Moulinex LM600E Omistajan opas

Brändi
Moulinex
Kategoria
blenders
Malli
LM600E
Tyyppi
Omistajan opas
46
TURVAOHJEET
-- LLuuee kkääyyttttööoohhjjeeeett hhuuoolleelllliisseessttii eennnneenn
tteehhoosseekkooiittttaajjaann eennssiimmmmääiissttää kkääyyttttööää jjaa
nnoouuddaattaa kkääyyttttööoohhjjeeiittaa.. KKääyyttttööoohhjjeeiiddeenn
vvaassttaaiinneenn kkääyyttttöö vvaappaauuttttaaaa vvaallmmiissttaajjaann
kkaaiikkeessttaa vvaassttuuuussttaa..
- Tarkasta, että tehosekoittajan syöttöjännite
vastaa sähköverkon jännitettä. Virheellinen
liitäntä kumoaa takuun.
- Älä käytä tehosekoittajaa muuhun kuin ruoan
valmistukseen, tehosekoitin on tarkoitettu vain
kotikäyttöön.
- Irrota tehosekoittaja aina sähköverkosta, kun
lopetat sen käytön, puhdistat sitä tai
sähkökatkoksen sattuessa.
- Käytä tehosekoittajaa tasaisella, puhtaalla ja
kuivalla pinnalla.
- Älä koskaan laita sormia tai muita esineitä
sekoituskulhoon laitteen ollessa toiminnassa.
- Käsittele teriä varovasti, sillä ne ovat hyvin
teräviä.
- Älä laita laitetta, sähköjohtoa tai pistoketta
veteen tai muuhun nesteeseen.
- Älä anna lasten olla sähköjohdon ulottuvilla,
kosketuksissa laitteen kuumien osien kanssa tai
niiden läheisyydessä, lämmönlähteen lähellä,
älä anna lasten leikkiä terien kanssa.
- Älä laita lisälaitteita mikroaaltouuniin.
- Älä koskaan käynnistä tehosekoitinta ilman
aineksia tai ilman nestettä.
- Älä kaada tehosekoittimeen kiehuvia nesteitä.
- Älä anna pitkien hiusten, huivien, kravattien jne.
roikkua kulhon ja lisälaitteiden päällä kulhon ja
sen lisälaiteiden toimiessa.
- Tätä laitetta ja sen lisälaitteita ei ole tarkoitettu
sellaisten henkilöiden (mukaan luettuina
lapset) käytettäväksi, joiden fyysinen,
aistimellinen tai älyllinen kapasiteetti on
rajoittunut, eikä myöskään sellaisten
henkilöiden käyttöön, joilla ei ole tarvittavia
tietoja tai kokemusta, elleivät he ole saaneet
heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön
käyttöä koskevaa ohjausta. Lapsia on
pidettävä silmällä, jotta he eivät leiki laitteella
- Kaikki muut toimenpiteet kuin asiakkaan
tekemä tavallinen puhdistus ja hoito on
annettava valtuutetun huoltokeskuksen
tehtäväksi.
- Käytä tehosekoittajassa oman turvallisuutesi
vuoksi vain sopivia lisälaitteita, joita myydään
valtuutetussa huoltokeskuksessa.
- Älä käytä laitetta yli 3 minuuttia jatkuvassa
käytössä. Odota muutama minuutti ennen
laitteen käynnistämistä uudelleen 3 minuutin
keskeytymättömän käynnin jälkeen.
- Kun tyhjennät lisälaitteen, Käsittele ter
varovasti : sillä ne ovat hyvin teräviä.
FIN
OOssttaammaassii mmaalllliinn lliissäällaaiitttteeeett oonn eessiitteettttyy eettiikkeettiissssää,, jjookkaa ssiijjaaiittsseeee ppaakkkkaauukksseenn ppäääällllää..
** mmaalllliissttaa rriiiippppuueenn
KÄYTTÖÖNOTTO
- Puhdista lisälaitteet kuumalla saippuavedellä
ennen ensimmäistä käyttöä (paitsi
moottorirunko
((DD))
: katso § puhdistus). Huuhtele
ja kuivaa huolellisesti.
-- VV
AARRMMIISSTTAA,, EETTTTÄÄ KKAAIIKKKKII PPAAKKKKAAUUSSMMAATTEERRIIAAAALLIITT
OONN PPOOIISSTTEETTTTUU EENNNNEENN KKÄÄYYTTTTÖÖÄÄ
SSEEKKOOIITTUUSSKKUULLHHOONN KKÄÄYYTTTTÖÖ ((EE))
KKaaaavvaakkuuvvaa
:
- Laita tiiviste
((EE22))
irrotettavan terätuen
((EE11))
alustalle.
- Lukitse terätuki sekoituskulholle kiertämällä sitä
neljänneskierros.
- Laita tiiviste
((EE33))
kulhon ulostulolle.
- Laita kulho moottorirungolle
((DD))
.
HHAANNAANN ((FF)) KKIIIINNNNIITTTTÄÄMMIINNEENN
KKUULLHHOOOONN
KKaaaavvaakkuuvvaa
:
- Laita tiiviste
((EE33))
kulhon ulostulolle.
- Lukitse hana kulhon ulostulolle kiertämällä noin
neljänneskierros, pidä kiinni rungosta
((FF22))
(ulostuloaukko alaspäin.)
NNBB:: VViippuuaa vvooii kkäääännttääää vvaappaaaassttii hhaannaann
rruunnggoonn yymmppäärrii..
- Laita sekoitettavat ainekset kulhoon
((EE44))
, aloita
nestemäisistä aineksista, älä ylitä merkittyä
maksimitasoa(1,25 l).
notice blender2:Mise en page 1 26/02/08 14:55 Page 46
47
KKaaaavvaakkuuvvaa
:
- Laita kannen tiiviste
((EE55))
kannen ympärille
((EE66))
,
lukitse kokonaisuus kulholle
((EE44))
laita korkki
((EE77))
kannen päälle.
- Laita riti
((AA22))
pikkuastialle
((AA11))
.
- Liu’uta kokonaisuus (A) moottorirunkoon
((DD))
sille
varattuun lokeroon
((BB))
.
- Liitä laite sähköverkkoon, käynnistä laite
valitsemalla valmisteelle sopivin nopeus
nopeuden valitsimen
((CC))
avulla. Laitteen
pysäyttämiseksi on laitettava nopeudenvalitsin
((CC))
asentoon 0.
KKaannssii jjaa sseenn kkoorrkkkkii ttuulleeee aaiinnaa oollllaa ppaaiikkooiillllaaaann
kkuunn llaaiittee oonn kkääyynnnniissssää..
VVaarrmmiissttaa aaiinnaa,, eettttää llaassii oonn ttuukkeevvaassttii rruuuudduukkoonn
ppäääällllää..
Jos haluat lisätä aineita käytön aikana,
laita ne sisään kannen täyttöaukon
((EE66))
kautta.
Käytön jälkeen tarvittaessa pikkuastian
((AA11))
sisällön voi heittää pois ja pese kokonaisuus
((AA))
huolellisesti.
HHAANNAANN ((FF)) KKÄÄYYTTTTÖÖ
KKaaaavvaakkuuvvaa
Vipua
((FF11))
kääntämällä on tarjolla kaksi
mahdollista asentoa:
- Painamalla vipua alaspäin voit annostella
suoraan lasiin
- Vetämällä vivun yläasentoon voit annostella
suoraan lasiin sekä saat runsaamman
virtauksen.
HUOM: Nopeuden 1 avulla voit helpottaa
paksujen valmisteiden virtausta (kuten
milkshaket tai smoothie-juomat). Pysäytä laite
heti tarjoilun jälkeen.
Puhdista hana aina käytön jälkeen (katso §
Puhdistus).
Jos et tarvitse hanaa, voit laittaa sen paikalle
korkin
((JJ))
(katso kaavakuva ), joka on
varustettu tiivisteellä
((EE33))
.
IICCEE SSTTIICCKKIINN KKÄÄYYTTTTÖÖ** ((HH))
Tämän lisälaitteen avulla voit jäähdyttää
valmisteita tai pitää ne viileinä.
- Täytä karkealla suolalla kädensijan neliskulmainen
osa
((HH22))
reunaan asti
((KKaaaavvaakkuuvvaa
))
kaada
sitten suola iliöön
((HH11))
.
- Täytä säiliö
((HH11))
vedellä.
- Kierrä kädensija tiukasti säiliölle ja ravista
saadaksesi suolan sulamaan.
- Laita kokonaisuus pakastimeen
(vähintään -18°C), mieluiten pystyssä, kunnes
seos on kunnolla jäätynyt (vähintään 12h).
- Tee valmiste, laita sitten jäätynyt ice stick
((HH))
kannen reiän
((EE66))
kautta korkin
((EE77))
paikalle.
Valmisteesi jäähtyy tällä tavalla.
- Voit käyttää ice stickiä painikkeena
sekoittaessasi valmisteita, laita se tällöin
ehdottomasti kannen täyttöaukon kautta
laitteen sisään
((EE66))
.
LLIISSÄÄLLAAIITTTTEEIIDDEENN KKÄÄYYTTTTÖÖ ((KK && LL))
MMAAUUSSTTEEMMYYLLLLYY ((KK))::
Tämän lisälaitteen avulla voi:
- jauhaa jopa 40g kahvia enintään 30 sekunnin
ajan
- jauhaa muutamassa sekunnissa erilaisia
mausteita ja kuivia hedelmiä, kuten, pähkinöitä,
maapähkinöitä, manteleita, taateleita jne. ...
esim: 50g taateleita 4 s.
RRAAAASSTTAAMMIINNEENN ((LL))
:
Tämä lisälaite raastaa kuutioidut tuotteet
hienoksi enintään 30 sekunnissa, kuten;
muskottipähkinän, kookospähkinän, kovia
juustoja (esim. 60g parmesan, enintään 30
sekunnissa.
* Nämä lisälaitteet on varustettu turvakannella
((MM)),, jjookkaa eessttääää ppäääässyynn tteerriiiinn llaaiitttteeeenn
oolllleessssaa kkääyynnnniissssää
Laita aineet kulhoon
((KK ttaaii LL))
. Laita kansi
((MM))
lisälaitteen kulholle (vain yksi mahdollinen
asento), Käännä kantta myötäpäivään sen
lukitsemiseksi (suljetun lukon suunta, laita sitten
kokonaisuus tehosekoittajan
((DD)) rruunnggoollllee
(katso kaavakuva ).
* Kytke tehosekoittaja sähköverkkoon ja laita
nopeudenvalitsin
((CC)) aasseennttoooonn
«2» tai anna
muuta impulssi « pulse-näppäimelle ». Pidä
kannesta
((MM)) kkiiiinnnnii kkääyyttöönn aaiikkaannaa..
* Tehosekoittajan pysäyttämiseksi
nopeudenvalitsin
((CC)) oonn llaaiitteettttaavvaa
aasseennttoooonn
«0», älä poista lisälaitetta ennen
kuin laite on täysin pysähtynyt.
Laita lisälaite
((KK ttaaii LL))
työtasolle ennen
lisälaitteen kannen avaamista (katso kaavakuva
).
Voit sitten ottaa valmisteen talteen suoraan
kanteen, joka toimii astiana.
notice blender2:Mise en page 1 26/02/08 14:55 Page 47
48
- Irrota tehosekoittaja sähköverkosta ja poista
lisälaitteet.
- Puhdista moottorirunko
((DD))
kostealla
kankaalla. Kuivaa huolellisesti.
- Älä koskaan upota moottorirunkoa
((DD))
juoksevaan veteen.
- Huuhtele sekoituskulho
((EE))
juoksevan veden
alla samoin kuin lisälaitteet.
- Sekoituskulhon
((EE))
hoidon helpottamiseksi on
teräalusta kierrettävä pois
((EE11))
tiiviste
((EE22))
on
irrotettava, ota sitten hanakokonaisuus
((FF))
pois
ennen puhdistamista.
SScchhéémmaa
:
Hanan
((FF))
irrottaminen puhdistuksen
helpottamista varten:
- Kierrä auki vivun
((FF11))
runko
((FF22))
pitäen kiinni
vivun mutterista
((FF33))
.
Laitteiden kiinnittämiseksi uudelleen on
toimittava päin vastaisessa järjestyksessä, pidä
huoli, että tiiviste
((FF44))
on oikeassa asennossa.
-- KKäässiitttteellee tteerriiää vvaarroovvaassttii,, nnee oovvaatt hhyyvviinn tteerräävviiää..
- Kaikki lisälaitteet voi pes astianpesukoneessa.
PUHDISTUS
MITÄ TEHDÄ, JOS TEHOSEKOITTAJA EI TOIMI?
Tarkasta ensin liitäntä, sitten:
- että kulho on kunnolla paikoillaan
moottorirungolla.
- että käyttönäppäin on oikeassa asennossa.
Kulho vuotaa, tarkasta:
- että tiivisteet ovat paikoillaan ja oikein
asennettuja.
Laite ei toimi vieläkään?
Käänny valtuutetun huoltokeskuksen puoleen
(katso listaa huoltokirjasessa).
Voit yksilöllistää laitteesi ja hankkia omalta
jälleenmyyjältäsi tai valtuutetusta
huoltokeskuksesta seuraavat lisälaitteet:
- maustemyllylisälaite
- raastamislisälaite
- ice stick
KIERRÄTYS
EEddiissttääkkäääämmmmee yymmppäärriissttöönnssuuoojjeelluuaa!!
Laite sisältää monia arvokkaita ja kierrätettäviä materiaaleja.
Toimita se keräyspisteeseen, jotta sen käsittely olisi asianmukaista.
LLAAIITTTTEEEENN PPAAKKKKAAUUSSAAMMAATTEERRIIAAAALLIINN JJÄÄLLKKIIKKÄÄSSIITTTTEELLYY
Pakkausmateriaali on ympäristölle vaaratonta, sen voi heittää pois
voimassaolevien kierrätysmääräysten mukaisesti. Laitteen heittämiseksi pois
on otettava yhteys kotikunnan keräyspisteeseen.
notice blender2:Mise en page 1 26/02/08 14:55 Page 48
49
RESEPTEJÄ
PPIIRRTTEELLÖÖIITTÄÄ
Suklaapirtelö:
2 lasia: 75 cl kylä maitoa
- 3 ruokalusikallista kaakaojauhetta
- 2 teelusikallista sokeria - 3 palloa suklaajäätelöä.
Kaada maito sekoituskulhoon kaakaon ja
sokerin kanssa. Sekoita 20s. Lisää jäätelöpallot ja
sekoita 10s.
Mansikkapirtelö:
2 lasia: 200 g mansikoita - 40 cl kylmää maitoa
- 2 teelusikallista sokeria.
Perkaa mansikat ja leikkaa ne palasiksi.
Laita kaikki ainekset sekoituskulhoon ja sekoita
30s. Tarjoile kylmänä.
Muunnos: Voit korvata mansikat 200 g vadelmia
tai banaania.
Vadelmamarenkimaito:
4 lasia: 400 g sokeroitua maitojauhetta
(1 purkki) - 25 cl maitoa - 300 g vadelmia
- 10 jääpalaa - 4 pientä marenkia.
Laita maito, maitojauhe, vadelmat ja jääpalat
sekoituskulhoon. Käytä impulssikäytössä
10 kertaa, sekoita sitten 1 min 30. Murskaa
marenki karkeaksi. Kaada maito laseihin ja
sirottele päälle marenkipalasia. Tarjoile heti.
Kesän viileä mansikkaunelma:
2 lasia: 250 g perattuja vadelmia
- 25 cl juotavaksi tarkoitettua jogurttia, punaisia
marjoja - 4 jäädytettyä mansikkajogurttia -
1 ruokalusikallista mansikkasosekastiketta –
muutama tippa luonnollista vaniljauutetta -
jääpaloja.
Laita mansikkajogurtti pakastimeen ainakin
3 tuntia ennen valmistamista. Laita, mansikat,
juotava jogurtti, pakastettu jogurtti,
mansikkasosekastike ja vanilja sekoituskulhoon.
Sekoita, kunnes saat paksun ja tasaisen seoksen.
Kaada valmiste jääpalojen päälle.
Jääkahvi:
2 lasia: 1/2l maitoa - 6 teelusikallista murukahvia -
6 ruokalusikkaa sokeria - 6äpalaa.
Laita aineet kulhoon ja sekoita 20s. Tarjoile
nopeasti.
MMAAIITTOO--JJOOGGUURRTTTTIIJJUUOOMMIIAA //
VVIITTAAMMIIIINNIICCOOCCKKTTAAIILLEEJJAA
Vitamiinicocktail:
4 lasia: 2 ananasviipaletta - 6 mansikkaa -
1 banaani - 4 puristettua appelsiinia -
15 cl erittäin kylmää hiilihapollista
kivennäisvettä – 1 pussi vaniljasokeria -
2 jääpalaa.
Laita ananas, mansikat, banaani, appelsiinimehu
ja vaniljasokeripussi sekoituskulhoon. Sekoita 15s.
Lisää hiilihappoinen kivennäisvesi ja jääpalat.
Sekoita 15s.
Energiacocktail:
6 lasia: 3 puristettua appelsiinia - 1 puristettu
sitruuna - 6 ruokalusikallista nestemäistä
hunajaa - 2 munankeltuaista - 4 ruokalusikallista
nestemäistä kermaa - 4 jääpalaa.
Laita kaikkia aineet sekoituskulhoon ja sekoita
30s. Tarjoile hyvin kylmänä.
Maustettu tomaattimehu:
2 lasia: 500g kypsiä tomaatteja
- ½ puristettu sitruuna - 4 basilikan lehteä
- 2 hyppyselistä persiljaa - ½ teelusikallista
jauhettua kuminaa - 2 tippaa tabascoa
– sellerisuolaa - 4 jääpalaa.
Kuori tomaatit, poista niistä siemenet ja leikkaa
ne neljään osaan 4. Laita kaikki aineet
sekoituskulhoon. Sekoita 1min. Tarjoile kylmänä.
Kiwi-herkku:
4 pientä lasia: 3 kuorittua ja viipaloitua kiwiä -
80 g palasiksi leikattua ananasta
- 1 viipaloitu banaani - 25 cl trooppisista
hedelmistä valmistettua mehua - 2 jääpalaa.
Laita kaikki aineet sekoituskulhoon ja sekoita,
kunnes saat paksun seoksen..
Jäädytettyä kookosta ja sitruunaa:
2 isoa lasia: 40 cl kookosmaitoa - 4 vihreän
sitruunan mehu - 2 teelusikallista
luonnollista vaniljauutetta - 80 g kidesokeria
- 7 g tuoretta minttua (valinnainen)
- 8 isoa jääpalaa.
Laita kaikki ainekset sekoituskulhoon ja sekoita,
kunnes saat paksun seoksen.
notice blender2:Mise en page 1 26/02/08 14:55 Page 49
50
Gazpacho:
6 lasia: ½ kurkkua - ½ mieto paprika
- 500g tomaatteja - 1 pieni sipuli - 1 valkosipulin
kynsi - 20g valkoista leipää - 2 teelusikkaa
viinietikkaa - 2 ruokalusikallista oliiviöljyä -
1 teelusikallinen tomaattipyreetä - 50cl kylmää
lihalientä - suolaa – pippuria - 1 hyppysellinen
cayenne-pippuria.
Kuori kurkku, valkosipuli ja sipuli. Poista paprikasta
siemenet. Kuori tomaatit ja poista siemenet.
Laita kaikki ainekset kuutioina sekoituskulhoon ja
sekoita 1 minuutti.
Anna levätä 1 tunti sääkaapissa (tai käytä ice
stickiä) ennen tarjoilua. Tarjoile valkosipulilla
maustettujen leipäkuutioiden kanssa.
CCOOCCKKTTAAIILLEEJJAA
((nnaauuttiittttaavvaa kkoohhttuuuuddeellllaa))
Margarita :
4 lasia: 16 cl tequilaa - 8 cl cointreau-likööriä -
4 cl vihreää sitruunaa - 1 teelusikka suolaa -
5 jääpalaa.
Laita sekoituskulhoon tequila, cointreau ja
sitruuna. Sekoita 10s. Lisää jääpalat ja sekoita.
Kostuta lasin reuna ja pyörittele sitä
suolassa.Kaada juoma ja koristele lasit
sitruunarenkaalla.
Piña Colada :
4 lasia: 50 cl ananasmehua -
20 cl kookoslikööriä - 10 cl kirkasta rommia
- 1 ruokalusikallinen sokeria - 1 hyppysellinen
kanelia – muutama tippa vaniljaa - 6 jääpalaa.
tippa vaniljaa - 6 jääpalaa.
Laita ainekset sekoituskulhoon, lisää jääpalat ja
sekoita 30 s.
Irish Cocktail :
4 lasia: 16 cl irlantilaista viskiä - 4 teelusikallista
vihreää crème de menthe-likööriä
- 4 palloa vaniljajäätelöä.
Laita ainekset sekoituskulhoon ja käynnistä laite
nopeudella 1 muutamaksi sekunniksi.
Tarjoile välittömästi
notice blender2:Mise en page 1 26/02/08 14:55 Page 50
/