Bose Bose® QuietComfort® 25 Acoustic Noise Cancelling® headphones Omistajan opas

1 2 3 4
5
6
English
Please read and follow this
Owner’s Guide and the Important
Safety Instructions and keep for
future reference.
For additional information about
your headphones including
accessories and replacement parts,
refer to: http://global.Bose.com
U.S. only: owners.Bose.com/QC25
Setting up the headphones
1
Tilt the headband away from
the right earcup and open the
battery compartment. Insert
one AAA battery.
2
Switch on the power button to
activate Noise Cancelling. The
power indicator glows solid
green. Note: When the power
is off, the headphones will still
provide audio. For best quality
audio, turn the power on.
3
Connect the audio cable to the
connector on the left earcup.
4
Connect the other end of the
audio cable to the standard
3.5 mm headphone jack on
your device.
Controlling your
iPod, iPad, or iPhone
Volume up
Volume down
Answer/End
The headphones
have an in-line
remote with an
integrated
microphone for
con venient
control of select
devices.
Easily control volume, track
selection, and voice applications,
plus switch between music and
calls. Note: Full controls may not be
available for some
devices.
Adjust volume Press + or -
Play/pause Press
and r
elease Answer/End.
Skip track Press
and r
elease
Answer/End twice quickly.
Previous track Press
and r
elease Answer/End
three times quickly.
Fast forward Press Answer/End twice
and hold.
Rewind Press Answer/End three times
and hold.
Answer or end
a call
Press
and r
elease Answer/End.
Ignore incoming
call
Press and hold Answer/End.
Switch to
incoming call;
put curr
ent
call on hold
While on call, press Answer/
End once. Press again to return
to first call.
Switch to
incoming call;
end current call
While on call, press and
hold Answer/End for about 2
seconds and release.
Use voice
control
Press and hold Answer/End.
See iPhone owner’s guide
for compatibility and usage
information.
Connecting to in-flight
entertainment systems
5
Audio jack configurations on
airplanes vary. For a single
3.5 mm jack, first use the
audio cable plug directly; for a
dual output jack, use the
included adapter.
If the airplane’s sound system is too
loud for comfortable listening, the
adapter can be used to reduce the
volume with either a single or dual
output jack.
Storing the headphones
6
Rotate both earcups so they lie
flat. Then fold the right earcup
in toward the headband. Place
the headphones into the case.
Caution: If the headphones will be
stored without use for more than
30 days, remove Alkaline batteries
to avoid leakage.
Battery information
Compatible
battery types
Battery
life
Time remaining
when indicator
flashes
Alkaline 35 hrs 7 hrs
Rechargeable
NiMH - Low
self discharge
28 hrs 4 hrs
Note: While the indicator flashes,
the headphones will continue to
operate normally until the battery is
fully depleted. Then the headphones
will emit a soft clicking noise for
approximately one minute before
shutting down.
Troubleshooting
No noise reduction
Make sure the headphones
power is switched on. The power
indicator should glow solid green.
Replace the AAA
battery. The
power indicator blinks green when
the battery is low.
Low or no volume
Make sure a music source is
playing and the volume is turned
up.
Make sure both ends of the audio
cable are firmly connected.
Crackling noise; intermittent loss
of noise reduction
Make sure both ends of the audio
cable are firmly connected.
Replace the AAA
battery.
Low rumbling sound
Adjust the fit of the headphones
on your ears.
Make sur
e no foreign objects are
inside the earcups and the port
holes are not blocked.
Replace the AAA
battery.
Microphone is not working
Make sure you are using a
compatible
device. See “Made
for”.
Make sur
e both ends of the audio
cable are firmly connected.
Make sur
e the port holes on the
earcup are not blocked.
T
ry another phone call.
T
ry another compatible device.
Device is not responding to
(remote) button commands
Make sure you are using a
compatible
device. See “Made
for”.
For multi-pr
ess functions, vary the
speed of button presses.
Made for
iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone
5, iPhone 4s, iPhone 4, iPhone
3GS, iPad Air, iPad mini with
Retina display, iPad (3rd and 4th
generation), iPad mini, iPad 2,
iPad, iPod touch (2nd through 5th
generation),
iPod classic, iPod nano (4th through
7th generation), and iPod shuffle (3rd
and 4th generation).
iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano,
iPod touch, iPod shuffle, and Retina are
trademarks of Apple Inc., registered in
the U.S. and other countries. iPad Air and
iPad mini are trademarks of Apple Inc. The
trademark “iPhone” is used with a license
from Aiphone K.K.
“Made for iPod,” “Made for iPhone,” and
“Made for iPad” mean that an electronic
accessory has been designed to connect
specifically to iPod, iPhone, or iPad,
respectively, and has been certified by the
developer to meet Apple performance
standards. Apple is not responsible for the
operation of this device or its compliance
with safety and regulatory standards. Please
note that the use of this accessory with
iPod, iPhone, or iPad may affect wireless
performance.
The serial number is located on the warranty
card included in the carton and on a label
inside the right earcup (R).
Serial number:
___________________________________
Please keep your receipt with the owner’s
guide.
Now is a good time to register your
headphones. You can do this easily by
going to
http://global.Bose.com/register.
©2014 Bose Corporation. No part of
this work may be reproduced, modified,
distributed, or otherwise used without prior
written permission.
Dansk Deutsch Dutch Español Finnish Français Italiano Magyar
Læs og følg denne
brugervejledning og de vigtige
sikkerhedsinstruktioner, og gem
dem til fremtidig brug.
Yderligere oplysninger om dine
hovedtelefoner
, inklusive tilbehør og
reservedele finder du her:
http://global.Bose.com
Kun USA: owners.Bose.com/QC25
Indstilling af hovedtelefoner
1
Drej hovedbøjlen væk fra den
højre ørekop, og åbn
batterirummet. Isæt et
AAA-batteri.
2
Tryk på tænd/sluk-knappen for
at aktivere Støjreducerende.
Indikatoren lyser grønt uafbrudt.
Bemærk: Når der er slukket for
strømmen, vil hovedtelefonerne
stadig levere lyd. Tænd for
strømmen for at få den bedste
lydkvalitet.
3
Sæt lydkablet i stikket i den
venstre ørekop.
4
Sæt den anden ende af lydkablet
i det almindelige 3,5 mm
hovedtelefonstik på din enhed.
Betjening af din
iPod, iPad eller iPhone
Lydstyrke op
Lydstyrke ned
Svar/afslut
Hovedtelefoner-
ne har en indbyg-
get fjernbetjening
og en integr
eret
mikrofon, som
gør det nemt at
betjene udvalgte
enheder.
Du kan nemt styre lydstyrken,
vælge numre og lydprogrammer
og skifte mellem musik og opkald.
Bemærk: Alle knapper vil muligvis ikke
være tilgængelige for visse
enheder.
Juster lydstyrken Tryk på +eller -
Afspil/pause Tryk på svar/afslut-knappen,
og slip den igen.
Spring nummer
over
Tryk på og slip svar/afslut-
knappen hurtigt to gange.
Forrige nummer Tryk på og slip svar/afslut-
knappen hurtigt tre gange.
Spol frem Tryk på svar/afslut-knappen to
gange, og hold den nede.
Spol tilbage Tryk på svar/afslut-knappen
tre gange, og hold den nede.
Besvar eller afslut
et opkald
Tryk på svar/afslut-knappen,
og slip den igen.
Ignorer et
indgående opkald
Tryk på svar/afslut-knappen,
og hold den nede.
Skift til indgående
opkald; parker det
aktuelle opkald
Tryk én gang på svar/afslut-
knappen, mens du er i gang
med en samtale. Tryk igen
for at gå tilbage til det
første opkald.
Skift til indgående
opkald; afslut det
aktuelle opkald
Tryk én gang på svar/afslut-
knappen, mens du er i gang
med en samtale, og hold den
nede i 2 sekunder, og slip.
Anvendelse af
stemmestyring
Tryk på svar/afslut-
knappen, og hold den nede.
Se brugervejledningen til
iPhone for at få oplysninger
om kompatibilitet og brug.
Tilslutning til underholdningssystemer
om bord på fly
5
Lydstikkonfigurationerne om
bord på fly varierer. Du skal
først sætte lydkablet direkte i et
enkelt 3,5 mm stik. Brug den
medfølgende adapter til et
dobbelt udgangsstik.
Hvis flyets lydsystem er for højt
til en behagelig lytteoplevelse,
kan adapteren bruges til at reducere
lydstyrken med et enkelt eller
dobbelt udgangsstik.
Opbevaring af hovedtelefonerne
6
Drej begge ørekopper, så de
ligger fladt. Fold derefter den
højre ørekop ind mod
hovedbøjlen. Placer
hovedtelefonerne i etuiet.
Forsigtig: Hvis hovedtelefonerne
opbevares uden at blive brugt i mere
end 30 dage, skal Alkaline-batterierne
fjernes for at undgå lækage.
Batterioplysninger
Kompatible
batterityper
Batteri-
levetid
Tid tilbage, når
indikator blinker
Alkaline 35 timer 7 timer
Genopladeligt
NiMH - Lav
selvafladning
28 timer 4 timer
Bemærk: Når indikatoren blinker,
fortsætter hovedtelefonerne med
at fungere normalt, indtil batteriet
er helt afladet. Hovedtelefonerne
udsender en blød klikkende lyd i
cirka et minut, før de slukkes.
Fejlfinding
Ingen støjreduktion
Sør
g for, at hovedtelefonernes
tænd/sluk-knap er tændt.
Strømindikatoren skal lyse
grønt uafbrudt.
Udskift AAA
-batteriet.
Strømindikatoren blinker grønt,
når batteriet er lavt.
Lav eller ingen lydstyrke
Sør
g for, at musikkilden afspilles,
og at der er skruet op for
lydstyrken.
Kontr
oller, at begge lydkablets
ender er tilsluttet solidt.
Knitrende støj; periodisk tab af
støjreduktion
Kontr
oller, at begge lydkablets
ender er tilsluttet solidt.
Udskift AAA
-batteriet.
Lav buldrende lyd
Juster hovedtelefoner
nes placering
på ørerne.
Sør
g for, at der ikke er nogen
fremmedlegemer indeni
ørekopperne, og åbningerne ikke
er blokeret.
Udskift AAA
-batteriet.
Mikrofonen virker ikke
Sør
g for, at du bruger en kompatibel
enhed. Se ”Designet til”.
Kontr
oller, at begge lydkablets
ender er tilsluttet solidt.
Sør
g for, at åbningerne på
ørekoppen ikke er blokeret.
Prøv et andet telefonopkald.
Prøv en anden kompatibel enhed.
Enheden reagerer ikke
på kommandoer fra
fjernbetjeningens knapper
Sør
g for, at du bruger en kompatibel
enhed. Se ”Designet til”.
For funktioner med fler
e tryk: Varier
knaptrykkenes hastighed.
Designet til
iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5,
iPhone 4s, iPhone 4, iPhone 3GS,
iPad Air, iPad mini med Retina-
display, iPad (3. og 4. generation),
iPad mini, iPad 2, iPad, iPod touch
(2. til 5. generation), iPod classic,
iPod nano (4. til 7. generation)
og iPod shuffle (3. og 4. generation).
iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano,
iPod touch, iPod shuffle og Retina er
varemærker, der tilhører Apple Inc., og er
registreret i USA og andre lande. iPad Air og
iPad mini er varemærker, der tilhører Apple
Inc. Varemærket ”iPhone” benyttes med
licens fra Aiphone K.K.
“Made for iPod”, “Made for iPhone”
og “Made for iPad” betyder, at et elektronisk
tilbehør er designet specifikt til at tilsluttes
henholdsvis iPod, iPhone og iPad og er
certificeret af udvikleren til at overholde
Apples ydelsesstandarder. Apple er ikke
ansvarlig for denne enheds virkemåde eller
for dens efterlevelse af sikkerhedsstandarder
og lovmæssige standarder. Bemærk venligst,
at brugen af dette tilbehør sammen med
iPod, iPhone eller iPad kan påvirke den
trådløse ydelse.
Serienummeret er placeret på det
garantibevis, der medfølger i æsken, og på en
mærkat inden i den højre ørekop (R).
Serienummer:
___________________________________
Opbevar kvitteringen sammen med
brugervejledningen.
Dette er et godt tidspunkt til at registrere dine
hovedtelefoner. Du kan nemt gøre det ved at
gå til http://global.Bose.com/register.
©2014 Bose Corporation. Gengivelse,
ændring, distribution eller anden brug af
dette dokument eller dele heraf er forbudt
uden forudgående skriftlig tilladelse.
Bitte lesen Sie diese Bedienungs-
anleitung und die wichtigen
Sicherheitshinweise durch und
befolgen Sie sie und bewahren Sie sie
zum späteren Nachschlagen auf.
Weitere Informationen über die
Kopfhör
er sowie Zubehör und Ersatzteile
finden Sie auf: http://global.Bose.com
Nur USA: owners.Bose.com/QC25
Einrichten der Kopfhörer
1
Kippen Sie den Kopfbügel von der
rechten Hörmuschel weg und
öffnen Sie das Batteriefach.
Legen Sie eine AAA-Batterie ein.
2
Schalten Sie den Netzschalter ein,
um die Geräuschunterdrückung
zu aktivieren. Die Betriebsanzeige
leuchtet grün. Hinweis: Wenn der
Netzschalter ausgeschaltet ist,
liefert der Kopfhörer immer noch
Ton. Für optimale Tonqualität
sollten Sie den Netzschalter
einschalten.
3
Schließen Sie das Audiokabel an
den Anschluss an der linken
Hörmuschel an.
4
Schließen Sie das andere Ende
des Audiokabels an die übliche
3,5-mm-Kopfhörerbuchse an
Ihrem Gerät an.
Steuern Ihres iPod, iPad oder iPhone
Lautstärke
erhöhen
Lautstärke
verringern
Answer/End
Die Kopfhörer
haben eine
Inline-Fernbedienung
mit integriertem
Mikrofon, mit der
ausgewählte
Geräte
bequem gesteuert
werden können.
Sie ermöglicht problemlose
Lautstärkeregelung, Trackauswahl und
Sprachanwendungen und außerdem
das Umschalten zwischen Musik und
Anrufen. Hinweis: Möglicherweise
stehen für einige
Geräte nicht alle
Bedienelemente zur Verfügung.
Lautstärke einstellen Drücken Sie + oder -
Play/Pause Drücken Sie die Answer/
End-Taste.
Titel überspringen Drücken Sie Answer/End-
Taste kurz zweimal.
Vorhergehender Titel Drücken Sie die Answer/
End-Taste kurz dreimal.
Schneller Vorlauf Drücken Sie die Answer/
End-Taste zweimal und
halten Sie sie.
Zurückspulen Drücken Sie die Answer/
End-Taste dreimal und
halten Sie sie.
Einen Anruf
entgegennehmen
oder beenden
Drücken Sie die Answer/
End-Taste.
Eingehenden Anruf
ignorieren
Halten Sie die Answer/
End-Taste gedrückt.
Zum eingehenden
Anruf umschalten;
aktuellen Anruf halten
Drücken Sie während
eines Anrufs die Answer/
End-Taste einmal. Drücken
Sie die Taste erneut,
um zum ersten Anruf
zurückzukehren.
Zum eingehenden
Anruf umschalten;
aktuellen Anruf
beenden
Drücken Sie während eines
Anrufs die Answer/End-
Taste ca. 2 Sekunden lang.
Sprachsteuerung
verwenden
Halten Sie die Answer/
End-Taste gedrückt.
Informationen zur
Kompatibilität und
Verwendung finden Sie in
der Bedienungsanleitung
des iPhone.
An ein Bordunterhaltungssystem
anschließen
5
Audiobuchsen an Bord von
Flugzeugen können variieren.
Verwenden Sie für eine einzelne
3,5-mm-Buchse den einzelnen
Audiokabelstecker direkt.
Verwenden Sie für eine Buchse mit
doppeltem Ausgang den
mitgelieferten Adapter.
Wenn das Soundsystem des Flugzeug
für angenehmes Hören zu laut ist,
kann der Adapter mit einer einzelnen
oder doppelten Ausgangsbuchse
verwendet werden, um die Lautstärke
des Soundsystems zu verringern.
Aufbewahrung der Kopfhörer
6
Drehen Sie beide Hörmuscheln,
sodass sie flach liegen. Klappen
Sie dann die rechte Hörmuschel in
Richtung Kopfbügel. Legen Sie die
Kopfhörer in die Tasche.
Achtung: Wenn die Kopfhörer länger als
30 Tage nicht verwendet werden, sollten
Sie die Alkali-Batterien herausnehmen,
um ein Auslaufen zu verhindern.
Informationen zur Batterie
Kompatible
Batterietypen
Batteri-
elaufzeit
Restliche Zeit
beim Blinken
der Anzeige
Alkali 35 Std. 7 Std.
Aufladbare
NiMH – Geringe
Selbstentladung
28 Std. 4 Std.
Hinweis: Während die Anzeige blinkt,
funktionieren die Kopfhörer weiterhin
normal, bis die Batterie vollständig
erschöpft ist. Vor dem Abschalten geben
die Kopfhörer ca. eine Minute lang ein
leichtes klickendes Geräusch ab.
Fehlerbehebung
Keine Lärmreduzierung
Stellen Sie sicher
, dass der
Netzschalter der Kopfhörer
eingeschaltet ist. Die Betriebsanzeige
sollte grün leuchten.
T
auschen Sie die AAA-
Batterie aus.
Die Betriebsanzeige leuchtet grün,
wenn die Batterie schwach ist.
Geringe oder keine Lautstärke
V
ergewissern Sie sich, dass die
Musikquelle eingeschaltet und die
Lautstärke richtig eingestellt ist.
V
ergewissern Sie sich, dass beide
Stecker des Audiokabels fest
angeschlossen sind.
Knisternde Geräusche, zeitweiliges
Aussetzen der Geräuschreduzierung
V
ergewissern Sie sich, dass beide
Stecker des Audiokabels fest
angeschlossen sind.
T
auschen Sie die AAA-
Batterie aus.
Tiefes Rumpeln
Korrigier
en Sie den Sitz der Kopfhörer
auf den Ohren.
Achten Sie darauf, dass sich keine
Fr
emdkörper in den Hörmuscheln
befinden und die Anschlussöffnungen
nicht blockiert sind.
Tauschen Sie die AAA-
Batterie aus.
Mikrofon funktioniert nicht
V
ergewissern Sie sich, dass Sie
ein kompatibles
Gerät verwenden.
Informationen hierzu finden Sie unter
„Hergestellt für“.
V
ergewissern Sie sich, dass beide
Stecker des Audiokabels fest
angeschlossen sind.
V
ergewissern Sie sich, dass
die Anschlussöffnungen an der
Hörmuschel nicht blockiert sind.
V
ersuchen Sie einen anderen
Telefonanruf.
V
ersuchen Sie ein anderes
kompatibles Gerät.
Gerät reagiert nicht auf die Befehle
der Fernbedienungstasten.
V
ergewissern Sie sich, dass Sie
ein kompatibles
Gerät verwenden.
Informationen hierzu finden Sie unter
„Hergestellt für“.
Für Funktionen mit mehrmaligem
T
astendruck: Variieren Sie die
Geschwindigkeit beim Drücken
der Tasten.
Hergestellt für
iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone
4s, iPhone 4, iPhone 3GS, iPad Air,
iPad mini mit Retina-Display, iPad
(3. und 4. Generation), iPad mini, iPad 2,
iPad, iPod touch (2. bis 5. Generation),
iPod classic, iPod nano (4. bis
7. Generation) und iPod shuffle (3. und
4. Generation).
iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod
touch, iPod shuffle und Retina sind eingetragene
Marken von Apple Inc. in den USA und anderen
Ländern. iPad Air und iPad mini sind Marken von
Apple Inc. Die Marke „iPhone“ wird mit einer
Lizenz von Aiphone K.K. verwendet.
„Made for iPod“, „Made for iPhone“ und
„Made for iPad“ bedeutet, dass ein elektronisches
Zubehör speziell für die Verwendung mit dem
iPod, iPhone oder iPad entwickelt wurde und
vom Entwickler für die Erfüllung der Apple-
Leistungsstandards zertifiziert wurde. Apple
übernimmt keine Verantwortung für den Betrieb
dieses Geräts oder die Einhaltung von Sicherheits-
und gesetzlichen Standards. Bitte beachten Sie,
dass die Verwendung dieses Zubehörs mit einem
iPod, iPhone oder iPad die drahtlose Leistung
beeinträchtigen kann.
Die Seriennummer finden Sie auf der Garantiekarte
im Karton und auf einem Schild in der rechten
Hörmuschel (R).
Seriennummer:
___________________________________
Bewahren Sie die Kaufquittung zusammen mit der
Bedienungsanleitung auf.
Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um Ihre Kopfhörer
zu registrieren. Sie können dies ganz einfach auf
http://global.Bose.com/register.
© 2014 Bose Corporation. Dieses Dokument darf
ohne vorherige schriftliche Genehmigung weder
ganz noch teilweise reproduziert, verändert,
vertrieben oder auf andere Weise verwendet werden.
Lees deze gebruikershandleiding en
de belangrijke veiligheidsinstructies
door, neem deze in acht en bewaar
deze voor toekomstig gebruik.
Voor verdere informatie over
de hoofdtelefoon, evenals voor
accessoires en reserveonderdelen,
raadpleegt u: http://global.Bose.com
Alleen VS: owners.Bose.com/QC25
De hoofdtelefoon installeren
1
Kantel de hoofdband weg van het
rechteroorstuk en open het
batterijvakje. Plaats één
AAA-batterij.
2
Schakel de aan-uitknop in om
ruisonderdrukking te activeren.
Het aan-uitlampje brandt continu
groen. Opmerking: Wanneer de
stroom uitstaat, levert de
hoofdtelefoon toch geluid.
Voor de beste geluidskwaliteit zet
u de stroom aan.
3
Sluit de audiokabel aan op de
aansluiting op het linkeroorstuk.
4
Sluit het andere uiteinde van de
audiokabel aan op de
standaardhoofdtelefoona ansluiting
van 3,5 mm op uw apparaat.
Uw iPod, iPad of iPhone bedienen
Volume
hoger
Volume lager
Beantwoorden/
Beëindigen
De hoofdtelefoon
is voorzien van een
inline afstandsbe-
diening met een
ingebouwde
micr
ofoon voor
gemakkelijke
bediening van
geselecteerde
apparaten.
U kunt gemakkelijk het volume
regelen, tracks selecteren en
spraaktoepassingen gebruiken plus
schakelen tussen muziek en oproepen.
Opmerking: Het is mogelijk dat niet
alle functies beschikbaar zijn voor
bepaalde
apparaten.
Volume regelen Druk op + of -
Afspelen/pauzeren Druk kort op Beantwoorden/
Beëindigen.
Track overslaan Druk tweemaal kort op
Beantwoorden/Beëindigen.
Vorige track Druk driemaal kort op
Beantwoorden/Beëindigen.
Snel
vooruitspoelen
Druk tweemaal op
Beantwoorden/Beëindigen
en houd de knop ingedrukt.
Terugspoelen Druk driemaal op
Beantwoorden/Beëindigen
en houd de knop ingedrukt.
Een oproep
beantwoorden of
beëindigen
Druk kort op Beantwoorden/
Beëindigen.
Een inkomende
oproep negeren
Druk op Beantwoorden/
Beëindigen en houd de
knop ingedrukt.
Overschakelen
naar inkomende
oproep; huidige
oproep in de
wacht zetten
Druk tijdens de oproep
eenmaal op Beantwoorden/
Beëindigen. Druk nogmaals
om terug te keren naar de
eerste oproep.
Overschakelen
naar inkomende
oproep; huidige
oproep beëindigen
Druk tijdens de oproep
ongeveer 2 seconden op
Beantwoorden/Beëindigen
en laat de knop los.
Spraakbediening
gebruiken
Druk op Beantwoorden/
Beëindigen en houd de
knop ingedrukt. Zie de
gebruikershandleiding van de
iPhone voor informatie over
compatibiliteit en gebruik.
Aansluiten op een entertainmentsysteem
in een vliegtuig
5
Audioaansluitingen in een vliegtuig
kunnen variëren. Voor een enkele
aansluiting van 3,5 mm gebruikt u
eerst de stekker van de
audiokabel direct. Voor een
dubbele uitgangsaansluiting
gebruikt u de bijgeleverde adapter.
Als het geluidssysteem van het
vliegtuig te luid is om comfortabel
naar te luisteren, kan de adapter
worden gebruikt om het volume lager
te zetten met een enkele of dubbele
uitgangsaansluiting.
De hoofdtelefoon opbergen
6
Draai beide oorstukken zodat
deze vlak liggen. Vouw
vervolgens het rechteroorstuk
naar binnen in de richting van de
hoofdband. Plaats de
hoofdtelefoon in het etui.
Let op: Als u de hoofdtelefoon
gedurende meer dan 30 dagen
opbergt zonder deze te gebruiken,
verwijder dan de alkalinebatterijen om
lekkage te voorkomen.
Informatie over de batterijen
Compatibele
typen
batterijen
Levensduur
van de
batterijen
Resterende tijd
wanneer het
indicatorlampje
knippert
Alkaline 35 uur 7 uur
Oplaadbare
NiMH - lage
zelfontlading
28 uur 4 uur
Opmerking: Terwijl het indicatorlampje
knippert, blijft de hoofdtelefoon
normaal werken totdat de batterij
volledig leeg is. Vervolgens laat de
hoofdtelefoon gedurende ongeveer
één minuut een zacht klikgeluid horen
voordat deze wordt uitgeschakeld.
Problemen oplossen
Geen ruisonderdrukking
Contr
oleer of de hoofdtelefoon
aanstaat. Het aan-uitlampje hoort
continu groen te branden.
Vervang de AAA-
batterij. Het aan-
uitlampje knippert groen wanneer de
batterij bijna leeg is.
Laag of geen volume
Contr
oleer of er een muziekbron
wordt afgespeeld en of het volume
niet op het minimum staat.
Zor
g dat beide uiteinden van de
audiokabel goed zijn aangesloten.
Krakend geluid, ruisonderdrukking
soms niet actief
Zor
g dat beide uiteinden van de
audiokabel goed zijn aangesloten.
Vervang de AAA-
batterij.
Laag brommend geluid
Stel de hoofdtelefoon bij zodat deze
goed op uw or
en past.
Contr
oleer of er geen vreemde
voorwerpen in de oorstukken zitten en
de openingen niet geblokkeerd zijn.
V
ervang de AAA-
batterij.
De microfoon werkt niet
Contr
oleer of u een compatibel
apparaat gebruikt. Zie ‘Geschikt voor’.
Zor
g dat beide uiteinden van de
audiokabel goed zijn aangesloten.
Controleer of de openingen van het
oorstuk niet geblokkeerd zijn.
Probeer het met een ander
telefoongesprek.
Pr
obeer een ander compatibel
apparaat.
Het apparaat reageert niet op
opdrachten via de knoppen
(van de afstandbediening)
Contr
oleer of u een compatibel
apparaat gebruikt. Zie ‘Geschikt voor’.
V
oor functies waarbij u meerdere
keren op een knop moet drukken,
varieert u de tijd tussen het indrukken.
Geschikt voor
iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone
4s, iPhone 4, iPhone 3GS, iPad Air,
iPad mini met Retina-display, iPad (3e
en 4e generatie), iPad mini, iPad 2, iPad,
iPod touch (2e t/m 5e generatie), iPod
classic, iPod nano (4e t/m 7e generatie)
en iPod shuffle (3e en 4e generatie).
iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod
touch, iPod shuffle en Retina zijn handelsmerken
van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere
landen. iPad Air en iPad mini zijn handelsmerken
van Apple Inc. Het handelsmerk “iPhone”
wordt gebruikt onder licentie van Aiphone K.K.
“Made for iPod”, “Made for iPhone” en
“Made for iPad” betekenen dat een elektronisch
accessoire specifiek is ontworpen voor aansluiting
op respectievelijk een iPod, iPhone of iPad
en dat de ontwikkelaar garandeert dat het
voldoet aan de prestatienormen van Apple.
Apple is niet verantwoordelijk voor het gebruik
van dit apparaat of voor het voldoen aan
veiligheidsnormen en wettelijke voorschriften.
Gebruik van dit accessoire met iPod, iPhone of
iPad kan de werking van draadloze apparaten
negatief beïnvloeden.
Het serienummer vindt u op de garantiekaart in
de doos en op een label in het rechteroorstuk (R).
Serienummer:
___________________________________
Bewaar het aankoopbewijs bij de
gebruikershandleiding.
Dit is een goed moment om de hoofdtelefoon te
registreren. Dat kan eenvoudig via
http://global.Bose.com/register.
©2014 Bose Corporation. Niets in deze uitgave
mag worden gereproduceerd, gewijzigd,
gedistribueerd of op andere wijze gebruikt
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Lea y siga esta Guía del usuario
y las Instrucciones de seguridad
importantes y guárdelas para
consultarlas en el futuro.
Si desea información adicional
sobre los auriculares, incluidos sus
accesorios y piezas de sustitución,
consulte: http://global.Bose.com
Solo EE UU: owners.Bose.com/QC25
Configurar los auriculares
1
Separe la diadema del auricular
derecho y abra el compartimento
de pilas. Inserte una pila AAA.
2
Pulse el botón de encendido para
activar la cancelación de ruido.
El indicador de encendido se
ilumina en verde sin parpadeo.
Nota: Cuando los auriculares
están apagados, siguen
proporcionando audio. Para
obtener audio de calidad óptima,
enciéndalos.
3
Conecte el cable de audio al
conector del auricular izquierdo.
4
Conecte el otro extremo del
cable de audio a la toma para
auriculares estándar de 3,5 mm
del dispositivo.
Controlar un iPod, iPad o iPhone
Subir
volumen
Bajar volumen
Contestar/
Terminar
Los auriculares
tienen un control
remoto en línea
con micrófono
integrado para
controlar
cómodamente
algunos
dispositivos.
Ofrece control fácil de volumen,
selección de pistas y aplicaciones
de voz, además de la posibilidad de
cambiar entre llamadas y música.
Nota: Es posible que no estén
disponibles todos los controles para
algunos
dispositivos.
Ajustar el volumen Pulse +o -
Reproducir/pausa Pulse y libere Contestar/
Terminar.
Omitir pista Pulse y libere Contestar/
Terminar dos veces
rápidamente.
Pista anterior Pulse y libere Contestar/
Terminar tres veces
rápidamente.
Avanzar
rápidamente
Pulse Contestar/Terminar
dos veces y mantenga.
Rebobinar Pulse Contestar/Terminar
tres veces y mantenga.
Contestar o
terminar una
llamada
Pulse y libere Contestar/
Terminar.
Ignorar una
llamada entrante
Pulse y mantenga Contestar/
Terminar.
Cambiar a una
llamada entrante;
poner la llamada
actual en espera
Mientras se encuentra en una
llamada, pulse Contestar/
Terminar una vez. Pulse
de nuevo para volver a la
primera llamada.
Cambiar a una
llamada entrante;
terminar la
llamada actual
Mientras se encuentra en una
llamada, pulse y mantenga
pulsado Contestar/Terminar
durante 2 segundos
aproximadamente y libere.
Utilizar el control
de voz
Pulse y mantenga
Contestar/Terminar.
Consulte la información de
compatibilidad y uso en la
guía del usuario del iPhone.
Conectar a un sistema de entretenimiento
durante el vuelo
5
Las configuraciones de los
conectores de audio varían en los
distintos aviones. Para un conector
único de 3,5 mm, utilice
directamente la clavija del cable de
audio; para un conector de salida
doble, utilice el adaptador incluido.
Si el sistema de sonido del avión
tiene un volumen demasiado fuerte
y le resulta incómodo, puede utilizar
el adaptador para reducir el volumen
con un conector de salida única o doble.
Almacenamiento de los auriculares
6
Gire los dos auriculares para
dejarlos planos. A continuación,
gire el auricular derecho hacia la
diadema. Coloque los auriculares
en la caja.
Precaución: Si va a almacenar los
auriculares sin usarlos durante más de
30 días, retire las pilas alcalinas para
evitar fugas.
Información sobre pilas
Tipos de pilas
compatibles
Vida útil
de la pila
Tiempo restante
cuando parpadea
el indicador
Alcalina 35 horas 7 horas
NiMH recar-
gable - Baja
autodescarga
28 horas 4 horas
Nota: Los auriculares seguirán
funcionando normalmente mientras
parpadea el indicador hasta que
se agote por completo la pila.
A continuación, los auriculares emitirán
un ligero chasquido durante un minuto
aproximadamente antes de apagarse.
Resolución de problemas
No hay reducción del ruido
Compruebe que los auricular
es
están encendidos. El indicador de
alimentación deberá estar iluminado
en verde sin parpadeo.
Sustituya la pila AAA. El indicador
de encendido parpadea en verde
cuando la batería tiene poca carga.
Volumen bajo o inexistente
Compruebe que hay una fuente de
audio encendida y que el volumen
está en un nivel alto.
Compruebe que están firmemente
conectados los dos extr
emos del
cable de audio.
Ruido entrecortado, pérdida
intermitente de reducción del ruido
Compruebe que están firmemente
conectados los dos extr
emos del
cable de audio.
Sustituya la pila AAA.
Sonido sordo y bajo
Compruebe el ajuste de los
auricular
es a sus oídos.
Compruebe que no hay objetos
extraños dentro de los auriculares y
que las salidas no están bloqueadas.
Sustituya la pila AAA.
El micrófono no funciona
Compruebe que está utilizando un
dispositivo
compatible. Consulte
“Fabricado para” más abajo.
Compruebe que están firmemente
conectados los dos extremos del
cable de audio.
Compruebe que las salidas no están
bloqueadas.
Realice otra llamada.
Pruebe otr
o dispositivo compatible.
El dispositivo no responde a los
botones (del control remoto)
Compruebe que está utilizando un
dispositivo
compatible. Consulte
“Fabricado para” más abajo.
Para funciones multipulsación:
varíe la velocidad de las pulsaciones
de botones.
Fabricado para
iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone
4s, iPhone 4, iPhone 3GS, iPad Air,
iPad mini con pantalla Retina, iPad
(3ª y 4ª generación), iPad mini, iPad 2,
iPad, iPod touch (2ª a 5ª generación),
iPod classic, iPod nano (4ª a 7ª
generación) y iPod shuffle (3ª y 4ª
generación).
iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano,
iPod touch, iPod shuffle y Retina son marcas
comerciales de Apple, Inc. registradas en Estados
Unidos y otros países. iPad Air y iPad mini son
marcas comerciales de Apple Inc. La marca
comercial “iPhone” se utiliza con licencia de
Aiphone K.K.
“Made for iPod”, “Made for iPhone” y “Made
for iPad” significan que el accesorio electrónico
se ha diseñado para conectarse específicamente
con iPod, iPhone o iPad, respectivamente, y que
el desarrollador certifica que cumple las normas
de rendimiento de Apple. Apple no se hace
responsable del uso de este dispositivo ni de que
cumpla las normas de seguridad y regulatorias.
Tenga en cuenta que el uso de este accesorio con
iPod, iPhone o iPad puede afectar al rendimiento
inalámbrico.
El número de serie se encuentra en la tarjeta
de garantía incluida en la caja y en una etiqueta
dentro del auricular derecho (R).
Número de serie:
___________________________________
Conserve el recibo de compra junto con la guía
del usuario.
Este puede ser un buen momento para registrar
los auriculares. Para ello, visite simplemente
http://global.Bose.com/register.
©2014 Bose Corporation. Ninguna parte de
este trabajo podrá reproducirse, modificarse,
distribuirse o usarse de ninguna otra manera sin
permiso previo y por escrito.
Lue tämä käyttöohje ja tärkeät
turvaohjeet, noudata niitä ja
säilytä ne.
Lisätietoja kuulokkeista, varusteista
ja varaosista on osoitteessa
http://global.Bose.com
Vain Yhdysvallat:
owners.Bose.com/QC25
Kuulokkeiden ottaminen käyttöön
1
Käännä sanka irti oikeasta
korvakupista ja avaa paristotila.
Asenna yksi AAA-paristo.
2
Ota taustaäänien poisto käyttöön
virtakytkimen avulla. Merkkivalon
tulee palaa vihreänä.
Huomautus: Kun virta on
katkaistu, kuulokkeista kuuluu
ääntä edelleen. Ääni kuuluu
parhaalla laadulla, kun
kytket virran.
3
Yhdistä äänijohto vasemman
korvakupin liitäntään.
4
Yhdistä äänijohdon toinen pää
laitteen 3,5 mm:n liitäntään.
iPodin, iPadin tai iPhonen ohjaaminen
Lisää aänen-
voimakkuutta
Vähemmän
aänenvoimak-
kuutta
V
astaus/
lopetuspainike
Kuulokkeissa on
kaukosäädin ja
mikrofoni, joiden
avulla voidaan
ohjata tiettyjä
laitteita.
Niiden avulla on helppo säätää
äänenvoimakkuutta, valita musiikkia,
käyttää ääneen perustuvia
sovelluksia sekä vaihtaa puheluiden
ja musiikin välillä.
Huomautus: Kaikkien
laitteiden
kaikkia toimintoja ei ehkä voi ohjata.
Äänenvoimakkuuden
säätäminen
Paina +tai -
Toisto/tauko Paina vastaa/lopeta-
painiketta ja vapauta se.
Raidan ohitus Paina Vastaa/Lopeta-
painiketta nopeasti
kaksi kertaa.
Edelliseen raitaan Paina vastaa/lopeta-
painiketta nopeasti kolme
kertaa ja vapauta se.
Eteenpäinkelaus Paina vastaa/lopeta-
painiketta kahdesti ja pidä
se painettuna.
Pikakelaus
taaksepäin
Paina vastaa/lopeta-
painiketta kolme kertaa ja
pidä se painettuna.
Puheluun
vastaaminen /
puhelun päättäminen
Paina vastaa/lopeta-
painiketta ja vapauta se.
Saapuvan puhelun
hylkääminen
Pidä vastaa/lopeta-
painiketta painettuna.
Vastaaminen
saapuvaan puheluun
ja nykyisen puhelun
asettaminen pitoon
Kun puhelu on meneillään,
paina vastaa/lopeta-
painiketta kerran.
Voit ottaa ensimmäisen
puhelun käyttöön
painamalla uudelleen.
Vastaaminen
saapuvaan puheluun
ja nykyisen puhelun
katkaiseminen
Kun puhelu on meneillään,
pidä vastaa/lopeta-
painiketta painettuna
noin kaksi sekuntia ja
vapauta se.
Äänikomentojen
käyttäminen
Pidä vastaa/lopeta-
painiketta painettuna.
iPhonen käyttöohjeessa
on lisätietoja
yhteensopivuudesta ja
käyttämisestä.
Yhdistäminen lentokoneen
viihdejärjestelmään
5
Lentokoneissa käytetään
erilaisia ääniliitäntöjä. Yhdistä
3,5 mm:n liitäntään äänijohdon
liittimen avulla ja
kaksoisliitäntään mukana
toimitettavan sovittimen avulla.
Jos ääni kuuluu lentokoneen
äänijärjestelmästä liian voimakkaana,
voit vähentää tavallisen tai
kaksoisliitännän äänenvoimakkuutta
sovittimen avulla.
Kuulokkeiden säilyttäminen
6
Käännä korvakupit suoriksi.
Taita oikeanpuoleista
korvakuppia kohti sankaa.
Aseta kuulokkeet koteloon.
Huomio: Jos kuulokkeet ovat
käyttämättä kauemmin kuin 30 päivää,
poista alkaliparistot niistä vuotamisen
välttämiseksi.
Paristotiedot
Yhtensopivat
paristotyypit
Akun
kesto
Aikaa jäljellä,
kun merkkivalo
vilkkuu
Alkali 35 tuntia 7 tuntia
Ladattava NiMH-
paristo: vähäinen
itsepurkautuminen
28 tuntia 4 tuntia
Huomautus: Jos merkkivalo vilkkuu,
kuulokkeet toimivat normaalisti,
kunnes paristo tai akku on täysin
tyhjä. Kuulokkeista kuuluu pehmeä
napsahdus noin minuutti ennen virran
katkeamista.
Ongelmanratkaisu
Kohinanvähennys ei toimi
Varmista, että kuulokkeisiin on
kytketty virta. Merkkivalon tulee
palaa vihreänä.
Vaihda AAA-
paristo. Virta merkkivalo
vilkkuu vihreänä, kun paristo on
lähes tyhjä.
Äänenvoimakkuus on alhainen tai
ääntä ei kuulu
Varmista, että äänilähteestä tulee
ääntä ja että äänenvoimakkuus on
säädetty riittävän suurelle.
V
armista, että äänijohdon molemmat
päät on kiinnitetty tiukasti.
Kuuluu rätisevää ääntä tai
kohinanvaimennus ei aina toimi
Varmista, että äänijohdon molemmat
päät on kiinnitetty tiukasti.
Vaihda AAA-
paristo.
Kuuluu matalaa jymisevää ääntä.
Säädä kuulokkeet korviisi sopiviksi.
V
armista, että korvakuppien sisällä
ei ole vieraita esineitä ja että aukkoja
ei ole tukittu.
Vaihda AAA-
paristo.
Mikrofoni ei toimi.
V
armista, että käytät
yhteensopivaa
laitetta. Lisätietoja
on Laitteille-kohdassa.
V
armista, että äänijohdon molemmat
päät on kiinnitetty tiukasti.
V
armista, että korvakuppien aukkoja
ei ole tukittu.
Koeta soittaa toiseen
puhelinnumer
oon.
Kokeile toista yhteensopivaa laitetta.
Laite ei vastaa kaukosäätimen
painikekomentoihin.
V
armista, että käytät
yhteensopivaa
laitetta. Lisätietoja
on Laitteille-kohdassa.
Monen painalluksen toiminnot:
vaihtele painikkeiden
painamisnopeutta.
Kohteelle
iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone
4s, iPhone 4, iPhone 3GS, iPad Air,
iPad mini Retina-näytöllä, iPad (3. ja
4. sukupolvi), iPad mini, iPad 2, iPad,
iPod touch (2.-5. sukupolvi), iPod
classic, iPod nano (4.-7. sukupolvi) ja
iPod shuffle (3. ja 4. sukupolvi).
iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano,
iPod shuffle, iPod touch ja Retina ovat
Apple, Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa
rekisteröimiä tavaramerkkejä. iPad Air ja
iPad mini ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä.
iPhone-tavaramerkkiä käytetään Aiphone
K.K.:n lisenssillä.
Made for iPod, Made for iPhone ja Made for
iPad merkitsee, että sähkölaite on suunniteltu
erityisesti iPodiin, iPhoneen tai iPadiin
yhdistettäväksi. Sen kehittäjä vakuuttaa,
että se täyttää Applen vaatimukset. Apple ei
vastaa tällaisenlaitteen toiminnasta tai siitä,
että se täyttää turvallisuusvaatimukset ja on
määräysten mukainen. Huomaa, että tämän
varusteen käyttäminen iPodin, iPhonen tai
iPadin kanssa voi vaikuttaa langattoman
tiedonsiirron suorituskykyyn.
Sarjanumero on pakkauksen sisältämässä
takuukortissa ja oikean (R) korvakupin
sisällä tarrassa.
Sarjanumero:
___________________________________
Säilytä ostokuitti tämän käyttöohjeen välissä.
Nyt on oikea aika rekisteröidä ostamasi
kuulokkeet. Voit tehdä sen helposti osoitteessa
http://global.Bose.com/register.
©2014 Bose Corporation. Mitään osaa tästä
julkaisusta ei saa kopioida, muokata, jaella tai
käyttää ilman julkaisijan etukäteen antamaa
kirjallista lupaa.
Lisez attentivement cette notice
d’utilisation et le document
Instructions importantes relatives à la
sécurité, et conservez-les pour toute
référence ultérieure.
Pour obtenir de plus amples
informations sur votr
e casque, ainsi
que sur les accessoires et les pièces
de rechange, consultez le site :
http://global.Bose.com
États-Unis uniquement
:
owners.Bose.com/QC25
Installation du casque
1
Inclinez le bandeau de façon à le
dégager de l’écouteur droit,
puis ouvrez le compartiment à
pile. Insérez une pile AAA.
2
Appuyez sur le bouton
d’alimentation pour activer la
fonction de réduction de bruits.
Le voyant d’alimentation s’allume
en vert. Remarque : il est possible
d’écouter du son même lorsque le
casque n’est pas sous tension.
Néanmoins, pour assurer la
meilleure qualité d’écoute, mettez
le casque sous tension.
3
Raccordez le câble audio au
connecteur de l’écouteur gauche.
4
Raccordez l’autre extrémité du
câble audio à la prise
de casque standard de 3,5 mm
de votre appareil.
Commande de votre iPod, iPad ou iPhone
Augmenter le
volume
Réduire le
volume
Répondre/fin
comm.
Le casque
dispose d’une
télécommande
intégrée dotée d’un
micr
ophone pour
commander
facilement les
appareils
sélectionnés.
Il est possible de contrôler le
volume, la sélection des pistes et
les applications vocales, et de basculer
entre les appels et la musique.
Remarque : il est possible que toutes
les commandes ne fonctionnent pas sur
certains
appareils.
Réglage du
volume
Appuyer sur + ou sur -.
Lecture/pause Appuyer sur Répondre/
Raccrocher et relâcher.
Passer la piste
en cours
Appuyer rapidement à deux
reprises sur Répondre/
Raccrocher.
Piste
précédente
Appuyer à trois reprises sur
Répondre/Raccrocher et
relâcher.
Avance rapide Appuyer à deux reprises sur
Répondre/Raccrocher sans
relâcher.
Retour rapide Appuyer à trois reprises sur
Répondre/Raccrocher sans
relâcher.
Répondre/mettre
fin à un appel
Appuyer sur Répondre/
Raccrocher et relâcher.
Ignorer un
appel entrant
Maintenir enfoncé le bouton
Répondre/Raccrocher.
Prendre un
autre appel
en mettant
en attente la
communication
en cours
Pendant une communication,
appuyer une fois sur Répondre/
Raccrocher. Appuyer à
nouveau une fois sur ce bouton
pour revenir à la première
communication.
Prendre un
autre appel en
mettant fin à la
communication
en cours
Pendant une communication,
maintenir enfoncé le bouton
Répondre/Raccrocher pendant
environ 2 secondes et relâcher.
Utiliser les
commandes
vocales
Maintenir enfoncé le bouton
Répondre/Raccrocher.
Reportez-vous à la notice
d’utilisation de l’iPhone pour
obtenir des informations de
compatibilité et d’utilisation.
Connexion aux prises audio des avions
5
Les configurations de prises
audio utilisées dans les avions
varient. Pour une prise simple de
3,5 mm, utilisez directement la
fiche du câble audio ; pour une
prise de sortie double, utilisez
l’adaptateur fourni.
Si le volume du système audio de
l’avion est trop élevé pour une écoute
confortable, l’adaptateur peut être
utilisé pour réduire le volume avec une
prise de sortie simple ou double.
Rangement du casque
6
Faites pivoter les deux écouteurs
de façon à pouvoir les ranger à
plat. Pliez ensuite l’écouteur droit
vers l’intérieur du bandeau.
Placez le casque dans son boîtier.
Attention : si vous rangez le casque et
le n’utilisez pas pendant
plus de 30 jours, retirez les piles
alcalines afin d’éviter qu’elles ne fuient.
Informations concernant les piles
Types de piles
compatibles
Autonomie
de la
batterie
Temps restant
lorsque le voyant
clignote
Alcaline 35 h 7 h
NiMH
rechargeable :
autodécharge
réduite
28 h 4 h
Remarque : lorsque le voyant clignote,
le casque continue de fonctionner
normalement jusqu’à ce que la pile soit
complètement épuisée. Le casque émet
alors un léger cliquetis pendant environ
une minute avant de s’éteindre.
Résolution des problèmes
Pas de réduction de bruits
Vérifiez que le casque est sous
tension. Le voyant d’alimentation doit
êtr
e allumé en vert.
Remplacez la
pile AAA. Le voyant
d’alimentation clignote en vert lorsqu’il
est nécessaire de remplacer la pile.
Absence de son ou son faible
Vérifiez que la lecture a démarré sur
la source audio et que le volume est à
un niveau suffisant.
Vérifiez que les deux extrémités du
câble audio sont fermement insérées.
Grésillements, perte intermittente de
la réduction des bruits ambiants
Vérifiez que les deux extrémités du
câble audio sont fermement insérées.
Remplacez la
pile AAA.
Grondement sourd
Placez bien les écouteurs sur
vos
oreilles.
Vérifiez qu’aucun objet ne se tr
ouve
à l’intérieur des écouteurs et que
les connecteurs des écouteurs ne
sont pas obstrués.
Remplacez la
pile AAA.
Le microphone ne fonctionne pas
Vérifiez que vous utilisez un
appareil
compatible. Reportez-vous à la
section « Conçu pour ».
Vérifiez que les deux extrémités du
câble audio sont fermement insérées.
Vérifiez que les connecteurs
des
écouteurs ne sont pas obstrués.
Essayez un autr
e téléphone.
Essayez d’utiliser un autr
e appareil
compatible.
L’appareil ne réagit pas
à la télécommande
Vérifiez que vous utilisez un
appareil
compatible. Reportez-vous à la
section « Conçu pour ».
Pour les commandes à plusieurs
pr
essions : variez la vitesse
des pressions sur le bouton.
Conçu pour
iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone
4s, iPhone 4, iPhone 3GS, iPad Air,
iPad mini avec écran Retina, iPad (3e et
4e générations), iPad mini, iPad 2, iPad,
iPod touch (de la 2e à la 5e génération),
iPod classic, iPod nano (de la 4e à la 7e
génération) et iPod shuffle (de la 3e à la
4e génération).
iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod
touch, iPod shuffle et Retina sont des marques de
commerce d’Apple Inc., déposées aux États-Unis
et dans d’autres pays. iPad Air et iPad mini sont
des marques de commerce d’Apple Inc. La marque
de commerce « iPhone » est utilisée sous licence
d’Aiphone K.K.
Les expressions « Conçu pour l’iPod », « Conçu
pour l’iPhone » et « Conçu pour l’iPad » désignent
un accessoire électronique conçu pour être
connecté spécifiquement à un iPod, un iPhone
ou un iPad respectivement, et qui a été certifié
par son fabricant comme conforme aux standards
de performances d’Apple. Apple n’est pas
responsable du fonctionnement de cet appareil
ni de sa conformité avec les normes de sécurité.
Veuillez noter que l’utilisation de cet accessoire
avec un iPod, iPhone ou iPad peut avoir un effet
adverse sur ses fonctions de liaison sans fil.
Le numéro de série figure sur la carte de garantie
fournie dans l’emballage et sur une étiquette à
l’intérieur de l’écouteur droit (R).
Numéro de série :
___________________________________
Conservez votre facture avec le manuel de
l’utilisateur.
C’est le bon moment pour enregistrer vos
écouteurs. Pour ce faire, visitez la page
http://global.Bose.com/register.
©2014 Bose Corporation. Toute reproduction,
modification, distribution ou autre utilisation,
même partielle, de ce document est interdite sans
autorisation écrite préalable.
Leggere e seguire le istruzioni
contenute in questo Manuale d’uso
e le Informazioni importanti sulla
sicurezza, conservarle per farvi
riferimento in futuro.
Per ulteriori informazioni sulle cuffie e
sugli accessori e componenti sostituibili,
veder
e: http://global.Bose.com
Solo negli U.S.A.:
owners.Bose.com/QC25
Configurazione delle cuffie
1
Inclinare l’archetto allontanandolo
dal padiglione destro e aprire il
vano batterie. Inserire una batteria
di tipo AAA.
2
Inserire il pulsante di alimentazione
per attivare la funzione Riduzione
del rumore. L’indicatore di
alimentazione si accende con luce
verde fissa. Nota: Anche da
spente, le cuffie continuano a
fornire l’audio. Per una qualità
audio ottimale, accendere le cuffie.
3
Collegare il cavo audio al
connettore sul padiglione sinistro.
4
Collegare l’estremità opposta del
cavo audio al jack per cuffie da
3,5 mm del dispositivo.
Controllo dell’iPod, iPad o iPhone
Alza volume
Abbassa
volume
Rispondi/Fine
Le cuffie hanno un
telecomando in
linea con
microfono integrato
che consente di
controllare
comodamente
determinati
dispositivi specifici.
È possibile controllare con facilità il
volume, la selezione dei brani e le
applicazioni vocali, oltre che passare
dalle chiamate alla musica.
Nota: È possibile che su alcuni
dispositivi non tutti i controlli siano
disponibili.
Regolazione volume Premere + oppure -
Riproduci/Pausa Premere e rilasciare
Rispondi/Fine.
Traccia successiva Premere e rilasciare il
pulsante Rispondi/Fine due
volte in rapida successione.
Traccia precedente Premere e rilasciare il
pulsante Rispondi/Fine tre
volte in rapida successione.
Avanti rapido Premere Rispondi/Fine due
volte e mantenere premuto.
Riavvolgimento Premere Rispondi/Fine tre
volte e mantenere premuto.
Risposta/chiusura
chiamata
Premere e rilasciare
Rispondi/Fine.
Ignorare una
chiamata in arrivo
Premere e mantenere
premuto Rispondi/Fine.
Passare alla
chiamata in arrivo
(e mettere in attesa
la chiamata corrente)
Durante una chiamata,
premere una volta
Rispondi/Fine. Premere
di nuovo per tornare alla
prima chiamata.
Passare alla
chiamata in arrivo
(e chiudere la
chiamata corrente)
Durante una chiamata,
premere Rispondi/Fine e
mantenere premuto per
circa 2 secondi, quindi
rilasciare.
Uso del controllo
vocale
Premere e mantenere
premuto Rispondi/Fine.
Per informazioni sulla
compatibilità e l’uso,
consultare il manuale
dell’iPhone.
Collegamento ai sistemi di
intrattenimento degli aerei
5
Le configurazioni dei jack audio
degli aerei non sono sempre
uguali. Per un jack da 3,5 mm
singolo, utilizzare prima
direttamente lo spinotto del cavo
audio; per un jack di uscita
doppio, usare l’adattatore incluso.
Se l’impianto sonoro dell’aereo ha un
volume troppo alto per consentire un
ascolto confortevole, è possibile usare
l’adattatore per ridurre il volume sia con
un jack singolo che doppio.
Conservazione delle cuffie
6
Ruotare entrambi i padiglioni fino
al completo appiattimento.
Quindi, piegare il padiglione
destro verso l’archetto. Riporre le
cuffie nella custodia.
Attenzione: Se si prevede di non
utilizzare le cuffie per più di 30 giorni,
rimuovere le batterie alcaline per
evitare perdite.
Informazioni sulla batteria
Tipi di batterie
compatibili
Durata
della
batteria
Tempo residuo
quando
l’indicatore
lampeggia
Alcaline 35 ore 7 ore
NiMH ricaricabile
- LSD
28 ore 4 ore
Nota: Le cuffie continuano a
funzionare normalmente mentre
l’indicatore lampeggia, fino al completo
esaurimento della batteria. Le cuffie
emettono quindi un leggero ticchettio
per circa un minuto prima di spegnersi
completamente.
Risoluzione dei problemi
Nessuna riduzione dei rumori
Assicurarsi che l’alimentazione delle
cuf
fie sia inserita. L’indicatore di
alimentazione deve essere acceso
con luce verde fissa.
Sostituire la
batteria AAA. L’indicatore
di alimentazione lampeggia in verde
quando la carica della batteria è bassa.
Volume basso o assente
Assicurarsi che sia in corso di
ripr
oduzione una sorgente musicale e
che il livello del volume sia corretto.
Verificare che le due estremità
del cavo audio siano inserite
correttamente.
Crepitio; perdita intermittente della
riduzione del rumore
V
erificare che le due estremità
del cavo audio siano inserite
correttamente.
Sostituire la
batteria AAA.
Rimbombo
Sistemar
e appropriatamente le cuffie
sulle orecchie.
Assicurarsi che non siano pr
esenti
oggetti estranei all’interno dei
padiglioni e che Verificare che le
aperture non siano ostruite.
Sostituire la
batteria AAA.
Il microfono non funziona
Assicurarsi che il
dispositivo utilizzato
sia compatibile. Vedere la sezione
“Made for” più avanti.
V
erificare che le due estremità
del cavo audio siano inserite
correttamente.
Verificare che le aperture sul
padiglione non siano ostruite.
Pr
ovare a chiamare un numero
differente.
Pr
ovare con un dispositivo
compatibile differente.
Il dispositivo non risponde ai pulsanti
(del telecomando)
Assicurarsi che il
dispositivo utilizzato
sia compatibile. Vedere la sezione
“Made for” più avanti.
Per le funzioni che pr
evedono più
pressioni, variare la velocità delle
pressioni sui pulsanti.
Made for
iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5,
iPhone 4s, iPhone 4, iPhone 3GS,
iPad Air, iPad mini con display Retina,
iPad (3a e 4a generazione), iPad mini,
iPad 2, iPad, iPod touch (dalla 2a alla 5a
generazione), iPod classic, iPod nano
(dalla 4a alla 7a generazione) e iPod
shuffle (3a e 4a generazione).
iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod
touch, iPod shuffle e Retina sono marchi registrati
di Apple, Inc. negli USA e in altri paesi. iPad Air
e iPad mini sono marchi commerciali di Apple
Inc. Il marchio “iPhone” è utilizzato su licenza di
Aiphone K.K.
“Made for iPod”, “Made for iPhone” e “Made
for iPad” significa che un accessorio elettronico
è stato progettato per essere collegato
specificamente a un iPod, iPhone o iPad
rispettivamente ed è coperto dalla certificazione
dello sviluppatore che assicura la conformità
agli standard prestazionali di Apple. Apple non
è responsabile del funzionamento di questo
dispositivo o della conformità dello stesso agli
standard di sicurezza e normativi. L’uso di questo
accessorio con un iPod, iPhone o iPad può influire
sulle prestazioni wireless.
Il numero di serie si trova sulla scheda di garanzia
presente nella confezione e su un’etichetta
all’interno del padiglione destro (R).
Numero di serie:
___________________________________
È consigliabile conservare lo scontrino fiscale
insieme al manuale di istruzioni.
Prima di procedere, è consigliabile registrare il
prodotto. La registrazione può essere eseguita
facilmente sul sito http://global.Bose.com/register.
©2014 Bose Corporation. Nessuna parte di questo
documento può essere riprodotta, modificata,
distribuita o usata in altro modo senza previa
autorizzazione scritta.
Kérjük, olvassa el és tartsa be
a jelen Kezelési útmutatót és a
Fontos biztonsági tudnivalókat, és
őrizze meg a dokumentumokat a
későbbiekre.
A fejhallgatóról, a tartozékokról és a
cser
ealkatrészekről a Kezelési útmutató
tartalmaz további tudnivalókat:
http://global.Bose.com
Csak USA: owners.Bose.com/QC25
A fejhallgató beállítása
1
Húzza el a fejpántot a jobb oldali
fülhallgatótól, és nyissa ki az
elemrekeszt. Helyezzen be egy
AAA elemet.
2
Nyomja meg a bekapcsoló
gombot a zajszűrő (Noise
Cancelling) funkció aktiválásához.
Az elem állapotjelzője folyamatos
zöld színnel világít.
Megjegyzés: A fejhallgató
kikapcsolt állapotban is ad nélküli
hangjelet. A legjobb hangminőség
elérése érdekében kapcsolja be a
fejhallgatót.
3
Csatlakoztassa a hangkábelt a bal
fülhallgatón lévő csatlakozóhoz.
4
Csatlakoztassa a hangkábel
másik végét az eszköz
szabványos 3,5 mm
fejhallgatóaljzatához.
Az iPod, iPad, vagy iPhone vezérlése
Hangosítás
Halkítás
Válasz/Vége
A fejhallgató
rendelkezik egy
kis vezetékes
vvezérlővel,
amelyben
beépített mikrofon
található a kijelölt
eszközök
kényelmes
vezérléséhez.
Könnyedén módosíthatja a hangerőt,
választhat ki számot, használhat
hangalkalmazást, vagy válthat
a hívások és a zene között.
Megjegyzés: Bizonyos
eszközök esetén
előfordulhat, hogy nem használható
minden vezérlőelem.
Hangerő
szabályozása
Nyomja meg a + vagy - gombot.
Lejátszás/szünet Nyomja meg és engedje el a
Válasz/Vége gombot.
Követke
zeneszám
Nyomja meg és engedje fel a
Válasz/Vége gombot kétszer
egymás után, gyorsan.
Előző zeneszám Nyomja meg és engedje fel a
Válasz/Vége gombot háromszor
egymás után, gyorsan.
Gyors
előretekerés
Nyomja meg kétszer a
Válasz/Végegombot, és
tartsa lenyomva.
Visszatekerés Nyomja meg háromszor a
Válasz/Végegombot.
Hívás fogadása
vagy befejezése
Nyomja meg és engedje el a
Válasz/Vége gombot.
Bejövő hívás
elutasítása
Nyomja meg és tartsa lenyomva
a Válasz/Vége gombot.
Átkapcsolás
bejövő hívásra,
az aktuális hívás
várakoztatásával
Hívás közben nyomja
meg egyszer Válasz/Vége
gombot. Az első híváshoz
való visszatéréshez nyomja
meg újra.
Átkapcsolás
bejövő hívásra,
az aktuális hívás
befejezésével
Hívás közben nyomja meg
és tartsa lenyomva körülbelül
2 másodpercig a Válasz/Vége
gombot, majd engedje fel
a gombot.
A hangvezérlés
használata
Nyomja meg és tartsa
lenyomva a Válasz/
Vége gombot. A funkció
kompatibilitásával és
használatával kapcsolatban
lásd az iPhone kezelési
útmutatóját.
A fejhallgató csatlakoztatása a repülőgépek
fedélzeti szórakoztatórendszeréhez
5
A repülőgépeken található
audiocsatlakozók eltérőek.
3,5 mm-es csatlakozó esetén
először használja közvetlenül a
hangkábel dugaszát; kettős
csatlakozó esetén használja a
mellékelt adaptert.
Ha a repülőgép hangrendszere túl
hangos a kényelmes hallgatáshoz,
az adapter használatával csökkentheti
a hangrendszer hangerejét. Az adapter
normál illetve kettős hangkimeneti
csatlakozóval is használható.
A fejhallgató tárolása
6
Forgassa el mindkét fülhallgatót
úgy, hogy egy síkban álljanak a
fejpánttal. Ezután hajtsa a jobb
oldali fülhallgatót a fejpánt irányába.
Helyezze a fejhallgatót a dobozába.
Figyelem: Ha a fejhallgatót több mint
30 napig nem használja, a szivárgás
elkerülése érdekében vegye ki az alkáli
elemeket a tárolás előtt.
Az akkumulátorral kapcsolatos
tudnivalók
Kompatibilis
akkumulátor/
elemtípusok
Akku-
mulátor
üzemideje
Az állapotjelző
villogásakor
hátralévő idő
Alkáli 35 óra 7 óra
Újratölthető
NiMH (alacsony
önkisülésű)
28 óra 4 óra
Megjegyzés: Amikor az állapotjelző
villog, a fejhallgató a elem teljes
kimerüléséig a megszokott módon
tovább használható. A kikapcsolás előtt
egy perccel a fejhallgatóból egy halk
kattanás hallható.
Hibaelhárítás
Nincs zajcsökkentés
Gy
őződjön meg róla, hogy a
fejhallgató be van kapcsolva. Az elem
állapotjelzőjének folyamatos zöld
színnel kell világítania.
Cser
élje ki az AAA
elemet. Alacsony
elemfeszültség esetén az elem
állapotjelzője zölden villog.
Kis hangerő vagy nincs hang
Ellenőr
izze, hogy a zenei forrás be
van-e kapcsolva, és a hangerő szintje
magasra van-e állítva.
Az audiokábel mindkét végét
biztonságosan csatlakoztassa.
Pattogó zaj, a zajcsökkentés
időszakosan kimaradozik
Az audiokábel mindk
ét végét
biztonságosan csatlakoztassa.
Cser
élje ki az AAA
elemet.
Gyenge morajló hang
Igazítsa a f
ejhallgatót a füleire.
Ellenőrizze, hogy nincs-e idegen tárgy
a fülhallgatóban, és a fülhallgató
nyílásai nincsenek-e eltömődve.
Cserélje ki az AAA
elemet.
A mikrofon nem működik
Gy
őződjön meg róla, hogy
kompatibilis
eszközt használ. Lásd az
alábbi „Következőkhöz” felsorolást.
Az audiokábel mindk
ét végét
biztonságosan csatlakoztassa.
Ellenőrizze, hogy a fülhallgató nyílásai
nincsenek-e eltömődve.
P
róbálkozzon még egy telefonhívással.
P
róbáljon ki egy másik kompatibilis
eszközt.
Az eszköz nem reagál a
gombparancsokra (a távvezérlőre).
Gy
őződjön meg róla, hogy
kompatibilis
eszközt használ. Lásd az
alábbi „Következőkhöz” felsorolást.
T
öbb gombnyomásos funkciók
esetében: változtasson a
gombnyomások sebességén.
A következőkhöz
iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5,
iPhone 4s, iPhone 4, iPhone 3GS, iPad
Air, iPad mini Retina kijelzővel, iPad
(3. és 4. generációs), iPad mini, iPad 2,
iPad, iPod touch (2-5. generációs),
iPod classic, iPod nano (4-7. generációs),
és iP
od shuffle (3. és 4. generációs).
Az iPad, az iPhone, az iPod, az iPod classic,
az iPod nano, az iPod touch, az iPod shuffle
és a Retina az Apple Inc. bejegyzett védjegye
az Egyesült Államokban és más országokban.
Az iPad Air és az iPad mini az Apple Inc. védjegye.
Az „iPhone” védjegy használatát az Aiphone K.K.
engedélyezte.
A „Made for iPod”, a „Made for iPhone”, illetve
a „Made for iPad” azt jelenti, hogy az adott
elektronikus tartozék kifejezetten az iPod, iPhone,
illetve iPad eszközhöz való csatlakoztatásra
készült, és a fejlesztő az Apple működési
követelményeinek teljesítésére vonatkozó
alkalmassági bizonyítvánnyal látta el. Az Apple
nem vállal felelősséget jelen eszköz működésével,
illetve a biztonsági és szabályozási normáknak
való megfelelésével kapcsolatban. Felhívjuk a
figyelmét, hogy a tartozék iPod, iPhone vagy iPad
eszközzel történő használata kedvezőtlen hatással
lehet a vezeték nélküli működésre.
A sorozatszám a dobozban elhelyezett
garanciajegyen, illetve a jobb (R) oldali fülhallgató
belső részén lévő címkén található.
Sorozatszám:
___________________________________
A bizonylatot tartsa a felhasználói útmutató mellett.
Itt a jó alkalom a fejhallgató regisztrálására!
Ezt egyszerűen megteheti a következő címen:
http://global.Bose.com/register.
©2014 Bose Corporation. Előzetes írásos engedély
nélkül a jelen kiadvány semmilyen része nem
sokszorosítható, módosítható, terjeszthető, illetve
nem használható fel semmilyen más módon.
Należy zapoznać się z informacjami
zawartymi w podręczniku użytkownika
oraz w ważnych zaleceniach
dotyczących bezpieczeństwa
i postępować zgodnie z nimi,
a następnie zachować te dokumenty
do wykorzystania w przyszłości.
Dodatkowe informacje dotyczące
słuc
hawek, a także akcesoriów i części
zamiennych można znaleźć pod adresem:
http://global.Bose.com
Tylko dla USA: owners.Bose.com/QC25
Konfiguracja słuchawek
1
Odchyl pałąk nagłowny od prawej
muszli słuchawkowej i otwórz
komorę na baterię. Włóż baterię
typu AAA.
2
Włącz przełącznik zasilania,
by aktywować Redukcję szumów.
Wskaźnik zasilania zaświeci stałym,
zielonym światłem. Uwaga:
Jeśli urządzenie jest wyłączone,
słuchawki nadal będą odtwarzać
dźwięk. Dla uzyskania najlepszej
jakości należy włączyć zasilanie.
3
Podłącz przewód audio do gniazda
w lewej muszli słuchawkowej.
4
Podłącz drugi koniec przewodu
audio do standardowego gniazda
słuchawkowego 3,5 mm (minijack)
w Twoim urządzeniu.
Sterowanie urządzeniami iPod, iPad lub iPhone
Głośniej
Ciszej
Przycisk
odbierania/
kończenia
połączeń
W przewód
słuchawek
wbudowany jest
pilot ze
zintegrowanym
mikrofonem
umożliwiający
wygodne sterowanie
wybranymi
urządzeniami.
W prosty sposób można regulować
poziom głośności, wybierać utwory
i korzystać z aplikacji głosowych,
a także przełączać się między muzyką
i połączeniami. Uwaga: W przypadku
niektórych
urządzeń pełne funkcje
sterowania mogą nie być dostępne.
Regulacja
poziomu
głośności
Naciśnij + lub -.
Play/pause
(Odtwarzanie/
Pauza)
Naciśnij i puść przycisk
odbierania/kończenia połączeń.
Pomiń ścieżkę Szybko dwukrotnie naciśnij
i zwolnij przycisk odbierania/
zakończenia połączeń.
Poprzednia
ścieżka
Naciśnij i zwolnij szybko
trzykrotnie przycisk odbierania/
kończenia połączeń.
Szybkie
przewijanie do
przodu
Naciśnij dwukrotnie
i przytrzymaj przycisk
odbierania/kończenia połączeń.
Szybkie
przewijanie
wstecz
Naciśnij trzykrotnie
i przytrzymaj przycisk
odbierania/kończenia połączeń.
Odbieranie
lub kończenie
połączenia
Naciśnij i puść przycisk
odbierania/kończenia połączeń.
Odrzucenie
połączenia
Naciśnij i przytrzymaj przycisk
odbierania/kończenia połączeń.
Przełączenie
na połączenie
przychodzące,
zawieszenie
bieżącego
połączenia
Podczas rozmowy naciśnij raz
przycisk odbierania/kończenia
połączeń. Naciśnij ponownie,
aby powrócić do poprzedniego
połączenia.
Przełączenie
na połączenie
przychodzące,
zakończenie
bieżącego
połączenia
Podczas rozmowy naciśnij
i przytrzymaj przez około
2
sekundy przycisk odbierania/
kończenia połączeń,
a następnie puść.
Używanie
sterowania
głosem
Naciśnij i
przytrzymaj przycisk
odbierania/kończenia połączeń.
Informacje dotyczące zgodności
i sposobu użytkowania
można znaleźć w podręczniku
użytkownika urządzenia iPhone.
Podłączanie do systemu
rozrywki wsamolocie
5
W samolotach dostępne są różne
złącza audio. W przypadku
pojedynczego złącza 3,5 mm
można użyć bezpośrednio wtyczki
przewodu audio, a w przypadku
podwójnego złącza należy użyć
dołączonej przejściówki.
Jeśli dźwięk z systemu rozrywki
w samolocie jest zbyt głośny do
komfortowego słuchania, przejściówkę
można wykorzystać do zmniejszenia
głośności zarówno w przypadku
pojedynczego jak i podwójnego wyjścia.
Przechowywanie słuchawek
6
Obróć obie muszle słuchawkowe
w taki sposób, by leżały płasko.
Następnie złóż prawą muszlę
słuchawkową w stronę pałąka
nagłownego. Umieść słuchawki
w futerale.
Przestroga: Jeśli słuchawki mają być
przechowywane bez korzystania z nich
przez okres dłuższy niż 30 dni, wyjmij
baterie alkaliczne, by zapobiec ich
wycieknięciu.
Informacje obaterii
Zgodne
typy baterii
Czas
pracy
baterii
Pozostały
czas, gdy
miga wskaźnik
Alkaliczne 35 godz. 7 godz.
Akumulator NiMH
(niklowo-metalowo-
-wodorkowy) — o ni-
skim współczynniku
samowyładowania
28 godz. 4 godz.
Uwaga: Gdy wskaźnik miga, słuchawki
będą działać normalnie do momentu
całkowitego wyczerpania baterii.
Przed wyłączeniem się słuchawki przez
około minutę będą wydawać delikatne
kliknięcia.
Rozwiązywanie problemów
Brak redukcji szumów
Upe
wnij się, że przełącznik zasilania
znajduje się w pozycji włączenia.
Wskaźnik zasilania powinien świecić
stałym, zielonym światłem.
W
ymień
baterię AAA. Gdy poziom
naładowania baterii jest niski, wskaźnik
zasilania miga na zielono.
Niski poziom głośności lub brak dźwięku
Upe
wnij się, że źródło muzyki odtwarza
dźwięk oraz jest ustawiony odpowiedni
poziom głośności.
Upe
wnij się, że obydwa zakończenia
przewodu audio są prawidłowo
podłączone.
Trzeszczący szum, dźwięk przerywany,
brak redukcji szumów
Upe
wnij się, że obydwa zakończenia
przewodu audio są prawidłowo
podłączone.
W
ymień
baterię AAA.
Dudniący dźwięk
Dopasuj słuc
hawki do uszu.
Upewnij się, że w muszlach
słuchawkowych nie ma obcych
przedmiotów i otwory muszli
słuchawkowych nie są zablokowane.
W
ymień
baterię AAA.
Mikrofon nie działa
Upe
wnij się, że używasz zgodnego
urządzenia. Patrz rozdział
„Przeznaczony dla”.
Upe
wnij się, że obydwa zakończenia
przewodu audio są prawidłowo
podłączone.
Upe
wnij się, że otwory na muszli
słuchawkowej nie są zablokowane.
W
ykonaj inne połączenie.
Użyj innego zgodnego ur
ządzenia.
Urządzenie nie reaguje na polecenia
wydawane za pomocą przycisków
(pilota)
Upe
wnij się, że używasz zgodnego
urządzenia. Patrz rozdział
„Przeznaczone dla”.
P
rzy funkcjach wymagających
kilkukrotnego naciśnięcia przycisków
zwiększ odstęp między kolejnymi
naciśnięciami przycisku.
Przeznaczony dla
iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone
4s, iPhone 4, iPhone 3GS, iPad Air,
iPad mini z wyświetlaczem Retina, iPad
(3 i 4 generacji), iPad mini, iPad 2, iPad,
iPod touch (od 2 do 5 generacji), iPod
classic, iPod nano (od 4 do 7 generacji)
oraz iPod shuffle (3 i 4 generacji).
iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch,
iPod shuffle i Retina są znakami towarowymi firmy
Apple Inc. zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych
i innych krajach. iPad Air i iPad mini są znakami
towarowymi firmyApple Inc. Znak towarowy
„iPhone” jest używany na podstawie licencji firmy
Aiphone K.K.
Termin „Made for iPod”, „Made for iPhone” i „Made
for iPad” oznacza, że dane urządzenie elektroniczne
zaprojektowano specjalnie pod kątem odtwarzacza
iPod, telefonu iPhone lub tabletu iPad i ma ono
certyfikat dewelopera potwierdzający spełnienie
standardów firmy Apple w zakresie działania.
Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za
działanie niniejszego urządzenia ani jego zgodność
ze standardami bezpieczeństwa i standardami
prawnymi. Użycie tego akcesorium z urządzeniem
iPod, iPhone lub iPad może wpływać na komunikację
bezprzewodową.
Numer seryjny znajduje się na karcie gwarancyjnej
dołączonej do opakowania i na etykiecie wewnątrz
prawej muszli (R).
Numer seryjny:
___________________________________
Należy zachować dowód zakupu razem
z podręcznikiem użytkownika.
Warto teraz zarejestrować słuchawki. Można to
zrobić, przechodząc do witryny
http://global.Bose.com/register.
©2014 Bose Corporation. Żadnej części tej publikacji
nie wolno powielać, modyfikować, rozpowszechniać
ani wykorzystywać w inny sposób bez uprzedniego
uzyskania pisemnego zezwolenia.
Polski
/