Dometic TC07 Käyttö ohjeet

Kategoria
Cool boxes
Tyyppi
Käyttö ohjeet
TC07
Thermoelectric cooler
Operating manual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Thermoelektrische Kühlbox
Bedienungsanleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Glacière thermoélectrique
Notice d’utilisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Nevera termoeléctrica
Instrucciones de uso . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Geleira termoeléctrica
Manual de instruções . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Frigorifero termoelettrico
Istruzioni per l’uso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
Thermo-elektrische koelbox
Gebruiksaanwijzing. . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
Termoelektrisk køleboks
Betjeningsvejledning . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Termoelektrisk kylbox
Bruksanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Termoelektrisk kjøleboks
Bruksanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Sähkökäyttöinen kylmälaukku
Käyttöohje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Термоэлектрический
холодильник
Инструкция по эксплуатации . . . . . . . . . 108
Przenośna lodówka
termoelektryczna
Instrukcja obsługi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Termoelektrický chladiaci box
Návod na obsluhu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Termoelektrický chladicí box
Návod k obsluze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Termoelektromos hűtőláda
Használati utasítás. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
EN
DE
FR
ES
PT
IT
NL
DA
SV
NO
FI
RU
PL
SK
CS
HU
MOBILE COOLING
TROPICOOL
TC07-ACDC_OPM_EMEA16.book Seite 1 Mittwoch, 19. Juni 2019 9:01 21
FI
TC07 Symbolien selitys
99
Lue tämä ohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöön ottamista ja säilytä
ohje. Jos luovutat laitteen toiselle käyttäjälle, luovuta tällöin myös ohje
uudelle käyttäjälle.
Valmistaja ei ota vastuuta vahingoista, jotka aiheutuvat epäasianmukaisesta
käytöstä tai väärästä käytöstä.
Sisällysluettelo
1 Symbolien selitys. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
2 Turvallisuusohjeet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100
3 Toimituskokonaisuus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102
4 Tarkoituksenmukainen käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103
5 Tekninen kuvaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103
6 Käyttö. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104
7 Puhdistaminen ja hoito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106
8 Häiriöiden poistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106
9 Hävittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107
10 Tekniset tiedot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107
1 Symbolien selitys
!
!
A
VAROITUS!
Turvallisuusohje koskien vaaratilannetta, joka voi johtaa kuolemaan tai
vakavaan vammaan, jos tilannetta ei vältetä.
HUOMIO!
Turvallisuusohje koskien vaaratilannetta, joka voi johtaa lievään tai
kohtalaiseen vammaan, jos tilannetta ei vältetä.
HUOMAUTUS!
Ohje koskien tilannetta, joka voi johtaa esinevahinkoihin, jos sitä ei
vältetä.
TC07-ACDC_OPM_EMEA16.book Seite 99 Mittwoch, 19. Juni 2019 9:01 21
FI
Turvallisuusohjeet TC07
100
I
2 Turvallisuusohjeet
2.1 Yleinen turvallisuus
!
VAROITUS! Näiden varoitusten noudattamatta jättäminen voi
johtaa kuolemaan tai vakavaan vammaan.
Sähköiskusta johtuva hengenvaara
Laitetta ei saa ottaa käyttöön, jos siinä on näkyviä vaurioita.
Jos tämän laitteen liitäntäjohto vaurioituu, tulee valmistajan tai valtuute-
tun asiakaspalvelun tai vastaavasti pätevän henkilön vaihtaa se vaaran
välttämiseksi.
Ainoastaan ammattilaiset saavat korjata tätä laitetta. Epäasianmukai-
sista korjauksista saattaa aiheutua huomattavia vaaroja.
Terveysriski
Tätä laitetta voivat käyttää valvonnan alaisuudessa myös vähintään
8-vuotiaat lapset samoin kuin henkilöt, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai
henkiset kyvyt ovat rajoittuneet tai joilta puuttuu laitteen käytön vaa-
tima kokemus tai tietämys, mikäli edellä mainittuja henkilöitä on opas-
tettu käyttämään laitetta turvallisesti ja mikäli henkilöt ymmärtävät
laitteen käyttöön liittyvät riskit.
Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai tehdä käyttäjähuoltoa ilman
valvontaa.
3 – 8-vuotiaat lapset saavat sekä sijoittaa tuotteita jääkaappiin että
noutaa tuotteita sieltä.
Räjähdysvaara
Älä säilytä laitteessa mitään räjähdysalttiita tavaroita kuten esim.
suihkepurkkeja, joissa on palavaa ponneainetta.
OHJE
Tuotteen käyttöä koskevia lisätietoja.
TC07-ACDC_OPM_EMEA16.book Seite 100 Mittwoch, 19. Juni 2019 9:01 21
FI
TC07 Turvallisuusohjeet
101
!
HUOMIO! Näiden varoitusten noudattamatta jättäminen voi
johtaa vähäiseen tai kohtalaiseen vammaan.
Sähköiskusta johtuva hengenvaara
Irrota laite verkosta
ennen jokaista puhdistusta tai hoitoa
jokaisen käytön jälkeen
Terveysriski
Elintarvikkeita saa säilyttää vain alkuperäispakkauksissa tai
tarkoitukseen sopivissa astioissa.
A
HUOMAUTUS! Vaurioitumisvaara
Verratkaa tyyppikilven jännitetietoja käytettävissä olevaan
energiansyöttöön.
Liittäkää laite vain seuraavalla tavalla:
toimituskokonaisuuteen kuuluvalla DC-liitäntäjohdolla
DC-pistorasiaan
toimituskokonaisuuteen kuuluvalla AC-liitäntäjohdolla
vaihtovirtaverkkoon
Älä ota pistoketta koskaan pois pistorasiasta johdosta vetämällä.
Jos kylmälaite on liitetty DC-pistorasiaan: Irrottakaa kylmälaitteenne ja
muut sähköä käyttävät laitteet akusta ennen pikalaturin liittämistä.
Jos kylmälaite on liitetty DC-pistorasiaan: Irrota liitäntä tai sammuta
ylmälaite, kun sammutat moottorin. Muuten akku voi purkautua.
Kylmälaite ei sovi syövyttävien tai liuotinainepitoisten aineiden
kuljettamiseen.
2.2 Laitteen käyttöturvallisuus
!
HUOMIO! Näiden varoitusten noudattamatta jättäminen voi
johtaa vähäiseen tai kohtalaiseen vammaan.
Sähköiskusta johtuva hengenvaara
Huolehtikaa ennen laitteen käyttöönottoa siitä, että johto ja pistoke
ovat kuivia.
Terveysriski
Lämpötila laitteen lokeroissa voi nousta huomattavasti, mikäli ovi on
pitkään auki.
Puhdista säännöllisesti pinnat, jotka voivat joutua kosketuksiin elintar-
vikkeiden ja suojaamattomien viemärijärjestelmän osien kanssa.
TC07-ACDC_OPM_EMEA16.book Seite 101 Mittwoch, 19. Juni 2019 9:01 21
FI
Toimituskokonaisuus TC07
102
Säilytä raakaa lihaa ja kalaa laitteen sisällä tarkoitukseen sopivissa
astioissa, jotta raaka liha ja kala eivät joudu kosketuksiin muiden elintar-
vikkeiden kanssa ja jotta niistä ei tipu nestettä muiden elintarvikkeiden
päälle.
Jos laite jää pitkäksi aikaa tyhjilleen:
Kytke laite pois päältä.
–Sulata laite.
Puhdista ja desinfioi laite.
Jätä laitteen ovi auki, jotta laitteen sisälle ei muodostu hometta.
A
HUOMAUTUS! Vaurioitumisvaara
Älä käytä kylmälaukun sisällä mitään sähkölaitteita, vaikka valmistaja
näitä suosittelisikin.
Älkää asettako laitetta avoliekkien tai muiden lämpölähteiden
(lämmitys, voimakas auringonpaiste, kaasu-uunit jne.) lähelle.
Ylikuumenemisvaara!
Varmista aina, että kylmälaitteen kaikilla neljällä sivulla on vähintään
50 mm tilaa tuuletukselle. Pidä tuuletustila vapaana kaikista esineistä,
jotka voisivat haitata ilman virtausta jäähdytysosiin.
Älä sijoita kylmälaitetta suljettuihin tiloihin tai alueille, joissa ilma ei
virtaa tai virtaa vain hyvin vähän.
Huolehtikaa siitä, että tuuletusrakoja ei peitetä.
Älkää laittako sisäastiaan minkäänlaisia nesteitä tai jäätä.
Älkää upottako laitetta koskaan veteen.
Suojatkaa laite ja sen johto kuumuudelta ja kosteudelta.
3 Toimituskokonaisuus
Määrä Nimitys
1 Jäähdytyslaite
1 Verkkoadapteri 230 V -vaihtovirtaverkkoa varten
1 Liitäntäjohto 230 V -vaihtovirtaverkkoa varten
1 Liitäntäjohto tupakansytytintä varten
TC07-ACDC_OPM_EMEA16.book Seite 102 Mittwoch, 19. Juni 2019 9:01 21
FI
TC07 Tarkoituksenmukainen käyttö
103
4 Tarkoituksenmukainen käyt
Jäähdytyslaite sopii elintarvikkeiden jäähdyttämiseen.
Kylmälaite on tarkoitettu sisäkäyttöön ja vastaaviin käyttötarkoituksiin, esim.
kauppojen, toimistojen ja muiden työpaikkojen henkilöstökeittiöihin
•maatalouskäyttöön
hotellien, motellien ja muiden majoituspaikkojen vieraskäyttöön
aamiaismajoituksiin
pitopalvelu- ja tukkukauppakäyttöön
Laite sopiin myös camping-käyttöön.
Laitetta ei saa asettaa alttiiksi sateelle.
!
5 Tekninen kuvaus
Kylmälaukku sopii liikkuvaan käyttöön. Se voi jäähdyttää tuotteita korkeintaan 25 °C
ympäristön lämpötilaa kylmemmiksi (termostaattikatkaisu n. +5 °C:ssa) ja pitää ne
kylminä tai lämmittää tuotteet 65 °C:een ja pitää ne lämpiminä.
Jäähdytys on kulumaton peltier-jäähdytys, jonka lämmönpoisto hoidetaan
tuulettimella.
HUOMIO! Terveysriski!
Ole hyvä ja tarkista, vastaako laitteen jäähdytysteho niiden
elintarvikkeiden vaatimuksia, joita haluat jäähdyttää.
TC07-ACDC_OPM_EMEA16.book Seite 103 Mittwoch, 19. Juni 2019 9:01 21
FI
Käyttö TC07
104
6Käyttö
!
I
6.1 Vinkkejä energian säästämiseen
Valitkaa asennuspaikka, joka on hyvin tuuletettu ja suojassa auringonpaisteelta.
Antakaa lämminten ruokien jäähtyä ennen niiden säilyttämistä laitteessa kylminä.
Älkää avatko kylmälaitetta tarpeettoman usein.
Älä jätä jäähdytyslaitetta auki pidemmäksi ajaksi kuin tarpeen.
6.2 Kylmälaukun päälle kytkeminen
Asettakaa kylmälaukku tukevalle alustalle.
I
Liittäminen 230 Vw -jännitteeseen
Yhdistä 230 V -liitäntäjohto verkkoadapteriin.
Työnnä 230 V -liitäntäjohdon toinen pää kylmälaukun liittimeen.
Liitä verkkoadapteri pistorasiaan.
Verkkoadapterin LED loistaa vihreänä.
VAROITUS! Palovaara
Varmista, että virtajohto ei juutu kiinni eikä vaurioidu sijoittaessasi
laitetta paikalleen.
Älä sijoita siirrettäviä pistorasialistoja tai siirrettäviä virtalähteitä
laitteen taakse.
OHJE
Puhdistakaa uusi jäähdytyslaite hygieenisistä syistä kostealla liinalla
sisältä ja ulkoa ennen laitteen käyttöön ottamista (kts. myös kap. ”Puhdis-
taminen ja hoito” sivulla 106).
OHJE
Pistoketta ei voi liittää napaisuudeltaan värin: Voitte työntää sen
liittimeen vain yhdessä asennossa (kuva 2 A, sivulla 3).
TC07-ACDC_OPM_EMEA16.book Seite 104 Mittwoch, 19. Juni 2019 9:01 21
FI
TC07 Käyttö
105
Liittäminen 12 Vg -jännitteeseen
Työnnä 12 V -liitäntäjohdon toinen pää kylmälaukun liittimeen.
Liitä 12 V -liitäntäjohdon toinen pää ajoneuvon savukkeensytyttimeen (kuva 3,
sivulla 3).
Kylmälaukun päälle kytkeminen
Työntäkää käyttöpaneelin liukukytkin (kuva 2 C, sivulla 3) asentoon
”HEISS/HOT” (KUUMA) tai ”KALT/COLD” (KYLMÄ) kylmälaukun kytkemiseksi
päälle.
Kylmälaukku alkaa jäähdyttää tai lämmittää sisätilaansa:
Vaihto jäähdytyksen ja lämmityksen välillä
Jos haluatte vaihtaa jäähdytykseltä lämmitykselle tai päin vastoin, työntäkää
käyttöpaneelin kytkin (kuva 2 C, sivulla 3) asentoon
”HEISS/HOT” (KUUMA) tai ”KALT/COLD” (KYLMÄ).
Punainen tai vihreä toimintailmaisin loistaa ja laite alkaa jäähdyttää/lämmittää.
6.3 Kylmälaatikon pois päältä kytkeminen
Jos haluatte lopettaa jäähdytyksen tai lämmityksen, työntäkää käyttöpaneelin
kytkin (kuva 2 C, sivulla 3) asentoon ”AUS/OFF” (POIS).
Vetäkää liitäntäjohto irti, kun lopetatte kylmälaukun käyttämisen.
6.4 Liittäminen savukkeensytyttimeen
I
Toimintailmaisin Toi m in ta ti la
punainen (kuva 2 B, sivulla 3) lämmitys
vihreä (kuva 2 D, sivulla 3) jäähdytys
OHJE
Huomatkaa, että sytytyksen täytyy mahd. olla virransyöttöä varten päällä,
kun kylmälaukku liitetään (kuva 3, sivulla 3) ajoneuvonne savukkeensy-
tyttimeen.
TC07-ACDC_OPM_EMEA16.book Seite 105 Mittwoch, 19. Juni 2019 9:01 21
FI
Puhdistaminen ja hoito TC07
106
7 Puhdistaminen ja hoito
!
A
Puhdistakaa laite toisinaan sisältä ja ulkoa kostealla liinalla.
Varmista, että laitteen ilmanotto- ja poistoaukot ovat puhtaita pölystä ja liasta,
jotta toiminnassa syntyvä lämpö voidaan johtaa pois ja laite ei pääse
vaurioitumaan.
8 Häiriöiden poistaminen
VAROITUS! Sähköiskusta johtuva hengenvaara
Irrota laite verkosta aina ennen puhdistusta ja huoltoa.
HUOMAUTUS! Vaurioitumisvaara!
Älä puhdista kylmälaitetta koskaan juoksevan veden alla tai
tiskivedessä.
Älä käytä puhdistamiseen kovia puhdistusaineita tai kovia esineitä,
koska ne voivat vahingoittaa kylmälaitetta.
Häiriö Mahdollinen syy Ratkaisuehdotus
Laukku ei toimi ja ulkoa
näkyvä tuuletin ei pyöri.
Ajoneuvonne tupa-
kansytyttimessä ei ole
jännitettä.
Useimmissa ajoneuvoissa virtalukon
täytyy olla päällä, jotta tupakansytytin saa
jännitettä.
Sytytys on päällä ja
laukku ei toimi.
Vetäkää pistoke pisto-
rasiasta suorittakaa
seuraavat tarkastukset.
Tupakansytyttimen
runko on likainen.
Tämän vuoksi
sähköinen kontakti on
heikko.
Puhdistakaa tupakansytyttimen runko
ei-metallisella harjalla ja puhdistusaine-
liuoksella siten, että keskimmäinen kon-
taktitappi on puhdas. Jos kylmälaukkunne
pistoke lämpenee tupakansytyttimessä
hyvin lämpimäksi, joko kehys täytyy
puhdistaa tai pistoketta ei ole mahd.
koottu oikein.
Liitäntäjohdon sulake
on palanut.
Vaihtakaa liitäntäjohdon sulake (5 A).
Ajoneuvon sulake on
palanut.
Vaihtakaa ajoneuvon tupakansytytinsu-
lake (tavallisesti 15 A) (noudattakaa
ajoneuvonne käyttöohjeita).
Kylmälaukku ei jäähdytä
tyydyttävästi ja tuuletin
ei pyöri.
Tuuletinmoottori on
rikki.
Vain valtuutettu asiakaspalveluliike voi
korjata vian.
TC07-ACDC_OPM_EMEA16.book Seite 106 Mittwoch, 19. Juni 2019 9:01 21
FI
TC07 Hävittäminen
107
9Hävittäminen
Vie pakkausmateriaali mahdollisuuksien mukaan vastaavan kierrätysjätteen
joukkoon.
M
Jos poistat tuotteen lopullisesti käytöstä, pyydä tietoa sen hävittämistä
koskevista määräyksistä lähimmästä kierrätyskeskuksesta tai
ammattiliikkeestäsi.
10 Tekniset tiedot
Kylmälaukku ei jäähdytä
tyydyttävästi ja tuuletin
pyörii.
Sisemmän tuuletti-
men tuuletinmoottori
on rikki.
Vain valtuutettu asiakaspalveluliike voi
korjata vian.
Peltierelementti on
rikki.
TC 07
Tuotenro.: 9600000491
Tilavuus: 7 l
Liitäntäjännite: 12 Vg tai
230 Vw 230 Vw verkkoadapterilla
Tehonkulutus: 38 W (12 Vg) tai
43 W (230 Vw)
Lämpötila-alue: Jäähdytys: n. 25 °C alle ympäristön lämpötilan
Lämmitys: n. 65 °C sisälämpötilaan asti
Paino: 2,8 kg (ilman verkkoadapteria)
Tarkastus/sertifikaatti:
Häiriö Mahdollinen syy Ratkaisuehdotus
4
TC07-ACDC_OPM_EMEA16.book Seite 107 Mittwoch, 19. Juni 2019 9:01 21
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156

Dometic TC07 Käyttö ohjeet

Kategoria
Cool boxes
Tyyppi
Käyttö ohjeet