Stanley TLM50 Ohjekirja

Tyyppi
Ohjekirja
Sisältö
Käyttöturvallisuus
Paristojen turvallisuus
Valmistelutoimet (paristojen asennus)
Käyttö
Tekniset tiedot
Takuu
Virhekoodit
Säilytä kaikki tämän ohjekirjan osiot tulevia
käyttökertoja varten.
Käyttöturvallisuus
VAROITUS:
Lue turvallisuusohjeet ja ohjekirja
huolellisesti ennen tämän tuotteen käyttöä.
Laitteesta vastuussa olevan henkilön tulee
varmistaa, että kaikki käyttäjät ymmärtävät
ja noudattavat näitä ohjeita.
VAROITUS:
Seuraava lasertyökaluun kiinnitetty
tarramerkki ilmoittaa laserluokan käyttöä
ja turvallisuutta varten.
STHT1-77409-työkalu tuottaa näkyvän lasersäteen
kuvan A mukaisesti. Kyseinen lasersäde on luokan
2 säde standardin IEC 60825-1 mukaisesti ja se täyttää
vaatimukset 21 CFR 1040.10 ja 1040.11 lukuun
ottamatta lasersädettä koskevan ilmoituksen 50
(päivätty 24.6.2007) poikkeuksia.
VAROITUS:
Varo lasersäteen (punainen valonlähde)
pääsyä silmiin lasertyökalua käyttäessä.
Silmiin pitkiä aikoja kohdistuva lasersäde
voi olla vaarallista silmille. Säteeseen sei
saa katsoa optisia välineitä käyttäen.
VAROITUS: Henkilövahinkovaaran
välttämiseksi käyttäjän tulee lukea tuotteen
ohjekirja ja laseria sekä paristoja koskevat
turvallisuusohjeet.
FCC-määräystenmukaisuus
Laite on FCC-sääntöjen osan 15 mukainen. Käytön
tulee olla seuraavien kahden säännön mukaista:
(1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä
ja (2) laite ei saa ottaa vastaa häiriötä, mukaan
lukien häiriöt, jotka voivat aiheuttaa epätoivottuja
toimintoja.
Stanley Black & Decker, Slough, Bershire SL1 3YD,
UK täten vakuuttaa, että tuote STHT1-77409 täyttää
direktiivin 1999/5/EY oleelliset vaatimukset ja kaikki
muut määräykset. Pyydä DoC ottamatta yhteyttä
Stanley Black & Decker -yhtiöön.
Paristojen turvallisuus
VAROITUS: Paristot voivat räjähtää tai
vuotaa sekä aiheuttaa henkilövammoja tai
tulipalon. Toimi seuraavasti riskien
välttämiseksi:
Noudata AINA kaikkia paristojen
tuotemerkkiin ja pakkaukseen merkittyjä
ohjeita ja varoituksia.
ÄLÄ aiheuta oikosulkua paristojen napojen
välillä.
ÄLÄ lataa alkaliparistoja.
ÄLÄ sekoita uusia ja vanhoja paristoja.
Vaihda kaikki paristot samaan aikaan
saman merkkisiin ja tyyppisiin paristoihin.
ÄLÄ sekoita eri kemiallisen koostumuksen
omaavia paristoja.
ÄLÄ hävitä paristoja tulessa.
Pidä paristot AINA lasten
ulottumattomissa.
Poista paristot AINA, jos laitetta ei
käytetä usean kuukauden aikana.
HUOMAA: Varmista, että käytät
ainoastaan suositeltuja paristoja.
HUOMAA: Varmista, että paristot
asetetaan oikealla tavalla ja oikein päin.
39
Valmistelutoimet (paristojen
asennus)
1.
Paikanna työkalun takana oleva paristokotelon
lukitus (kuva B #2).
2.
Vedä lukitusta sormella alaspäin kotelon
avaamiseksi ja irrota kotelon kansi (kuva C #1).
3.
Aseta koteloon kaksi AAA-paristoa ja varmista,
että paristojen - ja + -päät asetetaan kotelon
napaisuusmerkintöjen mukaisesti (kuva C #2).
4.
Liu'uta kotelon kannen alaosassa olevat kielekkeet
paristokotelon syvennyksiin (kuva C #3) ja paina
kantta alaspäin, kunnes se napsahtaa paikoilleen.
Kun työkalu on kytketty päälle, näytön ikkunaan tulee
näkyviin paristovirran taso (kuva E #1).
Käyttö
1.
Suuntaa työkalun yläosassa oleva laser (kuva A #1)
seinään, jonka etäisyyttä haluat mitata (kuva D #1).
2.
Napsauta
(kuva A #3) nähdäksesi laserpisteen
seinässä (kuva D #1) ja mittaa etäisyys työkalun
alaosasta seinään (kuva D #2).
3.
Tarkista mittaustulos (kuva E #3) näyttöikkunan
(kuva A #2) alaosasta, lukema muuttuu työkalua
liikuttaessa (jatkuvassa mittaustilassa).
4.
Kun työkalun alaosa on asetettu oikealle
etäisyydelle seinästä, napsauta
nähdäksesi
mittaustuloksen näyttöikkunassa (kuva E #3).
Mittayksikön vaihtaminen
Kun mittaus on suoritettu, voit vaihtaa mittayksikköä
desimaalisista ft-yksiköistä (6.21 ft) osittaisiin
ft-yksikköihin (6'02"
9/16), osittaisista ft-yksiköistä
metreihin (1,894 m), metreistä tuumiin (74
9/16 in) tai
tuumista desimaalisiin ft-yksiköihin.
Voit vaihtaa mittayksikköä painamalla ja pitämällä
alhaalla painiketta
, kunnes näet mittaustuloksen
vaihtuvan (2-3 sekunnissa).
HUOMAA: Jos pidät painiketta
alhaalla
mittaustuloksen muuttuessa, työkalu kytkeytyy pois
päältä.
Uudelleen mittaus
Jos uusi mittaus on tarpeen, napsauta .
Edellinen mittaustulos (kuva E #2) näkyy
viimeisimmän mittaustuloksen (kuva E #3)
yläpuolella.
Kun olet valmis mittaamaan uudelleen, napsauta
.
Työkalun kytkeminen pois päältä
Työkalu voidaan kytkeä pois päältä seuraavasti:
Paina ja pidä alhaalla painiketta
4 sekunnin ajan
(kunnes näyttöikkuna tyhjenee).
Jos työkalua ei käytetä 180 sekuntiin, se kytkeytyy
automaattisesti pois päältä.
FIN
40
Tekniset tiedot
STHT1-77409
Käyttöväli 17,5 cm - 15 m (7 in - 50 ft)
Mittaustarkkuus* Tyypillisesti ± 3,0 mm (± 1/8 in)*
Resoluutio 1 mm (1/16 in)
Laserluokka: luokka 2 (IEC/EN60825-1: 2014)
Laserin aallonpituus 620-690 nm, teho < 1 mW
Automaattinen virrankatkaisu 180 s jälkeen
Pariston käyttöaika (2 x AAA) Korkeintaan 3 000 mittausta
Mitat (K x S x L) 115 x 44 x 25 mm (4.68 x 1.73 x 1.10 in)
Paino (sis. paristot)
100 g (3.21 oz)
Säilytyslämpötila
-10 °C ~ +60 °C (14 °F ~ 140 °F)
Käyttölämpötila
0 °C ~ +40 °C (32 °F ~ 104 °F)
*
Mittaustarkkuus riippuu vallitsevista olosuhteista:
Suotuisissa olosuhteissa (hyvä kohdepinta ja huoneenlämpötila) jopa 10 m (33 ft).
Epäsuotuisissa olosuhteissa (kirkas auringonvalo, heikosti heijastava kohdepinta tai suuret lämpötilavaihtelut)
virheellisyys voi kasvaa ± 0,25 mm/m (± 0.003 in/ft) yli 10 m (33 ft) etäisyyksissä.
Takuu
STANLEY myöntää tälle tuotteelle (2) vuoden takuun, joka kattaa materiaali- ja valmistusviat. Tämä
RAJOITETTU TAKUU ei koske tuotteita, joita on käytetty virheellisesti, väärinkäytetty, muutettu tai korjattu.
Pyydä lisätietoa tai palautusohjeet soittamalla numeroon 866-786-5924. Ellei muuta ilmoiteta, STANLEY korjaa
maksutta STANLEY-tuotteet, jotka on todettu viallisiksi. Tämä kattaa varaosat ja työvoimakulut. Vaihtoehtoisesti
STANLEY voi oman harkintansa mukaan vaihtaa viallisiksi todetut työkalut uusiin tai palauttaa niiden
ostohinnan, josta vähennetään arvonalennus. TÄMÄ RAJOITETTU TAKUU EI KOSKE SEURAAMUKSELLISIA TAI
SATUNNAISIA VAHINKOJA. Jotkin maat eivät salli seuraamuksellisten tai satunnaisten vahinkojen rajoittamista,
kyseiset rajoitukset eivät täten välttämättä koske kaikkia tapauksia. Tämä RAJOITETTU TAKUU myöntää
erityisiä laillisia oikeuksia, jotka voivat vaihdella maakohtaisesti. Takuun lisäksi STANLEY-laserit sisältävät
seuraavat: 30 päivän Rahat takaisin -takuu. Jos et ole jostakin syystä täysin tyytyväinen STANLEY-laserin
toimintaan, voit palauttaa sen 30 päivän sisällä ostopäivästä ja saat rahat takaisin. Tämä takuu edellyttää
ostotositteen esittämistä.
TÄRKEÄÄ: Asiakas vastaa laitteen oikeaoppisesta käytöstä ja ylläpidosta. Asiakkaan vastuulla on lisäksi
tarkistaa laserlaitteen tarkkuus säännöllisesti ja suorittaa sen kalibrointi tarvittaessa.
Takuu ei kata kalibrointia ja ylläpitoa.
41
Virhekoodit
Koodi Kuvaus Korjaava toimenpide
--- Vastaanotettu signaali on
liian heikko tai mittausaika on
liian pitkä
Käytä kohdelevyä tai muuta kohdepintaa.
--- Vastaanotettu signaali on
liian voimakas
Kohteen heijastuskyky on liian suuri. Käytä kohdelevyä tai
muuta kohdepintaa.
--- Taustavalo on liian voimakas Vähennä kohdealueen taustavaloa.
--- Lasersäde keskeytyi Poista esteet lasersäteen edestä ja toista mittaus.
--- Riittämätön paristovirta Vaihda kaksi AAA-paristoa.
301 Liian korkea lämpötila Anna työkalun jäähtyä määritettyyn käyttölämpötilaan.
Liian alhainen lämpötila Anna työkalun lämmetä määritettyyn käyttölämpötilaan.
401 Laitteistovirhe Kytke työkalu päälle ja pois päältä useita kertoja. Jos
laitteistovirhe ei poistu edelleenkään, palauta tuote
huoltopalveluun tai jakelijalle.
FIN
42
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104

Stanley TLM50 Ohjekirja

Tyyppi
Ohjekirja