EHEIM incpiria 230 Omistajan opas

Brändi
EHEIM
Malli
incpiria 230
Tyyppi
Omistajan opas
de
Bedienungsanleitung
no
Bruksanvisning
en
Operating manual
Käyttöohje
fr
Mode d’emploi
pl
Instrukcja obsługi
it
Istruzioni per l‘uso
cs
Návod k obsluze
es
Manual de instrucciones
sk
Návod na obsluhu
pt
Manual de instruções
hu
Használati utasítás
nl
Bedieningshandleiding
sl
Navodilo za upravljanje
da
Betjeningsvejledning
ro
Manual de utilizare
sv
Bruksanvisning
ru
Руководство по обслуживанию
85
Suomi
Alkuperäiskäyttöohjeen käännös
Akvaariot-yhdistelmä incpiria
1. Yleisiä käyttöohjeita
Tietoja käyttöohjeen käyttöön
Ennen kuin otat laitteen ensimmäisen kerran käyttöön, täytyy käyttöohje lukea ja ymmärtää täysin.
Pidä käyttöohjetta tuotteen osana ja säilytä sitä hyvin ja saavutettavissa.
Liitä tämä käyttöohje mukaan laitteen luovutuksessa kolmannelle osapuolelle.
Symboliselitys
LED-valaisimella käytetään seuraavia symboleja.
Laitetta saa käyttää akvaariokäyttöön vain sisätiloissa.
Silmävammojen vaara
Symboli viittaa siihen, että älä milloinkaan katso pidempää aikaa suoraan valaisimeen, koska muutoin
vaarannat silmävammoille.
Symboli viittaa siihen, että etäisyyden valaisimen alapuolelta ylimpään vesitasoon täytyy olla vähintään
15 mm.
Laite kuuluu suojausluokkaan III (suojapienjännite).
Laite täyttää direktiivin EN 60598-1-2 vaatimukset.
Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia symboleja ja merkkisanoja:
VAARA!
Symboli viittaa sähköiskusta uhkaavaan vaaraan, josta voi olla seurauksena kuolema tai vakava
ruumiinvamma.
VAARA!
Symboli viittaa uhkaavaan vaaraan, josta voi olla seurauksena kuolema tai vakava ruumiinvamma.
VAROITUS!
Symboli viittaa uhkaavaan vaaraan, josta voi olla seurauksena keskikokoisesta lievään kehon vam
-
maan tai terveydelliseen vaaraan.
VARO!
Symboli viittaa esinevahinkojen vaaraan.
Ohje hyödyllisten tietojen ja vinkkien kanssa.
min. 15 mm
86
Suomi
Esityssopimus:
Viittaus kuvaan, tässä viittaus kuvaan A
Sinua pyydetään toimimaan.
2. Käyttöalue
Laite ja kaikki toimituslaajuuteen sisältyvät osat on tarkoitettu käyttöön yksityisellä alueella, ja sitä saa käyttää
vain:
akvaariotarkoituksiin
makealla vedellä
sisätiloissa
toisiinsa liittyvien osien käytöllä, joita valmistaja on suositellut
noudattamalla teknisiä tietoja
Laitteeseen pätevät seuraavat rajoitukset:
älä käytä kaupallisiin tai teollisiin tarkoituksiin
ei soveltuva suolaiselle vedelle
3. Turvallisuusohjeet
Tästä laitteesta voi tulla vaaroja henkilöille ja esinearvoille, jos laitetta käyte-
tään asiaankuulumattomasti, tai ei käyttötarkoitusta vastaten, tai jos turvalli-
suusohjeita ei huomioida.
Turvallisuuttasi varten
Älä anna laitteen pakkauksen joutua lasten käsiin, koska tästä voi syn
-
tyä vaaroja (tukehtumisvaara!).
Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8 vuoden ikäiset lapset sekä
henkilöt, joilla on vähentyneitä fyysisiä, aistimuksellisia tai henkisiä
kykyjä tai puute kokemuksesta ja/tai tietämyksestä, jos heitä valvotaan
tai on koulutettu laitteen turvallisen käyttöön ja he ovat ymmärtäneet
siitä koituvat vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteen kanssa. Lapset
eivät saa suorittaa puhdistusta eikä käyttäjän huoltoa, vaikka heitä
valvottaisiinkin.
Suorita ennen käyttöä silmämääräinen tarkistus varmistaaksesi, että
laite, erityisesti verkkokaapeli ja pistoke, ovat vahingoittumattomia.
Älä milloinkaan katso pidempää aikaa suoraan valaisimeen, koska
muutoin otat silmävammojen riskin.
⌦A
87
Suomi
Korjauksia saa suorittaa vain EHEIM-huoltopiste.
Suorita vain töitä, jotka on kuvattu tässä käyttöohjeessa.
Käytä vain laitteen alkuperäisvaraosia ja varusteita.
Laitteen täytyy olla varmistettu vikavirtasuojalaitteistolla, jossa on
enintään 30 mA mitoitusvikavirta. Kysymyksissä ja ongelmissa käänny
sähköalan ammattilaisen puoleen.
Erota heti kaikki akvaarioissa olevat osat sähköverkosta vuodon yhtey
-
dessä, tai jos vikavirtasuojalaitteisto on lauennut.
Ennen osien asentamista ja purkamista erota aina kaikki akvaarioissa
olevat laitteet sähköverkosta, jos niitä ei käytetä, ja ennen kaikkia puh-
distus- ja huoltotöitä.
Noudata mukana toimitettujen LED-valaisimien, tulon ja kaapin valais-
tuksen käyttöohjeita, erityisesti lukuja Turvallisuus, Käyttöönotto, Käyttö
ja Huolto!
Suojaa pistorasia ja verkkopistoke kosteudelta. On suositeltavaa muo-
dostaa verkkokaapelilla pisarasilmukka, joka estää sen, että mahdolli-
sesti kaapelia pitkin juokseva vesi ei joudu pistorasiaan.
LED-valaisimen sähkötietojen täytyy täsmätä verkkovirran tietojen
kanssa. Löydät nämä tiedot tyyppikilvestä, pakkauksesta tai tästä
ohjeesta.
Valaisimen alapuolen etäisyyden korkeimpaan vedenpintaan täytyy olla
vähintään 15 mm.
4. Valmistelu
Purkaminen
Ota kaikki komponentit varovasti ulos paketista ja varmistu, että mitään ei puutu, tai ole vaurioitunut.
Varo! Akvaarion pohjalevyn rikkoutumisvaara..
Akvaariota ei saa asettaa liitäntöjen
b
päälle (⌦B).
Jätä akvaario kuljetuskiskoille.
88
Suomi
5. Asennus
Pystytyspaikka
Huomioi, ettei tulee suoraa auringonsäteilyä, ei liian paljon päivänvaloa!
Pidä akvaario etäällä lämmönlähteistä.
Pidä akvaario etäällä sähkövarusteista.
Huomioi läheisyydessä oleva sähköliitäntä.
VARO! Esinevahingot.
Huomioi vaakasuora ja kantava alusta.
Ota huomioon kokonaispainosta tuleva lattiakuormitus.
Pystytä ja kohdista alakaappi (⌦A)
1. Aseta alakaappi haluttuun asentoon.
2. Suorista alakaappi tarkasti vaakasuoraan vesivaa’an avulla.
Vaakasuoraan paikoitukseen voit lisätä alustan. Huomioi tällöin, että alusta on täyspintaisesti.
Akvaarion päällelaittaminen (⌦C)
Vaara! Henkilö- ja esinevahingot.
Akvaariota ei saa kuljettaa tai kantaa sen ollessa täytetyssä tilassa.
Varo! Esinevahingot.
Mitään vierasesineitä, mattoja tai alustoja ei saa sijaita akvaarion ja alakaapin välissä.
Puhdista perusteellisesti alakaapin yläpuoli ja akvaarion pohjan alapuoli.
Poista kaikki vierasosat, matot tai alustat.
1. Sijoita tyhjä akvaario alakaapin päälle. Huolehdi tällöin, että liitännät ovat alakaapin yläpuolen
asennusreiässä.
Ovien säätäminen/poistaminen
Voit jälkisäätää ovet (⌦D).
Voit poistaa/asentaa ovet nopeasti pikakiristystoiminnoilla (⌦E).
6. Käyttöönotto
Poistojen asentaminen(⌦F)
Poisto on tehtaalla asennettu.
Tyypeissä 230, 330 ja 430 on poisto. Tyypissä 530 on kaksi poistoa.
Vinkki: Asenna EHEIM-kaksoishana poistoputken ja suodattimen väliin huollon helpottamiseksi.
1. Tarkista, ovatko poisto tai poistot
c
tiukasti kiinni.
2. Aseta suodatin alakaappiin.
3. Asenna suodattimen letku poistoyhteeseen.
Noudata tällöin suodattimen käyttöohjeita.
89
Suomi
Tulon asentaminen (⌦G)
1. Johda tuloletku akvaarion pohjan reiän läpi ja syöttökuilun läpi.
2. Asenna tulo. Noudata tällöin asennussarjan käyttöohjeita.
Akvaarion valaistuksen asentaminen (⌦H)
1. Voit sovittaa LED-valaisimen
g
akvaariosi leveyteen portaattomasti aseteltavilla ulosvetokahvoilla.
Vedä sitä varten ulosvetokahvat haluttuun pituuteen valaisimien kotelosta.
2. Aseta LED-valaisin proiliin
h
akvaarion otsapuolilla. Huomioi tällöin LED-valaisimen turvallinen
kiinnitys
3. Laita LED-valaisimen verkkokaapeli proiliin.
4. Johda kaapeli syöttökuilun läpi alakaappiin.
5. Pistä LED-valaisimen liitäntäpistoke EHEIM-verkko-osan liitäntärasiaan.
Huoltotöitä varten LED-valaisinta voidaan siirtää proilissa.
Kaapin valaistuksen asentaminen
1. Pistä kaapin valaistuksen liitäntäpistoke vastaavaan verkko-osaan. Noudata tällöin kaapin valaistuk-
sen käyttöohjetta.
2. Laita verkko-osan verkkopistoke verkkopistorasiaan.
7. Käyttö
Akvaarion täyttäminen (⌦I)
VARO! Aineellinen vahinko
Älä käytä puhdistukseen mitään kovia esineitä tai syövyttäviä puhdistusaineita.
1. Puhdista akvaario perusteellisesti ennen täyttämistä lämpimällä vedellä ja pehmeällä, puhtaalla
sienellä.
2. Koristele akvaario soralla, kivillä ja kasveilla, jne.
VAARA! Sähköisku sisääntulevasta vedestä!
LED-valaisin on suojattu vain tilapäisessä upotuksessa veden tunkeutumista vastaan!
Valaisimen alapuolen etäisyyden
g
korkeimpaan vedenpintaan täytyy olla vähintään 15 mm.
3. Täytä akvaario vedellä enintään 85 mm suojakehyksen alareunan yläpuolelle
i
.
LED-valaisimen päälle-/poiskytkeminen
1. Pistä LED-valaisimen verkkopistoke verkkopistorasiaan päällekytkemistä varten.
2. Vedä verkko-osan verkkopistoke irti LED-valaisimen poiskytkemiseksi.
LED-valon mukavaan päälle- ja poiskytkemiseen suosittelemme ajastinta tai EHEIM LED -ohjainta
yksilölliseen ohjelmointiin.
90
Suomi
Kannen päälle asettaminen (⌦J)
Kansi
j
on leveydessä kapeampi kuin kansi
k
.
1. Laita kansi
j
suojakehyksen alempaan liukupintaan.
2. Laita kansi
k
suojakehyksen ylempään liukupintaan.
Kannen avaaminen/sulkeminen
VARO! Esinevahingot.
Kannen alapuolelle voi muodostua kondenssivettä.
Avaa kannet vain sivuttain työntämällä tai sivuttain kääntämällä auki.
Ennen kuin irrotat kannet, anna kondenssiveden tippua akvaarioon.
Kaapin valaistuksen päälle-/poiskytkeminen
1. Kytke kaapin valaistus päälle ja pois kaukokäytöllä. Noudata tällöin kaapin valaistuksen
käyttöohjetta.
8. Huolto
VAARA! Sähköisku!
Irrota aina kaikki laitteet sähköverkosta ennen huoltoa.
VARO! Aineellinen vahinko
Älä käytä puhdistukseen mitään kovia esineitä tai syövyttäviä puhdistusaineita.
Laitteen komponentit eivät ole astianpesukoneen kestäviä! Älä puhdista laitetta tai laitteen osia
astianpesukoneessa.
Jäljempänä olevissa kappaleissa kuvataan huoltotöitä, jotka ovat välttämättömiä optimaaliseen ja häi
-
riöttömään käyttöön. Säännöllinen huolto pidentää kestoikää ja varmistaa pitkältä ajanjaksolta laitteen
toiminnan.
1. Poista säännöllisesti kalkkikerrostumat huonekalulta, lasilta ja LED-valaisimelta pehmeällä, kostealla
liinalla.
2. Puhdista säännöllisesti kansien liukupinnat
j
ja
k
.
91
Suomi
9. Häiriöiden poistaminen
VAARA! Sähköisku!
Erota aina kaikki laitteet sähköverkosta ennen häiriöiden poistamista.
LED-valaisinta ei voi korjata. Viallinen laite täytyy kokonaan vaihtaa.
Häiriö Mahdollinen syy Korjaus
LED-valaisin ei pala Verkko-osan verkkopistoketta ei ole
pistetty sisään
Pistä verkkopistoke
verkkopistorasiaan
LED-valaisin viallinen Vaihda LED-valaisin
Kaapin valaistus ei pala Verkko-osan verkkopistoketta ei ole
pistetty sisään
Pistä verkkopistoke
verkkopistorasiaan
Kaapin valaistuksen kauko
-
käyttö ei reagoi
Paristot puuttuvat/tyhjiä Laita paristot sisään/vaihda
Muissa häiriöissä käänny EHEIM-huollon puoleen.
10. Käytöstä poistaminen ja hävittäminen
Säilytys
VARO! Aineellinen vahinko
Älä altista laitetta säälle tai alle jäätymispisteen oleville lämpötiloille.
1. Puhdista laite
2. Säilytä laitetta kuivassa jäätymiseltä suojatussa paikassa.
Hävittäminen
Ei enää käyttökelpoista laitetta ei tule purkaa ja kierrättää yksikkönä, vaan yksittäisosina ja materiaalien lajin
mukaan.
VAROITUS! Leikkuuvammat. Silmävammoja ympäriinsä lentävistä lasinsiruista.
Akvaarion lasilevyjen ja suodatusaltaan rikkoontuminen voi johtaa silmävammoihin ja leikkuuvammoi
-
hin ympäriinsä lentävistä lasinsiruista.
Älä missään tapauksessa riko akvaarion lasilevyjä ja suodatusallasta hävittääksesi kotitalousjätteen
mukana.
Huomioi laitteen hävittämisen tapauksessa kulloisetkin lailliset määräykset.
Laitetta ei saa hävittää kunnallisen tai kotitalousjätteen mukana. Laite otetaan ilmaiseksi vastaan
kunnallisissa keräyspisteissä ja kierrätyskeskuksissa. Tuotepakkaus muodostuu kierrätyskelpoisista
materiaaleista. Hävitä nämä ympäristöystävällisesti ja toimita nämä uudelleenkäyttöön.
92
Suomi
11. Tekniset tiedot
Tyyppi 230 330 430 530
Mitat kokonaisena 70, 60, 144 cm 100, 60, 144 cm 130, 60, 144 cm 160, 60, 144 cm
Tyhjäpaino n. 105 kg n. 146 kg n. 198 kg n. 236 kg
Kokonaispaino, täytettynä n. 350 kg n. 500 kg n. 650 kg n. 800 kg
Akvaario
Vesitilavuudet n. 230 l n. 330 l n. 430 l n. 530 l
Mitat (P × L × K) 70, 60, 65 cm 100, 60, 65 cm 130, 60, 65 cm 160, 60, 65 cm
LED-valaisin
Tyyppi EHEIM power LED+
Löydät LED-valaisimen tekniset tiedot mukaan kuuluvista käyttöohjeista.
12. Takuu
Akvaariovalaisimellesi myönnämme 24 kuukauden takuun ostopäivästä alkaen. Se koskee kaikkia mahdollisia
puutteita sisäänrakennetuissa sähköosissa. Poisluettuja ovat vauriot itse suoritetuista toimenpiteistä.
Akvaariohuonekalulle pätee 24 kuukauden takuu, joka koskee mahdollisia tehtaanpuoleisia puutteita.
Akvaariosi suojaukselle ja työstölle myönnämme 36 kuukauden takuun ostopäivästä alkaen paitsi lasivauriot.
Edellytys on mainittujen pystytysohjeiden noudattaminen. Kaloista, kasveista ja varusteosista eikä seuraus-
vahingoista asunnossa ei myöskään takuuaikana oteta mitään vastuuta. Älä poista pohjalevyn alla olevaa
tunnusmerkintää, koska muutoin takuuvaatimus raukeaa.
Takuuaikana korjauksemme tapahtuu veloituksetta. Takuusuorituksen tunnustuksena on jälleenmyyjälle esitet
-
tävä tämä todistus yhdessä päivätyn ostokuitin kanssa.
/

Tämä käsikirja sopii myös