ROSENLEW RJP3541 Käyttöohjeet

Kategoria
Freezers
Tyyppi
Käyttöohjeet

Tämä käsikirja sopii myös

Brugs-
anvisning
Køle-/fryse-
skab
Käyttöohje
Jääkaappi-pa-
kastin
Bruks-
anvisning
Kjøl-frys
Bruks-
anvisning
Kyl-Frys
RJP3541
RJP3541V
Turvallisuusohjeet
Lue tämä käyttöohje ja sen sisältämät neuvot sekä varoitukset
huolellisesti ennen laitteen asentamista ja ensimmäistä käyt-
töä, jotta osaisit käyttää laitetta turvallisesti ja oikealla tavalla.
Turhien virheiden ja onnettomuuksien välttämiseksi on tärke-
ää, että kaikki laitteen käyttäjät perehtyvät huolellisesti sen
toimintaan ja turvallisuusominaisuuksiin. Pidä tämä ohje tal-
lessa ja varmista, että se kulkee aina laitteen mukana esi-
merkiksi asunnon vaihdon yhteydessä tai luovutetaan mah-
dolliselle uudelle omistajalle. Näin kaikilla laitteen käyttäjillä
on asianmukaiset ohjeet turvallista käyttöä varten.
Huomioi tarkasti käyttöohjeen sisältämät varoitukset käyttä-
jien turvallisuuden varmistamiseksi ja omaisuusvahinkojen
välttämiseksi. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka ovat ai-
heutuneet varoitusten ja turvallisuusohjeiden vastaisesta toi-
minnasta.
Lasten ja taitamattomien henkilöiden
turvallisuus
Tämä laite ei ole tarkoitettu fyysisesti, motorisesti tai hen-
kisesti rajoitteisten tai kokemattomien tai taitamattomien
henkilöiden (eikä lasten) käyttöön, ellei heidän turvallisuu-
destaan vastuussa oleva henkilö valvo ja opasta heitä lait-
teen käytössä.
Pikkulapsia on valvottava eikä heidän pidä antaa leikkiä
laitteella.
Pidä kaikki pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta. Ne
voisivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.
Kun poistat laitteen käytöstä lopullisesti, irrota pistoke pis-
torasiasta, leikkaa virtajohto irti (mahdollisimman läheltä
laitteen liitäntäkohtaa) ja irrota laitteen ovi. Tällä tavoin voi-
daan välttää leikkiville lapsille aiheutuva sähköiskun tai
loukkuunjäämisen vaara.
Tässä laitteessa on magneettiset oven tiivisteet. Jos enti-
sen laitteesi ovessa on jousilukitus (salpa), riko jousilukitus,
ennen kuin poistat vanhan laitteen käytöstä estääksesi las-
ten loukkuunjäämisen vaaran.
Yleiset turvallisuusohjeet
Huomio Älä tuki laitteen ilmanvaihtoaukkoja.
Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön.
Laite on tarkoitettu elintarvikkeiden ja/tai juomien säilyttä-
miseen kotitalouskäytössä tämän käyttöohjeen kuvauksen
mukaisesti.
Älä yritä nopeuttaa sulatusta mekaanisten laitteiden tai
muun keinotekoisen sulatusvälineen avulla.
Älä käytä muita sähkölaitteita (esim. jäätelökonetta) jääh-
dytyslaitteiden sisällä, elleivät ne ole valmistajan hyväksy-
miä tähän tarkoitukseen.
Varo vahingoittamasta jäähdytysputkistoa.
Laitteen jäähdytysputkisto sisältää isobutaania (R600a),
joka on hyvin ympäristöystävällinen luonnonkaasu, mutta
kuitenkin tulenarka.
Varmista, etteivät jäähdytyspiirin komponentit pääse vau-
rioitumaan laitteen kuljetuksen ja asennuksen aikana.
Jos jäähdytysputkisto vaurioituu:
vältä avotulta ja muita syttymislähteitä
tuuleta huolellisesti huone, johon laite on sijoitettu.
Laitteen teknisten ominaisuuksien muuttaminen tai muiden
muutosten tekeminen laitteeseen on vaarallista. Vahingoit-
tunut virtajohto voi aiheuttaa oikosulun, tulipalon ja/tai säh-
köiskun.
Varoitus! Sähköosien (virtajohto, pistoke, kompres-
sori) vaihdon saa suorittaa vain valtuutettu huoltoliike.
1. Virtajohtoa ei saa jatkaa.
2. Varmista, että virtajohto ei joudu puristuksiin tai pääse
vahingoittumaan laitteen takana. Litistynyt tai vahin-
goittunut virtajohto voi ylikuumentua ja aiheuttaa tuli-
palon.
3. Laitteen verkkovirtakytkennän on oltava hyvin ulottu-
villa siten, että pistoke on helppo irrottaa pistorasiasta.
4. Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi.
5. Jos pistoke on löysästi kiinni virtajohdossa, älä kiinnitä
sitä pistorasiaan. Tämä aiheuttaa sähköiskun tai tuli-
palon vaaran.
6. Laitetta ei saa käyttää, jos sisävalon lampun suojus
4)
on irrotettu.
Laite on painava ja sen siirtämisessä on noudatettava va-
rovaisuutta.
Älä koske pakastimessa oleviin tuotteisiin kostein tai märin
käsin. Koskettaminen voi aiheuttaa ihon hankautumista tai
kylmävammoja.
Laite ei saa olla pitkään suorassa auringonvalossa.
Päivittäinen käyttö
Älä laita kuumia kattiloita laitteen muoviosien päälle.
Älä säilytä tulenarkoja kaasuja tai nesteitä jääkaapissa, sil-
lä ne voivat räjähtää.
Älä laita elintarvikkeita suoraan takaseinän ilmanvaihtoau-
kkoa vasten.
5)
Pakasteita ei saa pakastaa uudelleen sen jälkeen, kun ne
on kerran sulatettu.
Säilytä valmispakasteet pakkauksen ohjeita noudattaen.
Noudata tarkasti laitteen valmistajan säilytysohjeita.
4) Mikäli varusteena
5) Mikäli kyseessä on huurtumaton Frost Free -malli
9
Älä laita pakastimeen hiilihappopitoisia tai poreilevia juo-
mia, sillä jäätyessä pakkaukseen muodostuu painetta, jol-
loin se voi räjähtää ja vahingoittaa laitetta.
Mehujäät voivat aiheuttaa kylmävammoja, jos ne nautitaan
suoraan pakastimesta otettuina.
Huolto ja puhdistus
Ennen kuin aloitat huoltoa tai puhdistusta, kytke laite pois
toiminnasta ja irrota pistoke pistorasiasta. Jos pistorasia ei
ole ulottuvilla, katkaise virransyöttö päävirtakytkimestä.
Ennen kuin otat laitteen käyttöön, pese sisäosat ja kaikki
kaapin sisälle sijoitettavat varusteet haalealla vedellä ja
käsitiskiaineella poistaaksesi uudelle laitteelle tyypillisen
hajun. Kuivaa pinnat ja varusteet lopuksi huolellisesti.
Älä käytä laitteen puhdistuksessa metalliesineitä.
Älä käytä huurteen poistamisessa teräviä esineitä. Käytä
muovista kaavinta.
Älä koskaan käytä hiustenkuivaajaa tai muuta lämmitys-
laitetta sulatuksen nopeuttamiseen. Liiallinen kuumuus voi
vahingoittaa muovisia sisäpintoja ja kosteutta voi päästä
sähköjärjestelmään.
Tarkista säännöllisesti jääkaapin sulatusveden poistoauk-
ko. Puhdista poistoaukko tarvittaessa. Jos poistoaukko on
tukossa, vesi kerääntyy laitteen pohjalle.
Asennus
Tärkeää Noudata tarkasti sähköliitäntää käsittelevissä
kappaleissa annettuja ohjeita.
Pura laite pakkauksestaan ja tarkista mahdolliset kuljetus-
vauriot. Vaurioitunutta laitetta ei saa kytkeä verkkovirtaan.
Ilmoita mahdollisista vahingoista välittömästi jälleenmyy-
jälle. Säilytä tässä tapauksessa pakkausmateriaalit.
Odota vähintään kaksi tuntia, ennen kuin kytket laitteen
verkkovirtaan, jotta öljy ehtii virrata kompressoriin.
Laitteen ympärillä on oltava hyvä ilmankierto, jotta ylikuu-
menemisen vaaraa ei ole. Noudata asennusohjeissa esi-
tettyjä ilmanvaihtomääräyksiä.
Laite on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava selkä seinää
vasten, jotta palovammoja aiheuttaviin kuumiin osiin (kom-
pressori, lauhdutin) ei voida koskea.
Laitetta ei saa sijoittaa lämpöpatterin tai lieden viereen.
Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä on hyvin ulottu-
villa laitteen asennuksen jälkeen.
Laitteen saa kytkeä ainoastaan puhtaaseen vesijohtoverk-
koon.
6)
Huoltopalvelu
Kaikki laitteen asennukseen liittyvät sähkötyöt on annetta-
va ammattitaitoisen sähköasentajan tehtäväksi.
Laitteen huoltotyöt saa suorittaa vain valtuutettu huoltoliike,
ja ainoastaan alkuperäisten varaosien käyttäminen on sal-
littua.
Ympäristönsuojelu
Tämä laite ei sisällä otsonikerrosta tuhoavia kaasuja
jäähdytyspiirissä eikä eristemateriaaleissa. Käytöstä-
poistettua laitetta ei saa toimittaa tavallisen yhdyskuntajätteen
keräykseen. Eristevaahto sisältää tulenarkoja kaasuja: lait-
teen käytöstäpoistossa ja hävittämisessä tulee noudattaa pai-
kallisia jätehuoltomääräyksiä. Vältä vahingoittamasta jäähdy-
tysyksikköä, erityisesti lämmönvaihtimen läheltä. Tässä lait-
teessa käytetyt, symbolilla
merkityt materiaalit ovat kier-
rätettäviä.
Käyttöpaneeli
1 2 3 4 5
1 Korkean lämpötilan hälytysmerkkivalo
2 Pikapakastuksen kytkin
3 Pikapakastuksen merkkivalo
4 Pakastimen lämpötilan säädin
5 Jääkaapin lämpötilan säädin
Laitteen käynnistäminen
Kiinnitä pistoke pistorasiaan.
Aseta pakastimen lämpötilan säädin keskiasentoon kääntä-
mällä sitä myötäpäivään.
Hälytysmerkkivalo syttyy.
Aseta jääkaapin lämpötilan säädin keskiasentoon kääntämäl-
lä sitä myötäpäivään.
6) Mikäli laitteessa on vesiliitäntä
10
Jääkaapin kytkeminen pois toiminnasta
Jääkaappi kytketään pois toiminnasta asettamalla sen läm-
pötilan säädin asentoon O.
Pakastimen kytkeminen pois toiminnasta
Laite kytketään pois toiminnasta asettamalla pakastimen läm-
pötilan säädin asentoon O.
Laitteen kytkeminen pois toiminnasta
Laite kytketään pois toiminnasta seuraavalla tavalla:
1. Kytke jääkaappi pois toiminnasta.
2. Kytke pakastin pois toiminnasta.
3. Irrota pistoke pistorasiasta.
Lämpötilan säätäminen
Lämpötila säätyy automaattisesti.
Laitetta käytetään seuraavasti:
Lämpötilaa säädetään korkeammaksi asettamalla lämpö-
tilan säädin pienempien asetusarvojen kohdalle.
Lämpötilaa säädetään kylmemmäksi asettamalla lämpöti-
lan säädin suurempien asetusarvojen kohdalle.
Keskiasento on yleensä sopivin asetus.
Lämpötila täytyy valita ottaen huomioon, että sisälämpötilaan
vaikuttavat seuraavat seikat:
huoneen lämpötila
oven avaamistiheys
säilytettävien elintarvikkeiden määrä
laitteen sijaintipaikka.
Tärkeää Jos sijoituspaikan lämpötila on korkea tai jos
jääkaappi on hyvin täynnä ja lämpötila on säädetty hyvin
kylmäksi, kompressori voi käydä jatkuvasti, jolloin
takaseinään muodostuu huurretta. Tässä tapauksessa
lämpötilan säädin kannattaa kääntää korkeampaan
lämpötilaan automaattisen sulatuksen käynnistämiseksi,
jolloin myös energiankulutus vähenee.
Pikapakastustoiminto
Pikapakastus käynnistetään painamalla pikapakastuksen kyt-
kintä.
Merkkivalo syttyy.
Toiminto voidaan kytkeä pois milloin tahansa painamalla pi-
kapakastuksen kytkintä. Pikapakastuksen merkkivalo sam-
muu.
Korkean lämpötilan hälytys
Jos pakastimen lämpötila nousee liian korkeaksi (esimerkiksi
sähkökatkon vuoksi), hälytysmerkkivalo syttyy.
Älä pane elintarvikkeita pakastimeen hälytystilan aikana.
Kun lämpötila on palautunut normaaliksi, hälytysmerkkivalo
sammuu automaattisesti.
Ensimmäinen käyttökerta
Sisätilan puhdistaminen
Ennen kuin otat laitteen käyttöön, pese sisäosat ja kaikki kaa-
pin sisään sijoitettavat varusteet haalealla vedellä ja käsitis-
kiaineella poistaaksesi näin uudelle laitteelle tyypillisen hajun.
Kuivaa pinnat ja varusteet lopuksi huolellisesti.
Tärkeää Älä käytä puhdistusaineita tai hankausjauhetta, sillä
ne vahingoittavat pintoja.
Päivittäinen käyttö
Tärkeää tämä laite on myynnissä Ranskassa.
Maassa voimassa olevien määräysten mukaisesti se on
varustettava erikoismerkillä (katso kuvaa), joka sijoitetaan
jääkaapin alaosastoon osoittamaan sen kylmimmän alueen.
Ruokien pakastaminen
Pakastinosasto soveltuu tuoreiden elintarvikkeiden pakasta-
miseen sekä valmispakasteiden pitkäaikaiseen säilyttämi-
seen.
Kun pakastat tuoreita elintarvikkeita, kytke pikapakastustoi-
minto vähintään 24 tunniksi ennen kuin laitat ruoat pakasti-
meen.
Laita pakastettavat elintarvikkeet ylimpään osastoon.
24 tunnin aikana pakastettavien elintarvikkeiden enimmäis-
määrä on merkitty arvokilpeen, joka sijaitsee jääkaapin sisä-
puolella.
Ruokien pakastuminen kestää 24 tuntia. Tänä aikana pakas-
timeen ei saa lisätä uusia pakastettavia ruokia.
Kun pakastuminen on päättynyt 24 tunnin kuluttua, kytke pi-
kapakastus pois toiminnasta (katso kohta Pikapakastustoi-
minto).
11
Pakasteiden säilyttäminen
Kun käytät pakastinta ensimmäistä kertaa tai pitkän käyttä-
mättömän jakson jälkeen, anna laitteen toimia vähintään kah-
den tunnin ajan suuremmilla asetusarvoilla.
Tärkeää Jos pakastin sulaa vahingossa esimerkiksi
sähkökatkon vuoksi, kun sähkö on ollut poikki pitempään kuin
teknisissä ominaisuuksissa (kohdassa Käyttöönottoaika)
mainitun ajan, sulaneet elintarvikkeet on käytettävä nopeasti
tai valmistettava ruoaksi, jonka jälkeen ne voidaan pakastaa
uudelleen (kun ne ovat jäähtyneet).
Sulatus
Pakasteet voidaan sulattaa ennen käyttöä jääkaapissa tai
huoneen lämpötilassa riippuen siitä, kuinka nopeasti niitä tar-
vitaan.
Pienempiä paloja voidaan kypsentää myös jäisinä suoraan
pakastimesta otettuna: Kypsennys kestää tässä tapauksessa
pitempään.
Hoito ja puhdistus
Normaalin toiminnan äänet
Laitteesta voi kuulua lorisevaa tai pulputtavaa ääntä jääh-
dytysaineen pumppautuessa kierukoiden tai putkien läpi.
Tämä on normaalia.
Kun kompressori on käynnissä, jäähdytysaine virtaa kaik-
kialla putkistossa, jolloin kompressorista kuuluu hurinaa tai
sykkivää ääntä. Tämä on normaalia.
Lämpölaajeneminen voi aiheuttaa äkillistä ritisevää ääntä.
Lämpölaajeneminen on luonnollinen fysikaalinen ilmiö. Tä-
mä on normaalia.
Kompressorin käynnistyessä tai pysähtyessä lämpötilan
säätimestä kuuluu vaimea naksahdus. Tämä on normaalia.
Asennus
Huomio Kytke laite irti verkkovirrasta ennen puhdistus-
ja huoltotöiden aloittamista.
Laitteen jäähdytysyksikkö sisältää hiilivetyä; Jäähdyty-
syksikön huollon ja täytön saa suorittaa ainoastaan val-
tuutettu huoltoliike.
Säännöllinen puhdistus
Laite on puhdistettava säännöllisesti:
Puhdista sisäosa ja varusteet lämpimällä vedellä ja käsi-
tiskiaineella.
Tarkista oven tiivisteet säännöllisesti ja pyyhi puhtaaksi.
Huuhtele ja kuivaa huolellisesti.
Tärkeää Älä vedä, siirrä tai vahingoita kaapin sisällä olevia
putkia ja/tai kaapeleita.
Älä käytä puhdistusaineita, hankausjauhetta,
voimakastuoksuisia puhdistustuotteita tai kiillotusvahaa
sisätilojen puhdistamisessa, sillä tällaiset tuotteet
vahingoittavat pintoja ja jättävät voimakkaan tuoksun.
Puhdista laitteen takapuolella sijaitsevat lauhdutin (musta ri-
tilä) ja kompressori harjalla tai pölynimurilla. Tämä toimenpide
parantaa laitteen suorituskykyä ja säästää energiaa.
Tärkeää Varo vahingoittamasta jäähdytysjärjestelmää.
Monet keittiön pintojen puhdistusaineet sisältävät kemikaale-
ja, jotka voivat vahingoittaa laitteen muoviosia. Tästä syys
laitteen ulkopintojen puhdistuksessa on suositeltavaa käyttää
vain lämmintä vettä ja käsitiskiainetta.
Kun laite on puhdistettu, kytke se takaisin verkkovirtaan.
Jääkaapin sulattaminen
Normaalikäytössä huurretta poistuu automaattisesti jääkaap-
piosaston haihduttimesta aina moottorin kompressorin py-
sähtyessä. Sulatusvesi valuu laitteen takana, kompressorin
yläpuolella sijaitsevaan kaukaloon, josta se haihtuu.
Jääkaappiosaston kanavan keskellä oleva sulatusveden tyh-
jennysaukko on tärkeää puhdistaa säännöllisin väliajoin, jotta
vettä ei tulvi yli ja tipu ruokien päälle. Käytä puhdistuksessa
mukana toimitettua välinettä, joka on kiinnitetty tyhjennysauk-
koon.
Pakastimen sulattaminen
Pakastimen hyllyihin ja yläosastoon muodostuu aina jonkin
verran huurretta.
Sulata pakastin, kun huurrekerroksen paksuus on noin 3-5
mm.
Huurteen poistaminen:
Irrota pistoke pistorasiasta tai kytke laite pois toiminnasta.
Poista pakastimesta kaikki elintarvikkeet, kääri ne paksulti
sanomalehteen ja laita viileään paikkaan.
12
Poista pakastimen vetolaatikot.
Laita laatikoiden ympärille eristävää materiaalia, esimer-
kiksi huopa tai sanomalehtiä.
Voit nopeuttaa sulatusta laittamalla kuumaa vettä (ei kiehu-
vaa) sisältäviä astioita pakastimen sisään.
Irrota tyhjennyskanava säilytysasennosta, työnnä se lait-
teen sisään kuvan mukaisesti ja laita tyhjennysaukon alle
astia sulatusveden keräämiseksi.
Kun jää alkaa sulaa, raaputa se varovasti irti. Käytä puista
tai muovista kaavinta.
Kun kaikki jää on sulanut, puhdista sisäpinnat ja pyyhi ne
kuiviksi ja laita tyhjennyskanava sen jälkeen takaisin säi-
lytyspaikkaansa.
Kytke pakastin toimintaan ja laita pakasteet takaisin kaap-
piin.
Laitteen on suositeltavaa antaa toimia termostaattikytki-
men suurimmassa asetuksessa muutaman tunnin ajan,
jotta riittävä säilytyslämpötila saavutetaan mahdollisim-
man pian.
Tärkeää Älä koskaan käytä teräviä metalliesineitä huurteen
poistamisessa haihduttimesta, sillä tämä voi vahingoittaa sitä.
Älä yritä nopeuttaa sulatusta mekaanisilla tai muilla välineillä,
joita valmistaja ei ole neuvonut käyttämään. Pakasteiden
lämpötilan nouseminen sulatuksen aikana voi lyhentää niiden
turvallista säilytysaikaa.
Tekniset tiedot
Mitat
Korkeus 1850 mm
Leveys 595 mm
Syvyys 632 mm
Lämmönnousuaika 20 h
Tekniset tiedot löytyvät arvokilvestä, joka on sijoitettu laitteen
sisälle vasemmalle puolelle, sekä energiamerkinnästä.
Asennus
Huomio Lue huolellisesti turvallisuusohjeet oman
turvallisuutesi ja laitteen asianmukaisen toiminnan
varmistamiseksi, ennen kuin aloitat laitteen asennuksen.
Sijoittaminen
Asenna laite paikkaan, jossa ympäristön lämpötila vastaa lait-
teen arvokilvessä mainittua ilmastoluokkaa:
Ilmasto-
luokka
Ympäristön lämpötila
SN +10 °C - 32 °C
N +16 °C - 32 °C
ST +16 °C - 38 °C
T +16 °C - 43 °C
Sijoituspaikka
Laitetta ei saa asentaa lämmönlähteiden, kuten lämpöpatte-
reiden tai boilereiden tms. lähelle eikä suoraan auringonva-
13
loon. Tarkista, että ilma pääsee kiertämään vapaasti laitteen
takana. Jos laite sijoitetaan keittiökaapin alapuolelle, laitteen
yläreunan ja keittiökaapin välillä tulee olla vähintään 100 mm
parhaan suorituskyvyn varmistamiseksi. Mahdollisuuksien
mukaan tulee kuitenkin välttää sijoittamasta laitetta keittiö-
kaapin alapuolelle. Laite voidaan säätää tarkasti vaakatasoon
sen pohjassa olevan yhden tai useamman säätöjalan avulla.
Varoitus! Laite on tarvittaessa voitava kytkeä irti
verkkovirrasta, minkä vuoksi pistokkeen on oltava
helposti ulottuvilla asennuksen jälkeen.
A
B
min.100 mm
20 mm
Takaosan välikappaleet ja laitteen
tasapainottaminen
1
2
3
Käyttöohjeen pussissa
on kaksi välikappaletta,
jotka on kiinnitettävä lait-
teeseen kuvan mukai-
sesti.
Löysää ruuvit ja aseta vä-
likappale ruuvin kannan
alle. Kiristä lopuksi ruuvit.
Kun sijoitat laitteen pai-
kalleen, tarkista, että se
on vaakatasossa. Voit
säätää laitteen vaakata-
soon laitteen pohjassa
etupuolella olevilla sää-
töjaloilla.
Hyllyjen kiinnikkeiden irrottaminen
Hyllyt on kiinnitetty kuljetuksen ajaksi kiinnikkeillä, jotka estä-
vät niiden liikkumisen ja vaurioitumisen.
Irrota kiinnikkeet seuraa-
vasti:
1. Siirrä kiinnikkeitä
nuolen (A) suuntaan.
2. Nosta hyllyä takao-
sasta ja vedä eteen-
päin, kunnes se va-
pautuu (B).
3. Poista kiinnikkeet
(C).
Sähköliitäntä
Ennen kuin kytket laitteen verkkovirtaan, tarkista, että arvo-
kilvessä mainittu jännite ja taajuus vastaavat verkkovirran ar-
voja.
Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. Virtajohdon
pistoke on varustettu maadoituskoskettimella. Jos pistorasia,
johon laite kytketään, ei ole maadoitettu, ota yhteys sähkö-
asentajaan ja pyydä asentajaa kytkemään laite erilliseen maa-
doitusliittimeen voimassa olevien määräysten mukaisesti.
Valmistaja ei vastaa millään tavalla vahingoista, mikäli edellä
olevia turvallisuusohjeita ei ole noudatettu.
Tämä laite vastaa Euroopan yhteisön. direktiivejä.
Oven kätisyyden vaihtaminen
Varoitus! Irrota virtajohto pistorasiasta ennen kuin
aloitat mitään toimenpiteitä.
Tärkeää Avautumissuunnan vaihdossa tarvitaan toinen
henkilö, joka pitelee laitteen ovia tukevasti toimenpiteiden
aikana.
m1
m2
m3
m4
m5
m6
1
14
Avaa ovet. Ruuvaa
keskimmäinen sarana
(m2) irti. Poista muovi-
nen välilevy (m1).
Irrota välikappale (m6)
ja siirrä se saranatapin
(m5) toiselle puolelle.
Irrota ovet.
Irrota keskimmäisen
saranan vasemman-
puoleisen suojuksen
tappi (m3,m4) ja siirrä
toiselle puolelle.
Kiinnitä keskimmäisen
saranan (m5) tappi
alaoven vasemman-
puoleiseen reikään.
Ruuvaa irti alasarana
(b1).
Irrota vasemmanpuo-
leisen suojuksen tapit
(b4) ja siirrä ne toiselle
puolelle.
Ruuvaa alasarana (b1)
kiinni vastakkaiselle
puolelle.
Ruuvaa alasaranan
tappi (b2) ja välikappa-
le (b3) irti ja kiinnitä ne
vastakkaiselle puolelle.
Irrota kummankin oven
yläosassa olevat tulpat
(1) ja siirrä ne toiselle
puolelle.
Työnnä alaovi alasara-
nan tappiin (b2).
Työnnä keskisarana
(m2) alaoven vasem-
manpuoleiseen rei-
kään.
Kierrä yläsaranan tappi
auki ja kiinnitä se vas-
takkaiselle puolelle.
Aseta yläovi yläoven
saranaan.
Työnnä yläovi keskisa-
ranan tappiin (m5) kal-
listaen kevyesti kum-
paakin ovea.
Ruuvaa keskisarana
(m2) takaisin paikal-
leen. Muista kiinnittää
myös muovinen välile-
vy (m1).
h2
h3
h1
Irrota suojukset (h1). Irrota suojuksen tapit (h2).
Ruuvaa irti kahvat (h3) ja kiinnitä ne vastakkaiselle puolelle.
Kiinnitä suojuksen tapit (h2) vastakkaiselle puolelle.
Tarkista lopuksi seuraavat asiat:
Kaikki ruuvit on kiristetty.
Ovien reunat ovat laitteen reunojen suuntaiset.
Magneettitiiviste on tarttunut tiukasti kaappiin.
Ovi avautuu ja sulkeutuu kunnolla.
Jos sijoituspaikan lämpötila on alhainen (esim. talvella), tii-
viste ei mahdollisesti tartu hyvin. Odota tässä tapauksessa,
että tiiviste kiinnittyy itsestään.
Jos et halua suorittaa edellä kuvattuja toimenpiteitä itse, voit
ottaa yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Huoltoliikkeen
ammattitaitoinen asentaja vaihtaa oven kätisyyden korvausta
vastaan.
Ympäristönsuojelu
Tuotteeseen tai sen pakkaukseen merkitty symboli ,
osoittaa, että tätä tuotetta ei saa laittaa sekajätteen joukkoon,
vaan se on toimitettava erilliseen sähkö- ja
elektroniikkajätteiden keräyspisteeseen.
Asianmukaisella jätehuollolla estetään mahdolliset ympäristö-
ja terveyshaitat. Laitetta ei saa purkaa ennen jätehuoltoon
luovuttamista eikä laitteen sisälle saa laittaa muita jätteitä.
Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saat
kuntasi jäteasioita hoitavalta viranomaiselta, liikkeestä josta
tuote on ostettu tai internet sivuiltamme www.electrolux.fi.
15
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32

ROSENLEW RJP3541 Käyttöohjeet

Kategoria
Freezers
Tyyppi
Käyttöohjeet
Tämä käsikirja sopii myös