Bort BBS-801N Ohjekirja

Kategoria
Power sanders
Tyyppi
Ohjekirja
16
FI
Nauhahiomakone
ESITTELY
Tämä kone on tarkoitettu puun, muovin, metallin.
TEKNISET TIEDOT 1
TYÖKALUN OSAT 2
1 Virtakytkin
2 Virtakytkimen lukitusnuppi
3 Vipu
4 Nuoli
5 Nauhan keskityksen säätönuppi
6 Pölypussi
7 Elektroninen kierrosnopeusvalinnan säädin
TURVALLISUUS
HUOMIO! Kaikki ohjeet täytyy lukea. Alla olevien ohjei-
den noudattamisen laiminlyönti saattaa johtaa sähköis-
kuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.
Vältä vaaralliset vahingot, jotka voivat aiheutua nau-
loista, ruuveista tai muista aineista työstettävässä
materiaalissa; poista ne ennen työskentelyn aloitta-
mista
Pidä aina liitosjohto kaukana koneesi liikkuvista
osista; vie johto laitteesta taaksepäin
Kun panet koneen pois, sammuta moottori ja var-
mista, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet
Käytä tarkoitukseen sopivaa jatkojohtoa auki kelat-
tuna ja varmista että jatkojohto soveltuu 16 A:lle
Jos huomaat sähköisen tai mekaanisen vian, sam-
muta kone heti ja irroita liitosjohto pistorasiasta
SBM GROUP pystyy takaamaan työkalun moitteet-
toman toiminnan vain, kun käytetään alkuperäisiä
tarvikkeit
Alle 16-vuotiaan henkilön ei ole suositeltavaa käyt-
tää tätä konetta
Työskenneltäessä melutaso saattaa ylittää 85 dB(A);
jolloin suositellaa kuulosuojaimien käyttöä
Jos sähköjohto vahingoittuu tai katkeaa työn aikana
ei johtoa saa koskettaa, vaan pistotulppa on välittö-
mästi irrotettava pistorasiasta
Älä käytä sahaa, kun johto on vioittunut; ja toimita
valtuutettuun huoltoliikkeeseen
Tarkista aina, että syöttöjännite on sama kuin työ-
kalun nimilaatan osoittama jännite (työkalut, joiden
jännitetaso on 230V tai 240V, voidaan kytkeä myös
220V tason jännitteeseen)
Tämä kone ei ole tarkoitettu vesihiontaan
Älä koskaan työstä asbestipitoista ainetta (asbestia
pidetään karsinogeenisena)
Noudata suojatoimenpiteitä, jos työssä saattaa syn-
tyä terveydelle vaarallista, palavaa tai räjähdysaltis-
ta pölyä (monia pölyjä pidetään karsinogeenisina);
käytä pölynsuojanaamaria ja pölyn-/ lastunimua, jos
se on liitettävissä
Metallia hiottaessa syntyy kipinöitä; älä käytä pöly-
laatikkoa/pölypussia/pölynimuria ja huolehdi siitä,
ettei lähellä ole muita henkilöitä eikä tulenarkoja
materiaaleja
Älä kosketa liikkuvaa hiomanauhaa
Älä jatka kuluneiden, repeytyneiden tai voimakkaas-
ti tukkeutuneiden nauhojen käyttämistä
Käytä suojakäsineitä, suojalasit, vartalonmukaista
vaatetusta ja suojaa pitkät hiukset
Irrota aina pistotulppa pistorasiasta, ennen kuin suo-
ritat laitteelle mitään säätöjä tai vaihdat tarviketta
koneen tulee olla käynissä ennen kuin se koskettaa
työkappaletta
ennen koneen sammuttamista tulee se nostaa irti
työkappaleesta
Koneessa on kaksinkertainen eristys
EN50144:n mukaan; maadoitusjohto ei ole
tarpeellinen.
HUOLTO
Irrota aina kone virtalähteestä ennen huollon
aloittamista.
SBM Group-koneet on suunniteltu toimimaan pitkään
ja mahdollisimman pienellä huoltotarpeella. Puhdis-
tamalla ja käyttämällä sitä oikealla tavalla voit itsekin
vaikuttaa koneen käyttöikään.
Puhdista koneen ulkopinta säännöllisesti pehmeällä
kankaalla. Parasta olisi puhdistaa se jokaisen käyttö-
kerran jälkeen. Pidä koneen jäähdytysaukot puhtaina.
Jos lika on pinttynyt, voit käyttää saippuavedellä kos-
tutettua kangaspalaa. Älä kuitenkaan käytä liuottimia
kuten bensiiniä, alkoholia, ammoniakkia jne, koska ne
vahingoittavat koneen muoviosia.
Konetta ei tarvitse voidella.
Jos koneen toiminnassa ilmenee häiriö esim. jonkin
osan kulumisen johdosta, ota yhteyttä lähimpään SBM
Group-jälleenmyyjään.
YMPÄRISTÖ
Kuljetusvaurioiden välttämiseksi kone on pakattu tu-
kevaan laatikkoon. Tämä pakkaus on mahdollisimman
ympäristöystävällinen. Kierrätä se. Jos vaihdat koneen
uuteen, voit viedä vanhan koneen SBM Group-jälleen-
myyjällesi, joka huolehtii ympäristöystävällisestä jäte-
huollosta.
FI
Suomi
37
SE
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
Vi intygar och ansvarar för, att denna produkt överens-
stämmer med följande norm och dokument: EN 55014-
1:2006; EN 55014-2/A1:2001; EN 61000-3-2:2006; EN
61000-3-3/A2:2005 enl. bestämmelser och riktlinjerna
2006/42/EWG, 2006/95/EWG, 2004/108/EWG.
LJUD/VIBRATION Ljudtrycksnivån som uppmätts en-
ligt EN 60 745 är på denna maskin <87,4 dB(A) och lju-
deffektnivån är <98,4 dB(A) (standard deviation: 3 dB),
och vibration är <3,7 m/s
2
(hand-arm metod).
Product managament
V. Nosik
SBM group GmbH
Kurfürstendamm 21
10719 Berlin, Germany
FI
TODISTUS STANDARDINMUKAISUUDESTA
Todistamme täten ja vastaamme yksin siitä, että tämä
tuote en allalueteltujen standardien ja standardoimisa-
siakirjojen vaatimusten mukainen EN 55014-1:2006;
EN 55014-2/A1:2001; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-
3-3/A2:2005 seuraavien sääntöjen mukaisesti 2006/42/
ETY, 2006/95/ETY, 2004/108/ETY.
MELU/TÄRINÄ Mitattuna EN 60 745 mukaan työkalun
melutaso on <87,4 dB(A) ja yleensä työkalun äänen voi-
makkuus on <98,4 dB(A) (keskihajonta: 3 dB), ja tärinän
voimakkuus <3,7 m/s
2
(käsi-käsivarsi metodi).
NO
SAMSVARSERKLÆRING
Vi erklærer at det er under vårt ansvar at dette
produkt er i samsvar med følgende standarder el-
ler standard- dokumenter: EN 55014-1:2006; EN
55014-2/A1:2001; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-
3-3/A2:2005 i samsvar med reguleringer 2006/42/
EØF, 2006/95/EØF, 2004/108/EØF.
STØY/VIBRASJON Målt ifølge EN 60 745 er
lydtrykknivået av dette verktøyet <87,4 dB(A) og lyds-
tyrkenivået <98,4 dB(A) (standard deviasjon: 3 dB), og
vibrasjonsnivået <3,7 m/s
2
(hånd-arm metode).
EE
VASTAVUSDEKLARATSIOON
Kinnitame ainuvastutajana, et see toode vastab
järmistele standarditele või normdokumentidele: EN
55014-1:2006; EN 55014-2/A1:2001; EN 61000-3-
2:2006; EN 61000-3-3/A2:2005 vastavalt direktiivide
2006/42/EÜ, 2006/95/EÜ, 2004/108/EÜ.
MÜRA/VIBRATSIOON Vastavalt kooskõlas normiga
EN 60 745 läbi viidud mõõtmistele on antud seadme
helirõhk <87,4 dB(A) ja helitugevus <98,4 dB(A)
(standardkõrvalekalle: 3 dB), ja vibratsioon <3,7 m/s
2
(käe-randme-meetod).
LT
KOKYBĖS ATITIKTIES DEKLARACIJA
Mes atsakingai pareiškiame, kad šis gaminys atitinka to-
kius standartus ir normatyvinius dokumentus: EN 55014-
1:2006; EN 55014-2/A1:2001; EN 61000-3-2:2006; EN
61000-3-3/A2:2005 pagal EEB reglament 2006/42/EG,
2006/95/EG, 2004/108/EG. nuostatas.
TRIUKŠMINGUMAS/VIBRACIJA Šio prietaiso triukš-
mingumas buvo išmatuotas pagal EN 60 745 reika-
lavimus keliamo triukšmo garso slgio lygis siekia
<87,4 dB(A) ir akustinio galingumo lygis <98,4 dB(A)
(standartinis nuokrypis: 3 dB), ir vibracijos pagreitis ran-
kos plaštakos srityje tipiniu atveju yra mažesnis, kaip
<3,7 m/s
2
LV
DEKLARĀCIJA PAR ATBILSTĪBU STANDARTIEM
Ms ar pilnu atbildbu paziojam, ka šis izstrdjums
atbilst standartiem vai standartizcijas dokumentiem
EN 55014-1:2006; EN 55014-2/A1:2001; EN 61000-
3-2:2006; EN 61000-3-3/A2:2005 un ir saska ar
direktvm 2006/42/EG, 2006/95/EG, 2004/108/EG.
TROKŠNIS/VIBRCIJA Saska ar standartu EN 60
745 noteiktais instrumenta radt trokša skaas spie-
diena lmenis ir <87,4 dB(A) un skaas jaudas lmenis ir
<98,4 dB (A) (pie tipisks izkliedes: 3 dB), un vibrcijas
intensitte ir <3,7 m/s
2
(strdjot rokas režm).
DK
KONFORMITETSERKLÆRING
Vi erklærer under almindeligt ansvar, at dette produkt
er i overensstemmelse med følgende normer eller nor-
mative dokumenter: EN 55014-1:2006; EN 55014-2/
A1:2001; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3/A2:2005
i henhold til bestemmelserne i direktiverne 2006/42/
EØF, 2006/95/EØF, 2004/108/EØF.
STØJ/VIBRATION Måles efter EN 60 745 er lydtry-
kniveau af dette værktøj <87,4 dB(A) og lydeffekt-
niveau <98,4 dB(A) (standard deviation: 3 dB), og vi-
brationsniveauet <3,7 m/s
2
(hånd-arm metoden).
40
HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ
DE
Alt-Elektrogeräte sind Wertstoffe, sie gehören daher nicht in den
Hausmüll!
Wir möchten Sie daher bitten, uns mit Ihrem aktiven Beitrag bei
der Ressourcenschonung und beim Umweltschutz zu unterstüt-
zen und dieses Gerät bei den-falls vorhandeneingerichteten
Rücknahmestellen abzugeben.
ENVIRONMENTAL PROTECTION
GB
Discarded electric appliances are recyclable and should not be
discarded in the domestic waste! Please actively support us in
conserving resources and protecting the environment by
returning this appliance to the collection centres (if available).
INFORMATIONS SUR LA
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
FR
Tout appareil électrique usé est une matière recyclable et ne fait
pas pas partie des ordures ménagères! Nous vous demandons
de bien vouloir nous soutenir en contribuant activement au mé-
nagement des ressources et à la protection de l’environnement
en déposant cet appareil dans sites de collecte(si existants).
RICHTLIJNEN VOOR
MILIEUBESCHERMING
NL
Gebruikte elektronische apparaten horen niet thuis in het hui-
safval!
Wij vragen u daarom een bijdrage aan de bescherming van ons
milieu te leveren en dit apparaat op de voorziene verzamelpla-
atsen af te geven.
ANVISNINGER OM
MILJØBESKYTTELSE
DK
Kasserede elektriske apparater indeholder materiale, der kan
genbruges, og bør derfor aldrig smides væk som almindeligt af-
fald. Når dette apparat skal kasseres, vil vi derfor opfordre Dem
til at aevere det på et egnet opsamlingssted, hvis et sådant n-
des, og således være med til at bevare ressourcer og beskytte
miljøet.
AVVERTENZE PER LA TUTELA
DELL’AMBIENTE
IT
Gli apparecchi elettrici vecchi sono materiali pregiati, non rientra-
no nei normali riuti domestici! Preghiamo quindi i gentili clienti
di contribuire alla salvaguardia dell’ambiente e delle risorse e di
consegnare il presente apparecchio ai centri di raccolta compe-
tenti, qualora siano presenti sul territorio
ADVERTENCIA PARA LA
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
ES
¡Los aparatos eléctricos desechables son materiales que no son
parte de la basura doméstica! Por ello pedimos para que nos
ayude a contribuir activamente en el ahorro de recursos y en la
protección del medio ambiente entregando este aparato en los
puntos de recogida existentes.
INDICAÇÕES PARA A PROTECÇÃO
DO MEIO AMBIENTE
PT
Aparelhos eléctricos antigos são materiais que não pertencem
ao lixo doméstico! Por isso pedimos para que nos apoie, con-
tribuindo activamente na poupança de recursos e na protecção
do ambiente ao entregar este aparelho nos pontos de recolha,
caso existam.
ÅTERVINNING
SE
Elektriska verktyg, tillbehör och förpackning får inte kastas i hus-
hållssoporna (gäller endast EU-länder). Enligt direktivet 2002/96/
EG som avser äldre elektrisk och elektronisk utrustning och dess
tillämpning enligt nationell lagstiftning ska uttjänta elektriska
verktyg sorteras separat och lämnas till miljövänlig återvinning
YMPÄRISTÖNSUOJELU
FI
Älä hävitä sähkötyökalua, tarvikkeita tai pakkausta tavalli-
sen kotitalousjätteen mukana (koskee vain EU-maita). Van-
hoja sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan EU-direktiivin
2002/96/ETY ja sen maakohtaisten sovellusten mukaisesti käy-
tetyt sähkötyökalut on toimitettava ongelmajätteen keräyspistee-
seen ja ohjattava ympäristöystävälliseen kierrätykseen
MILJØVERN
NO
Kast aldri elektroverktøy, tilbehør og emballasje i husholdnings-
avfallet (kun for EU-land). I henhold til EU-direktiv 2002/96/EF
om kasserte elektriske og elektroniske produkter og direktivets
iverksetting i nasjonal rett, må elektroverktøy som ikke lenger
skal brukes, samles separat og returneres til et miljøvennlig gjen-
vinningsanlegg
KESKONNAKAITSE
EE
Ärge visake kasutuskõlbmatuks muutunud elektrilisi tööriistu, lisatarvi-
kuid ja pakendeid ära koos olmejäätmetega (üksnes EL liikmesriikide-
le). Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2002/96/EÜ
elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta ning direktiivi nõuete
kohaldamisele liikmesriikides tuleb kasutuskõlbmatuks muutunud elekt-
rilised tööriistad koguda eraldi ja keskkonnasäästlikult korduvkasutada
või ringlusse võtta
APLINKOS APSAUGA
LT
Nemeskite elektrini ranki, papildomos rangos ir pakuots buitini
atliek konteinerius (galioja tik ES valstybms). Pagal ES Direktyv
2002/96/EG dl naudot elektrini ir elektronini prietais atliek utili-
zavimo ir pagal vietinius valstybs statymus atitarnav elektriniai ran-
kiai turi bti surenkami atskirai ir gabenami antrini žaliav tvarkymo
vietas, kur jie turi bti sunaikinami ar perdirbami aplinkai nekenksmingu
bdu
APKĀRTĒJĀS VIDES AIZSARDZĪBA
LV
Neizmetiet elektroiekrtas, piederumus un iesaiojuma materilus
sadzves atkritumos (tikai ES valstm). Saska ar Eiropas Direktvu
2002/96/EG par lietotajm elektroiekrtm, elektronikas iekrtm un ts
iekaušanu valsts likumdošan lietots elektroiekrtas ir jsavc atse-
viši un jnogd otrreizjai prstrdei videi draudzg veid
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41

Bort BBS-801N Ohjekirja

Kategoria
Power sanders
Tyyppi
Ohjekirja