virtajohtoa tai
pistoketta veteen tai muuhun
nesteeseen.
• Älä jätä virtajohtoa roikkumaan lasten
ulottuville.
• Virtajohtoa ei tule koskaan jättää kiinni
laitteen kuumiin osiin tai niiden lähelle,
lämmönlähteen lähelle tai terävälle
kulmalle.
• Oman turvallisuutesi takia sinun ei tule
käyttää muita kuin valmistajan
alkuperäisiä lisälaitteita tai varaosia,
jotka
sopivat laitteeseesi.
• Älä irrota pistoketta pistorasiasta
vetämällä johdosta.
• Älä koskaan laita vettä laitteeseen, kun
se on vielä kuuma.
• Sulje aina kahvinkeittimen kansi (a),
kun käytät keitintä.
• Kaikki laitteet joutuvat tiukkaan
laatutarkastukseen. Sattumanvaraisesti
valituilla laitteille tehdään
käyttökokeita, mikä selittää, miksi
laitteessa voi olla jälkiä käytöstä.
• Älä koskaan laita kaatokannua
keittolevylle.
• Älä käytä kaatokannua ilman kantta.
• Kun olet käynnistänyt kahvinkeittimen,
älä koskaan laita kättäsi kuumalle levylle
nostaessasi kannua pois kahvinkeitti-
mestä. Kahvinkeittimen ollessa päällä
levyn lämpötila on korkea ja saattaa
aiheuttaa palovammoja.
KUVAUS
TURVAOHJEET
a Kansi
b Irrotettava suodatinteline
c Vedentaso
d Vesisäiliö
e Kaatokannu
f Lämpölevy
g Käynnistys/sammutuskatkaisija
FI
37
MO_CAFETIERE_COCOON_NC00018961_Mise en page 1 18/01/11 09:01 Page37
• Kytke kahvinkeitin pistorasiaan, joka
vastaa laitteessa ilmoitettua jännitettä.
• Anna kahvinkeittimen käydä ensim-
mäisellä käyttökerralla ilman kahvijau-
hetta 1 litralla vettä piirin huuhtelemi-
seksi.
• Laitteenne on suunniteltu ainoastaan
kotikäyttöön.
Takuu raukeaa mikäli laitetta
käytetään:
- liikkeiden, toimistojen ja muiden laitosten
henkilöstöille tarkoitetuissa keittiötiloissa,
- maatiloilla,
- hotellien, motellien tai muiden
lomakohteiden asiakkaiden
käyttötarkoitukseen,
- yksityismajoituksen tyyppisissä tiloissa.
ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ
(Noudata kuvia 1 - 6)
• Täytä säiliö kylmällä vedellä.
• Käytä ainoastaan kylmää vettä ja suo-
datinpaperia n°4.
• Ä ylitä veden määrää, joka on
merkitty vesisäiliöön.
• Sulje suodatintelineen kansi ennen kah-
vinkeittimen kytkemistä päälle (vaara,
että kuumaa vet valuu
työtasolle).
• Laita kaatokannu lämpölevylle.
• Jos haluat ottaa kahvia ennen valmis-
tussyklin loppua, sinun tulee vain ottaa
kaatokannu mpölevyltä. Kahvi lakkaa
valumasta automaattisesti. Laita kaa-
tokannu pian takaisin lämpölevylle,
jotta valuminen jatkuisi ja vältät veden
valumisen yli.
• Valmistussyklin lopussa on odotettava
yksi minuutti, jota suodattimessa oleva
vesi ehtii valua kaatokannuun. Suosit-
telemme, että kaatokannuun
jätetään kansi käytön helpottamiseksi
ja jotta kahvi pysyy sopivan lämpöisenä
pidempään.
• Sammuta katkaisija, kun kaatokannu
on tyhjä tai et käytä laitetta.
• Jos haluat uutta kahvia, sammuta laite
ja odota 10 minuuttia, jotta lämmity-
selementit jäähtyvät.
Tärkeää: jos et anna laitteen jäähtyä
kahden valmistuksen välillä, säiliöön lai-
tettu vesi voi ylikuumeta ja aukosta voi
purkautua höyrysuihku, joka aiheuttaa
palovammoja.
Käyttö:
• Laske katkaisija alas, punainen merk-
kivalo syttyy ja kahvinkeitin alkaa toimia.
• Nosta katkaisija takaisin ylös
keskeyttääksesi toiminnan.
KAHVIN VALMISTUS
PUHDISTUS
• Ottaessasi poroja pois ota suodatinte-
line (b) pois kahvinkeittimestä.
• Irrota laite virtalähteestä.
• Älä puhdista laitetta kuumalla vedellä.
• Puhdista kostealla kankaalla tai
sienellä.
• Älä koskaan laita laitetta veteen tai
juoksevan veden alle.
• Suodatintelineen voi pestä astianpesu-
koneessa.
38
MO_CAFETIERE_COCOON_NC00018961_Mise en page 1 18/01/11 09:01 Page38
• Poista kalkki kahvinkeittimestäsi
40 käyttökerran välein.
Voit käyttää:
- joko kalkinpoistajaa, joka on liuo-
tettu 2 kahvikuppiin vettä.
- tai 2 kahvikuppia väkiviinaetikkaa.
• Kaada aine säiliöön (d) ja käynnis
kahvinkeitin (ilman poroja).
• Anna kaatokannuun (e) valua noin
kupillinen, sammuta laite sitten.
• Anna aineen vaikuttaa tunnin ajan.
• Käynnistä kahvinkeitin uudelleen
veden kierron lopettamiseksi.
• Huuhtele kahvinkeitin antamalla sen
toimia 2 – 3 kertaa vesilitran avulla.
Takuu ei kata kahvinkeittimiä, jotka
eivät toimi tai toimivat huonosti kal-
kinpoiston laiminlyönnin vuoksi.
KALKINPOISTO
• Lasinen kaatokannu
LISÄLAITTEET
• Tarkista:
- sähköliitos.
- että katkaisija tai käynnistys/sam-
mutusnäppäin (punainen merkki-
valo pala) on käyntiasennossa.
- että suodatinteline on kunnolla
paikoillaan.
• Veden valuma-aika on liian pittai
laitteen käynti on liian kovaäänistä:
- puhdista kalkki kahvinkeittimestäsi.
• Eikö laitteesi toimi vieläkään? Käänny
valtuutetun huoltokeskuksen puoleen.
ONGELMATAPAUKSISSA
Edistäkäämme ympäristönsuojelua!
Laitteessa on paljon arvokkaita ja kierrätettäviä materiaaleja.
Toimita se keräyspisteeseen, jotta se käsitellään asianmukaisesti.
FI
39
MO_CAFETIERE_COCOON_NC00018961_Mise en page 1 18/01/11 09:01 Page39
/

Tämä käsikirja soveltuu myös