Palram 704743 Käyttöohjeet

Tyyppi
Käyttöohjeet
Huomautus:
Tämän tuotteen mukana toimitettavat seinäkiinnitystarvikkeet sopivat vain betoniseinille.
Muita seinätyyppejä varten tarvitaan niille sopivat kiinnitystarvikkeet.
Turvallisuusohje
Turvallisuussyistä suosittelemme, että katoksen asennukseen osallistuu
vähintään kaksi henkilöä.
Varmista ennen porausta, että seinässä ei ole kätkettyjä putkia tai johtoja.
Joissain osissa on metallireunat. Ole varovainen kun käsittelet osia. Käytä
asennuksen aikana aina suojakäsineitä, jalkineita sekä suojalaseja.
Älä suorita asennusta tuulisella tai sateisella säällä.
Älä aloita asennusta jos olet väsynyt, nauttinut lääkkeitä tai alkoholia, jos tunnet
huimausta tai et muuten kykene asennukseen.
Hävitä kaikki muovisuojat huolella - älä jätä niitä lasten ulottuville.
Pidä lapset poissa asennuspaikalta.
Kun käytät tikkaita tai sähkötyökaluja noudata aina valmistajan antamia turva- ja
käyttöohjeita.
Älä kiipeä tai seiso katoksen katolla.
Älä aseta raskaita kappaleita nojaamaan pystytolppia vasten.
Pidä katto ja räystäs puhtaana lumesta, lehdistä ja muusta roskasta.
Katon alla, tai ympärillä seisominen voi olla vaarallista jos katon päällä on raskas
lumi.
Jos väri naarmuuntuu asennuksen aikana, se voidaan kiinnittää.
Puhdistusohjeet
Puhdista ovisuoja tarvittaessa miedolla pesuaineella ja huuhtele kylmällä vedellä.
Älä käytä asetonia, hankaavia puhdistusaineita tai muita erikoispesuaineita paneelin
puhdistukseen.
Puhdista tuote kokoamisen jälkeen.
Ennen kokoamista
Valitse paikka huolellisesti ennen kokoamista.
Mieti ennen kokoamista, kummalle puolelle haluat oven avautuvan (sisä- vai ulkopuolelle).
Lajittele osat ja tarkasta ohjeen mukainen sisältö.
Osat on sijoiteltava käden ulottuville. Pidä kaikki pienet osat (ruuvit yms.)
astiassa, jotta ne eivät pääse hukkumaan.
Kysy neuvoa paikallisilta viranomaisilta koskien mahdollisia ennen tuotteen
kokoamista tarvittavia lupia.
Varoitus:
Levitä silikonitiivistettä tarpeen mukaan
Olet yksinomaan vastuussa tämän tuotteen käsittelyn, varastoinnin, kokoonpanon ja
asennuksen turvallisuuden määrittämisestä johonkin paikkaan tai jotakin käyttökohdetta
varten. Valmistajan ei ole vastuussa mistään vahingoista tai tapaturmista, jotka aiheutuvat
tämän tuotteen epäasianmukaisesta käsittelystä, asennuksesta, kokoonpanosta tai käytöstä
tai Valmistajan kirjallisista ohjeista liittyen tämän tuotteen varastointiin, käsittelyyn,
asennukseen ja kokoonpanoon. Tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain tavallisissa
asuintiloissa. Älä käytät tätä tuotetta missään käyttötarkoituksissa, joita ei suositella näissä
ohjeissa tai rakennuskoodeissa, jotka eivät ole voimassa paikassa, jossa tätä tuotetta
käytetään. Huolehdi ja käytä asianmukaisia turvavarusteita (mukaan lukien silmäsuojaus), kun
kokoat ja asennat tätä tätä tuotetta.
* Kiristä kaikki ruuvit asennuksen lopuksi.
Huomio!
Lue ohjeet huolellisesti ennen kuin alat kokoamaan tätä tuotetta.
Suorita vaiheet ohjeiden mukaisessa järjestyksessä.
Säilytä ohjeet turvallisessa paikassa myöhempää tarvetta varten.
FI
FI
NL
PALRAM s 3 jaars beperkte garantie
Productgegevens: Canopy afdak boven deur
Palram Applications (1995) Ltd (Bedrijfsnummer: 512106824) met maatschappelijke zetel te Teradion Industrial Park, M.P Misgav 20174,
Israël (“Palram”) garandeert dat het product vrij is van materiaal-en fabricagefouten voor een periode van 3 jaar vanaf de oorspronkelijke
datum van aankoop door de denities en voorwaarden van deze garantie.
1. Voorwaarden
1.1 Deze garantie is alleen geldig indien het Product is geïnstalleerd, gereinigd, gebruikt en onderhouden in overeenstemming met de
geschreven aanbevelingen van Palram.
1.2 Zonder af te wijken van het bovenstaande, zal schade veroorzaakt door gebruik van geweld, onjuist gebruik, oneigenlijk gebruik, nalatig
gebruik of montage of onderhoud, ongevallen, botsing met vreemde voorwerpen, vandalisme, vervuiling, aanpassingen, schilderen,
verbinden, lijmen, afdichten op een wijze die niet in overeenstemming is met de handleiding, of schade als gevolg van reiniging met
incompatibele schoonmaakmiddelen en geringe afwijkingen van het Product niet vallen onder deze garantie.
1.3 Deze garantie geldt niet voor schade als gevolg van ‘’overmacht’’, inclusief maar niet beperkt tot, hagel, onweer, tornado’s, orkanen,
sneeuwstormen, overstromingen, gevolgen van brand.
1.4 Deze garantie vervalt als structurele onderdelen en onderdelen die worden gebruikt niet compatibel zijn met schriftelijke aanbevelingen
van Palram.
1.5 Deze garantie geldt alleen voor de oorspronkelijke koper van het Product. Zij geldt niet voor een andere koper of gebruiker van het
Product (inclusief, maar niet beperkt tot, elke persoon die het product koopt van de oorspronkelijke koper).
2. Claims en meldingen
2.1 Elke garantieclaim dient bij Palram te worden ingediend binnen 30 dagen na de ontdekking van het defecte product, met bijvoeging van
het originele koopbewijs en deze garantie.
2.2 De eiser moet het Palram mogelijk maken het betrokken product en de constructielocatie zelf te inspecteren, met het product nog in de
oorspronkelijke positie en niet verwijderd of verplaatst of op enigerlei wijze veranderd en/of het product terugzenden naar Palram om te
laten testen.
2.3 Palram behoudt zich het recht om zelfstandig de oorzaak van een probleem te onderzoeken.
3. Compensatie
3.1 Indien een claim onder deze garantie goed is aangemeld en door Palram is goedgekeurd, mag de koper, naar Palrams keuze, ofwel (a)
een vervangend product of onderde(e)l/en aanschaen, of (b) het aankoopbedrag van het oorspronkelijke product of onderde(e)l/en
terugkrijgen, alles in overeenstemming met het volgende schema:
3.2 Voor alle duidelijkheid, de berekening voor de bepaling van de compensatie voor defecte onderde(e)l/en, volgens het bovenstaande
schema, zal worden gebaseerd op de bijdrage van het defecte onderdeel op de oorspronkelijke kosten van het product. Palram behoudt
zich het recht voor vervangingen te leveren indien het product of enig deel daarvan niet beschikbaar of verouderd is.
3.3 Deze garantie dekt geen kosten en uitgaven van de verwijdering en installatie van het Product of belastingen of verzendkosten of enige
andere directe of indirecte schade(s) die kan/kunnen voortvloeien uit het defect van het product.
4. Algemene voorwaarden en beperkingen
4.1 ANDERS DAN SPECIFIEK IN DEZE GARANTIE AANGEGEVEN, ZIJN ALLE ANDERE GARANTIES, HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF ALLE
IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL UITGESLOTEN VOOR ZOVER DE WET DIT
TOELAAT.
4.2
BEHALVE WAAR WE DAT SPECIFIEK HEBBEN AANGEGEVEN IN DEZE GARANTIE , ZAL PALRAM NIET VERANTWOORDELIJK VOOR VERLIES OF SCHADE DIE DE
KOPER LIJDT, DIRECT OF INDIRECT, OF ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK, OF OP WELKE ANDERE WIJZE DAN OOK IN VERBAND MET HET PRODUCT.
4.3 ALS HET PALRAM VERBODEN IS ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID UIT TE SLUITEN VOOR
EEN BEPAALD DOEL MET BETREKKING TOT HET PRODUCT, IS DE DUUR VAN ALLE DERGELIJKE IMPLICIETE GARANTIES UITDRUKKELIJK BEPERKT TOT DE
DUUR VAN DEZE GARANTIE OF, INDIEN LANGER, TOT DE MAXIMALE PERIODE VEREIST IN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.
4.4 DE KOPER IS ZELF GEHEEL VERANTWOORDELIJK OM TE BEPALEN OF HET HANTEREN, DE OPSLAG, MONTAGE, INSTALLATIE OF HET GEBRUIK VAN HET
PRODUCT OP ELKE LOCATIE VEILIG EN PASSEND IS, GESCHIKT IS VOOR HET DOEL OF PASSEND ONDER DE GEGEVEN OMSTANDIGHEDEN IS. PALRAM
IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE SCHADE OF LETSEL AAN DE KOPER, EEN ANDERE PERSOON OF ENIGE ANDERE ZAKEN ALS GEVOLG
VAN ONDOELMATIG GEBRUIK, OPSLAG, INSTALLATIE, MONTAGE OF HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT OF HET NIET VOLGEN VAN DE SCHRIFTELIJKE
AANWIJZINGEN BETREFFENDE HET HANTEREN, OPSLAAN, INSTALLEREN, MONTEREN EN GEBRUIK VAN HET PRODUCT.
4.5 TENZIJ NADRUKKELIJK ANDERS AANGEGEVEN DOOR PALRAM, IS HET PRODUCT ALLEEN BEDOELD VOOR NORMAAL RESIDENTIEEL EN COMMERCIEEL
GEBRUIK. PALRAM IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR VERLIES, SCHADE, KOSTEN OF UITGAVEN ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT VOOR
ENIG DOEL DAT NIET IS AANBEVOLEN IN DE SCHRIFTELIJKE INSTRUCTIES OF DAT NIET IS TOEGESTAAN VANWEGE ENIGE TOEPASSELIJKE WETGEVING OF
ANDERE GEBRUIKEN OP DE LOCATIE WAAR DE KOPER HET PRODUCT ZAL GEBRUIKEN.
Palram´n 3 vuoden rajoitetut takuuehdot
Tuotetiedot: Katos Ovi Kansi
Palram Applications (1995) Ltd (yhtiön rek.nro 512106824) jonka päätoimipiste toimii osoitteessa Teradion Industrial Park, M.P Misgav 20174,
Israel. Palram takeita, että se valmistamissa tuotteissa ei sisälly virheitä materiaali-tai valmistusvirheitä, ja seuraavan 3 vuoden aikana
alkuperäisestä ostopäivästä, joita on raportoitu olosuhteissa.
1. Olosuhteet
1.1 Tämä takuu on voimassa vain tuotteelle joka on ohjeen mukaisesti asennettu, hoidettu & ylläpidetty sekä pidetty puhtaana
Palramin ohjekirjassa antamien ohjeiden mukaisesti.
1.2 Poikkeamatta edellä mainitusta, vauriot jotka ovat syntyneet liiallisesta voiman käytöstä , väärästä tai sopimattomasta käytöstä ,
huolimattomasta asennuksesta , käytöstä tai ylläpidosta , vahingoista , vieraiden esineiden kolhuista , ilkivallasta
epäpuhtauksista , muutoksista , maalauksista , liitoksista , liimauksista , teippauksista , sopimattomista tiivistyksistä tai vaurioista jotka ovat
syntyneet yhteensopimattomista puhdistusaineista. Pienet poikkeamat eivät kuulu tämän takuun piiriin.
1.3 Tämä takuu ei kata luonnonilmiöitä taikka niistä syntyneitä vaurioita kuten rakeet , raskas lumi, myrsky , pyörremyrsky , hirmumyrsky,
salamat , tuli taikka tulva.
1.4 Tämä takuu on mitätön mikäli kasvihuoneen kanssa käytetään yhteensopimattomia rakenneosia taikka komponentteja
jotka eivät ole vakmistajan (Palram) suosituksen mukaisia.
1.5 Tämä takuu on ainoastaan voimassa alkuperäiselle ostajalle / saajalle. Se ei ole jatkettavissa tai siirrettävissä toisille käyttäjille
taikka seuraaville omistajille.
2. Reklamaatiot ja ilmoitukset
2.1 Kaikki takuuvaatimukset on tehtävä kirjallisesti Palramille 30 päivän sisällä viallisen tuotteen huomaamisesta, ja mukaan on liitettävä
alkuperäinen ostokuitti ja tämä takuu.
2.2 Kantajan (reklamaation tehnyt) tulee sallia valmistajan / valmistajan edustajan tarkistaa vioittunut tuote sen alkuperäisessä
Sijainnissa siinä kunnossa kuin se on vaurion sattumisen jälkeen. Tuotetta ei saa muunnella , korjata , siirtää taikka lähettää
valmistajalle / edustajalle ennen siihen saatua lupaa.
2.3 Valmistaja (Palram) varaa oikeuden saada itsenäisesti tutkia vian syy.
3. Korvaus
3.1 Mikäli reklamaatio on takuun mukaisesti ilmoitettu ja hyväksytty Palramilta, on ostaja (kantaja) oikeutettu joko korvaaviin osiin /
tuotteeseen taikka hyvitykseen joka on suhteessa vahinkoon & hankintahintaan seuraavan taulukon mukaisesti:
3.2 Välttyäkseen miltään epäilyiltä , laskentavirheiltä tai väärinkäsityksiltä korvattavuuden suhteen edellä esitetyn taulukon
mukainen korvaus lasketaan aina viallisen / vioittuneen osan osuudesta kokonaistuotteen hankinta-arvosta. Valmistaja
varaa oikeuden toimittaa korvaava tuote / tuoteosa mikäli alkuperäistä osaa ei ole enää saatavissa tai se on vanhentunut.
3.3 Tämä takuu ei korvaa kuluja jotka ovat syntyneet asennuksesta, purkauksesta, tuotteen siirtämisestä tai korjaustyöstä eikä
myöskään suorista tai epäsuorista kuluista & menetyksistä kuten veroista, muutoista, toimitus- & lähetyskuluista jotka ovat
syntyneet tuoteen viallisuudesta tai vioittuneisuudesta.
4. Yleiset ehdot ja rajoitukset
4.1 MUILTA OSIN KUIN NIMENOMAISESTI TÄSSÄ TAKUUSSA ON ESITETTY, KAIKKIEN MUIDEN TAKUIDEN YLEISSITOVUUDET KAUPALLISESTA
HYÖDYNNETTÄVYYDESTÄ TAI SOPIVUUDESTA SUORAAN TAI VÄLILLISESTI OVAT POISSULJETTU SIKÄLI KUIN LAKI SALLII.
4.2 POISLUKIEN MITÄ NÄISSÄ TAKUUEHDOISSA ON ESITETTY, VALMISTAJA EI VASTAA MISTÄÄN TAPPIOISTA TAI VAHINGOISTA MITÄ OSTAJA TAI
TUOTTEEN KÄYTTÄJÄ KÄRSII SUORAAN, VÄLILLISESTI TAI SEURAUKSENA TUOTTEEN KÄYTTÄMISESTÄ TAI YHTEYDESTÄ TUOTTEESEEN.
4.3 MIKÄLI VALMISTAJAA ON KIELLETTY EVÄ PAIKALLISESTI SOVELLETTAVAN LAINSÄÄDÄNNÖN TAI KULUTTANSUOJA SUOSITUSTEN POHJALTA
TAKUUEHTOJEN MUKAISIA KORVAUKSIA  SOVELLETAAN YLEISESTI KAUPALLISESTI HYÖDYNNETTÄVYYDESTÄ TAI SOPIVUUDESTA TIETTYYN
TARKOITUKSEEN NÄHDEN TUOTTEEN OLEVAN TAKUIDEN VOIMASSAOLOAIKAA PAIKALLISEN LAIN MUKAAN.
4.4 OSTAJA ON YKSIN VASTUUSSA ASIANMUKAISESTA KÄSITTELYSTÄ, VARASTOINNISTA, KOKOONPANOSTA SEKÄ TURVALLISESTA SIJAINNISTAETTÄ
YTÖSTÄ JA SÄILYTYKSESTÄ. PALRAM EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN VAHINGOISTA TAI VAMMOISTA OSTAJALLE, MUULLE HENKILÖLLE TAI
OSAPUOLELLE TAI HÄNEN OMAISUUDELLE MIKÄLI NE JOHTUVAT VÄÄRÄSTÄ KÄSITTELYSTÄ, VARASTOINNISTA, ASENNUKSESTA, KOKOAMISESTA TAI
TUOTTEEN VÄÄRÄSTÄ KÄYTÖSTÄ TAI OHJEIDEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMISESTÄ.
4.5 JOS EI MUUTEN ERIKSEEN ILMOITETA PALRAMIN TAHOLTA, TÄMÄ TUOTE ON TARKOITETTU VAIN TAVALLISEEN KOTI JA KAUPALLISEEN KÄYTTÖÖN.
PALRAM EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN MENETYKSESTÄ, VAHINGOSTA, KUSTANNUKSISTA TAI KULUISTA JOTKA JOHTUVAT TUOTTEEN VÄÄRÄSTÄ
YTÖSTÄ MIHIN TAHANSA TARKOITUKSEEN, MIKÄLI EI OLLA NOUDATETTU SUOSITELTUJA KIRJALLISIA OHJEITA TAI JOS KÄYTTÖ EI OLE SALLITTUA
SOVELLETTAVAN LAINSÄÄDÄNNÖN TAI MUIDEN ASETUSTEN MUKAAN PAIKASSA JOSSA OSTAJA KÄYTTÄÄ TUOTETTA.
Aikaa hankinnasta Korvaava tuote ja / tai osa Korvaus
1 vuosi hankinnasta Veloituksetta 100%
1 => 2´teen vuoteen hankinnasta Omavastuu 33 % 66%
2 => 3´teen vuoteen hankinnasta Omavastuu 66 % 33%
Periode na aankoop vervangende product of onderde(e)l/en Teruggave Teruggave
Vanaf de aankoopdatum tot het eind van 1e jaar Gratis 100%
Einde van 1
e
jaar tot einde van 2
e
jaar koper betaalt 33% van het oorspronkelijke aankoopbedrag 66%
Einde van 2
e
jaar tot einde van 3
e
jaar koper betaalt 66% van het oorspronkelijke aankoopbedrag 33%
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36

Palram 704743 Käyttöohjeet

Tyyppi
Käyttöohjeet