Exibel 38-8863-1 Ohjekirja

Kategoria
Portable speakers
Tyyppi
Ohjekirja

Tämä käsikirja sopii myös

Trådlös högtalare · Trådløs høyttaler
Langaton kaiutin · Kabelloser Lautsprecher
Ver. 20200207
English 3
Svenska 9
Norsk 15
Suomi 21
Deutsch 27
Art.no. Model
38-8863-1 Shale
38-8863-2 Shale
38-8863-3 Shale
Wireless Speaker
2
3
English
Wireless Speaker
Art. no 38-8863-1, -2, -3 Model Shale/MS02
Please read the entire instruction manual before using the product and then save it
for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any
necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other
queries, please contact our Customer Services (see address details on the back).
Safety
Do not place the speaker in direct sunlight or near naked flames such as
wood burning stoves or lit candles.
Never subject the speaker to high temperatures, damp or dusty environments,
heavy vibrations or impacts.
Protect your hearing. Listening on high volume for prolonged periods can lead to
permanent hearing loss.
The speaker must only be repaired by qualified service technicians.
Care and maintenance
The speaker is resistant to water and moisture so you can leave it outdoors.
Clean the speaker using a lightly moistened cloth. Use only mild cleaning agents,
never solvents or corrosive chemicals.
Responsible disposal
This symbol indicates that the product should not be disposed of
with general household waste. This applies throughout the entire EU.
In order to prevent any harm to the environment or health hazards
caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for
recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner.
When recycling your product, take it to your local collection facility or
contact the place of purchase. They will ensure that the product is
disposed of in an environmentally sound manner.
4
English
1
5
2
6
3 7
4
8
2h 30min
Buttons and functions
1. [ ] On/off: Hold in for 2 seconds to turn the speaker on/off. Press to switch
between the following modes: USB, AUX, Bluetooth (a USB memory stick or a
3.5 mm cable must be connected in order to be able to switch between modes)
2. [ + ] Press to raise the volume, hold for 2 seconds to change tracks in the playlist.
3. [ ] Play/pause: TWS (true wireless stereo) connection, managing calls
4. [ ] Press to lower the volume, hold in for 2 seconds to change tracks in the playlist.
5. LED indicator for charging status, Bluetooth connection and play/pause.
6. USB connection for USB flash drive with audio files
7. AUX-IN: 3.5 mm connection for external devices (3.5 mm cable sold separately)
8. Micro-USB port for the included charger cable
Instructions for use
Charging
1. Connect the included charger cable
to the Micro-USB port and to a USB
charger or computer.
2. The LED indicator shines a steady
red when charging is in progress. The
indicator will turn off once the battery is
fully charged.
3. When the LED indicator flashes red and
the speaker emits a signal, this means
that the battery is low and needs to be
charged.
5
English
3 s
Bluetooth
Devices
Shale
1x 2x2s
Connecting an external Bluetooth device
1. Press and hold in [ ] for three seconds.
The speaker will emit a short audible signal
and the LED indicator will flash blue.
2. Activate Bluetooth on the device to be
paired with the speaker.
3. Select “Shale” when the device appears in
the Bluetooth list. The speaker will emit an
audible signal and the LED indicator will
shine a steady blue once contact has been
established.
4. Start playback on your device.
5. Playback can be controlled from your device
and the speaker according to the instructions
in the Buttons and functions section.
Press [ ] once to answer a call.
Press [ ] once to end the call.
Use [ ] or [ + ] to adjust the volume on the call.
Hold in [ ] for 2 seconds to reject the call.
Press [ ] twice in quick succession to redial the last number called.
If you have connected a mobile phone to the speaker via Bluetooth and receive a
call whilst you are listening to music, the music will be switched off automatically
and the call will be played through the speaker. Once the call has ended, music
playback will be resumed (if your phone settings enable this).
The speaker will automatically connect to the device it was connected to last
(provided that the speaker is on and that Bluetooth mode is activated on your device).
If you want to connect to another Bluetooth device, first turn off Bluetooth mode
on the current device, activate Bluetooth on the other device and follow steps
1–4 above.
Call management
If you receive a call whilst your phone is connected to the speaker via Bluetooth:
6
English
MP3
Connecting an external device via the AUX-IN socket
1. Plug a 3.5 mm audio cable (sold separately)
into the socket on the speaker and connect
the other end to your device.
2. Bluetooth turns off automatically. Press [ ]
to switch between the following modes:
USB, AUX, Bluetooth.
3. Start playback on your external device.
4. Adjust the volume level on the speaker or on
your external device.
1. Connect a flash drive with an audio track to
the USB port of the speaker.
2. If the speaker is switched on, Bluetooth will
switch off and playback will start automatically
from the flash drive. Press [ ] to switch between
the following modes: USB, AUX, Bluetooth.
3. Control playback as described in the Buttons
and functions section.
4. Compatible formats mp3.
Playing files from a USB flash drive
You cannot change tracks using the buttons on the speaker once the external
device is connected through AUX-IN.
Note: The USB port is not intended for charging
your mobile phone.
7
English
1 12
TWS ON
2 s 2 s
2 s
Bluetooth
Devices
OFF
Bluetooth
Devices
ON
Bluetooth
Devices
Shale
1 12
TWS ON
2 s 2 s
2 s
Bluetooth
Devices
OFF
Bluetooth
Devices
ON
Bluetooth
Devices
Shale
TWS OFF
2 s
1. Ensure that both speakers are of the same model and that Bluetooth is inactivated
on the external device.
2. Check that both speakers are on and that the LED indicators flash blue.
3. Press and hold in [ ] on one of the speakers until a signal is emitted.
The speaker will try to connect with the other speaker.
4. The speaker emits a signal and the LED indicator shines steadily on one speaker
and flashes on the other. The speakers are connected to each other and are
waiting to be paired via Bluetooth to an external device.
5. Connect the speakers to the device according to the section Connecting an
external Bluetooth device.
Pairing the speakers in TWS mode (True Wireless Stereo)
Note: TWS will only function in Bluetooth mode. The speakers must be of
the same model
In order to cancel the stereo mode press and hold in [ ]
for approx. 2 seconds on one of the speakers until the
speakers emit a signal.
8
English
Specifications
Connections
Bluetooth
ID Shale
Output power 4 dB
Frequency response 2402–2480 MHz
Range Approx. 10 m
AUX 3.5 mm audio jack
USB USB flash drive. Supports mp3.
Other
Built-in battery 1800 mAh lithium, 3.7 V
Charging time Approx. 2.5 hours
Playback time Approx. 12 hours
IP rating IPX4
Speaker 5 W, 4 Ω
Dimensions Diam: 80 mm, height: 97 mm
Weight 355 g
9
Svenska
Trådlös högtalare
Art.nr 38-8863-1, -2, -3 Modell Shale/MS02
Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för
framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data.
Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst (se adressuppgifter
på baksidan).
Säkerhet
Placera inte högtalaren i ihållande solljus eller i närheten av öppen eld,
som vedspis/kamin eller levande ljus.
Utsätt aldrig högtalaren för höga temperaturer, dammig miljö,
starka vibrationer eller stötar.
Skydda din hörsel. Lyssning med hög volym under lång tid
kan leda till bestående hörselskador.
Högtalaren får endast repareras av kvalificerad servicepersonal.
Skötsel och underhåll
Högtalaren tål vatten och fukt, du kan ha den ute i alla väder.
Rengör högtalaren med en lätt fuktad trasa. Använd ett milt rengöringsmedel,
aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.
Avfallshantering
Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med
annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga
eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering,
ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand
på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd
dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller
kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett
för miljön tillfredställande sätt.
10
Svenska
1
5
2
6
3 7
4
8
2h 30min
Knappar och funktioner
1. [ ] På/av: Håll in 2 sek för att slå på/av högtalaren. Tryck för att växla mellan
lägena: USB, AUX, Bluetooth (USB-minne eller 3,5 mm kabel måste vara ansluten
för att man ska kunna växla läge)
2. [ + ] Tryck för att höja volymen, håll in 2 sek för att byta spår i spellistan
3. [ ] Play/paus: TWS (trådlös stereokoppling), samtalsstyrning
4. [ ] Tryck för att sänka volymen, håll in 2 sek för att byta spår i spellistan
5. LED-indikator indikerar vid laddning, Bluetooth anslutning och vid play/paus
6. USB-Anslutning för USB-minne med ljudfiler
7. AUX IN: 3,5 mm-anslutning för externa enheter (3,5 mm kabel säljs separat)
8. Micro-USB-anslutning för medföljande laddkabel
Användning
Laddning
1. Anslut medföljande laddkabel till
Micro-USB-anslutningen och till
valfri USB-laddare eller dator.
2. LED-indikatorn lyser med fast rött sken
när laddning pågår. När batteriet
är fulladdat släcks indikatorn.
3. När LED-indikatorn blinkar rött och
högtalaren ljuder är batteriet lågt och
behöver laddas.
11
Svenska
3 s
Bluetooth
Devices
Shale
1x 2x2s
Anslutning av extern enhet via Bluetooth
1. Tryck och håll in [ ] i tre sekunder.
Högtalaren ljuder och LED-indikatorn
blinkar i blått.
2. Aktivera Bluetooth på den enhet som
ska anslutas till högtalaren.
3. Välj ”Shale” när enheten visas i
Bluetooth-listan. När kontakt upprättats
ljuder högtalaren och LED-indikatorn
lyser ett fast blått sken.
4. Starta uppspelningen på din enhet.
5. Kontrollera uppspelningen från din
enhet och högtalaren enligt avsnittet
Knappar och funktioner.
Tryck [ ] en gång för att besvara samtalet.
Tryck [ ]en gång till för att avsluta samtalet.
Använd [] eller [+] för att justera volymen på samtalet.
Håll in [ ] 2 sekunder för att avisa samtalet.
Tryck [ ] två gånger efter varandra för att ringa upp det senast uppringda samtalet.
Om du anslutit en mobiltelefon till högtalaren via Bluetooth och blir uppringd under
uppspelning stängs musiken automatiskt av och samtalsljudet går ut i högtalaren.
När samtalet avslutas återupptas uppspelningen (om dina telefoninställningar
medger detta).
Högtalaren ansluter automatiskt till senast anslutna enhet (förutsatt att högtalaren
är påslagen samt att Bluetooth är aktiverat på din enhet).
Om du vill ansluta till en annan enhet, slå av Bluetooth på den första enheten, slå
på Bluetooth på den andra enheten och följ steg 1 - 4 enligt Anslutning av extern
enhet via Bluetooth.
Samtalshantering
Om du blir uppringd när din telefon är ansluten till högtalaren via Bluetooth:
12
Svenska
MP3
Anslutning av extern enhet via AUX-IN
1. Anslut en 3,5 mm-ljudkabel (säljs separat)
till anslutningen på högtalaren och
till din enhet.
2. Bluetooth stängs automatiskt av. Tryck [ ]
för att växla mellan lägena: USB, AUX,
Bluetooth.
3. Starta uppspelningen på din externa enhet.
4. Kontrollera volymen på högtalaren eller på
din externa enhet.
1. Anslut ett minneskort med ljudspår till
USB-anslutningen på högtalaren.
2. Om högtalaren är på stängs Bluetooth av
och uppspelningen startas automatiskt från
minneskortet. Du kan trycka [ ] för att växla
mellan lägena: USB, AUX, Bluetooth.
3. Kontrollera uppspelningen enligt avsnittet
Knappar och funktioner.
4. Formaten som stöds är mp3.
Spela upp från USB-minneskort
Du kan inte byta spår med knapparna på högtalaren när din externa enhet
är ansluten via AUX IN.
Obs! USB-uttaget är inte till för att
ladda mobiltelefoner.
13
Svenska
1 12
TWS ON
2 s 2 s
2 s
Bluetooth
Devices
OFF
Bluetooth
Devices
ON
Bluetooth
Devices
Shale
1 12
TWS ON
2 s 2 s
2 s
Bluetooth
Devices
OFF
Bluetooth
Devices
ON
Bluetooth
Devices
Shale
TWS OFF
2 s
1. Se till att du har två högtalare av samma modell och att Bluetooth är avaktiverat på
den externa enheten.
2. Se till att båda högtalarna är på och att LED-indikatorerna blinkar i blått.
3. Tryck och håll in [ ] på en utav högtalarna tills den ljuder. Högtalaren söker kontakt
med den andra högtalaren.
4. Högtalaren ljuder och led indikatorn lyser fast på en högtalare och blinkar på
den andra. Högtalarna är ihopkopplade med varandra och inväntar Bluetooth
sammankoppling till en extern enhet.
5. Anslut högtalarna till enheten enligt avsnittet Anslutning av extern enhet via
Bluetooth.
Koppla ihop högtalare i stereoläge TWS(True Wireless Stereo)
Obs! TWS fungerar endast i Bluetoothläge. Högtalarna måste vara av samma modell.
För att avsluta stereoläget tryck och håll in [ ] i
ca 2 sekunder på en av högtalarna tills högtalarna ljuder.
14
Svenska
Specifikationer
Anslutningar
Bluetooth
ID Shale
Uteffekt 4 dB
Frekvensområde 2402 – 2480 MHz
Räckvidd Ca 10 m
AUX 3,5 mm-ljudingång
USB USB-minneskort. Stödjer mp3
Övrigt
Inbyggt batteri 1800 mAh litium, 3,7 V
Laddtid Ca 2,5 tim
Speltid Ca 12 tim
Skyddsklass IPX4
Högtalare 5 W, 4 Ω
Mått Ø 80 mm, höjd 97 mm
Vikt 355 g
15
Norsk
Trådløs høyttaler
Art.nr. 38-8863-1, -2, -3 Modell Shale/MS02
Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk, og ta vare på den for
fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av
tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, kontakt vårt kundesenter
(se kontaktinformasjon på baksiden).
Sikkerhet
Plasser ikke høyttaleren i direkte sollys eller nær åpen ild, som f.eks. ved peisen/
kaminen eller ved levende lys.
Utsett aldri høyttaleren for høye temperaturer, fuktighet, støvete miljøer, sterke
vibrasjoner eller støt.
Beskytt hørselen din. Lytting med høyt volum over tid kan føre til varige
hørselsskader.
Produktet må kun repareres av kyndige fagpersoner.
Vedlikehold
Høyttaleren tåler fuktighet og vann og kan brukes ute i all slags vær.
Rengjør produktet med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri
løsemidler eller etsende kjemikalier.
Avfallshåndtering
Dette symbolet betyr at produktet ikke må kastes sammen med øvrig
husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle
skader på helse og miljø som følge av feil avfallshåndtering skal produktet
leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvars-
full måte. Når produktet skal kasseres, benytt eksisterende systemer for
returhåndtering eller kontakt forhandler. De vil ta hånd om produktet på
en miljømessig forsvarlig måte.
16
Norsk
1
5
2
6
3 7
4
8
2h 30min
Knapper og funksjoner
1. [ ] På/av: Hold inne i 2 sek. for å slå på/av høyttaleren. Trykk inn for å skifte
mellom de forskjellige innstillingene: USB, AUX, Bluetooth (USB-minne eller
3,5 mm kabel må være koblet til for å skifte innstilling).
2. [ + ] Trykk inn for å heve volumet, hold inne i 2 sek. for å skifte spor i spillelisten.
3. [ ] Play/pause: TWS (trådløs stereokobling), samtalestyring.
4. [ ] Trykk inn for å senke volumet, hold inne i 2 sek. for å skifte spor i spillelisten.
5. LED-indikator indikerer vid lading, Bluetooth tilkobling og ved play/pause.
6. USB-tilkobling for USB-minne med lydfiler.
7. AUX IN: 3,5 mm-tilkobling for eksterne enheter (3,5 mm kabel selges separat).
8. Micro-USB-tilkobling for medfølgende ladekabel.
Bruk
Lading
1. Medfølgende ladekabelen kobles til
Micro-USB-uttaket og til valgfri USB-
lader eller en datamaskin.
2. LED-indikatoren lyser rødt mens
ladingen pågår. Når batteriet er fulladet
vil indikatoren slukke.
3. Når LED-indikatoren blinker rødt og
høyttaleren varsler er batteriet lavt og
må lades.
17
Norsk
3 s
Bluetooth
Devices
Shale
1x 2x2s
Tilkobling av ekstern enhet via Bluetooth
1. Trykk inn [ ] og hold den inne i tre
sekunder. Høyttaleren varsler og
LED-indikatoren blinker i blått.
2. Aktiver Bluetooth på den enheten som skal
kobles til høyttaleren.
3. Velg ”Shale” når enheten vises i Bluetooth-
listen. Når kontakten er opprettet vil
høyttaleren avgi et lydsignal og LED-
indikatoren lyser med fast blått lys.
4. Start avspillingen på enheten din.
5. Kontroller avspillingen fra enheten og
høyttaleren etter avsnittet Knapper og
funksjoner.
Trykk inn [ ] en gang for å besvare samtalen.
Trykk inn [ ] en gang til for å avslutte samtalen.
Benytt [ ] eller [ + ] til justering av volumet på samtalen.
Hold [ ] inne i 2 sekunder for å avvise samtalen.
Trykk inn [ ] to ganger etter hverandre for å ringe opp den siste oppringte samtalen.
Hvis du har koblet en mobiltelefon til høyttaleren via Bluetooth, og du blir oppringt
under avspilling, vil musikken stenges automatisk og samtalen går ut i høyttaleren.
Når samtalen avsluttes vil avspillingen gjenopptas (dersom telefoninnstillingene
tillater dette).
Høyttaleren kobler seg automatisk opp mot den senest brukte enheten (forutsatt
at høyttaleren er skrudd på og innstilt i Bluetooth-modus, samt at Bluetooth er
aktivert på enheten din).
Dersom du vil koble opp mot en annen enhet, skru av Bluetooth-funksjonen på
den første enheten, skru på Bluetooth på den andre enheten og følg trinnene 1-4 i
Tilkobling av ekstern enhet via Bluetooth.
Samtalehåndtering
Hvis du blir oppringt mens telefonen er koblet til høyttaleren via Bluetooth:
18
Norsk
MP3
Tilkobling av ekstern enhet via AUX-IN
1. Koble til en 3,5 mm-lydkabel (selges separat)
til uttaket på høyttaleren og til enheten din.
2. Bluetooth stenges automatisk. Trykk inn
[ ] for å skifte innstilling mellom: USB, AUX,
Bluetooth.
3. Start avspillingen fra den eksterne enheten.
4. Kontroller volumet både på høyttaleren og på
den eksterne enheten.
1. Koble et minnekort med lydspor til USB-uttaket
på høyttaleren.
2. Hvis høyttaleren er skrudd av fra Bluetooth og
avspillingen startes automatisk fra minnekortet.
Du kan trykke [ ] for å veksle mellom:
USB, AUX, Bluetooth.
3. Kontroller avspillingen som beskrevet i avsnittet
Knapper og funksjoner.
4. Formatet som støttes er mp3.
Spille av fra USB-minnekort
Du kan ikke skifte spor med knappene på høyttaleren når den eksterne enheten er
koblet til via AUX IN.
Obs! USB-uttaket er ikke beregnet til lading
av mobiltelefoner.
19
Norsk
1 12
TWS ON
2 s 2 s
2 s
Bluetooth
Devices
OFF
Bluetooth
Devices
ON
Bluetooth
Devices
Shale
1 12
TWS ON
2 s 2 s
2 s
Bluetooth
Devices
OFF
Bluetooth
Devices
ON
Bluetooth
Devices
Shale
TWS OFF
2 s
1. Sørg for at du har to høyttalere av samme modell og at Bluetooth er deaktivert på
den eksterne enheten.
2. Sørg for at begge høyttalerne er på og at LED-indikatorene blinker blått.
3. Trykk inn [ ] og hold den inne på en av høyttalerne til den avgir en lyd.
Høyttaleren søker kontakt med den andre høyttaleren.
4. Høyttaleren avgir lyd og LED-indikatoren lyser fast på en av høyttalerne og
blinker på den andre. Høyttalerne er sammenkoblet til hverandre og inviterer
Bluetooth-sammenkobling til en ekstern enhet.
5. Koble sammen høyttalerne til enheten som beskrevet i avsnittet Tilkobling av
ekstern enhet via Bluetooth.
Koble høyttalerne sammen i stereomodus TWS
(True Wireless Stereo)
Obs! TWS fungerer kun i Bluetooth-modus. Høyttalerne må være av samme modell
For å avslutte stereoinnstillingen, trykk [ ] og hold den
inne i ca. 2 sekunder på en av høyttalerne til høytalerne
avgir en lyd.
20
Norsk
Spesifikasjoner
Tilkoblinger
Bluetooth
ID Shale
Effekt ut 4 dB
Frekvensområde 2402 - 2480 MHz
Rekkevidde ca. 10 m
AUX 3,5 mm lydinngang
USB USB-minnekort. Støtter mp3
Øvrig
Innebygd batteri 1800 mAh litium, 3,7 V
Ladetid ca. 2,5 timer
Spilletid ca. 12 timer
Beskyttelsesklasse IPX4
Høyttaler 5 W, 4 Ω
Mål Ø 80 mm, høyde 97 mm
Vekt 355 g
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34

Exibel 38-8863-1 Ohjekirja

Kategoria
Portable speakers
Tyyppi
Ohjekirja
Tämä käsikirja sopii myös