ROSENLEW RJP3548 Ohjekirja

Kategoria
Freezers
Tyyppi
Ohjekirja
Brugs-
anvisning
Køle-/
fryseskab
Käyttöohje
Jääpakastin
Bruks-
anvisning
Kombiskap
Bruks-
anvisning
Kyl-Frys
RJP3548
Sisällys
Turvallisuusohjeet _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13
Käyttöpaneeli _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15
Ensimmäinen käyttökerta _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 16
Päivittäinen käyttö _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 16
Hyödyllisiä neuvoja ja vinkkejä _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 17
Hoito ja puhdistus _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 18
Käyttöhäiriöt _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 19
Tekniset tiedot _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 21
Asennus _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 22
Ympäristönsuojelu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 23
Oikeus muutoksiin pidätetään
Turvallisuusohjeet
Lue tämä käyttöohje ja sen sisältämät neuvot sekä va-
roitukset huolellisesti ennen laitteen asentamista ja en-
simmäistä käyttöä, jotta osaisit käyttää laitetta turvalli-
sesti ja oikealla tavalla. Turhien virheiden ja onnetto-
muuksien välttämiseksi on tärkeää, että kaikki laitteen
käyttäjät perehtyvät huolellisesti sen toimintaan ja tur-
vallisuusominaisuuksiin. Pidä tämä ohje tallessa ja var-
mista, että se kulkee aina laitteen mukana esimerkiksi
asunnon vaihdon yhteydessä tai luovutetaan mahdol-
liselle uudelle omistajalle. Näin kaikilla laitteen käyttä-
jillä on asianmukaiset ohjeet turvallista käyttöä varten.
Huomioi tarkasti käyttöohjeen sisältämät varoitukset
käyttäjien turvallisuuden varmistamiseksi ja omaisuus-
vahinkojen välttämiseksi. Valmistaja ei vastaa vahin-
goista, jotka ovat aiheutuneet varoitusten ja turvalli-
suusohjeiden vastaisesta toiminnasta.
Lasten ja taitamattomien henkilöiden
turvallisuus
Tämä laite ei ole tarkoitettu fyysisesti, motorisesti tai
henkisesti rajoitteisten tai kokemattomien tai taita-
mattomien henkilöiden (eikä lasten) käyttöön, ellei
heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö
valvo ja opasta heitä laitteen käytössä.
Pikkulapsia on valvottava eikä heidän pidä antaa
leikkiä laitteella.
Pidä kaikki pakkausmateriaalit poissa lasten ulottu-
vilta. Ne voisivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.
Kun poistat laitteen käytöstä lopullisesti, irrota pis-
toke pistorasiasta, leikkaa virtajohto irti (mahdolli-
simman läheltä laitteen liitäntäkohtaa) ja irrota lait-
teen ovi. Tällä tavoin voidaan välttää leikkiville lap-
sille aiheutuva sähköiskun tai loukkuunjäämisen
vaara.
Tässä laitteessa on magneettiset oven tiivisteet. Jos
entisen laitteesi ovessa on jousilukitus (salpa), riko
jousilukitus, ennen kuin poistat vanhan laitteen käy-
töstä estääksesi lasten loukkuunjäämisen vaaran.
Yleiset turvallisuusohjeet
Huomio Älä tuki laitteen ilmanvaihtoaukkoja.
Laite on tarkoitettu elintarvikkeiden ja/tai juomien
säilyttämiseen kotitalouskäytössä tämän käyttöoh-
jeen kuvauksen mukaisesti.
Älä yritä nopeuttaa sulatusta mekaanisten laitteiden
tai muun keinotekoisen sulatusvälineen avulla.
Älä käytä muita sähkölaitteita (esim. jäätelökonetta)
jäähdytyslaitteiden sisällä, elleivät ne ole valmista-
jan hyväksymiä tähän tarkoitukseen.
Varo vahingoittamasta jäähdytysputkistoa.
Laitteen jäähdytysputkisto sisältää isobutaania
(R600a), joka on hyvin ympäristöystävällinen luon-
nonkaasu, mutta kuitenkin tulenarka.
Varmista, etteivät jäähdytyspiirin komponentit pää-
se vaurioitumaan laitteen kuljetuksen ja asennuksen
aikana.
Jos jäähdytysputkisto vaurioituu:
vältä avotulta ja muita syttymislähteitä
tuuleta huolellisesti huone, johon laite on sijoitettu
13
Laitteen teknisten ominaisuuksien muuttaminen tai
muiden muutosten tekeminen laitteeseen on vaa-
rallista. Vahingoittunut virtajohto voi aiheuttaa oiko-
sulun, tulipalon ja/tai sähköiskun.
Varoitus! Sähköosien (virtajohto, pistoke, kom-
pressori) vaihdon saa suorittaa vain valtuutettu
huoltoliike.
1. Virtajohtoa ei saa jatkaa.
2. Varmista, että virtajohto ei joudu puristuksiin tai
pääse vahingoittumaan laitteen takana. Litisty-
nyt tai vahingoittunut virtajohto voi ylikuumentua
ja aiheuttaa tulipalon.
3. Laitteen verkkovirtakytkennän on oltava hyvin
ulottuvilla siten, että pistoke on helppo irrottaa
pistorasiasta.
4. Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi.
5. Jos pistoke on löysästi kiinni virtajohdossa, älä
kiinnitä sitä pistorasiaan. Tämä aiheuttaa säh-
köiskun tai tulipalon vaaran.
6. Laitetta ei saa käyttää, jos sisävalon lampun
suojus
4)
on irrotettu.
Laite on painava, ja sen siirtämisessä on noudatet-
tava varovaisuutta.
Älä koske pakastimessa oleviin tuotteisiin kostein tai
märin käsin. Koskettaminen voi aiheuttaa ihon han-
kautumista tai kylmävammoja.
Laite ei saa olla pitkään suorassa auringonvalossa.
Päivittäinen käyttö
Älä laita kuumia kattiloita laitteen muoviosien päälle.
Älä säilytä tulenarkoja kaasuja tai nesteitä jääkaa-
pissa, sillä ne voivat räjähtää.
Älä laita elintarvikkeita suoraan takaseinän ilman-
vaihtoaukkoa vasten.
5)
Pakasteita ei saa pakastaa uudelleen sen jälkeen,
kun ne on kerran sulatettu.
Säilytä valmispakasteet pakkauksen ohjeita nou-
dattaen.
Noudata tarkasti laitteen valmistajan säilytysohjeita.
Lue ohjeet.
Älä laita pakastimeen hiilihappopitoisia tai poreilevia
juomia, sillä jäätyessä pakkaukseen muodostuu pai-
netta, jolloin se voi räjähtää ja vahingoittaa laitetta.
Mehujäät voivat aiheuttaa kylmävammoja, jos ne
nautitaan suoraan pakastimesta otettuina.
Huolto ja puhdistus
Ennen kuin aloitat huoltoa tai puhdistusta, kytke laite
pois toiminnasta ja irrota pistoke pistorasiasta. Jos
pistorasia ei ole ulottuvilla, katkaise virransyöttö
päävirtakytkimestä.
Älä käytä laitteen puhdistuksessa metalliesineitä.
Älä käytä huurteen poistamisessa teräviä esineitä.
Käytä muovista kaavinta.
Tarkista säännöllisesti jääkaapin sulatusveden
poistoaukko. Puhdista poistoaukko tarvittaessa. Jos
poistoaukko on tukossa, vesi kerääntyy laitteen poh-
jalle.
Asennus
Tärkeää Noudata tarkasti sähköliitäntää käsittelevissä
kappaleissa annettuja ohjeita.
Pura laite pakkauksestaan ja tarkista mahdolliset
kuljetusvauriot. Vaurioitunutta laitetta ei saa kytkeä
verkkovirtaan. Ilmoita mahdollisista vahingoista vä-
littömästi jälleenmyyjälle. Säilytä tässä tapauksessa
pakkausmateriaalit.
Odota vähintään kaksi tuntia, ennen kuin kytket lait-
teen verkkovirtaan, jotta öljy ehtii virrata kompres-
soriin.
Laitteen ympärillä on oltava hyvä ilmankierto, jotta
ylikuumenemisen vaaraa ei ole. Noudata asennu-
sohjeissa esitettyjä ilmanvaihtomääräyksiä.
Laite on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava selkä
seinää vasten, jotta palovammoja aiheuttaviin kuu-
miin osiin (kompressori, lauhdutin) ei voida koskea.
Laitetta ei saa sijoittaa lämpöpatterin tai lieden vie-
reen.
Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä on hyvin
ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
Laitteen saa kytkeä ainoastaan puhtaaseen vesi-
johtoverkkoon.
6)
Huoltopalvelu
Kaikki laitteen asennukseen liittyvät sähkötyöt on
annettava ammattitaitoisen sähköasentajan tehtä-
väksi.
4) Mikäli varusteena
5) Mikäli kyseessä on huurtumaton Frost Free -malli
6) Mikäli laitteessa on vesiliitäntä
14
Laitteen huoltotyöt saa suorittaa vain valtuutettu
huoltoliike, ja ainoastaan alkuperäisten varaosien
käyttäminen on sallittua.
Ympäristönsuojelu
Tämä laite ei sisällä otsonikerrosta tuhoavia kaa-
suja jäähdytyspiirissä eikä eristemateriaaleissa.
Käytöstäpoistettua laitetta ei saa toimittaa tavallisen
yhdyskuntajätteen keräykseen. Eristevaahto sisältää
tulenarkoja kaasuja: laitteen käytöstäpoistossa ja hä-
vittämisessä tulee noudattaa paikallisia jätehuoltomää-
räyksiä. Vältä vahingoittamasta jäähdytysyksikköä, eri-
tyisesti lämmönvaihtimen läheltä. Tässä laitteessa käy-
tetyt, symbolilla
merkityt materiaalit ovat kierrätet-
täviä.
Käyttöpaneeli
1 2 3 4 5
1 Korkean lämpötilan hälytysmerkkivalo
2 Pikapakastuksen kytkin
3 Pikapakastuksen merkkivalo
4 Pakastimen lämpötilan säädin
5 Jääkaapin lämpötilan säädin
Laitteen käynnistäminen
Kiinnitä pistoke pistorasiaan.
Aseta pakastimen lämpötilan säädin keskiasentoon
kääntämällä sitä myötäpäivään.
Hälytysmerkkivalo syttyy.
Aseta jääkaapin lämpötilan säädin keskiasentoon
kääntämällä sitä myötäpäivään.
Jääkaapin kytkeminen pois toiminnasta
Jääkaappi kytketään pois toiminnasta asettamalla sen
lämpötilan säädin asentoon O.
Pakastimen kytkeminen pois toiminnasta
Laite kytketään pois toiminnasta asettamalla pakasti-
men lämpötilan säädin asentoon O.
Laitteen kytkeminen pois toiminnasta
Laite kytketään pois toiminnasta seuraavalla tavalla:
1. Kytke jääkaappi pois toiminnasta.
2. Kytke pakastin pois toiminnasta.
3. Irrota pistoke pistorasiasta.
Lämpötilan säätäminen
Lämpötila säätyy automaattisesti.
Laitetta käytetään seuraavasti:
Lämpötilaa säädetään korkeammaksi asettamalla
lämpötilan säädin pienempien asetusarvojen koh-
dalle.
Lämpötilaa säädetään kylmemmäksi asettamalla
lämpötilan säädin suurempien asetusarvojen koh-
dalle.
Keskiasento on yleensä sopivin asetus.
Lämpötila täytyy valita ottaen huomioon, että sisäläm-
pötilaan vaikuttavat seuraavat seikat:
huoneen lämpötila
oven avaamistiheys
säilytettävien elintarvikkeiden määrä
laitteen sijaintipaikka.
Tärkeää Jos sijoituspaikan lämpötila on korkea tai jos
jääkaappi on hyvin täynnä ja lämpötila on säädetty
hyvin kylmäksi, kompressori voi käydä jatkuvasti,
jolloin takaseinään muodostuu huurretta. Tässä
tapauksessa lämpötilan säädin kannattaa kääntää
korkeampaan lämpötilaan automaattisen sulatuksen
käynnistämiseksi, jolloin myös energiankulutus
vähenee.
Pikapakastustoiminto
Pikapakastus käynnistetään painamalla pikapakastuk-
sen kytkintä.
Merkkivalo syttyy.
15
Toiminto voidaan kytkeä pois milloin tahansa paina-
malla pikapakastuksen kytkintä. Pikapakastuksen
merkkivalo sammuu.
Korkean lämpötilan hälytys
Jos pakastimen lämpötila nousee liian korkeaksi (esi-
merkiksi sähkökatkon vuoksi), hälytysmerkkivalo syt-
tyy.
Älä pane elintarvikkeita pakastimeen hälytystilan aika-
na.
Kun lämpötila on palautunut normaaliksi, hälytysmerk-
kivalo sammuu automaattisesti.
Ensimmäinen käyttökerta
Sisätilan puhdistaminen
Ennen kuin otat laitteen käyttöön, pese sisäosat ja
kaikki kaapin sisään sijoitettavat varusteet haalealla
vedellä ja käsitiskiaineella poistaaksesi näin uudelle
laitteelle tyypillisen hajun. Kuivaa pinnat ja varusteet
lopuksi huolellisesti.
Tärkeää Älä käytä puhdistusaineita tai hankausjau-
hetta, sillä ne vahingoittavat pintoja.
Päivittäinen käyttö
Tärkeäämä laite on myynnissä Ranskassa.
Maassa voimassa olevien määräysten mukaisesti se
on varustettava erikoismerkillä (katso kuvaa), joka
sijoitetaan jääkaapin alaosastoon osoittamaan sen
kylmimmän alueen.
Ruokien pakastaminen
Pakastinosasto soveltuu tuoreiden elintarvikkeiden pa-
kastamiseen sekä valmispakasteiden pitkäaikaiseen
säilyttämiseen.
Kun pakastat tuoreita elintarvikkeita, kytke pikapakas-
tustoiminto vähintään 24 tunniksi ennen kuin laitat
ruoat pakastimeen.
Laita pakastettavat elintarvikkeet ylimpään osastoon.
24 tunnin aikana pakastettavien elintarvikkeiden enim-
mäismäärä on merkitty arvokilpeen, joka sijaitsee jää-
kaapin sisäpuolella.
Ruokien pakastuminen kestää 24 tuntia. Tänä aikana
pakastimeen ei saa lisätä uusia pakastettavia ruokia.
Kun pakastuminen on päättynyt 24 tunnin kuluttua,
kytke pikapakastus pois toiminnasta (katso kohta Pi-
kapakastustoiminto).
Pakasteiden säilyttäminen
Kun käytät pakastinta ensimmäistä kertaa tai pitkän
käyttämättömän jakson jälkeen, anna laitteen toimia
vähintään kahden tunnin ajan suuremmilla asetusar-
voilla.
Tärkeää Jos pakastin sulaa vahingossa esimerkiksi
sähkökatkon vuoksi, kun sähkö on ollut poikki
pitempään kuin teknisissä ominaisuuksissa (kohdassa
Käyttöönottoaika) mainitun ajan, sulaneet
elintarvikkeet on käytettävä nopeasti tai valmistettava
ruoaksi, jonka jälkeen ne voidaan pakastaa uudelleen
(kun ne ovat jäähtyneet).
Sulatus
Pakasteet voidaan sulattaa ennen käyttöä jääkaapissa
tai huoneen lämpötilassa riippuen siitä, kuinka nopeasti
niitä tarvitaan.
Pienempiä paloja voidaan kypsentää myös jäisinä suo-
raan pakastimesta otettuna: Kypsennys kestää tässä
tapauksessa pitempään.
16
Siirrettävät hyllyt
Jääkaapin seinissä on
kannattimia eri tasoilla,
minkä ansiosta hyllyt voi-
daan sijoittaa halutulle
tasolle.
Ovilokeroiden sijoittaminen
Ovilokerot voidaan sijoit-
taa eri korkeuksille siten,
että erikokoiset pakkauk-
set mahtuvat lokeroihin.
Vedä lokeroa varovasti
nuolen suuntaan, kun-
nes se irtoaa kiinnikkees-
tään. Sijoita lokero sen
jälkeen haluamallesi kor-
keudelle.
Pakastuslaatikoiden poistaminen
pakastimesta
Pakastuslaatikoissa on pysäytin, joka estää laatikoiden
irtoamisen ja putoamisen vahingossa. Kun haluat pois-
taa laatikon kokonaan pakastimesta, vedä laatikkoa it-
seäsi päin pysäyttimeen saakka ja ota laatikko sen jäl-
keen pois kallistamalla sen etuosaa ylöspäin.
Laatikko asetetaan takaisin paikalleen nostamalla ke-
vyesti sen etuosasta siten, että laatikko menee pakas-
timen sisään. Kun laatikko on mennyt pysäyttimien ohi,
työnnä se paikalleen.
Hyödyllisiä neuvoja ja vinkkejä
Normaalin toiminnan äänet
Laitteesta voi kuulua lorisevaa tai pulputtavaa ääntä
jäähdytysaineen pumppautuessa kierukoiden tai
putkien läpi. Tämä on normaalia.
Kun kompressori on käynnissä, jäähdytysaine virtaa
kaikkialla putkistossa, jolloin kompressorista kuuluu
hurinaa tai sykkivää ääntä. Tämä on normaalia.
Lämpölaajeneminen voi aiheuttaa äkillistä ritisevää
ääntä. Lämpölaajeneminen on luonnollinen fysikaa-
linen ilmiö. Tämä on normaalia.
Kompressorin käynnistyessä tai pysähtyessä läm-
pötilan säätimestä kuuluu vaimea naksahdus. Tämä
on normaalia.
Energiansäästövinkkejä
Älä avaa ovea usein äläkä pidä ovea auki pitempään
kuin on tarpeen.
Jos ympäristön lämpötila on korkea, ja lämpötila on
säädetty hyvin kylmäksi kaapin ollessa hyvin täyn-
nä, kompressori voi käydä jatkuvasti, jolloin haih-
duttimeen muodostuu huurretta tai jäätä. Käännä
tässä tapauksessa lämpötilan säädin korkeampaan
lämpötilaan automaattisen sulatuksen käynnistämi-
seksi, jolloin myös energiankulutus vähenee.
Tuoreiden elintarvikkeiden säilytys
Noudata seuraavia ohjeita varmistaaksesi elintarvik-
keiden parhaan mahdollisen säilyvyyden:
Alä laita jääkaappiin lämpimiä ruokia tai haihtuvia
nesteitä
Peitä ruoka kannella tai kääri folioon tms. erityisesti,
kun ruoka on voimakastuoksuista
Sijoita elintarvikkeet jääkaappiin siten, että ilma pää-
see kiertämään vapaasti niiden ympärillä
17
Säilytysohjeita
Vinkkejä:
Liha (kaikki lihalajit): pakkaa muovipusseihin ja laita vi-
hanneslaatikon päällä olevalle lasihyllylle.
Säilytä lihaa tällä tavoin korkeintaan muutama päivä.
Kypsennetty ruoka, kylmät ruoat jne: peitä kannella ja
laita mille hyllylle tahansa.
Hedelmät ja vihannekset: puhdista huolellisesti ja säi-
lytä niille tarkoitetussa laatikossa/laatikoissa.
Voi ja juusto: säilytä ilmatiiviissä rasioissa tai pakattuna
alumiinifolioon tai muovipussiin mahdollisimman ilma-
tiiviisti.
Maitopullot: säilytä korkilla suljetut maitopullot oven
pullotelineessä.
Banaaneita, perunoita, sipuleita ja valkosipuleita ei pi-
dä säilyttää jääkaapissa pakkaamattomana.
Pakastusohjeita
Seuraavassa on muutamia tärkeitä ohjeita tehokkaan
pakastamisen varmistamiseksi:
24 tunnin aikana pakastettavien elintarvikkeiden
maksimimäärä on mainittu laitteen arvokilvessä.
Ruokien pakastuminen kestää 24 tuntia. Tänä aika-
na pakastimeen ei saa lisätä uusia pakastettavia
ruokia.
Pakasta vain korkealaatuisia, tuoreita ja puhdistet-
tuja elintarvikkeita.
Jaa ruoka pieniin annoksiin, jotta se pakastuu no-
peasti ja täydellisesti. Tällöin voit myöhemmin su-
lattaa vain tarvitsemasi määrän.
Kääri elintarvikkeet alumiinifolioon tai pakkaa muo-
vipusseihin mahdollisimman ilmatiiviisti.
Älä anna tuoreiden pakastamattomien ruokien kos-
kea jo pakastuneita tuotteita, jotta niiden lämpötila
ei nouse.
Vähärasvaiset ruoat säilyvät paremmin kuin rasvai-
set. Suola lyhentää elintarvikkeiden säilytysaikaa.
Jos jääpaloja nautitaan suoraan pakastimesta otet-
tuina, ne voivat aiheuttaa kylmävammoja.
Merkitse pakastuspäivämäärä kaikkiin pakkauksiin,
jotta voit helposti seurata säilytysaikoja.
Pakasteiden säilytysohjeita
Noudata seuraavia ohjeita varmistaaksesi laitteen par-
haan suorituskyvyn:
Tarkista, että kaupasta ostamasi pakasteet on säi-
lytetty oikein.
Laita pakasteet pakastimeen mahdollisimman no-
peasti ostoksilla käynnin jälkeen.
Älä avaa ovea usein äläkä pidä ovea auki pitempään
kuin on tarpeen.
Sulatettu pakaste pilaantuu nopeasti eikä sitä saa
pakastaa uudelleen.
Älä käytä tuotetta pakkaukseen merkityn viimeisen
käyttöpäivän jälkeen.
Hoito ja puhdistus
Huomio Kytke laite irti verkkovirrasta ennen
puhdistus- ja huoltotöiden aloittamista.
Laitteen jäähdytysyksikkö sisältää hiilivetyä;
Jäähdytysyksikön huollon ja täytön saa suorittaa
ainoastaan valtuutettu huoltoliike.
Säännöllinen puhdistus
Laite on puhdistettava säännöllisesti:
Puhdista sisäosa ja varusteet lämpimällä vedellä ja
käsitiskiaineella.
Tarkista oven tiivisteet säännöllisesti ja pyyhi puh-
taaksi.
Huuhtele ja kuivaa huolellisesti.
Tärkeää Älä vedä, siirrä tai vahingoita kaapin sisällä
olevia putkia ja/tai kaapeleita.
Älä käytä puhdistusaineita, hankausjauhetta,
voimakastuoksuisia puhdistustuotteita tai
kiillotusvahaa sisätilojen puhdistamisessa, sillä
tällaiset tuotteet vahingoittavat pintoja ja jättävät
voimakkaan tuoksun.
Puhdista laitteen takapuolella sijaitsevat lauhdutin
(musta ritilä) ja kompressori harjalla tai pölynimurilla.
Tämä toimenpide parantaa laitteen suorituskykyä ja
säästää energiaa.
Tärkeää Varo vahingoittamasta
jäähdytysjärjestelmää.
18
Monet keittiön pintojen puhdistusaineet sisältävät ke-
mikaaleja, jotka voivat vahingoittaa laitteen muoviosia.
Tästä syystä laitteen ulkopintojen puhdistuksessa on
suositeltavaa käyttää vain lämmintä vettä ja käsitis-
kiainetta.
Kun laite on puhdistettu, kytke se takaisin verkkovir-
taan.
Jääkaapin sulattaminen
Normaalikäytössä huurretta poistuu automaattisesti
jääkaappiosaston haihduttimesta aina moottorin kom-
pressorin pysähtyessä. Sulatusvesi valuu laitteen ta-
kana, kompressorin yläpuolella sijaitsevaan kauka-
loon, josta se haihtuu.
Jääkaappiosaston kanavan keskellä oleva sulatusve-
den tyhjennysaukko on tärkeää puhdistaa säännöllisin
väliajoin, jotta vettä ei tulvi yli ja tipu ruokien päälle.
Käytä puhdistuksessa mukana toimitettua välinettä, jo-
ka on kiinnitetty tyhjennysaukkoon.
Pakastimen sulattaminen
Pakastimen hyllyihin ja yläosastoon muodostuu aina
jonkin verran huurretta.
Sulata pakastin, kun huurrekerroksen paksuus on noin
3-5 mm.
Huurteen poistaminen:
Irrota pistoke pistorasiasta tai kytke laite pois toi-
minnasta.
Poista pakastimesta kaikki elintarvikkeet, kääri ne
paksulti sanomalehteen ja laita viileään paikkaan.
Poista pakastimen vetolaatikot.
Laita laatikoiden ympärille eristävää materiaalia,
esimerkiksi huopa tai sanomalehtiä.
Voit nopeuttaa sulatusta laittamalla kuumaa vettä (ei
kiehuvaa) sisältäviä astioita pakastimen sisään.
Irrota tyhjennyskanava säilytysasennosta, työnnä
se laitteen sisään kuvan mukaisesti ja laita tyhjen-
nysaukon alle astia sulatusveden keräämiseksi.
Kun jää alkaa sulaa, raaputa se varovasti irti. Käytä
puista tai muovista kaavinta.
Kun kaikki jää on sulanut, puhdista sisäpinnat ja
pyyhi ne kuiviksi ja laita tyhjennyskanava sen jäl-
keen takaisin säilytyspaikkaansa.
Kytke pakastin toimintaan ja laita pakasteet takaisin
kaappiin.
Laitteen on suositeltavaa antaa toimia termostaat-
tikytkimen suurimmassa asetuksessa muutaman
tunnin ajan, jotta riittävä säilytyslämpötila saavu-
tetaan mahdollisimman pian.
Tärkeää Älä koskaan käytä teräviä metalliesineitä
huurteen poistamisessa haihduttimesta, sillä tämä voi
vahingoittaa sitä. Älä yritä nopeuttaa sulatusta
mekaanisilla tai muilla keinotekoisilla välineillä, joita
valmistaja ei ole neuvonut käyttämään. Pakasteiden
lämpötilan nouseminen sulatuksen aikana voi lyhentää
niiden turvallista säilytysaikaa.
Käyttöhäiriöt
Huomio Irrota pistoke pistorasiasta ennen kuin
aloitat vianmäärityksen.
Vianmääritystoimenpiteet, joita ei ole mainittu tässä
käyttöohjeessa, on annettava ammattitaitoisen
sähköasentajan tehtäväksi.
Tärkeää Tietynlaiset äänet kuuluvat laitteen
normaaliin toimintaan (kompressori, jäähdytysaineen
kierto).
19
Ongelma Mahdollinen syy Korjaustoimenpide
Laitteen käyntiääni on kova.
Laitetta ei ole tuettu kunnolla paikal-
leen.
Tarkista, että laite on tukevasti paikal-
laan (kaikki neljä jalkaa koskevat lat-
tiaan).
Kompressori käy jatkuvasti.
Lämpötilan säädin ei ehkä ole oi-
keassa asennossa.
Säädä lämpötila korkeammaksi.
Ovi ei ole kunnolla kiinni. Lue ohjeet kohdasta Oven sulkemi-
nen.
Ovea on avattu liian usein. Älä pidä ovea auki pitempään kuin on
tarpeen.
Ruoan lämpötila on liian korkea. Anna lämpötilan laskea huoneen läm-
pötilaan ennen kuin laitat ruoat lait-
teeseen.
Huoneen lämpötila on liian korkea. Alenna huoneen lämpötilaa.
Pikapakastustoiminto on kytkettynä. Katso kohta Pikapakastustoiminto.
Vettä valuu jääkaapin taka-
seinää pitkin.
Automaattisen sulatuksen aikana ta-
kaseinässä oleva huurre sulaa.
Tämä on normaalia.
Vettä valuu jääkaapin sisälle.
Veden tyhjennysaukko on tukossa. Puhdista veden tyhjennysaukko.
Elintarvikkeet estävät veden valumi-
sen vedenkeruukaukaloon.
Tarkista, että elintarvikkeet eivät kos-
keta takaseinään.
Vettä valuu lattialle.
Sulatusvesi ei poistu kompressorin
yläpuolella olevaan haihdutusasti-
aan.
Kiinnitä sulatusveden poistoputki
haihdutusastiaan.
Pakastimessa on liikaa huur-
retta.
Elintarvikkeita ei ole pakattu kunnol-
la.
Pakkaa tuotteet paremmin.
Ovi ei ole kunnolla kiinni. Lue ohjeet kohdasta Oven sulkemi-
nen.
Lämpötilan säädin ei ehkä ole oi-
keassa asennossa.
Säädä lämpötila korkeammaksi.
Laitteen lämpötila on liian al-
hainen.
Lämpötilan säädin ei ehkä ole oi-
keassa asennossa.
Säädä lämpötila korkeammaksi.
Laitteen lämpötila on liian
korkea.
Lämpötilan säädin ei ehkä ole oi-
keassa asennossa.
Säädä lämpötila alhaisemmaksi.
Ovi ei ole kunnolla kiinni. Lue ohjeet kohdasta Oven sulkemi-
nen.
Ruoan lämpötila on liian korkea. Anna lämpötilan laskea huoneen läm-
pötilaan ennen kuin laitat ruoat lait-
teeseen.
Laitteeseen on laitettu paljon ruokia
samalla kertaa.
Laita laitteeseen vähemmän ruokia
yhdellä kertaa.
20
Ongelma Mahdollinen syy Korjaustoimenpide
Jääkaapin lämpötila on liian
korkea.
Laitteen kylmän ilman kierto ei toimi. Tarkista kylmän ilman kierto.
Pakastimen lämpötila on
liian korkea.
Tuotteet ovat liian lähellä toisiaan. Järjestä tuotteet siten, että kylmä ilma
pääsee kiertämään niiden välissä.
Laite ei toimi.
Virta on katkaistu laitteesta. Kytke virta laitteeseen.
Pistoke ei ole kunnolla kiinni pistor-
asiassa.
Kiinnitä pistoke pistorasiaan.
Laitteeseen ei tule virtaa. Pistora-
siassa ei ole jännitettä.
Kokeile kytkemällä pistorasiaan jokin
toinen sähkölaite. Ota yhteys sähkö-
asentajaan.
Valo ei syty.
Lamppu on palanut. Lue ohjeet kohdasta Lampun vaihta-
minen.
Jos nämä ohjeet eivät ratkaise ongelmaa, ota yhteys lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Lampun vaihtaminen
Huomio Irrota pistoke pistorasiasta.
1. Irrota lampun suo-
juksen ruuvi.
2. Vedä lampun suo-
juksen koukkua
ulospäin.
3. Poista lampun
suojus.
4. Vaihda lampun ti-
lalle uusi samatehoinen lamppu (maksimiteho on
merkitty lampun kantaan).
2
1
3
5. Kiinnitä lampun suojus takaisin paikalleen.
6. Kiinnitä lampun suojuksen ruuvi.
7. Kiinnitä pistoke pistorasiaan.
8. Avaa ovi. Tarkista, että valo syttyy.
Oven sulkeminen
1. Puhdista oven tiivisteet.
2. Säädä ovea tarvittaessa. Lue ohjeet kohdasta
Asennus.
3. Vaihda tarvittaessa vaurioituneet oven tiivisteet.
Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Tekniset tiedot
Mitat
Korkeus 1850 mm
Leveys 595 mm
Syvyys 632 mm
Lämmönnousuaika 20 h
Tekniset tiedot löytyvät arvokilvestä, joka on sijoitettu
laitteen sisälle vasemmalle puolelle, sekä energiamer-
kinnästä.
21
Asennus
Huomio Lue huolellisesti turvallisuusohjeet
oman turvallisuutesi ja laitteen asianmukaisen
toiminnan varmistamiseksi, ennen kuin aloitat laitteen
asennuksen.
Sijoittaminen
Asenna laite paikkaan, jossa ympäristön lämpötila vas-
taa laitteen arvokilvessä mainittua ilmastoluokkaa:
Ilmasto-
luokka
Ympäristön lämpötila
SN +10 °C – 32 °C
N +16 °C – 32 °C
ST +16 °C – 38 °C
T +16 °C – 43 °C
Sijoituspaikka
Laitetta ei saa asentaa lämmönlähteiden, kuten läm-
pöpattereiden tai boilereiden tms. lähelle eikä suoraan
auringonvaloon. Tarkista, että ilma pääsee kiertämään
vapaasti laitteen takana. Jos laite sijoitetaan keittiö-
kaapin alapuolelle, laitteen yläreunan ja keittiökaapin
välillä tulee olla vähintään 100 mm parhaan suoritus-
kyvyn varmistamiseksi. Mahdollisuuksien mukaan tu-
lee kuitenkin välttää sijoittamasta laitetta keittiökaapin
alapuolelle. Laite voidaan säätää tarkasti vaakatasoon
sen pohjassa olevan yhden tai useamman säätöjalan
avulla.
Varoitus! Laite on tarvittaessa voitava kytkeä irti
verkkovirrasta, minkä vuoksi pistokkeen on
oltava helposti ulottuvilla asennuksen jälkeen.
A
B
min.100 mm
20 mm
Takaosan välikappaleet ja tasapainotus
1
2
3
Käyttöohjeen pussissa
on kaksi välikappaletta,
jotka on kiinnitettävä lait-
teeseen kuvan mukai-
sesti.
Löysää ruuvit ja aseta vä-
likappale ruuvin kannan
alle. Kiristä lopuksi ruuvit.
Kun sijoitat laitteen pai-
kalleen, tarkista, että se
on vaakatasossa. Voit
säätää laitteen vaakata-
soon laitteen pohjassa,
etupuolella olevilla sää-
töjaloilla.
Hyllyjen kiinnikkeiden irrottaminen
Hyllyt on kiinnitetty kuljetuksen ajaksi kiinnikkeillä, jotka
estävät niiden liikkumisen ja vaurioitumisen.
Irrota kiinnikkeet seuraa-
vasti:
1. Siirrä kiinnikkeitä
nuolen (A) suuntaan.
2. Nosta hyllyä takao-
sasta ja vedä eteen-
päin, kunnes se va-
pautuu (B).
3. Poista kiinnikkeet
(C).
Sähköliitäntä
Ennen kuin kytket laitteen verkkovirtaan, tarkista, että
arvokilvessä mainittu jännite ja taajuus vastaavat verk-
kovirran arvoja.
Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. Virta-
johdon pistoke on varustettu maadoituskoskettimella.
Jos pistorasia, johon laite kytketään, ei ole maadoitettu,
ota yhteys sähköasentajaan ja pyydä asentajaa kytke-
mään laite erilliseen maadoitusliittimeen voimassa ole-
vien määräysten mukaisesti.
22
Valmistaja ei vastaa millään tavalla vahingoista, mikäli
edellä olevia turvallisuusohjeita ei ole noudatettu.
Tämä laite vastaa Euroopan yhteisön. direktiivejä.
Oven kätisyyden vaihtaminen
Varoitus! Irrota virtajohto pistorasiasta ennen
kuin aloitat mitään toimenpiteitä.
Tärkeää Avautumissuunnan vaihdossa tarvitaan
toinen henkilö, joka pitelee laitteen ovia tukevasti
toimenpiteiden aikana.
m1
m2
m3
m4
m5
m6
1
Avaa ovet. Ruuvaa
keskimmäinen sarana
(m2) irti. Poista muovi-
nen välilevy (m1).
Irrota välikappale (m6)
js siirrä se saranatapin
(m5) toiselle puolelle.
Irrota ovet.
Irrota keskimmäisen
saranan vasemman-
puoleisen suojuksen
tappi (m3,m4) ja siirrä
toiselle puolelle.
Kiinnitä keskimmäisen
saranan (m5) tappi
alaoven vasemman-
puoleiseen reikään.
Ruuvaa irti alasarana
(b1).
Irrota vasemmanpuo-
leisen suojuksen tapit
(b4) ja siirrä ne toiselle
puolelle.
Ruuvaa alasarana (b1)
kiinni vastakkaiselle
puolelle.
Ruuvaa alasaranan
tappi (b2) ja välilevy
(b3) irti ja kiinnitä ne
vastakkaiselle puolelle.
Irrota kummakin oven
yläosassa olevat tulpat
(1) ja siirrä ne toiselle
puolelle.
Työnnä alaovi alasara-
nan tappiin (b2).
Työnnä keskisarana
(m2) alaoven vasem-
manpuoleiseen rei-
kään.
Kierrä yläsaranan tappi
auki ja kiinnitä se vas-
takkaiselle puolelle.
Aseta yläovi yläoven
saranaan.
Työnnä yläovi keskisa-
ranan tappiin (m5) kal-
listaen kevyesti kum-
paakin ovea.
Ruuvaa keskisarana
(m2) takaisin paikal-
leen. Muista kiinnittää
myös muovinen välile-
vy (m1).
Tarkista lopuksi seuraavat asiat:
Kaikki ruuvit on kiristetty.
Ovien reunat ovat laitteen reunojen suuntaiset.
Magneettitiiviste on tarttunut tiukasti kaappiin.
Ovi avautuu ja sulkeutuu kunnolla.
Jos sijoituspaikan lämpötila on alhainen (esim. talvel-
la), tiiviste ei mahdollisesti tartu hyvin. Odota tässä ta-
pauksessa, että tiiviste kiinnittyy itsestään, tai voit no-
peuttaa tarttumista kuumentamalla osaa tavallisella
hiustenkuivaajalla.
Jos et halua suorittaa edellä kuvattuja toimenpiteitä it-
se, voit ottaa yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Huoltoliikkeen ammattitaitoinen asentaja vaihtaa oven
kätisyyden korvausta vastaan.
Ympäristönsuojelu
Tuotteeseen tai sen pakkaukseen merkitty symboli
, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa laittaa sekajätteen
joukkoon, vaan se on toimitettava erilliseen sähkö- ja
elektroniikkajätteiden keräyspisteeseen.
23
Asianmukaisella jätehuollolla estetään mahdolliset
ympäristö- ja terveyshaitat. Laitetta ei saa purkaa
ennen jätehuoltoon luovuttamista eikä laitteen sisälle
saa laittaa muita jätteitä.
Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saat
kuntasi jäteasioita hoitavalta viranomaiselta, liikkeestä
josta tuote on ostettu tai internet sivuiltamme
www.electrolux.fi.
24
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48

ROSENLEW RJP3548 Ohjekirja

Kategoria
Freezers
Tyyppi
Ohjekirja